Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf. Dette nummer har følgende indhold: Regionalmøder i skoleåret Mundtlig eksamen i dansk Værklæsning herunder selvlæste værker Brug af udenlandske tekster (herunder film) i dansk Skriftlig eksamen 2012 Regionalmøder i skoleåret I samarbejde med Dansklærerforeningens regioner afholdes i dette skoleår 5 møder, hvor alle dansklærere på stx og hf er velkomne. Møderne vil typisk indledes med et danskfagligt oplæg af en ekstern oplægsholder. Herefter vil der være møde med fagkonsulenten, som vil orientere om aktuelle fokusområder i faget. Derudover vil mødet fokusere på problemfelter og udfordringer, afstemt efter de fremmødtes ønsker. En samlet oversigt over arrangementerne kan findes på Dansklærerforeningens hjemmeside. Nærmere oplysninger om program og tilmelding vil desuden blive formidlet via regionsrepræsentanterne. Det er muligt at fremsende ønsker til fokuspunkter for den del af arrangementet, hvor fagkonsulenten er til stede : Maribo Gymnasium : København Det Frie Gymnasium : Fredericia Gymnasium : Silkeborg Gymnasium : Aalborg Nørre Sundby Gymnasium

2 Mundtlig eksamen i dansk Der har i dette års eksamensperiode været nogle henvendelser, der giver anledning til at uddybe de oplysninger om mundtlig eksamen i dansk, som allerede er at finde i undervisningsvejledningen for dansk på stx og hf samt i dokumentet God eksamensskik, som findes på emu.dk. En genganger fra sidste år drejer sig om anvendelsen af kendt og ukendt tekst i eksamensspørgsmålene. Som bekendt skal der indgå ukendt tekstmateriale i alle spørgsmål. Vejledningen formulerer forholdet mellem kendt og ukendt tekstmateriale således; Det vedlagte prøvemateriale kan bestå af såvel kendte som ukendte tekster, men mindst én tekst skal være ukendt. Ved inddragelse af kendte tekster i eksamensspørgsmålet er det vigtigt, at der ikke bliver tale om ren reproduktion af analytiske og fortolkningsmæssige pointer fra undervisningen. Eksaminanden skal ud over at kunne dokumentere faglig viden opnået i undervisningen tillige kunne anvende denne viden metodisk i nye faglige sammenhænge, herunder i forbindelse med behandlingen af ukendte tekster. I forlængelse af ovenstående er det vigtigt, at den ukendte tekst gøres til genstand for analyse. Det er derfor ikke en mulighed, at eksaminanden opfordres til at analysere og fortolke en kendt tekst, mens der efterfølgende blot perspektiveres til den ukendte. For at markere, at den ukendte tekst er central, opfordres man til at vælge en af følgende varianter, hvis kendte tekster indgår i spørgsmålet: Den ukendte tekst bruges i analysen, mens der perspektiveres til den kendte tekst Der bedes om en sammenlignende analyse af kendt og ukendt tekst, men med hovedvægten på den ukendte. Omfanget af tekstmaterialet må ikke overskride 8 normalsider eller 12 minutters afspillet tekst. Dette gælder også, når der indgår kendt tekstmateriale i spørgsmålet. Det er med andre ord ikke tilladt at bede eleven om at perspektivere til en hel roman, læst på klassen. I stedet må en del af de 8 sider bestå af et uddrag fra den pågældende roman. Alternativt kan man bede om en selvvalgt perspektivering til kendte tekster. Apropos omfang. Der er i danskfaget ikke en nedre grænse for, hvor lidt tekst (trykt eller afspillet) et spørgsmål kan bestå af. I vejledningen fremgår det, at tekstens genre, sværhedsgrad og kompleksitet må spille en central rolle. Man skal med andre ord ved udformningen af eksamensspørgsmålet tage højde for, hvad der med rimelighed kan forlanges behandlet i løbet af ca. en times forberedelse. Her sigtes især til den øvre grænse. Men det er klart, at der omvendt også skal være tilstrækkeligt materiale til 60 minutters forberedelse og et fag på A- niveau. I år har brug af bilagsmateriale i forbindelse med eksamensspørgsmål rejst en del spørgsmål. Det er ikke forbudt at vedlægge bilagsmateriale. Men man skal være opmærksom på følgende: Et bilagsmateriale forpligter ikke. Det skal være muligt at få 12 uden at have orienteret sig i bilagsmaterialet Man skal være opmærksom på, at eksaminanden skal have lejlighed til selvstændigt at strukturere arbejdet med det tekstmateriale, som ønskes analyseret. Man bør derfor overveje, om et bilagsmateriale bestående af en bestemt analysemodel er for megen hjælp at give en eksaminand. Hvis man vedlægger den slags modeller til sproglige og mediemæssige spørgsmål, må man overveje, hvorfor man ikke vedlægger en tilsvarende model til litterære spørgsmål. Endelig har der været en del henvendelser om håndtering af elever, som kommer fra et andet hold. Lærere opfordres til med det samme der kommer nye elever/kursister på et hold at sammenholde undervisningsbeskrivelser. Hvis man tidligt i forløbet bliver opmærksom på, at der er store forskelle på, hvad der er læst, kan en løsning være at gå i dialog med skolens ledelse om et antal timer til at hjælpe de nytilkomne på omdrejningshøjde med resten af holdet. Danskfaget på emu.dk: 2

3 På given foranledning skal det endvidere understreges, at Undervisningsbeskrivelserne skal være udformet på en måde, så censor ikke bringes i tvivl om: Hvilke tekster, der er læst på holdet Hvilke individuelle værker, eksaminanderne har arbejdet med (kan også fremgå i en selvstændig fil) Hvor de obligatoriske forløb og det obligatoriske antal værker er afviklet. Ligeledes på given foranledning en påmindelse om, at censor skal modtage eksamensmaterialet senest 5 hverdage før eksaminationen. Værklæsning herunder selvlæste værker Et værk er i læreplanssammenhæng en tekst eller en samling tekster, der første gang udkom som en bog forfattet af én forfatter, og som udgør og fra forfatterens side er tænkt som en afsluttet, kunstnerisk helhed. Man kan dog også læse en længere, afrundet tekst, der oprindeligt udkom som del af en anden udgivelse, som selvstændigt værk f.eks. Steen Steensen Blichers En Landsbydegns Dagbog (fra tidsskrift), Herman Bangs Ved Vejen (fra novellesamling) og Christian Kampmanns Visse hensyn (romanserie). I forbindelse med ældre tekster kan forfatteren være ukendt. Dette er eksempelvis tilfældet med sagaer, der er at regne som et værk. At et værk vælges inden for kategorierne roman, drama, novellesamling, digtsamling og ræsonnerende prosa betyder ikke, at alle disse kategorier skal være dækket ind. Det betyder derimod, at en film ikke kan optræde som et litterært værk, ligesom at opførelsen af et drama må regnes som et medieværk, med mindre manuskriptet også læses. Af de fem værker skal to værker ifølge læreplanen vælges individuelt af den enkelte elev og valget godkendes af læreren. Med sin godkendelse markerer læreren, at det pågældende værk har faglig relevans og er knyttet til et fagligt forløb. Tilknytningen til et fagligt forløb kan etableres på flere måder. Oplagt er det at lade eleverne vælge værker, der matcher et forløb, som klassen arbejder med på det pågældende tidspunkt. Tilknytningen kan dog også bestå i, at det valgte værk knytter an til allerede afviklede forløb. I eksamensperioden er der hvert år mange henvendelser om de selvlæste værker. Hvad gør man, hvis en elev eller kursist ikke har læst og derfor ikke er blevet hørt i de selvlæste værker? Værkerne er en del af eksamensgrundlaget, og derfor kan man i udgangspunktet ikke gå til eksamen, hvis værkerne ikke er afviklet. En forudsætning for, at man kan afvise at eksaminere elever og kursister, der ikke har læst værkerne er, at skolen har en procedure for, hvordan man håndterer situationer, hvor en eksaminand mangler at få læst og afrapporteret et eller flere værker. Hvis elever og kursister ikke er blevet gjort bekendt med en sådan procedure, må man lade dem gå til eksamen. Værkerne er stadig en del af eksamensgrundlaget, og der kan spørges ind til dem. Når det i den forbindelse viser sig, at de ikke eksisterer, må dette noteres som en mangel i eksaminandens præstation, hvilket indgår i karakterfastsættelsen. Nedenfor bringes et eksempel på, hvordan en procedure for de selvlæste værker kan beskrives. Eksemplet ligger også som selvstændigt pdf- dokument på emu.dk. Se under Værklæsning. Danskfaget på emu.dk: 3

4 Danskfaget på emu.dk: 4

5 Brug af udenlandske tekster (herunder film) i dansk Et stigende antal henvendelser tyder på, at der er behov for en præcisering af, hvordan tekster på andre sprog end dansk kan indgå i projekter, hvor dansk medvirker. Med projekter tænkes på store skriftlige opgaver (Dansk/Historieopgaven, SRP og SSO) samt henholdsvis Almen Studieforberedelse og Eksamensprojektet (hf enkeltfag). Samme regler gælder i forbindelse med enkeltfaglige prøver i dansk. Hvis danskfaget er i spil sammen med et andet sprogfag, er det naturligvis tilladt, at hele eller dele af tekstmaterialet er udformet på det pågældende fremmedsprog. Hvis dansk imidlertid arbejder sammen med et fag, der ikke har et bestemt sprog som primært genstandsfelt, skal der være tale om tekster i oversættelse. Oversættelserne skal være autoriserede, og de må derfor ikke udarbejdes af eksempelvis vejlederen eller eleven selv. Ovenstående gælder for trykte tekster såvel som for elektroniske tekster, hvortil blandt andet hører lydfiler og film. Man skal være opmærksom på, at eleverne derfor i udgangspunktet ikke (hvis fremmedsproget ikke medvirker) kan arbejde med en udenlandsk film, da denne jo ikke er oversat. Og her er det ikke nok med danske undertekster. En undtagelse fra denne regel gælder, hvis fokus i analysen eksplicit er på ikke- verbalsproglige aspekter ved filmen. Det betyder, at arbejde med en udenlandsk film kan accepteres, hvis der lægges op til en medieanalyse, hvor eksempelvis dramaturgiske virkemidler, fremstillingsform eller brugen af fiktions- og faktakoder undersøges. Lakmusprøven består i, om eleven som del af analysen får behov for at citere det trykte eller talte sprog. I givet fald må danskfaget takke nej til projektet. Ovenstående om udenlandske tekster ligger også som selvstændigt pdf- dokument på emu.dk. Se under AT og SRP og SSO. Skriftlig eksamen 2012 De skriftlige eksamener i dansk på stx og hf forløb uden nævneværdige problemer. Der blev givet knap karakterer fordelt på 9 opgavesæt. For de to store prøveformer, stx og hf, er der udarbejdet selvstændige evalueringsrapporter Råd og vink Disse rapporter er nu at finde på emu.dk. Her kan man udover karakterstatistik læse om censorernes evalueringer af prøvesættene og elevernes faglige niveau. Endvidere bringes råd og vink til den daglige undervisning samt til de skriftlige censorer. Alle undervisere og censorer opfordres til at læse disse rapporter. Det kan konstateres, at eksamensgennemsnittet i begge skoleformer er det højeste efter indførelsen af den nye karakterskala, og også det højeste så langt man kan se tilbage, når man omregner fra gammel til ny karakterskala. Der er stadig et stykke vej til den intenderede normalfordeling, men det går den rigtige vej. Dette er især tilfældet på stx. Nedenfor en illustration af udviklingen: Stx til venstre og hf til højre. Som mange sikkert hørte, blev stx- prøvesættet til 1. juni 2012 ved en fejl udleveret til elever på første prøvedag d. 25. maj Sættet kom derfor ikke i spil som planlagt. Sættet ligger på de skoler, der havde elever til skriftlig eksamen i dansk d. 1 juni, og jeg vil opfordre til, at det bruges til terminsprøver og årsprøver. Sættets opgaveside ser således ud: Danskfaget på emu.dk: 5

6 Danskfaget på emu.dk: 6

7 Censorerne indsender hvert år eksempler på formuleringer fra eksaminandernes skriftlige besvarelser, som af den ene eller anden grund får dansklæreren til at trække på smilebåndet. Nedenfor bringes et udsnit af de indsendte citater. Med ønsket om et godt skoleår! Venlig hilsen Susan Mose (Fagkonsulent i dansk på stx og hf) STX Men hvad er så konsekvenserne af hård retorik i medierne? Er det at der er flere rygere? det er det nok ikke. Så må det have noget med sproget og sprogtonen at gøre (Sprogbrug i medierne) Min far er et glimrende eksempel, han er en god mand der vil gøre alt for min søster og mig. Dog har han brugt nogle lidt spøjse og, for mange udefra, ret upassende udtryk rettet mod os. Når vi står og vasker op, og min søster står i vejen, kan han med lethed komme på at sige "Flyt dig eller jeg sparker dig i øjet" eller "Hvis du ikke går væk, får du et kys med en økse" - Det skal siges at han er skolelære og dagligt hører de vilde udtryk fra eleverne samt læser dem i avisen med min mor (Sprogbrug i medierne) Det bliver altid sjovest, når man udfordrer realismen, døden eller mors favn. Fællesfaktoren ligger i, at vi skrider nogle grænser for den virkelighed og hverdag, som man har integreret sig i. Det kan man billigt gøre ved at leje, købe eller stjæle en VHS, DVD eller Blue- Ray, der overskrider ens daglige aktiviteter og oplevelser. Således er en farlig fiktion særdeles nem og særdeles normal at få på CV et, som ganske ung dengang far var en lille pige (Farlig fiktion) Ordvalget og den hårde retorik er i hvert fald ikke tilfældig, ligesom de refleksioner man kan få ud af et tankespind siddende i en aflukket idrætssal, hvor man kan observere en koncentration, som ikke stemmer overens med det gode vejr udenfor. Det virker som om jeg et [i Nordbrandts digt] meget hurtigt affinder sig med sin hovedløse situation. Dette er jeg et i Kristensens digt ikke lige så flink til. (Henrettelser) Vi går jo i Danmark ind for anarkisme. Forholder det sig virkelig sådan at mennesket står i kø til gelatinen som kvæg til slagtehuset? De er skabt til noget bedre end en lille discountforretning som Irma nu engang er. Han kunne vælge mellem et naturvidenskabeligt og et humanitært fag Blendstrup skriver ikke i nogen bestemt retning, men i flere forskellige retninger Dette understeges flere gange i novellen Hans argumenter er logistisk skruet sammen Så går de for luderkoldt vand Sværen mellem det offentlige og det private bliver udvisket Sproget er blevet mere og mere volddigt Vi skal være kritiske, og den eneste måde at være det på er at holde et vågent øje. Når ting bliver alvorlige, er det ikke altid sjovt længere Effekten af tekstens realismebrud er at historien virker ægte Det blev allerede diskuteret af George Orwell i en roman i 1984 Hvis man ser det med lidt for store briller, kan man se en parallel Ravnerock Personer med anden etisk baggrund En udannet forsker indenfor samme emne Den kloge vælger sine ord med omhug Denne kultur har fodfæstet sig i den offentlige debat Tiden lægger alle sår Budskabet i teksten er, at det ikke er sikkert, at man oplever lykke, hvis man springer over, hvor gæret er Danskfaget på emu.dk: 7

8 lavest. Realismebruddet i teksten ser vi til brylluppet, hvor der er byttet om på rollerne: Her har Nikolaj nemlig fået kjole og hvidt på. Ordene kan føre til husmandsvold hver gang manden og konen bliver uenige. Det er atypisk påklædning for en mand at komme i kjole og hvidt - det indikerer at han ikke er helt normal, som traditionen er, har kvinden kjole og hvidt på Det er de færreste kvinder, der som 5årige drømmer om at gå op af kirkegulvet med 2 strygejern bundet om livet - det kan på ingen måde være behageligt. Med mindre han ikke kan styre sin bedre halvdel mellem benene, det virker lidt dumt at han så hurtigt går ud og vasker sig. Man skal ikke skære alle over på en gang og sige du er bøsse fordi du danser Mangel på et hoved er ikke nogen hindring for at jeget kan tænke alt det spin og manipulation, har gjort politikken så uigennemskuelig, at man i stadigt tyr til mere håndgribelige og letforståelige sager, såsom personsager. Man bedømmer politikkerne på skindet derfor skindemokrati. Sproget er med høj sandsynlighed kommet for at blive, derfor må vi ruste de unge mennesker til hvad verden kan bringe dem. Sproget er en fantastisk måde for mennesket at udfolde sig på. Uden sproget ville ingen mennesker kunne kommunikere, ligesom vi så det med babelstårnet. Mediernes sprogbrug har ændret sig, og der bliver i dag brugt en meget hård retorik, som kan indeholde ord som tæsk og massakre. Det sker ofte i de danske hjem, at fjernsynet står tændt og kører i baggrunden, som dagen forløber sig. For nogle mennesker er der ikke langt til vold, så derfor må man passe på hvilke udtryk, man bruger i bestemte sammenhænge. men at der bare er noget komisk ved mænd der løber rundt i en stramt siddende trikot og skaber sig. Hvilket der jo også er, mænd er nemlig ikke anset for at være så fint følende, i modsætning til piger, som er bygget til at danse, derfor gav gud dem dele der ryster. I mine øjne bliver der i større grad gjort grin af faderens rolle i reklamen. Han bliver beordret af kvinden til at være en mand og til at få deres søn til at være en mand. Så manden er den svage her, ydermere skal han handle ind hvilket traditionelt, ikke har været hans rolle. Temaet i dette digt kunne være: en henrettelse, da hele digtet går ud på hvordan jeget sidder på knæ og venter på, at bødlen kommer over til ham, og får det overstået. Et andet tema kunne være død, da alle 20 tyve dør. Henrik Nordbrandt skriver meget modernistiske digte, hvilket man kan se da han skriver nutidens sprog. HF Men i ægteskabet er det faktisk kvinden, der tager mere og mere af magten. Måske uden at manden egentlig vil indrømme det, eller indse det. Med kvindens snuhed og kontrolleret listighed, har hun snoet manden rundt om hendes lillefinger. Måske kunne man, med tanke på historien, påstå at det er kvindens overlevelses, eller forsvars teknik der har udviklet sig gennem årene. Der er sket meget m.h.s. til Kvinde ligestilling, en gang var det manden der skaffede føde til bordet, men i dag har vi kvinder fået Netto og Bilka Altså er vi fysisk på konstant og vi arbejder lige indtil vores krop er udmattet. Men sådan er virkeligheden, og det er efterfølgende kun blevet nemmere for os at alle kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet Undertrykkelse af kvinder fra 1880 til nu er der næsten ikke mere tilbage af Danskfaget på emu.dk: 8

9 Derefter går man over i medsyn, da den fremmede tilrejsende tager ud til Rønne for at se liget Det gør alt i historien mere troværdig, da det ikke er én person man følgers synspunkt på det hele Jeg er tilbøjelig til at være delvist mest enig med, hvad jeg kan læse i Katrine Holms artikel Der var stor kritik af magtfordelingen i samfundet, og ofte gik det ud over de fattige Han havde hængt sig i loftet i et ubeboet Rønne Sætningsopbygningen er meget lige til, og der er ikke så meget til hindrer for ikke at kunne læse teksten flydende Hvis de ikke drikker, vil flasken stadig være fyldt med brændevin Vi går bare ind på kommunen og søger om kontanthjælp, og så får man omtrent det samme som en udlært håndarbejder En kvinde kan ikke gøre noget og hun skal slet ikke gå bag om mandens ryk Den ene er gift med en bankdirektør og bor inde i byen ved navn Nora De arbejder kun på at få den flaske til at fylde op Der er selvfølgelig ikke tale om decideret krig, men rive i håret var der Romanen starter med at fortælle handlingen Efter at ha fundet den fulde historie mistet den fremmede den dag lysten til Brandevins flasken Fra starten blandes kombinationen af børn og alkohol Sproget er meget gammeldags, og foregår over omkring to dage Hun har trådt på hans manddom, og dette er Constances straf På bordet kan der ses et Te stel, og en tallerken med nogle spiste madrester på og der er frønser på duen Oppe i kammerat er der halvrådne madrester Artiklen er et uddrag af romanen Nora var den første i lyrikkens historie som lånte penge I stedet for at hurtigt begrave hans lig, vælger folk at udstille hans lemlæstede krop, hvor en rejsende kromand ser tragedien og bliver helt forbavset over folkets umedfølsom reaktion vedr. mandens død Vi befinder os i udkanten af et lejet værelse, hvor landbrugssamfundet dominerer Kvinderne har fået lige så meget indflydelse, på arbejdsmarkedet, som det i dag modsatte køn Hun [Katrine Winkel Holm] er en hjemmegående, arbejdsløs kvinde på 10 år Vil du gøre karrierer bliver det tilpasset dine børn, eller omvendt Man kan se hvordan kvinder kæmper mod et stykke brød sammen med deres børn Familierne bliver splittet og får mindre børn Titlen er en novelle Danskfaget på emu.dk: 9

10 Sønnen er meget ked af det og han går til kor Da de efterhånden begynder at have færre penge og remmer bunden, sker der et opstød imellem ægteparret Udnyt ikke drukken for at glemme, men lær og stå på benene for et bedre liv Novellen er opbygget lidt skægt, da der ikke rigtig er nogen komposition I Tekst 3 er et uddrag af bogen Et dummehjem Mennesket fik i 1870erne drifter og der blev åbnet for erotikken Georg Brandes var med til at skabe et nyt øje på mennesket Pigen gifter sig ind i en rig familie, og manden får sine dyriske lyster opfyldt Han er under tøflen på konen Vi starter med en forhistorie, som skal give et overblik over situationen. Pontoppidans novelle er forhistorien Den tilrejsende har et Par skelende Øjne, der skinnede som i en Rus Her stod han først og betragtede de sørgelige menneskelevninger, som han beskriver de små børn som stod ved huset Nora var den første i lyrikkens historie som lånte penge Vi befinder os i udkanten af et lejet værelse, hvor landbrugssamfundet dominerer Mange mænd kunne ikke og kan stadig ikke overskue at holde flere bolde i luften på én gang Jeg står på hærens mark. Jeg er blevet bedt om at skrive en introducerende artikel om undertrykkelse og frigørelse som tema i Det moderne gennembrug. Der er utrolig mange raptekster, der er mandshumanistiske Historien fortæller os at vi ikke bliver forelsket i den smukkeste mand/kvinde, men i den person som du ser på som perfekt, og det er også hende du burde gifte dig med Lad vær med at elske en person der smuk i verdens øjne, elsk den person der gør din verden smuk Fortælleren i historien er en iagttagende fortæller, han fortæller historien for et flue perspektiv. Fortælleren i historien er ikke selv med og alle personerne i teksten er omtalt som tre persons personer. Det kan ofte være svært at få indført et ord, et ord som vil komme til at præge landets samfund, især hvis man er kvinde! En lang række kvinder har stillet sig op, både for og i mod ligestilling og har kæmpet deres egen kamp om deres egen vilje. Det moderne gennembrud indførtes i Danmark den 3. november Georg Brandes, manden der bestemmer i det moderne gennembrud støttede fuldt op omkring kvindernes kamp for frihed og ligestilling. Teksten et dukkehjem er en dialog mellem Nora som er gift med Thorvald, og Fru. Linde hvis mand er død. Som så skal til at stå på egne ben. Om Amalie Skram: Hun gjorde skram op med mændenes dobbeltmoral og skrev om kvinders ægteskabelige kriser og om alle de skuffelser over kærlighedslivet. Hun var en af de kvinder som oplevede skram flere gange ind i alvorlige kriser og måtte indlægges på et hospital for sindslidende. Hun var ikke den eneste kvindelige forfatter som Danskfaget på emu.dk: 10

11 oplevede skram i livet. I denne, næsten paradoksale, situation hun befinder sig i, har Constance intet andet valg end at befinde sig hjælpeløs. Her kan man se hvordan kusinen lever efter de gamle normer og bare lader tingende se til og mener det er hverdags kost at mændene bare kan gå og gøre hvad der passer dem og at det er kvinden selv der er ansvarlig for at holde sit ægteskab, hvor Constance er af den type kvinde og vil kæmpe for sin sag, og ikke mener det er hendes ansvar at sørge for hendes mand er tro mod hende og ikke vil finde sig i at blive trådt på af nogen. Det kommer også til udtryk hvor uhjælpsom Constance er da der flere gange er nævnt hun stivner og hendes blik bare er stift og tomt og det kommer jo selvfølgelig af at det ikke er helt normalt for kvinderne at have en stemme endnu. Hele vejen igennem teksten gives udtryk om hvor dårligt Constance har det med hændelsen og hvor dårligt hun har det med at der er ingen der er på hendes side og alle bare mener det bare er sådan det er. Selv om der skete meget i det moderne gennembrud, så er de fleste mænd, eller fædre til unge teenagere, i dag vokset op med at far tjente pengene og mor styrede huset. Det blev sat over styr af Kvindebevægelsen i 70 erne, hvor rødstrømperne begyndte deres ravage i det daværende kvindesyn. Mange mænd aner derfor ikke hvilken rolle de har i samfundet i dag, og det går ud over de unge og teenagerne, som i dag har faderproblemer. KW Holm går ind for at: at mand og hustru skal være hinanden til støtte og i fællesskab varetage familiens arv. Henrik Pontoppidan skælder sig ud for sin tid Om Pontoppidans En stor Dag : I teksten finder vi farvesymbolik. Linje 2, side 2 Konen var rød og oppustet af drikfældighed, manden bleg og mager af den samme last at konen er rød og oppustet kan måske betyde at selvom hun er på randen til at død af druk er der stadig mere liv i hende, da hun både er rød og oppustet. Den røde farve symbolisere kærlighed, forandring og varme, men kan også symbolisere advarsel. Det betyder at der stadig er en masse af de gode og varme kvaliteter tilbage i hende, men hvis hun ikke gør noget for at slippe alkoholen, vil det kun gå ned ad pakke for hende. I modsætning til kvinden er manden hvid, bleg og tynd. Hvid er et positivt symbol på fred, som han jo får efter at have taget sit eget liv. Den negative betydning er tomhed og stivnet energi. Inden han dør må han føle tomheden og føle at der ikke er mere at leve for. Når han så har taget sit liv, og har siddet død op ad muren i flere dage med er alle hans led i kroppen stivnet. Manden døde desværre og kvinden måtte dermed klare sig selv. Det gjorde hun med liden og handel...(altså hun brugte sine kompetencer til at klare sig og beviste dermed at kvinder er i stand til at holde et arbejde). Den lejlighed de bor i ligger i udkanten af byen, mens Rønnen ligger endnu længer uden til byen. I og med novellen er fra 1800 tallet, så er den skrevet i et lidt gammeldags sprog, fx så er ord stavet med aa i stedet for å. Der er mange af ord som starter med stort bogstav, selv om at det er midt inde i en sætning. Og der er ord som insidderstue (lejet værelse) og pot (gammelt mål, ca. 1 liter) som vi nok heller ikke vil bruge i dag, men ellers synes jeg at sproget er let læseligt, og med punktummer og komma. Det er også naturalisme, fordi den bliver fortalt meget realistisk og naturligt. Den gør personerne til naturvæsner. De er påvirket af miljøet.... men der går en hel uge før der bliver vækket mistanke. Herman Bang skriver at og forstår man det, vid at denne elendighed rummes i et ord: Sult [her savnes en vigtig tankestreg]og mæt for en eneste dag disse mennesker, som råber på brød. man skal huske på at hver gang vi smider noget ud fordi man ikke lige får det spist alligevel, så skal man huske at der er andre der kunne få gavn af det. Vi skal huske at tænke på andre end os selv. I dag snakker vi meget om skævvridning af midlerne i statskassen, men klasseskellet har været langt større end det er i dag! Moderne feminister har for længst taget BH en og læbestiften til nåde men opfordrer stadig til kønskamp. En endeløs strid, der mere og mere ligner et evigt, ustoppeligt søskendeskænderi om, hvem der tømte opvaskemaskinen selv, og hvem der sidst gik ned med skraldespanden. En kønskamp, der er lige så destruktiv som den er ulidelig. Det har hun ret i, kønskampen er en endeløs strid. Det er næsten lige meget hvor man er henne. Jeg har haft det helt på samme måde som hun skriver. Jeg har to søskende, en store- og en lillesøster, vi har altid haft en kamp om hvem der gør hvad efter vi havde spist aftensmad og der skulle ryddes op, og ja for det meste var det jo så mig der tabte fordi Danskfaget på emu.dk: 11

12 at de var 2 mod 1. Kønskampe er der og de vil altid være der. I det hele taget var det moderne gennembrud en lorte tid for kvinder, de måtte ikke andet end det de var opdraget til at gøre. Under Det Moderne Gennembrug, ses også de 3 k er kirke, køn og klasse. Som var en diskussion, om hvordan seksualiteten for mændene var, og hvordan seksualiteten for kvinderne var. Navnet Det moderne gennembrud kunne ikke have passet bedre til denne periode, da det var her alle problemerne brød igennem isen, og kastede sig ud i mængden for at skabe debat og finde en løsning. Det at leve er ikke længere gule og grønne skove. Disse emner blev beskrevet af dygtige forfattere som kom under debat af folket. Alt som bliver skabt, er først igennem fysikeres og kemikeres eksperimenter, for så senere at komme ud som produkter. Netop denne fremgangs måde, ville Georg Brandes overføre til åndslivet. Undertrykkelse er et meget stort begreb, som der både i dag forgår mange steder i verdenen, og som der i sær for nogle hunrede år siden spillede en rigtig stor rolle i Danmark. Uanset hvor du tager hen i verdenen, vil du finde mennesker der er undertrykte af deres omverden, og som der derfor ikke kommer længere i deres liv begrundet af deres tidligere oplevelser. For eksempel, vi har en veninde af familien på 45 år, hun er mere eller mindre helt mentalt ødelagt, begrund af hendes tidligere mand som nu er gået bort, fordi han var til flasken, har i den grad sat sine spor i hende, og har undertrykket hende igennem mange år, ved at tæve hende og generelt ved at være rigtig ond ved vores stakkels veninde. I dag ca to efter kan hun stadig ikke få sig en normal hverdag, fordi hun har været vandt til at have en række regler, som hun skulle overholde for ikke at komme i problemer der hjemme, så som at efter arbejde skulle hun tage lige hjem, uden at spilde tiden på noget på vejen for ikke at blive straffet. Det har ført til at hun nu i dag aldrig ville kunne snakke med en tilfældig mand hun møder på sin vej, begrund af alt den frygt hun stadig har til at sidde inde i hende. Man kan på en godt sige at hendes frigørelse var at hun mistede manden, for havde hun ikke gjort det så ville hun stadig have haft den samme kummerlige tilværelse som hun også havde for 2 år siden. fordi hun aldrig har ture at sige ham imod, eller bare strejfe tanken om at gå fra ham. Den 2. november 1870 gik Georg Brandes på talerstolen, og hvor han sagde "tingene skal sættes under debat!" Det varede indtil 1890, hvor Steffensen trådte op på talerstolen. I denne opgave vil der blive fokuseret på forskellige synspunkter, om kvindefrigørelse er undertrykkelse, eller om det faktisk er sådan et familieliv fungerer bedst. I 1971 så man de første kvinder uden for deres klaustrofobiske huse, de havde slået sig sammen og dannet Dansk Kvindesamfund... Der er stadig langt fra ligestilling i Danmark. Hos frisøren er drenge/mandeklip ofte billigere end dameklip også selvom manden har langt hår. Billedet har dystre farver og ens første øjekast ligger tungt i venstre hjørne" Hvis kvinden ikke bestilte andet end at lave mad til sin mand, så ville hun eller hendes barn ikke få mad på bordet For at afslutte artiklen vil jeg sige at jeg hælder mest til en moder som bliver i hjemmet, det skaber mere omsorg og kærlighed evt. også tryghed. Dette er da vist at foretrække for et barn/børn. Dog syntes jeg stadig det er dejligt at kvinder tager del i vores debat omkring arbejdsmarkedet, politik osv. Og endda engang imellem ser man en kvindelig tømrer. Jeg syntes at dette viser at vi er fleksible, at vi har plads til at kvinder kan udfolde sig som de vil, uden at der på nogen måde er noget galt med det. Dog syntes jeg at man skulle tage at tænke sig om inden man vælger karriere over familieliv eller omvendt. H. Pontoppidan skaber, ved at sætte brændevin og djævlen i relation til hinanden, ved langt de fleste individer, en negativ relation til alkohol, som er let læse- og forståelig. Det burde være Patos, der var den dominerende appelform, men det er nok alligevel etos, der nok er den appelform jeg mener passer bedst til tekst 5, fordi faren havde hængt sig selv, men sønnen græder ikke, eller virker ked af det, om man høre heller ikke om, konen der er blevet ked af det. Danskfaget på emu.dk: 12

13 Budskabet med En Stor Dag - må vel være fordi at begivenheden bliver så meget omtalt negativt eller at det var positivt at Faren hængte sig selv. Eller at det kan gå galt når man drikker. Konen måtte ikke gøre noget der kunne ydmyge og pinliggøre deres mand, da det jo var ægtemandens pligt at undgå deres koner endte i nykker Nogle gange prøver forfatteren at snyde læseren, ved at man tror en ting men rent faktisk er det en helt anden ting. Noget som kan være uforklarligt for læseren i denne tekst, er at den døde mand som er blevet hængt, også er blevet fundet uden hoved, det giver ikke nogen mening. Så hvis man vender den om, kan det jo godt være at der er en person som har dræbt ham, og forfatteren prøver at snyde dig. Forfatterens budskab kan være at man uden vidner aldrig kan være sikker på hvad der er sket, og at man skal lade vær med at drikke så meget brændevin, for så kan det hele nemlig gå galt. Inden civilisationen var det manden der gik på jagt og havde kød med hjem. Da manden så fik arbejde havde kvinden ikke udviklet sig mere end til kødgryderne og måtte derfor stadig tage til takke med at passe hjemmet. Man kan sige, at der er et håb for underklassen i Det Moderne Gennembruds periode, da alle overklasse folk der har en vis form for magt bliver hakket ned af de forskellige forfattere, og underklassen bliver sat i centrum af samfundet, uden løsninger. Fra at være undertrykt af manden og blot gøre hvad han sagde uden et spørgsmål, til nu at en kvinde er et selvstændigt væsen, og anses af samme værdi som en mand, er et stort skridt som har været nødvendig. Ikke kun for kvinden, men for hele samfundet, for jo flere på arbejde betyder ligeledes flere penge i statskassen som har givet flere resurser, så nu kan man passe de handicappet, og de ældre kan komme på plejehjem, men kvinder har også skabt flere jobs, da børn nu skal passes ude i stedet for hjemme ved mor. Kvinder fik ligeledes arbejde under anden verdenskrig, det skete da mændene skulle i krig, og der kun var kvinderne til at forsørge familien, kvinder blev ex. Sat til at arbejde med telegram, med dette gjorde det kvinderne brugelige Det moderne gennembrud har gennemsyret samtlige folkeklasser uanset om de var de finere eller arbejderklassen så har alle mærket det moderne gennembrud. Arbejderne kæmper for bedre arbejdsvilkår så de ikke slider sig selv ihjel, og i de lidt finere klasser er der kvindernes kamp om at blive set og hørt og få en form for magt. Den ting de alle har til fælles er kampen om frigørelse. Hver gang der tror de har vundet smider undertrykkelsen et nyt kort på bordet og det må kæmpe videre, og til sidst må man indse at det aldrig bliver perfekt. Mennesket er menneske og der vil altid være undertrykte folk, for at frigørelsen kan eksistere. En fremmed havde hørt om begivenheden ved en kro, og besluttede sig for at tage der hen. Det viste sig senere hen, at det var den fremmedes fader, der havde hængt sig i huset. Efter den fremmede mand bliver spurgt af de små børn, om det er hans far, står han selvbevidst med den ene fod frem, løftet øjenbryn og hænderne i lommerne. Da manden bliver fundet hængt i huset, lod man ham hænge der i halvandet døgn...sikkert fordi det var en fattig mand hængt i et hus med en indsunket gavl og rådne gavlbrædder. Ifølge Brandes skal personer være typer og opdeles i grupper eller klasser, det er det myndighederne går efter her. Drengen bliver derfor dagens helt, fordi hans far havde valgt, at hænge sig på sådan en ualmindelig måde. Danskfaget på emu.dk: 13

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Eksamen i engelsk stx/hf:

Eksamen i engelsk stx/hf: Eksamen i engelsk stx/hf: Maj 2017 Find svarene på de oftest stillede spørgsmål vedr. eksamen i engelsk nedenfor. Indholdsfortegnelse Tjekliste til mundtlig eksamen... 3 Lærer:... 3 Censor:... 3 Den mundtlige

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Dansk A i hhx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C

FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C FAGKONSULENTEN'S RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI C GENERELT VEDR. EKSAMEN 2016 Helt overordnet afholdes eksamen i psykologi på baggrund af læreplanerne i psykologi samt eksamensbekendtgørelsen. Psykologi

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller.

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller. Hosekræmmeren Forfatter: Forfatteren er Steen Steensen Blicher og har dermed skrevet fortællingen. 1 Steen Steensen Blicher blev født den 11. oktober 1782 og døde den 16. marts 1848. Han var dansk præst

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Dansk som andetsprog niveau D skriftlig fremstilling - maj termin 2016 Der er indgivet beretning af 18 beskikkede censorer på baggrund af 316 besvarelser. De 316 besvarelser fordeler sig som følger på

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en 1 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Lindvig Osmundsen Side 1 11-11-2015 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Det er ikke let at bevare troen. Men kan vi leve uden troen? Den kamp kender vi. Der er ikke ret mange

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag.

Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag. 1 Nyt fra fagkonsulenten Eksamen 2014 Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag. Skriftlige prøver De skriftlige

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 6.-7. KLASSETRIN

PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 6.-7. KLASSETRIN PERSONLIGE HISTORIER OM AT VÆRE SIG SELV - FOR 6.-7. KLASSETRIN Uge Sex, Temamateriale 6. - 7. klasse 16 AT VÆRE DEN FØRSTE I PUBERTETEN Navn: Anne Beskæftigelse: Studerende på Business College Horsens

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere