Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a"

Transkript

1 Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og forbedring af det danske hovedbanenet. Som grundlag for baneplanudvalgets langsigtde plan undersøgtes mulighederne for at afkorte banestrækninger og opgradere jernbanenettet til bla. brug af hurtigkørende tog, for herved at reducere rejsetider. Banestyrelsen Rådgivning foretog i den forbindelse en indledende undersøgelse af mulighederne for at etablere nye banestrækninger fra København til Aalborg, og fra København til Rødby. Undersøgelserne blev baseret på en række trafikale og jernbanetekniske forudsætninger. Herefter foretages en række overordnede miljø- og lmidskabsæsteliske vurderinger med udgangspunkt i de foreslåede banestrækninger.

2

3 Banestruktur i dag Eksisterende banestrækninger er ofte anlagt langs ådale, hvor de har kunnet bugte sig frem gennem landskabet. Denne placering har medført, at strækningerne er blevet længere end den korteste forbindelse mellem to mål. Banestrækninger er ofte markeret af bevoksninger, der ligger som spor i åbne landskaber. Der er gennem tiderne udført omfattende beplantninger langs de danske banelinier. Hovedformålet med beplantningerne er at undgå snelag på banerne. Men en række hensyn til flora, fauna, miljø og passagerernes oplevelser tilgodeses samtidig.visse steder skærmer bevoksningen af for banen set udefra. Andre steder skærmes af for uheldige omgivelser set fra toget. Bevoksninger kan give banen en sammenhæng til omgivende landskab. Banestruktur i fremtiden Nye banelinier vil fremover blive udrettet, således at linieføring vælges som den korteste vej mellem stationerne. Ved opgradering af eksisterende banestrækninger samt etablering af nye forsynes disse med køreledningsanlæg. De vandrette linier anes knapt i landskabet, men de lodrette elementer tilfører det åbne land et dominerende, teknisk element, der tydeligt markerer banens placering.

4 Landskab En banestrækning vil oftest gennemløbe forskellige landskabstyper fra den flade hedeslette over små- og storbakket land og til krydsning af dale, fjorde og sund. Vertikal og horisontal tilpasning Banestrækninger bør så vidt muligt placeres på siden af eller mellem landskabets hovedtræk. I et bakket landskab tilstræbes at undgå gennemskæringer af bakker. Hvor det ikke er muligt at undgå gennemskæringer, søges omgivende terræn modelleret, så 'sårene heles. Banestrækninger føres lettest og mest skånsomt gennem flade landskaber pga krav til store horisontale kurver og relativt små stigninger. Landskabsskala I landskaber af stor skala er det mindre kompliceret at indpasse større anlæg som eksempelvis nye banestrækninger. Landskaber af stor skala er karakteristiske ved store markenheder med få læhegn og spredt bebyggelse, store åbne flader, brede dale, fjorde Som eksempel på et landskab af stor skala kan nævnes Vejle Fjord. En broforbindelse på tværs af fjorden vil naturligvis være synlig, men ikke nødvendigvis dominerende, når broens og landskabets ska-

5 la sættes i forhold til hinanden. I landskaber af mindre skala vil større anlæg ofte være dominerende og dermed mere komplicerede at indpasse. Landskaber af mindre skala er karakteristiske ved mange bevoksninger og bebyggelser, kuperet terræn, smalle dale mv. Som eksempel på et landskab af mindre skala kan nævnes Elbo dal, hvor en broforbindelse kan være et dominerende element, når broens og landskabets skala sættes i forhold til hinanden. Landskabsstruktur Landskabsstrukturen har indflydelse på, hvorledes et teknisk anlæg opleves. Lineær struktur Et landskab med lineær struktur er oftest karakteriseret af mange læhegn. Punktstruktur Et landskab med punktstruktur er karakteriseret af ejendomme og bevoksninger, der ligger spredt. Banestrækninger placeret i landskaber med lineær struktur er typisk mindre dominerende end banestrækninger placeret i landskaber med punktstruktur.

6 Transportkorridor Placering af jernbanestrækninger langs veje er en nærliggende tanke. Ved at samle de tekniske anlæg i en transportkorridor, koncentrerer man anlæggenes gener et sted, og friholder således andre områder. Forskellige forhold må nødvendigvis indgå i overvejelserne om anlæggenes placering. Banestrækninger kræver store horisontale og vertikale kurver. Til højklassede veje stilles mindre krav. De kan derfor lettere tilpasses selv i bakkelandskaber. Afgravninger og påfyldninger kan normalt reduceres mere ved veje end ved banestrækninger. Køreledningsanlæg langs en banestrækning kan være dominerende. Langs veje i det åbne land er der ikke master, der forstyrrer det omgivende landskab. Motorveje og baner har sjældent samme traceringsgeometri og vil derfor i kuperede landskaber stå i kontrast til hinanden, når de føres tæt på hinanden. Dermed skabes disharmoni i landskabet med modsatrettede rytmer og oplevelser. I flade landskaber er parallelføring mindre kompliceret. Afstand mellem bane og vej Veje og baner, der følges ad, kan medføre et 'ingenmandsland' mellem disse. Bredden af det efterladte land er af afgørende betydning for den fremtidige anvendelse, samt for relationerne mellem de to forskellige transportformer. Er arealet smalt, kan det blot tilplantes eller terrænmodelleres, for visuelt at adskille bane og vej. Er arealet bredere, kan det bruges til landbrug, skovbrug mv, men det vil oftest være vanskeligt beboeligt.

7 Ved større afstande, kan der ved hjælp af visse afværgeforanstaltninger, som fx støj volde, opretholdes en arealanvendelse som hidtil. Parallel føres bane og vej tæt på hinanden over længere strækninger, vil det reducere barriereeffekten, idet der ikke efterlades et ingenmandsland. Landskabspassage Dale Ved krydsning af en dal er det vigtigt for det harmoniske indtryk af landskabet samt for at minimere forstyrrelser af dalen, at banen passerer så vinkelret som muligt. Udføres passagen som en dæmning afbrydes korridorer i dalen, og der dannes såvel fysisk som visuel barriere. Passager bør i stedet udformes som landskabsbroer med åbne sider, så synslinien i dalens længderetning ikke brydes. En landskabsbro, der spænder over hele dalen, sikrer optimale passagemuligheder for faunaen. Samtidig bibeholdes det visuelle indtryk af landskabets linier. Kombinationen af dæmning og bro løser til dels passagemuligheder-ne og sikrer visse visuelle forbindelser, men ofte må vandløb og veje omlægges. Skove Anlæg af en bane gennem en skov vil have konsekvenser både i anlægsfasen samt på længere sigt. I anlægsfasen efterlader fældningerne ustabile skovbryn, der - afhængigt af træarter - kan medføre yderligere væltede træer. Ved nyplantninger dannes relativt hurtigt nye skovbryn, men visuelt vil man dog i en lang årrække kunne se spor af indgrebet.

8 På længere sigt vil en banestrækning ligge som landskabelig barriere i et skovområde. Mulighederne for rekreativ anvendelse ændres eller hindres. Skove bruges på kryds og tværs uafhængigt af stier og veje. Den efterfølgende oplevelse af landskabet vil derfor være ændret. Af hensyn til skovenes fremtidige brug må der sikres vej- og stiforbindelser over eller under banen, ligesom der skal tages hensyn til faunapassager. Byer og bebyggelser Udbygges en banestrækning på dæmning, vil det betyde større areal-behov og have støjmæssige konsekvenser. Det kan medføre nedrivning af boliger. Omfanget heraf kan begrænses ved udbygning med spunsvæg og opsætning af støjskærm. Fysisk og visuelt vil banen danne en markant barriere. Krydsende veje vil skulle føres i forholdsvis lange tunneler eller på lange broer på tværs af banen. En nedgravet banestrækning har færre støjmæssige konsekvenser end en bane på dæmning, men den fysiske barriere er tilsvarende. Visuelt udgør banen kun en minimal barriere, og de visuelle sammenhænge på tværs af banen bevares. Vejkrydsninger og lignende kan etableres med relativt korte broer over banen. En boret tunnel kræver omfattende arealforbrug ved op- og nedkørs-lerne i anlægsfasen, hvorfor nedrivninger kan blive aktuelle. Støjgener undgås stort set, og de visuelle forbindelser forstyrres ikke. Der vil ikke skulle anlægges broer eller tunneler. En gravet tunnel vil oftest blive anlagt i eksisterende vejanlæg. Det kan medføre, at ejendomme må rives ned, og der er omfattende konsekvenser i anlægsfasen. Ligesom ved den borede tunnel kan støjgener stort set undgås, og de visuelle forbindelser forstyrres ikke. Der vil heller ikke skulle anlægges broer eller tunneler. Kystlandskaber og fjorde Kystlandskaber og fjorde er landskaber i stor skala. Områderne omfatter ofte store rekreative interesser med naturskove og ferieområder, og der er fuglebeskyttelsesområder lokaliseret langs kysterne. Banestrækninger skal indpasses med stor omhu, således at de kystnære områder berøres i mindst muligt omfang. Udformes en passage som tunnel, bør ramperne placeres i god afstand til kysten, således at visuelle og landskabelige forbindelser langs ky-

9 sten ikke afskæres. Udformes passagen som bro, bør broen være i harmoni med det omgivendelandskab. Hvor en jernbanebro føres tæt på en eksisterende bro i en trafikkorridor, er det vigtigt at vælge en designmæssig udformning, der tilpasses den eksisterende bro. Jernbane- og vejbroer har forskellig konstruktionstykkelse. Belastningen på en jernbanebro kræver større dimensionering af såvel bropiller som broplade, og brospændet er afgørende for konstruktionstykkelsen. De forskellige krav til broerne bevirker derfor, at de sjældent klæder hinanden, hvis de placeres side om side. Afstanden mellem broerne bør være så stor, at de hver for sig kan indpasses i harmoni med omgivelserne, og således at de hver for sig kan stå som smukke broløsninger. Eksempelvis kan en ny jernbanebro over Storstrømmen, placeret parallelt med og tæt ved Farøbroerne, være problematisk. Ved udbygning af eksisterende broer, som eksempelvis Storstrømsbroen, må en påklistring udformes i harmoni med eksisterende broudformning. Landskabsoplevelse Banestrækninger placeret i åbent land i modsætning til i bakkeland-skab giver passagerne det bredeste billedfelt, og - i relation til togets hastighed det mest rolige synsindtryk og oplevelse. Det er vigtigt at kunne se langt, således at synsfeltet kan fastholdes over en strækning.

10 Oplevelsen af det omgivende landskab kan forstærkes gennem en bevidst placering af banen. Følges kurverne i landskabet, forstærkes og understreges landskabets form og rum, og passagerne får den mest nuancerede oplevelse. Gennemskæres landskabets former ødelægges denne oplevelse, og landskabet opleves i brudstykker. Selv store horisontale kurver på en banestrækning giver togpassager-erne mulighed for at panorere i landskabet, og billedfeltet bliver dermed større. For passagererne er der en række faktorer, der påvirker oplevelsen af landskabet. Påvirkningerne kan virke forstyrrende, når det flimrer for øjnene, som det fx er tilfældet når man kører forbi buske, placeret tæt på sporet eller kører i afgravninger. Passage gennem skovområder kan være en flot oplevelse for togpassagererne. En massiv bevoksning kan dog skabe en kor-ridoreffekt, hvorved udsyn og oplevelser for passagererne begrænses. For togpassagerer er antallet og variationen af oplevelser på en given strækning vigtig. Farten er væsentlig i forhold til det antal oplevelser, der kan kaperes.

11 Horsens - Skanderborg Folketinget vedtog 13 maj 1997 projekteringslov for strækningerne Eric Nauer til Horsens samt Horsens til Skanderborg Sø. I øjeblikket pågår en række nærmere undersøgelser koncentreret i to linieføringskorridorer, et vestlig langs motorvej E45 og et østlig over åbent land. I begge tilfælde skal banelinien passere nogle af Danmarks højest beliggende områder, Ejermassivet øst og vest for Tebstrup.

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Letbane i Århus-området

Letbane i Århus-området Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Århus-området etape 1 Rapport: Letbane i Århus-området etape 1, VVM-redegørelse og miljørapport Landskabsæstetiske

Læs mere

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg VVM-redegørelse for Kombilinien Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 304 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341

Læs mere

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer August 2008 Rapporten er udarbejdet for A/S Storebæltsforbindelsen Landskabsanalyse, foto og visualiseringer: Vesterholts eftf. ApS Landskabsarkitekt

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere