Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf. Dette nummer har følgende indhold: Regionalmøder i skoleåret Mundtlig eksamen i dansk Værklæsning herunder selvlæste værker Brug af udenlandske tekster (herunder film) i dansk Skriftlig eksamen 2012 Regionalmøder i skoleåret I samarbejde med Dansklærerforeningens regioner afholdes i dette skoleår 5 møder, hvor alle dansklærere på stx og hf er velkomne. Møderne vil typisk indledes med et danskfagligt oplæg af en ekstern oplægsholder. Herefter vil der være møde med fagkonsulenten, som vil orientere om aktuelle fokusområder i faget. Derudover vil mødet fokusere på problemfelter og udfordringer, afstemt efter de fremmødtes ønsker. En samlet oversigt over arrangementerne kan findes på Dansklærerforeningens hjemmeside. Nærmere oplysninger om program og tilmelding vil desuden blive formidlet via regionsrepræsentanterne. Det er muligt at fremsende ønsker til fokuspunkter for den del af arrangementet, hvor fagkonsulenten er til stede : Maribo Gymnasium : København Det Frie Gymnasium : Fredericia Gymnasium : Silkeborg Gymnasium : Aalborg Nørre Sundby Gymnasium

2 Mundtlig eksamen i dansk Der har i dette års eksamensperiode været nogle henvendelser, der giver anledning til at uddybe de oplysninger om mundtlig eksamen i dansk, som allerede er at finde i undervisningsvejledningen for dansk på stx og hf samt i dokumentet God eksamensskik, som findes på emu.dk. En genganger fra sidste år drejer sig om anvendelsen af kendt og ukendt tekst i eksamensspørgsmålene. Som bekendt skal der indgå ukendt tekstmateriale i alle spørgsmål. Vejledningen formulerer forholdet mellem kendt og ukendt tekstmateriale således; Det vedlagte prøvemateriale kan bestå af såvel kendte som ukendte tekster, men mindst én tekst skal være ukendt. Ved inddragelse af kendte tekster i eksamensspørgsmålet er det vigtigt, at der ikke bliver tale om ren reproduktion af analytiske og fortolkningsmæssige pointer fra undervisningen. Eksaminanden skal ud over at kunne dokumentere faglig viden opnået i undervisningen tillige kunne anvende denne viden metodisk i nye faglige sammenhænge, herunder i forbindelse med behandlingen af ukendte tekster. I forlængelse af ovenstående er det vigtigt, at den ukendte tekst gøres til genstand for analyse. Det er derfor ikke en mulighed, at eksaminanden opfordres til at analysere og fortolke en kendt tekst, mens der efterfølgende blot perspektiveres til den ukendte. For at markere, at den ukendte tekst er central, opfordres man til at vælge en af følgende varianter, hvis kendte tekster indgår i spørgsmålet: Den ukendte tekst bruges i analysen, mens der perspektiveres til den kendte tekst Der bedes om en sammenlignende analyse af kendt og ukendt tekst, men med hovedvægten på den ukendte. Omfanget af tekstmaterialet må ikke overskride 8 normalsider eller 12 minutters afspillet tekst. Dette gælder også, når der indgår kendt tekstmateriale i spørgsmålet. Det er med andre ord ikke tilladt at bede eleven om at perspektivere til en hel roman, læst på klassen. I stedet må en del af de 8 sider bestå af et uddrag fra den pågældende roman. Alternativt kan man bede om en selvvalgt perspektivering til kendte tekster. Apropos omfang. Der er i danskfaget ikke en nedre grænse for, hvor lidt tekst (trykt eller afspillet) et spørgsmål kan bestå af. I vejledningen fremgår det, at tekstens genre, sværhedsgrad og kompleksitet må spille en central rolle. Man skal med andre ord ved udformningen af eksamensspørgsmålet tage højde for, hvad der med rimelighed kan forlanges behandlet i løbet af ca. en times forberedelse. Her sigtes især til den øvre grænse. Men det er klart, at der omvendt også skal være tilstrækkeligt materiale til 60 minutters forberedelse og et fag på A- niveau. I år har brug af bilagsmateriale i forbindelse med eksamensspørgsmål rejst en del spørgsmål. Det er ikke forbudt at vedlægge bilagsmateriale. Men man skal være opmærksom på følgende: Et bilagsmateriale forpligter ikke. Det skal være muligt at få 12 uden at have orienteret sig i bilagsmaterialet Man skal være opmærksom på, at eksaminanden skal have lejlighed til selvstændigt at strukturere arbejdet med det tekstmateriale, som ønskes analyseret. Man bør derfor overveje, om et bilagsmateriale bestående af en bestemt analysemodel er for megen hjælp at give en eksaminand. Hvis man vedlægger den slags modeller til sproglige og mediemæssige spørgsmål, må man overveje, hvorfor man ikke vedlægger en tilsvarende model til litterære spørgsmål. Endelig har der været en del henvendelser om håndtering af elever, som kommer fra et andet hold. Lærere opfordres til med det samme der kommer nye elever/kursister på et hold at sammenholde undervisningsbeskrivelser. Hvis man tidligt i forløbet bliver opmærksom på, at der er store forskelle på, hvad der er læst, kan en løsning være at gå i dialog med skolens ledelse om et antal timer til at hjælpe de nytilkomne på omdrejningshøjde med resten af holdet. Danskfaget på emu.dk: 2

3 På given foranledning skal det endvidere understreges, at Undervisningsbeskrivelserne skal være udformet på en måde, så censor ikke bringes i tvivl om: Hvilke tekster, der er læst på holdet Hvilke individuelle værker, eksaminanderne har arbejdet med (kan også fremgå i en selvstændig fil) Hvor de obligatoriske forløb og det obligatoriske antal værker er afviklet. Ligeledes på given foranledning en påmindelse om, at censor skal modtage eksamensmaterialet senest 5 hverdage før eksaminationen. Værklæsning herunder selvlæste værker Et værk er i læreplanssammenhæng en tekst eller en samling tekster, der første gang udkom som en bog forfattet af én forfatter, og som udgør og fra forfatterens side er tænkt som en afsluttet, kunstnerisk helhed. Man kan dog også læse en længere, afrundet tekst, der oprindeligt udkom som del af en anden udgivelse, som selvstændigt værk f.eks. Steen Steensen Blichers En Landsbydegns Dagbog (fra tidsskrift), Herman Bangs Ved Vejen (fra novellesamling) og Christian Kampmanns Visse hensyn (romanserie). I forbindelse med ældre tekster kan forfatteren være ukendt. Dette er eksempelvis tilfældet med sagaer, der er at regne som et værk. At et værk vælges inden for kategorierne roman, drama, novellesamling, digtsamling og ræsonnerende prosa betyder ikke, at alle disse kategorier skal være dækket ind. Det betyder derimod, at en film ikke kan optræde som et litterært værk, ligesom at opførelsen af et drama må regnes som et medieværk, med mindre manuskriptet også læses. Af de fem værker skal to værker ifølge læreplanen vælges individuelt af den enkelte elev og valget godkendes af læreren. Med sin godkendelse markerer læreren, at det pågældende værk har faglig relevans og er knyttet til et fagligt forløb. Tilknytningen til et fagligt forløb kan etableres på flere måder. Oplagt er det at lade eleverne vælge værker, der matcher et forløb, som klassen arbejder med på det pågældende tidspunkt. Tilknytningen kan dog også bestå i, at det valgte værk knytter an til allerede afviklede forløb. I eksamensperioden er der hvert år mange henvendelser om de selvlæste værker. Hvad gør man, hvis en elev eller kursist ikke har læst og derfor ikke er blevet hørt i de selvlæste værker? Værkerne er en del af eksamensgrundlaget, og derfor kan man i udgangspunktet ikke gå til eksamen, hvis værkerne ikke er afviklet. En forudsætning for, at man kan afvise at eksaminere elever og kursister, der ikke har læst værkerne er, at skolen har en procedure for, hvordan man håndterer situationer, hvor en eksaminand mangler at få læst og afrapporteret et eller flere værker. Hvis elever og kursister ikke er blevet gjort bekendt med en sådan procedure, må man lade dem gå til eksamen. Værkerne er stadig en del af eksamensgrundlaget, og der kan spørges ind til dem. Når det i den forbindelse viser sig, at de ikke eksisterer, må dette noteres som en mangel i eksaminandens præstation, hvilket indgår i karakterfastsættelsen. Nedenfor bringes et eksempel på, hvordan en procedure for de selvlæste værker kan beskrives. Eksemplet ligger også som selvstændigt pdf- dokument på emu.dk. Se under Værklæsning. Danskfaget på emu.dk: 3

4 Danskfaget på emu.dk: 4

5 Brug af udenlandske tekster (herunder film) i dansk Et stigende antal henvendelser tyder på, at der er behov for en præcisering af, hvordan tekster på andre sprog end dansk kan indgå i projekter, hvor dansk medvirker. Med projekter tænkes på store skriftlige opgaver (Dansk/Historieopgaven, SRP og SSO) samt henholdsvis Almen Studieforberedelse og Eksamensprojektet (hf enkeltfag). Samme regler gælder i forbindelse med enkeltfaglige prøver i dansk. Hvis danskfaget er i spil sammen med et andet sprogfag, er det naturligvis tilladt, at hele eller dele af tekstmaterialet er udformet på det pågældende fremmedsprog. Hvis dansk imidlertid arbejder sammen med et fag, der ikke har et bestemt sprog som primært genstandsfelt, skal der være tale om tekster i oversættelse. Oversættelserne skal være autoriserede, og de må derfor ikke udarbejdes af eksempelvis vejlederen eller eleven selv. Ovenstående gælder for trykte tekster såvel som for elektroniske tekster, hvortil blandt andet hører lydfiler og film. Man skal være opmærksom på, at eleverne derfor i udgangspunktet ikke (hvis fremmedsproget ikke medvirker) kan arbejde med en udenlandsk film, da denne jo ikke er oversat. Og her er det ikke nok med danske undertekster. En undtagelse fra denne regel gælder, hvis fokus i analysen eksplicit er på ikke- verbalsproglige aspekter ved filmen. Det betyder, at arbejde med en udenlandsk film kan accepteres, hvis der lægges op til en medieanalyse, hvor eksempelvis dramaturgiske virkemidler, fremstillingsform eller brugen af fiktions- og faktakoder undersøges. Lakmusprøven består i, om eleven som del af analysen får behov for at citere det trykte eller talte sprog. I givet fald må danskfaget takke nej til projektet. Ovenstående om udenlandske tekster ligger også som selvstændigt pdf- dokument på emu.dk. Se under AT og SRP og SSO. Skriftlig eksamen 2012 De skriftlige eksamener i dansk på stx og hf forløb uden nævneværdige problemer. Der blev givet knap karakterer fordelt på 9 opgavesæt. For de to store prøveformer, stx og hf, er der udarbejdet selvstændige evalueringsrapporter Råd og vink Disse rapporter er nu at finde på emu.dk. Her kan man udover karakterstatistik læse om censorernes evalueringer af prøvesættene og elevernes faglige niveau. Endvidere bringes råd og vink til den daglige undervisning samt til de skriftlige censorer. Alle undervisere og censorer opfordres til at læse disse rapporter. Det kan konstateres, at eksamensgennemsnittet i begge skoleformer er det højeste efter indførelsen af den nye karakterskala, og også det højeste så langt man kan se tilbage, når man omregner fra gammel til ny karakterskala. Der er stadig et stykke vej til den intenderede normalfordeling, men det går den rigtige vej. Dette er især tilfældet på stx. Nedenfor en illustration af udviklingen: Stx til venstre og hf til højre. Som mange sikkert hørte, blev stx- prøvesættet til 1. juni 2012 ved en fejl udleveret til elever på første prøvedag d. 25. maj Sættet kom derfor ikke i spil som planlagt. Sættet ligger på de skoler, der havde elever til skriftlig eksamen i dansk d. 1 juni, og jeg vil opfordre til, at det bruges til terminsprøver og årsprøver. Sættets opgaveside ser således ud: Danskfaget på emu.dk: 5

6 Danskfaget på emu.dk: 6

7 Censorerne indsender hvert år eksempler på formuleringer fra eksaminandernes skriftlige besvarelser, som af den ene eller anden grund får dansklæreren til at trække på smilebåndet. Nedenfor bringes et udsnit af de indsendte citater. Med ønsket om et godt skoleår! Venlig hilsen Susan Mose (Fagkonsulent i dansk på stx og hf) STX Men hvad er så konsekvenserne af hård retorik i medierne? Er det at der er flere rygere? det er det nok ikke. Så må det have noget med sproget og sprogtonen at gøre (Sprogbrug i medierne) Min far er et glimrende eksempel, han er en god mand der vil gøre alt for min søster og mig. Dog har han brugt nogle lidt spøjse og, for mange udefra, ret upassende udtryk rettet mod os. Når vi står og vasker op, og min søster står i vejen, kan han med lethed komme på at sige "Flyt dig eller jeg sparker dig i øjet" eller "Hvis du ikke går væk, får du et kys med en økse" - Det skal siges at han er skolelære og dagligt hører de vilde udtryk fra eleverne samt læser dem i avisen med min mor (Sprogbrug i medierne) Det bliver altid sjovest, når man udfordrer realismen, døden eller mors favn. Fællesfaktoren ligger i, at vi skrider nogle grænser for den virkelighed og hverdag, som man har integreret sig i. Det kan man billigt gøre ved at leje, købe eller stjæle en VHS, DVD eller Blue- Ray, der overskrider ens daglige aktiviteter og oplevelser. Således er en farlig fiktion særdeles nem og særdeles normal at få på CV et, som ganske ung dengang far var en lille pige (Farlig fiktion) Ordvalget og den hårde retorik er i hvert fald ikke tilfældig, ligesom de refleksioner man kan få ud af et tankespind siddende i en aflukket idrætssal, hvor man kan observere en koncentration, som ikke stemmer overens med det gode vejr udenfor. Det virker som om jeg et [i Nordbrandts digt] meget hurtigt affinder sig med sin hovedløse situation. Dette er jeg et i Kristensens digt ikke lige så flink til. (Henrettelser) Vi går jo i Danmark ind for anarkisme. Forholder det sig virkelig sådan at mennesket står i kø til gelatinen som kvæg til slagtehuset? De er skabt til noget bedre end en lille discountforretning som Irma nu engang er. Han kunne vælge mellem et naturvidenskabeligt og et humanitært fag Blendstrup skriver ikke i nogen bestemt retning, men i flere forskellige retninger Dette understeges flere gange i novellen Hans argumenter er logistisk skruet sammen Så går de for luderkoldt vand Sværen mellem det offentlige og det private bliver udvisket Sproget er blevet mere og mere volddigt Vi skal være kritiske, og den eneste måde at være det på er at holde et vågent øje. Når ting bliver alvorlige, er det ikke altid sjovt længere Effekten af tekstens realismebrud er at historien virker ægte Det blev allerede diskuteret af George Orwell i en roman i 1984 Hvis man ser det med lidt for store briller, kan man se en parallel Ravnerock Personer med anden etisk baggrund En udannet forsker indenfor samme emne Den kloge vælger sine ord med omhug Denne kultur har fodfæstet sig i den offentlige debat Tiden lægger alle sår Budskabet i teksten er, at det ikke er sikkert, at man oplever lykke, hvis man springer over, hvor gæret er Danskfaget på emu.dk: 7

8 lavest. Realismebruddet i teksten ser vi til brylluppet, hvor der er byttet om på rollerne: Her har Nikolaj nemlig fået kjole og hvidt på. Ordene kan føre til husmandsvold hver gang manden og konen bliver uenige. Det er atypisk påklædning for en mand at komme i kjole og hvidt - det indikerer at han ikke er helt normal, som traditionen er, har kvinden kjole og hvidt på Det er de færreste kvinder, der som 5årige drømmer om at gå op af kirkegulvet med 2 strygejern bundet om livet - det kan på ingen måde være behageligt. Med mindre han ikke kan styre sin bedre halvdel mellem benene, det virker lidt dumt at han så hurtigt går ud og vasker sig. Man skal ikke skære alle over på en gang og sige du er bøsse fordi du danser Mangel på et hoved er ikke nogen hindring for at jeget kan tænke alt det spin og manipulation, har gjort politikken så uigennemskuelig, at man i stadigt tyr til mere håndgribelige og letforståelige sager, såsom personsager. Man bedømmer politikkerne på skindet derfor skindemokrati. Sproget er med høj sandsynlighed kommet for at blive, derfor må vi ruste de unge mennesker til hvad verden kan bringe dem. Sproget er en fantastisk måde for mennesket at udfolde sig på. Uden sproget ville ingen mennesker kunne kommunikere, ligesom vi så det med babelstårnet. Mediernes sprogbrug har ændret sig, og der bliver i dag brugt en meget hård retorik, som kan indeholde ord som tæsk og massakre. Det sker ofte i de danske hjem, at fjernsynet står tændt og kører i baggrunden, som dagen forløber sig. For nogle mennesker er der ikke langt til vold, så derfor må man passe på hvilke udtryk, man bruger i bestemte sammenhænge. men at der bare er noget komisk ved mænd der løber rundt i en stramt siddende trikot og skaber sig. Hvilket der jo også er, mænd er nemlig ikke anset for at være så fint følende, i modsætning til piger, som er bygget til at danse, derfor gav gud dem dele der ryster. I mine øjne bliver der i større grad gjort grin af faderens rolle i reklamen. Han bliver beordret af kvinden til at være en mand og til at få deres søn til at være en mand. Så manden er den svage her, ydermere skal han handle ind hvilket traditionelt, ikke har været hans rolle. Temaet i dette digt kunne være: en henrettelse, da hele digtet går ud på hvordan jeget sidder på knæ og venter på, at bødlen kommer over til ham, og får det overstået. Et andet tema kunne være død, da alle 20 tyve dør. Henrik Nordbrandt skriver meget modernistiske digte, hvilket man kan se da han skriver nutidens sprog. HF Men i ægteskabet er det faktisk kvinden, der tager mere og mere af magten. Måske uden at manden egentlig vil indrømme det, eller indse det. Med kvindens snuhed og kontrolleret listighed, har hun snoet manden rundt om hendes lillefinger. Måske kunne man, med tanke på historien, påstå at det er kvindens overlevelses, eller forsvars teknik der har udviklet sig gennem årene. Der er sket meget m.h.s. til Kvinde ligestilling, en gang var det manden der skaffede føde til bordet, men i dag har vi kvinder fået Netto og Bilka Altså er vi fysisk på konstant og vi arbejder lige indtil vores krop er udmattet. Men sådan er virkeligheden, og det er efterfølgende kun blevet nemmere for os at alle kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet Undertrykkelse af kvinder fra 1880 til nu er der næsten ikke mere tilbage af Danskfaget på emu.dk: 8

9 Derefter går man over i medsyn, da den fremmede tilrejsende tager ud til Rønne for at se liget Det gør alt i historien mere troværdig, da det ikke er én person man følgers synspunkt på det hele Jeg er tilbøjelig til at være delvist mest enig med, hvad jeg kan læse i Katrine Holms artikel Der var stor kritik af magtfordelingen i samfundet, og ofte gik det ud over de fattige Han havde hængt sig i loftet i et ubeboet Rønne Sætningsopbygningen er meget lige til, og der er ikke så meget til hindrer for ikke at kunne læse teksten flydende Hvis de ikke drikker, vil flasken stadig være fyldt med brændevin Vi går bare ind på kommunen og søger om kontanthjælp, og så får man omtrent det samme som en udlært håndarbejder En kvinde kan ikke gøre noget og hun skal slet ikke gå bag om mandens ryk Den ene er gift med en bankdirektør og bor inde i byen ved navn Nora De arbejder kun på at få den flaske til at fylde op Der er selvfølgelig ikke tale om decideret krig, men rive i håret var der Romanen starter med at fortælle handlingen Efter at ha fundet den fulde historie mistet den fremmede den dag lysten til Brandevins flasken Fra starten blandes kombinationen af børn og alkohol Sproget er meget gammeldags, og foregår over omkring to dage Hun har trådt på hans manddom, og dette er Constances straf På bordet kan der ses et Te stel, og en tallerken med nogle spiste madrester på og der er frønser på duen Oppe i kammerat er der halvrådne madrester Artiklen er et uddrag af romanen Nora var den første i lyrikkens historie som lånte penge I stedet for at hurtigt begrave hans lig, vælger folk at udstille hans lemlæstede krop, hvor en rejsende kromand ser tragedien og bliver helt forbavset over folkets umedfølsom reaktion vedr. mandens død Vi befinder os i udkanten af et lejet værelse, hvor landbrugssamfundet dominerer Kvinderne har fået lige så meget indflydelse, på arbejdsmarkedet, som det i dag modsatte køn Hun [Katrine Winkel Holm] er en hjemmegående, arbejdsløs kvinde på 10 år Vil du gøre karrierer bliver det tilpasset dine børn, eller omvendt Man kan se hvordan kvinder kæmper mod et stykke brød sammen med deres børn Familierne bliver splittet og får mindre børn Titlen er en novelle Danskfaget på emu.dk: 9

10 Sønnen er meget ked af det og han går til kor Da de efterhånden begynder at have færre penge og remmer bunden, sker der et opstød imellem ægteparret Udnyt ikke drukken for at glemme, men lær og stå på benene for et bedre liv Novellen er opbygget lidt skægt, da der ikke rigtig er nogen komposition I Tekst 3 er et uddrag af bogen Et dummehjem Mennesket fik i 1870erne drifter og der blev åbnet for erotikken Georg Brandes var med til at skabe et nyt øje på mennesket Pigen gifter sig ind i en rig familie, og manden får sine dyriske lyster opfyldt Han er under tøflen på konen Vi starter med en forhistorie, som skal give et overblik over situationen. Pontoppidans novelle er forhistorien Den tilrejsende har et Par skelende Øjne, der skinnede som i en Rus Her stod han først og betragtede de sørgelige menneskelevninger, som han beskriver de små børn som stod ved huset Nora var den første i lyrikkens historie som lånte penge Vi befinder os i udkanten af et lejet værelse, hvor landbrugssamfundet dominerer Mange mænd kunne ikke og kan stadig ikke overskue at holde flere bolde i luften på én gang Jeg står på hærens mark. Jeg er blevet bedt om at skrive en introducerende artikel om undertrykkelse og frigørelse som tema i Det moderne gennembrug. Der er utrolig mange raptekster, der er mandshumanistiske Historien fortæller os at vi ikke bliver forelsket i den smukkeste mand/kvinde, men i den person som du ser på som perfekt, og det er også hende du burde gifte dig med Lad vær med at elske en person der smuk i verdens øjne, elsk den person der gør din verden smuk Fortælleren i historien er en iagttagende fortæller, han fortæller historien for et flue perspektiv. Fortælleren i historien er ikke selv med og alle personerne i teksten er omtalt som tre persons personer. Det kan ofte være svært at få indført et ord, et ord som vil komme til at præge landets samfund, især hvis man er kvinde! En lang række kvinder har stillet sig op, både for og i mod ligestilling og har kæmpet deres egen kamp om deres egen vilje. Det moderne gennembrud indførtes i Danmark den 3. november Georg Brandes, manden der bestemmer i det moderne gennembrud støttede fuldt op omkring kvindernes kamp for frihed og ligestilling. Teksten et dukkehjem er en dialog mellem Nora som er gift med Thorvald, og Fru. Linde hvis mand er død. Som så skal til at stå på egne ben. Om Amalie Skram: Hun gjorde skram op med mændenes dobbeltmoral og skrev om kvinders ægteskabelige kriser og om alle de skuffelser over kærlighedslivet. Hun var en af de kvinder som oplevede skram flere gange ind i alvorlige kriser og måtte indlægges på et hospital for sindslidende. Hun var ikke den eneste kvindelige forfatter som Danskfaget på emu.dk: 10

11 oplevede skram i livet. I denne, næsten paradoksale, situation hun befinder sig i, har Constance intet andet valg end at befinde sig hjælpeløs. Her kan man se hvordan kusinen lever efter de gamle normer og bare lader tingende se til og mener det er hverdags kost at mændene bare kan gå og gøre hvad der passer dem og at det er kvinden selv der er ansvarlig for at holde sit ægteskab, hvor Constance er af den type kvinde og vil kæmpe for sin sag, og ikke mener det er hendes ansvar at sørge for hendes mand er tro mod hende og ikke vil finde sig i at blive trådt på af nogen. Det kommer også til udtryk hvor uhjælpsom Constance er da der flere gange er nævnt hun stivner og hendes blik bare er stift og tomt og det kommer jo selvfølgelig af at det ikke er helt normalt for kvinderne at have en stemme endnu. Hele vejen igennem teksten gives udtryk om hvor dårligt Constance har det med hændelsen og hvor dårligt hun har det med at der er ingen der er på hendes side og alle bare mener det bare er sådan det er. Selv om der skete meget i det moderne gennembrud, så er de fleste mænd, eller fædre til unge teenagere, i dag vokset op med at far tjente pengene og mor styrede huset. Det blev sat over styr af Kvindebevægelsen i 70 erne, hvor rødstrømperne begyndte deres ravage i det daværende kvindesyn. Mange mænd aner derfor ikke hvilken rolle de har i samfundet i dag, og det går ud over de unge og teenagerne, som i dag har faderproblemer. KW Holm går ind for at: at mand og hustru skal være hinanden til støtte og i fællesskab varetage familiens arv. Henrik Pontoppidan skælder sig ud for sin tid Om Pontoppidans En stor Dag : I teksten finder vi farvesymbolik. Linje 2, side 2 Konen var rød og oppustet af drikfældighed, manden bleg og mager af den samme last at konen er rød og oppustet kan måske betyde at selvom hun er på randen til at død af druk er der stadig mere liv i hende, da hun både er rød og oppustet. Den røde farve symbolisere kærlighed, forandring og varme, men kan også symbolisere advarsel. Det betyder at der stadig er en masse af de gode og varme kvaliteter tilbage i hende, men hvis hun ikke gør noget for at slippe alkoholen, vil det kun gå ned ad pakke for hende. I modsætning til kvinden er manden hvid, bleg og tynd. Hvid er et positivt symbol på fred, som han jo får efter at have taget sit eget liv. Den negative betydning er tomhed og stivnet energi. Inden han dør må han føle tomheden og føle at der ikke er mere at leve for. Når han så har taget sit liv, og har siddet død op ad muren i flere dage med er alle hans led i kroppen stivnet. Manden døde desværre og kvinden måtte dermed klare sig selv. Det gjorde hun med liden og handel...(altså hun brugte sine kompetencer til at klare sig og beviste dermed at kvinder er i stand til at holde et arbejde). Den lejlighed de bor i ligger i udkanten af byen, mens Rønnen ligger endnu længer uden til byen. I og med novellen er fra 1800 tallet, så er den skrevet i et lidt gammeldags sprog, fx så er ord stavet med aa i stedet for å. Der er mange af ord som starter med stort bogstav, selv om at det er midt inde i en sætning. Og der er ord som insidderstue (lejet værelse) og pot (gammelt mål, ca. 1 liter) som vi nok heller ikke vil bruge i dag, men ellers synes jeg at sproget er let læseligt, og med punktummer og komma. Det er også naturalisme, fordi den bliver fortalt meget realistisk og naturligt. Den gør personerne til naturvæsner. De er påvirket af miljøet.... men der går en hel uge før der bliver vækket mistanke. Herman Bang skriver at og forstår man det, vid at denne elendighed rummes i et ord: Sult [her savnes en vigtig tankestreg]og mæt for en eneste dag disse mennesker, som råber på brød. man skal huske på at hver gang vi smider noget ud fordi man ikke lige får det spist alligevel, så skal man huske at der er andre der kunne få gavn af det. Vi skal huske at tænke på andre end os selv. I dag snakker vi meget om skævvridning af midlerne i statskassen, men klasseskellet har været langt større end det er i dag! Moderne feminister har for længst taget BH en og læbestiften til nåde men opfordrer stadig til kønskamp. En endeløs strid, der mere og mere ligner et evigt, ustoppeligt søskendeskænderi om, hvem der tømte opvaskemaskinen selv, og hvem der sidst gik ned med skraldespanden. En kønskamp, der er lige så destruktiv som den er ulidelig. Det har hun ret i, kønskampen er en endeløs strid. Det er næsten lige meget hvor man er henne. Jeg har haft det helt på samme måde som hun skriver. Jeg har to søskende, en store- og en lillesøster, vi har altid haft en kamp om hvem der gør hvad efter vi havde spist aftensmad og der skulle ryddes op, og ja for det meste var det jo så mig der tabte fordi Danskfaget på emu.dk: 11

12 at de var 2 mod 1. Kønskampe er der og de vil altid være der. I det hele taget var det moderne gennembrud en lorte tid for kvinder, de måtte ikke andet end det de var opdraget til at gøre. Under Det Moderne Gennembrug, ses også de 3 k er kirke, køn og klasse. Som var en diskussion, om hvordan seksualiteten for mændene var, og hvordan seksualiteten for kvinderne var. Navnet Det moderne gennembrud kunne ikke have passet bedre til denne periode, da det var her alle problemerne brød igennem isen, og kastede sig ud i mængden for at skabe debat og finde en løsning. Det at leve er ikke længere gule og grønne skove. Disse emner blev beskrevet af dygtige forfattere som kom under debat af folket. Alt som bliver skabt, er først igennem fysikeres og kemikeres eksperimenter, for så senere at komme ud som produkter. Netop denne fremgangs måde, ville Georg Brandes overføre til åndslivet. Undertrykkelse er et meget stort begreb, som der både i dag forgår mange steder i verdenen, og som der i sær for nogle hunrede år siden spillede en rigtig stor rolle i Danmark. Uanset hvor du tager hen i verdenen, vil du finde mennesker der er undertrykte af deres omverden, og som der derfor ikke kommer længere i deres liv begrundet af deres tidligere oplevelser. For eksempel, vi har en veninde af familien på 45 år, hun er mere eller mindre helt mentalt ødelagt, begrund af hendes tidligere mand som nu er gået bort, fordi han var til flasken, har i den grad sat sine spor i hende, og har undertrykket hende igennem mange år, ved at tæve hende og generelt ved at være rigtig ond ved vores stakkels veninde. I dag ca to efter kan hun stadig ikke få sig en normal hverdag, fordi hun har været vandt til at have en række regler, som hun skulle overholde for ikke at komme i problemer der hjemme, så som at efter arbejde skulle hun tage lige hjem, uden at spilde tiden på noget på vejen for ikke at blive straffet. Det har ført til at hun nu i dag aldrig ville kunne snakke med en tilfældig mand hun møder på sin vej, begrund af alt den frygt hun stadig har til at sidde inde i hende. Man kan på en godt sige at hendes frigørelse var at hun mistede manden, for havde hun ikke gjort det så ville hun stadig have haft den samme kummerlige tilværelse som hun også havde for 2 år siden. fordi hun aldrig har ture at sige ham imod, eller bare strejfe tanken om at gå fra ham. Den 2. november 1870 gik Georg Brandes på talerstolen, og hvor han sagde "tingene skal sættes under debat!" Det varede indtil 1890, hvor Steffensen trådte op på talerstolen. I denne opgave vil der blive fokuseret på forskellige synspunkter, om kvindefrigørelse er undertrykkelse, eller om det faktisk er sådan et familieliv fungerer bedst. I 1971 så man de første kvinder uden for deres klaustrofobiske huse, de havde slået sig sammen og dannet Dansk Kvindesamfund... Der er stadig langt fra ligestilling i Danmark. Hos frisøren er drenge/mandeklip ofte billigere end dameklip også selvom manden har langt hår. Billedet har dystre farver og ens første øjekast ligger tungt i venstre hjørne" Hvis kvinden ikke bestilte andet end at lave mad til sin mand, så ville hun eller hendes barn ikke få mad på bordet For at afslutte artiklen vil jeg sige at jeg hælder mest til en moder som bliver i hjemmet, det skaber mere omsorg og kærlighed evt. også tryghed. Dette er da vist at foretrække for et barn/børn. Dog syntes jeg stadig det er dejligt at kvinder tager del i vores debat omkring arbejdsmarkedet, politik osv. Og endda engang imellem ser man en kvindelig tømrer. Jeg syntes at dette viser at vi er fleksible, at vi har plads til at kvinder kan udfolde sig som de vil, uden at der på nogen måde er noget galt med det. Dog syntes jeg at man skulle tage at tænke sig om inden man vælger karriere over familieliv eller omvendt. H. Pontoppidan skaber, ved at sætte brændevin og djævlen i relation til hinanden, ved langt de fleste individer, en negativ relation til alkohol, som er let læse- og forståelig. Det burde være Patos, der var den dominerende appelform, men det er nok alligevel etos, der nok er den appelform jeg mener passer bedst til tekst 5, fordi faren havde hængt sig selv, men sønnen græder ikke, eller virker ked af det, om man høre heller ikke om, konen der er blevet ked af det. Danskfaget på emu.dk: 12

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Fordømt Ungdom. Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen

Fordømt Ungdom. Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen Fordømt Ungdom Af Mette Finderup og Lars Kaos Andresen Fordømt Ungdom Kolofon INDHOLD Velkommen til Fordømt Ungdom. Et scenarie om at blive voksen og vende tilbage til sine rødder. Overblik Timing, tema

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere