Militærnægteradministrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Militærnægteradministrationen"

Transkript

1 Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE Februar 2009 Indledning 2008 har med sikkerhed været et år, hvor begrebet militærnægter har kunnet høres og ses. Bl.a. har Danmarks Radios De sorte Spejdere gjort brug af én af vores udstationerede militærnægtere i forbindelse med deres udsendelser, ligesom vi har set, at forskellige teatre i deres programmer har nævnt de udstationerede militærnægtere. Antallet af værnepligtige, der søgte om overførsel fra forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til militærnægtertjeneste, steg fra 281 i 2007 til 363 i 2008 (en stigning på 29%). Administrationschef Michael D. Pedersen og souschef Bettina Flittner Sidst i 2008 genoptog vi udstationeringsbesøgene, hvilket er en stor succes. Ved besøgene kunne vi konstatere, at militærnægterordningen fungerer - til gavn og glæde for alle! Udstationeringsbesøgene vil fortsætte i 2009, idet det er optaget som et resultatkrav, at mindst 50 udstationeringssteder skal besøges vil blive et år, hvor Militærnægteradministrationen fokuserer på både at nå de kortest mulige sagsbehandlingstider og at nå den højst mulige kvalitet i sagsbehandling og løsning af driftsopgaver. Militærnægteradministrationen vil endvidere være åben over for de nye krav og forventninger, der kommer til udtryk i forbindelse med brugerundersøgelser eller udstationeringsbesøg. Når jeg ser tilbage på 2008, så var det ikke så ringe endda, og det skyldes i høj grad vores fine samarbejde med bl.a. udstationeringsstederne og mange tak for det. Samtlige udstationeringssteder, militærnægtere og øvrige samarbejdspartnere ønskes herved et godt nytår 2009 Militærnægteradministrationen Telefon: Sags- og personnummer Hedelykken 10 Telefax: bedes anført ved henvendelse 2640 Hedehusene

2 2 Administrationsomkostninger - ny sats - alle udstationeringssteder betaler nu administrationsomkostninger Med virkning fra den 1. januar 2009 er administrationsomkostningen 49 kr. pr. dag, hvor en militærnægter arbejder for et udstationeringssted. Administrationsomkostningen, der skal dække en del af Militærnægteradministrationens omkostninger ved udstationeringsordningen, reguleres årligt pr. 1. januar. Reguleringen sker efter Danmarks Statistiks lønstatistik for hele kroners udsving, jf. 12 i bekendtgørelse nr. 995 af 4. oktober 2008 om civil værnepligt. Inden Militærnægteradministrationen sender en faktura, fratrækkes sygedage, orlovsdage og dage med ulovligt fravær i administrationsomkostningerne. Ovennævnte bekendtgørelse ophævede den hidtidige bekendtgørelses 13, stk. 2, hvor udstationeringssteder godkendt inden 1. januar 1989 var fritaget for betaling af administrationsydelse. Fremover skal alle udstationeringssteder betale administrationsomkostninger. Hvis et udstationeringssted ikke mener, at det er i stand til at betale administrationsomkostninger, skal besked om udtrædelse af udstationeringsordningen gives til Karen Nielsen på eller ved Introduktionsdage for værnepligtige 2009 Der er for 2009 planlagt i alt 22 introduktionsdage for værnepligtige. Introduktionsdagene afvikles i Militærnægteradministrationens kontorer i Hedehusene. I resten af 1. halvår 2009 afvikles introduktionsdagene på flg. datoer: 4. marts, 11. marts, 25. marts, 22. april, 6. maj, 27. maj og 3. juni. I 2. halvår 2009 afvikles introduktionsdagene på flg. datoer: 12. august, 19. august, 26. august, 2. september, 16. september, 30. september, 28. oktober, 11. november, 25. november og 2. december. De værnepligtige skal give møde i Militærnægteradministrationen senest kl Introduktionsdagen forventes afsluttet senest kl Udstationeringsstederne kan sende repræsentanter, der kl kan fortælle de nye værnepligtige om udstationeringsstedet. Under introduktionsdagen vil militærnægterne vælge udstationeringssted. Derfor kan mange af udstationeringsstederne forvente et telefonopkald onsdag eftermiddag vedrørende udstationering af en ny værnepligtig. militaernaegter.dk i nyt format - øget brugervenlighed og m.m. Militærnægteradministrationen har fortsat et stort ønske om at relancere militaernaegter.dk i et nyt format med øget brugervenlighed. Arbejdet hermed skrider planmæssigt frem, og vi glæder os til snart at kunne fremvise det endelige resultat, der muligvis allerede vil kunne ses i slutning af marts 2009.

3 3 Ny bekendtgørelse for aftjening af civil værnepligt Den 1. november 2008 trådte bekendtgørelse nr. 995 af 4. oktober 2008 om civil værnepligt i kraft. Dermed blev bekendtgørelse nr. 781 af 15. oktober 1999 om civil værnepligt ophævet. NYE BESTEMMELSER FOR AFTJENING AF CIVIL VÆRNEPLIGT (gældende fra 1. november 2008) Eftertjeneste og erstatningstjeneste 6. Har en værnepligtig været ulovligt fraværende fra værnepligtstjenesten i i alt 10 dage eller derover, kan værnepligtstjenesten forlænges i tilsvarende omfang. Med ulovligt fravær sidestilles i denne bekendtgørelse strafafsoning, herunder varetægtsfængsel, der anses som udstået i straffen. Stk. 2. Har en værnepligtig fået meddelt orlov i flere end 10 dage (bortset fra barselsorlov og ferieorlov), kan værnepligtstjenesten forlænges i tilsvarende omfang. Læge- og tandlægehjælp 10. Civile værnepligtige har ret til fri lægehjælp ved Militærnægteradministrationens læge og uden for dennes træffetid ved praktiserende læge eller vagtlæge. Civile værnepligtige har endvidere ret til anden lægehjælp mv., hvortil den værnepligtige er henvist af de i 1. pkt. nævnte læger. 11. Civile værnepligtige, som ønsker tandlægehjælp, skal kontakte Militærnægteradministrationen for nærmere vejledning om tandlægeordningen for civile værnepligtige inden tandlæge opsøges. Stk. 2. Civile værnepligtige med indtil 4 måneders tjeneste kan i tilfælde af et akut problem (tandpine, knækket fyldning, rodbetændelse el. lign.) blive undersøgt og behandlet, således at den civile værnepligtige er smertefri. Behandlingen, der tilbydes, kan alene svare til de ydelser, som er omfattet af gældende overenskomst med Sygesikringen. Stk. 3. Civile værnepligtige med mere end 4 måneders tjeneste har ret til fri ordinær tandbehandling. Behandlingen, der tilbydes, kan alene svare til de ydelser, som er omfattet af gældende overenskomst med Sygesikringen. Stk. 4. Militærnægteradministrationen kan efter forudgående ansøgning fra den værnepligtige meddele tilladelse til fri ekstraordinær tandbehandling. Administrationsomkostninger 12. Militærnægteradministrationen opkræver betaling for anvendelse af civile værnepligtiges udførelse af civilt arbejde til dækning af administrationsomkostninger. Stk. 2. Betalingen udgør pr. 1. januar ,00 kr. for hver dag, den civile værnepligtige udfører civilt arbejde. Beløbet reguleres pr. 1. januar efter Danmarks Statistiks lønstatistik for staten for hver hele krones udsving. Med den nye bekendtgørelse gælder, at en militærnægter, der har været ulovligt fraværende i i alt 10 dage eller derover, kan få sin værnepligtstjeneste forlænget i tilsvarende omfang. Samme regelsæt gælder tillige, hvis en militærnægter har fået bevilget orlov af andre årsager end barsels- og ferieorlov. I disse tilfælde vil opholdet på udstationeringsstedet således kunne blive forlænget. Fraværsmelding for militærnægtere Giver en militærnægter ikke møde som aftalt, skal udstationeringsstedet give meddelelse til Militærnægteradministrationen. Dette gælder både ved sygdom og ved andre fraværsårsager. Det er således ikke tilstrækkeligt, at militærnægteren i tilfælde af sygdom alene kontakter Militærnægteradministrationens læge. Udstationeringsstedet skal fraværsmelde militærnægteren, ligesom Militærnægteradministrationen også skal kontaktes, når militærnægteren atter møder på arbejde.

4 4 Det er meget vigtigt, at udstationeringsstedet melder militærnægteren fraværende og melder militærnægteren tilbage på arbejde. Dette skyldes, at det har betydning for udstationeringsstedets administrationsomkostninger. Der skal således alene betales for de dage, hvor militærnægteren møder på arbejde. Derudover tjener fraværsmeldingen som en mulighed for at opfange eventuelle problemer i forbindelse med militærnægterens udførelse af sin tjeneste. Endelig øges vores mulighed for at servicere udstationeringssteder. Meddelelse om fravær gives til Karen Nielsen på eller ved samt Nadia S. Mølledal på eller ved Ajourføring af data om udstationeringsstederne Vores nyhedsbrev udsendes elektronisk. Dette er en kommunikationsmetode, der er kommet for at blive. Bl.a. spares der produktions- og portoudgifter. Desværre må det dog fortsat konstateres, at udstationeringsstedernes kontaktoplysninger ikke altid er ført ajour. I alle tilfælde må vi konstatere, at ca. 10% af samtlige s med nyhedsbrevet kommer retur med oplysning om, at modtageren ikke længere findes. Når vores nyhedsbrev ikke kommer frem, vil vigtig information gå tabt. Derfor må vi endnu engang appellere til, at udstationeringsstedernes kontaktoplysninger føres ajour, så det er de rigtige personer, der modtager information. Vi har haft glæde af vores militærnægtere, fordi de går ind i arbejdet som ansvarlige voksne. Militærnægtere er en ekstra voksen set i forhold til vores normering og det giver børnene ekstra muligheder. En ekstra ansvarlig voksen giver mere plads til det enkelte barns udfoldelses- og læringsmuligheder. Vi må være et populært udstationeringssted. Vi har plads til 2 militærnægtere, og de pladser er næsten altid besat - endda så meget, at vi nogle gange har overlapning med en ekstra militærnægter i en kortere periode. Vi har over årene som udstationeringssted flere gange oplevet, at en militærnægter efter udstået tjeneste er fortsat som vikar hos os til gensidig glæde. Vi har også i flere tilfælde oplevet, at militærnægteren er fortsat med en uddannelse som lærer eller pædagog, fordi interessen for arbejdet med børn er blevet vakt i forbindelse med udstationeringen. Stig Madsen Skoleleder N. Kochs Skole, Aarhus Vi ajourfører vores liste over udstationeringssteder mindst én gang om måneden for at være aktuelle med oplysningerne. Send venligst eventuelle rettelser eller tilføjelser til Karen Nielsen ved eller på Forsvarsministeriets internetportalprojekt Der arbejdes i Forsvarsministeriet på en koncernfælles internetportal og et fælles teknisk system til at drive alle hjemmesider under ministeriet, herunder også Militærnægteradministrationens hjemmeside. Dette vil medføre, at alle hjemmesider under Forsvarsministeriets område vil blive bundet sammen af en fælles designlinie, og det vil være muligt for bl.a. Militærnægteradministrationen på sigt at kunne tilbyde ny service til brugerne, som vil gøre det lettere for både brugerne og myndighederne. Ifølge ekstern projektleder i Forsvarsministeriet, Erland Riis Lavsen, er der tale om et ambitiøst og teknisk krævende projekt med mange interessenter - et projekt, der har været undervejs i et stykke tid. Forsvarsministeriet på Holmens Kanal Forsvarsministeriet»Projektet udvikler sig meget positivt, men på grund af projektets kompleksitet kan de første hjemmesider drevet på det nye system først ses senere på året«, oplyser Erland Riis Lavsen. Militærnægteradministrationen vil naturligvis følge op på internetportalprojektet, når der foreligger nye oplysninger.

5 5 Status på Militærnægteradministrationens virke Overordnede bemærkninger I denne tid er vi i færd med at udarbejde vores årsrapport for Årsrapporten, der gør status på vores virke i det forgangne år, vil blive indleveret til Forsvarsministeriet ultimo marts Når årsrapporten er godkendt og underskrevet (formentlig ultimo april 2009), vil den blive tilgængelig på militaernaegter.dk, hvor man indtil da vil kunne læse årsrapporten for Personalia Den nye resultatkontrakt, der synliggør kravene og forventningerne til Militærnægteradministrationens resultater og udvikling, vil også blive gjort tilgængelig på militaernaegter.dk. For så vidt angår perspektiverne for 2009, er Militærnægteradministrationens fokusområder, at kommunikationen med udstationeringsstederne skal intensiveres. Dette skal ske i form af besøg på udstationeringsstederne, styrkelse af nyhedsbrevet og styrkelse af vores hjemmeside. Samtidig skal Militærnægteradministrationen sikre, at de effektiviseringer og rationaliseringer, der blev gennemført i 2008, konsolideres i Endelig er det en klar målsætning, at der skal indkaldes det størst mulige antal militærnægtere til tjeneste under de givne økonomiske rammer. Overførte militærnægtere i 2008 I 2008 modtog Militærnægteradministrationen 363 ansøgninger om tjeneste som militærnægter, hvoraf 333 er overført til militærnægtertjeneste. Sammenlignet med 2007 er der tale om en stigning på 29%. Den 1. november 2008 kunne vi byde overassistent Nadia S. Mølledal velkommen. Nadia S. Mølledal, der afløser kontorfuldmægtig Britt Nielsen, vil fremover varetage arbejdet med løn- og bogholderiopgaver samt udstationeringsordningen. Derudover vil hun også deltage i gennemførelsen af introduktionsdagen. Den 1. januar 2009 begyndte souschef Bettina Flittner som souschef i Militærnægteradministrationen. Bettina Flittner, der er jurist, og som frem til sin ansættelse i Militærnægteradministrationen var ansat i Statsforvaltningen, er samtidig chef for juridisk sektion og bl.a. ansvarlig for udarbejdelsen af Nyhedsbrev til udstationeringsstederne. Den 31. januar 2009 fratrådte kontorfuldmægtig Vibeke Arestrup, idet hendes arbejdsopgaver indtil videre bestrides af Nadia S. Mølledal (udstationeringsbesøg) og Niels-Ole G. Mannerup (overførelse, udsættelse og indkaldelse samt it).

6 6 Militærnægteradministrationen besøger udstationeringssteder Vi sætter stor pris på vores militærnægtere, fordi de alle er kommet med en positiv indstilling til dét at arbejde på Kattegatcentret. De har haft meget forskellig baggrund, men fælles for dem alle er, at det altid er lykkedes at få integreret deres respektive kompetencer i deres primære opgaver på arbejdspladsen. Nogle har været dygtige formidlere og andre har været dygtige håndværkere, men alle har været et stort plus for arbejdspladsen - også socialt. Karsten Bjerrum Nielsen, M.Sc. Udstillings- & formidlingschef Kattegatcentret, Grenaa Tjenesten som militærnægter varierer meget, og der er vide muligheder for spændende oplevelser - selv blandt hajer og andre eksotiske dyr Militærnægteradministrationen har i slutningen af 2008 genoptaget sine besøg ved udstationeringsstederne, hvilket er en opgave, vi vil fortsætte med at prioritere højt. Således er det p.t. planen, at vi i 2009 skal besøge mindst 50 udstationeringssteder i alle egne af landet. Baggrunden for at besøge et udstationeringssted er flerfoldig, men overordnet set drejer besøgene sig om, at vi gerne vil følge med i, hvordan det går alle, der er involveret i afviklingen af militærnægtertjenesten. Selvom vores database over udstationeringsstederne altid er opdateret, så får man et andet indtryk af hverdagen, når man ser en militærnægter i færd med at udføre sine arbejdsopgaver på det enkelte udstationeringssted. Når introduktionsdagen i Hedehusene er gennemført, og afviklingen af værnepligten er problemløs, har Militærnægteradministrationen ellers ingen kontakt til den enkelte militærnægter. Ganske vist modtager han i forbindelse med sin hjemsendelse diverse informationsmateriale, ligesom han skal tilbagelevere sit ID-kort m.v., men den daglige kontakt begrænser sig til udbetaling af løn og kontrol med ferie og sygdom. Overassistent Nadia S. Mølledal, der på introduktionsdagen bl.a. forestår produktionen af militærnægternes ID-kort samt udlevering af rejsekort Ifølge Nadia S. Mølledal, der er ansvarlig for planlægning af udstationeringsbesøg, er både udstationeringsstederne og militærnægterne glade for at få besøg af medarbejderne fra Militærnægteradministrationen.

7 NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE FEBRUAR Militærnægteradministrationen har under vores udstationeringsbesøg i 2008 hver gang modtaget positive tilbagemeldinger. Det er således vores erfaring, at militærnægterne meget hurtigt falder ind i de arbejdsopgaver, som udstationeringsstederne kan tilbyde; og selv om militærnægterne er blevet pålagt at aftjene værnepligt, går de alle ind til deres arbejdsopgaver med stor energi. Faktisk oplever vi, at nogle af vores militærnægtere bliver så glade for deres udstationeringssted og arbejdsopgaver, at de gerne vil fortsætte med at være tilknyttet udstationeringsstedet efter endt værnepligt. Dette kan naturligvis ikke altid lade sig gøre, men det er tegn på, at der har været et godt samarbejde parterne imellem. Tilfredshedsundersøgelse Generelt er langt størstedelen af de tjenstgørende militærnægtere meget tilfredse eller tilfredse med deres oplevelser op til, under og efter afviklingen af deres værnepligt. Blot 9,8% af vores militærnægtere har givet udtryk for deres utilfredshed ved tilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i november/december Det betyder dog omvendt, at 90,2% af militærnægterne er tilfredse eller meget tilfredse. MEGET TILFREDS 123 afgivne svar 29,4% TILFREDS 254 afgivne svar 60,8% UTILFREDS 41 afgivne svar 9,8% Militærnægteradministrationen gennemfører hvert år en tilfredsheds-/brugerundersøgelse, idet det i lige år er militærnægterne, der får muligheden for at give tilbagemelding på deres oplevelser i forbindelse med aftjening af deres værnepligt. I ulige år er det udstationeringsstederne, hvis oplevelser Militærnægteradministrationen ønsker at gøre sig bekendt med. Spørgeskemaerne forventes ultimo november 2009 at blive udsendt til de udstationeringssteder, som har en militærnægter udstationeret.

8 8 Kontakt os print og gem Militærnægteradministrationen Hedelykken Hedehusene Telefon: Telefax: Hjemmeside: Telefontid: Hverdage kl kl Lægekonsultation: Hverdage kl kl telefon (kun telefonisk henvendelse - konsultation efter aftale) KONTAKTLISTE OVER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONENS MEDARBEJDERE SEKTION NAVN STILLING DIREKTE MOBIL Ledelse Michael D. Pedersen Administrationschef Bettina Flittner Souschef Udstationering Karen Nielsen Kontorfuldmægtig Nadia S. Mølledal Overassistent Sygemelding Karen Nielsen Kontorfuldmægtig og ferie Nadia S. Mølledal Overassistent Tandlæge Helle Bladsen Afdelingsleder Læge- Mikael Sværke Læge konsultation Karen Nielsen Kontorfuldmægtig Bogholderi Amina Sefić Fuldmægtig Løn Nadia S. Mølledal Overassistent Kasse Helle Bladsen Afdelingsleder Økonomi Amina Sefić Fuldmægtig Jura Bettina Flittner Souschef Overførelse og Helle Bladsen Afdelingsleder udsættelse Niels-Ole G. Mannerup Fuldmægtig it Vakant

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere