Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for: 1) kosttilskud, 2) modermælkserstatninger, 3) tilskudsblandinger, 4) forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn, 5) fødevarer til særlige medicinske formål og 6) slankekostprodukter. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse, hvor der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om: 1) næringsstoffer, 2) nye fødevarer og nye fødevareingredienser (novel food), 3) fødevarer til særlig ernæring, 4) fødevaretilsætningsstoffer, 5) aromaer, 6) genetisk modificerede fødevarer eller 7) varestandarder og handelsnormer. 2. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for krav til specifikationer for identitet og renhed af alle næringsstoffer, der er tilsat fødevarer, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 3. I bekendtgørelsen forstås ved: 1) Næringsstoffer: a) vitaminer og mineraler og b) andre stoffer end vitaminer eller mineraler, som har og/eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. 2) Sportsprodukter: Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk, herunder fødevarer markedsført til voksne ekstremsportsudøvere. 1

2 Kapitel 2 Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler til fødevarer Generelle tilladelser 4. Tilsætninger kan anvendes på de i bilag 1 anførte betingelser. 5. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer og/eller mineraler omfattet af bilag 1, skal EU-producenten, EU-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Ændringer i produktets deklarerede indhold af vitaminer og/eller mineraler, samt permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen. Øvrige tilsætninger 6. Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler, der ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. 4, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. 8. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin og vitamin B Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer omfattet af 6, stk. 2, skal producenten, importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Ændringer i produktets deklarerede indhold af vitaminer og/eller mineraler, samt permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen. 8. Vitaminer og/eller mineraler tilsat i overensstemmelse med 6, stk. 1, må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til en specifik fødevare er anmeldt til Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Anmeldelsen, jf. stk. 1, skal indeholde de i bilag 3, afsnit I, indeholdte oplysninger. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende vitaminer og/eller mineraler til den specifikke fødevare. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for anmeldelse i henhold til individuel tilladelse, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er modtaget i Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forlænge den i stk. 3 nævnte periode til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor. Stk. 5. Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning efter stk. 1-4, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod tilsætningen. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af en anmeldt tilsætning. Stk. 7. Anmeldte tilsætninger af vitaminer og/eller mineraler må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen. Stk. 8. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke i forbindelse med anmeldelsen har nedlagt forbud i henhold til stk. 5, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernærings- og sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt. Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer 9. Hvis der i EU-lovgivningen, herunder om fødevaretilsætningsstoffer, er fastsat renhedskriterier for anvendelse af relevante stoffer, gælder disse uanset formålet med tilsætningen. 2

3 10. For næringsstoffer, for hvilke der endnu ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen, gælder de renhedskriterier, der fremgår af bilag 2, jf. dog stk Stk. 2. Tilsætning af næringsstoffer, der er anført i bekendtgørelsens bilag 2, men som ikke opfylder renhedskriterierne i dette bilag, skal godkendes af Fødevarestyrelsen, jf. stk Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3, afsnit II. Ansøgningen vedrører tilsætning af det pågældende næringsstof til den specifikke fødevare. En ansøgning anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for godkendelse af et næringsstof jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er modtaget i Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse i henhold til stk. 2 senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen, dog senest efter 3 måneder, hvis ansøgningen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, og denne vurdering indgår i ansøgningen jf. dog stk. 5. Stk. 5. Hvis der er begrundet behov herfor, kan Fødevarestyrelsen forlænge den i stk. 4 nævnte periode til 6 måneder. 11. Hvis der for et næringsstof ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bekendtgørelsens bilag 2, gælder de almindeligt accepterede renhedskriterier, som anbefales af internationale organer, indtil der er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bilag 2. Kapitel 4 Administration, straf og ikrafttræden 12. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen. 13. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og bilag 2 med 1) vitaminer og/eller mineraler, der er taget i anvendelse i overensstemmelse med 8, stk. 1-5, og 2) næringsstoffer, der er godkendt i henhold til 10, stk Med bøde straffes den, der overtræder 4, 5, stk. 1, 6, stk. 1, 7, stk. 1, 8, stk. 1, 5, 7 eller 8, 9, 10, stk. 1 eller 2, 11 eller vilkår fastsat i medfør af 8, stk. 6 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er: 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 26. november 2012 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer. Fødevarestyrelsen, den 11. november 2014 P.D.V HANNE LARSEN / Marianne Øhlenschläger Larsen 3

4 1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved 98/48/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 4

5 Generelle tilladelser Bilag 1 Produktkategori Drikkevarer Læskedrikke (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) Læskedrikke (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml Frugtsaft og grønsagssaft Sportsprodukter Kulhydrat-elektrolytdrikke 1) Kulhydratrige drikkevarer 1) Geler Maksimalt indhold pr. 100 g eller 100 ml (som anført i næringsdeklarationen) Kalium Kalium Magnesium Kalium Chlorid Magnesium Natrium Kalium Magnesium Kalium Chlorid 0,8 µg 2,4 mg 40 mg 8,6 mg 0,30 mg 10 µg 80 mg 25,5 mg 0,8 µg 2,4 mg 40 mg 8,6 mg 1,4 mg 35,6 µg 80 mg 14,1 mg 0,75 µg 5,0 mg 60 mg 9,0 mg 0,22 mg 9,0 µg 26 mg 40 mg 94 mg 9,6 mg 12 mg 69 mg 6,0 mg 0,67 mg 9,6 mg 3,8 mg 9,6 mg 31 mg 125 mg 17,8 mg 1,6 mg 170 mg 190 mg 5

6 Magnesium Natrium Kulhydratrige barer Mælkebaserede drikkevarer samt vegetabilske alternativer hertil 10,1 mg 40 mg 512 mg 8,5 mg 54,7 mg 10,9 mg 0,95 mg 136,8 µg Mælk 1,5 µg Mælkebaserede drikkevarer (fermenterede og/ eller aromatiserede) 1,5 µg 12 mg 0,42 mg 130 mg Risdrikke 0,75 µg 120 mg Sojadrikke 0,75 µg 120 mg Morgenmadscerealier, brød, mel og gryn Morgenmadscerealier 10 mg 7,0 mg Rugbrød 1,5 µg Hvedemel 220 mg 4,2 mg Hvedemel anvendt som en ingrediens i sammensatte 5,3 mg produkter (omfatter ikke brød og alminde- 150 µg ligt bagværk, pasta samt brød- og melblandinger) 310 mg 4,4 mg Grahamsmel 230 mg 6,3 mg Rugmel 430 mg 5,8 mg Blandingsmel (hvedemel/rugmel) Som anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet. Kiks 7,5 µg 18 mg Havregryn Fedtstoffer Margariner og blandingsprodukter (smørbare og flydende) Phosphor Vitamin A 280 mg 590 mg 900 µg 20 µg 20 mg Vegetabilsk olier 5 µg Fermenterede mælkeprodukter samt vegetabilske alternativer hertil 6

7 Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer) Soja-, ris- og havrebaserede alternativer til fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer) Glutenfri produkter Glutenfri brød- og melblandinger Glutenfrit brød Glutenfrit knækbrød og skorper 4 µg 7,5 mg 120 mg 0,75 µg 120 mg 6,4 mg 0,6 mg 40 µg 8 mg 2,7 mg 0,3 mg 30 µg 130 mg 5,0 mg 4,5 mg 0,3 mg 50 µg 240 mg 9 mg Glutenfri müsli 2,6 mg Laktosefri produkter Laktosefri mælk 2,0 µg Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke 1,0 µg drikkevarer) Andet Smørepålæg baseret på gærekstrakt 160 mg 2500 µg Vegetabilsk chokolademousse 0,75 µg Dextrose tabletter 120 mg Kartoffelmospulver 60 mg Kondenseret mælk 2,6 µg Salt 2) Jod 2200 µg Tyggegummi Fluorid 1200 mg 10 mg Chokolade og lignende produkter 6,3 µg 1) Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold i det drikkeklare produkt. 2) Omfatter ikke produkter reguleret af bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. 7

8 Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder Bilag 2 Analysemetoder 4) Navn Specifikation for identitet og renhed 3) Vitaminkilder Vitamin A Retinol Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, (DK 1) Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, Retinylacetat Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, (DK 2) Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, Retinylpalmitat Ph. Eur., 5th edition, 2682, (DK 3) Ph. Eur., 5th edition, 2682, Retinylpropionat Ph. Eur., 5th edition, 2682, (DK 4) Ph. Eur., 5th edition, 2682, Beta-caroten E 160a (i) 5) Plantecarotener E 160a (ii) 5) CX02 p. 385 Beta-Caroten fra Blakeslea trispora E 160a (iii) 5) CX13 p. 21 Cholecalciferol Ph. Eur., 5th edition, , 1275 og 1277 (DK 17) Ph. Eur., 5th edition, , 1275 og 1277 Ergocalciferol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 18) Ph. Eur., 5th edition, p D-alpha-tocopherol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 19) Ph. Eur., 5th edition, p DL-alpha-tocopherol E 307 5) CX10 p. 121 D-alpha-tocopherylacetat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 20) Ph. Eur., 5th edition,, p DL-alpha-tocopherylacetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 21) Ph. Eur., 5th edition,, p D-alpha-tocopherylsuccinat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 22) Ph. Eur., 5th edition, p DL-alpha-tocopherylsuccinat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 23) Ph. Eur., 5th edition, p Vitamin K Phytomenadion Ph. Eur., 5th edition, p (DK 24) Ph. Eur., 5th edition, p Thiamin (B 1 ) Thiaminhydrochlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 5) Ph. Eur., 5th edition, p Thiaminmononitrat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 6) Ph. Eur., 5th edition, p Riboflavin (B 2 ) Riboflavin E 101 (i) 5) CX02 p Riboflavin-5'-phosphat E 101 (ii) 5) CX02 p Nikotinsyre Ph. Eur., 5th edition, p (DK 171) Ph. Eur., 5th edition, p Nikotinamid Ph. Eur., 5th edition, 2094 (DK 13) Ph. Eur., 5th edition, p Pantothensyre -D-pantothenat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 14) Ph. Eur., 5th edition, p Dexpantothenol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 15) Ph. Eur., 5th edition, p

9 Pyridoxinhydrochlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 7) Ph. Eur., 5th edition, p Folat Pteroylmonoglutaminsyre Ph. Eur., 5th edition, p (DK 12) Ph. Eur., 5th edition, p Vitamin B 12 Cyanocobalamin Ph. Eur., 5th edition, p (DK 8) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalamin USP 2004 (DK 170) Hydroxocobalaminacetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 9) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalaminchlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 10) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalaminsulfat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 11) Ph. Eur., 5th edition, p Biotin D-biotin Ph. Eur., 5th edition, p (DK 16) Ph. Eur., 5th edition, p Ascorbinsyre E 300 5) CX02 p. 155 Natriumascorbat E 301 5) CX02 p ascorbat E 302 5) CX02 p. 269 Ascorbylpalmitat E 304 (i) 5) CX02 p. 157 Mineralkilder acetat E 263 5) CX02 p. 257 carbonat E 170 5) CX02 p. 273 chlorid E 509 5) CX02 p. 277 citratmalat DK 255 salte af citronsyre: Monocalciumcitrat Dicalciumcitrat Tricalciumcitrat E 333 (i) 5) E 333 (ii) 5) E 333 (iii) 5) CX02 p. 279 gluconat E 578 5) CX08 p. 9 glycerophosphat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 56) Ph. Eur., 5th edition, p hydroxid E 526 5) CX02 p. 301 lactat E 327 5) CX02 p. 311 salte af orthophosphorsyre: Monocalciumphosphat Dicalciumphosphat Tricalciumphosphat E 341 (i) 5) E 341 (ii) 5) E 341 (iii) 5) CX06 p. 33 CX02 p. 315 CX02 p ascorbat E 302 5) CX02 p. 269 oxid E 529 5) CX02 p. 317 Magnesiumacetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 26) Ph. Eur., 5th edition, p Magnesiumcarbonat: Magnesiumhydroxidcarbonat E 504 (ii) 5) CX02 p. 875 Magnesiumchlorid E 511 5) CX02 p. 869 Magnesiumsalte af citronsyre: Dimagnesiumcitrat DK 57 9

10 Trimagnesiumcitrat DK 58 Magnesiumgluconat CX09 p. 57 (DK 59) CX09 p. 57 Magnesiumglycerophosphat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 152) Ph. Eur., 5th edition, p Magnesiumsalte af orthophosphorsyre: Dimagnesiumphosphat Trimagnesiumphosphat E 343 (ii) 5) CX02 p (DK 154) CX02 p. 879 CX02 p Magnesiumsulfat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 156) Ph. Eur., 5th edition, p Magnesiumlactat CX02 p. 887 (DK 60) CX02 p. 887 Magnesiumhydroxid E 528 5) CX02 p. 881 Magnesiumoxid E 530 5) CX02 p. 889 Ferrocitrat FCC V p. 172 (DK 150) FCC V p. 172 Ferriammoniumcitrat FCC V p. 167 og 169 (DK 155) FCC V p. 167 og 169 Ferrogluconat E 579 5) CX08 p. 59 Ferrofumarat FCC V p. 173 (DK 31) FCC V p. 173 Natrium-ferridiphosphat FCC V p. 412 (DK 62) FCC V p. 412 Ferrolactat E 585 5) CX02 p. 659 Ferrosulfat CX09 p. 39 og 41 (DK 32) CX09 p. 39 og 41 Ferridiphosphat (ferripyrophosphat) FCC V p. 172 (DK 61) FCC V p. 172 : Carbonyl Elektrolytisk Hydrogenreduceret FCC V p. 229 (DK 28) FCC V p. 230 (DK 29) FCC V p. 231 (DK 30) FCC V p. 229 FCC V p. 230 FCC V p. 231 Ferroglycinat (fremstillet CX13 p. 31 (DK 153) CX13 p. 31 med citronsyre) Ferrophosphat DK 151 Cuprigluconat FCC V p. 121 (DK 36) FCC V p. 121 Cuprisulfat CX02 p. 463 (DK 39) CX02 p. 463 Kobbercarbonat: Cuprihydroxidcarbonat DK 37 Cuprioxid DK 38 Natriumjodid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 63) Ph. Eur., 5th edition, p Kaliumjodid FCC V p. 364 (DK 41) FCC V p. 364 Kaliumjodat FCC V p. 363 (DK 40) FCC V p. 363 Zinkacetat E 650 5) Ph. Eur., 5th edition, p Zinkchlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 69) Ph. Eur., 5th edition, p Zinkgluconat FCC V p. 511 (DK 33) FCC V p. 511 Zinkoxid FCC V p. 512 (DK 34) FCC V p. 512 Zinksulfat FCC V p. 513 (DK 35) FCC V p. 513 Manganocarbonat DK 42 Manganochlorid FCC V p. 274 (DK 43) FCC V p. 274 Manganogluconat FCC V p. 275 (DK 44) FCC V p

11 Manganoglycerophosphat FCC V p. 276 (DK 64) FCC V p. 276 Manganosulfat FCC V p. 277 (DK 45) FCC V p. 277 Natriumcarbonat E 500 (i) 5) CX02 p Natriumlactat E 325 5) CX02 p Natriumhydroxid E 524 5) CX02 p Natriumsalte af orthophosphorsyre: Mononatriumphosphat Dinatriumphosphat Trinatriumphosphat E 339 (i) 5) E 339 (ii) 5) E 339 (iii) 5) CX02 p CX02 p. 547 CX02 p Natriumgluconat E 576 5) CX08 p. 139 Natriumselenat DK 50 Natriumhydrogenselenit DK 49 Natriumselenit DK 51 L-Selenmethionin DK 52 Natriumfluorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 68) Ph. Eur., 5th edition, p Kaliumcarbonat E 501 (i) 5) CX02 p Kaliumchlorid E 508 5) CX02 p Kaliumcitrat: Monokaliumcitrat Trikaliumcitrat E 332 (i) 5) E 332 (ii) 5) CX02 p CX02 p Kaliumgluconat E 577 5) CX08 p. 111 Kaliumglycerophosphat FCC V p. 361 (DK 67) FCC V p. 361 Kaliumlactat E 326 5) CX02 p Kaliumhydroxid E 525 5) CX02 p Kaliumsalte af orthophosphorsyre: Monokaliumphosphat Dikaliumphosphat Trikaliumphosphat E 340 (i) 5) E 340 (ii) 5) E 340 (iii) 5) CX02 p CX02 p. 531 CX02 p Kaliumhydrogencarbonat E 501 (ii) 5) CX02 p Chrom(III)chlorid og hexahydrat USP 2004 (DK 46) USP 2004 heraf Chrom(III)sulfat og hexahydrat DK 48 heraf Chromdinicotinat DK 65 Chromtrinicotinat DK 66 Natriumcitrat: Mononatriumcitrat Dinatriumcitrat E 331 (i) 5) E 331 (ii) 5) CX02 p. 339 CX02 p Trinatriumcitrat E 331 (iii) 5) Ammoniummolybdat (molybdæn DK 53 VI) 11

12 Natriummolybdat (molybdæn Ph. Eur., 5th edition, p (DK 54) Ph. Eur., 5th edition, p VI) Andre næringsstoffer end vitaminer og mineraler L-Arginin FCC V p. 34 (DK 100) FCC V p. 34 L-Argininhydrochlorid FCC V p. 35 (DK 101) FCC V p. 35 L-Carnitin FCC V p. 100 (DK 102) FCC V p. 100 L-Carnitin-L-tartrat DK 127 L-Cystein E 920 5) FCC V p. 130 L-Cystin FCC V p. 130 (DK 128) FCC V p. 130 L-Histidin FCC V p. 217 (DK 103) FCC V p. 217 L-Histidinhydrochlorid FCC V p. 217 (DK 104) FCC V p. 217 L-Isoleucin FCC V p. 234 (DK 105) FCC V p. 234 L-Leucin FCC V p. 252 (DK 106) FCC V p. 252 L-Lysinhydrochlorid FCC V p. 257 (DK 107) FCC V p. 257 L-Methionin FCC V p. 286 (DK 108) FCC V p. 286 L-Phenylalanin FCC V p. 330 (DK 109) FCC V p. 330 Taurin DK 110 L-Threonin FCC V p. 474 (DK 111) FCC V p. 474 L-Tryptophan FCC V p. 490 (DK 112) FCC V p. 490 L-Tyrosin FCC V p. 490 (DK 113) FCC V p. 490 L-Valin FCC V p. 492 (DK 114) FCC V p. 492 L-Alanin FCC V p. 18 (DK 119) FCC V p. 18 L-Asparaginsyre FCC V p. 41 (DK 120) FCC V p. 41 L-Glutamin FCC V p. 197 (DK 121) FCC V p. 197 Glycin E 640 5) FCC V p. 208 L-Lysinaspartat JSFA p. 419 (DK 123) JSFA p. 419 L-Prolin FCC V p. 373 (DK 124) FCC V p. 373 L-Serin FCC V p. 396 (DK 125) FCC V p. 396 Glutaminsyre E 620 5) CX02 p. 695 Cholinchlorid FCC V p. 113 (DK 115) FCC V p. 113 Cholincitrat DK 116 Cholinhydrogentartrat FCC V p. 112 (DK 117) FCC V. 112 Inositol FCC V p. 228 (DK 118) FCC V p. 228 Creatin DK 126 Ubidecarenon (coenzym Q10) Ph. Eur., 5th edition, p (DK 201) Ph. Eur., 5th edition, p Lutein E 161b 5) CX02, p. 963 og CX 11, p. 105 Lycopen E 160d 5) Lecithiner E 322 5) CX02, p. 841 og CX04 p. 65 Arabisk gummi (akaciegummi) E 414 5) CX09, p. 49 3) Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes. 12

13 4) Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes. 5) Specifikation fremgår af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) Nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 Anvendte forkortelser: CX02 Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome CX06 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/4, Rome CX09 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/7, Rome CX11 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/9, Rome DK Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af Fødevarestyrelsen. FCC V Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press, Washington D. C Ph. Eur. European Pharmacopoeia JSFA The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food Additives Association, Tokyo, Japan

14 Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse Bilag 3 I. Anmeldelsen, jf. 8, stk. 2 skal indeholde følgende oplysninger: 1) Anmelders navn (EU-producent, EU-importør, den, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel adresse. 2) Produktets navn. 3) Produktkategori. 4) Navnet på de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes. 5) Tilsat mængde (eksklusiv naturligt indhold) af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes. 6) Produktets sammensætning i form af en ingrediensliste. 7) Produktets næringsdeklaration 6). 8) Hvis anmelder er bekendt hermed: EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF. II. Ansøgning om godkendelse, jf. 10, stk. 3, skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ansøgers navn (EU-producent, EU-importør, den, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel adresse. 2) Produktets navn. 3) Produktkategori. 4) Navnet på det næringsstof, som ansøgningen vedrører. 5) Tilsat mængde (eksklusiv naturligt indhold) af det næringsstof, som ansøgningen vedrører. 6) Fødevarens sammensætning i form af en ingrediensliste. 7) Produktets næringsdeklaration 6). 8) Hvis ansøger er bekendt hermed: EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF. 9) Stoffets kemiske navn, strukturformel og molekylmasse. 10) Specifikation og analysemetode for stoffet. 11) Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form af et flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer. 12) Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet. 6) Denne oplysning kan erstattes af oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) i produktet af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes, samt oplysning om produktets indhold af energi i kj eller kcal. 14

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1166 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-31-00141 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1104 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00917 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) I medfør af 8, 9, 37, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) I medfør af 7-9, 37 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Side 1 af 14 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Anvendelsesområde og definitioner Betingelser for anvendelse Straffebestemmelser Ikrafttræden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1440 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ dr Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ I medfør af ~ 7-9 og 60, stk. 3. i lov om fødevarer. jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 314/36 Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1399 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00220 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Betingelser for anvendelse Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 766 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00228 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1)

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) I medfør af 5, stk. 1, 7, 8, stk. 2, 11, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 765 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00229 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1100 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-01008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Nutridrink Compact Protein

Nutridrink Compact Protein Mere protein, mindre volumen Nyhed Compact Supplerende ernæringsdrik Compact er et levnedsmiddel til særlige medicinske formål til ernæringsmæssig Det er et højt energi og højt protein ernæringstilskud.

Læs mere

TR90 M-Barer & M-Shakes

TR90 M-Barer & M-Shakes TR90 M-Barer & M-Shakes Vælg den, der passer bedst til dig! POSITIONERING Vi lever i en verden, hvor tid er penge. Med familieliv, arbejde, sociale begivenheder og ærinder, kan det være svært at finde

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Multi Fibre Nutrison Protein Plus Multi Fibre Fuldgyldig sondeernæring tilsat kostfibre (MF6 Multi Fibre Blanding) til patienter med et øget proteinbehov. Indeholder DHA/EPA. Glutenfri og laktosefattig. 500 ml og

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 9 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) BEK nr 206 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) BEK nr 913 af 04/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-27-2301-01287 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk. Overskud til hverdagen

Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk. Overskud til hverdagen Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk Overskud til hverdagen Fitness Pharma overskud til hverdagen Fitness Pharma er en serie

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

LifeWave.com. Information møder Træningskurser Forretningsmodel. Tyskland VM 2014

LifeWave.com. Information møder Træningskurser Forretningsmodel. Tyskland VM 2014 Tyskland VM 2014 LifeWave fylder 10 år i november 2014 LifeWave er i mere end 110 lande Godkendt til alle hospitaler i EU Franske Hospitaler Over 70 uafhængige kliniske test Flere patenter David Schmidt

Læs mere

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål og målgruppe... 4 1.3. Vejledningens opbygning og lovgivning... 4 2. Lovgivning... 4 2.1. Lægemidler...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 1 3Test af grillpپ0 3lser BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 WWW.fvst.dk) Konserveringsmidler: Sorbinsyre og sorbater

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer 0001 Abrikos, tørret 2 total-n 0.464 0.5 5165 050 0001 Abrikos, tørret 7 Kulhydrat best. v/diff. 57.2 66.5 050 5165 0001 Abrikos, tørret 13 Vand 28.6 26.2 5148, 5165 5165 0001 Abrikos, tørret 51 L-ascorbinsyre

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1)

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1) LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1306097 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-32-00002 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) D L 154/12 Den Europæiske Unions Tidende 15.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 505/2012 af 14. juni 2012 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge-

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- "Vores mission har helt fra starten været at arbejde i den gode sags tjeneste rundt om i verden. Initiativet Nourish the Children giver os mulighed for at

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 2.2.2016 L 25/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

MP Produkt specifikation 20.06.2012. Kernefuld solsikkerugbrød. Rustik overflade. 10 stk. Pakket enkeltvis i poser med clips. Krt. Pr.

MP Produkt specifikation 20.06.2012. Kernefuld solsikkerugbrød. Rustik overflade. 10 stk. Pakket enkeltvis i poser med clips. Krt. Pr. Solsikkerugbrød 1000G. Kernefuld solsikkerugbrød. Rustik overflade. Vægt: Ca. 1000g. (afbagt) Mål (L x H x B ): 22 x 9 x 10 10 stk. Pakket enkeltvis i poser med clips. Krt. Pr. pl: 64 360 dage fra fabrik.

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne

Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 31. januar 2013 Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 1 Indledning Den 25. oktober 2011 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning

Læs mere