God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God foreningsledelse i Muskelsvindfonden"

Transkript

1 God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen Udøvelse af ejerskab og kommunikation Aktiver og værdibeholdning Interessenternes rolle og betydning for organisationen Organisationens politik i relation til interessenterne Åbenhed og gennemsigtighed Oplysning og afgivelse af information Repræsentantskabet og bestyrelsernes opgaver og ansvar Bestyrelsernes overordnede opgaver og ansvar Bestyrelsesformændenes opgaver Forretningsorden Information fra ledergruppen til bestyrelserne Bestyrelsernes sammensætning Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer Introduktion til bestyrelsesmedlemmer Antallet af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsernes uafhængighed Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Mødefrekvens Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter Valgperiode Anvendelse af udvalg under repræsentantskabet Evaluering af bestyrelsernes og direktionens arbejde Frivilligt bestyrelsesarbejde og ledergruppens vederlag Politik for personlige omkostninger knyttet til bestyrelsesarbejde Ledergruppens vederlag Åbenhed om ansættelsesforhold Risikostyring Identifikation af risici Plan for risikostyring Åbenhed om risikostyring Revision Bestyrelsens indstilling til valg af revisor Regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Resultatet af revisionen Ni anbefalinger til den daglige leder

2 1. Indledning Hvordan ledes Muskelsvindfonden? Hvordan er Musholm Bugt Feriecenter, Rehabiliteringscenter for Muskelsvind og Indsamlingsorganisationen knyttet sammen med Muskelsvindfonden? Hvem sidder i de forskellige fondes bestyrelser, og ud fra hvilke kriterier vælges bestyrelsesmedlemmerne? Mange medlemmer af Muskelsvindfonden kender ikke svaret på disse spørgsmål. Derfor har Muskelsvindfondens repræsentantskab ønsket at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed omkring det organisatoriske landskab gennem vedtagelse af principperne for God Foreningsledelse i Muskelsvindfonden. Principperne er inspireret af den omfattende proces, som i flere år har medført store kulturelle og organisatoriske ændringer i toppen af dansk erhvervsliv, som følge af det såkaldte Nørby udvalgs anbefalinger til Corporate Governance - god selskabsledelse eller Association Governance, som det hedder i foreningssammenhænge. Åbenhed og gennemsigtighed omkring rekruttering af medlemmer til bestyrelser, generelle ledelsesprincipper for både valgte og ansatte personer, samt samspillet mellem de forskellige politiske organer i Muskelsvindfonden og dens associerede fonde, er vigtige elementer i udviklingen af en forening, der i sin formålsparagraf lægger vægt på at løse de opgaver, som medlemmerne finder væsentlige. Principperne for God foreningsledelse i Muskelsvindfonden rummer således definition af begrebet uafhængige bestyrelsesmedlemmer og hensigtserklæringer omkring, hvor mange af bestyrelsesmedlemmerne i RCFM, Musholmfonden og Indsamlingsorganisationen som bør være omfattet af denne definition. Dokumentet beskriver ligeledes principper for, hvordan bestyrelserne bør samarbejde og koordinerer deres indsats, og det rummer nogle konkrete beskrivelser af de forventninger, vi kan tillade os at have til bestyrelsesformænd, næstformænd og menige bestyrelsesmedlemmer, samt eventuelt vederlag for deres arbejde. Afslutningsvis er der medtaget ni anbefalinger for de administrative ledere i Muskelsvindfondens ledergruppe. Disse anbefalinger er en omskrevet version af en række offentlige topchefers kodeks for den gode leder i den offentlige sektor. God foreningsledelse er vedtaget i Muskelsvindfondens repræsentantskab 29. februar 2008, suppleret med et nyt afsnit ved repræsentantskabsmødet 30. August 2008 og rettet efter Muskelsvindfondens Landsmøde 2010, som følge af ændringer i Muskelsvindfondens vedtægter. Anbefalingerne er opdelt i syv hovedafsnit og et bilag. Hvert hovedafsnit indledes med nogle overordnede rationaler, som beskriver baggrunden for, at emnet er genstand for anbefalinger. Dernæst følger de konkrete anbefalinger, som repræsentantskabet foreslår med udgangspunkt i rationalet. Endelig er der i varieret omfang knyttet kommentarer til anbefalingerne. Kommentarerne er ikke en egentlig del af anbefalingerne, men indeholder 2

3 bl.a. praktiske anvisninger og eksempler på, hvorledes organisationen kan anvende anbefalingerne. Vi gør opmærksom på, at vi skelner mellem Årsrapport og Årsberetning i dokumentet. Årsrapporten indeholder årsregnskab, kort ledelsesberetning og revisorpåtegning, og udarbejdes af revision i samarbejde med direktionen, mens Årsberetningen er Muskelsvindfondens bestyrelses skriftlige beretning, som offentliggøres før landsmødet i Muskelkraft og indeholder en beretning om foreningens aktiviteter. 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen Alle sygdomsbekæmpende og humanitære organisationer, deres medlemmer og samfundet har en fælles interesse i, at organisationerne til enhver tid er i stand til at tilpasse sig skiftende krav, og dermed vedblive med at være med til at sætte en dagsorden og arbejde i overensstemmelse med deres formål. Dette gælder også for Muskelsvindfonden. God organisationsledelse indebærer bl.a., at de politiske organer og direktion gør sig klart, at et samspil mellem ledelse og medlemmer er af væsentlig betydning for organisationen. Som beslutningstagere på landsmødet og ved aktivt at udøve deres rettigheder og indflydelse gennem deltagelse i foreningslivet, kan medlemmerne medvirke til, at ledelsen varetager medlemmernes interesser bedst muligt og sikrer en effektiv udnyttelse af organisationens ressourcer på kort og på langt sigt. God organisationsledelse forudsætter derfor hensigtsmæssige rammer, der tilskynder medlemmerne til at indgå i en dialog med Muskelsvindfonden ledelse og med hinanden. Dette kan bl.a. fremmes ved en styrkelse af landsmødets og andre landsdækkende medlemsaktiviteters rolle som forum for kommunikation og beslutninger. 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation Vi tilstræber i Muskelsvindfonden, at kommunikationen mellem organisationen og medlemmerne samt mellem organisationens medlemmer indbyrdes gøres så let og omkostningsfrit som muligt for medlemmerne bl.a. ved brug af informationsteknologi. God foreningsledelse skal således være tilgængeligt for medlemmerne på Muskelsvindfondens hjemmeside. Kommentar: Dette kan motivere medlemmerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse Aktiver og værdibeholdning Vi tilstræber, at Muskelsvindfondens bestyrelse med passende mellemrum vurderer, hvorvidt organisationens aktiver og værdibeholdning fortsat er i medlemmernes og organisationens interesse, samt redegør for denne vurdering i årsrapporten. 3. Interessenternes rolle og betydning for organisationen Det er afgørende for en organisations trivsel og fremtidsmuligheder, at organisationen har gode relationer til sine interessenter. En interessent er enhver, der direkte berøres af 3

4 organisationens dispositioner og virksomhed. Det er derfor ønskeligt, at organisationens ledelse driver og udvikler organisationen under behørig hensyntagen til dets interessenter og stimulerer til dialog med disse. Et frugtbart samspil mellem organisationen og dets interessenter forudsætter åbenhed samt gensidig respekt. Brugere af RCFM Medarbejder Crewer Medlemmer Af bestyrelser og repræsen-tantskab Medlemmer Medier MSF, RCFM, MUSHOLMFONDEN, Indsamling. Lands- & lokal politikere Myndigheder Andre organisa-tioner Koncert-publikum Kunder til MUSHOLMFONDEN Samarbejdspartnere og sponsorer 3.1 Organisationens politik i relation til interessenterne Vi tilstræber, at bestyrelserne i Muskelsvindfondens organisatoriske felt reflekterer over og klarlægger deres relationer til organisationens interessenter. Kommentar: En sådan refleksion kan eksempelvis indeholde en evaluering og en vurdering af udviklingen i samarbejdet med andre, samt i hvilket omfang parterne har Muskelsvindfondens idégrundlag, grundlæggende værdier og formål. 3.2 Åbenhed og gennemsigtighed Medlemmer, herunder potentielle medlemmer og frivillige, og øvrige interessenter, herunder bidragydere, samarbejdspartnere og sponsorer, har i forskelligt omfang behov for information om organisationen. Deres forståelse af og relation til Muskelsvindfonden afhænger bl.a. af informationsmængden og kvaliteten af den information, organisationen offentliggør eller meddeler. Åbenhed og gennemsigtighed er væsentlige forudsætninger for, at organisationens medlemmer og øvrige interessenter løbende har mulighed for at vurdere og forholde sig til organisationen og dens fremtidsperspektiver og dermed kan medvirke til et konstruktivt samspil med organisationen. 4

5 3.3 Oplysning og afgivelse af information Vi tilstræber, at bestyrelsen for Muskelsvindfonden udarbejder procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger af betydning for medlemmernes, de frivilliges, samt samarbejdspartneres og bidragsyderes vurdering af organisationen og dens aktiviteter samt forretningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde, medmindre offentliggørelse kan undlades efter de ISOBRO s indsamlingsetiske regler, som kan læses på Mål, strategier og resultater skal være en naturlig del af bestyrelsens skriftlige årsberetning. Kommentar: Vi tilstræber, at offentliggørelse også omfatter brug af organisationens hjemmeside, og at nærværende dokument om God foreningsledelse også gøres tilgængelige på denne. 4. Repræsentantskabet og bestyrelsernes opgaver og ansvar Det påhviler Muskelsvindfondens repræsentantskab at varetage medlemmernes interesser med omhu og under behørig hensyntagen til de øvrige interessenter. For så vidt angår den ledelsesmæssige arbejdsfordeling mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion, er det repræsentantskabets opgave at fastlægge de overordnede politiske rammer for foreningens arbejde, mens Muskelsvindfondens bestyrelse forventes at påtage sig ansvaret for at forestå den driftsmæssige og strategiske ledelse af organisationen, samt fastlægge retningslinjerne for og udøve kontrol med direktionens arbejde. Bestyrelserne for RCFM, Musholmfonden og Indsamlingsorganisationen forventes ligeledes at påtage sig ansvaret for at forestå den driftsmæssige og strategiske ledelse af deres organisationer. Bestyrelserne for alle de juridiske enheder forventes endvidere løbende at holde Muskelsvindfondens bestyrelse orienteret om alle væsentlige forhold og ændringer i de respektive fonde. Udvikling og fastlæggelse af hensigtsmæssige strategier for fondene er således en væsentlig ledelsesopgave. Bestyrelserne må i samarbejde med direktionerne sikre, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier. 4.1 Bestyrelsernes overordnede opgaver og ansvar Vi tilstræber, at bestyrelserne mindst en gang årligt drøfter og fastlægger deres væsentligste opgaver i relation til varetagelsen af den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af organisationen samt den løbende vurdering af direktionens arbejde. Resultatet af denne drøftelse fremlægges ved et årligt dialogmøde mellem ledergruppen og alle bestyrelserne i Muskelsvindfonden, RCFM, Musholmfonden og Indsamlingsorganisationen. Hver bestyrelse anbefales at forholde sig til prioriterede potentialer og risici i fremlæggelsen af deres strategiske overvejelser. 5

6 Kommentar: Bestyrelserne for RCFM, Indsamlingsorganisationens og Musholmfondens væsentligste opgaver vil normalt bl.a. omfatte: at fastlægge de overordnede mål og strategier og følge op på disse at sikre klare retningslinjer for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning samt risikostyring at udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder udarbejde retningslinjer for udvælgelse og sammensætning af direktionen samt sikre, at direktionens vederlag afspejler de resultater, den opnår. at sikre, at der er gode og konstruktive relationer til organisationens interessenter 4.2 Bestyrelsesformændenes opgaver Vi tilstræber, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en funktionsbeskrivelse af de enkelte bestyrelsesformænds og eventuelt næstformænds opgaver, pligter og ansvar. Vi tilstræber, at bestyrelsesformændene påser, at de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige viden og kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for organisationen. Bestyrelserne kan, hvis de skønner det nødvendigt, vælge en næstformand til at fungere i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald og i øvrigt være en effektiv sparringspartner for denne. Kommentar: Bestyrelsesformændene har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelserne og ikke mindst samarbejdet imellem dem fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsernes opgaver varetages på bedst mulig måde. Dette kan bl.a. ske ved, at bestyrelsesformændene tilstræber, at alle forhandlinger og alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse, og at mødefrekvensen tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en aktiv sparringspartner for direktionen og kan reagere hurtigt og effektivt. Det sker også ved, at bestyrelsesformændene i de enkelte fonde jævnligt taler sammen og afstemmer deres arbejde med hinanden. 4.3 Forretningsorden Vi tilstræber, at forretningsordenen altid er tilpasset den enkelte bestyrelses behov, og mindst én gang årligt gennemgås af alle bestyrelser med henblik på at sikre dette og den størst mulige gennemsigtighed i hele Muskelsvindfondens organisatoriske felt. Kommentar: Det er væsentligt, at bestyrelsens forretningsorden er et effektivt og operationelt redskab ved løsningen af bestyrelsernes opgaver. 4.4 Information fra ledergruppen til bestyrelserne Vi tilstræber, at bestyrelserne fastlægger procedurer for den enkelte direktions rapportering til bestyrelsen og for bestyrelsens og direktionens kommunikation i øvrigt 6

7 med henblik på at sikre, at der løbende tilgår den enkelte bestyrelse de oplysninger om den juridiske enheds virke, som bestyrelsen har behov for. Kommentar: Direktionen præsenterer kvartalsvist en økonomisk orientering inklusiv resultatopgørelser og balancer. Kritiske hændelser, der kan påvirke årets resultat i negativt omfang, reporteres dog øjeblikkeligt. Direktionen må under alle omstændigheder sikre, at væsentlige oplysninger tilgår bestyrelsen, uanset om denne har anmodet herom. 5. Bestyrelsernes sammensætning Det er væsentligt, at bestyrelserne for Muskelsvindfonden, RCFM, Musholmfonden og indsamlingsorganisationen er sammensat på en sådan måde, at de på en effektivt og fremadrettet måde er i stand til at varetage deres ledelsesmæssige, herunder strategiske opgaver i organisationen, og samtidig være konstruktive og kvalificerede sparringspartnere for direktionen. Det er ligeledes væsentligt, at bestyrelserne i enkelte juridiske enheder altid handler uafhængigt af særinteresser. Muskelsvindfondens repræsentantskab og bestyrelserne i de enkelte fonde må derfor sikre sig, at deres sammensætning og arbejdsform afspejler de krav, organisationens aktuelle situation og forhold stiller. 5.1 Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer Vi tilstræber, at Muskelsvindfondens repræsentantskab sikrer en formel, grundig og gennemsigtig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til Muskelsvindfondens repræsentantskab, og med henblik på at sikre en sammensætning af bestyrelserne for Muskelsvindfonden, RCFM, Musholmfonden og indsamlingsorganisationen, der tilsammen giver de kompetencer i bestyrelserne, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver på bedst mulig måde. Vi tilstræber, at det bl.a. sker ved: At der sammen med indkaldelsen til landsmødet udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidater til Muskelsvindfondens repræsentantskab og nuværende medlemmer af repræsentantskabet, og at denne beskrivelse indeholder oplysninger om kandidaternes øvrige tillids- og bestyrelsesposter i såvel private firmaer som offentlige instanser eller andre NGO- organisationer, samt øvrige organisationsopgaver. At der sammen med indkaldelsen til det repræsentantskabsmøde, hvor valg til de øvrige bestyrelser er på dagsordenen, foreligger en beskrivelse af de opstillede kandidater udenfor repræsentantskabet til Muskelsvindfondens bestyrelse og af de uafhængige kandidater til de øvrige bestyrelser. Beskrivelsen indeholder oplysninger om bestyrelseskandidaternes øvrige tillids- og bestyrelsesposter i private firmaer som offentlige instanser eller andre NGO organisationer, samt øvrige organisationsopgaver. 7

8 At der gives oplysning om de rekrutteringskriterier, som bestyrelse eller repræsentantskab har fastlagt, herunder de krav til professionelle kvalifikationer m.v., som det efter Muskelsvindfondens bestyrelses opfattelse er væsentlige at have repræsenteret i de enkelte bestyrelser, og at der sikres medlemmerne af repræsentantskabet mulighed for at drøfte disse rekrutteringskriterier, inden valghandlingen finder sted. At der sammen med indkaldelsen til landsmødet eller i forbindelse med årsberetningen redegøres for bestyrelsernes sammensætning med oplysning om de individuelle medlemmers eventuelle særlige kompetencer og professionelle kvalifikationer, som er af betydning for varetagelsen af deres hverv. Kommentar: Muskelsvindfondens repræsentantskab må sikre, at de af repræsentantskabet indstillede bestyrelseskandidater har den relevante og fornødne viden og professionelle erfaring i forhold til organisationens behov. Det er af afgørende betydning, at bestyrelse og repræsentantskab altid er i stand til at forklare og synliggøre dens handlinger over for medlemmerne. 5.2 Introduktion til bestyrelsesmedlemmer Vi tilstræber, at nye bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en introduktion til organisationen. Vi tilstræber, at bestyrelserne årligt foretager en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres. Kommentar: Opdatering af kompetence og sagkundskab må afpasses det individuelle bestyrelsesmedlem og sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er i stand til at: Indgå i en kvalificeret dialog med direktionen om organisationens strategiske udvikling og fremtidsmuligheder. Tilegne sig og bevare et overblik over organisationens kerneområder, aktiviteter og de pågældende branchers forhold. Deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt selv et ansvar for aktivt at sætte sig ind i og løbende holde sig orienteret om organisationens og den pågældende branches forhold. 5.3 Antallet af bestyrelsesmedlemmer Vi tilstræber, at bestyrelserne ikke er større, end at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt, og 8

9 sådan at størrelsen giver mulighed for, at bestyrelsens kompetencer og erfaringer passer til organisationens behov. Vi tilstræber, at bestyrelserne med passende mellemrum overvejer, hvorvidt antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til organisationens behov. 5.4 Bestyrelsernes uafhængighed Med henblik på at bestyrelserne for RCFM, Musholmfonden og Indsamlingsorganisationen kan handle uafhængigt af særinteresser og overholde gældende regler om adskillelse mellem juridiske enheder tilstræbes det, at mindst halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Vi tilstræber samtidig, at tidligere medlemmer af direktion og ledergruppe ikke kan vælges til Muskelsvindfondens bestyrelse eller til bestyrelserne nogle af de associerede fonde. For at et medlem af bestyrelsen i denne sammenhæng kan anses for at være uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: Være ansat i eller have været ansat i Muskelsvindfonden inden for de sidste 5 år. Være eller have været medlem af direktionen i organisationen. Være medlem af Muskelsvindfondens repræsentantskab Være professionel rådgiver for organisationen eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for organisationen. I øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i organisationen andet end som medlem. Derudover anses sponsorer eller personer, der har nære bånd til Muskelsvindfondens ledergruppe eller bestyrelse, ikke for uafhængige. Familiemæssige relationer til personer, der ikke kan anses for uafhængige, medfører ligeledes, at der ikke kan være tale om uafhængighed. Vi tilstræber, at bestyrelserne mindst én gang årligt i deres redegørelse i forbindelse med landsmøde eller årsberetning oplyser, hvilke bestyrelsesmedlemmer der ikke anses for at være uafhængige. I forbindelse med repræsentantskabets opstillingsproces bør det oplyses, hvilke nye kandidater til bestyrelserne, der anses for at være uafhængige, og at dette begrundes. Vi tilstræber, at årsberetningen indeholder følgende oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne: Den pågældendes stilling. 9

10 Den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske organisationer samt krævende organisationsopgaver. 5.5 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Vi tilstræber, at den enkelte organisation overvejer behovet for, at systemet med medarbejder- eller frivillighedsvalgte bestyrelsesmedlemmer forklares i årsrapporten eller på organisationens hjemmeside. Kommentar: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer. 5.6 Mødefrekvens Vi tilstræber, at de enkelte bestyrelser mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt møde- og arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af organisationens behov, og at den årlige mødefrekvens offentliggøres i årsrapporten. Bestyrelserne bør endvidere oplyse hinanden om deres møde- og arbejdsplaner. 5.7 Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter Vi tilstræber, at bestyrelsesmedlemmer, der samtidig indgår i en direktion i en aktiv organisation, ikke beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én menig bestyrelsespost i organisationer, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Ligeledes anbefales det, at ingen uafhængige bestyrelsesmedlemmer har sæde i mere end en af Muskelsvindfondens og associerede fondes bestyrelser, samt at medlemmer af Muskelsvindfondens repræsentantskab maksimalt kan være medlem af to bestyrelser, inklusiv Muskelsvindfondens. Kommentar: Det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem på forhånd gør sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen, ligesom det er vigtigt at sikre, at hensigten med at have flere bestyrelser er at få tilført viden, udvikling og rådgivning. 5.8 Valgperiode Vi tilstræber, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer i RCFM, Musholmfonden og indsamlingsorganisationen vælges for perioder af to år ad gangen efter det ordinære landsmøde, og at repræsentantskabet i samarbejde med de enkelte bestyrelser i den sammenhæng sikrer balancen mellem fornyelse og kontinuitet, særligt for så vidt angår 10

11 formands- og næstformandsposten. Alle bestyrelsesmedlemmer i en bestyrelse bør så vidt muligt ikke udskiftes på én gang. Vi tilstræber, at både årsrapporter og årsberetning oplyser tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, samt udløbet af den nye valgperiode. Kommentar: Et bestyrelses- eller repræsentantskabsmedlem, som har siddet i et organ i de tre år, en valgperiode til f.eks. repræsentantskabet er, må være indstillet på at sætte sit mandant til rådighed, hvis medlemmets tid til deltagelse i det politiske arbejde er utilfredsstillende for bestyrelsen eller repræsentantskabets arbejde. Eller fordi medlemmets kompetencer ikke længere efterspørges af organisationen, jf. den årlige evaluering. 5.9 Anvendelse af udvalg under repræsentantskabet Ifølge vedtægterne har repræsentantskab og bestyrelse mulighed for at nedsætte udvalg. Hvis repræsentantskabet eller bestyrelsen nedsætter et udvalg, tilstræbes det, at dette alene sker vedrørende forhold, som angår afgrænsede temaer med henblik på at forberede beslutninger, som så træffes i den samlede bestyrelse eller repræsentantskab. Såfremt der nedsættes udvalg, tilstræber repræsentantskabet eller bestyrelsen at nedsatte udvalg skal opstille en tidshorisont for udvalgets arbejdsopgave og et klart kommissorium dets arbejde, hvori udvalgets ansvarsområde og kompetence fastlægges. Vi tilstræber, at væsentlige punkter i de enkelte udvalgs kommissorium oplyses i organisationens årsberetning, og at navnene på medlemmerne i det enkelte udvalg samt antallet af møder i løbet af året ligeledes oplyses i årsberetningen. Kommentar: Det beror på de konkrete omstændigheder i den enkelte fond, herunder bestyrelsens størrelse og arbejdsform samt kompleksitet, hvorvidt udvalg bør nedsættes. Det er væsentligt, at bestyrelsen eller repræsentantskabet sikrer sig, at etableringen af et udvalg ikke medfører, at væsentlig information, som alle medlemmer af repræsentantskab eller bestyrelse bør modtage, alene tilgår udvalget. Bilag A indeholder en række vejledninger, som kan anvendes, såfremt bestyrelsesudvalg nedsættes Evaluering af bestyrelsernes og direktionens arbejde Vi tilstræber, at Muskelsvindfondens bestyrelse fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsernes og de individuelle medlemmers, herunder bestyrelsesformændenes arbejde, resultater og sammensætning løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet, og at der fastsættes klare kriterier for evalueringen. 11

12 Vi tilstræber, at evalueringen af bestyrelserne foretages én gang årligt, at den forestås af bestyrelsesformændene, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, at resultatet drøftes i den samlede bestyrelse og i den årlige dialog mellem direktionen og alle bestyrelserne, og at der i årsberetningen oplyses om fremgangsmåden ved bestyrelsernes selvevaluering. Vi tilstræber, at bestyrelserne én gang årligt evaluerer deres respektive ledere eller direktørs arbejde og resultater efter i forvejen fastsatte fælles, klare kriterier. Vi tilstræber, at ledergruppe og Muskelsvindfondens repræsentantskab fastlægger en procedure, hvorved samarbejdet mellem bestyrelserne og direktionen én gang årligt evalueres ved dels en formaliseret dialog mellem den enkelte direktør og dennes bestyrelsesformand, dels en formaliseret dialog mellem de enkelte bestyrelsesformænd og formanden for Muskelsvindfondens bestyrelse og sidst, men ikke mindst ved det samlede dialogmøde for alle bestyrelserne. Vi tilstræber, at de enkelte bestyrelsesformænd forelægger resultatet af evalueringerne for deres bestyrelser. Kommentar: Ved evalueringen af den samlede bestyrelse er det bl.a. nærliggende at vurdere, i hvilket omfang tidligere fastlagte strategiske målsætninger og planer er blevet realiseret. 6. Frivilligt bestyrelsesarbejde og ledergruppens vederlag Arbejde i Muskelsvindfondens repræsentantskab og bestyrelser er frivilligt. Det er samtidig vigtigt, at der er åbenhed om alle væsentlige forhold vedrørende principperne for direktionens ansættelsesforhold. 6.1 Politik for personlige omkostninger knyttet til bestyrelsesarbejde Repræsentantskabet udarbejder en politik for dækning af omkostninger, der knyttes til bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats herunder befordringsgodtgørelse, diæter, repræsentationsudgifter og evt. lønkompensation. 6.2 Ledergruppens vederlag Vi tilstræber, at det samlede vederlag (grundløn, bonus, kursrelaterede incitamentsordninger, pension, fratrædelsesordninger og andre fordele) ligger på et for humanitære organisationer rimeligt niveau og afspejler direktionens selvstændige indsats og værdiskabelse for organisationen. 6.3 Åbenhed om ansættelsesforhold Vi tilstræber, at der i årsrapporten gives oplysning om ledelsens fratrædelsesordninger og opsigelsesvarsler og andre fordele af væsentlig art, som ledelsesmedlemmer modtager fra organisationen eller de øvrige fonde i organisationen. 12

13 7. Risikostyring Effektiv risikostyring er en forudsætning for, at bestyrelserne på bedst mulig måde kan udføre de opgaver, som det påhviler dem at varetage. Det er derfor væsentligt, at bestyrelserne påser, at der etableres hensigtsmæssige systemer til styring af risici og i øvrigt sørger for, at sådanne systemer til enhver tid opfylder organisationens behov. Risikostyringens formål er bl.a. at: Udvikle og fastholde en forståelse i organisationen af dens strategiske og operationelle mål, herunder at identificere de kritiske succesfaktorer for opnåelse af mål. Analysere de muligheder og udfordringer, som er knyttet til realiseringen af ovennævnte mål og risikoen for, at de ikke opfyldes. Analysere de væsentlige aktiviteter, der finder sted i organisationen for at identificere de risici, der er knyttet hertil. Fastlægge organisationens risikovillighed. 7.1 Identifikation af risici Vi tilstræber, at bestyrelse og direktion ved udarbejdelsen af organisationens strategi og overordnede mål identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen heraf. 7.2 Plan for risikostyring Vi tilstræber, at direktionen på baggrund af de identificerede risici udarbejder en plan for virksomhedens risikostyring til bestyrelsens godkendelse, og at direktionen løbende rapporterer til bestyrelsen med henblik på, at den systematisk kan følge udviklingen inden for de væsentlige risikoområder. Kommentar: Rapporteringen til bestyrelsen kan bl.a. omfatte arbejdsgange og handlingsplaner, som kan eliminere, reducere, dele eller acceptere disse risici. Rapporteringen kan passende foregå ved forelæggelsen af budget for det kommende år. 7.3 Åbenhed om risikostyring Vi tilstræber, at organisationen i sin årsrapport oplyser om organisationens risikostyringsaktiviteter. 13

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r)

expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r) I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at selskaberne medvirker

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse.

Kommentar: Dette kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse af 15. august 2005, afsnit VI opdateret den 6. februar 2008 og afsnit III og V opdateret den 10. december 2008 Anbefalingerne er opdelt

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2)

ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) ROBLON God selskabsledelse (Rev. 2) I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Udøvelse af ejerskab og kommunikation Det anbefales, at selskaberne medvirker til at kommunikationen mellem

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Corporate Governance i SP Group. Februar, 2009

Corporate Governance i SP Group. Februar, 2009 Corporate Governance i SP Group Februar, 2009 1 I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 3 II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 III. Åbenhed og gennemsigtighed...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S

Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Redegørelse: Corporate Governance i Alm. Brand Bank A/S Marts 2009 G:\sgdiradm\AB Bank - 0066\2009\0066.09.024 - Corporate Governance 2009\Corporate Governance Bank - comply or explain marts. 2009 til

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger

InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger Hvad er Fund Governance? Fund Governance er betegnelsen for den adfærd, ledelsen for en dansk investeringsforening o.l. praktiserer for at sikre

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Anbefaling I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011 Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen i Genmab A/S

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Corporate Governance. Prime Office A/S

Corporate Governance. Prime Office A/S Corporate Governance 2013 Indhold Resumé... side 3 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... side 4 1.1 Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.2 Kapital- og aktiestruktur 1.3 Generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Corporate Governance

Corporate Governance Corporate Governance i Greentech Energy Systems A/S Gennemgang af Corporate Governance-anbefalinger ud fra følg eller forklar -princippet Lovpligtig redegørelse for 2010 1 Corporate Governance i Greentech

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Februar 2013 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 4 2. Interessenternes

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar...

Læs mere

Fund governance politik

Fund governance politik Fund governance politik Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest (i det følgende benævnt henholdsvis

Læs mere