I bussen mellem Roskilde Jernbanestation og Skibby Sognegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29.04.2015. I bussen mellem Roskilde Jernbanestation og Skibby Sognegård"

Transkript

1 Jørgen Møller. Lektor, Arkitekt MAA. Aalborg Universitet. Institut for planlægning Et buscauseri. Dette er et talepapir. Ikke en artikel. Fremtidens Landskaber I bussen mellem Roskilde Jernbanestation og Skibby Sognegård Kobling og afkobling mellem land og landsby. Opridsning af den historiske udvikling samt nogle af de udfordringer, der er i dag. Kobling betyder sammenhæng og afkobling det modsatte/manglende sammenhæng. Kobling og afkobling kan ske inden for mange forskellige områder. Økonomisk kobling/afkobling Juridisk kobling/afkobling Fysik/funktionel kobling/afkobling. (Som er min væsentligste tilgang til dette causeri) Mental kobling/afkobling. Hvis færre og færre er bønder i dag. Indledning. Jeg bor selv lige midt i et landbrugslandskab og en række lokalsamfund/landsbyer, hvor kampen om jorden er benhård, hvor udenlands kapital/tyskeren rydder brædtet, hvor landsbyer synker i grus, hvor overflødiggjorte gårde (stuehus og landbrugsbygninger) skæmmer det fysiske miljø, og der stinker forfærdeligt af gylle fra marker og sogneveje, og hvor jeg kan se de fatale konsekvenser af fortidens landindvindingsprojekter. Målt med nutidens alen). Men hvor der også er smuk natur, dejlige fjordlandskaber og rare mennesker, der lever et fint liv derude. Delvist også min egen slægts og min egen historie. Et landbospor og et arbejderspor. Bæremediet i mit buscauseri er en slag tidslinie med highlights. Oplægget spænder over 6000 år, men mon ikke det alligevel giver mening. Det håber jeg

2 3900 før Kristi. Her starter det hele. Bondestenalderen. Landsbylignende småsamfund kæmper sig via afbrænding af skov /Svedjebrug frem til et primitivt landbrug. Stadig dyb afhængighed af jagt, fiskeri, indsamlinger. Infrastrukturen var vandvejene, der sikrer samkvem mellem landsbyerne eller bosættelserne, som nok er et bedre udtryk Før Kristi. Broncealder. Det mest markante, som vi kan aflæse i landskabet er de mange gravhøje fra den periode. 500 før kristi 800 efter kristi. Jernalderen. Landbruget fylder en stadig større del af økonomien. Landsbyer bliver planlagt. Intern byplanlægning af landsbyen. (Vorbasse, etc. I dag vælter jernalderlandsbyerne op af jorden pga. byggeaktivitet, anlægsarbejder, skovrejsning etc. Antallet revideres hele tiden i opadgående retning. Vi ser for os et tættere bebygget landskab, end vi tidligere har haft viden om. Arkæologerne reviderer. De vandrende landsbyer. Det mest spændende (synes jeg) er, at landsbyerne bliver flyttet med års mellemrum. Vi taler om De vandrende landsbyer. Hver landsby har sandsynligvis haft sit ressourceområde, som der flyttes inden for. En juridisk konstruktion danner baggrund for dette Vikingetiden. Landbyerne er stadigvæk vandrende inden for deres ressourceområde. Vi taler om områdekontinuitet. De første bydannelser skyder op. Hedeby, Ribe, osv. Lovgivningen/det juridiske følger med. Forgængerne. Verbal sædvaneret. Skrevne love. Landskabslovene (Jydske Lov 1241, Bestemmelser omlandsbyers indretning, privat jord og fællesjord, Veje til og fra landsbyen, fælles jord (Forten), Uopdyrkede overdrev Middelalderen. Landsbyerne bliver stedfaste. Landet stivner. Vi taler om både område og pladskontinuitet. Holder stadigvæk her 800 år senere. ( De allerfleste Købstæder er også på plads ved år Vi har her det grundlæggende mønster af købstæder og landsbyer, som vi siden har planlagt for ). I områder med god bonitet er den gennemsnitlige afstand mellem landsbyer 3 km. I egne med dårligere bonitet 5 km. I dag er der intet, der hedder ressourceområde, fordi jordopkøb, afstandsregler, bopælspligter er ændret i de senere år. Familielandbruget under pres. Sammen med det kommunale vejnet udgør det dagens mulighedsbetingelser for ressourceområdet. Tung og farlig landbrugsrelateret trafik, som hæmmer især børns udfoldelser på vejene. Cykle i skole osv.. Landbystyret. Vidder og vedtægter omkring naboskab, dyrkningsfællesskabet med hjulploven og okseforspandene på lange smalle agre. bygningerne og omgangen med ild. Oldermanden og

3 bønder bestemmer det meste om landsbyens indre liv. Kvinder, husmænd og andre havde ingen indflydelse Enevælden. Frem til landboreformerne dyrkes landbruget af stavnsbønder i fælles marksystemer med ligelig fordelte marklodder og fælles overdrev. Herregårdene indkasserer overskuddet. 1790erne. Landboreformer. For at øge produktiviteten i landbruget. Hver bonde bliver selvstændig. Nogle gårde flyttes ud i landskabet, og der oprettes husmandsudstykninger. Som regel på den dårligste jord. En fattig husmandsklasse dannes. Så små lodder, at det var nødvendigt at tage arbejde ved siden af husmandsbruget. Forskellige, karakteristiske udstykningsformer. Stjerne, blok. Som stadigvæk præger landbrugslandet. Stjerneudstykningernes diger og læhegn forsvinder/er under pres i dag fra sammenlægning af gårde til større enheder. Alle i landsbyen var afhængige af landbrugsproduktionen, og det handlede om at fremelske en større landbrugsproduktion gennem selveje, opbygning af en fattig husmandsklasse, der skulle arbejde i landbruget. Hver mand sin gård og sin egen afsætning af produkter. Landvindingerne starter (i det små) og fortsætter til langt op i 1950erne. (Læs Kjeld Hansens bøger om dette: Skovforordningen. Der kommer styr på skovenes drift og udstrækning. Fredsskov mv. 1890erne Andelsbevægelsen. Produktionen forøges og værdioptimeres gennem bedre fælles håndtering af råvarerne og den særegne organisering af bønderne. Stemmeret efter hoveder og ikke efter høveder. Andelsmejerier, foderstof og gødningsfælleskaber, slagterier. Jernbanenettet udbygges og bærer sin store andel af udviklingen. Der opstår stationsbyer (ca stk nyanlægges) Landvindingsprojekter tager fart. Dampmaskinen gør det muligt at pumpe vand ud af de inddæmmede områder. ( Lammefjorden osv. Fortsætter over alt i Danmark helt op til 1960). Når jeg kigger ud af mit vindue kan jeg se en stor bygmark, som op til midten af 1950érne var et eldorado for fisk og fugle og fattige folk langs fjorden. (Læs Kjeld Hansen) De åndelige ting. Højskoler, Valgmenighedskirker, forsamlingshuse erne.

4 Landbruget lider under verdenskrisen. Produktionen større end afsætningen. Mange bønder går fallit. (Blandt andet min egen oldefar, som var gårdslagter, spillefugl og levemand. Organiseres i LS, en stærk reaktionær/facistisk landbrugsbevægelse. Hvis jeg kommer til at tænke på nutidens organisation Bæredygtigt Landbrug er det utilsigtet) 2. VK var et eventyr for bønderne. Alt kunne sælges til tyskerne. Nationalbanken og seddelpressen betalte. Op til midten af 1950èrne var de fleste landsbyer produktionssamfund med en stærk agrarøkonomi, det meste af dagliglivet foregik i landsbyen eller i sognet og bønderne havde den politiske magt i Sognerådene. Landbrugslandskabet var bortset fra Herregårdslandskaberne, som vi ser i de klassiske Morten Korchfilm fra omkring Små lodder, mange forskellige afgrøder, vandhuller, læhegn og græssende dyr om sommeren. Efter VK2. Marshallhjælp og mekanisering af landbruget. Antallet af lønnede medhjælpere og heste falder voldsomt Perioden fra 1960 til 2005 har strukturmæssigt medført langt større ændringer i landbruget, landsbyen og landskabet en nogen tidligere periode i historien. En monumental omstilligsproces. Porsmose Det varede 45 år/halvanden generation Antallet af landbrug begynder at skrumpe. En strukturudvikling begynder og tager fart. Bliver mærkbart i arronderingen. ( Større marker) Husmandsteder og småbrug overgår til bosætningsformål uden landbrugsproduktion. I en lang periode prøver mange småbønder og husmænd at opretholde landmandslivet ved at tage arbejde i industrien, som boomede i 60èrne. Måneskinslandmænd osv. Denne proces fortsætter frem til i dag De allerfleste landsbyer er nu blevet højmobile pendlersamfund, hvor de fleste mennesker på arbejdsmarkedet kun opholder sig i deres i deres fritid. Landsbyerne bliver først og fremmest reproduktionssamfund. Der sker en mental og funktionel afkobling mellem landskab og landsby.!?

5 A) Landskabet er stærkt påvirket af ændringer i landbrugslovgivningen. (Ingen grænser for størrelser og placeringer). Monotome dyrkningsflader. Mindre biodiversitet. B) Antallet af dyrearter, fugle og insekter påvirkes negativt. Bortset fra Rådyrbestanden. Reduktion i markveje og læhegn. Landet bliver både mere åbent (færre læhegn osv.) og mere lukket, fordi adgangen for almindelige mennesker indskrænkes. C) Færre afgrødetyper i markdriften. Foder til grise og køer. Byg og majs. Energiafgrøder/Oplevelsesfattigt. Udfordringen er at få åbnet op til landskabet fra landsby til landskab/landbrugslandskab gennem kommunal planlægning og aktive indsatser af lokale ildsjæle. Store konflikter mellem brugere af landskabet (Heste, mountainbikere, ornitologer, osv.) og et sand syndflod af organisationer / ( Friluftsrådet, LAG, Fonde). Der går projektitis i sagen. Svag koordinering mellem aktørerne i det åbne land. Husk de mange idrætsforeninger i landsbyerne/på landet. Det er mit indtryk efter mere end 30 år i branchen, at mange kommunale planlæggere og landdistriktsudviklere ikke arbejder med disse, men med borgerforeninger og andre ildsjæle. Det er uheldigt, fordi idrætsforeninger har en stor Goodwill hos landmænd og skovejere, fordi de selv har været aktive i foreningen, eller fordi deres kone og børn kommer der til idræt. Skal deres etableres spor i skove og landskaber kan den lokale idrætsforening være den nødvendige murbrækker for et positivt udviklingsforløb. Masser af Badwill over for ornitologer og DN i landdistrikterne. Naturgenopretning. Tilbageføring til tilstande før de store landvindingsprojekter fra 1860 erne og frem til Økologi. Afsætter sit aftryk på husdyrene og afgrøderne på markerne. Småskala kvalitetsfødevareproduktion. Oplevelsesøkonomi. Landboturisme vinder frem. Sammenfatning: Siden år 3900 før Kristi og frem til 2005 ( 6000 år) har der været en symbiotisk og nødvendighedsbetinget kobling mellem landsby og landskab. Produktionshensynet var mest fremherskende i den periode. Forøgelse af produktionen gennem opdyrkning af land (Landvinding),større dyrkningsflader, mekanisering, kemikalier, husdyrdrift uden dyrevelfærd. En 6000 år gammel samlivsform er under stærk pres og mange steder allerede afgået ved døden. Kan blandt andet ses i de overflødiggjorte landbrugsbygninger og de forandringer, der sker i landbokulturen.

6 Landsbyens indbyggere vil i høj grad arbejde i byerhvervene (Industri, håndværk og service) og for dem er landsbyens og landskabets funktion reproduktion i mange forskellige afskygninger. Golf, ridning, løb, cykling, fiskeri, jagt, mv. Jeg ser et mærkeligt ideologisk efterslæb, som giver bønderne for meget goodwill. En blanding af et liberalistisk syn på den private ejendomsret, bønderne skal jo have lov til at svine med gylle, røg, støj og møg. Sådan er det jo at bo på landet og en del landboere, der har et lille husmandsted med dyr, er ofte ideologisk på bølgelængde med produktionslandbruget og bønderne, samt at for to generationer siden var mange flere af os bønder eller arbejdede i landbruget, og vi kender alle en fætter eller bekendte, der er landmænd, og vi skal jo heller ikke være sure på hinanden. Udnyttes groft af visse bønder mht. gylludbringning, manglende oprydning på vejene, færdselsloven, der ikke overholdes mht. til at give plads, markvejsnedlæggelser osv. Hvad betyder Bonderøven for vores opfattelse af landdistrikter og livet på landet? Hvad kan vi gøre ved det? Vi skal jo have landbrug og landsbyer, som også kan bruges til noget i fremtiden. Forventningsafstemninger (Bønder-ildsjæle). Fælles socialkapitalskabende ewents. En dialog i øjenhøjde. Landsby og landskabsplaner ( Kommune, landsby, landbrug, idrætsforening) Landsbyklynger, som bedre kan håndtere landskabet i mellem landsbyerne. Klimaforandringerne og landskabet. Mere vådt og grønt. Oversvømmelser fra regnskyl, åer og havstigninger. Begynde at arbejde med nye opdelinger af zonerne. Blandt andet spændende udspil fra firmaet Urland, Esben Munk Sørensen, Jørgen Primdahl m.fl. Anbefale. Historikeren. Erland Porsmose. Danske Landsbyer, Især Kapitlet. Bondesamfundet afvikles,- om perioden Kunstneren. J.Smærup Sørensen Mærkedage. En roman om et landbosamfund gennem tre generationer. Et samfund, der går i opløsning. Fremtidsforskningen. Danmark Der bliver et yndigt land. Realdania

Kulturhistorien i Nordjylland

Kulturhistorien i Nordjylland Kulturhistorien i Nordjylland Kulturgeografien vejen til forståelse af kulturhistorien Ophavsret Naturturist pdf Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor af menneskets aktivitet, lige fra den storslåede

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

FREMTIDENS LANDSBYLIV

FREMTIDENS LANDSBYLIV FREMTIDENS LANDSBYLIV LANDSBYRÅDSMØDE I Aså 12.10.2011 LANDSBYER i et KRYDSFELT! Skal de udvikles eller afvikles? DISPOSITION: -Kort intro om mig selv, landsbydebatten i DK og Regional udvikling (Danmark

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Dagens tema generelt

Dagens tema generelt OPSTARTSMØDE I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JØRGEN MØLLER Kommunal Planlægning gennem 35 år Landsbyer og landdistrikter i 12 år 22.01.2015 Dagens tema generelt Hvordan tackles de magne udfordringer på Børne

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Indledning BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 DISPOSITION:

Indledning BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 DISPOSITION: BIBLIOTEKSUDVIKLING I YDEROMRÅDER MONTRA HOTEL HANSTHOLM 02.09.2011 31-08-2011 1 YDEROMRÅDER, LANDSBYER OG KRYDSFELTER DISPOSITION: Kort intro om mig selv og landsbydebatten i DK. Danmark malet med stor

Læs mere

BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014. Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser 07.02.2014

BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014. Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser 07.02.2014 BIBLIOTEKSCHEFFORENINGENS ÅRSMØDE 2014 Jørgen Møller Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelser 07.02.2014 MIT TEMA I den syvende himmel Land contra by, urbanisering og landsbynedlæggelse Uvejret

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Gunnar Lind Haase Svendsen Fortid og Nutid marts 2001, s. 23-51. Artiklen er et forsøg på at kaste et nyt

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Demografi, kommuner, erhverv og geografi

Demografi, kommuner, erhverv og geografi Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Aarhus,

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Den arbejdsløse vækst

Den arbejdsløse vækst Den arbejdsløse vækst Kan beskæftigelsen klare sig uden vækst? Næsten 800.000 mennesker er sat uden for det danske arbejdsmarked. En del af dem er ikke i stand til at arbejde på grund af sygdom eller andre

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen

Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen Sammen eller hver for sig? Fremtidens måltidsstrategier Af Johannes Andersen Madklubben Sidste onsdag gik Curt og Karen med deres børn over til Anna og Nikolaj for at spise til aften. De har en madsklub

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

BROAGER. 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling

BROAGER. 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling BROAGER 27.10.2009 Landsbyen - mellem udvikling og afvikling Har din landsby en fremtid? Er jeres landsby en af de 500, der skal slettes af kortet? Tjae!!!!! Hvad synes i selv>> Hvad vil i selv gøre? Jørgen

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere