Internt nyhedsbrev i NOVEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt nyhedsbrev i NOVEM"

Transkript

1 Internt nyhedsbrev i NOVEM Speciale i Cand.ling.merc., engelsk, International Informationsmedarbejder Handelshøjskolen i Århus, Dato: 25. november 2004 Engelsk institut Af: Helle Smedegaard Rasmussen Vejleder: Dorrit Bøilerehauge Studiekortnr.:

2 Speciale i cand.ling.merc., international informationsmedarbejder, engelsk Tak Jeg vil gerne lægge ud med at udtrykke min dybeste taknemmelighed til Søren, min mand, som har gennemgået lige så meget som jeg selv i den tid jeg har arbejdet med specialet. Tak for din forståelse og udholdenhed, for din tillid til at jeg kunne, og ikke mindst for din tålmodighed. Også tak til Dorrit for den meget gode måde du kan vejlede på, men også for din tålmodighed, nu da jeg skulle have fuldtidsjob og danne familie ved siden af, hvorfor specialet blev trukket et par gange. Tak til min familie fordi I har støttet mig i at nå hertil, hvor jeg så gerne ville hen, og til dig lille Malthe, som i løbet af de første fire måneder af dit liv, et par gange med interesse har fulgt med ved tasterne! Ikke mindst også en stor tak til Betty ved NOVEM, for den tid du har brugt på at fortælle mig om NOVEM. Fredericia, november 2004 Helle Smedegaard Rasmussen 2

3 INDLEDNING 6 INTRODUKTION 6 PROBLEMFORMULERING 7 FORMÅL OG ARBEJDSMETODER 8 AFGRÆNSNING 9 SPECIALETS OPBYGNING 10 OPGAVENS BAGGRUND 10 PRÆSENTATION AF ASTON SCIENCE PARK 11 PRÆSENTATION AF NOVEM 12 INTRODUKTION TIL TEORIEN 14 RETORIK 14 DE TRE APPELFORMER 17 KOMMUNIKATION 20 DET INFORMATIONSTEORETISKE PERSPEKTIV 21 DET EVOLUTIONSTEORETISKE PERSPEKTIV 24 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION 28 INTEGRERET KOMMUNIKATION 29 INTERN KOMMUNIKATION 31 VERTIKAL OG HORISONTAL KOMMUNIKATION 31 HOLDNINGSKOMMUNIKATION, FUNKTIONSKOMMUNIKATION OG SOCIAL KOMMUNIKATION 33 3

4 NYHEDSBREV 36 MÅLGRUPPE 37 UDSEENDE 38 INDHOLD 40 ILLUSTRATIONER 42 UDGIVELSE 42 DISTRIBUTION 43 VIDENDELING 44 MODEL FOR OVERFØRSEL AF VIDEN 48 ANALYSEMETODE 50 AFSENDER 53 MODTAGER 54 PRODUKTET 56 KONTEKSTEN 57 MEDIET 59 KODEN 60 ANALYSE 61 AFSENDER 61 MODTAGER 63 PRODUKTET 64 KONTEKSTEN 65 MEDIET 66 KODEN 67 KOMMENTARER TIL E-INSIGHT 68 4

5 HANDLINGSFORSKRIFTER 70 NYHEDSBREVETS UDARBEJ DELSE 73 ANALYSEN 77 KONKLUSION 79 SUMMARY 80 REFERENCELISTE 82 BILAG 85 5

6 INDLEDNING Introduktion Kommunikation, at udveksle informationer, kan umiddelbart virke som en elementær selvfølge i manges hverdag, men trods det har kommunikation igennem alt for lang tid været ignoreret i mange virksomheders daglige virke. Det har resulteret i eksempelvis udsendelse af forskellige budskaber til omgivelserne og lav arbejdsmotivation. 1 Heldigvis synes denne tendens at have vendt, og flere og flere virksomheder finder ud af, at det på længere sigt er rentabelt at have en god kommunikation i virksomheden. 2 Dog er der stadig meget at forbedre, og mange virksomheder har stadig til gode at lære konsekvenserne af mangel på kommunikation at kende, så de kan tage området mere alvorligt. Det er eksempelvis først i disse år blevet klart for mange, at kommunikation også kan være et vigtigt konkurrenceparameter. 3 Én af de kommunikationsformer, som virksomheder med gavn kan implementere, er intern kommunikation. Desværre er det bare ofte ét af de arbejdsområder, der skubbes i baggrunden, pga. tidsmangel, eller fordi den eksterne kommunikation opprioriteres, og derfor bør mange arbejde meget mere med den. 4 Ét af stederne, hvor intern kommunikation ud fra ovenstående betragtninger kan give grundlag for et godt arbejdsklima, er i NOVEM. I Nordvestjylland har syv kommuner sammen taget initiativ til at etablere dette center, som får beliggenhed i én af de syv kommuner, nemlig Holstebro. Formålet med centeret er, at skabe rammerne for et samarbejde imellem offentlige og private parter, som lejer sig ind i centeret, og som har viden om miljø, energi, forsyning og erhvervsservice 5, med henblik 1 Kommunikation er tidens mantra af Morten Zahle, med Finn Frandsen i Jyllands-Posten, 4/ Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 NOVEM Videncenters formålsparagraf i Helhedsplan for NOVEM Videncenter & Centerpark, se bilag 2 p. 2 6

7 på, at deres viden samlet set kan styrke regionens bæredygtighed 6, uddannelsesmiljø og erhvervsudvikling inden for disse områder 7. Det vil sige, at der i centeret er lagt op til et tæt samarbejde og videndeling iblandt virksomheder, som er selvstændige, og som arbejder i forskellige sektorer (eg. affaldsselskab vs. arkitekter). Den store forskel, der er imellem virksomhederne i NOVEM, sammenholdt med fordelen i at bruge intern kommunikation i en organisation, som eksempelvis Finn Frandsen fremhæver, altså at man med intern kommunikation kan skabe og opretholde et godt arbejdsklima og tiltrække kvalificeret arbejdskraft 8, gør intern kommunikation til et vigtigt parameter for NOVEM. Intern kommunikation består af mange dele, og kan formidles via mange medier. Her i specialet vil jeg fokusere på internt nyhedsbrev. Jeg skal allerede her gøre opmærksom på, at i Helhedsplanen 9, som blev lavet da NOVEM stadig var på idéstadiet, benævnes centeret som NOVEM Videncenter for Miljø, men i daglig tale og på kaldes centeret blot NOVEM. Jeg holder mig til sidstnævnte, NOVEM, her i specialet. Problemformulering I NOVEM samles mange forskellige brancher og interesseområder på ét sted. Det er vigtigt, at centerets organisation beskæftiger sig med kommunikation, for at optimere parternes samhørighed, samarbejde, arbejdsklimaet imellem dem, og for at gøre dem tilfredse med at bo i centeret, så de bliver boende. NOVEMs parter er forskellige selvstændige virksomheder, og de kommer ikke nødvendigvis i direkte kontakt med hinanden i deres arbejde i centeret på daglig basis. Derfor har NOVEM behov for intern kommunikation, der kan sikre, at alle parter får en solid grundlæggende viden om centeret og om hinandens aktiviteter. En del af den interne kommunikation kan foregå via et internt nyhedsbrev, som NOVEM organisationen sender rundt til de forskellige virksomheder og 6 For at styrke regionens bæredygtighed skal centrets parter servicere og rådgive borgere og erhvervsliv om renere teknologi og miljørigtig adfærd. Frit fra 7 Helhedsplan for NOVEM Videncenter og Centerpark - Vision & strategi for et bæredygtigt erhvervsområde, se bilag 2 8 Kommunikation er tidens mantra af Morten Zahle, med Finn Frandsen i Jyllands-Posten, 4/ Helhedsplan for NOVEM Videncenter og Centerpark - Vision & strategi for et bæredygtigt erhvervsområde, se bilag 2 7

8 institutioner. Jeg vil i specialet finde frem til mulige retningslinier for hvordan et internt nyhedsbrev i NOVEM kan se ud, og hvilke vigtige faktorer, der skal tænkes med i planlægningsprocessen. For NOVEM er videndeling et middel til at opfylde deres formål (bl.a. at styrke uddannelsesmiljø og erhvervsudvikling) 10, og det kan også hjælpe til at parterne i centeret får det optimale ud af at bo der. Det er netop videndelingen, som skal være én af hovedårsagerne til at forskellige brancher skal slå sig ned under et tag. Et internt nyhedsbrev kan fungere som medie for noget af den videndeling, som skal foregå imellem virksomhederne. Med specialet vil jeg arbejde mig frem til mulige retningslinier for hvordan et internt nyhedsbrev med videndeling som en prioriteret del af indholdet, kan se ud, og hvilke faktorer der spiller ind. Formål og arbejdsmetoder Formålet med dette speciale er, at give mulige retningslinier for hvordan et internt nyhedsbrev i NOVEM kan se ud, med fokus på videndeling som et indholdselement i nyhedsbrevet. Til det formål vil forskellige teorier inden for kommunikation blive gennemgået. Der tages udgangspunkt i retorikken, som kan siges at være én af de første kommunikationsteorier, og derfra snævres emnet videre ind til kommunikation, virksomhedskommunikation, intern kommunikation og internt nyhedsbrev. Derefter gennemgås videndeling. Jeg har valgt at begynde med retorik, da det er én af de første kommunikationsteorier der er lavet, og da det stadig bruges i hverdagssituationer i mange henseender. Derfra går jeg videre til kommunikationsteorier fra moderne tid. Det gøres for at bestemme hvad der kunne være relevant som grundlæggende perspektiv for kommunikationen. Dernæst gennemgår jeg virksomhedskommunikation for at fastlægge hvordan kommunikationen i en virksomhed skal være. Emnet intern kommunikation skal præcisere hvordan det kommunikeres internt i en virksomhed, og det bliver efterfulgt af emnet internt nyhedsbrev. 10 Helhedsplan for NOVEM Videncenter og Centerpark - Vision & strategi for et bæredygtigt erhvervsområde, se bilag 2, p. 2 8

9 Emnet intern kommunikation indeholder mange selvstændige delemner, som intranet og nyhedsbrev, og jeg har valgt at koncentrere mig om nyhedsbrevet i specialet, og udarbejdelsen af et internt nyhedsbrev gennemgås. Dette inkluderer både de verbale dele (sprog, stilistik), og de visuelle dele (billeder, farver, layout). Det vil være meget praktisk orienteret, da der ikke er deciderede videnskabelige teorier om udarbejdelsen af et nyhedsbrev, idet det er et praktisk arbejde. Jeg har taget videndeling med pga. emnets store betydning for centeret, og med det formål at videndeling skal kunne formidles delvist via det interne nyhedsbrev. Disse emner skal hjælpe til at komme frem til de mulige retningslinier for udarbejdelsen af et internt nyhedsbrev til NOVEM. Først beskriver og diskuterer jeg nogle af de teorier, der er fremsat om ovenstående emner. Efter den teoretiske gennemgang vil jeg lave en empirisk undersøgelse af et internt nyhedsbrev fra den engelske forskerpark Aston Science Park, hvis organisation tilnærmelsesvis svarer til strukturen i NOVEM. Denne analyse vil jeg bruge som en praktisk indikator for hvilke dele, der er vigtige at have med i et internt nyhedsbrev. Dernæst vil jeg også bruge Aston Science Park til at give eksempler flere steder, primært i teoridelen. Afgrænsning Der er flere metoder, som kan fremme en virksomheds interne kommunikation; Nyhedsbreve, intranet, opslagstavler, fjernsynsskærme, mødefora, den daglige snak over kaffekoppen m.m. For at den interne kommunikation på én gang kan indebære korrekte fakta, socialt samvær og relevant formidling af information skal flere af disse metoder bruges samtidig. Jeg har valgt kun at beskæftige mig med det interne nyhedsbrev, fordi specialets omfang ikke tillader at behandle alle metoderne, og fordi nyhedsbrevet er en formidlingsmåde, der ikke kræver for mange af en virksomheds ressourcer i form af tid og penge, og det kan hurtigt distribuere relevante informationer rundt iblandt en virksomheds medarbejdere Scholes, Eileen, Gower Handbook of Internal Communication, p

10 Man kan argumentere, at udenlandsk materiale kan give et fordrejet billede af hvordan et tilsvarende materiale bør udarbejdes her i Danmark, idet både visuelle og verbale dele, som sprog, farver og billeders meninger kan afkodes på en anderledes måde i det pågældende udenlandske land i forhold til det danske. Dog tror jeg omvendt, at fortolkninger og betydninger er noget nær ens i mange lande, i hvert fald inden for den vestlige kultur. Specialets opbygning Specialet er inddelt i tre dele. I første del lægges ud med en præsentation af NOVEM og af Aston Science Park. Derefter gennemgås og diskuteres de teoretiske delemner, der er relevante for området, og her bruges Aston Science Park som eksempel. I anden del analyseres Aston Science Parks interne nyhedsbrev, E-Insight. Analysen foretages på baggrund af Lisbeth Thorlacius model for visuel kommunikation. Hun understreger det visuelle i kommunikationen, men det er fordi hun skal bruge modellen til analyse af websites. Den kan også sagtens anvendes til tekster, og jeg vil bruge den til en blanding af de to. I tredje del findes frem til mulige retningslinier for hvordan et internt nyhedsbrev i NOVEM kan se ud, men baggrund i teorien og analysen. Opgavens baggrund Flere og flere virksomheder finder ud af, at det i længden er gavnligt at implementere intern kommunikation i virksomheden, og jeg har selv oplevet hvordan mangel på struktureret intern kommunikation har haft følger, der kunne være undgået, eller har gjort arbejdsprocesser noget mere komplicerede, end det egentligt var nødvendigt. Derfor interesserer emnet mig meget, og da jeg så byggeskiltet for NOVEM, tænkte jeg øjeblikkeligt, at de måtte have brug for at opbygge en effektiv intern kommunikation for at centeret kan fungere optimalt. Dernæst mente jeg, at det faktum at NOVEM vil bestå af flere forskellige og selvstændige parter, gør arbejdet med intern kommunikation endnu mere relevant. 10

11 PRÆSENTATION AF ASTON SCIENCE PARK Aston Science Park er en engelsk forskerpark beliggende i Birmingham i forbindelse med Aston University. Forskerparken blev etableret i 1983, og har et tæt samarbejde med Aston University, som både er et universitet med naturvidenskabelige og humanistiske fag og en handelshøjskole. Forskerparken administreres af virksomheden Birmingham Technology Limited, hvis mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Birmingham ved at stille de faciliteter til rådighed, som er nødvendige i den sammenhæng. Virksomhederne får stillet hjælp og rådgivning inden for bl.a. PR og marketing, finansiel støtte, kontorarealer, mødefaciliteter og andre praktiske serviceenheder til rådighed. Dernæst får de også mulighed for at udvikle et samarbejde med andre virksomheder i Aston Science Park. 12 Forskerparken er opdelt i separate enheder, hvori der er opført bygninger til at huse virksomhederne. Mange af de virksomheder, som ligger i Aston Science Park, er udsprunget i universitetets regi, og de tilhører vidt forskellige brancher, lige fra IT virksomheder, forlag, vikarbureauer til farmaceuter. Man kan sige, at Aston Science Park er blevet det, som NOVEM måske stiler efter; der er 13 bygninger med over 100 virksomheder og over 1400 medarbejdere. 13 Ideen bag Aston Science Park var, at skabe et center hvor virksomheder kan blive grundlagt og vokse sig store, og hvor allerede etablerede virksomheder kan opleve vækst. Holdningen er, at ved at forstærke de samlede styrker gennem eksempelvis investeringer eller videndelingsgrupper, kan virksomhederne fokusere mere målrettet mod at udvikle deres markeder. I forskerparken er der to innovationscentre, som fungerer som igangsættere for virksomheder i de tidlige vækststadier. Halvdelen af de virksomheder, som i dag bor i forskerparkens område, er startet i det ene innovationscenter, Business and Innovation Centre. I 2001 byggede man endnu et innovationscenter pga. stor efterspørgsel, og siden det nye center, Faraday Wharf, blev åbnet, har det trukket yderligere 22 virksomheder til parken Pressemeddelelser Park s brimming with success og Property Midlands, se bilag 1 11

12 PRÆSENTATION AF NOVEM I Nordvestjylland har de syv kommuner Holstebro, Struer, Lemvig, Vinderup, Thyborøn-Harboøre, Ulfborg-Vemb og Thyholm skabt selskabet NOVEM. Med det udgangspunkt planlagde de udviklingen af NOVEM Park. Parken er tiltænkt som en erhvervspark, hvor både offentlige og private parter kan etablere sig. NOVEM Parks område er så stort, at der kan opføres et større antal nye bygninger. Den første bygning i parken, NOVEM, er opført, og de 6700 m 2 fordelt på 3 etager er udlejet. 15 Det er centeret NOVEM, som bliver et af omdrejningspunkterne i specialet. NOVEM kommer til at virke som centrum i parken, og formålet med at lave det er ambitionen om et samlet center for både offentlige og private virksomheder og institutioner med faglig indsigt i miljø, energi, forsyning og erhvervsservice. NOVEM vil give disse ideelle rammer til videreudvikling af deres eget område, men også inspirere til netværksdannelse og videndeling imellem dem (men også eksternt), og dermed udvikle de kompetencer det kræver at forbedre regionens miljøhensyn, uddannelsesforhold og vækstmuligheder. 16 Grunden til at man har fundet det nødvendigt at udvikle et kompetencecenter er, at koncentrationen af højtuddannede i virksomheder og organisationer i denne landsdel er lav, og der er stor afstand til akademiske uddannelsessteder. Det har været svært at tiltrække og beholde den specialviden, som højtuddannede kan tilbyde, hvilket det nye erhvervsområde skal forbedre mulighederne for. 17 Centeret har en overordnet centerorganisation, NOVEM, til at varetage den daglige drift af centeret, hvilket udover mere praktiske opgaver bl.a. består af at fremme den tilsigtede videndeling, informationsudveksling og skabelse af interaktive netværk via IT. Nu bor der 14 virksomheder og organisationer i centeret, og de har forskellige baggrunde i forhold til branche, arbejdsområde, struktur etc. 18 Dermed vil organisationsstrukturen bestå af en overordnet organisation med selvstændige og uafhængige afdelinger Helhedsplan for NOVEM Videncenter og Centerpark - Vision & strategi for et bæredygtigt erhvervsområde, se bilag 2, s Ibid

13 Centeret kommer til at fungere som den daglige basis for forskellige parter, som har lejet sig ind i bygningerne. Jeg vil i det følgende kalde parterne for brugergruppen, idet det drejer sig om den gruppe af virksomheder, som benytter NOVEMs faciliteter. Brugergruppen består af: A2 Arkitekterne Carl Bro COWI DEEC Enervice Miljøafdelingen, Holstebro Kommune Miljøcenter Vestjylland MODUS Maabjerg BioEnergy NOMI NOVEM Nordvestjysk Erhvervscenter Ringkøbing Amts Erhvervsservice Vestforsyning

14 INTRODUKTION TIL TEORIEN Kommunikationen imellem mennesker har altid eksisteret på den ene eller den anden måde, og den spænder vidt fra små lyde og gestikulation til udviklet sprog, elektroniske hjælpemidler og teorier om hvordan alt dette gøres bedst. Dog er den udviklede del med moderne teorier m.m. ikke altid bedre end de værktøjer, som mennesket ud fra sin natur og logiske sans kommunikerede med for tusindvis af år siden. Jeg vil begynde med teorien om retorikken, som daterer sig tilbage til før Kristi fødsel, og bevæge mig videre derfra til at indsnævre emnet til kommunikation, virksomhedskommunikation og intern kommunikation med fokus på et internt nyhedsbrev. Dernæst vil jeg gå videre til videndeling, da det er en del af formålet med NOVEM. RETORIK En del af den menneskelige kommunikation er talen imellem to eller flere personer. Talens brugbarhed fremkommer når den er vedkommende og virkningsfuld, hvilket er essensen i retorikken, da man her forsøger at finde frem til hvad der gør en talers tilhørere engagerede eller modsat uengagerede og ligeglade. Det samme gælder for skriftlig kommunikation. I faget retorik er der lavet teorier om hvordan man opnår engagerede tilhørere/læsere, og det vil være noget af det, nærmere betegnet de tre appelformer, jeg bruger i dette kapitel. Jeg begynder kapitlet om retorik med at klarlægge retorikkens oprindelse og historie, og følger op med en definition af faget. Derefter gennemgår jeg retorikkens tre appelformer, som bruges i mange sammenhænge. Retorikken opstod omkring år 427 f.kr. 20 Det skete da Sicilien var sluppet af med dens herskere, og øens indbyggere ville styre deres samfund gennem indbyrdes forhandlinger. Da lærte advokaten Corax og hans elev Tisias indbyggerne om veltalenhed. Corax og Tisias fik mange efterfølgere, hvilke man betegnede sofisterne, de veltalende, deriblandt taleren Gorgias Fafner, Jørgen, Retorik: klassisk og moderne: indføring i nogle grundbegreber 21 Lindhardt, Jan, Retorik, p

15 Gorgias præsenterede den nye og blomstrende veltalenhed i Athen, og dermed var faget grundlagt. 22 Veltalenheden er ofte en dominerende og afgørende faktor blandt mennesker. Eskimoerne afgør uenigheder igennem orddueller og afrikanske stammer vælger den, der kan tale bedst og længst som høvding. Retorikken handler om det, der gør én tale bedre end andre. Om hvorfor tilhørerne er interesserede og engagerede under én tale, og ligeglade og halvhjertede under en anden. 23 Ifølge Lindhardt er retorikkens opgave, at beskrive hvad der får den gode tale til at være god, og udfra dette fastlægge reglerne for en god taler. Efter retorikkens oprindelse har den haft op- og nedture op igennem historien og frem til i dag. Da den i sin begyndelse mødte det praktiske liv lød kritikken på hulhed og usandfærdighed. Sokrates og Platon var blandt kritikerne mod sofisternes udtryksform, og i en forsvarstale kritiserede Sokrates deres veltalenhed for ikke at indeholde et sandt ord, og understregede at han ville sige hele sandheden, hvorfor hans tale ikke ville udvikle sig til et retorisk indlæg smykket med fine ord og vendinger. I stedet ville hans tale blive lige ud af landevejen. Dermed havde Sokrates fremdraget endnu en retorisk udtryksform, for retorisk sprogbrug kan både være veltalenhed og jævn tale med et mere impulsivt ordvalg. 24 På det tidspunkt var godhed en selvfølge, og Sokrates, som var imod retorikken, fik Gorgias til at indrømme at veltalenhed kan misbruges af samvittighedsløse personer. Det udgjorde stor risiko for retorikken, for man skulle vel ikke bruge retorik, hvis det var til at dække over usandheder. For Platon, Sokrates elev, var veltalenhed adskilt fra erkendelsen og udførelsen af det gode. I dag er vi meget bevidste om at veltalenhed ikke udelukkende udgør sandheder, og sproget kan virke fordrejende (reklamer, propaganda), men samtidig er det heller ikke konsekvent tilfældet for veltalenhed. 25 Længere fremme i historien, under kejserens enevælde, blev talerens rolle i samfundet ligegyldig og dermed også retorikken. Derefter blev kristendommen en verdensmagt, og den puritanske tankegang udelukkede menneskelig forskønnelse af Guds ord. Da elimineredes også forskellen 22 Fafner, Jørgen, Retorik: klassisk og moderne: indføring i nogle grundbegreber 23 Lindhardt, Jan, Retorik, p Fafner, Jørgen, Retorik: klassisk og moderne: indføring i nogle grundbegreber 25 Lindhardt, Jan, Retorik, p

16 imellem talekunst og filosofi, da alle videnskaber var mennesket uvedkommende pga. kristendommen. Senere i historien kom retorikken tilbage da renæssancen udfoldede sig i filosofi, historieskrivning, sprog, litteratur, kunst, videnskab etc., men i 1800-tallet faldt den for anklagerne om at være en overfladisk overtalelsesmetode. 26 I dag er den tilbage og er blevet en moderne kommunikationsvidenskab, og ifølge P. Lemée og A. K. Lund er retorikken: netop læren om den hensigtsmæssige formidling, der passer til situationen. 27, altså ses den nu, af nogle, som hensigtsmæssig formidling i stedet for overfladisk overtalelsesmetode. Retorik bygger på persuasion, det at pege på de overbevisende momenter, der foreligger. På dansk har vi ikke et helt dækkende ord for persuasion, men nærmest kommer vi med overbevisning i modsætning til overtalelse, skønt faget meget ofte er blevet beskyldt for at have overtalelsen som sit hovedformål. Forskellen på overbevisning og overtalelse er at den overbeviste har fået en holdningsændring, som inkluderer dennes fornuft, men den overtalte har fået den uden fornuftens medvirken, og uden sin egen vilje, men med en følelsesbetonet holdningsændring til følge i stedet. 28 Retorik-magasinet giver en meget kort og klar definition af hvad retorik ifølge dem er: Hvad er retorik? Retorik er persuasiv, dvs. overbevisende kommunikation. Så snart vi gennem symboler (fx tale, skrift, billeder, blomster) søger at vinde tilslutning til et synspunkt, udøver vi retorik. Som fag blev retorikken grundlagt i Athen for ca år siden. 29 A. K. Lund og H. Petersen skriver om retorikken: Kunsten at kommunikere hensigtsmæssigt har været retorikkens genstandsfelt i flere tusinde år 30 Når en taler/skribent er oratorisk, pynter denne som regel sine udsagn, hvilket kan fremstå som tom snak. Det kan være irriterende for modtageren, som foretrækker klar, kort og saglig fremstilling. 26 Lindhardt, Jan, Retorik 27 Troværdighed tal godt for dig! Lemée og Lund, p Fafner, Jørgen, Retorik: klassisk og moderne: indføring i nogle grundbegreber og Lindhardt, Jan, Retorik 29 Retorik-magasinet nr. 49, se bilag 3 30 Lund, Anne Katrine og Petersen, Helle, Det sku vær så godt: organisationskommunikation, p

17 Det gik førhen, men ikke i dag, hvor de fleste har oplevet det så ofte at det kommer til at ligne bondefangeri, hvorfor reaktionen vil være ligegyldighed eller det sagte vil ligefrem virke frastødende. Dog er der stadig levn fra antikkens retorik. De moderne arvtagere er belære, fornøje og bevæge, hvilke bruges i mange sammenhænge. J. Lindhardt nævner for eksempel politisk propaganda, reklamebranchen, pressen. 31 De tre appelformer 32 Sokrates og hans elev Platon var, som nævnt, store modstandere af retorikken, og anså den ikke for at være et fag. Der opstod en kløft imellem filosofi og veltalenhed igennem Sokrates og Platon, som mente at visdom og talekunsten ikke kunne følges ad og at ord blev unødigt forskønnet via retorikken. Platons elev, Aristoteles, var imidlertid uenig i sin læremesters betragtninger, da han anså retorikken for at være et fag med betydelig berettigelse. Aristoteles ( f. Kr.) havde meget selvstændige meninger i forhold til Platon, og adskilte sig fra sin underviser på to områder. For det første formåede han delvist at gøre retorikken værdineutral idet han forsvarede faget med at det ikke kan bringes i fare på grund af enkelte samvittighedsløse personer, ligesom man heller ikke bringer lægefaget i fare på grund af enkelte dårlige læger. Den moralske kritik blev da ryddet væk med en argumentation, som har bestået i antikken, middelalderen og helt op i vores tid. For det andet argumenterede Aristoteles erkendelsesteoretisk. Han mente, at eftersom der i den rene fysik kun er et svar, kunne man derfra ved logisk tænkning komme frem til en uimodsigelig erkendelse. Men i det praktiske liv under beslutningstagen om hvad man skal gøre og mene, må man nøjes med det sandsynlige, rimelige og fornuftige. Derfor kan man ikke være helt sikker på at nå frem til et rigtigt svar, selvom man sagtens kan bruge logisk tænkning, for de faktorer der spiller ind er meget mere usikre og tilfældige. Aristoteles mente, at til at behandle dette har vi retorikken. 31 Lindhardt, Jan, Retorik 32 Fafner, Jørgen, Retorik: klassisk og moderne: indføring i nogle grundbegreber, p. 13ff 17

18 Aristoteles opfattelse af retorikken var, at den har sin egen metode og er et fag, som omfatter alle former for mundtlige og skriftlige meddelelser, og som kan bruges af enhver, der meddeler sig i ræsonneret form. Han bestemte det som en kunnen, hvis primære opgave ikke er at overbevise nogen, men i stedet påpege de overbevisende momenter i de enkelte tilfælde, og det centrale i retorikken er bevisførelsen. 33 Aristoteles retorik går ud fra at der er tre grundlæggende måder til at pege på de overbevisende momenter. De tre appelformer appellerer hver til bestemte behov hos modtageren (vi bruger dem ofte kombineret med hinanden i hverdagens kommunikation afvejet efter situationen). De tre appelformer er ethos, pathos og logos, og iflg. Aristoteles udgjorde de tre appelformer kernen i al bevisførelse. Aristoteles tænkte sig persuasio forløbende på én gang ad tre linier: Som en appel til følelsen, hvor den har to fremtrædelsesformer: Ethos, som er karakteregenskaber man gerne vil vise hos taleren. Pathos, som er den følelsesmæssige tilstand man gerne vil vinde hos tilhørerne. Som en appel til forstanden: Logos, som er argumentationen i talen, eller indholdet. De skulle sammen fungere underbyggende for troværdigheden af en bevisførelse. En tale bygger således på de tre for at virke overbevisende, ved at man kan vinde tilhørernes sympati, man kan bevæge deres følelser som sagen kræver det, og man kan underbygge at det man siger er sandt. Aristoteles opstiller dem i rækkefølgen ethos, pathos og logos, og denne opstilling er psykologisk tilfredsstillende, da den modsvarer tilblivelsesfaserne i enhver vellykket overbevisningsteknik. Retorikken er et fag, men hvorvidt den kun benyttes til at ytre sandheder eller, det modsatte, usandheder er en større diskussion, som jeg tror både afhænger af debattørernes indstillinger og måder at se verden på, men også situationen, hvor retorikken bruges. Hvis man ser meget sort og hvidt på verden, og i øvrigt har mistillid til andre, som ikke ligner ens egen person, kan man måske hælde til den betragtning, at retorik kun pakker støvede budskaber ind i glitrende papir. Men har man derimod et bredt syn på tingene, og i øvrigt er åben overfor andres levevis og indstillinger, kan 33 Fafner, Jørgen, Retorik: klassisk og moderne: indføring i nogle grundbegreber, p. 13ff 18

19 man nok også skelne de episoder hvor retorikken bruges som indpakning fra de episoder, hvor retorikken faktisk hjælper til forståelse. Et eksempel på retorik, hvor de tre appelformer bruges, er i Aston Science Parks nyhedsbrev E- Insight. Her kan man finde eksempler på retorikken allerede på forsiden. Her bruges ethos, idet man henviser til Sir John Harvey Jones, en kendt person, som via sin anerkendelse får modtager til at se tillidsfuldt på afsender. Pathos kan ses i billedet, hvor begge herrer smiler bredt og ser veltilpasse ud. Det kan give tillid i modtagers øjne (ethos), men det opnås fordi modtagers følelser bliver påvirkede ved at se to smilende og venlige personer. Logos bruges i samme tekst, hvor afsender flere steder skriver om, at Aston Science Park har udvidet og udviklet sig meget i det sidste årti, så modtager føler sig overbevidst via argumenter der stiler mod deres fornuft. Her vil man vise modtager at stedet har succes, ved at argumentere for det med tal og fakta. Alt dette kan måske ses fra den modsatte synsvinkel, men jeg vælger at blive ved den velmenende retorik. 19

20 KOMMUNIKATION C. E. Grenness afgrænser begrebet kommunikation ved følgende: Ved kommunikation forstår vi transport eller formidling af energi og information over eller gennem en grænse mellem to eller flere systemer. 34 Han understreger nogle vigtige generelle egenskaber ved kommunikation. Kommunikation er en dynamisk proces, og denne proces udvikles og forandres løbende, hvorfor den ikke kan betegnes som en struktur. Dog kan stabile processer give mønstre, som viser strukturer, der kan afgøre de efterfølgende kommunikationsprocesser. Relationen imellem kommunikationsaktørerne er også dynamisk, og både afsender og modtager har begge rollen som henholdsvis afsender og modtager, idet begge giver og tager imod budskaber. Konteksten for kommunikationen sætter de rammer, der bestemmer relationen imellem aktørerne. Grenness sammenligner konteksten med et sæt cirkler, som bliver større og større, hvor yderrammerne agerer som aktørernes biologiske og kulturelle forudsætninger. Den relation kommunikationen giver er stabil når rammerne accepteres af aktørerne, men konteksten er også foranderlig, og især i vores moderne samfund er dens stabilitet udsat. Kommunikation har flere niveauer og foregår oftest samtidig på disse, afhængig af kontekst og rammer. Grenness beskriver kommunikativ kompetence som værende afhængig af, at aktøren bl.a. kan analysere de dynamiske og strukturelle faktorer på disse niveauer, eks. i den kontekst, kommunikationen udspilles inden for. 35 Dermed kan modtager forstå og handle ud fra kommunikationssituationen. Kommunikationskompetencerne kan udspilles ud fra forskellige perspektiver, og nedenfor vil jeg gennemgå to perspektiver ud fra C. E. Grenness. 34 Grenness, Carl Erik, Kommunikation i organisationer indføring i kommunikationsteori og kommunikationsteknikker, p Ibid., p

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS:

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS: Dens kæv e model l æs er Gr uppe21 Aa l bor guni ve r s i t e t2006 Humanistisk Fakultet Aalborg Universitet TITEL: Den skæve modellæser Tema: Medieformidlet kommunikation PROJEKTPERIODE: 6. semester

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Forsikring eller fatamorgana

Forsikring eller fatamorgana Roskilde Universitetscenter Master i Professionel Kommunikation Modul 1 Forsikring eller fatamorgana Redelighedsanalyse af brochure fra stamcellebanken StemCare Maj 2005 Anne Gregersen Anne Cathrine Gjærde

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere