Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven"

Transkript

1 Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø december 2011 Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven 1. Indhold i administrationsgrundlaget Lovgrundlag Myndighedens rolle Opgaver på naturområdet Målgrupper Retningslinjer for afgørelser og sagsbehandling Beskyttet natur Bygge- og beskyttelseslinjer Sten- og jorddiger, museumslovens 29 a Friluftsreklamer Adgang til naturen Klagemulighed Kvalitetsstyring Ikrafttrædelse

2 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kommunens opgaver på naturområdet og indeholder Holbæk Kommunes retningslinjer for, hvordan opgaver inden for dette område skal løses. Administrationsgrundlaget beskriver også de områder, hvor byrådet har overdraget bemyndigelse til at træffe afgørelser til administrationen i Teknik & Miljø. 2. Lovgrundlag Administrationsgrundlaget vedrører hovedsageligt bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur, om bygge- og beskyttelseslinjer, 21 om friluftsreklamer 26 og 26a om offentlighedens adgang til naturen. Desuden træffes der indenfor fagområdet natur også afgørelser efter museumslovens 29a om beskyttede sten- og jorddiger og efter planlovens 35 om ændret anvendelse af landbrugsarealer i forbindelse med gravning eller udvidelse af søer. Naturområdet er således meget bredt, og derfor også omfattet af en lang række love, bekendtgørelser og vejledninger. De vigtigste er: Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Museumsloven, Planloven, Mark- og Vejfredsloven, Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, Bek. om pleje af fredede arealer, om tilsyn og om indberetninger, Bek. om bygge- og beskyttelseslinjer, Bek. om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, Bek. om tilsyn med sten- og jorddiger og fortidsminder, Bek. om pleje af fortidsminder, Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, Bek. om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens 19b og skovlovens 17, Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Bekendtgørelse om udsætning af krebs i ferske vande, Bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter, Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, Vejl. om planloven, Vejl. om naturbeskyttelsesloven, Vejledning om håndhævelse af naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven, Vejledning om registrering af beskyttede naturtyper, 2

3 Vejl. om naturbeskyttelseslovens 3 beskyttede naturtyper, Vejledning om udsætning af fisk, krebs og bløddyr, Vejl. om landzoneadministration planlovens 34-38, Vejl. om beskyttede sten- og jorddiger, vejledning om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, Foreløbig vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens 19b og 19 f, samt domme og natur- og miljøklagenævnsafgørelser, udtalelser fra Naturstyrelsen og evt. retningslinjer i planlægningen mv. 3. Myndighedens rolle 3.1. Opgaver på naturområdet Kommunen varetager mange forskellige opgaver på naturområdet. Her er de vigtigste: Sagsbehandling Både private og offentlige ejendomme kan indeholde beskyttet natur, sten- og jorddiger, fortidsminder eller være beliggende indenfor en beskyttelseslinje. Visse anlæg og aktiviteter kan i givet fald kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. En dispensation eller et afslag vil altid være baseret på dialog og på en konkret vurdering jf. forvaltningslovens krav. Andre former for sagsbehandling er håndhævelse, når der er tale om ulovlige forhold (se særligt administrationsgrundlag om håndhævelse), behandling af forespørgsler om natur og landskab, høringssvar, når planer eller projekter kan komme i konflikt med naturbeskyttelsesloven og høringssvar i forbindelse med VVM 1 -screeninger. Kommunen stiller informationer til rådighed for borgere og virksomheder om beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer, diger og stier med offentlig adgang på kommunens hjemmeside Tilsyn Afgørelser skal bygge på konkret viden om naturen på stedet. For at kunne behandle sager på naturområdet, er det derfor nødvendigt at have adgang til aktuelle registreringer af planter og dyr. Registreringer i felten er derfor en vigtig del af arbejdet på naturområdet, som varetages af såvel kommunens egne medarbejdere som studentermedhjælpere og konsulenter Dialog med borgerne Teknik og Miljø lægger stor vægt på dialog og partnerskaber m. borgere og foreninger. Når kommunen understøtter det frivillige initiativ og helt eller delvist - giver ejerskabet fra sig til projekter, opnås store fordele. For eksempel styrkes den lokale sammenhængskraft og 1 VVM er en redegørelse for, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø. Ifølge planloven må visse typer af virksomheder og anlæg på land ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinjer for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed, samt godkendt/meddelt tilladelse til anlæggets etablering. 3

4 livskvalitet og der opnås besparelser, når kommunen ikke selv skal udføre / betale for hele projektet. Samarbejdet handler typisk om etablering af nye stier og om naturpleje. Samarbejdet manifesterer sig bl.a. i kommunens Natur- og Miljøforum, som er det etablerede dialogforum på naturområdet Rekreative stier i det åbne land Teknik og Miljø realiserer kommunens stiplan og vedligeholder eksisterende stier i det omfang, der er ressourcer til. Etablering af nye stier sker så vidt muligt ved, at kommunen indgår frivillige aftaler med lodsejere, gerne i partnerskaber med lokale foreninger eller andre frivillige kræfter for sammen at udvikle stiprojekter og søge om medfinansiering fra relevante fonde og puljer. Kommunen bistår også lokale kræfter (jf. afsnit 3.1.3), der selv ønsker at realisere stiprojekter, fx med vejledning om, hvordan man anlægger en sti, valg af stitype, hvad det koster, hvilke tilladelser, det kræver, eller hvor der kan søges tilskud Naturpleje Vi har som kommune pligt til at passe på vores natur, såvel 3-natur som fredninger, fortidsminder samt til at bekæmpe den invasive art, kæmpe-bjørneklo, på kommunens egne arealer. Det er nødvendigt at pleje naturen for at sikre, at den ikke forringes eller helt forsvinder og for at sikre gunstige levevilkår for eventuelle truede arter. Typiske naturplejeopgaver er rydning og hegning af enge og overdrev, rydning af gravhøje, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo samt gravning af nye vandhuller. Størstedelen af naturen i Holbæk Kommune ligger imidlertid på private ejendomme, hvis ejere ikke nødvendigvis har de nødvendige ressourcer eller motivation til at foretage naturpleje. Kommunen ønsker at indgå partnerskaber med lodsejere, foreninger og andre frivillige og om muligt i fællesskab søge om medfinansiering fra relevante fonde og puljer til pleje af naturområder i kommunen, hvorved kommunens udgift til naturplejen for minimeres Naturhandleplaner Det er kommunens opgave at udarbejde handleplaner for at realisere de mål, der er udstukket i Natura 2000-planerne og herefter i samarbejde med Naturstyrelsen og lodsejerne at udføre de planlagte tiltag i det omfang, dette kan ske ved frivillige aftaler. Det drejer sig dog kun om nogle få, ret små områder i Holbæk Kommune Det politiske råderum Indenfor naturområdets myndighedsbehandling er det politiske råderum forholdsvist begrænset, idet naturbeskyttelsesloven er en forbudslov. Det vil sige, at der typisk søges om dispensation til noget, der som udgangspunkt er forbudt, fx at foretage ændringer i et beskyttet naturområde. Kommunen har kun mulighed for at dispensere fra loven, hvis det vurderes, at ændringen vil gavne naturtilstanden. De fleste afgørelser træffes på grundlag af en faglig vurdering baseret på de gældende regler og præcedens og som oftest en besigtigelse Kompetencefordeling Dette administrationsgrundlag giver forvaltningen kompetence til at træffe afgørelser på naturområdet i henhold til retningslinjerne i det efterfølgende. Større sager, sager af princi- 2 I Holbæk Kommune drejer det sig om Natura 2000 område nr. 155 Udby Vig, område nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å samt en mindre del af område nr. 129 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Bortset fra området ved Udby Vig dækker kommunens andel af områderne kun en mindre, geografisk del af de totale områder. 4

5 piel karakter samt sager, der har stor betydning for kommunen, forlægges Udvalg for Klima og Miljø. 4. Målgrupper Målgrupper for dette administrationsgrundlag er lodsejere, hvis ejendomme er omfattet af ovennævnte lovgrundlag, øvrige borgere, virksomheder og organisationer samt Klima og Miljøudvalget. 5. Retningslinjer for afgørelser og sagsbehandling 5.1. Beskyttet natur Naturbeskyttelseslovens 3 indeholder en generel beskyttelse af vandløb, søer, moser, ferske enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev. Som udgangspunkt må der ikke foretages ændringer i de beskyttede naturtyper. Kommunen har dog mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, såfremt det vurderes, at det ansøgte gavner naturtilstanden. Der meldes normalt afslag til: Gravning og terrænændring i beskyttede naturtyper Udsætning af fisk og andefugle i søer Beplantning i og ved beskyttede naturtyper Bebyggelse m.v. i beskyttede naturtyper 3 Indvinding af overfladevand fra beskyttede vandløb og søer 4 Dræning i og ved beskyttede naturtyper 5 Opfyldninger i beskyttede naturtyper Gødskning og sprøjtning af beskyttede naturområder 6 Ændring af beskyttede vandløb 7. Der gives normalt dispensation til: Etablering af søer i beskyttede naturtyper 8 i beskyttede naturområder af ringe biologisk værdi, hvis det skønnes at det samlede naturindhold forbedres, i beskyttede naturområder af ringe biologisk værdi i byområder, hvor de rekreative interesser vurderes højt, hvis søen etableres for at redde en truet art og til vanding af kreaturer og heste. 3 Opførelse af ny bebyggelse forudsætter ikke dispensation, hvis det sker i tilknytning til en ejendoms eksisterende bygninger, f.eks. erhvervsmæssigt nødvendige bygninger på eksisterende landbrugsejendomme. 4 Indvinding i mindre omfang til heste og kreaturer kræver normalt ikke dispensation. 5 Der skal ikke søges om dispensation til vedligeholdelse af eksisterende, fungerende dræninger. Dræninger, der udføres uden for et beskyttet område, men alligevel påvirker vandstanden i et sådant, kræver kommunens dispensation på samme vis som en dræning, der sker inden for et beskyttet område. 6 Hvis der gennem en årrække er sket gødskning eller sprøjtning, kan dette fortsat ske i samme omfang. 7 Det er dog tilladt at foretage almindelig vandløbsvedligeholdelse i form af grødeskæring og fjernelse af løse aflejringer. 8 Ved dispensationer stilles der normalt altid vilkår om, at opgravet materiale ikke deponeres på beskyttede arealer samt om forbud mod udsætning eller fodring af andefugle og fisk. 5

6 Gravning i beskyttede naturtyper i forbindelse med ledningsarbejder, hvis det vurderes, at gravningen ikke medfører varige ændringer af tilstanden, ved bortskaffelse af tidligere opfyldninger og affald fra naturområdet og på arealer af mindre biologisk værdi i forbindelse med arkæologiske udgravninger. Oprensning af søer 9 hvis søen er biologisk fattiggjort af et tykt slamlag, hvis eksisterende værdifuld natur er truet af store hurtigtvoksende urter, græsser 10 eller krat, hvis oprensningen vil gavne en truet eller sjælden art eller hvis søen indgår som et væsentligt kulturhistorisk element, typisk gadekær og mølledamme. Udsætninger i eksisterende søer 11 af rovfisk (typisk gedde) i større søer, hvor en for stor bestand af skidtfisk (skalle, brasen m.v.) er medvirkende til, at søen fastholdes i en utilfredsstillende tilstand, af flodkrebs (Astacus astacus), 12 hvor krebsene ikke kan udgøre en trussel mod værdifuldt dyreliv eller af fisk, der er registreret på positivlisten 13, i søer af ringe biologisk værdi, hvis det vurderes, at udsætningen vil forbedre forholdene i søen. Beplantning i og ved beskyttede naturtyper, når beplantningen udformes som hegn i skel af moser og enge som afgrænsning mod dyrkede arealer. Rydning i større omfang af bevoksninger i beskyttede naturtyper, når tilgroning truer lysåben værdifuld natur 14. Opstilling af informationstavler, fugletårne, læskure og lignende mindre bygninger af rekreativ værdi. Indvinding af overfladevand fra pumpe- og digelags afvandingskanaler og fra vandløb, hvor vandstanden er reguleret af havet eller større søer. Opfyldning af mindre søer i forbindelse med realisering af lokalplaner, hvis naturværdierne er begrænsede, og hvis søen ikke med rimelighed kan bevares som en integreret del af planen 15 og 9 Fungerende kreaturvandinger kan oprenses uden dispensation, hvorimod oprensning af f.eks. gadekær og branddamme kræver en sådan. 10 Typisk tagrør eller dunhammer. 11 Udsætning af fisk og krebs i søer og vandløb, de eromfattede af fiskeriloven er undtaget fra naturbeskyttelseslovens 3 som derfor kun finderanvendelse ved udsætning ienten kunstige vande, der ikke indgår som led i et naturligt vandløbssystem eller i lukkede vande i enkeltmandseje. Såfremt udsætningen indebærer fysiske indgreb i et beskyttet område, finder anvendelse af naturbeskyttelseslovens 3 dog altid sted. 12 Kun den naturligt hjemhørende flodkrebs Astacus astacus. Udsætning af andre krebsearter kræver dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen. 13 Positivlisten er en fortegnelse over nutidigt forekommende arter af ferskvandsfisk og krebs i Danmark, der i udsætningsmæssig sammenhæng betragtes som naturligt hjemmehørende. 14 Fældninger af naturplejemæssige hensyn, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, kan ske uden dispensation. Det gælder f.eks. fjernelse af selvsået opvækst af træer og buske i begrænset omfang. Med hensyn til normal forstlig udnyttelse af moser, der har karakter af f.eks. ellesump, kan hidtidig udnyttelse af den naturlige træbevoksning fortsættes, uden at der kræves dispensation. 15 Der vil i forbindelse med tilladelsen, normalt blive stillet vilkår om etablering af en erstatningssø med mindst samme areal og tilsvarende landskabsmæssige beliggenhed. 6

7 i forbindelse med vedligeholdelse af diger og veje. Restaurering af beskyttede vandløb 16 i forbindelse med forbedring af passagemuligheden for fisk og øvrig vandløbsfauna, i forbindelse med udlægning af gydebanker og sten, i forbindelse med tilbageførsel eller omlægning af regulerede vandløbsstrækninger, hvis det forbedrer de naturmæssige forhold eller for opfyldelse af målsætningen for vandløbet og i forbindelse med omlægning ved etablering af våde enge. Råstofgravning i eller nær beskyttede naturtyper, når det gennem efterbehandlingen og den efterfølgende drift kan sikres, at områdets samlede naturmæssige værdier forbedres 17. Særlig restriktiv praksis for administration i internationale naturbeskyttelsesområder: I internationale naturbeskyttelsesområder, dvs. i Natura 2000 områder, Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder må der ikke dispenseres fra naturbeskyttelseslovens 3, hvis dette kan indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for. En række aktiviteter, ophør af aktiviteter eller ændringer i driften 18 indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder er anmeldelsespligtige, uanset om dette sker i områder, som samtidig er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Kommunen tager stilling til, om aktiviteten vil medføre en forringelse for de arter og naturtyper, som er udpegningsgrundlag for området. Kommunen vil fastlægge en praksis for administrationen af disse bestemmelser, når der har været nogle sager på området Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelseslovens formål med bestemmelserne omkring bygge- og beskyttelseslinjerne er at sikre områderne inden for beskyttelseslinjerne som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv. For fortidsmindebeskyttelseslinjen gælder endvidere, at bestemmelserne også skal sikre indsyn til og udsyn fra fortidsmindet samt beskytte de arkæologiske lag i området omkring fortidsmindet. Følgende områder er omhandlet: 16 Ændring af tilstanden i vandløb, der går ud over det regulativmæssigt tilladte, vil supplerende kræve en regulerings/restaureringssag efter vandløbsloven. 17 Formuleres som vilkår i gravetilladelsen. 18 Anmeldepligtige aktiviteter: a. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder. b. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov. c. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge, og overdrev, der ikke opfylder størrelseskriteriet i 3. d. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter 3. e. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder. f. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpnig på klitter. g. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter. h. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af 3. i. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet. j. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning. l. Etablering af ikkegodkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj). k. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje. 7

8 Søer og åer meters beskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens 16. Skove meters byggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens 17. Fortidsminder meter beskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens 18. Kirker meters byggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens Beskyttelseslinjen omkring søer og åer, 16 Sø- og åbeskyttelseslinjen administreres mindre restriktivt end fx fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der kan godt dispenseres, og følgende forhold kan have betydning: Byggeri - hvis der kun er tale om ombygninger og mindre tilbygninger og/eller hvis det passer godt ind i landskabet. Beplantning - hvis arealet, der skal tilplantes, ikke ligger i et område af stor landskabelig værdi som fx en ådal eller en søs uberørte omgivelser. Der meddeles normalt afslag til byggeri, herunder opstilling af vindmøller og antennemaster, nyplantning, hvis der herved sker afgørende ændring i landskabsbilledet eller landskabelige hensyn tilsidesættes, terrænændringer Skovbyggelinjen, 17 Skovbyggelinjen administreres mindre restriktivt end fx fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der kan efter en konkret vurdering gives dispensation til nyopførelse efter nedrivning af helårshuse, stuehuse ved landbrugsbygninger og sommerhuse, ombygning af eksisterende bygninger, andet byggeri, herunder om- og tilbygninger, der kan tillades efter planloven, opstilling af husstandsmøller i tilknytning til eksisterende bebyggelse samt antennemaster, hvis det vurderes, at der ikke kan findes alternative placeringer i området, som er landskabeligt forsvarlige Beskyttelseslinjen omkring fortidsminder, 18 Fortidsmindebeskyttelseslinjen administreres forholdsvist restriktivt, og der kan kun i særlige tilfælde dispenseres (en del fortidsminder er dog placeret i haver, hvor beskyttelseshensyn er andre, end ved fritliggende fortidsminder i det åbne land). Der kan muligvis dispenseres, hvis der er tale om byggeri hvor der ikke tilsidesættes beskyttelseshensyn, landskabelige hensyn, og hvis det ikke forringer fortidsmindets værdi som landskabselement, ombygninger eller mindre tilbygninger i sammenhæng med eksisterende bebyggelse, terrænændringer, som ikke forringer fortidsmindets værdi som landskabselement, midlertidige terrænændringer eller beplantning, hvis fortidsmindet ikke har en markant beliggenhed i landskabet, og hvis der ikke er risiko for at arkæologiske lag beskadiges. Der meddeles normalt afslag til byggeri, herunder opstilling af vindmøller og master, 8

9 terrænændringer samt beplantning, der ændrer landskabsbilledet / fortidsmindets placering i landskabet på en afgørende måde Beskyttelseslinjen omkring kirker, 19 Kirkebeskyttelseslinjen administreres mindre restriktivt end fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der kan godt dispenseres, fx til en mindre overskridelse af højdegrænsen på 8,5 m ved byggeri i tilknytning til eksisterende bebyggelse og til byggeri, der ikke opleves i en visuel sammenhæng med kirken. Der meddeles normalt afslag til byggeri, som overskrider 8,5 m i højden og til opstilling af vindmøller, antennemaster og høje siloer Sten- og jorddiger, museumslovens 29 a Museumslovens formål med bestemmelserne om sten- og jorddiger er at sikre, at der ikke sker ændringer i tilstanden af diger, herunder at diger nedlægges. Der kan dispenseres i særlige tilfælde, fx hvis diget har beskedne dimensioner i længde, bredde og højde, diget er uden biologisk, landskabelig eller kulturhistorisk betydning der er tale om et beskedent gennembrud, som er dyrkningsmæssigt begrundet og som kan medvirke til at sikre digets fortsatte beståen. Der meddeles normalt afslag til at nedlægge diger. 6. Friluftsreklamer Efter naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1, er det forbudt at anbringe plakater, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land. Der kan ikke gives dispensation fra forbudsbestemmelsen i 21, men der er dog visse undtagelser fra forbuddet, for eksempel: Virksomhedsreklamer opsat i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Det er en forudsætning, at reklamen ikke virker dominerende i landskabet eller er synlig på lang afstand. Virksomheder i erhvervsområder kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. Trafikpropagandaskilte, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed. Adgang forbudt-skilte og lignende, der er lovlige jf. Naturbeskyttelsesloven og Markog Vejfredsloven. 9

10 Valgplakater der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger. Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed, opsat på egen ejendom eller ved indkørslen til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. Der er dog krav til skiltets udformning og placering. Reklamer på idrætsanlæg. Der er dog krav til skiltets udformning og placering. Der foretages stikprøvekontrol for at sikre, at betingelser i de givne tilladelser overholdes. Herudover foretages en årlig tilsynskampagne i et afgrænset geografisk område. 7. Adgang til naturen Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 omhandler offentlighedens adgang til naturen som myndighedsområde. Der er som oftest tale om klagesager, som handler om, at lodsejere forbyder borgere adgang til veje og stier i det åbne land ( 26) på privat ejendom. Sagerne behandles som almindelige håndhævelsessager med partshøring, varsel om påbud o.s.v. jf. administrationsgrundlaget for håndhævelsessager. Naturbeskyttelseslovens 26 a indeholder en bestemmelse om, at visse veje og stier i det åbne land ikke må nedlægges, før den ønskede nedlæggelse er anmeldt til kommunen. Kommunen skal herefter inden 4 uger enten meddele lodsejeren, at vejen eller stien kan nedlægges, eller at kommunen agter at foretage en nærmere undersøgelse af vejen/stiens rekreative værdi og herefter træffe en afgørelse om, hvorvidt den kan nedlægges eller ej. 8. Klagemulighed Dispensationer og afslag kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er modtaget. Påbud kan kun påklages, hvis modtageren hævder, at der ikke er tale om ulovlige forhold. Natur- og Miljøklagenævnet vil herefter tage stilling til, om det juridiske grundlag for afgørelsen er i orden og herefter enten stadfæste, omgøre eller hjemvise afgørelsen til fornyet behandling. 9. Kvalitetsstyring Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet er den 3. december 2009 blevet certificeret i overensstemmelse med kvalitetsstyringsloven. Det betyder, at der er udarbejdet fagprocedurer for sagsbehandlingen, skabeloner for afgørelser, regler for kvalitetstjek m.v. for de lovområder, som certificeringen omfatter. Følgende procedurer regulerer sagsbehandling i forhold til dette administrationsgrundlag: Forespørgselsordning om beskyttede naturtyper ( 3-status) Afgørelser vedrørende beskyttede naturtyper Offentlighedens adgang i det åbne land Gennemgang af planer og projekter, der kan påvirke bilag IV-arter Gennemgang af projekter, der kan påvirke Natura 2000 områder Pleje af naturbeskyttede eller øvrige arealer Pleje af fredede arealer Pleje af fortidsminder 35 i planloven vedr. etablering af nye vandhuller Håndtering af anmeldeordningen i naturbeskyttelseslovens 19b 10

11 Naturplaner 10. Ikrafttrædelse Dette administrationsgrundlag træder i kraft den

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Analyse af 3 strandsump

Analyse af 3 strandsump Analyse af 3 strandsump Hovedkonklusioner Naturtypen strandsump har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, der kan derfor ikke siges noget kvalificeret om ændringen de to år imellem sager om 3 strandsump

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune

NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune NATURBESKYTTELSESLOVENS 19 b Erfaringer fra Solrød Kommune Envinas Naturårsmøde den 3. september 2014 Biolog Maria Astrup Skov Naturbeskyttelseslovens Kapitel 2a Internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse.

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Christina og Lasse Wind Schanz Østerbakken 3 Høruphav 6470 Sydals Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Afgørelse

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev.

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev. Morten Als Jerslevvej 289 9700 Brønderslev Byggeri, Planer, Trafik & Veje. Dato: 12-04-2013 J. nr.: 13-63773 Sagsbeh.: Annemarie S Pedersen Lokaltlf.: 99 45 55 14 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Byggemyndighed. Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde. Sendt til jr@ryemerc.dk

Byggemyndighed. Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde. Sendt til jr@ryemerc.dk Jesper Rye Jensen Vesterhavevej 2014 4736 Karrebæksminde Sendt til jr@ryemerc.dk Byggemyndighed Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 30.3.2015 Sagsnr. 01.03.03-P19-92-14

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Mette & Martin Søgaard

Mette & Martin Søgaard Mette & Martin Søgaard Status og plan 2012 Skovdyrkerforeningen Fyn Martin Søgaard Søfældevej 11 5750 Ringe Ejendomsnummer 4300015549 Matrikelareal 8,2 hektar Natur- og miljøplan skal sikre at både ejer

Læs mere

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune Naturafdelingen v. biolog Bo Kruse Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere vandhuller på ejendommene matr.nr. 177, 113, 228 og 184 Brandsbøl, Havnbjerg og

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, matr. nr. 12 a, Over Barrit By, Barrit Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Dora og Jørgen Krebs Randvej 8 7150 Barrit Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-16-15 18.6.2015 Tilladelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

749 af 21/06 2007 Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven) Side 1 af 43 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til at foretage gennembrud af et dige ved Gesten

Dispensation efter museumsloven til at foretage gennembrud af et dige ved Gesten TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 26-04-2016 Sagsnr.: 16/274 Kontaktperson: Per Johansen Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding Att.: Inger Knude (ika@khl.dk) Dir. tlf.: 7996

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5 Afrapportering Projekt Brødkær Naturpleje NaturErhvervstyrelsen J. nr. 32313-G-12-00733 Administrativ forløb 19.11.2012 Tilsagn fra NaturErhverv. Tilskudsberettigede udgifter kr. 336.240,00. NaturErhverv

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør

Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Side1/6 Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte 2.

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra skovbyggelinjen til det ansøgte 2. Torsten Bech Johannesen Place du Village 8 6161 Bourglinster Luxembourg Sag: 2015/32232 016 Id: 022385 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 05. april 2016 Personlig henvendelse

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse

JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse JH Rådgivning A/S Parkvænget 25 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven

Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven Møde i Teknisk Udvalg d. 9. januar 2017 Fremlagt af Michael Krogh, Naturmedarbejder Bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde enge, moser og heder ved Ansager Å Billund Kommune har på vegne af lodsejere

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014

www.ikast-brande.dk Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Mia Ravn Hovedgaden 30 7362 Hampen 5. december 2014 Landzonetilladelse til opførelse af en stald, fire primitive læskure, sadelrum og hal med ridebane og foderopbevaring på ca. 1.386 m2 - Hovedgaden 30,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011 Videbæk biogas A/S 6. november 2011 Natur og landskab Sammenfatning Projektområdet er beliggende på agerjord i landzone. Projektområdet er ikke beliggende på naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385

Helena og Lars Ehrensvärd. Mailet dd. Adresse Gurrevej 441, 3490 Kvistgård Matr.nr. 1m m.fl. Saunte By, Tikøb Ejendom 251385 Center for Teknik, Miljø og Klima Helena og Lars Ehrensvärd Mailet dd Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/1750 Sagsbeh. Hanne Wagnkilde Arkæolog Tlf. 49 28 25 82

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Gisselfeld Kloster Gisselfeldvej 12A 4690 Haslev Att. Godsforvalter Jens Risom Dispensation til oprensning af mølledam på Ny Næstvedvej 35 Gisselfeld Kloster har d. 17. juli 2013

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje Peter Bachmann Tøndervej 43 Vedsted 6500 Vojens Mail: pb@spartelpeder.dk 1. oktober 2013 Sagsident: 13/28205 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Teknik og Miljø

Læs mere

Skema til brug for intern høring i Skanderborg Kommune

Skema til brug for intern høring i Skanderborg Kommune Skema til brug intern i Skanderborg Kommune har ret og pligt til at høre alle relevante afdelinger. Ved bagatelagtige hold, kan med den hørte afdeling/person beslutte, at holdet er under bagatelgrænsen,

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Karen Bøgelund Brunbjergvej 4 4534 Hørve Den 28. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 6. november 2014 om tilladelse

Læs mere