NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform"

Transkript

1 Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til mødet på og Regeringens oplæg på Modelkommuneforsøg I bedes være opmærksomme på, at Børnekulturens netværk i løbet af kort tid anmoder kommunerne om at melde ind, hvis man ønsker at være modelkommune på børnekulturområdet. På samme måde inviterer Undervisningsministeriet og KL kommunerne til at være modelkommuner vedrørende Uddannelse til alle unge. Læs herom i det kommende nummer af Danske Kommuner. Tilmeld dig nyhedsmatch Hvis du løbende ønsker at blive informeret om nyheder fra BKF m.v. kan du tilmelde dig nyhedsmatch på BKF`s hjemmeside Nye medlemmer Det er bestyrelsens og regionsbestyrelsernes håb, at I som nuværende medlemmer af BKF vil medvirke til at rekruttere nye medlemmer, idet der med kommunalreformen er en række nye ledere på forvaltningsniveau på børne- og kulturområdet, der ikke hidtil har været medlem af BKF. Har du spørgsmål så kontakt foreningens sekretariat på Evaluering af vejledning til unge om valg af uddannelse og erhverv Vejledningens organisation Danmark satser massivt på uddannelses- og erhvervsvejledning som et gode for de unge og som et middel der skal bidrage til at nå uddannelsespolitiske målsætninger, bl.a. om 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Men vejledningssystemet mangler viden om og fokus på hvad effekten af vejledning er. Vejledningscentrene skal derfor interessere sig for hvad der virker, og Undervisningsministeriet skal etablere et nationalt registreringssystem så man kan vurdere sammenhængen mellem vejledning og de unges valg og gennemførelse af uddannelse og job. Sådan lyder en af de centrale anbefalinger i en evaluering som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggør 8. februar Evalueringen har undersøgt den vejledning som gives til unge om valg af uddannelse og erhverv, og den har set på de organisatoriske rammer for vejledningsindsatsen som vejledningsreformen fra 2004 førte med sig.

2 Februar 2007 Blad 669 Reformen har organiseret vejledningen om uddannelses- og erhvervsvalg i Ungdommens Uddannelsesvejledning der p.t. består af 45 kommunalt forankrede centre, og i Studievalg der gives i 7 regionale centre under Undervisningsministeriet. Valg om gennemførelse af en påbegyndt uddannelse gives fortsat på den enkelte uddannelsesinstitution. Derudover er der bl.a. en internetbaseret vejledningsportal med informationer og afklaringsredskaber. Differentiér vejledningen Unge med særligt behov For at få viden om hvad der virker, skal man vide hvad man har gjort. Det kræver at man registrerer hvilken vejledning de unge får. Og når der skal fokus på hvilken vejledning der virker for hvem, drejer det sig om at få viden som kan bruges til gavn for de unge. Det gælder ikke mindst for at kunne give målrettet støtte til de unge der har et særligt behov for vejledning. Reformen har nemlig et mål om at vejledningen skal målrettes unge med særlige behov, fx unge der på grund af personlige forudsætninger, etnisk baggrund eller handikap har særlige behov for at få vejledning om valg af fremtidig uddannelse og job. Her skal vejledningscentrene især sætte ind. For p.t. er de konkrete indsatser i vejledningen ikke tilpasset de forskellige grupper af unge. Det skyldes at vejlederne finder det svært at identificere hvilke unge der har særlige behov for vejledning, og typisk vægrer vejlederne sig ved at prioritere nogle unge frem for andre fordi de mener at alle unge i princippet har behov for vejledning. Men nogle unge har brug for mere eller anderledes vejledning end andre. Og en fokuseret og differentieret vejledning kan netop bidrage til at unge som ellers ikke ville tage en uddannelse eller finde sig et arbejde, får den nødvendige støtte til det. Evalueringen bygger på bl.a. selvevalueringer fra ni udvalgte UUcentre og tre studievalgscentre, spørgeskemaundersøgelser blandt folkeskolelever i 9. og 10. klasse og blandt elever på de gymnasiale uddannelser, og interview blandt vejledere på forskellige uddannelser. Læs mere Rapporten kan fås ved henvendelse til EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Publikationen om de socialt udsatte børn og unge Publikationen om de socialt udsatte børn og unge, som blev vedtaget på generalforsamlingen i november er nu på vej i trykken efter at opsætning og endelig korrektur er foretaget. Så snart den er færdig udsendes den til alle landets kommuner.

3 Ny rapport fra tænketanken om integration Februar 2007 Blad 670 Medio marts udkommer den nyeste rapport fra Integrationsministerens tænketank vedr. integration. Rapporten har fokus på indvandrernes og danskernes holdninger til demokrati, frihedsrettigheder, kønsroller og familie. Læs mere herom på Integrationsministeriets hjemmeside. Lov om Professionshøjskoler Lovforslaget om de nye professionshøjskoler er forsinket, idet forhandlingerne herom ikke er tilendebragt. Der afholdes en høring i Folketinget d. 13. marts, hvortil BKF forventes at blive inviteret. BKF har skrevet til Undervisningsministeren og de uddannelsespolitiske ordførere om vigtigheden af, at der med afsæt i professionshøjskolerne udvikles nye regionale og nationale videncentre, som kan udvikle og generere ny viden til gavn for den faglige og metodemæssige udvikling i hele den offentlige sektor. Læs foreningens notat herom på Vedrørende ny ændring i folkeskolens afgangsprøve Valgfrihed Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har lavet en aftale, der gør det muligt allerede i indeværende skoleår at gennemføre mundtlige prøver ved lodtrækning. På grund af det fremskredne tidspunkt giver Undervisningsministeriet nu kommunerne frit valg mellem skriftlig eller mundtlig prøve ved folkeskolens afgangsprøve i de humanistiske fag fransk, tysk, historie, samfundsfag eller kristendomskundskab til sommer. Eleverne skal ved lodtrækning op i ét af de nævnte fag. Valgfriheden skyldes, at en lang række skoler allerede har tilrettelagt undervisningen efter en skriftlig prøve, men der har været et udbredt ønske om mundtlige prøver, så kommunerne må nu selv beslutte, hvilken prøveform de vil bruge. Kommunalbestyrelsen kan også beslutte, at den enkelte skole selv må bestemme. Skolerne har allerede foretaget en tilmelding til prøverne under forudsætning af, at der var tale om skriftlige prøver, men der skal nu foretages en ny tilmelding uanset om der er ændringer eller ej. Det er nødvendigt for at få et pålideligt billede af fordelingen af den beskikkede censur. Opfølgning på forvaltningsniveau Skolerne er allerede orienteret om denne ændring via mail, men det er vigtigt at der på forvaltningen handles hurtigt i forhold til afklaring af, om man vil benytte sig af denne mulighed i kommunen, og om man vil lade det være op til skolerne. Læs mere på

4 Underretning fra fogedretten 14 dages frist Behov for helhedsorienteret sagsbehandling Februar 2007 Blad 671 Der er fra Socialministeriet fremsendt forslag til ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslaget indeholder et forslag om, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp til personer, som udsættes af et beboelseslejemål, hvis kommunen er i besiddelse af oplysninger om borgeren, som sandsynliggør, at borgeren har behov for hjælp. Kommunen har 14 dage efter underretning af fogedretten til at afgøre, om der er grundlag for at yde hjælp i forbindelse med udsættelsen. Kommunen er også forpligtet til at træffe beslutning, såfremt vurderingen resulterer i, at der ikke er grundlag for at yde hjælp. Kommunens vurdering kan indbringes for det sociale nævn. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli BKF har i sit høringssvar tilkendegivet, at vi finder det positivt, at kommunen skal revurdere en allerede iværksat indsats på baggrund af en indberetning fra fogedretten. I forbindelse med kommunalreformen er der etableret Børne- og Ungeforvaltninger i mange kommuner. Dette giver god mening i forhold til at skabe sammenhæng på børne-/ungeområdet, men vi får samtidig en udfordring i at sørge for en helhedsorienteret sagsbehandling for hele familien. Vi har her ét af eksemplerne, hvor en underretning fra fogedretten sikkert vil blive stilet til voksenafdelingen, mens kommunens samlede sagsbehandling også skal omfatte de forhold, som eventuelle børn i familien lever under. Styrkelse af ungdomssanktionen Ansættelse af koordinatorer Socialministeriet har udarbejdet forslag til ændring af lov om social service med henblik på i højere grad at sikre unge, der er idømt en ungdomssanktion, at de kommer ud af kriminalitet og kan vende tilbage til et normalt liv. Derfor skal der sættes større fokus på, at de unge kommer i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Forslaget lægger op til, at kommunen skal ansætte en koordinator, der skal sikre sammenhæng i de tre faser, som ungdomssanktionen består af. Koordinatoren skal holde møder med den unge, forældrene og andre relevante parter. Der etableres en uddannelse af koordinatorerne under Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. Denne får også til opgave at bistå med rådgivning og vejledning af koordinatorerne. Desuden gives de sikrede afdelinger mulighed for at undersøge den unges person og opholdsrum, hvis der er grund til at antage, at den unge er i besiddelse af mobiltelefoner, ulovlige genstande og euforiserende stoffer. Ikrafttræden Loven forventes at træde i kraft den 1. august 2007.

5 Februar 2007 Blad 672 BKF anerkender nødvendigheden af at sikre sammenhæng mellem de tre faser i ungdomssanktionen og støtter forslaget om, at der sættes større fokus på, at de unge gennem udannelse og beskæftigelse sikres et bedre grundlag for at kunne vende tilbage til et normalt liv. BKF er kritisk Opgave for UU Det virker dog som en unødvendig detaljering i forhold til 100 unge på landsplan at indføre et nyt begreb koordinator for denne gruppe unge. Det er BKF`s opfattelse at opgaven kan indeholdes i de nuværende muligheder i loven om at tilknytte kontaktperson/personlig rådgiver samt mentorordninger. BKF mener, at Ungdommens Uddannelsesvejledning gennem deres medarbejdere bør udføre denne opgave, så der sikres sammenhæng til den unges nærmiljø og desuden fastholdes det nødvendige fokus på uddannelse og beskæftigelse. Desuden peger BKF i sit høringssvar på, at Styrelsen ikke bør være autoriseret udannelsesudbyder/rådgiver i forhold til støtten til den unge. Ansvaret for valg af uddannelse og fornøden rådgivning bør fastholdes i kommunen, som er ansættende myndighed. Høringssvaret kan i sin helhed ses på foreningens hjemmeside. BKF s sekretariatet: Kulturforvaltningen, Fællessekretariatet, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf Fax

NYHEDSBREV. December 2008 Blad 805. Årsmøde 2008 og 2009. Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den 11.-13. november 2009 på Munkebjerg.

NYHEDSBREV. December 2008 Blad 805. Årsmøde 2008 og 2009. Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den 11.-13. november 2009 på Munkebjerg. December 2008 Blad 805 Årsmøde 2008 og 2009 Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den 11.-13. november 2009 på Munkebjerg. Det var endnu engang en fornøjelse at afholde årsmøde for BKF s engagerede

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu

NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Oktober-I 2008 Blad 791 Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Og den nye kulturminister kigger forbi Vedtægtsændringer Hvilke ændringer? Det strømmer ind med tilmeldinger til BKF s årsmøde fra den 12.

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere