Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011"

Transkript

1 Videbæk biogas A/S 6. november 2011 Natur og landskab Sammenfatning Projektområdet er beliggende på agerjord i landzone. Projektområdet er ikke beliggende på naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, inden for natura 2000-områder eller fredninger. Der er ikke registeret særlig artsfund i projektområdet og projektet berører ikke kendte levesteder eller potentielle levesteder for særlige arter. Nærmeste naturarealer omfattet af naturbeskyttelsesloven 3 er ikke højt målsatte eller kvælstoffølsomme og påvirkes ikke af projektet. Nærmeste natura 2000-område er beliggende i en væsentlig afstand fra projektområdet og påvirkes ikke af projektet. Dele af projektområdet er beliggende indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der bygges ikke indenfor beskyttelseszonen men anlægges befæstet areal. Hele projektområdet er udpeget som værdifuldt landbrugsområde. Da projektet er med til at sikre miljømæssige fordelagtige afsætningsmuligheder for husdyrgødning vurderes projektet ikke at være væsentligt i strid med målet for udpegningen. Dele af projektområdet er beliggende indenfor et område udpeget som bevaringsværdigt landskab. Området er dog beliggende på alm. agerjord et stykke fra særlige landskabselementer, som kan være grundlaget for udpegningen. Nærområdet rummer i øvrigt en række læhegn, mindre bakker og brinker som vil sløre anlægget. Projektområdet ligger indenfor Områder med særlig drikkevandsbeskyttelse, men udenfor Nitratfølsomme indvindingsområder. Det tykke lerlag på meter, hvor anlægget planlægges placeret yder sammen med strømretningen væk fra NFI området og ud af OSD området, beskyttelse mod, at forurenende stoffer potentielt vil kunne ende i grundvandsmagasinet. Naturbeskyttelseslovens 3 Efter naturbeskyttelseslovens 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Kommunerne kan i særlig tilfælde dispensere fra forbuddet. At der skal være tale om særlige tilfælde betyder bl.a. at det ikke er tilstrækkeligt til at begrunde en dispensation, at der er påvist en væsentlig jordbrugs-, eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted. Forbuddet gælder i praksis også for foranstaltninger uden for det beskyttede område, såfremt foranstaltningen medfører en konkret og varig ændring af det nærliggende naturområde.

2 I forbindelse med projektet er der ingen naturarealer inden for projektområdet, det er derfor vurderet om der i nærområdet er 3 arealer, der kan påvirkes af projektet. Naturområderne kan potentielt påvirkes af en ammoniakudledning fra biogasanlægget. Ammoniak kan have en eutrofierende og forsurende effekt på naturarealer. Beregninger af emissionen viser en relativ lav værdi på 1174,5 kg N/år. Det er en beskeden emission, der i gennemsnit kan vurderes at påvirke natur i en radius på ca. 500 til 1000 m afhængig af vindretning, hvor vest er den mest kritiske vindretning og nord den mindst kritiske (baseret på vindrose for Billund). Syd for projektområdet ligger en række mindre naturarealer. Arealerne er registeret som eng, søer og mose som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. og er givet en C-målsætning i kommuneplanen. Ingen af arealerne er udpeget som kvælstoffølsomme jf. kommuneplan. Områderne er relativt små, beliggende i et lavtliggende område mellem dyrkede marker. Øst for projektområdet er beliggende en sø som ikke er registreret som omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (Figur 1). Figur 1 Sø sydøst for projektområdet. Søen er ikke registreret efter naturbeskyttelseslovens 3 Det er dog de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik m. m.), der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen på miljøportalen opdateres kun lejlighedsvist og arealer kan vokse sig ud og ind af beskyttelsen. Registreringen er derfor kun vejledende. Søen er anlagt/retableret i årene mellem , er større end 100 m 2, og det er overvejende sandsynligt, at der i årene herefter hurtigt har indfundet sig et naturindhold, der medfører at søen er omfattet af naturbeskyttelses lovens 3. 2 / 2

3 Søen er etableret i lerblandet sandjord på et lavtliggende område, hvor der for mange år siden har været en sø jf. historiske målebordsblade På luftfoto fra 1995 er søen ikke eksisterende og arealet har karakter af græsmark. Enge og søer i landbrugsområder er ofte kvælstofpåvirkede fra direkte drift eller de omkringliggende marker. Enge og søer søers naturtilstand er derfor sjældent begrænset af kvælstof og er derfor ikke kvælstoffølsomme. Moser registreret efter naturbeskyttelseslovens 3 dækker over en række forskellige naturtyper, f.eks. højmoser og rigkær, som er kvælstoffattige og derfor følsomme for kvælstofpåvirkning, andre mosetyper f.eks. pilekrat og lavmoser er mindre følsomme. Nord for anlægget er beliggende et vådområde med søer og moser i et kommunalt udpeget bevaringsværdigt landskab, og syd for projektområdet er beliggende et mindre hedeareal. Heder er normalt ammoniakfølsomme. Ammoniakdepositionsberegninger Ammoniak depositionen på naturen er afhængig af en lang række variable, hvor den mest afgørende er kildestyrken. Depostitionen er endvidere afhængig af faktorer som vindretning, afstand, kildehøjde og vegetationshøjde og tæthed (ruhed) på naturarealet og på arealet mellem naturen og kilden. Beregninger af depositionen er således relativt komplicerede, der er dog fremstillet beregningsmodeller til IT-ansøgningssystemet, der sammen med viden om lokalområdet kan anvendes til tilnærmede beregninger af depositionen på de nærliggende naturområder. Kildehøjden for biogasanlægget er væsentligt højere (10 til 21 m) end muligt at anvende i IT-ansøgningssystemet (maks. 6 m), hvilket kan medføre en mindre overestimering af depositionerne nær kilden og en underestimering af depositionerne fjernt fra anlægget. Underestimering må dog være relativ ubetydelig, kildestyrken taget i betragtning. I It-ansøgningssystemet oprettes et fiktivt husdyrbrug med placering centreret omkring afkastene fra biogasanlægget, og der indsættes en produktion med en total emission (1177 kg N/ha/år) tilnærmet biogasanlæggets beregnede emission (1174,5 kgn/ha/år). I It-ansøgningssystemet indsættes naturpunkter på naturarealer i en radius på ca m omkring anlægget og depositionen beregnes. 3 / 3

4 Figur 2. Naturpunkter til ammoniakdepositionsberegninger Naturpunkt Kildehøjde M Retning ca. ⁰ Afstand ca. m Ruhed opland Ruhed natur S S 1, L S 0, L Bn 0, S V 1, S V 0, L S 0,1 Deposition Arealerne, der deponeres kvælstof på (punkt 1,2 og 4), er besigtiget med henblik på at vurdere nærmere om det er ammoniakfølsomme arealer. Undtaget er mosearealerne længst mod øst hvor depositionen er så lille at det vurderes praktisk umuligt at måle biologiske effekter selv på de mest følsomme naturarealer jf. Danmarks Miljøundersøgelsers notat om modeller for ammoniakbelastning fra enkelte kilder. Punkt 1. Det registrerede moseareal umiddelbart syd for projektområdet er besigtiget d Området er relativt lille og under stærk tilgroning af primært pil og næsten 100 % kronedækket. Under kronedækket var vegetationen domineret af fløjlsgræs, krybhvene og blåtop med enkelte forekomster af smalbladet mangeløv, eng nellikerod og alm. fuglegræs. Randen omkring arealet er bevokset med stor nælde og hindbær. Alle arter med moderat til højt kvælstofbehov og således ikke kvælstoffølsomt. Derudover er arealet uplejet og lavt målsat. 4 / 4

5 Punkt 2. Sydøst for projektområdet ligger et areal også registreret som mose omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Arealet blev besigtiget d Dette moseareal er ligeledes under kraftig tilgroning med pil og en stor del af arealet fuldstændig ufremkommeligt og stort set uden undervegetation. I det vestligste randareal var der fortsat en undervegetation bestående især af fløjlsgræs, eng nellikerod, alm. syre, blåtop og kærtidsel og enkeltforekomster af skov angelik, smalbladet mangeløv, lav ranunkel, alm. fuglegræs, hindbær, dueurt sp. og tørst. Primært arter med moderat til højt kvælstofbehov og således ikke kvælstoffølsomme. Derudover er arealet uplejet og lavt målsat. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke naturtilstanden i naturområderne væsentligt. Figur 3 Moseområde sydøst for projektområdet Punkt 3. Søen blev besigtiget d og rummede en del flydebladsplanter, især svømmende vandaks (Figur 4). Søen vurderes umiddelbart at være næringsrig og ikke kvælstoffølsom. 5 / 5

6 Figur 4 Sø sydøst for projektområdet. Natura 2000-område Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Områderne danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Målet er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. I Danmark kaldes Natura 2000-områderne sammen med Ramsarområderne for internationale naturbeskyttelsesområder. Generelt bruges betegnelsen Natura 2000-områder jf. Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. VVM-direktivet om projekters virkning på miljøet er gennemført i planloven og bekendtgørelse nr af 12. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Tilladelser efter denne bekendtgørelse kan samtidig være omfattet af Habitatbekendtgørelsens krav om foreløbig vurdering og evt. konsekvensvurdering. Habitatbekendtgørelsen forpligter myndighederne til ikke at vedtage en plan eller godkende et projekt, hvis planen eller projektet kan skade et Natura 2000-område eller beskyttede arter efter Habitatdirektivets bilag IV (se afsnit, Bilag IV-arter og andre arter). De planer og projekter, der efter Miljøministeriets lovgivning skal vurderes, fremgår af Habitatbekendtgørelsens 6 og 8-9. Herunder nærværende projekt. Habitatdirektivets formål er at beskytte arter og naturtyper, der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Habitatdirektivet er sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet EU s vigtigste bidrag til målrettet beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i medlemslandene. 6 / 6

7 Fuglebeskyttelsesdirektivet har bl.a. til formål at beskytte levestederne for fuglearter i EU, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder. Det gælder både områder, hvor disse fugle yngler, og områder, som fuglene regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Ramsarkonventionen er en international konvention fra 1971 (konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle). Formålet er at beskytte vandområder af international betydning, især som levesteder for vandfugle. Ramsarområderne i Danmark ligger alle inden for eller er sammenfaldende med fuglebeskyttelsesområderne. Nærmeste natura 2000-område er habitatområde nr. 61, Skjern Å, beliggende i afstand af ca. 8 km syd for projektet. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde, Boris Hede, ligger mere end 12 km fra projektområdet. Nærmeste Ramsarområde, Ringkøbing Fjord ligger ca. 20 km fra projektområdet. Figur 5. Natura 2000-områder Udpegningsgrundlag for områderne kan læses i forslag til Natura 2000-planerne for områderne slag.htm Projektområdet ligger ikke i Natura 2000-områder. Kravet om vurdering gælder dog også for projekter udenfor natura 2000-områder, som kan have virkning på natura 2000-området. Biogasanlægget kan potentielt påvirke natura 2000-områder med ammoniak og støj. Projektet området ligger imidlertid så langt fra natura 2000-områderne at det de alm. krav til støjniveauer og den 7 / 7

8 begrænsede ammoniakemission, ikke vil kunne påvirke natur og fugle i Natura 2000-områderne jf. ovenstående beregning for så vidt angår ammoniak. Der er 39 danske dyrearter og 6 danske plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Arterne er fredede jf. Artsfredningsbekendtgørelsen. Artsfredningen betyder at dyrene ikke må indsamles eller slås ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra det sted de vokser. Bilag IV-arter og andre arter Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer inden for et af de udpegede områder eller udenfor. Forpligtelsen fremgår af direktivets artikel 12 og 13. De arter, der er omfattet af den strenge beskyttelsesordning, fremgår af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter. For dyrearterne gælder, at de ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få beskadiget eller ødelagt deres yngleeller rasteområder, mens en række plantearter ikke må plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges. arter/sider/informationshaefte-om-beskyttelse-af-bilag-iv-arter.pdf?list={7891e391-f41a-48f f1a53805b36f}&download=true Siden 1. oktober 2009 er alle bilag IV-arternes yngle- og rasteområder også beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens 29 b. Der er ikke en foretaget en grundig registrering af arternes forekomst, men beskyttelsen gælder i alle tilfælde og er ikke betinget af en egentlig registrering. På arealer, der er yngle- og rasteområder for bilag IV-arter er det lodsejerens eller brugerens ansvar, at disse ikke beskadiges eller ødelægges. I forhold til aktiviteter, som kræver godkendelse tilladelse eller lign. skal myndighederne sikre, at der ikke gives tilladelser m.v. der kan medføre en skade på bilag IV-arternes yngle- og rasteområde. Med undtagelse af arten løgfrø raster, yngler og vokser bilag IV-arterne sjældent på alm. agerjord, men de kan raste og yngle i småbiotoper i landskabet f.eks. vandhuller, stendiger, hule træer og lign. En lang række af disse småbiotoper f.eks. søerne er ofte omfattet af anden lovgivning. En aktuel eller potentiel forekomst reguleres derfor evt. med en skærpet praksis i forhold til disse områders beskyttelse. Løgfrøen er ikke fundet i hverken projekt- eller nærområdet jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 eller 8 / 8

9 En række arter er endvidere omfattet af artsfredning efter dansk lovgivning jf. Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, uden samtidigt at være omfattet af bilag IV. Arter alene omfattet af dansk lovgivning må normalt heller ikke slås ihjel, indfanges eller indsamles. Beskyttelsen omfatter kun i begrænset omfang arternes levesteder og arter, der ikke kan flygte/migrere bort, forekommer normalt ikke på alm. agerjord. Der er ikke registeret artsfund i naturdatabasen i nærområdet (Bilag, figur 1) Projektet anlægges ikke i beskyttet natur og det vurderes at projektet ikke medfører væsentlige ændringer af tilstande på de nærliggende naturarealer. Projektet medfører fældning af to levende hegn. De to hegn er relativ unge og rummer ikke ældre hule træer eller større redetræer, som kan være levested for bilag IV-arter m.v. RealDania er blevet ansøgt, om Videbæk Biogas A/S, kan komme med i et pilotprojekt vedr. arkitektur og landskab i forbindelse med biogasanlæg. Der vil i forbindelse med etablering af anlægget, blive etableret beplantninger på de arealer der tilhøre Videbæk Biogas A/S. Beplantningen vil blive planlagt, så naturkvalitet og biodiversiteten øges. Derudover vil det blive overvejet om overfladvandet, kan anvendes til at øge biodiversiteten, ved at etablere vandbassiner eller lignende som vandet kan ledes i gennem før det ledes til faskinerne. Landskabet omkring projektområdet rummer i øvrigt adskillige levende hegn og mindre bevoksede arealer, hvorfor den økologiske funktion af et potentielt yngle eller rasteområde ikke forstyrres. Det vurderes derfor at projektet ikke er i strid med beskyttelsen af bilag IV-arter eller andre fredede arter. Beskyttelseslinjer En række landskabselementer i Danmark er tillagt bygge- og beskyttelseslinjer. bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. Bestemmelserne følger af naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Projektet ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen til en gravhøj nord for projektområdet. Fortidsmindebeskyttelseslinjen følger af naturbeskyttelseslovens 18: Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. 9 / 9

10 I forbindelse med projektet foretages mindre terrænreguleringer på maksimalt ca. 26 m indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen syd for den anlagte grusvej til ejendommene Skjernvejen Der bebygges ikke på arealet inden for beskyttelseslinjen men området befæstes. Området nord for grusvejen, hvor fortidsmindet ligger berøres ikke. Såfremt kommunen vurderer at indgrebet har betydning for beskyttelsen anmodes kommunen om den nødvendige dispensation. I projektområdet forekommer i øvrigt ingen beskyttelseslinjer eller beskyttede jord- og stendiger, der kan have betydning for projektets udførsel (Bilag, figur 2). Kommunale udpegninger Kommuneplanen for Rinkøbing-Skjern kommune beskriver kommunens overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen, samt retningslinjer for arealanvendelsen. Kommuneplanen rummer således retningslinjer for administrationen i kommunen. Mål for arealanvendelsen i kommune er eftersøgt via kommunens digitale kortværk for Ringkøbing- Skjern Kommunes kommuneplan (Bilag) Projektområdet er beliggende i kanten af et område udpeget som Bevaringsværdige landskaber. Der er ikke en konkret retningslinjer for bevaringsværdige landskaber ligesom at beskyttelseshensynene for det specifikke område ikke er beskrevet, men I kommuneplanene er målene for de landskabelige værdier beskrevet ved: Det er Byrådets mål: At landskabelige værdier beskyttes og bevares. Retningslinjer 1. I landskabsområder (se kort) tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt. Ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. Det betyder, at: der gives kun dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der ikke skader de landskabelige karaktertræk. ådale, enge og hedearealer holdes lysåbne gennem pleje og/eller afgræsning. Landskabet blev besigtiget d Landskabet rummer en gammel ådal. Der findes ikke længere et åbent vandførende vandløb i hele dalen men der er forsat en række mindre rester af naturarealet omkring de nedre fugtige dele af dalen. Ligesom at dalen forsat er landskabeligt velbevaret. Projektområdet anlægges nord for dalen på landbrugsjord med en række læhegn. Projektområdet berører ikke dalen og heller ikke umiddelbart den nordlige kant af ådalen, hvor et læhegn understreger landskabet og slører landskab og bebyggelse nord for dalen. Terrænet nord for dalen er kuperet, hvilket yderligere vil sløre biogasanlægget. 10 / 10

11 Projektet vurderes ikke at være i strid med de landskabelige udpegninger:::afventer kommunalt svar om udpegningens egentlige formål Projektområdet er ifølge kortværket udpeget til værdifuldt landbrugsområde. Terminologien kan ikke genfindes i kommuneplanteksten og det antages at der er sammenfald med termen Værdifulde Jordbrugsområder. Af kommuneplanens retningslinjer fremgår det: 3. Værdifulde jordbrugsområder er dyrkningssikre områder, der ikke er udlagt til andre formål. Inden for værdifulde jordbrugsområder skal der vises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealerne til ikke jordbrugsmæssige formål, og generne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest muligt. Projektet medfører inddragelse af agerjord, som ikke længere kan anvendes direkte til jordbrugsdrift. Projektet er imidlertid til stor gavn for jordbrugserhvervet, idet der skabes miljømæssige fordelagtige afsætnings og forarbejdningsmæssige løsninger for anvendelsen af husdyrgødning. Projektet vurderes således ikke i strid med udpegningens egentlige formål. Syd for projektområder er beliggende en række mindre 3 arealer som er C-målsat i kommuneplanen. Af mål og retningslinjer i kommuneplanen fremgår det bl.a.: 2. Lovgivning og støttemuligheder administreres, så det sikres, at målsætningerne kan opfyldes. Det betyder for de målsatte områder, at: C målsætning der gives kun i særlige tilfælde tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter naturgrundlaget. lysåbne naturarealer søges sikret imod tilgroning. 3. For A, B og C-målsatte naturområder søges forøgelser af næringsstofbelastningen minimeret. De omfattede arealer påvirkes ikke af projektet jf. afsnit om Naturbeskyttelseslovens 3 og projektet er således heller ikke i strid med målsætningerne for naturen. Fredninger og fortidsminder: Der er ingen fredninger eller kortlagte arkæologiske fund eller fortidsminder i projektområdet. Drikkevand/Grundvand Der ligger ingen kildepladser til drikkevandsindvinding indenfor 300 meter fra den planlagte placering af anlægget Områder med særlig drikkevandsinteresse har højeste prioritet for drikkevand, og det er indenfor disse områder, at særlig følsomme områder udpeges. 11 / 11

12 De nitratfølsomme indvindingsområder er udpeget indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i oplande til almene vandværker beliggende udenfor OSD, hvor den naturlige beskyttelse er lille. Det fremgår af den nuværende udpegning på Miljøportalen, at den planlagte placering af anlægget ligger i Områder med særlig drikkevandsinteresser, men også i Nitratfølsomme indvindingsområder. Kortene opdateres løbende, som resultat af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Naturstyrelsen er i gang med at foretage grundvandskortlægningen af området. I figur 6 ses et kortudsnit over projektområdet, hvor resultatet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er vist. Kortet viser OSD (venstre for rød streg) og NFI (stribet) som de vil se ud når kortlægningen af området offentliggøres ved udgangen af Som det ses ligger den planlagte placering lige præcis inden for OSD området, men den ligger udenfor Nitratfølsomme indvindingsområder. Kortlægningen har vist, at lerlaget over det primære magasin generelt tykt i området (typisk m), men der findes mindre områder hvor lerlaget er tyndt. Et sådant område er det areal, som er udpeget til NFI, hvor lertykkelsen er under 15 m. Strømningsretningen i det primære grundvandsmagasin (som OSD og NFI er udpeget i forhold til) er ca. fra vest mod øst ud af området og væk fra det udpegede NFI område. Det tykke lerlag på meter, hvor anlægget planlægges placeret yder sammen med strømretningen væk fra NFI området og ud af OSD området, beskyttelse mod, at forurenende stoffer potentielt vil kunne ende i grundvandsmagasinet. En alternativ placering ved industriområdet ved Trøstrupvej er delvist omfattet af NFI. Risikoen for påvirkning af grundvandsmagasinet og drikkevand, vil alt andet lige være være større end den valgte placering. 12 / 12

13 Figur 6 Kortet viser OSD (rød streg) og NFI (Stribet), som de vil se ud når kortlægningen af området bliver offentliggjort ved udgangen af / 13

Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007

Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Juni 2011 Kolofon Titel: Vejledning til bekendtgørelse

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Ekstern høringsudgave 2008 UDKAST Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere vandhuller på ejendommene matr.nr. 177, 113, 228 og 184 Brandsbøl, Havnbjerg og

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å. Lars Cleveland Chrisander Kongebakken 24, 2. th. 4000 Roskilde Sag: 2015/22186 004 Id: 008610 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 22. marts 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Skema til brug for intern høring i Skanderborg Kommune

Skema til brug for intern høring i Skanderborg Kommune Skema til brug intern i Skanderborg Kommune har ret og pligt til at høre alle relevante afdelinger. Ved bagatelagtige hold, kan med den hørte afdeling/person beslutte, at holdet er under bagatelgrænsen,

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Du har fået landzonetilladelse til at etablere 3 legeområder på matr. nr. 1F Harridslev By, Harridslev beliggende Skolevænget 1A, 8930 Randers NØ.

Du har fået landzonetilladelse til at etablere 3 legeområder på matr. nr. 1F Harridslev By, Harridslev beliggende Skolevænget 1A, 8930 Randers NØ. KOMPAN DANMARK A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 03-05-2016 / 01.03.03-P16-72-16 Landzonetilladelse

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x

1 Skovrejsningsområde Ønsket: Uønsket: x Neutral: 6 Beskyttede naturtyper, jf. NBL 3 Ja: Nej: x. 9 Internationalt naturbeskyttelsesområde Ja: Nej: x Anders Obel Haxholmvej 80 8870 Langå Vurdering af skovrejsningsområder - Haxholmvej 80, 8870 Langå Projektet godkendes som ansøgt. Bemærk nedenstående detailbemærkninger. Distriktets journalnr. Ejeroplysninger

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en teknikbane til mountainbike i Skelhøje plantage - Skelhøjevej 6, 7430

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nr. 12i, Besser By, Besser. Afgørelse om ikke VVM pligt.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal XXX har søgt om tilladelse til at opsætte 5 huse á 2,5m x 2,5m på matr. nr. 3fs, Sønderby By, Grindsted. Husene skal bruges til maskiner

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

www.ikast-brande.dk Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012

www.ikast-brande.dk Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012 Niels Egon Nielsen Markvænget 14C 7441 Bording 5. september 2012 Lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af en pavillon og to brænde-/redskabsskure på frijord i naturområde, matr. nr. 4an, Bording

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Landzonetilladelse til opførelse af en stald, fire primitive læskure, sadelrum og hal med ridebane og foderopbevaring på ca. 1.386 m2 - Hovedgaden 30,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Michael Bredmose Andersen og Liselotte Andersen Toftholmvej 42 Lammefj 4550 Asnæs Sendt til e-mail: lsaliselotte@yahoo.dk Den 22. januar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-19-16 Landzonetilladelse

Læs mere

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Urhøj Smedje ApS Krogvejen 40 4281 Gørlev Att: Heidi Daggaard Johansen Sendt til: heidi@urhoj.dk 3. JULI 2013 LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Matr. Nr. 42m, Grænge By, Toreby, Majbøllevej 166,

Læs mere

RAMBØLL DANMARK A/S, Sønderborg Agtoftsvej 2 6400 Sønderborg. Att.: Bianca Dam

RAMBØLL DANMARK A/S, Sønderborg Agtoftsvej 2 6400 Sønderborg. Att.: Bianca Dam RAMBØLL DANMARK A/S, Sønderborg Agtoftsvej 2 6400 Sønderborg Att.: Bianca Dam Dispensation efter NBL 3 og landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin-sø i det åbne land Du har søgt om dispensation

Læs mere

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel

Notat om VVM Screening af. Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Notat om VVM Screening af Husstandsmølle på Dybdalvej 26, 8420 Knebel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Projektet...3 Sagens dokumenter...3 Screening efter bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen...3 1. Anlæggets karakteristika...5

Læs mere

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme.

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme. Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 3.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012

Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø. Natur og Miljø. Den 22/11 2012 Ejner Bager Sildeballe 2 8305 Samsø Den 22/11 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Screening for VVM-pligt af reservoirer på matr.nre. 11u og 13a Besser By, Besser. Afgørelse om ikke-vvm

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

Landzonetilladelse. Thomas Pipper Rennebjergvej 101 4242 Boeslunde Plan og Byg

Landzonetilladelse. Thomas Pipper Rennebjergvej 101 4242 Boeslunde Plan og Byg Thomas Pipper Rennebjergvej 101 4242 Boeslunde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

GeoPartner Att. Mads Winther Hansen. Sendt på mail: mha@geopartner.dk

GeoPartner Att. Mads Winther Hansen. Sendt på mail: mha@geopartner.dk Returadresse Land, By, Kultur - Land og Vand Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing GeoPartner Att. Mads Winther Hansen Sendt på mail: mha@geopartner.dk Dispensation fra 3 og fra å-beskyttelseslinjen til

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde enge, moser og heder ved Ansager Å Billund Kommune har på vegne af lodsejere

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en hestehytte

Landzonetilladelse til opførelse af en hestehytte Rasmus Flink, Mikkel Damgaard Behandlingsskolerne A/S På vegne af Juuls Skoleejendomme A/S Sendt d.d. via e-mail Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Vand Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385 Center for Teknik, Miljø og Klima Helena og Lars Ehrensvärd Mailet dd Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/1750 Sagsbeh. Hanne Wagnkilde Arkæolog Tlf. 49 28 25 82

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder.

Det udsendte oplæg har været et godt arbejdsredskab for en konkret stillingtagen til de 36 udmeldte områder. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING i Guldborgsund Kommune Sven Aabolt Christensen Skovby Tværvej 32 4840 Nørre Alslev Tlf.: 5443 3352/4092 7065 Mail: sven@aabolt.dk og guldborgsund@dn.dk 24.05.12. Guldborgsund

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Dispensation til oprensning og slåning

Dispensation til oprensning og slåning Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928043 Mail: mom1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-11-15 Ks: LSc 26. august 2015 Dispensation til oprensning og slåning

Læs mere