Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg"

Transkript

1 DI Den 23. februar 2011 Nyhedsbrev Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg Vismændene har i dag fremlagt deres årlige diskussionsoplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd. Rapporten indeholder 3 kapitler: 1. Energi- og miljøforskning 2. Afgifter og klimamål 3. Trafikstøj Nedenfor opsummeres vismændenes væsentligste konklusioner og anbefalinger samt DI s vurdering af disse. Vismændene er skeptiske overfor energiforskning 1. Afgifter kontra forskningsstøtte i klimapolitikken Vismændene ser på samspillet og rollefordelingen mellem klimapolitiske og forskningspolitiske virkemidler i forhold til at nå de klimapolitiske mål. Herunder om det nuværende fokus på støtte til energiforskning er hensigtsmæssigt. Vismændene fremhæver, at støtten til energiforskning i høj grad har karakter af erhvervsstøtte og problematiserer koblingen af klimapolitik med erhvervspolitik. Vismændene peger på, at det er uhensigtsmæssigt, at en større del af de offentlige forskningsmidler går til energiforskning, da energiområdet er relativt enkelt at regulere gennem afgifter, idet afgifter på CO2 øger rentabiliteten af CO2-fri energiproduktion. Dermed øges det økonomiske incitament til forskning og innovation. Vismændene mener, at det er uhensigtsmæssigt, at der har været et fald i forskningsmidler til miljøområdet, hvor det i mange tilfælde kan være vanskeligt at pålægge en målrettet miljøafgift eller anden regulering. DI kan ikke tilslutte sig betragtningen om, at en generel CO2- afgift alene kan fremme den teknologiudvikling, der skal til for at nå det politiske mål om et samfund, der er uafhængigt eller fri af fossile brændsler. I en dansk kontekst er det nødvendigt med en kombination af virkemidler.

2 Det er afgørende fortsat at prioritere midler til forskning i energiteknologi. Målrettet forskningsstøtte understøtter både overordnede politiske målsætninger som målet om fossil uafhængighed samtidig med, at det forstærker dansk erhvervslivs etablerede styrkepositioner. DI er enig i, at midlerne til miljøområdet er underprioriterede, da der også her er store udfordringer på områder, hvor Danmark har en styrkeposition. således, at både forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammer til fremme af væsentlige områder inden for vand, luft og kemikalier skal fremmes. Stigende støtte til energiforskning Vismændene beskriver, at den offentlige støtte til dansk energiforskning er steget markant i slutningen af 00 erne, og at støtten til energiforskning i højere grad end tidligere har fokus på det sidste led af teknologikæden. Det offentlige fokus er i højere grad end tidligere rettet mod demonstration og markedsmodning af private virksomheders forskningsresultater. DI anerkender, at de såkaldte programmidler især er rettet mod demonstration med et efterfølgende kommercielt endemål, men ikke til markedsmodning. Samtidig går næsten 40 pct. af programmidlerne til offentlige institutioner. Støtten til energiforskning har væsentlig mindre karakter af erhvervsfremme, end Vismændene hævder. Det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) tager sigte på at understøtte forskning, udvikling og demonstration af miljøvenlige energiteknologier. EUDP giver ikke støtte til markedsmodning, som indikeret i rapporten. Fornyelsesfonden giver derimod støtte til markedsmodning, men denne støtte udgør kun knap 9 pct. af den samlede støtte til energiteknologi. Målet med at prioritere midler til bl.a. demonstrationen er at sikre større sandsynlighed for, at midlerne efterfølgende leder til kommercielle succeser og dermed forrentes. Erfaringer viser endvidere, at de midler, der skal anvendes i demonstrationsfasen, alt i alt er meget større end behovet til basisforskning. Dette skyldes ikke mindst behovet for at etablere pilot- og fuldskalaanlæg. Stor risiko for fejl ved støtte til produktion af vedvarende energi Som et yderligere virkemiddel til at reducere forbruget af fossile brændsler peger Vismændene på, at det i princippet kan være hensigtsmæssigt at give støtte til produktion af vedvarende energi med ny teknologi. Produktionsstøtten skal dog være midlertidig og bør være begrundet i en positiv gevinst i form af oplagte læringseffekter. Det er rigtigt, når vismændene nævner risici forbundet med produktionsstøtte til teknologier, der for eksempel producerer vedvarende energi. Vismændene burde dog tage udgangspunkt i problemstillingerne med nye og relativt uprøvede teknologier, 2

3 der befinder sig på forskellige udviklingsstadier. I den forbindelse ser DI, at der er behov for et nyt dansk markedsdrevet støttesystem, som i højere grad tvinger teknologierne igennem et effektiviseringsforløb, så de hurtigt bliver kommercielle og konkurrencedygtige. Energiteknologi har klaret sig selv Vismændene påpeger, at den energiteknologiske succes i Danmark allerede er påbegyndt, før støtten til energiforskning steg. Vismændene konkluderer derfor, at de danske virksomheder på egen hånd har været i stand til at udnytte det potentiale, der ligger inden for energiteknologi. Når der i rapporten refereres til, at virksomhederne af sig selv har deltaget i udviklingen før stigningen i støtten til energiforskning, så overses det imidlertid, at privat deltagelse tidligere fandt sted på et tidspunkt, hvor elmarkedet ikke var liberaliseret. I denne situation kunne elselskaberne uden risiko overvælte udgifterne til udviklingsaktiviteter i elprisen, hvilket de også gjorde. Dette gav et væsentligt bidrag til de energiudviklingsaktiviteter, der fandt sted før liberaliseringen, og før de offentlige midler til energiforskning blev øget. Efter liberaliseringen er der sket et strukturelt fald i energiselskabernes udviklingsaktiviteter - ikke bare i Danmark, men også andre lande, hvor der er liberaliseret. 2. Afgifter og klimamål Vismændene vurderer i kapitel III, hvordan afgiftsstrukturen for den ikke kvoteomfattede sektor kan indrettes, så Danmarks CO 2-reduktionsmål på 20 pct. i 2020 kan opnås samfundsøkonomisk efficient. Konkret er beregningerne foretaget i forhold til den manko, der for indeværende er i forhold til at opfylde reduktionsmålet i den ikke kvoteomfattede sektorer i 2020, som er på 6 mio. ton CO 2-ækvivalenter, jf. energifremskrivningen fra DØR (2010). Derfor er det nødvendigt med yderligere tiltag for, at Danmark kan leve op til sin reduktionsforpligtelses i Fokus på den ikke kvoteomfattede sektor Samfundsøkonomisk bedste måde at opfylde den danske forpligtelse Anbefalinger til afgiftssystemet Vismændene peger på, at den samfundsøkonomiske mest omkostningseffektive måde at opfylde den udestående forpligtelse på 6 mio. ton CO 2-ækvivalenter er at købe alle kvoterne i udlandet. Det er antaget, at prisen svarer til kvoteprisen i den kvoteomfattede sektor, at energiafgifterne på husholdningernes og erhvervenes energiforbrug fjernes, og at det provenutab, der opstår, dækkes uden for energi- og klimaområder via ikkeforvridende skatter (eksempelvis højere moms). Beregninger af forskellige (mere realistiske) scenarier giver anledning til en række anbefalinger, der mere specifikt adresserer forskellige elementer i udformningen af det danske afgiftssystem: 3

4 1. Når formålet med en afgift er adfærdsregulering, skal afgiften lægges tættest muligt på den samfundsøkonomiske omkostning ved aktiviteten. Dvs. der kun skal være én pris for at udlede CO 2, og prisen bør så vidt muligt være den samme i både den kvoteomfattede og den ikke kvoteomfattede sektor. 2. Hvis det ikke er muligt at have samme pris i den kvotebelagte og ikke kvotebelagte sektor, bør prisen for at udlede i den ikke kvoteomfattede sektor følge den internationale pris. 3. Konkurrenceevnen er ikke et argument for fritagelse for CO 2-afgift, da denne er specifikt målrettet en omkostning og dermed korrigerer en for lav markedspris. 4. Konkurrenceevnehensyn kan spille en rolle i forhold til opkrævning af energiafgifter, når disse ikke er målrettet en omkostning, og derfor må vurderes at have et provenumæssigt formål. Finansieringen af offentlige udgifter bør ske ved beskatningsformer, der forvrider mindst muligt., at det mest omkostningseffektive vil være at løse reduktionsmålene uden for kvotesektoren ved også at købe kvoter/udledningsrettigheder i udlandet. Vi forventer at der i fremtiden vil være begrænsninger på udbuddet af udledningsrettigheder i EU Det samme gælder adgangen til brug af de fleksible internationale reduktionsinstrumenter (JI/CDM). Derfor bliver det afgørende også at sikre en omkostningseffektiv dansk indsats i kombination med justering/udvidelse af EU s kvotehandelssystem. Det er netop et centralt tema i den kommende plan fra EU-kommission om EU s reduktionsmål efter Internationalt perspektiv i vurdering af energiafgifter Anvendelse af energiafgifter skal ses i et internationalt perspektiv. Hvis danske afgifter er væsentlig højere end udlandets, flytter aktiviteter ud af landet. Udflytning af energitung dansk produktion bidrager ikke til reduktion af den samlede CO 2- udledning, men flytter udledningen til et andet land. Konklusionen om, at der generelt ikke er behov for at tage særlige hensyn til konkurrenceudsatte virksomheder, kan DI derfor ikke støtte. Denne konklusion ser helt bort fra carbon leakage-problematikken. Med dansk enegang i klimapolitikken er der stor fare for, at en væsentlig del af reduktionerne i den danske CO 2-udledning bliver modsvaret af en tilsvarende stigning i CO 2-udledningen i andre lande., at energiafgifter på virksomhedernes energibrug rummer alvorlige konkurrencemæssige forvridninger, som det også fremføres i rapporten. Det er DI's opfattelse, at anvendelse af energiafgifter på energiintensive erhverv skal ske med forsigtighed. I europæisk sammenhæng er de danske energiaf- 4

5 gifter i forvejen enestående, og danske virksomheder betaler nogle af de højeste energiafgifter. PSO en Transportområdet Vismændene fremhæver, at PSO-tariffen, der opkræves på elforbrug, er et omvendt forurener betaler -princip, hvor aftagerne af el fra vedvarende energi selv betaler tilskuddet til vedvarende energi. DI er enig i Rådets betragtning om, at der er en række uhensigtsmæssigheder knyttet til PSO ens udformning. På transportområdet anbefaler vismændene en forhøjelse af benzin- og dieselafgifterne samt introduktion af en CO 2- baseret kørselsafgift. DI er imod begge forslag. Først er fremmest er DI imod yderligere beskatning af transportsektoren, som i forvejen er afgiftspålagt langt udover markedsprisen for CO 2-udledning. En forhøjelse af brændstofafgifter vil skabe øget grænsehandel og virke konkurrenceforvridende. En kørselsafgift, baseret på CO 2-udledning, vil ikke håndtere trængsel, som er den mest omkostningstunge negative konsekvens af transport. DI anbefaler, at registreringsafgiften lægges om til en årlig CO 2-afgift. Herved opnår Danmark en grønnere og yngre bilpark. Det alene kan nedbringe CO 2-udledningen fra personbilerne med 10 pct. vel at mærke uden at ramme vores mobilitet. Omkostninger på 2,1 mia. kr. årligt Flere løsninger Trængselsafgifter virker ikke 3. Trafikstøj Vismændene analyserer gene- og helbredsomkostninger i forbindelse med trafikstøj. De skønner, at de samlede omkostninger i forbindelse hermed udgør 2,1 mia. kr. årligt. Godt halvdelen af disse omkostninger er knyttet til de syv pct. af boligmassen, der er mest belastet af trafikstøj. Vismændene peger på flere mulige løsninger for at nedbringe støjniveauet. Det kan således være fordelagtigt at koncentrere trafikken på veje med få eller ingen beboere. Der kan ligeledes indføres standarder for asfalt eller dæk, eller der kan iværksættes en målrettet indsats overfor de syv pct. af boligmassen, der er værst ramt, for eksempel gennem tilskud til lydisolering af boliger. Vismændene konkluderer også, at en kørselsafgift, som primært fokuserer på trængsel, ikke vil virke støjbegrænsende, fordi trafikken vil flytte sig mod mindre trafikerede veje, hvor den enkelte bils støj belaster forholdsvis mere end veje med i forvejen meget trafik. En generel reduktion i trafikmængden vil heller ikke virke efter hensigten, da trafikmængden skal re- 5

6 duceres voldsomt, hvis der skal ske en mærkbar sænkning af støjniveauet. Vismændene konkluderer, at den nuværende indsats er fornuftig og følger ovenstående principper. DI anerkender trafikstøj som et stort samfundsmæssigt problem, og at det kan være en stor helbredsmæssig belastning for de mennesker, der er udsat for støjen. DI støtter tiltag, der retter sig mod kilden til støj herunder støjvolde, lydsvag asfalt og EU-krav til dæk mv. DI er enig i, at reduktion af den samlede trafikmængde ikke er effektiv over for støj, da det vil have for store omkostninger i forhold til vækst og jobskabelse i Danmark. DI anbefaler, at der skabes fælles støjkrav fra EU, eftersom transportbranchen er international. For at muliggøre fleksibel varedistribution i byerne bør der være særligt skrappe støjkrav i stedet for forbud til f.eks. natdistribution. Inden for erhvervstransporten er det endvidere muligt at effektivisere sig til mindre trafikstøj ved brug af modulvogntog og højere tilladte totalvægte for almindelige lastbiler. Det kan reducere antallet af lastbiler og ture for at dække kørselsbehovet. 6

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Transportrådet. Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger. Notat til trafikministeren

Transportrådet. Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger. Notat til trafikministeren Transportrådet Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger Notat til trafikministeren September 1993 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning og konklusioner... 1 3. Debatten

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Skattepolitisk konference

Skattepolitisk konference Skattepolitisk konference 19. marts 2014 Ideel beskatning på lang sigt Thomas Færgeman, CONCITO Otto Brøns-Petersen, CEPOS Christian Ege, Det Økologiske Råd Skattepolitisk konference Ideel beskatning på

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

Dansk klima- og energilovgivning hvordan?

Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Af professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, formand for Aarhus Universitets klimapanel og leder af klimasekretariatet I. Den engelske hhv. den skotske klimalov...2

Læs mere