Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk"

Transkript

1 Januar Nyhedsbrev Godt nytår! For Energiplan Fyn blev 2014 et spændende år. Et år fyldt med udfordringer, fra den spæde opstart i Januar og frem til nu. Vi kan se tilbage på et år, hvor vi har arbejdet meget på de interne linjer med at få fod på, hvordan et robust energiscenarie for Fyn, frem mod 2050, ser ud. Særligt opmuntrende har det været, at erfare den store opbakning og interesse der har været for projektet fra partnerne, men i særlig grad også fra øvrige samarbejdspartnere. Med den interesse projektet har vakt, og fortsat loyalitet fra den nuværende partnerkreds, bevarer jeg troen på, at der findes en spændende fremtid for energiplanlægningen på Fyn, også efter juli 2015, hvor vi officielt slutter det støttede projekt. Vi glæder os til, at fortsætte det gode samarbejde i Godt Nytår! Anders Johan Møller-Lund, projektkoordinator, Energiplan Fyn Ny hjemmeside Projektet har fået ny hjemmeside, men hjemmesiden hedder stadig Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret med, hvad der kommer af workshops mv., og efterhånden som vi er klar, vil de dokumenter som udarbejdet i regi af projektet også blive offentliggjort på hjemmesiden. Hvis du savner noget på hjemmesiden, eller har gode forslag/idéer til, hvordan vi kan udvikle den som et godt forankringssted for energiplanlægningen på Fyn, så skriv gerne til projektkoordinator Anders Johan Møller-Lund på Projektets fremdrift siden sidst Vi har afholdt en intern scenarie- og analyseworkshop, hvor vi i partnerkredsen drøftede det scenarie-udspil, som projektledelsen er kommet frem til. Vi er nu kommet så langt i processen, at vi er klar til at tage en debat med politikerne og andre aktører om det valgte scenarie samt udvalgte hovedemner som f.eks. vindmøller, fjernvarme, besparelser mv. Dette vil ske på et seminar, der afholde 5. februar 2015 fra 14:30-19:00 på Tøystrup Gods. Alle interesserede er velkomne! Denne del af projektet, som er støttet af Energistyrelsen, afsluttes officielt i juli Et af vores mål er, at vi skal have organiseret den fremtidige energiplanlægning på Fyn således, at arbejdet kan fortsætte efter juli I 2015 vil vi derfor også afholde et seminar med fremtidig organisering som hovedemne.

2 2 3 spændende workshops afholdt i efteråret 2014 Workshop for fjernvarmeværkerne i Region Syddanmark Energiplan Fyn og Region Syddanmark har i samarbejde afholdt en workshop for fjernvarmeværkerne i regionen den 12/ Vi satte fokus på nye forretningsområder for fjernvarmeselskaberne, samt den fremtidige fjernvarmeproduktion. Workshoppen havde et pænt fremmøde, og der var mange forskellige interesser repræsenteret. En af Energiplan Fyns styrker er netop, at vi kan samle mange forskellige interesser, og få belyst vigtige problematikker og muligheder hele vejen i processen. Til oplæggene var der både plads til spørgsmål og diskussion. Varmepumper er en vigtig del af fremtidens energisystem, da vi må forvente at en stor del af energiforbruget skal elektrificeres. Workshoppen gjorde det klart, at der er mange udfordringer med at få erstattet private oliefyr med varmepumper, og at få omlagt fjernvarmeproduktionen til varmepumper. På workshoppen kom der dog klare bud og eksempler på, hvordan tingene kan løses og konkrete projekter kan realiseres. Temadage om Drejebog for store varmepumoper På workshoppen den 12/11-14 tog vi lidt forskud på de temadage, som Energistyrelsen afholdte om Drejebog for store varmepumper i løbet af december måned. Formålet med drejebogen er, at fremme udbredelsen af store varmepumper i fjernvarmen. Drejebogen beskriver hele processen med, hvordan fjernvarmeværkerne kan implementere varmepumper som en del af produktionen, og indeholder opskriften på simple varmepumpeberegninger samt forhold som fjervarmeværkerne skal være opmærksomme på. SEP 2.0 (Middelfart, Vejle og Kolding) satte fokus på antropologi og udfasning af oliefyr Workshoppen satte fokus på energiomstillingen i de områder, hvor der ikke er fjernvarme eller naturgas, og hvor myndighedernes beføjelser er begrænsede, private aktørers virkemidler er under udvikling, og hvor der i høj grad skal samarbejdes for at fremme en omstilling ikke mindst med beboerne i områderne. Workshop præsenterede konkrete erfaringer, beskrivelse af igangværende processer, forretningsmodeller, og antropologiske pointer om hvad virker, når vi skal omstille ad frivillighedens vej. Scenarie- og analyse workshop Mandag den 3. november 2014 afholdte vi en intern analyse- og scenarieworkshop. Formålet med denne workshop var, at få partnerkredsen til at drøfte og forholde sig til det scenarie-udspil, som projektledelsen og styregruppen har arbejdet med hen over sommeren/efteråret. Vores udspil til scenarie tager udgangspunkt i de erkendelser, som Energistyrelsen er kommet frem med i deres scenarierapport og baggrundsanalyser Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 der udkom i foråret 2014 (www.ens.dk/analyser). På workshoppen havde vi også dialog med Energinet.dk, der kom med deres forventede pejlemærker for Fyn. De overordnede linjer for vores udspil til scenarie sigter mod, at vi i Danmark vælger et el/vindscenarie. Vi skal nu drøfte vores udspil med politikerne og øvrige samarbejdspartnere på Fyn. Dette vil ske på et seminar 5/2-15, se mere på

3 3 Økonomien i et energisystem baseret på vedvarende energi Det er økonomisk realistisk, at omstille til vedvarende energi, og alle Energistyrelsens scenarier har stort set samme samfundsøkonomiske omkostning. Det fossile energisystem koster i dag ca kr. pr. indbygger og et VE system baseret på el/brint vil koste ca kr. pr. indbygger. Forskellen i den samfundsøkonomiske udgift på det fossile energisystem og et VE el/brint system, svarer til 0,5% af Danmarks bruttonationalprodukt. Henrik Wenzel, Professor SDU Varmepumper i fjernvarmeproduktionen Skal vi have en målsætning for varmepumper i fjernvarmeproduktionen? Det spørgsmål stillede Niels From fra Planenergi på vores workshop for fjernvarmeværkerne i regionen den 12/ Der findes klare mål for, hvordan energisystemet skal udvikle sig frem mod 2020: 50% el fra vindkraft 400 MW solceller 50% gylle til biogas Varmepumper endnu ingen målsætning Vi har behov for fleksible løsninger, der kan håndtere den meget svingende elproduktion fra vindmøller. Derfor er der ingen tvivl om, at varmepumper på sigt vil blive en vigtig brik i den fremtidige fjernvarmeproduktion, men det kniber med at få dem implementeret. Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv til varmeproduktion end el (og naturgas). Træfliskedler i fjernvarmen og træpillefyr til erstatning for oliefyr vinder derfor hurtigt indpas i energiforsyningen, men begge dele kan være en kortsigtet løsning, der kan blokere for de mere langsigtede løsninger. Energinet.dk advarer os netop mod, at vi implementerer kortsigtede løsninger, som låser os fast og skaber et ufleksibelt energisystem. En anden barrierer er, at der er forbud mod at installere varmepumper i fjernvarmeforsyningen i Odense. Dette skyldes, at lovgivningen dikterer at produktionsanlæg til fjernvarme, som opføres i områder med forsyning fra et centralt kraft-varme-anlæg, som f.eks. Fynsværket, skal indrettes som kraft-varme-anlæg. En varmepumpe kan ikke indrettes som et kraft-varme-anlæg. Varmepumper i fjernvarmen er også et nyt marked, så der er behov for, at nogen går foran og baner vejen. Spørgsmålet er, om motivationen skal komme fra politikernes side, eller om det er selskaberne der skal starte nogle pilotprojekter? Selve myndighedsbehandlingen af varmepumper kan også være en langstrakt affære. I et eksempel fra en grundvands-baseret varmepumpe i Gl. Rye skulle der ansøges om ikke mindre end 7 godkendelser, udarbejdes ny lokalplan og en VVM-redegørelse. Dette kan virke meget uoverskueligt for de mindre fjernvarmeværker, hvor varmepumperne netop er relevante. Befolkningstætheden en udfordring for vedvarende energi på Fyn? Energinet.dk har udarbejdet en analyse for udviklingen af et vedvarende energisystem på Fyn. Analysen forventes offentliggjort i det nye år. En af erkendelserne i analysen er, at Fyn er relativt tæt befolket, sammenlignet med andre landsdele. Hvis der i den strategiske energiplanlægning arbejdes ud fra en forudsætning om, at Danmarks forbrug af biomasse til energiformål i 2050 så vidt muligt skal svare til det nationale potentiale for energibiomasse i 2050, har vi på Fyn en ekstra udfordring. Antallet af indbyggere på Fyn i forhold til arealet til produktion af biomasse til energiformål og til opstilling af land-vindmøller er noget højere end for f.eks. Vestjylland og det øvrige Jylland. Dette viser, at det er vigtigt vi tænker i store helheder i energiplanlægningen for hele Danmark, og ikke bare sigter efter at frembringe ressourcer til at dække forbruget i de enkelte regioner. Vores kortlægning af ressourcer til biogas viser dog, at vi kan opnå næsten 5 PJ energi, hvor det i Energistyrelsens vindscenarie forventes en biogasproduktion på ca. 3,5 PJ på Fyn (nedskaleret). Så måske den tætte befolkning på Fyn ikke er så store en udfordring igen, når vi taler biogas?

4 4 Kollektiv forsyning et servicetilbud til alle borgere? Danmark har et ambitiøst mål om, at alle oliefyr skal være udfaset i Dette er en meget stor udfordring. På Fyn er der ifølge Danmarks Statistik olieopvarmede ejendomme. Dette betyder at vi, på Fyn alene, skal have omstillet ca olieopvarmede ejendomme om året frem mod 2030, og det er af frivillighedens vej! Varmepumpen er oplagt alternativer til oliefyr. Det skyldes at varmepumpen har en høj energieffektivitet, og at elektriciteten bliver mere miljøvenlig i takt med at den fossile el-produktion fases ud. Hvis det kobles med intelligent styring, kan individuelle varmepumper også skabe en god fleksibilitet i energisystemet. Husejere med oliefyr tøver dog med, eller kan af økonomiske årsager ikke udskifte deres oliefyr med en varmepumpe. Vi står derfor med en erkendelse af, at hvis vi skal have vedvarende energi i landdistrikterne, så skal de have en håndsrækning, men fra hvem? Göran Wilke, partner i firmaet Exergi, er kommet med et bud på denne problemstilling. Fjernvarmesektoren kan have en væsentlig rolle at spille i udfasningen af oliefyr på landet. Det var fjernvarmen som udfasede de oliefyrene i byerne, og de kan hjælpe med at gøre det igen. Det handler om et nyt koncept, hvor investeringer, risici og driftsansvar flyttes fra kunden og til en udbyder, f.eks. fjernvarmeværkerne. Hvis fjernvarmeværkerne tilbyder at installere varmepumper i olieopvarmede husstande, med en fjernvarmemåler, kan der indføres en fjernvarmeløsning uden rør til de olieopvarmede ejendomme. Afregningen vil ske som vi kender det fra fjernvarmen, kunden betaler et beløb pr. leveret kwh. Fordelen for kunderne er, at de ikke skal tænke på investering, installation eller service, og der kommer ingen ubehagelige og overraskende dyre reparationer. Men hvorfor er det fjernvarmeværkerne, der er udset til at skulle bære ansvaret for dette koncept? Fjernvarmesektoren har generelt et godt ry, og kan sikre konkurrencedygtige priser, da de drives efter hvile-i-sig-selv princippet. De har en lokal driftsorganisation og en god kundekontakt, og forbrugerne er sikret forbrugerbeskyttelse gennem lov om varmeforsyning. Fjernvarmesektoren har dermed en høj troværdighed hos borgerne, og er derfor en oplagt kandidat til at være den aktør, der også udfaser olien i landdistrikterne og landsbyerne. Læs mere om konceptet i Göran Wilkes artikel Fjernvarme uden rør oliefyrets banemand Fjernvarme uden rør Konceptet fjernvarme uden rør handler om at tage forbrugernes bekymringer og forbehold alvorligt. Hvis kunderne ikke vil binde kr. i et hus, som muligvis er svært at sælge, må der nye aktører på banen, der hjælper husejerne. Når der sættes spørgsmål ved varmepumpens reelle effektivitet, må der tilsvarende tænkes i nye ansvars- og servicekoncepter. Hvem er så den oplagte aktør til at levere stordrift og håndtere risici i forhold til individuelle varmepumper? (Göran Wilke, Fjernvarme uden rør oliefyrets banemand )

5

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

Grader af grøn omstilling

Grader af grøn omstilling Fremtidens muligheder Nutidens handlinger Grader af grøn omstilling Vurderinger af konsekvenser for transport, energi, ressourcer og vand i 2050 Udarbejdet af Rambøll Udarbejdet af Rambøll på baggrund

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere