KILDER OG METODER FORSIKRINGS- OG PENSIONSSTATISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KILDER OG METODER FORSIKRINGS- OG PENSIONSSTATISTIK"

Transkript

1 KILDER OG METODER FORSIKRINGS- OG PENSIONSSTATISTIK Finansiel Statistik Værdipapir- og betalingsbalancestatistik Sagsnr.: Dokumentnr.: Forsikrings- og pensionsstatistikken er en sektorstatistik, der indeholder månedlige og kvartalsvise data for forsikrings- og pensionssektorens selskaber. FORSIKRINGS- OG PENSIONSSTATISTIK 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 1 Indhold 2 Tid 3 Pålidelighed og usikkerhed 4 Sammenlignelighed 5 Tilgængelighed 6 Supplerende dokumentation 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Forsikrings- og pensionsstatikken (F&P) omfatter følgende: Forsikrings- og pensionssektorens balance Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser Forsikrings- og pensionssektorens investeringer, lande- og valutafordelt Afkast af forsikrings- og pensionssektorens investeringer, landeog valutafordelt Forsikrings- og pensionssektorens valutaeksponering og - afdækning 0.2 Emnegruppe Side 1 af 15

2 Forsikrings- og pensionsstatistik Penge- og kapitalmarked 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv. Danmarks Nationalbank, Finansiel Statistik, Værdipapir- og betalingsbalancestatistik: Birthe Merethe Jensen, tlf Jingyu She, tlf Martin Dencker Raffnsøe, tlf Formål og historie Formålet med statistikken er at belyse F&P-selskabernes balance med fokus på deres investeringer, afkast, forpligtelser og afdækning. 0.5 Brugere og anvendelsesområder Statistikken er rettet mod brugere, der har en interesse i udviklingen i de danske F&P-selskaber og mere generelt de finansielle markeder i Danmark. Brugerne er F&P-selskaber, universiteter, Nationalbanken, ministerier, interesseorganisationer, husholdninger m.fl. 0.6 Kilder Systemet til indsamling af oplysninger til F&P-statistikken baseres på følgende hovedkilder: Indberetninger fra danske F&P-selskaber og filialer af udenlandske F&P-selskaber Investeringsforeningsstatistik, jf. statistikkens kilder og metoder Værdipapirstatistik, jf. statistikkens kilder og metoder Rapporteringspopulationen omfatter danske F&P-selskaber, samt udenlandske F&P-selskabers filialer der opererer i Danmark. Investeringer og forretninger foretaget af danske selskabers udenlandske enheder indgår ikke i statistikken. Side 2 af 15

3 0.7 Indsamlingshjemmel Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens 14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010, ifølge hvilken Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område. 0.8 Respondentbyrde Respondentbyrden er pålagt F&P-selskaberne. Selskaberne indberetter deres finansielle aktiver og passiver på månedsbasis, undtagen hensættelserne der bliver indberettet på kvartalsbasis. Oplysninger omkring investeringer foretaget af mindre F&P-selskaber, der ikke indberetter til Nationalbanken, modtages fra værdipapirstatistikken. 1 Indhold 1.1 Indholdsbeskrivelse Statistikken indeholder månedlige afkast, transaktions og beholdningstal, samt kvartalsvise data for F&P-selskabernes passiver. Udover dette indeholder statistikken månedlige data over selskabernes samlede valutaafdækning og eksponering. 1.2 Statistiske begreber Alle beløb i valuta omregnes til danske kroner med den valutakurs, der var gældende på handelsdagen. Dimensioner i statistikken er givet ved: Virksomhedstype Værditype Balancepost Hensættelsestype Instrumenttype Modpartssektor Land Valuta Side 3 af 15

4 Virksomhedstype Virksomhedstype opdelingen følger retningslinjerne i ENS2010 ved sektoropdeling (Det Europæiske Nationalregnskabssystem) og branchekoderne følger den fælles europæiske branchenomenklatur NACE Rev. 2, som er grundlag for Dansk Branchekode 2007 (DB07) fra Danmarks Statistik. Betegnelserne i parentes angiver de tilhørende sektor- og branchekoder. I statistikken indgår følgende virksomhedstyper: Livsforsikringsselskaber (sektorkode: S.128, branchekode: K12) Består af alle finansielle selskaber, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af livsforsikringrisici i puljer, hovedsageligt i form af direkte forsikring. Tværgående pensionsselskaber & firmapensionskasser (S.129, K15) Består af alle finansielle selskaber, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af sociale risici og de forsikrede personers behov (socialforsikring) i puljer. Pensionskasser udbetaler i deres egenskab af socialforsikringsordninger pensionsindkomst (og ofte ydelser ved død og invaliditet). I sektoren indgår bl.a. ATP. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og Den Sociale Pensionsfond (DSP) indgår ikke i statistikken. Skadesforsikringsselskaber (S.128, K14 & K13) Består af alle finansielle selskaber, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling som følge af sammenlægning af skades- og genforsikringrisici i puljer. Danske investerings- og kapitalforeninger (S. 124) ejet af F&P-selskaberne bliver gennemlyst i statistikken. Derved vises hvilke investeringer, i form af bl.a. aktier og obligationer, som F&P-selskaber har gennem danske investerings- og kapitalforeninger. Udenlandske investerings- og kapitalforeninger ejet af F&P-selskaber bliver ikke gennemlyst i statistikken. Værditype Beholdning Side 4 af 15

5 Beholdningen er opgjort som markedsværdien af aktiverne ultimo perioden. Obligationer mv. opgøres til dirty prices, dvs. inkl. vedhængende rente. Beholdningen i investeringstabellerne er angivet som nettoaktiver, hvor derivater (aktiver/passiver), samt lån (passiv) og udlån (aktiv) er blevet nettoficeret. Dette vil typisk give en lavere position end hvis disse var blevet målt brutto. Aktiverne i balancetabellen kan derfor ikke afstemmes til investeringstabellerne, da aktiver og passiver ikke er nettoficeret i balancetabellen. Der er mulighed for at gennemlyse danske investeringsforeninger ejet af F&P-selskaberne under investeringstabellerne i statistikken. Denne mulighed for at se hvilke aktiver F&P-selskaberne holder igennem danske investeringsforeninger, opgøres ud fra nedenstående princip: Beholdning = Markedsværdi(ultimo) F&P ejerandel(ultimo) De danske investeringsforeninger indberetter hvor stor en andel F&Pselskaberne ejer af deres beviser. Andelen anvendes herefter på de underliggende investeringer i investeringsforeningen. Dette mål angiver den beholdning F&P-selskaberne holder gennem danske investeringsforeninger. Afkastet Det månedlige afkast med og uden valutaændringer er opgjort i danske kroner som følgende: Afkast = kursreguleringer + valutakursreguleringer + udbytte + akk. rente Afkast uden valutaændringer = kursreguleringer + udbytte + akk. rente Ved afkast uden valutaændringer indgår valutaderivaternes afkast ikke. Afkastet af investeringerne, afspejler ikke kun det afkast der har været på den danske pensionsformue for livs- og pensionsselskaberne, men ligeledes afkastet på bl.a. selskabernes egenkapital, hensættelser til risikodækning mv. Kursreguleringerne er ekskl. vedhængende rente. Den akkumulerede rente omfatter både kuponudbetalinger og vedhængende rente. Side 5 af 15

6 Ved gennemlysning af danske investeringsforeninger anvendes F&Pselskabernes ejerandel ultimo måneden for at opgøre selskabernes afkast på de underliggende investeringer. Afkast = (kursreguleringer + valutakursreguleringer + udbytte + akk. rente) F&P ejerandel ultimo måneden Afkast i procent For hver måned er månedens procentvise afkast baseret på følgende formel: Afkastprocent = Afkast 0,5 Nettotransaktioner + Beholdning(Primo) Hvor Nettotransaktioner er de samlede nettotransaktioner i måneden, og beholdning (Primo) er beholdningen primo måneden. Primobeholdningen justeres med 0,5 Nettotransaktioner for at tage højde for transaktioner i måneden. Faktoren 0,5 vælges ud fra antagelsen om, at transaktioner er ligeligt fordelt over måneden. Ovenstående beregning er en approksimation der kan have visse begrænsninger. Nogle af disse begrænsninger er bl.a.: 1. Der anvendes en justering på 0,5 Nettotransaktioner i nævneren. Denne bliver anvendt da der ikke indberettes hvornår på måneden F&P-selskabet købte et givent værdipapir og da strømmene ligeledes består af køb og salg (nettotransaktioner) må man tage højde for dette. 2. Der tages ikke højde for derivaternes eksponeringsværdi i udregningen, hvor der anvendes markedsværdi som beholdning (se under afsnittet derivater). Statistikken angiver derfor ikke afkastprocent for derivater alene, da udregning af afkastprocent alene på derivater ikke er meningsfyldt. Nettotransaktioner Nettotransaktioner opgøres til markedsværdi. Transaktionerne registreres på handelsdagen og opgøres netto, dvs. som nettokøb på aktivsiden og nettosalg på passivsiden. Udtrækninger eller afdrag på fx obligationer opfattes også som transaktioner. Side 6 af 15

7 Opgørelsen omfatter ikke gebyrer, provisioner, kommissioner og lignende betalinger for tjenester ydet i forbindelse med transaktionen. Opgørelsen af nettotransaktioner ved gennemlysning af danske investeringsforeninger tager udgangspunkt i investeringsforeningernes egne indberetninger. Men for at tage højde for skift i ejerandele foretaget af F&P-selskaberne, beregnes nettotransaktionerne i de underliggende beholdninger som: Nettotransaktioner = Beholdning (Ultimo) andelfogp(ultimo) værdireguleringer andelfogp(ultimo) reklassifikationer andelfogp(primo) Beholdning(Primo) andelfogp(primo) Nettotransaktioner beregnes derfor residualt, efter der er ganget F&Psektorens ejerandel på mængderne. Dette giver et udtryk for F&Pselskabernes nettotransaktioner gennem danske investeringsforeninger, både i forhold til investeringsforeningernes egne transaktioner og de indirekte transaktioner foretaget af F&P-selskaberne, som skift i ejerandele i investeringsforeningsbeviset. Her antages det, at børs- og valutakursreguleringer forekommer efter skift i ejerandel, mens reklassifikationer foretages først på måneden. Derivater Beholdningen af derivatkontrakter bliver opgjort til markedsværdi, hvilket medfører, at de ved deres indgåelse typisk vil have en værdi på nul. Derivaternes markedsværdi vil herefter afspejle deres afkast indtil derivatet cleares eller afvikles. Beholdningen på derivatet afspejler derfor ikke den givne risiko knyttet til dens underliggende aktivtype, men værdien af derivatet på det givne tidspunkt, hvis det afvikles. Hvis beholdningen skal afspejle risikoen ved derivatet, anvendes derivatets eksponeringsværdi mod det underliggende aktiv af derivatet. Eksponeringsværdien af derivater som helhed er ikke angivet i denne statistik. Eksponering på valutaderivater er opgjort i tabellen "Forsikrings- og pensionssektorens valutaeksponering og -afdækning. Sammenhænge mellem strømme og beholdninger Afkast og transaktioner der er opgjort i statistikken, matcher ikke hele beholdningsændringen fra primo til ultimo perioden. Sammenhængen mellem primo- og ultimobeholdning er som følger: Side 7 af 15

8 Beholdning(Primo) + kursreguleringer + valutakursreguleringer + transaktioner + reklassifikationer = Beholdning(Ultimo) Hvor reklassifikationer kan indeholde rettelser, populationsændringer, definitionsændringer eller andre tekniske ændringer. Pensionsind- og udbetalinger, samt øvrige ændringer (hensættelser) Pensionsindbetalinger: Består af de samlede præmieindbetalinger til selskabet Pensionsudbetalinger: Består af de samlede udbetalte ydelser før skat fratrækkes Øvrige ændringer: Består bl.a. af skades ind- og udbetalinger, værdimæssige reguleringer mv. Populationsændringer indgår ikke i posten. Valutaeksponering - afdækket og uafdækket Valutaeksponering og afdækning bliver indberettet af F&P-selskaberne, suppleret med oplysninger fra kapitalforeninger, der ejes af F&Pselskaberne. Valutaeksponeringen er den samlede position i en given valuta. Opgørelsen tager højde for valutaeksponering gennem danske kapitalforeninger og afdækning af samme i det omfang kapitalforeningerne ejes af et forsikrings- eller pensionsselskab. Den afdækkede valutaeksponering består af summen af valutaderivater, dvs. derivater hvor det underliggende aktiv er valuta. De primære instrumenter, der anvendes til valutaafdækning er valutaterminsforretninger og cross currency swaps. Den uafdækkede eksponering (nettoeksponeringen) beregnes som valutaeksponering fra den samlede balance samt eksponering fra andre derivater end valutaeksponeringsderivater, dvs. derivater, hvor det underliggende aktiv er valuta fratrukket den afdækkede eksponering. F&P-sektoren er, som institutionelle investorer, væsentlige aktører i forbindelse med køb og salg af danske kroner. Nationalbanken anvender Side 8 af 15

9 bl.a. data til at kortlægge aktører bag køb og salg af kroner som led i bevågenhed omkring fastkurspolitikken. Balancepost Følgende balanceposter er medtaget i statistikken. Finansielle aktiver o Værdipapirer (se instrumenttyper) o Øvrige aktiver: Typisk periodeafgrænsningsposter, forudbetalte præmier til forsikringsselskaber, goodwill, forudbetalt leje, udskudt PAL-skat mv. Passiver o Egenkapital: Udgør forskellen mellem indregnede aktiver og indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser (jf. regnskabsbekendtgørelsen) o Hensættelser (Se under hensættelsestyper) o Øvrige passiver Typisk periodeafgrænsningsposter, skyldigt udbytte, skyldig kundebonus, skyldig PAL-skat mv. Hensættelsestype Hensættelser opgøres som beskrevet i de til enhver tid gældende bekendtgørelser om årsregnskaber udstedt af Finanstilsynet. Hensættelserne dækker både over danske og udenlandske mellemværende Hensættelserne i statistikken er opdelt ud fra følgende Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter Livsforsikringer eller investeringskontrakter omfattet af klasse I og klasse VI i klassifikationen over de produkttyper, livsforsikringsselskaber kan have koncession til at udstede, jf. bilag 8 i lov om finansiel virksomhed Kollektivt bonuspotentiale Side 9 af 15

10 Den del af værdien af forsikringstagernes bonusret, der ikke er fordelt til de enkelte forsikringer Hensættelser til markedsrenteprodukter Forsikringer eller investeringskontrakter tilknyttet investeringsfonde, jf. klasse III i klassifikationen over de produkttyper, livsforsikringsselskaber kan have koncession til i bilag 8 i lov om finansiel virksomhed. Præmiehensættelser skadesforsikring Nutidsværdien af forventede betalingsstrømme foranlediget af fremtidige forsikringsbegivenheder og administration i de ikke-forløbne dele af risikoperioderne for de skadesforsikringskontrakter, som virksomheden har indgået. Erstatningshensættelser - skadesforsikring Nutidsværdien af forventede fremtidige betalingsstrømme foranlediget af forsikringsbegivenheder indtruffet i regnskabsåret eller tidligere Øvrige hensættelser I denne post indgår bl.a. kundekapital, særlige bonushensættelser, risikomargin, fortjenstmargen, bonus- og præmierabatter mv. Instrumenttype 1.1. Aktier og andre kapitalandele Ikke-børsnoteret Angiver de ikke børsnoterede aktier og andre kapitalandele, der typisk vil være mere illikvide end noterede Investeringsforeninger Dækker både bevisudstedende og kontoførende investeringsforeningsafdelinger Obligationer, i alt Statsobligationer Dækker over statsobligationer, statsgældsbeviser og skatkammerbeviser udstedt af staten Realkreditobligationer Side 10 af 15

11 Obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, heriblandt med udstedelseskategori RO, SDO, SDRO med pant i fast ejendom. Junior covered bonds er ikke medtaget i denne kategori Derivater, i alt Et derivat er et finansielt produkt, hvis værdi er afledt af andre finansielle produkter, valutakurser, varer eller indikatorer. Posten "Derivater i alt" indeholder bl.a. rentederivater, valutaderivater, kreditderivater, råvarederivater mv Rentederivater Derivater med rente som underliggende instrumenttype. Posten indeholder bl.a. renteswaps, rentefutures, renteoptioner mv Valutaderivater Derivater med valuta som underliggende instrumenttype. Posten indeholder bl.a. FX-swaps, cross-currency swaps, valutafutures, valutaoptioner mv Indskud og nettoudlån Lån, udlån og indskud nettoficeret Nettoudlån Lån og udlån nettoficeret. Modpartssektor Sektoropdelingen følger retningslinjerne i ENS2010 (Det Europæiske Nationalregnskabssystem) og branchekoderne følger den fælles europæiske branchenomenklatur NACE Rev. 2, som er grundlag for Dansk Branchekode 2007 (DB07) fra Danmarks Statistik. Betegnelserne i parentes angiver de tilhørende sektor- og branchekoder: Ikke-finansielle selskaber (S.11) består af institutionelle enheder med status af selvstændige juridiske enheder og markedsproducenter, hvis hovedaktivitet er produktion af varer og ikke-finansielle tjenester Underkategorien ejendomme af sektoren ikke-finansielle selskaber (S.11), består af ejendomshandel og udlåning. Branchekode (LZZ). Finansielle selskaber (S.12) bestående af centralbanker, penge- og realkreditinstitutter, pengemarkedsforeninger, investeringsforenin- Side 11 af 15

12 ger, finansielle hjælpeenheder, koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere, forsikringsselskaber, pensionskasser, samt andre finansielle formidlere. Land Landegrupperinger kan findes i ECB's forordning vedrørende betalingsog kapitalbalancestatistik (ECB/2011/23) med senere tilføjelser (ECB/2013/25). BRIK grupperingen består af Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Valuta Statistikken anvender ISO 4217-standard ved opsplitning af investeringer på valuta. Derivater bliver ikke valutafordelt i investeringstabellerne og indgår derfor ikke ved valutaopsplitning af investeringerne. 2 Tid 2.1 Referencetid Statistikken opgøres på kvartalsbasis for forsikrings- og pensionsselskabernes balance og hensættelser. Forsikrings- og pensionsselskabernes investeringer og valutaafdækning opgøres på månedsbasis. 2.2 Udgivelsestid Statistikken offentliggøres kvartalsvist med en NYT, to måneder efter kvartalsafslutningen. 2.3 Punktlighed Statistikken følger samme publiceringsprincipper som betalingsbalancestatistikken. 2.4 Hyppighed Statistikken offentliggøres hvert kvartal. 3 Pålidelighed og usikkerhed 3.1 Samlet pålidelighed Side 12 af 15

13 Statistikken har en dækningsgrad på over 98 pct. (målt på balancen) af de danske F&P-selskaber. Opgørelsen af F&P-selskabernes afdækkede og uafdækkede valutaeksponering, baserer sig på et separat indberetningsgrundlag der har en dækningsgrad på over 90 pct. af F&P-selskaberne (målt på balancen). Grundet den høje dækningsgrad er pålideligheden af statistikken primært relateret til kvaliteten af de enkelte indberetninger og værdipapiroplysningerne i Nationalbankens værdipapirdatabase. Den samlede pålidelighed vurderes derfor at være god. 3.2 Usikkerhedskilder Potentielle usikkerhedskilder omfatter F&P-selskabernes indberetninger og Nationalbankens værdipapirdatabase, samt ændringer i populationsgrundlaget. Specielt mindre skadesforsikringsselskaber og firmapensionskasser, er undtaget for at indberette direkte til Nationalbanken, hvorfor data på disse kommer fra indirekte kilder som værdipapirdatabasen. De indirekte kilder angiver ikke selskabernes passivside, unoterede ejerandele, lån/indskud og derivater. Det vurderes at de manglende investeringer foranlediget af dette er af mindre omfang. Ved indfasning af nye selskaber i populationsgrundlaget vil disse ændringer indgå som reklassifikationer. De fleste selskaber indberetter direkte til Nationalbanken. Kilder til usikkerhed forbundet med disse relaterer sig umiddelbart til forkert opfattelse af definitioner og fejlagtige oplysninger. Da der sjældent sker udskiftning blandt indberetterne, vurderes det, at sandsynligheden for fejlopfattelse af definitioner ikke er væsentlig. Sandsynligheden for, at der indberettes fejlagtige oplysninger, er naturligvis altid til stede, dog er der også en høj sandsynlighed for, at sådanne fejl opdages i de interne kontroller. Grundet uoverensstemmelser mellem forskellige datakilder og opgørelsesmetoder i statistikken er der foretaget visse afstemninger. Balance afstemning Balancen afstemmes i tabellen "Forsikrings- og pensionsselskabernes balance", således aktiver er lig passiver. Afstemningsposten er placeret under øvrige passiver eller øvrige aktiver. Side 13 af 15

14 Uoverensstemmelsen skyldes primært to årsager. Den ene årsag er at oplysninger omkring de mindre F&P-selskabers kun modtages på aktivsiden gennem indirekte kilder, hvorfor der ikke er angivet tilsvarende passiver. Den anden årsag er at selskaberne kun opgør en fuld "finansiel" balance, hvorfor domicil ejendomme og materielle aktiver ikke bliver medtaget. Afstemning mellem investeringer i alt og investeringer gennem danske investeringsforeninger Der kan være mindre uoverensstemmelser mellem hvad F&P-selskabet indberetter deres danske investeringsforeningsbeviser er værd og hvad investeringsforeningerne selv indberetter deres underliggende beholdninger er værd. Dette kan skyldes forskellige værdifastsættelsesmetoder, fejlindberetninger og forskellig opdaterings frekvens. I F&P-statistikken tages udgangspunkt i hvad F&P-selskaberne indberetter deres investeringsforeninger er værd på overordnet niveau i "2. Forsikring- og pensionssektoren, hvor sektorens beholdninger i danske investeringsforeninger er splittet ud på underliggende instrumenttyper", således at der er overensstemmelse med "1. Forsikrings- og pensionssektoren, i alt". Ved gennemlysning af danske investeringsforeninger anvendes investeringsforeningernes værdifastsættelse af de underliggende aktiver. 3.3 Tal for usikkerhed Den gennemsnitlige forskel mellem aktiver og passiver ligger på 2 pct. for året Den gennemsnitlige forskel mellem beholdning indberettet af investeringsforeninger og F&P-selskaber ligger for året 2018 på 0,5 pct. 4 Sammenlignelighed 4.1 Sammenlignelighed over tid Statistikken er sammenlignelig over tid. Der kan være visse usikkerhedsmomenter forbundet med ændringer i populationsgrundlag beskrevet i afsnit Sammenlignelighed med anden statistik Statistikken anvender skæringer, som kan sammenlignes med nationalregnskabets finansielle konti, betalingsbalance-, værdipapir-, investe- Side 14 af 15

15 ringsforenings- og den individuelle pensionsstatistik. Der vil dog typisk være visse forskelle i opgørelsesmetoder. Et eksempel er den individuelle pensionsstatistik, som belyser husholdningernes pensionsformue. I F&P-statistikken indgår husholdningernes pensionsformue under hensættelsesposten, som derudover også indeholder hensættelser til risikodækninger ved eksempelvis dødsfald og invaliditet. Derfor kan man ikke direkte genfinde tallene fra den individuelle pensionsstatistik i F&P-statistikken. 4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal Statistikken revideres normalt en kvartalsperiode tilbage, når det indeværende kvartal offentliggøres, se i øvrigt Nationalbankens revisionspolitik for finansiel statistik med tilhørende revisionscyklus. 5 Tilgængelighed 5.1 Distributionskanaler Offentliggøres kvartalsvis på: Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder Datamateriale modtages primært elektronisk og lagres for videre bearbejdning 5.3 Dokumentation Se Finansiel Statistik. 5.4 Øvrige oplysninger Der foreligger ikke øvrige oplysninger 6 Supplerende dokumentation Ingen Side 15 af 15

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter Side 1 af 5 Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 17. januar 2013 0.1 Navn Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI ESA21 BACKDATA Rasmus Kofoed Mandsberg lokal 686 Finansiel Statistik Penge, Bank og Nationalregnskabsstatistik Sagsnr.: 166392 Dokumentnr.: 165798 29. september 217

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE TABELLER OM INVESTERINGSFONDSSEKTOREN I STATISTIKBANKEN

INTRODUKTION TIL NYE TABELLER OM INVESTERINGSFONDSSEKTOREN I STATISTIKBANKEN INTRODUKTION TIL NYE TABELLER OM INVESTERINGSFONDSSEKTOREN I STATISTIKBANKEN Finansiel Statistik Kontakt: If@nationalbanken.dk April 2018 Nye og forbedrede tal for den danske investeringsfondssektor er

Læs mere

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 24. juni 2010 Dokumentation Afstemning af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet Med udgivelsen af kvartalsvise finansielle sektorkonti i januar 2010 er

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2018: december 2018

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2018: december 2018 STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:18 21. december 2018 Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 3. kvt. 2018 Resumé: Den offentlige finansielle nettogæld blev

Læs mere

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE Stinne Skriver Jørgensen tlf. 3363 6834 Stine Ludvig Bech tlf. 3363 6849 Statistisk Afdeling Penge-, Bank- og Nationalregnskabsstatistik

Læs mere

Boliginvesteringer og reparation

Boliginvesteringer og reparation Side 1 af 5 Boliginvesteringer og reparation 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 07. november 2014 0.1 Navn Boliginvesteringer og reparation 0.2 Emnegruppe Nationalregnskab

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Ny statistik for investeringsforeninger

Ny statistik for investeringsforeninger 33 Ny statistik for investeringsforeninger Gitte Wallin Pedersen og Faisel Sethi, Statistisk Afdeling INDLEDNING Som led i udbygningen af den finansielle statistik efter internationale retningslinjer kan

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag juni 2016 Markedsværdigrundlag 30. juni 2016 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 10 30. juni 2016 arkedsværdigrundlag 30. juni 2016 A: Forsikringsklasse I Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi tager udgangspunkt

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Pensionskassen for Farmakonomer

Pensionskassen for Farmakonomer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2018 Pensionskassen for Farmakonomer Gentofte Kommune CVR nr. 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Hovedtal for. finansielle virksomheder under tilsyn

Hovedtal for. finansielle virksomheder under tilsyn Hovedtal 2004 for finansielle virksomheder under tilsyn Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Kapitel 1 Hovedtal 2004 for finansielle virksomheder under tilsyn... side 4 1.1 Udviklingen i balancesummer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender

Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 28. juli 2014 Indberetning til Nationalbanken Oversigt over datakontroller for indberetningen af finansielle mellemværender 1. Indledning Oversigten beskriver

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE L 247/38 Den Europæiske Unions Tidende 18.9.2013 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2013 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil.

Notatet adresserer primært bestemmelserne i kontributionsbekendtgørelsen, og kommer med forslag til ændringer hertil. Modtager: Emne: Finanstilsynet, Per Plougmand Bærtelsen, ppb@ftnet.dk Kontributions- og regnskabsregler Dato: 13. marts 2017 Afsender: Den Danske Aktuarforening Baggrund Dette dokument omhandler samspillet

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Østbanegade København Ø

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Østbanegade København Ø Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2018 CVR-nr. 25707184 Østbanegade 135 2100 København Ø INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse Side 1 af 5 Iværksætterdatabasen 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Iværksætterdatabasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Erhvervslivets

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) I medfør af 126 e, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

PenSam Liv forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 2019

PenSam Liv forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 2019 PenSam Liv forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 2019 Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum CVR-nr. 14 63 89 03 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning... 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET Har du brug for hjælp? Skriv til os på: betalingsbalance@nationalbanken.dk eller kontakt: Lasse Vogelius på tlf. 3363 6853 Samir

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

Fra den 1. juli 2011 gælder danske regler om risikomærkning af de forskellige typer investeringer. Bekendtgørelsen er opdateret pr. 1. januar 2017.

Fra den 1. juli 2011 gælder danske regler om risikomærkning af de forskellige typer investeringer. Bekendtgørelsen er opdateret pr. 1. januar 2017. Information om risikomærkning af investeringsprodukter Fra den 1. juli 2011 gælder danske regler om risikomærkning af de forskellige typer investeringer. Bekendtgørelsen er opdateret pr. 1. januar 2017.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

HK01. Januar Resultatoplysninger kr.

HK01. Januar Resultatoplysninger kr. HK01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1457 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2018

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2018 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2018 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2018 Meget tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2018 er et overskud på 174,4 mio. kr. før skat og 136,1 mio. kr. efter

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2007

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2007 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2007 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,8 mia. kr. i 1. halvår 2007 mod 3,7 mia. kr. i 1. halvår 2006 Selskaberne havde

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. august HALVÅRSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. juni ) PERIODEN KORT FORTALT Lavere men fortsat høj aktivitet på ejerboligområdet Resultat før skat på 319 mio.

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2003 KOM(2003) 242 endelig 2003/0095 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om finansielle kvartalsregnskaber for den

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter 8 Topdanmark

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2013 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 26. oktober 2004 KVARTALSRAPPORT kvartal GrønlandsBANKEN kvartal /9

Fondsbørsmeddelelse 26. oktober 2004 KVARTALSRAPPORT kvartal GrønlandsBANKEN kvartal /9 Fondsbørsmeddelelse 26. oktober 2004 KVARTALSRAPPORT 1. 3. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. 3. kvartal 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1 3. kvartal 3. kvartal Året 2004 2003 2004 2003

Læs mere

Fra markedsafkast til kontorente

Fra markedsafkast til kontorente Fra markedsafkast til kontorente - 2016 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA, LR og LL - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 18. august HALVÅRSRAPPORT 2005 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2005)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 18. august HALVÅRSRAPPORT 2005 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2005) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august HALVÅRSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. juni ) PERIODEN KORT FORTALT Bruttonyudlån 78 mia. kr. mod 44 mia. kr. i en fremgang på 77% Nettonyudlån 34

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2003

Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 24. oktober 2003 Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport

Læs mere

HS01. Januar Resultatoplysninger kr.

HS01. Januar Resultatoplysninger kr. HS01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Kvartalsrapport pr for Nordjyske Bank

Kvartalsrapport pr for Nordjyske Bank Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 23.11.24 Side: Vor ref.: Direktionen 1 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.24 Kvartalsrapport pr. 3.9.24 for Nordjyske Bank Nordjyske Banks

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 1164 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER. 2005: marts Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004

OFFENTLIGE FINANSER. 2005: marts Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004 OFFENTLIGE FINANSER 2005:10 30. marts 2005 Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2004 Nettogælden faldt 7 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Der har i seneste kvartal

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted Halvårsregnskab Sparekassen Thy Store Torv 1 7700 Thisted www.sparthy.dk 2010 2 Indhold: Ledelsesberetning...side 3-6 5 års hoved- og nøgletal... side 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassen Thy

Læs mere

PenSam Forsikring A/S Halvårsrapport 2019

PenSam Forsikring A/S Halvårsrapport 2019 PenSam Forsikring A/S Halvårsrapport 2019 Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum CVR-nr. 17 11 81 88 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning... 4 Resultatopgørelse... 5

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr. 162-0041 /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2016 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere