4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI)"

Transkript

1 4 Lovens bestemmelser om færdsel på fremmed grund (Kapitel VI) 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde. 4.1 Beskrivelse Mark- og vejfredslovens 17 er dansk rets hovedregel om færdsel på fremmed ejendom. Ifølge 17 er det ikke tilladt at færdes på anden mands grund, uden at man har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel. Forbudet mod færdsel på fremmed grund uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel gælder, uanset om arealet er afspærret, om der er forvoldt skade, eller om arealet er under kultur el.lign. Derimod er det tilladt at færdes ad en privat vej, medmindre ejeren ved lovlig skiltning har forbudt færdsel generelt eller færdsel af den pågældende art. Mark- og vejfredslovens 17 fastslår, at ejeren af en privat vej har ret til ved skiltning helt eller delvist at begrænse færdslen på vejen, medmindre der ifølge anden lovgivning, deklaration eller andet særligt retsgrundlag, f.eks. hævd, gælder en pligt til at holde vejen åben for andre. Dette gælder ifølge mark- og vejfredslovens 2 også private stier. I tilfælde, hvor der ikke gælder en pligt til at holde vejen åben for andre, kan vejejeren således selv bestemme, hvilken færdsel der må finde sted på vejen. Vejejeren bestemmer derimod ikke selv, hvordan forbudet skal afmærkes/gennemføres. Herom gælder bestemmelserne i færdselslovens 97. Se nærmere herom i afsnit Om forståelsen af færdselstavle eller andet lovligt opslag må det antages, at der med færdselstavle er tænkt på det, der nu betegnes autoriseret færdselstavle, mens der med andet lovligt opslag er tænkt på uautoriseret skiltning. Det fremgår ikke direkte af mark- og vejfredslovens 17, hvornår et areal anses for at være en vej (eller sti). Der er ikke taget stilling til spørgsmålet i bemærkningerne til forslag til lov om mark- og vejfred eller i kommissionsbetænkningen fra 1952, der ligger til grund for lovforslaget. Det må antages, at der under veje (og stier) henregnes permanente, menneskeskabte færdselsbaner, der er en del af det almindelige vejnet (stinet), og at f.eks. midlertidige kørespor, dyreveksler, brandbælter, indkørsler til gårdspladser og havegange ikke er omfattet af reglen. Direktoratet for FødevareErhverv er ikke bekendt med retsafgørelser om spørgsmålet. Hvad fysisk fremtræden angår, adskiller en vej sig typisk fra en sti ved at være beregnet til et 4-hjulet køretøj. Det fremgår heller ikke direkte af mark- og vejfredslovens 17, hvilken slags færdsel ad veje og stier der er tilladt, når ejeren ikke ved lovlig skiltning har begrænset færdslen. Det må dog antages, at reglen kun giver adgang til færdsel ad en vej eller sti, der er egnet til den pågældende slags type færdsel. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en vej/sti er egnet til en bestemt slags type færdsel.

2 Det fremgår af lovens 31, at overtrædelse af bestemmelserne i 17 kun påtales efter den forurettedes begæring. 4.2 Historik Bestemmelserne i 17 stammer oprindelig tilbage fra slutningen af 1700-tallet, hvor driftsfællesskabet blev ophævet gennem udskiftning. Ved udskiftningen blev det bl.a. bestemt, hvor hver mand skulle have sine lodder udlagt, og hvor veje over byens jorder til de enkelte lodder skulle udlægges. Det fremgår af bemærkningerne til loven om mark- og vejfred fra 1872, at bestemmelserne især er rettet mod personer, som uberettiget skyder genvej over anden mands grund. Det fremgår af bestemmelserne, at hvis der i anden lovgivning eller på anden måde fastsættes bestemmelser om (nærmere angivet art af) færdsel på specifikke områder, er denne færdsel ikke omfattet af bestemmelserne i 17, fordi der derved er tillagt anden hjemmel til færdslen. Anvendelsesområdet for 17 er blevet væsentlig begrænset af naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til strande, skove, udyrkede arealer og veje og stier i det åbne land og af privatvejslovens regler, som giver adgang for offentligheden til færdsel på private fællesveje og fællesstier i byer og bymæssige områder. Anvendelsesområdet er desuden begrænset ved, at et stort antal fredningsafgørelser i årenes løb har åbnet adgang for offentlighedens færdsel. 4.3 Forholdet til beslægtet lovgivning Vejlovgivningen Diverse definitioner Ifølge vejlovens 1 forstås ved offentlige veje veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat, amtskommune eller kommune i henhold til denne lov. De offentlige veje inddeles i hovedlandeveje, landeveje og kommuneveje. Ifølge lovens 96 forstås ved offentlige stier færdselsarealer, som fortrinsvis er forbeholdt almindelig gående, cyklende og ridende færdsel, og som administreres af stat, amtskommune eller kommune i henhold til denne lov. Vejlovens regler finder ifølge lovens 100 med de fornødne lempelser anvendelse på offentlige stier. Ifølge privatvejslovens 2, forstås ved private fællesveje de veje, gader, broer og pladser, der uden at være offentlige, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje. For at arealet tjener som færdselsareal, skal der være tale om en vejret for ejeren af den ejendom, for hvilken arealet tjener som færdselsareal. Ved vejret forstås i følge lovens 2, stk. 2, den ret, som den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom har over en privat fællesvej, der tjener som færdselsareal for ejendommen. Den, der ejer en sådan ejendom, er vejberettiget. Ifølge privatvejslovens 4 forstås der ved almene veje de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almenheden, men som ikke administreres af det offentlige i henhold til lov, vedtægt eller deklaration. For sådanne veje finder privatvejslovens regler anvendelse med de fornødne lempelser. Vejlovgivningen har imidlertid gennem mere end 100 år forudsat, at almene veje enten blev optaget som offentlige veje eller ændret til private fællesveje. Det er

3 næppe sandsynligt, at der i dag findes almene veje. Der kendes ikke nyere domstolsafgørelser, der har anerkendt veje som almene. Private stier, der opfylder betingelserne i lovens 2, og som ikke er offentlige i henhold til vejloven, er private fællesstier. Privatvejslovens regler om private fællesveje finder i følge lovens 5 anvendelse på sådanne stier og på almene stier, jf. lovens 4, med de fornødne lempelser. (Rent) private veje og stier er veje og stier, der alene tjener som færdselsareal for ejeren af den ejendom, hvorpå vej-/stiarealet er beliggende. Disse veje er ikke omfattet af vejlovgivningen. Dog findes der enkelte bestemmelser, der gælder rent private veje og stier, f. eks. privatvejslovens 13, stk. 4, som indebærer, at nærmere angivne interne boligveje, der indgår i det almindelige vejnet, vil kunne kræves istandsat og vedligeholdt efter privatvejslovens istandsættelsesbestemmelser. Begrebet færdselsareal, der ikke er defineret i vejlovgivningen, omfatter arealer, der (fortrinsvis) er bestemt til færdsel i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, dvs. kørsel, gang mv. Forholdet mellem vejlovgivningen og 17 Vejlovgivningen gælder for veje, og i almindelighed kun offentlige veje og private fællesveje, mens mark- og vejfredslovens 17 desuden gælder for rent private veje og arealer, der ikke er vej. Privatvejslovens 44 indebærer, at hverken et forbud mod færdsel eller regulering af færdslen vil kunne gennemføres på private fællesveje og -stier i by (afsnit III) uden samtykke fra kommunen og politiet, ligesom sådanne veje og stier ikke vil kunne nedlægges uden kommunens medvirken, jf. lovens 53. Kommunerne kan efter privatvejsloven bestemme, at reglerne om private fællesveje og fællesstier i by (afsnit III) også skal gælde i bestemte områder i landzone, f.eks. sommerhusområder. Det er antaget, at mark- og vejfredslovens 17 kan finde anvendelse (også) på private fællesveje. Af betænkning nr. 367/1964 om private fællesveje og vejbidrag, s. 43, fremgår det om de dagældende regler om afspærring af private fællesveje, at bestemmelserne i mark- og vejfredslovens 17, stk. 1, derfor principielt må gælde på de også her omhandlede veje. Trafikministeriet har således givet udtryk for den opfattelse, at hverken privatvejsloven eller færdselsloven indebærer, at færdslen på en privat fællesvej ikke tillige kan være reguleret af 17 i mark- og vejfredsloven. Ministeriet har samtidig givet udtryk for, at den gennemførte lov om private fællesveje ikke har ophævet eller ændret ved dette. Formålet med privatvejslovens 44, stk. 3, har alene været at ophæve grundejernes tidligere ret til uden godkendelse at afspærre eller på anden måde at regulere trafikken på private fællesveje i byområder. Der er ikke i forarbejderne til denne bestemmelse holdepunkter for at antage, at det har været hensigten at afskære grundejerne fra deres hidtidige mulighed for at regulere færdslen ved ikke autoriseret afmærkning, når vejmyndigheden og politiet har givet samtykke til den pågældende regulering Færdselsloven

4 Diverse definitioner Det følger af færdselsloven 1, at loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. I færdselslovens 2, nr. 26, er vej defineret som vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat. Udtrykket eller lignende fortolkes meget vidt. Den righoldige praksis, der nærmere fastlægger den geografiske udstrækning af færdselslovens anvendelsesområde, er nærmere beskrevet i Færdselsloven med kommentarer, 1992, side 90 ff. For eksempel er færdsel på visse strandbredder ved Vesterhavet omfattet af færdselslovens anvendelsesområde. Det bemærkes, at definitionen af færdselslovens anvendelsesområde kan variere afhængig af, om det for eksempel er lovens straffe- eller erstatningsbestemmelser, der er spørgsmål om at anvende. Sammenholdes de to bestemmelser i 1 og 2, nr. 26, fremgår det, at private veje eller lignende er omfattet af færdselslovens almindelige anvendelsesområde, hvis de benyttes til almindelig færdsel. Det afgørende i den forbindelse er således ikke ejerforholdet, eller om ejeren har givet tilladelse til færdslen, men derimod vejens faktiske benyttelse. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om almindelig benyttelse. Er det således kun en meget snæver personkreds, der benytter vejen, f.eks. en familie, vil færdslen falde uden for færdselslovens anvendelsesområde. Hvis der er tale om almindelig færdsel kan vejen være omfattet, selvom den er afspærret, eller man ved skiltning eller lignende har forbudt eller begrænset adgang. I enkelte bestemmelser udvides færdselslovens anvendelsesområde i forhold til definitionen i færdselslovens 1. Det drejer sig om 37, stk. 6, om kap- eller væddekørsel uden for vej, 54, stk. 4 om beværternes forpligtelser til at søge at hindre en spirituspåvirket gæst i at føre køretøj, 64 om blandt andet ansvarsregler ved øvelseskørsel med kørelærer, 66 om godkendelse af kørelærer, 79 om adgangen til at regulere udlejning af køretøjer uden fører, 88 om forsvarlig indhegning af dyr, 99 om vildledende afmærkning m.v. og 124 om salg af køretøjer i politiets og bilinspektionens varetægt. Fælles for disse bestemmelsers formål er en indirekte regulering af færdslen eller forhold, der er afledt af færdselsreglerne, herunder ansvarsregler. Forholdet mellem færdselsloven og i mark- og vejfredsloven finder blandt andet anvendelse på private veje uden noget krav om karakteren af færdslen. Færdselsloven finder også anvendelse på private veje, men kun hvor der er almindelig færdsel, jf. færdselslovens 1. Ifølge bestemmelserne i færdselslovens 97 kræves der på både rent private veje og private fællesveje på landet (afsnit II) og i by (afsnit III) godkendelse til afmærkning med autoriseret afmærkning. For så vidt angår private fællesveje i by (afsnit III) kræves godkendelse fra kommunen som vejmyndighed, og i øvrigt godkendelse fra politiet. Endvidere kan politiet på rent private veje og på private fællesveje på landet (afsnit II) kræve en afmærkning, der ikke er i overensstemmelse med færdselslovens 95, dvs. autoriseret afmærkning, fjernet, når færdselsmæssige grunde taler for det.

5 Det følger heraf forudsætningsvis, at uautoriseret afmærkning lovligt kan anvendes på disse veje, jf. tillige 1 i Trafikministeriets cirkulære nr. 3 af 7. januar 1998 om Vejafmærkning (Vejafmærkningscirkulæret). For at gennemføre et forbud på rent private veje og på private fællesveje på landet (afsnit II) ved opsætning af bomme eller lign., kræves politiets godkendelse, og politiet kan påbyde særlig afmærkning eller belysning af afspærringen, hvis den kan være til fare for færdslen. På private fællesveje i by (afsnit III) vil der ikke kunne gennemføres noget forbud uden samtykke fra kommunen som vejmyndighed og politiet, jf. privatvejslovens 44. Overtrædelse af skiltning opsat på private veje i medfør af færdselslovens 97 medfører bødestraf efter 118, stk. 1, nr. 3. Overtrædelse af færdselsmæssige bestemmelser tilkendegivet ved uautoriserede skilte straffes ikke efter færdselsloven. Overtrædelser af denne karakter kan derimod straffes efter mark- og vejfredsloven i mark- og vejfredsloven finder endvidere anvendelse på anden mands arealer, der ikke er vej. Som udgangspunkt omfatter færdselslovens almindelige anvendelsesområder ikke disse fysiske områder. Dog er der som nævnt ovenfor visse bestemmelser, der regulerer forhold uden for veje. Formålet med disse bestemmelser er imidlertid en indirekte regulering af færdslen eller forhold, der er afledt af færdselsreglerne, herunder ansvarsregler Straffeloven Straffelovens 264 Det fremgår af straffelovens 264, at med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget 1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted, 2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil. Hvis de nævnte forhold begås med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år. Formålet med straffelovens 264 er en beskyttelse af privatlivets fred. Det er en fælles betingelse for overtrædelse af 264, stk. 1, nr. 1 og 2, at forholdet er uberettiget. Berettigelse kan blandt andet følge af civilretlige regler, af regler om ransagning og af en del specialregler. Bestemmelsen er undergivet privat påtale, jf. straffelovens 275, stk. 1. Offentlig påtale kan ske, når forurettede anmoder herom, jf. 275, stk. 2. Offentlig påtale kan endvidere finde sted, hvis almene hensyn kræver det, jf. retsplejelovens 727, stk. 2, og U Ø. Strafferammen er bøde eller fængsel indtil 6 måneder, jf. straffelovens 264, stk. 1, eller under skærpende omstændigheder fængsel i indtil 4 år, jf. 264, stk. 2. Domme og vedtagne bødeforlæg for overtrædelser af straffeloven indføres i kriminalregisteret, jf. bilag 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret). Diverse definitioner Hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted omfatter områder som f.eks. huse, biler, både, telte, haver og aflukkede gårdspladser. Kældre, loftsrum og udhuse er muligvis også omfattet. Der må lægges vægt på, om haver, kældre, loftsrum og udhuse har været aflukket på en sådan måde, at det ikke umiddelbart har været muligt at gå ind.

6 Der kan ikke generelt stilles noget krav om at lokaliteten har været afspærret, aflåst el.lign. Lokalitetens art kan være afgørende for, hvor meget aktivitet gerningsmanden skal have udfoldet for at skaffe sig adgang. Hvis det er en privat lejlighed, kan det være tilstrækkeligt, at den fremmede er gået ind. Derimod er det ikke nødvendigvis en husfredskrænkelse at gå ind i en lukket gård, selvom formålet er ulovligt (f.eks. betleri). Der må ofte kræves en opbrydning af en lås, svig etc. Hvis området ikke har karakter af et lukke, f.eks. på grund af omgivende mur, plankeværk eller hæk, er forholdet alene reguleret af nr. 2. Det er ikke afgørende om indgangen faktisk er låst. Fremmed grund omfatter også private lokaliteter, der er frit tilgængelige, f.eks. marker. Det er ikke det rene ophold på lokaliteten, der er strafbart. Gerningsindholdet kræver, at den pågældende person ikke forlader lokaliteten efter at være opfordret dertil. Forholdet mellem straffeloven og 17 Straffelovens 264, stk. 1, nr. 1 omfatter husrum, hvilket ikke er omfattet af mark- og vejfredslovens 17. Sondringen mellem private veje og anden mands grund i mark- og vejfredslovens 17 går ikke igen i straffelovens 264, hvor sondringen er mellem ikke frit tilgængelige områder og fremmed grund i det hele taget. En privat vej må antages at kunne være omfattet af 264, stk. 1, nr. 1, hvis den ligger på et ikke frit tilgængeligt område eller af 264, stk. 1, nr. 2, hvis den ligger på et åbent område, men hvor ejeren har opfordret gerningsmanden til at forlade området. Både mark- og vejfredslovens 17 og straffelovens 264 finder anvendelse på åbne områder, som for eksempel marker. Det er dog yderligere en betingelse efter straffelovens 264, stk. 1, nr. 2, at der er givet en opfordring til at forlade stedet. Den normale strafferamme i straffelovens 264 er bøde eller fængsel indtil 6 måneder, mens straffen for overtrædelse af mark- og vejfredslovens 17 er bøde. Straf efter 264 i straffeloven registreres i kriminalregisteret i modsætning til bøder efter mark- og vejfredsloven Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 Reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 giver befolkningen en umiddelbar ret til at færdes i naturen. I er fastsat bestemmelser om offentlighedens adgang til strande, skove, udyrkede arealer og klitfredede arealer. Med naturbeskyttelsesloven i 1992 blev der som noget nyt i reglerne om offentlighedens adgang til naturen i 26, stk. 1, fastsat bestemmelser om offentlighedens adgang til at færdes til fods og på cykel på anlagte veje og befæstede stier i det åbne land. I 26, stk. 2, blev der fastsat bestemmelser om, at ejeren kun i særligt opregnede tilfælde kunne indskrænke denne færdsel. Disse bestemmelser indskrænker således ikke ejerens muligheder for at forhindre færdsel ad veje, der ikke kan betegnes som anlagte og ad stier, der ikke er befæstede.

7 Begrænsningerne anlagte og befæstede findes hverken umiddelbart forståelige eller nødvendige. I det aktuelle forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven foreslås det derfor, at der i almindelighed skal være adgang til gående og cyklende færdsel på alle veje og stier i det åbne land (og i private skove), uanset om disse kan betegnes som anlagte eller befæstede. Betegnelsen veje og stier dækker permanente, menneskeskabte færdselsbaner. Midlertidige kørespor, dyreveksler, spor efter heste eller mountainbikes og lignende er ikke omfattet af færdselsretten. For at der er adgang til en bestemt type færdsel, forudsættes det, at færdselsbanen fremtræder som egnet til den pågældende færdsel. Forslaget til ændring af 26 har til formål tydeligere at beskrive, at bestemmelsen ikke begrænser den ret, offentligheden har til færdsel på veje og stier, der følger af mark- og vejfredslovens 17. Af de nye formuleringer fremgår det nu klart, at bestemmelsens sigte er at begrænse ejerens adgang til ved skiltning at indskrænke offentlighedens adgang til at gå og cykle (og i ganske særlige tilfælde at ride) på veje og stier i det åbne land. For så vidt angår offentlighedens adgang til ridning på veje og stier i det åbne land følger det af mark- og vejfredslovens 17, at ridning er tilladt på veje og stier (der fremtræder som egnet til ridning), men at ejeren ved skiltning helt eller delvis kan forhindre ridning. Forholdet mellem naturbeskyttelsesloven og 17 Bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven om offentlighedens adgang til naturen medfører, at offentligheden har adgang til anden mands grund i det omfang, som bestemmelserne angiver. I forhold til udgangspunktet om forbud mod færdsel på andens mands grund i mark- og vejfredslovens 17, indebærer bestemmelserne således en udvidelse af offentlighedens adgang. Bestemmelserne begrænser endvidere vejejerens mulighed for ved skiltning efter mark- og vejfredslovens 17 at forbyde færdsel til fods og på cykel ad (private) veje og (private) stier i det åbne land Forholdet mellem politivedtægterne og 17 M.h.t. beskrivelse vedrørende politivedtægterne henvises til afsnit Politivedtægterne omhandler stort set forstyrrelse af den offentlige fred, det vil sige på vej- og gadearealer og har i 16 en udvidelse til private rum, herunder gårdsrum og haver, men ikke til frie private arealer. Overtrædelser af politivedtægter er undergivet almindelig offentlig påtale, mens overtrædelse af mark- og vejfredslovens 17 kun påtales efter den forurettedes begæring. 4.4 Relevans Det fremgår af direktoratets undersøgelse i 2000, at ca af politikredsenes sager i den undersøgte periode har været efter 17. Bestemmelsen er primært anvendt i større byområder som hjemmel til at give bøder for ulovlig færdsel eller parkering på privat grund. Politikredsene behandler således hvert år et betydeligt antal sager om overtrædelse af 17. Sagerne påtales efter lovens 31, stk. 2, kun efter den forurettedes, dvs. arealejerens eller arealbrugerens, begæring. Det betyder, at politiets medarbejdere ikke selv kan tage initiativ til at optage rapport om mulig overtrædelser af loven. Tyngdepunktet af sager ser ud til at have flyttet sig fra uberettiget færdsel på anden mands jord i landområderne til uberettiget anvendelse af andres arealer i byområder til blandt andet

8 parkering af motorkøretøjer. Dog opstår der stadig sager også i landområderne - i det åbne land - om påstået ret for almenheden til færdsel, typisk gående, cyklende og ridende færdsel over anden mands grund. Det sker f.eks. i forbindelse med oppløjning og tilsåning af arealer, der har været benyttet til ovennævnte færdsel, hvor der påberåbes hævd - alderstids hævd - for almenheden. For at politiet skal kunne beskæftige sig med disse sager, kræves der en anmeldelse fra den berettigede arealejer eller arealbruger med en beskrivelse af den påståede overtrædelse. Politiet vil herefter foretage en almindelig efterforskning, afhøre forurettede, afhøre overtræderen, der næsten altid vil være kendt af anmelderen (ellers indgives anmeldelse ikke), afhøre mulige vidner samt tilvejebringe beskrivelse af stedet, rids og fotografier. Derefter vil den forurettede blive spurgt om, hvorvidt denne ønsker at begære selve påtalen. Hvis det begæres, foretages der en juridisk vurdering, hvis dette er nødvendigt, f.eks. hvor der påberåbes hævd eller anden særlig hjemmel. Hvis vurderingen af sagen falder positivt ud, rejses der tiltale - enten i form af et bødeforelæg til sigtede eller ved indgivelse af anklageskrift til retten. Straffen er bøde, og hvad enten den vedtages, eller der sker domfældelse, skal bøden inddrives af politiet. Hvis bøden ikke betales, kan der ske afsoning af bøden. 4.5 Udvalgets overvejelser Udvalget har konstateret, at mark- og vejfredslovens 17 er dansk rets hovedregel om færdsel på fremmed ejendom. Bestemmelsen er i overensstemmelse med befolkningens retsopfattelse. Den har stor præventiv virkning, og det er vigtigt, at der er tilknyttet sanktionsmuligheder for overtrædelse af bestemmelsen. Reglen anvendes i høj grad af politiet. M.h.t. sanktioner er der over tid sket en ændring i anvendelsen, idet langt størstedelen af bødesager nu vedrører færdsel og parkering i større byområder og ikke færdsel på landet. Bestemmelsen har stor præventiv virkning både i byer og på landet. Antallet af sanktionssager giver derfor ikke et fyldestgørende billede af reglens betydning. Bestemmelsen om, at overtrædelse af 17 alene påtales efter den forurettedes begæring er passende, da der er tale om forhold af privat karakter. Mark- og vejfredslovens 17 kan ikke undværes, og udvalget kan derfor ikke anbefale, at bestemmelsen ophæves. Med hensyn til eventuel alternativ placering er der i udvalget enighed om, at der ikke er noget oplagt sted at placere bestemmelsen. Ud fra drøftelserne må det således konkluderes, at bestemmelsen ikke kan placeres i vejlovgivningen, der alene omhandler veje færdselsloven, der som udgangspunkt ikke omfatter anden mands grund. Desuden finder 17 anvendelse på private veje uden noget krav om karakteren af færdslen, mens færdselsloven kun finder anvendelse på private veje, hvor der er almindelig færdsel naturbeskyttelseslovens regler om færdsel, der alene omhandler naturarealer og veje og stier i det åbne land normalpolitivedtægten, idet det er uhyre tvivlsomt, om der er tilstrækkelig hjemmel i politiloven fra 1871 til udfærdigelse af bestemmelser om private områder. Desuden vil

9 det være et brud med en lang tradition, hvis overtrædelse af private rettigheder og arealer skal påtales af politiet uden den privates ønske herom. Endelig kan signalværdien af at flytte en bestemmelse fra en lov til en vedtægt være negativ. Forside Indholdsfortegnelse Top Forrige side Næste side Denne side er kapitel 4 af 7 til publikationen "Mark- og vejfred". Version nr. 1.0 af Publikationen kan findes på adressen Direktoratet for FødevareErhverv 2005

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Spørgsmål om vejstatus

Spørgsmål om vejstatus Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00388-2 Side 1/5 Spørgsmål om vejstatus Aarhus Kommune har ved e-mail af 5. januar 2016 bedt Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. juni 2014 J.nr.: NMK-512-00048 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47 Dato 17. juni 2014 Dokument 13/18712 Side Status for S og beskæring af hæk I e-mail af 23. september og 2. oktober 2013 har I klaget over Kommunens påbud af 6. september 2013 om at beskære jeres hæk langs

Læs mere

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014.

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/05832-21 Side 1/6 Istandsættelse af Nørre Hurupvej I brev af 7. april 2014 har du på egne og naboers

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen BEK nr 1317 af 21/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-020-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Ridning på offentlige veje og på private fællesveje

Ridning på offentlige veje og på private fællesveje Dato 19-05-2009 Sagsbehandler Anne Mette Finnerup Knudsen Telefon nr. 7257 7348 Mail amk@jammerbugt.dk Dokument nr. 2009-51705 Sags nr. 1849-524 Regler for ridning Uddrag fra lovgivning Jammerbugt Kommune,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer Udkast Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen I medfør af 27, stk. 3 og stk. 4, 67, stk. 2, 87, stk. 4, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land 1 Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2007 Forord 2 Miljø- og Energiministeren bad den 29. juni 1998 Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

FOREDRAG FOR SUNDBYERNES GRUNDEJERFÆLLESSKAB. Tirsdag den 12. maj 2015. Advokat Morten Mark Østergaard. www.forumadvokater.dk

FOREDRAG FOR SUNDBYERNES GRUNDEJERFÆLLESSKAB. Tirsdag den 12. maj 2015. Advokat Morten Mark Østergaard. www.forumadvokater.dk FOREDRAG FOR SUNDBYERNES GRUNDEJERFÆLLESSKAB Tirsdag den 12. maj 2015 Advokat Morten Mark Østergaard www.forumadvokater.dk 1 PROGRAM Bestyrelsesarbejde i foreninger udvalgte emner Ny dom fra Højesteret

Læs mere

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted Dato 26. oktober 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09945-18 Side 1/7 Afslag på nedlæggelse af privat fællesvej på matr. nr. 5e Ølsted By, Ølsted

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014.

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014. Dato 8. maj 2014 Dokument 13/21599 Påbud om reetablering af oppløjet sti Vejdirektoratet har behandlet en klage af 30. oktober 2013 fra L på vegne af H, Ø vej 71, over Kommunens påbud af 9. oktober 2013

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til.

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til. Dato 18. december 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/14505-13 Side 1/6 Istandsættelse af del af privat fællesvej, Grejsbjergvej i Vejle Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning.

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. - 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. 1. Norge. De norske regler om ransagning findes i den norske straffeprocesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) kapitel

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning.

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning. Dato 5. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14951-20 Side 1/5 Anmodning om genoptagelse - klage over afspærring af vej - forsøgslukning af Sandmosevej Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Sagsnr. 2012-01552 Doknr. 149916 Dato 19-12-2013 Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012

Velkommen. Forslag til Stiføring i Gammel Skagen. Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Velkommen Forslag til Stiføring i Gammel Skagen Borgermøde i Skagens Kulturhus, Kappelborg Tirsdag den 3.april 2012 Dagsorden Velkomst og formål v/ Centerchef Søren Vestergaard Rammerne for stiplanlægning

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat fællesvej.

I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat fællesvej. Dato 2. juli 2014 Dokument 14/07149 Side Status for B vej 128A-130A I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 23. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/16114-21 Side 1/5 Afslag på yderligere påbud om beskæring I e-mail af 13. november 2014 har du klaget

Læs mere

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05265-17 Side 1/5 Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen.

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen. Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/02249-43 Side 1/5 Afvist partsstatus vedr. vejomlægning Kommunens sagsnr.: 11/4902 I e-mail af 1. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vordingborg Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse er lovlig.

Vejdirektoratets afgørelse Vordingborg Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse er lovlig. Dato 8. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15988-24 Side 1/6 Istandsættelse af Søvangsvej, Bogø Vejdirektoratet har behandlet din klage af 3. november

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/17417-18 Side 1/6 Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere