Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014"

Transkript

1 web Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov Beskrivelse Byggeri af børnehave og hal i Hejnsvig nærmer sig nu hurtigt en byggestart. Projektet er gennemgået grundigt, og nu ligger det klar til byrådets endelige stempel. Det er med forskellige reduceringer lykkedes at få et projekt på en hel hal på 20 gange 40 meter. Allerede tidligt gled renovering af forpladsen ved hovedindgangen ud, og næste samtidig gled nyindretning af fællesarealet ved hovedindgangen ud, så det projekt, som byrådet tager stilling til bliver en ny og spændende børnehave og en flot hal i fuld størrelse. Depotrum bliver ikke reduceret, glashuset ud mod hovedindgangen kommer også med, ligeledes kommer vinduerne mellem børnehave og hal også med. Der er lagt op til et byggeri i Hejnsvig, som jeg er sikker på, at alle borgerne bliver tilfredse med. Nu mangler de bare at indsamle de sidste penge til den del, som borgerne i Hejnsvig selv skal bidrage med, men det regner de med at nå inden åbningsdagen. Rådhusbyggeriet skrider planmæssigt frem. Økonomiudvalget bliver orienteret på hvert møde, og denne gang var der heldigvis ikke nogen ubehagelige nyheder, som for en måned siden, hvor vi fik nyhederne om de forskellige problemer, som der har været i byggeriet. Eventpuljen er en ny pengepulje, som er afsat til at lave større og mindre events/aktiviteter, hvor bedømmelsen går på, om det er noget, som giver omtale på nationalt plan, om det promoverer Billund kommune, om det inddrager vores strategier og om det kan være med i en positiv påvirkning af bosætningen i kommunen. ØK har over flere møder drøftet reglerne for tilskud, og på sidste møde blev vi meget konkrete, idet vi gennemgik en række ansøgninger om både store og mindre beløb til aktiviteter. F.eks. fik Badmintonklubben i Grindsted lovning på kr. om året over de næste 3 år til afholdelse af Danmarks mesterskaber for unge. Der forventes ca deltagere fra hele landet. Billund Friluft og Kulturelt Samråd fik tilsagn om kr. til et besøg af Den kongelige Ballet til sommer. Endelig fik vi en aftale med TV2 om en stor dækning af både et børne og et voksencykelløb i Grindsted i det projekt, som TV2 kalder Touren på Tour. Det er TV fra en række byer, hvor der for vores vedkommende vil indgå 2 gange 50 minutters udsendelse den 19. og den 20. juli i år under udsendelserne fra det rigtige Tour de France. Det er en aftale til kr. som vi er sikre på vil sætte god fokus på vores kommune og specielt på cykellivet i Grindsted. Et Iværksætterhus arbejder vi med at få beregnet, belyst og dokumenteret, så materialet kan indgå i budgetforhandlingerne for Der bliver sandsynligvis tale om en fysisk bygning på ca m2, hvor der bliver plads til nye virksomheder i en opstartsperiode, hvor de kan trække på en lang række forskellige former for støtte. Billund Erhvervsfremme får en central rolle i dette arbejde, og vi håber på, at det kan være en del af det, som kan sætte gang i væksten indenfor vores erhvervsliv og Side 1 af 7

2 dermed være med til at skabe arbejdspladser i kommunen. 17 stykke 4 udvalget om landdistrikspolitikken nærmer sig sin start. Der er tale om et midlertidigt udvalg som kommer til at bestå af nogle medlemmer af byrådet, lige så mange medlemmer fra Landdistriktsrådene og en repræsdentant fra Billund Erhvervsfremme. I konstitueringsaftalen blev vi bl.a. enige om, at vi i denne byrådsperiode vil have nedsat sådanne midlertidige udvalg, som skal arbejde med afgrænsede emner, og det første bliver, at vi skal have lavet en egentlig samlet politik for vores kommune udenfor de to store byer. Når dette udvalg er færdig og har afleveret deres arbejde til byrådets behandling, så nedlægges det, og et nyt udvalg kan blive nedsat med en helt ny opgave. Lokalplanen for det gamle posthus i Billund blev også behandlet. Lokalplansforslaget har været i 8 ugers høring, og der er indkommet knap 100 negative høringssvar primært fra borgere, som bor i området omkring det gamle posthus, hvor det er planen at åbne for etablering af restaurant, bar, sportsbar og diskotek. Ved første behandling af lokalplanforslaget stemte jeg imod at der skabes mulighed for etablering af et diskotek midt i et boligområde det var jeg ene om, men jeg har også denne gang stemt imod, og det samme vil jeg gøre på byrådsmødet. Der er ikke tale om, at jeg ikke mener, at der skal være et diskotek i Billund, men vi behøver ikke at skabe de samme problemer, som der findes omkring natværtshusene og diskotekerne i Grindsted by. Det må være muligt at finde en anden placering i Billund by til et diskotek. Kompetencecentret i Grindsted er nu ved at finde sin endelige placering, idet ØK indstiller til byrådet, at placeringen bliver i de bygninger, som i dag bruges af Teknisk skole på Tårnvej i Grindsted. Teknik og miljøudvalg Arne Spangfort Christensen Mulig fusion mellem Østdeponi og Esø 90. Analyser og forhandlinger starter op. Forslag til solcelleanlæg ved Ribersvej (lokalplan nr. 274) offentliggøres i 8 uger. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 269 centerformål ved det tidligere posthus på hovedgaden i Billund. En sag der fylder meget, med mange protester og indsigelser. Frede Nørskov har lige stemt imod på Økonomiudvalgsmødet. Der er et flere tal i vores gruppe som stemmer for. Vores nabo kommuner stiller ikke krav om flowmåler og udvalget ønsker ikke at der stilles krav om flovmåler, men den hidtidige praksis om time tæller fastholdes. Underhåndstilbud til udbud af sø og vandløbsopgaver hæves fra kr ti kr Bæredygtighed i Billund kommune, indstillingen anbefales og der indarbejdes de aftalte rettelser. Markvanding: Der indføres ikke krav om en årlig maksimal mængde. Der anvendes alene den tilladte mængde pr. år, som kontrolleres ved et gennemsnit over de seneste 3 år. Den tilladte mængde, som kontrolleres ved gennemsnit, anvendes til vurdering af påvirkningen af vandløb og natur. Side 2 af 7

3 Forslag til transportministeriets cykelpulje 2014 godkendes. 1. Sti langs Grenevej fra Engdraget til Hejnsvigvej i Billund. 2. Sti langs Omme Landevej ca. 700 meter fra Filskov mod Sdr. Omme. Social og sundhedsudvalg Jeyarajah Rasiah Udvalget indstiller Arne til at deltage i rådet Kyst til Kyst Stien. Første møde Onsdag d På Social og Sundhedsudvalgetmødet i marts var der to store punkter på dagsordenen. Det første store punkt handlede om, at handicapbostedet Sydtoften 381 er etableret på et juridisk forkert grundlag. Det juridisk forkerte grundlag for botilbudet, har betydet at man har kørt en forkert praksis i forhold til beboernes egenbetaling på rengøring, buskørsel og inventar til fællesarealer. Derfor skal der betales refusion for perioden til beboerne. Refusionsbeløbet løber op i 1.5 millioner kroner. Endvidere besluttede udvalget: at beboerne på Sydtoften 381 refunderes udgifter i relation til egenbetaling for rengøring af deres bolig på bostedet. at der udarbejdes et nyt visitationsgrundlag for Sydtoften 381. Simon Nicolajsen Jørgensen at beboerne på Sydtoften 381 refunderes udgifter opkrævet i relation til inventar på fællesarealerne. at der udregnes en fast takst for buskørsel svarende til de faktiske udgifter. Og at det undersøges, om der under den nuværende ordning er opkrævet for meget/for lidt for kørsel med bus. at der udregnes en ny takst for fuldkost på botilbuddet, indeholdende udgiften for frokost på beskæftigelsestilbuddene. Det andet store punkt handlede om den meget omdiskuterede bonusordning på ældreområdet. Punket blev hæftet diskuteret og mødte generelt stor modstand fra medlemmerne. Særligt Simon var i mod ordningen. Han synes det er forkert at man lokker medarbejderne på arbejde med en 1000 kr. seddel. Hvis der er et stort sygefravær, må der være noget galt med arbejdsklimaet og det løser en 1000 kr. seddel ikke. Udvalget valgte at fortsætte ordningen i resten af 2014, hvorefter at ordningen er slut. Rash øsnkede at ordningen skulle fortsætte indtil man har fundet en alternativ løsning og ønskede ikke en slutdato for bonusordningen. Børne og kulturudvalg Kris Jensen Skriver På marts mødet i Børne og Kultur udvalget fik vi fremlagt en plan for den videre proces i forhold til Børnenes Univers Billund. Forvaltningen havde udarbejdet et forslag til, hvordan man kunne komme på det ønskede antal kvadratmeter og samtidig kunne holde sig indenfor rammen inden den omprojektering, der skal i gang. Vi får på et kommende udvalgsmøde beskrevet, hvordan projektet endeligt kommer til at tage sig ud af. Her er det af stor betydning for mig, at vi bygger med kvali Side 3 af 7

4 tet og, at vi holder fast i de pædagogiske linjer, der er udarbejdet i forbindelse med Børnenes Univers Billund. Netop disse pædagogiske linjer er en vigtig del af børnereformen og en central del af det pædagogiske grundlag for børnehaverne. Det er blandt andet vigtigt for mig, at der er gode muligheder for udendørs aktiviteter Desuden havde vi en sag på vedrørende Sdr. Omme Håndboldklub, der ved én fejl havde angivet 100 medlemmer for lidt i forbindelse med ansøgningen til aktivitetstilskud 1. november. Klubben ansøgte om at få de penge, som de rettelig skulle have haft. En sådan fejl skulle gerne ikke ske og må ikke kunne ske, trods det mener jeg, at klubben skal have de penge. Behandlingen tages op på april mødet igen efter, at den har været en tur i forvaltningen Et meget centralt punkt for os handlede om, hvorledes man skulle fordele de 1,2 millioner, der er afsat hvert år på budgetterne i 14, 15, 16 og 17 med henblik på kompetenceudvikling i forhold til inklusion. For mig er det vigtigt, at vi sikrer os, at disse midler rent faktisk går til denne vigtige opgave, så vi sikrer os, at den enkelte skole er godt klædt på i forhold til at løse udfordringen, der giver anledning til frustration rundt omkring på skolerne. Beslutningen blev, at midlerne fordeles efter nøgletalsfordeling til de enkelte skoler og, at der i forbindelse med kompetenceudviklingen arbejdes ud fra en rammesætning. Der skal i 2. kvartal 2015 aflægges en afrapportering til udvalget så vi kan følge med i og se, hvordan det går. Jeg havde gerne set, at vi som udvalg skulle være mere inde over i forhold til dette, men det er samtidig vigtigt, at vi viser tillid til ledelsen ude på skolerne. Vi vil følge dette tæt og som sagt ville jeg gerne, at vi havde fulgt det endnu tættere Efter selve udvalgsmødet var samtlige skoleledere og bestyrelsesformænd på skolerne indbudt til et dialogmøde, hvor den resterende del af byrådet også var inviteret. Dialogmødet handlede om, hvorledes det går med implementeringen af skolereformen på de forskellige skoler. Det var et rigtig godt dialogmøde, hvor vi politikere kom i dialog med skolelederne og fik et godt indblik i, hvordan det går med implementeringen rundt på de forskellige skoler. I kommunen har man valgt en decentral tilgang, hvor det har været op til den enkelte leder, hvordan man ville gribe processen an. Oplæggene fra de forskellige skoler bar således også præg af, at implementeringen er grebet forskelligt an rundt på de forskellige skoler. Det var berigende at blive klogere på dette Beskæftigelsesudvalg Gitte Ottosen I Beskæftigelsesudvalget startede vi sidste møde med at besøge de interne samarbejdspartnere, som jobcentret har, og som står for en række arbejdsmarkedsrettede indsatser. Disse indsatser skal efter planen flyttes med over i det kommende Kompetencecenter. Vi var således på besøg ved Aktiv Huset i Vestergade, som varetager indsatser overfor sygedagpengemodtagere (vejleding af psykisk syge, stresshåndtering mv.), Job og afklaringscentret (JAC) på Nymarksvej, som varetager opgaver vedr. afklaring af ledige og Huset Horisont på Vesterbrogade (over biografen), som varetager indsatser vedr. unge kontanthjælpsmodtagere. Det var Side 4 af 7

5 givtigt, at være på besøg og besøgsrunden var med til at give udvalget et mere klart billede af fremtid og muligheder for kompetencecentret. Kurt Jensen På selve mødet tog udvalget herefter et afgørende skridt vedr. placering af Kompetencecentret. Udvalget besluttede således, at pege på en placering på Tårnvej i de bygninger, der i dag rummer Syddansk Erhvervsskole. Erhvervsskolen flytter ind i det gamle bibliotek på Tinghusgade, når renoveringen her er afsluttet. Bygningerne vil kunne rumme både Kompetencecentret og Grindsted Produktionshøjskole, såfremt et samarbejde og et lokalefællesskab med Produktionsskolen bliver en realitet. Der er mange perspektiver i et kompetencecenter. Vigtigt er det, at kunne forbedre kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen. En række opgaver, som kommunen tidligere har fået løst ude i byen, vil fremover blive løst i eget regi. Grundtanken er, at samle alle relevante kompetencer på ét sted og tværfagligt finde den rigtige løsning for den enkelte. Samtidig vil man opleve, at der én indgang til kommunens tilbud, uanset om man er på kontanthjælp, A dagpenge eller sygedagpenge. Det er kvaliteten, der er i højsæde fordi det er det, der virker. Skal borgeren hjælpes på vej i job, i uddannelse eller blive bedre til at meste sit eget liv, så skal vi have fokus på den enkeltes situation, behov, ressourcer og udviklingsmuligheder. Et andet centralt punkt på dagsordenen var kommunens nytteindsats og en strategi for nytteindsatsen. Ifølge Kontanthjælpsreformen, har Billund Kommune skullet kunne levere en nytteindsats siden 1. januar Nytteindsatsen er startet op med udbringning af robotstøvsugere, klargøring af integrationslejligheder mv. Målgruppen er de jobparate og de åbenlyst uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere. Udvalget gav input til en strategi for nytteindsatsen. Det næste skridt er, at forvaltningen på baggrund heraf udarbejder et egentligt udkast til en strategi, som så skal drøftes med LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) og godkendes i Beskæftigelsesudvalget. Folketinget Troels Ravn DR skal ikke være en københavnerkanal Inden længe starter medieforhandlingerne. Her skal folketingets partier blandt andet diskutere, hvordan fremtidens DR skal se ud. Ønskerne og kravene til Danmarks public service kanal er mange, men for Socialdemokraterne er én ting helt sikkert: DR må ikke blive en københavnerkanal, der kun bringer historier fra hovedstadsområdet. Hele Danmarks befolkning er med til at finansiere DR gennem licensen. Der findes ca. 5,5 millioner danskere, men kun lidt over 1 million af dem har adresse i og omkring hovedstaden. DR er forpligtet til at levere vedkommende indhold til alle danskere, uanset om man bor i Nakskov, Nørresundby eller på Nørrebro. Socialdemokraterne ønsker derfor, at DR styrker nyhedsdækningen uden for hovedstaden og øger mængden af regionalt og lokalt indhold på landsfladen. Et tættere samarbejde mellem DR og landets mange regionale og lokale medier er én måde at styrke den lokale dækning på. Et samarbejde, hvor man i fællesskab Side 5 af 7

6 kan sætte fokus på aktuelle temaer med en regional eller lokal forankring. Sådan et samarbejde vil ikke blot give danskerne mere og bedre medieindhold fra deres nærområde. Det vil også styrke de regionale og lokale medier i en tid, hvor konkurrencen om medieforbrugernes gunst er hård. Der er altså mange gode grunde til, at DR fremover skal øge den regionale og lokale dækning. Til medieforhandlingerne vil jeg derfor gøre mit til, at DR i endnu højere grad bliver en kanal for alle danskere, hvad enten der bliver tændt for tv et i Vorbasse, Vejen eller på Vesterbro. Debatten om velfærdsydelser Debatten om velfærdsydelser fylder meget. Det er en vigtig debat. Især for os socialdemokrater. Vi holder af vores velfærdssamfund med fri og lige adgang. Og vi ønsker, at mennesker, der kommer til Danmark, er her for at arbejde ikke for at få ydelser. Alt andet er urimeligt. EU er ikke én stor velfærdstat, hvor vi udligner på tværs. Det skal EU heller ikke være. Men vi ønsker også, at Danmark får den fulde gevinst ved at være med i EU's Indre Marked. Det sikrer arbejdspladser. Derfor har vi i regeringen taget debatten om velfærdsydelser alvorligt fra dag ét. Og vi har søgt at løse problemerne i det omfang, de opstår. Regeringen har præsenteret flere forslag, der beskytter vores velfærdsydelser bedre. Konkret vil vi sætte ind på dagpengeområdet. Vi vil som noget nyt kræve, at ledige udlændinge, som kun har været kort tid på det danske arbejdsmarked eller har dårlige danskkundskaber, deltager i danskundervisning og hyppige samtaler på jobcentret. Og vi vil skærpe kontrollen med bopælskravet, så vi sikrer, at ledige, der får udbetalt dagpenge i Danmark, reelt har bopæl og opholder sig i Danmark. Samtidig vil vi stramme op for at undgå misbrug og snyd med kontanthjælp. Men regeringen vil også tage spørgsmålet om velfærdsydelser op i EU. Vi må ikke ende i en situation, hvor forskelle i niveauet for velfærdsydelserne fører til betydelige finansielle ubalancer. Danmark skal være på forkant med udviklingen. Vi vil fokusere på de forhandlinger, hvor det giver mening at rejse spørgsmålet. Og der, hvor der er konkrete problemer. Vi handler både herhjemme og i EU. Der findes ikke garantier eller nemme løsninger i den her sag. Det indtryk kan man ellers få, når man lytter til oppositionen. De borgerlige partier har foreslået, at børnechecken ændres til et fradrag. Det vil betyde, at tusindvis af Side 6 af 7

7 familier med lave indkomster i virkelighedens verden mister deres børnecheck. Det støtter vi ikke. Dansk Folkeparti er kun kommet med løse påstande, og virker ikke optagede af at finde en vej, som er god for danske virksomheder, danske arbejdspladser og vores fælles velfærd. Generalforsamlinger Jeg har nu været rundt til generalforsamlinger i samtlige af kredsens partiforeninger. Jeg vil gerne sige tak for nogle gode møder og debatter. For mig vil det altid være den åbne og frie debat, der giver det mening, at engagere sig i politik og være medlem af et parti. Som Socialdemokrater er vi optagede af, at udvikle et samfund, hvor vi har et stærkt fællesskab, og hvor vi tænker mere i Vi og Os, end i Jeg og Mig. Vi har altid taget ansvar for samfundet og for hinanden. Det gør vi også nu som S R regering. Mange reformer bliver sat i søen med det formål at vriste landet fri af den økonomiske krise og ruste mennesker til krav om uddannelse og job. Jeg har stor respekt for og jeg anerkender, at regeringens politik i mange henseender kan have en gennemgribende virkning på manges hverdag. Samtidig er jeg også overbevist om, at regeringens vej er den rigtige, og vi vil se frugterne af arbejdet. Netop derfor er det vigtigt og kvalificerende for mit arbejde at være med ved generalforsamlingerne og møde andre socialdemokrater, som ikke nødvendigvis ser på verden med samme øjne som mig. Tak for med og modspil, tak for debatten. Bedste hilsener Troels Ravn Besked fra sekretærerne Kris og jeg deler sekretærtjansen i vores gruppe. Vi skiftes derfor til at lave disse nyhedsbreve. Jeg har lavet denne og Simon laver i april og således vil vi fremadrettet skiftes. Hvis der er nogle spørgsmål til nyhedsbrevet kan det rettes til Kris og jeg. Har man spørgsmål til punkterne under de enkelte udvalg eller til Troels Ravn kan man lige så godt rette henvendelse direkte til de pågældende personer. Vh Kris Jensen Skriver Side 7 af 7

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere