Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. rne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indholdsfortegnelse Lov om arbejdsmiljø... 2 Sag nr. 1: Påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for eddikesyre, acetone, terpentin og cellulosefortynder... 2 Sag nr. 2: Påbud om straks at forebygge risiko for el - ulykker... 3 Sag nr. 3: om tidsbegrænset dispensation fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet... 5 Sag nr. 4: Påbud om at sikre mod fald og snublen på en byggeplads sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet... 6 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at undgå unødig påvirkning af perlitstøv

2 Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for eddikesyre, acetone, terpentin og cellulosefortynder Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en ejerforening skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne eddikesyre 32 %, acetone, mineralsk terpentin og cellulosefortynder samt alle øvrige faremærkede produkter, som virksomheden anvender. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg i en beboerejerforening, at der ikke var udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, der var tilpasset det konkrete arbejde med produkterne eddikesyre 32 %, acetone, mineralsk terpentin og cellulosefortynder. Ejerforeningens ansatte arbejdede i foreningens værksted med stofferne, der er klassificeret som farlige. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at ejerforeningen skulle udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne. Ejerforeningen klagede over påbuddet, idet foreningen mente, at reglerne var overholdt, ved at foreningen havde indhentet sikkerhedsdatablade fra leverandøren for de pågældende produkter. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 48, stk. 1, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Det fremgår af 1 i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, at bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder anvendelse og håndtering. Det fremgår af 2, stk. 2, i samme bekendtgørelse, at ved stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed (farlige stoffer og materialer), forstås i denne bekendtgørelse stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering. Det fremgår af 21 i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for de stoffer og materialer, som er omfattet af reglerne, hvis det er teknisk og fagligt muligt. Arbejdsbrugsanvisningen skal have følgende oplysninger: 1. identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.) tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført på etiketten, 2

3 2. fareidentifikation, 3. sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljøministeriets regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler, 4. førstehjælpsforanstaltninger, 5. brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand, 6. forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden, 7. håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden, 8. eksponeringskontrol/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet, og om brug af personlige værnemidler samt eventuelt forbud mod alenearbejde, 9. fysisk-kemiske egenskaber, 10. stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand, 11. toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen, 12. transportoplysninger, 13. oplysninger om regulering, herunder oplysninger om fx anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv., og 14. andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at ejerforeningen skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne eddikesyre 32 %, acetone, mineralsk terpentin og cellulosefortynder samt alle øvrige faremærkede produkter, som virksomheden anvender. Nævnet lagde vægt på, at der i ejerforeningen ikke var udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, der var tilpasset det konkrete arbejde med produkterne, og at produkterne er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, da de er klassificeret som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering. Nævnet bemærkede, at arbejdsgiveren efter reglerne skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for de stoffer, der er klassificeret som farlige. Det er derved ikke tilstrækkeligt til at efterkomme påbuddet, at ejerforeningen er i besiddelse af produkternes sikkerhedsdatablade. Nævnet henviste i den forbindelse til, at en arbejdspladsbrugsanvisning efter reglerne om arbejde med stoffer og materialer, skal indeholde oplysninger om blandt andet virksomhedens konkrete anvendelsesområder og håndtering og opbevaring, herunder om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden mv. n blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Påbud om straks at forebygge risiko for el - ulykker Arbejdsmiljøklagenævnet behandlede en klage over påbud om straks at forebygge risiko for el ulykker og fastholdt påbud om at en virksomhed straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidførende fra elektrisk stød på 60 kv. 3

4 I forbindelse med en undersøgelse af en arbejdsulykke, hvor en ansat fik elektrisk stød gennem armen i forbindelse med undersøgelse af en 15 kv afbryder, konstaterede Arbejdstilsynet, at der ved afbryderen var en åbning mellem trådgitteret og rammen målt til 75 mm. Den ansatte fik under udførelsen af arbejdet med service og test af udstyret elektrisk stød fra spændingsførende højspændingsdele 400 mm bagved åbningen. Den ansatte havde oplyst, at han rakte armen ind mellem gitteret og rammen for at lyse på et skueglas. Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om, at den ansattes arbejdsgiver straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidførende fra elektrisk stød. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på området og at Sikkerhedsstyrelsen havde været på tilsyn på transformatorstationen og gennemgået hændelsen, uden at der blev fundet eller påtalt mangler ved indretningen. I den forbindelse anførte virksomheden, at transformatorstationens afskærmninger for de elektriske dele opfylder gældende regler i stærkstrømsbekendtgørelsen, og at afskærmninger og skiltning var korrekt opsat. Det fremgår af 2 i arbejdsmiljøloven, at loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver. Det fremgår af 38 i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 77, stk. 1, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det fremgår af 81 i samme lov, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Det fremgår af 13, nr. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm. Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at nævnet kan behandle klagen og fastholdt herefter Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidførende fra elektrisk stød på 60 kv Nævnet lagde vægt på, at arbejdet på 60 kv transformatorstationen er omfattet af arbejdsmiljølovens regler, idet Arbejdstilsynets afgørelse er truffet i medfør af arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, som hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvor Arbejdsmiljøklagenævnet er klageinstans. herom blev truffet af et enigt nævn. 4

5 Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer fandt herefter, at arbejdet på 60 kv transformatorstationen ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der ved en 15 kv afbryder var en åbning mellem trådgitteret og rammen målt til 75 mm, og at en af virksomhedens ansatte under udførelsen af arbejdet med service og test af udstyret fik elektrisk stød fra spændingsførende højspændingsdele 400 mm bagved åbningen. Flertallet bemærkede til klagen, at det forhold, at de elektriske dele opfylder reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, ikke ændrer ved, at arbejdet på transformatorstationen skal være planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til arbejdsmiljølovens regler. Mindretalsudtalelse Et af nævnets medlemmer fandt, at der ikke er grundlag for Arbejdstilsynets påbud, da arbejdet på 60 kv transformatorstationen var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet transformatorstationen opfylder reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, og den ansatte havde fået instruktion og uddannelse. Medlemmet fandt derfor, at arbejdsgiveren havde gjort alt, hvad han kan og skal gøre (j.nr og ). Sag nr. 3: om tidsbegrænset dispensation fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste en afgørelse om, at en virksomhed fik en tidsbegrænset dispensation fra regler om arbejde med kodenummererede produkter. Arbejdstilsynet havde truffet afgørelse om, at der blev givet en virksomhed dispensation fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter indtil en bestemt dato uden yderligere krav om etablering af punktudsugning. Virksomheden klagede over at dispensationen var givet tidsbegrænset og anførte, at virksomhedens materiel lever op til de gældende regler på området, og at en fremtidig ændring i praksis eller ændring i den teknologiske udvikling alene vil føre til en generel ændring af lovgivning på området, hvor virksomheden på lige fod med andre vil være omfattet af en sådan lovændring. Det fremgår af 48 i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 11 i bekendtgørelsen om arbejde med kode-nummererede produkter, at et produkt ikke må anvendes, hvis produktet i brugsklar stand har højere tal i kodenummeret end det, der i reglerne er angivet for den pågældende arbejdsproces. 5

6 Bestemmelsen kan fraviges, når der i medfør af anden lovgivning stilles særlige krav til overfladens egenskaber eller til det færdige arbejde. Det fremgår af 12 i samme bekendtgørelse, at et produkt ikke må anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand. Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages. Hvis erstatning ikke kan foretages, eller brugen af produktet ikke kan undlades, fordi en samlet afvejning viser, at brugen af et erstatningsprodukt vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres over for Arbejdstilsynet. Det fremgår af 13 i samme bekendtgørelse, at ved arbejde med produkterne skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bekendtgørelsen. I forbindelse med klargøring og afslutning af arbejdet, skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bekendtgørelsens bilag, til imødegåelse af sundhedsfare fra støv- og afbrændingsprodukter. Det fremgår af 16 i samme bekendtgørelse, at hvor det er nødvendigt, at flere beskæftigede samtidig udfører arbejde med produkterne så nær hinanden, at der er fare for sundhedsfarlig påvirkning ud over den, der kan henføres til eget arbejde, skal der træffes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af sundhedsfaren. Det fremgår af 22 i samme bekendtgørelse, at direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse om, at City Lak A/S dispensation fra bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter opretholdes indtil en bestemt dato uden yderligere krav om etablering af punktudsugning. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at Arbejdstilsynets begrundelse for tidsbegrænsningen af dispensationen fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter var mangelfuld, idet Arbejdstilsynet som begrundelse for tidsbegrænsningen alene havde anført, at der kan komme nye regler eller praksis på området eller ske ændringer i den tekniske udvikling m.v. n er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 4: Påbud om at sikre mod fald og snublen på en byggeplads sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at sikre fald og snublen til fornyet behandling i Arbejdstilsynet, idet det var uklart, om påbuddet er givet til virksomheden, som arbejdsgiver for egne ansatte, eller om påbuddet var givet, fordi virk- 6

7 somheden har aftalt med bygherren eller andre arbejdsgivere at iværksætte og vedligeholde samt føre effektivt tilsyn med foranstaltninger for fællesområderne. Arbejdstilsynet konstaterede på en byggeplads, at der i stueetagen i en bygning var en åbning/hul i betonkonstruktionen ned til vandet, som var dækket af krydsfinerplader, som ikke var fastgjort i betongulvet, og som nemt kunne forskubbes, når man stødte på dem, ligesom pladerne var knækkede og ujævne. Der foregik arbejde og færdsel i gangen over den overdækkede åbning, og at der var tømrere, malere og VVS folk, der arbejdede og færdedes i området. Arbejdstilsynet vurderede, at de beskæftigede på stedet var udsat for risiko for fald og snublen, idet overdækningen af hullet/åbningen i betondækket ikke var udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og gav en entreprenør på byggepladsen et påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger mod risiko for fald og snublen. Det fremgår af 6 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, iværksættes og vedligeholdes, samt føre et effektivt tilsyn hermed. Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på byggepladsen virker efter hensigten. Det fremgår af 39, i samme bekendtgørelse at ved arbejde og færdsel i og på bygninger og konstruktioner m.v., på arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladser, adgangsveje o.l. skal risikoen for snublen og fald, f.eks. på grund af niveauforskelle eller åbninger og huller være effektivt forebygget. Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal tage hensyn til de anvisninger vedrørende planlægningen og koordineringen af sikkerheden og sundheden på byggepladsen, der kommer fra bygherrens koordinatorer, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse til fornyet behandling i Arbejdstilsynet, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen. Nævnet lagde vægt på, at det er uklart, om påbuddet er givet til virksomheden, som arbejdsgiver for egne ansatte, eller om påbuddet er givet, fordi virksomheden har aftalt med bygherren eller andre arbejdsgivere at iværksætte og vedligeholde samt føre effektivt tilsyn med foranstaltninger for fællesområderne. Nævne lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet i begrundelsen alene havde oplyst, at de ansatte var udsat for en ulykkesrisiko, men ikke oplyst, hvilke ansatte, der arbejdede i området, herunder om der var ansatte fra firmaet A. Nævnet lagde desuden vægt på, at det af Arbejdstilsynets beskrivelse fremgik, at det er A, der har ansvaret for overdækningen af huller i området. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet i begrundelsen for strakspåbuddet ikke har henvist til 6 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde. n er truffet af et enigt nævn (J.nr ). 7

8 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at undgå unødig påvirkning af perlitstøv Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skal undgå unødig påvirkning af Perlite råmateriale ved håndtering i virksomhedens lager, samt påbuddet om at sikre, at arbejdspladserne i produktionshallen er indrettet, så de ansatte ikke påvirkes unødigt af Perlitestøv. Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at der på en virksomheds lager var en synlig tåge af Perlite råmateriale, og at Arbejdstilsynet har oplyst, at man tydeligt kunne mærke, at det krillede og sveg i hals og næse. Vinduerne i virksomhedens gummigeder, der anvendes til håndteringen af Perlite råmaterialet, var ikke tætte, så der kunne komme støv ind den vej. Gummigederne var indvendigt helt hvide af støv. Desuden var indblæsningsdysserne til friskluftforsyningen hvide af støv, både uden på dyserne og indeni, og at den udvendige indsugning til friskluftforsyningen var helt hvid og tydeligt fyldt med støv/perlite råmateriale. Arbejdstilsynet afgav derfor påbud om at undgå unødig påvirkning af Perlite råmateriale ved håndteringen på virksomhedens lager, og et lignende påbud vedrørende virksomhedens produktion. Det fremgår af 38 i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 42 i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes. Det fremgår 20 i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at arbejdspladsen skal være placeret og indrettet, så den ansatte ikke påvirkes unødigt af stoffer og materialer m.v. fra andre arbejdspladser eller processer. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal undgå unødig påvirkning af Perlite råmateriale ved håndtering af dette i virksomhedens råmateriale samt påbuddet om at sikre, at arbejdspladserne i produktionshallen er indrettet, så de ansatte ikke påvirkes unødigt af Perlitestøv. Nævnet finder, at de ansatte ved arbejdet med håndtering af Perlite råmateriale i virksomhedens Perlite råvarelager udsættes for unødig påvirkning fra Perlite råmateriale, da det er muligt at nedbringe påvirkningen. 8

9 Nævnet lagde herved vægt på, at der på lageret var en synlig tåge af Perlite råmateriale, og at Arbejdstilsynet tydeligt kunne mærke, at det krillede og sveg i hals og næse. Nævnet lagde herudover vægt på, at vinduerne i gummigederne, der anvendes til håndteringen af Perlite råmaterialet, ikke er tætte, så der kan komme støv ind den vej. Gummigederne var indvendigt helt hvide af støv. Nævnet lagde yderligere vægt på, at indblæsningsdysserne til friskluftforsyningen var hvide af støv, både uden på dyserne og indeni, og at den udvendige indsugning til friskluftforsyningen var helt hvid og tydeligt fyldt med støv/perlite råmateriale. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, har oplyst, at man ved indånding af Perlitestøv vil opleve irritation fra øvre luftveje i form af symptomer med øget sekretion fra næse og svælg, hoste og nysen, og at der ved indånding vil være risiko for påvirkning af lungefunktionen. n er truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Lay-out:Tegnestuen,Thorsvej 7.Tryk:Trykkestedet, Århus 1. udgave 1. oplag 1998. ISBN nr. 87-7359-875-5.Varenummer

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere