2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske Semester 2015 for beskæftigelse og socialpolitik, KOM-dokument foreligger ikke Godkendelse af vigtige budskaber Udveksling af synspunkter Side 2 2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund (a) Rapport fra Komitéen for Social Beskyttelse Godkendelse af nøglebudskaber (b) Rådskonklusioner Vedtagelse Side 4 3. Rådskonklusioner om en ny dagsorden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for at fremme bedre arbejdsvilkår Vedtagelse Side 9 4. Forslag til Rådsbeslutning om retningslinjer for beskæftigelsespolitikken i medlemsstaterne, KOM (2015) 98 Vedtagelse Side (Evt.) Forslag til Rådshenstilling om langtidsledighed (KOM(2015) 462 endelig) - Præsentation ved Kommissionen - Præsentation af Beskæftigelseskomitéens foreløbige synspunkter - Orienteringsdebat Side Relancering af den europæiske sociale dialog - Orientering ved Kommissionen og formandskabet Side 16

2 1. Erfaringer fra Det Europæiske Semester 2015 for beskæftigelse og socialpolitik, KOM-dokument foreligger ikke Nyt notat. 1. Baggrund Det Europæiske Semester er EU-medlemsstaternes kalender for koordinering af den økonomiske politik og beskæftigelses- og socialpolitikken. Som led i semesteret er der i regi af Beskæftigelseskomitéen (EMCO) og Komitéen for Social Beskyttelse (SPC) igennem året en løbende overvågning af landenes beskæftigelses- og socialpolitik. Desuden fremlægger EUmedlemsstaterne hvert år i april deres nationale reformprogrammer. I de nationale reformprogrammer redegør landene dels for opfølgningen på de landespecifikke henstillinger fra året før, dels for udviklingen i igangsatte og eventuelle nye initiativer, der bidrager til opfyldelsen af Europa2020- strategiens overordnede mål vedrørende beskæftigelse, forskning, innovation, energi og social inklusion. På baggrund af bl.a. de nationale reformprogrammer for 2015, og bilaterale drøftelser med medlemslandene, offentliggjorde Kommissionen den 13. maj udkast til Rådets udtalelser om landene, der inkluderer de konkrete landespecifikke henstillinger. EPSCO-rådsformationen drøftede den 18. juni de landespecifikke henstillinger vedrørende beskæftigelse, hvorefter ECOFINrådsformationen drøftede landespecifikke henstillinger vedrørende økonomisk politik den 19. juni. Det Europæiske Råd tilsluttede sig de landespecifikke henstillinger den juni. Danmark modtog to landespecifikke henstillinger for 2015, mens sidste års anbefaling vedrørende beskæftigelse og uddannelse var udgået. 2. Formål og indhold Der ønskes på rådsmødet en udveksling af erfaringer med samarbejdsprocesserne under Det Europæiske Semester 2015 med henblik på at forbedre det videre samarbejde for at opfylde de fælles Europa2020-mål. Det Europæiske Semester 2015 blev afsluttet med generel tilslutning til de landespecifikke henstillinger, herunder anbefalingerne vedrørende beskæftigelse og arbejdsmarkedet. Beskæftigelseskomitéen (EMCO) og Komitéen for Social Beskyttelse (SPC) forventes at bidrage med deres evalueringer af processerne, herunder eventuelt også spørgsmålet om samarbejdet og kompetencefordeling mellem de involverede komitéer, idet dette har været genstand for løbende diskussioner. Herudover forventes Komitéen for Social Beskyttelse med udgangspunkt i en rapport om medlemsstaternes nylige socialpolitiske reformer at identifi- 2

3 cere en række socialpolitiske nøglebudskaber som inspiration til Kommissionens årlige vækstundersøgelse for Nøglebudskaberne ventes blandt andet at understrege, at den løbende modernisering af de sociale beskyttelsessystemer skal sikre, at personer i alle aldre er dækket, og at velfungerende sociale beskyttelsessystemer er afgørende for at sikre høj arbejdsmarkedsdeltagelse. Det luxembourgske formandskab forventes forud for rådsmødet at stille en række spørgsmål, som diskussionen kan tage afsæt i. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret Spørgsmålet er ikke relevant. 6. Konsekvenser Sagen har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold vil blive orienteret om sagen. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes fortsat generel positiv opbakning til Det Europæiske Semester, herunder den tematiske overvågning af beskæftigelses- og socialpolitikken. 9. Regeringens generelle holdning Regeringen har en generelt positiv holdning til Det Europæiske Semester og den tematiske overvågning af beskæftigelses- og socialpolitikken og støtter den løbende vurdering af, hvorvidt samarbejdet kan forbedres. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 3

4 2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund (a) Rapport fra Komitéen for Social Beskyttelse Nyt notat Resumé Rapporten om pensionernes tilstrækkelighed ser på betydningen af nuværende og fremtidige pensioner for pensionisternes indkomst. På baggrund af rapportens analyse og konklusioner har Komiteen for Social Beskyttelse uddraget hovedbudskaber til Rådets godkendelse. Regeringen er enig i vigtigheden af at sikre bæredygtige pensioner og kan støtte rapporten og dens hovedbudskaber. 1. Baggrund Pensionssystemernes udvikling i EU-landene overvåges i to tilbagevendende (3-årig kadence) rapporter, Dels en rapport om befolkningens aldring fra Udvalget for Økonomisk Politik (EPC), dels nærværende rapport om tilstrækkelige pensioner fra Komitéen for Social Beskyttelse (SPC). Rapporten om befolkningens aldring ser på den fremtidige finanspolitiske holdbarhed af de offentlige pensionsordninger. Rapporten om pensionernes tilstrækkelighed ser på betydningen af nuværende og fremtidige pensioner for pensionisternes indkomst. Et centralt mål er at illustrere, hvilke virkninger de gennemførte pensionsreformer har haft for personer, der går på pension i dag og i fremtiden. 2. Formål og Indhold Rapportens hovedtema er den stadig tættere sammenhæng mellem den enkeltes arbejdsmarkedshistorik og tilstrækkelige pensioner. Rapportens to centrale budskaber er, at: De politiske beslutningstagere og arbejdsmarkedets parter bør forberede sig på at træffe foranstaltninger for at tilpasse arbejdspladserne og understøtte bedre fungerende arbejdsmarkeder for personer i alderen Mens flertallet kan forventes at kunne være længere tid på arbejdsmarkedet - eller i det mindste være i stand til og motiveret hertil - vil der være nogle, der ikke kan. For disse vil det derfor være nødvendigt at sikre pensionen på anden måde. Rapporten finder desuden generelt, at ældre mennesker (i alderen 65+) ikke er mere truet af fattigdom end andre aldersgrupper. I de fleste lande synes de ældre at have været bedre beskyttet mod de sociale konsekvenser af den økonomiske og finansielle krise end andre aldersgrupper. 4

5 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 5. Gældende dansk ret Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret. 6. Konsekvenser Sagen har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring Rapporten og hovedbudskaberne har ikke været i ekstern høring. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger EU-landene ventes generelt at tilslutte sig rapporten og dens hovedbudskaber. 9. Regeringens generelle holdning Regeringen kan støtte rapporten og dens hovedbudskaber. 10. Tidligere forelæggelse Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 5

6 2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund (b) Rådskonklusioner Nyt notat Resumé Formandskabet har taget initiativ til rådskonklusioner om tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund i lyset af den demografiske udvikling i medlemsstaterne. Forslaget til rådskonklusioner opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til dyberegående undersøgelser af, hvilke befolkningsgrupper som er mest i risiko for at have en utilstrækkelig indkomst i alderdommen. Der opfordres endvidere til en gennemgang af politikker, der forbedrer beskæftigelsesmulighederne for ældre arbejdstagere. Forslaget til rådskonklusioner er sat på dagsordenen for rådsmødet med henblik på vedtagelse. Regeringen støtter fokus på at sikre tilstrækkelige pensioner og kan støtte rådskonklusionerne. 1. Baggrund Rådskonklusionerne skal ses på baggrund af fremskrivninger ( Aldringsrapporten fra det økonomisk-politiske udvalg, EPC), der viser, at trods den store stigning i andelen af personer i alderen 65+, er de gennemsnitlige offentlige udgifter til pensioner i EU-landene stort set den samme i 2060 som i Det skyldes bl.a. de gennemførte pensionsreformer. Fremskrivningerne er bl.a. baseret på antagelser om højere effektiv pensionsalder og beskæftigelsesfrekvens for ældre arbejdstagere. For Danmarks vedkommende falder de offentlige udgifter til pensioner ifølge Aldringsrapporten med 3,1 pct. af BNP. I rapport fra komitéen for social beskyttelse (SPC) om tilstrækkelige pensioner fremhæves det, at denne begrænsning af væksten i de offentlige udgifter især er opnået ved en reduktion af ydelsesniveauerne, hvilket udgør en væsentlig risiko for den fremtidige dækning af pensionisternes indkomster. Det anføres dog, at dette fald i de offentlige pensioner i nogle lande bliver helt eller delvist kompenseret via øgede pensioner fra opsparingsbaserede ordninger. Disse kompenserede muligheder er knyttet til personens beskæftigelsesegnethed og chancer for at finde og fastholde et job af god kvalitet, samt adgang til supplerende pensionsordninger Rapporten om tilstrækkelige pensioner finder generelt, at ældre mennesker (i alderen 65+) ikke er mere truet af fattigdom end andre aldersgrupper. 6

7 2. Formål og Indhold Udkastet til rådskonklusioner peger på, at det for EU som helhed gælder, at pensionerne i dag giver de fleste mennesker tilstrækkelig beskyttelse mod risiko for fattigdom og en tilstrækkelig indkomstsikkerhed i alderdommen. Det nævnes samtidig, at flere medlemsstater bør sætte flere kræfter ind mod bekæmpelse af risici for fattigdom i alderdommen. Der peges endvidere på, at ikke alle europæere i dag har mulighed for at være i et kvalitetsjob eller i stand til at opspare pension i en grad, der sikrer en tilstrækkelig pension i alderdommen. I forslaget lægges derfor op til, at det bør prioriteres at sikre arbejdstagere uddannelse, sundhed og social støtte, som vil gøre det muligt for kvinder og ældre arbejdstagere i særdeleshed at forblive i en beskæftigelse af høj kvalitet i hele livscyklussen. Hvad angår den fremadrettede indsats lægges der i udkastet til rådskonklusioner op til, at Kommissionen og medlemsstaterne arbejder sammen om mere indgående at undersøge de befolkningsgrupper, der er mest udsatte for at få af utilstrækkelige indkomster i alderdommen samt at overveje, hvordan man kan løse de fremtidige fattigdomsrisici gennem passende forebyggende foranstaltninger på beskæftigelsesområdet eller gennem kompenserende pensionsregler m.v. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 5. Gældende dansk ret Sagen har ingen konsekvenser for gældende dansk ret. 6. Konsekvenser Vedtagelsen af rådskonklusionerne har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring Udkastet til rådskonklusioner er sendt til EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger EU-landene ventes generelt at tilslutte sig konklusionerne. 9. Regeringens generelle holdning Regeringen kan støtte rådskonklusionerne, herunder hovedbudskaberne om fokus på at forbedre de ældres muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet 7

8 set i lyset af en højere pensionsalder, og fokus på grupper med begrænset pensionsopsparing på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. 10. Tidligere forelæggelse Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 8

9 3. Rådskonklusioner om en ny dagsorden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for at fremme bedre arbejdsvilkår Nyt notat. Resume Udkastet til rådskonklusioner lægger bl.a. vægt på at sikre et godt arbejdsmiljø og ordentlige arbejdsvilkår. Rådskonklusionerne fremhæver den igangværende evaluering af samtlige direktiver på arbejdsmiljøområdet, gentager principper fra tidligere rådskonklusioner som fx betydningen af en effektiv og virkningsfuld gennemførsel af lovgivningen, samt understreger betydningen af lige vilkår med hensyn til sundhed og sikkerhed til sikring af fair konkurrence og de uheldige virkninger på arbejdsmiljøet af sort arbejde. Forslaget til rådskonklusioner er sat på dagsordenen for rådsmødet d. 5. oktober 2015 med henblik på vedtagelse. Regeringen kan støtte rådskonklusionerne. 1. Baggrund Det luxembourgske formandskab har taget initiativ til rådskonklusioner om en ny dagsorden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for at fremme bedre arbejdsvilkår. Siden Kommissionens meddelelse EU Strategic Framework on Health and Safety , som blev offentliggjort d. 6. juni 2014, har de efterfølgende EU formandskaber haft arbejdsmiljø på dagsordenen. De aktuelle rådskonklusioner lægger vægt på en ny dagsorden for arbejdsmiljøet, som skal sikre et godt arbejdsmiljø og bidrage til en bæredygtig social- og arbejdsmarkedspolitik. 2. Formål og indhold Forslaget indeholder bl.a. følgende primære meldinger: understreger, at programmet for målrettet regulering (REFIT) ikke bør medføre lavere beskyttelsesniveauet for arbejdstagerne understreger vigtigheden af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og at lovgivningen må gælde alle arbejdstagere uanset virksomhedens størrelse erkender at nogle direktiver skal opdateres for at være i overensstemmelse med den teknologiske udvikling, og at det er nødvendigt at være opmærksom på nye udfordringer for arbejdsmiljøet. understreger en prioritering af indsats mod farlige stoffer på arbejdspladsen 9

10 at et godt arbejdsmiljø og anstændige arbejdsvilkår medvirker til kvalitetsjob og større produktivitet og dermed til vækst. Endvidere indeholder udkastet til konklusioner konkrete forslag til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, og til arbejdsmarkedets parter: Medlemsstaterne og Europa-Kommissionen opfordres bl.a. til at fremhæve bidraget fra et godt arbejdsmiljø til resultaterne i det indre marked og fri bevægelighed og understreger betydningen af lige vilkår med hensyn til sundhed og sikkerhed mellem medlemsstaterne for sikring af fair konkurrence at forbedre arbejdsmiljøet ved at bekæmpe sort arbejde Europa-Kommissionen opfordres bl.a. til at overveje opdatering og ajourføring af direktiverne om kræftfremkaldende og mutagene stoffer samt om muskel-og skeletbesvær at udarbejde en overordnet og samlet plan for gennemførelsen af arbejdsmiljøstrategien for indeholdende bl.a. resultatmål og indikatorer til måling af resultaterne at udvikle et datasystem til at identificere årsagssammenhænge, risici og forebyggelsesstrategier Medlemsstaterne opfordres bl.a. til at sikre en virkningsfuld og effektiv implementering af lovgivningen at finde veje til forenkling og reduktion af unødvendige regelbyrder, uden at sænke niveauet for beskyttelse af arbejdstagerne, at have et dialogbaseret tilsyn med henblik på at motivere virksomhederne til forebyggelse. Endelig opfordres arbejdsmarkedets parter til at fremme forhandlinger om aftaler, herunder i forhold til multinationale virksomheder, til fremme af sikre arbejdsvilkår at udvikle praksisorienteret strategier for at tilpasse arbejdsvilkårene til det digitale arbejdsmarked, og at forstærke indsatsen med at motivere virksomhederne til at forbedre arbejdsmiljøet særligt i små og mellemstore virksomheder. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 5. Gældende dansk ret Ikke relevant. 10

11 6. Konsekvenser Vedtagelsen af rådskonklusionerne har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring Udkast til rådskonklusionerne er sendt til orientering til Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale forhold. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det forventes, at der generelt vil være en positiv holdning til udkastet til rådskonklusioner fra alle medlemsstaterne. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen finder det positivt, at arbejdsmiljøet er på Rådets dagsorden som opfølgning på Kommissionens udspil i juni Rådskonklusionerne vil være et vigtigt bidrag bl.a. til Kommissionens igangværende arbejde med evaluering af arbejdsmiljødirektiverne. Regeringen kan støtte rådskonklusionerne. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Punktet har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 11

12 4. Forslag til Rådsbeslutning om retningslinjer for beskæftigelsespolitikken i medlemsstaterne, KOM (2015) 98 Nyt notat. 1. Baggrund Kommissionen har i foråret fremlagt forslag til rådsbeslutning om retningslinjer for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, som Rådet vedtager efter høring af bl.a. Europa-Parlamentet og Beskæftigelseskomiteen. Forslaget til nye beskæftigelsesretningslinjer blev foreløbigt godkendt af Rådet på dets møde 18. juni Den endelige vedtagelse har afventet Europa-Parlamentets udtalelse, samt udtalelser fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Disse udtalelser har kun givet anledning til mindre justeringer af den tekst, der blev godkendt af Rådet 18. juni 2015 og på rådsmødet 5. oktober 2015 skal forslaget derfor endeligt vedtages. 2. Formål og indhold Retningslinjerne indgår i arbejdet med de nationale reformprogrammer, som medlemslandene hvert år sender til Kommissionen i april, og som er udgangspunkt for udarbejdelsen og vedtagelsen af landespecifikke henstillinger på Det Europæiske Råds møde i juni. Beskæftigelsesretningslinjerne vil skulle tages i betragtning, når de nationale reformprogrammer (NRP) for 2016 udarbejdes næste forår. Retningslinjerne for beskæftigelsen indgår i de såkaldte integrerede retningslinjer og omfatter følgende beskæftigelsesretningslinjer: Fremme af efterspørgslen efter arbejdskraft Styrke udbuddet af arbejdskraft og kvalifikationer; Forbedre arbejdsmarkedernes måde at fungere på Sikre retfærdighed, bekæmpe fattigdom og fremme lige muligheder. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har vedtaget sin udtalelse om beskæftigelsesretningslinjerne på plenarsessionen juli Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret Spørgsmålet er ikke relevant. 12

13 6. Konsekvenser Vedtagelsen af beskæftigelsesretningslinjerne har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring Forslaget til beskæftigelsesretningslinjerne er sendt til orientering i Specialudvalget for Arbejdsmarked og Sociale Anliggender. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes generel opbakning blandt medlemslandene til forslaget til beskæftigelsesretningslinjerne. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er positiv over for forslaget til beskæftigelsesretningslinjerne og støtter vedtagelsen. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg forud for EPSCOrådsmødet 18. juni

14 5. (Evt.) Forslag til Rådshenstilling om langtidsledighed (KOM(2015) 462 endelig) Nyt notat 1. Baggrund Antallet af langtidsledige i EU er fordoblet fra 2007 til 2014, og af de samlede ledige i EU udgør langtidsledige for øjeblikket omkring halvdelen. Det svarer til omkring 12,1 mio. borgere. I Den Årlige Vækstredegørelse 2015 fremhævede Kommissionen på denne baggrund bekæmpelse af langtidsledighed som en af nøgleudfordringerne. I Kommissions arbejdsprogram for 2015 (KOM(2014)910) indgår forslaget om en Rådshenstilling om langtidsledighed. Kommissionen har derfor 17. september 2015 fremlagt forslag til en Rådshenstilling om langtidsledighed. Forslaget er udarbejdet med input fra en arbejdsgruppe under netværket af offentlige arbejdsformidlinger i EU (PESnetværket), hvori Danmark indgik. 2. Formål og indhold Forslaget omhandler de tilbud til langtidsledige, der skal hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Henstillingen opstiller anbefalinger vedrørende: øget registrering af langtidsledige hos arbejdsformidlingen at alle registrerede langtidsledige efter senest 18 måneders ledighed får en individuel vurdering af behov og kompetencer at alle registrerede langtidsledige, der ikke er omfattet af Ungegarantien, senest efter 18 måneders ledighed indgår en skriftlig aftale om en individuel skræddersyet plan for at bringe dem i arbejde. Planen indgås mellem den ledige og et såkaldt single point of contact, der koordinerer tilbuddene fra de forskellige aktører. Forslaget til henstilling lægger desuden vægt på aktiv involvering af arbejdsgiverne. Dette kan fx være gennem partnerskaber med offentlige myndigheder, ved at udvide den service, som arbejdsgiverne kan modtage, og gennem målrettede økonomiske incitamenter. Det fremgår af forslaget, at medlemsstaterne vil få fleksibilitet i forhold til at implementere anbefalingerne, herunder indholdet af de enkelte aftaler, der indgås med de ledige, og organiseringen i forhold til den koordinerende myndighed (single point of contact). Beskæftigelseskomitéen forventes at drøfte forslaget på sine møder i september og oktober. Der forventes at foreligge en foreløbig holdning fra Beskæftigelseskomitéen på EPSCO-rådsmødet d. 5. oktober, mens den endelige holdning fastlægges på mødet i Beskæftigelseskomitéen d. 20. oktober. 14

15 Selve forslaget skal forhandles og endeligt vedtages af EPSCO på et senere tidspunkt. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Forslaget er fremsat med hjemmel i artiklerne 292 (vedtagelse i Rådet af henstillinger) og 149 (vedtagelse af forslag, der understøtter beskæftigelsesindsatsen i landene, hvor EP kan være medlovgiver). Det skal følgelig afklares nærmere, hvorvidt EP er medlovgiver på forslaget. 4. Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet vurderes at være overholdt. 5. Gældende dansk ret Spørgsmålet er ikke relevant. 6. Konsekvenser En vedtagelse af forslaget har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring Forslaget sendes i høring i EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der forventes generel støtte til forslaget. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er generelt positiv over for forslaget. Regeringen lægger vægt på, at Danmark allerede vurderes at leve op til anbefalingerne i henstillingen, og at der i øvrigt er fleksibilitet ift. implementering af anbefalingerne. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 15

16 6. Relancering af den europæiske sociale dialog Nyt notat. 1. Baggrund Juncker-kommissionen annoncerede i forbindelse med sin tiltrædelse, at man forpligtede sig til at relancere og styrke dialogen med arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau, idet social dialog var afgørende for at fremme væksten i EU, og medlemslande med en stærk social dialog var blandt de mest konkurrencedygtige. Kommissionen indledte derfor en dialog med parterne om, hvordan en række af de eksisterende mekanismer og fora for social dialog på europæisk plan kunne styrkes. De sociale trepartstopmøder har været afholdt siden 2003 og skal styrke den sociale dialog gennem konsultationer med arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om beskæftigelse, økonomisk politik og social beskyttelse, herunder Det Europæiske Semester. Det sociale trepartstopmøde bringer den sociale trojka (det nuværende og de to efterfølgende formandskaber), Kommissionen og arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau sammen i forbindelse med møder i Det Europæiske Råd i marts og oktober. Mødernes diskussioner og resultater rapporteres herefter til Det Europæiske Råd. Business Europe (de europæiske arbejdsgivere) og ETUC (den europæiske fagbevægelse) står for sammensætningen af delegationerne fra hhv. arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden. 2. Formål og Indhold Kommissionen vil orientere om status for arbejdet/dialogen med arbejdsmarkedets parter om at relancere og styrke den sociale dialog på europæisk niveau. Formandskabet vil desuden orientere om det sociale trepartstopmøde, som finder sted den 15. oktober Emnet vil denne gang være "Boosting convergence, jobs and growth: Towards a strengthened role of the social partners". 3. Europa-Parlamentets udtalelser Sagen skal ikke forelægges Europa-Parlamentet. 4. Nærhedsprincippet Ikke relevant. 5. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. 16

17 6. Konsekvenser En relancering af den sociale dialog har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring Ikke relevant. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger EU-landene ventes at tage orienteringen fra Kommissionen og Formandskabet til efterretning. 9. Regeringens generelle holdning Regeringen støtter generelt afholdelsen af de sociale trepartstopmøder/relanceringen af den sociale dialog, som antages at bidrage yderligere til inddragelsen af arbejdsmarkedets parter. Orienteringen fra Kommissionen og Formandskabet tages til efterretning. 10. Tidligere forelæggelse Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 17

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner 30. april 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 10. marts 2006

Rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 10. marts 2006 Samlenotat - Foreløbigt Socialministeriet (Ligestillingsafdelingen) Indenrigs- og Sundhedsministeriet Beskæftigelsesministeriet ldj/rmh JIC Rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 10. marts

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2008 2876 - Beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 26. maj 2008 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3433 - RIA Bilag 4 Offentligt Notat SAMLENOTAT for rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 3.-4. december 2015 Dagsordenspunkt 17 Migrationskrisen - Status over situationen

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

EPSCO rådsmøde den 21. oktober 2010 - beskæftigelses-

EPSCO rådsmøde den 21. oktober 2010 - beskæftigelses- Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3039 - Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt S A M L E N O T A T B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t EPSCO rådsmøde den 21.

Læs mere

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig.

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 275 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. august 2008 /Ro-E&S Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13883/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2017

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2830+2831 - Almindelige anl. Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. november 2007 Meddelelser fra Kommissionen: En integreret EU-havpolitik, KOM(2007) 575 endelig,

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 284 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 KOMITÉSAG

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 6. december 2010

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 6. december 2010 Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3053 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt S A M L E N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 6. december 2010 24. november 2010 J.nr.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2652 - RIA Bilag 4 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 4. april 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 13992/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2018

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0365 Bilag 1 Offentligt N O T A T 2. september 2010 Folketingets Europaudvalg Kopi til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg J.nr. 2010-0012198 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Grundnotat. Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt

Grundnotat. Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt Europaudvalget KOM (2006) 0234 - Bilag 1 Offentligt Grundnotat om Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af det 2. EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013),

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Sagsnummer: Klik

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Samlenotat Konkurrenceevnerådsmøde den 9.-10. marts 2011 (forskningsdelen) Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Det Europæiske Semester: Årlig

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere