Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959"

Transkript

1 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel af forrige århundrede i en tidsepoke, hvor bybilledet ændrede sig radikalt, og hvor udviklingen inden for byggeriet bevægede sig i tigerspring, kun bremset af de to verdenskrige med heraf følgende økonomisk tilbagegang og materialemangel. Omkring 1915 var byggeriet præget af tankerne bag Foreningen for Bedre Byggeskik, hvis udgangspunkt var findyrkelsen af den danske byggeteknik og -historie, men tiden efter 1930 og længe efter krigen blev præget af funktionalismen, hvor tesen var, at form skulle følge funktion. Det betød store ændringer, såvel materialemæssigt som indretnings- Jens Foged i»marken«med opsmøgede ærmer. mæssigt. Den tekniske udvikling inden for byggeriet betød samtidig nye muligheder for bygningernes indretning og udformning med materialer som beton, stål og glas. Denne udvikling ses også i Jens Fogeds arkitektur, ved f.eks. anvendelse af jernbeton, men han kombinerede det altid ved valg af sikre og kendte byggematerialer i sine bygninger. Hvad vi i dag kan glæde os over, da de i mange tilfælde har kunnet overleve meget senere byggeri. Rundt omkring i området støder man derfor i dag overalt på Fogeds byggerier, hvad enten det er offentlige bygninger, erhvervsbyggeri eller private boliger, og af hans arkiv fremgår det, at han var særdeles produktiv. Jens Fogeds virke var meget alsidigt. Når man gennemgår hans omfattende arkiv, fremkommer så forskellige arbejder som møbler til alderdomshjem og byplaner med nye vejføringer i Thisted. Alle arbejder bærer bræg af stor professionalisme og en enestående detaljeringsgrad, hvad enten det gælder tapsamlinger i møbler, bygningsdetaljer eller opbygningen af brostensbelægninger. Foged fungerede nemlig i en periode også som en slags stadsingeniør for kommunen. Selv hans mindre arbejder var præget af stor omhyggelighed. Detaljer som døre, vinduer, beslag mv. blev gerne tegnet i 1:1 for at være sikker på, at de blev udført korrekt. 33

2 09/06/11 12:06 Side 34 Fogeds baggrund for at nedsætte sig som arkitekt var håndværksmæssigt funderet som tømrersvend, uddannet hos faderen, tømrerog snedkermester Chr. Foged, Thisted, samtidig med at han gik på teknisk skole. Herfra kunne forstander A. Chr. Andersen medgive ham den anbefaling, at han»næppe har haft nogen bedre elev«, og han fortsatte herefter fire år på Det tekniske Selskabs skole i København, hvor hans lærere bl.a. var Jens Baumann og Edvard Thomsen. På skolen stiftede han bekendtskab med nogle af datidens kendte kunsthåndværkere og arkitekter og fik på den måde et grundlæggende kendskab til tidens strømninger. Tiden lige efter århundredeskiftet var præget af Nationalromantikken, med arkitekter som Martin Nyrop og Hack Kampmann i front. Det var dyrkelsen af det nationale og den danske tradition, der var i højsædet. Flirteriet omkring århundredeskiftet med alverdens stilarter var langsomt blevet afløst af en mere afdæmpet arkitektur, der kulminerede med Bygmesterbevægelsen og landsforeningen Bedre Byggeskik på initiativ af bl.a. Harald Nielsen. På restaureringssiden, som også kom til at udgøre en stor del af Jens Fogeds arbejdsområde, var det arkitekter udgået fra Storks skole, der var ledende på området som f.eks. Mogens Clemmensen, der stod for en restaureringsmetode med tilbageføring til det oprindelige sat i højsædet (f.eks. Vestervig Kirke og Spøttrup). En indstilling, der medførte udslettelse af uvurderlige historiske spor, og som snart skulle vise sig at være forældet, ikke mindst fordi den ofte tilføjede detaljer, der ikke altid var bygningsarkæologisk belæg for. Jens Foged fik eksamen fra teknisk skole i 1914 med UG i næsten alle fag, der omfattede alt lige fra algebra til husbygning, statik og bogføring, hvorefter han arbejdede en tid på en københavnsk tegnestue, hos arkitekt M.A.A. Hirth, der også var lærer på Bygningsskolen, men vendte tilbage til Thisted, da det ved 1. verdenskrigs udbrud blev småt med byggeri i hovedstaden. Det var i den tid ikke almindeligt, at mindre købstæder havde egne arkitekter, men det skulle vise sig, at der var hårdt brug for en arkitekt i byen, og i 1915 etablerede han egen tegnestue i Strandgade 3. Fogeds første arbejder viser, at han havde det godt med den fremherskende nationale bevægelse, der tilgodeså traditionen og det oprindelige gode danske håndværk. Han var uden tvivl også påvirket af Ulrik Plesners stationsbygninger og villaer, der var inspireret af det engelske landhus. I et af hans første arbej- Gæstgiver Chr. Madsens villa på Jyllands Alle,

3 09/06/11 12:06 Side 35 Tingstrup Skole med to klasser, der i Thisted, gæstgiver Chr. Madsens villa på Jyllands Allé fra 1915, viser denne stil sig i form af mange forskudte bygningsdele opmuret i røde teglsten og omsluttet harmonisk med et smukt faldende tegltag, der går fra den højeste etage og til den lave veranda mod haven. Vinduerne havde selvfølgelig engelske småsprossede rammer. Tingstrup Skole fra samme år er lidt mere tung i stilen, men velproportioneret og med halv-valmet tegltag. Skolen indeholdt to klasser placeret på begge sider af forstuen med indbygget vindfang og på 1. salen var indrettet sløjdlokale. Det dækkede datidens behov for en skole. Ligeledes i 1915 opførtes et større pakhus for Thisted Dampmølle. Konstruktionen er for den tid moderne med etageadskillelse båret af et søjledragersystem i stål og en karakteristisk facade med kraftige lisener, der indrammer de små rundbuede pakhusvinduer af støbejern. Tagkonstruktionen er skjult bag gesimsen for at understrege facadens karakter. Allerede her er man klar over, at en kreativ arkitekt er på spil, for en tømrer ville blot rejse taget på gesimsen. Facaden kan være inspireret af N. S. Nebelongs kornmagasin på Carlsberg fra 1866, men har et helt selvstændigt udtryk. Egentlig var det Fogeds ide at tage tilbage til København og fortsætte på akademiet, men de mange opgaver i byen fik ham til at blive, og i 1917 giftede han sig med Anna Elisabeth Pedersen, datter af tobakshandler Pedersen i Frederiksgade. Antallet af arbejder det første årti er imponerende. I et interview til Thisted Amts Tidende i 1943 fortæller Foged om den første tid som arkitekt:»...de første 5-6 år, jeg virkede i Thisted, var jeg alene uden medhjælp. Det gik også kun på den måde, at jeg var på arbejdspladserne om dagen og tegnede om aftenen og natten og om søndagen.«forståeligt, når man ser, hvad han præsterede i løbet af så kort tid. Og ikke Pakhus for Thisted Dampmølle,

4 09/06/11 12:06 Side 36 Kommunale dobbelthuse, Nørreallé, mindst når man tager tiden i betragtning. Som tegneredskaber havde han kun hovedlineal, blyant og tuschpen, og alle tegninger skulle sendes til trykning i Århus og blev lavet som zinktryk. Foged blev også involveret i de kommunale boliger, der på grund af boligmanglen skød op efter første verdenskrig. Det gælder f.eks. tre dobbelthuse og en etageejendom med toværelses lejligheder i Nørreallé, hus ved Munkevej med en- og toværelses lejligheder og etage-ejendom med tolv lejligheder på hjørnet af Rosenlundsgade og Østerbakken, alle fra For byggeforeningerne Parken og Solbakken tegnede han små dobbelthuse og enfamiliehuse i 1920, hvor også stilen fra Bedre Byggeskik skinnede igennem. Berling- ske Tidende har den 12. og 18. januar 1924 to hele sider om Fogeds kommunale boliger og byggeforeningshuse, der bliver fremhævet som eksempler til efterfølgelse. Udover at dyrke de traditionelle danske materialer og håndværk havde han også en god fornemmelse for byggeriets udformning og klassiske proportioner. Som en modreaktion på Nationalromantikken udviklede Nyklassicismen sig fra omkring 1915 med arkitekter som Carl Petersen i front. Nu kom der igen søjler og lisener i facaderne, men i modsætning til tidligere undgik man helst de mange detaljer og ornamenter. Jens Fogeds arbejder fra den tid viser, at han fulgte godt med i tidens trend og ikke stod tilbage for, hvad man kunne præstere i resten af landet. Dobbelthuse. Byggeforeningen Parken,

5 09/06/11 12:07 Side 37 J. M. N. Johnsens Syge- og Rekreationshjem, Et af hans yndede motiver var det søjleindrammede indgangsparti, helst placeret midt i bygningen og afsluttet med trekantgavl eller vandret gesims, hvor de håndværksmæssige færdigheder havde frit spil. En række af fine byggerier stammer fra den periode. Det gælder f.eks. Johnsens Syge- og Rekreationshjem fra 1923, der blev opført i parklignende omgivelser tæt ved fjorden og alderdomshjemmet Kristianslyst fra Kristianslyst er i dag fjernet til fordel for et tidssvarende plejehjem, mens Johnsens Sygeog Rekreationshjem er ombygget til mindre lejligheder. Det lille fine Vang-Tvorup An- Møbler til Johnsens Syge- og Rekreationshjem, delsmejeri, bygget i 1923, er også et vellykket eksempel på denne stil. Vang Tvorup Andelsmejeri,

6 09/06/11 12:07 Side 38 Grosserer N. L. Spangbergs villa, Jernbanegade, Stueplan. I tidens løb tegnede Foged en lang række enfamiliehuse. Han mestrede såvel den store villa som det ydmyge hus, og de forskellige planløsninger viser et indgående kendskab til de forskellige boformer. Grosserer Spangbergs villa fra 1923, i dag Thisted Museum, var nok den største og mest prangende villa, både hvad angik beliggenhed og indretning. Efter at have besteget den mægtige trappe fra Jernbanegade kom man ind i hall en, hvorfra den monumentale trappe ledte til 1. sal, til kontoret og billardrummet mod vest og værelser mod øst. I stueetagens vestende lå dagligstue, køkken, anretterrum og spisestue, hvorfra der var adgang til det dengang obligatoriske herreværelse. Mod øst lå soveværelset med eget Plan 1. sal. badeværelse samt pigeværelset. Kælderen var udover fyrrum indrettet med diverse tørre- og strygerum samt vinkælder. Huset havde i alt tre toiletter, et på hver etage, hvilket var overdådigt i de tider. Samme år tegnede han for arbejdsmand Niels C. Christensen på Tingstrupvej et lille, men velproportioneret hus, helt i tråd med ånden i Bedre Byggeskik. Skillevæggene i stueplan danner et kors med skorstenen placeret i midten. Spisestue, dagligstue og soveværelse var omtrent lige store og var indbyrdes forbundne med døre. Den sidste 1 /4 af stueplanen var udnyttet til forgang, køkken og trappe til 1. sal, hvor der var indrettet et enkelt værelse. Der var ikke indrettet toilet i 38

7 09/06/11 12:07 Side 39 Arbejdsmand Niels C. Christensens hus, Tingstrupvej, huset. Det var en unødvendig luksus, idet der kunne henvises til udhuset. Andre udgaver af samme hus, f.eks. arbejdsmand Jens Holsts hus på Kronborgvej, havde dog fået tilføjet en lille tilbygning, der typisk var indrettet med vaskerum, closet og hønsehus. Op igennem 20 erne tegnede han mange gode og solide boliger, der stadig er velbevaret og i høj kurs på grund af stilen. Nævnes kan f.eks. hotelejer M. C. Madsens villa på Jyllands Allé, fabrikant Støjbergs hus på Østerbakken, murer Axel Hvids hus på Ting- strupvej, Carl Bergs villa på Tingstrupvej og grosserer Jacobsens villa på Kronborgvej. Uden for Thisted kan nævnes de to brødre, murermestrene Nielsens dobbelthus i Hørdum, der blev opført med den usædvanlige planløsning, at begge boliger var ens og spejlvendt omkring en diagonal med fælles hovedindgang og trappe til 1. sal. Et i øvrigt velproportioneret hus, der udvendigt fremstod som en flot og pompøs villa. Foged kom som nævnt aldrig tilbage til København og på akademiet, men til gengæld kom han til at udføre mange spændende byg- Hotelejer M. C. Madsens villa, Jyllands Allé,

8 09/06/11 12:07 Side 40 Grosserer Jacobsens villa, Kronborgvej, gerier, der senere var medvirkende til, at han kunne kalde sig M.A.A. Hans Erling Langkilde beskriver i sin bog,»nyklassicisme i Købstæderne«, Jens Foged med følgende ord:»... På grund af sin uddannelse kunne han bygge velskolede småhuse af samme karakter som Ivar Bentsens i Holbæk og Harald Nielsens i Sæby og byggeri af denne art var bl.a. med til at sikre ham optagelse i Akademisk Arkitektforening. Bedre Byggeskik kunne ikke lære ham noget, tværtimod benyttede man hans hustyper som skoleeksempler.«i takt med udbygningen af Thisted Havn tegnede han adskillige pakhuse, bl.a. pakhuse for D.F.D.S., Aalborg Foderstofimport samt to pakhuse for A/S Peder P. Hedegaard, der nu alle er fjernet, men i årtier har stået markant som en del af havnebilledet. Dampmøl- Murermestrene Nielsens dobbelthus i Hørdum. lens pakhus er i dag på vellykket vis ombygget til boliger og derved bevaret i havnebilledet. I 1929 stod Foged for opførelse af ny teatersal i Thisted med det i 1932 tilføjede scenetårn. Der var i flere år tale om opførelse af en ny teaterbygning på torvet, men teatret blev i stedet opført som en del af det daværende Hotel Aalborg. I 1930 erne holdt den europæiske funktionalisme sit indtog, men det var den mere fordanskede udløber, også benævnt Funkis, der vandt frem i Danmark, hvor nye muligheder med jernbeton blev forenet med dansk murværkstradition. Væk var det overflødige pynt, gesimser og vinduer i rundbuestil osv. Et nyt element, der kommer ind, i modsætning til klassicismens gesimser, er tagudhænget. Murværket kunne fremstå både med den rene 40

9 09/06/11 12:07 Side 41 Pakhus for A/S P. P. Hedegaard, Thisted Havn, stoflige virkning, event. med vekslende skifter i gule og røde sten eller med pudsede flader. Et af de første eksempler eksempel på den nye stil i Thisted var Jens Fogeds eget hus, som han byggede på Møllevej i Det tiltrak sig stor opmærksomhed på den tid med den enkle og pudsede facade, med hoveddør i midten mod gaden overdækket af en flad jernbetonplade. På havesiden var samme slags plade anvendt som altan, kun afskærmet med et simpelt rækværk. Det var udtryk for en åben stil med menneskelige proportioner, hvor alle kunne føle sig ligeværdige. Ingen store søjler ved indgangsdøren eller høje håndtag, der kunne få fremmede til at føle sig små. Facaden blev opmuret i velkendte materialer som hårdtbrændte teglsten og kalkmørtel og efterfølgende pudset. Som sålbænke anvendtes kobber og vinduerne blev udført i træ. Velafprøvede materialer, men anvendt på en ny måde. Nu var tonen slået an, men mange i byen syntes, at byggestilen var»mærkelig«, og det Jens Fogeds eget hus på Møllevej,

10 09/06/11 12:07 Side 42 Grosserer Homanns villa på Dragsbækvej, Dog opført med enkelte ændringer. varede endnu et par år, før de dristigste fulgte efter. I 1935 opførte han for grosserer Homann en pragtvilla på Dragsbækvej med fri udsigt over fjorden. Villaen, der virker ganske beskeden mod indgangssiden fra gaden, udnytter grundens fald over to etager og har via en stor åben hall med balkon som det centrale rum i bygningen adgang videre ned i huset. Soverummene er i øverste etage, opholdsrummene i mellemste etage og i bunden havestuen. Som en særlig finesse er der lavet en særskilt lille køkkentrappe i hjørnet af huset, således at herskabet helt kunne undgå gennemgående trafik af køkkenpigen. Samme år opførte han for grosserer A. P. Andersen en tilsvarende, men lidt større villa på Hundborgvej, her suppleret med nye de- Grosserer A. P. Andersens villa på Hundborgvej, taljer som hjørnevinduer. Et andet eksempel er Esso s servicestation på hjørnet af Vestergade og Bryggerivej, tegnet i Tidens ånd kommer både til udtryk i facaden og planløsningen. Formen følger funktionen og virkningen af de sammensatte kuber forstærkes på den skæve hjørnegrund. Dog har han ikke helt sluppet klassicismen: Værkstedsbygningen mod Bryggerivej har fået en lille gavltrekant. Klassicismen genfindes også i biblioteksbygningen, tegnet i 1937, hvor den monumentale hovedindgang er placeret midt i centralbygningen og fremstår med gavltrekant, mens facaderne i øvrigt er glatte og tagene har ensidigt fald, helt i funktionalismens ånd. Det klassiske dannebrogsvindue har her fået et 42

11 09/06/11 12:07 Side 43 Thisted Bibliotek, funktionalistisk tilsnit, idet det er vendt på hovedet. Alt i alt en vellykket bygning, der forener det nyklassicistiske med det funktionelle og placeret lidt tilbagetrukket fra gaden, så der dannes et fint lille forareal ud mod Tingstrupvej. Efter opførelsen betegnede biblioteksdirektør Døssing biblioteket som provinsens mest moderne bibliotek, der burde stå som et»mønster for andre biblioteker i Danmark«. Ved indvielsen var tre af i alt syv store vægmalerier af Jens Søndergaard færdige, en gave fra Carlsberg-fondet. I 1930 erne startede et omfattende skolebyggeri i såvel Thisted som hele oplandet, og i arkivet findes lige fra den lille landsbyskole på Jegindø til de større skoler i Thisted. Fælles for dem var en enkel og rationel byggestil, men alligevel udført i gode gedigne materialer. I 1937 kom en ny skolelov, der pålagde kommunerne omfattende anlægsarbejder. På grund af krigen strakte disse arbejder sig helt ind i 50 erne, hvor mange centralskoler opførtes. I samme tidsperiode skete der en stor fornyelse inden for ældresektoren i hele området og Foged var i denne tidsperiode involveret i opførelse af et meget stort antal skoler og alderdomshjem fra Hvidbjerg i syd til Fjerritslev i øst. Samtidig indrettedes nyt gymnasium i Thisted, ligesom der løbende foregik udvidelse af Thisted Amtssygehus med ind- Thisted Bibliotek umiddelbart efter opførelsen i

12 09/06/11 12:07 Side 44 Tingstrup Skole, retning af bl.a. administrationsbygning, medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling og tuberkulosehospital. Efter krigen fortsatte den rationelle linie i byggeriet. Byggestilen var hovedsagelig 45 grader tegltag med udhæng, og vinduerne blev større og mistede efterhånden helt eller delvist sprosserne. Til gengæld var bygningerne funktionelt indrettet. Rummene blev proportioneret efter funktion med heraf følgende vinduesplacering og -størrelse. De mange lærerboliger, der blev opført i tilknytning til skolerne, er fine eksempler på den tids byggeskik. Gennem sine år i København har Foged uden tvivl stiftet bekendtskab med kirkerestaureringer, der traditionelt blev ledet af de Lærerbolig ved Ydby Skole, kongelige bygningsinspektører i tæt samarbejde med Nationalmuseet, men som lokalt havde brug for dygtige konduktører, der kunne videreføre og lede den nødvendige vedligeholdelse og større restaureringer af kirkerne. Thy og Nordvestjylland som helhed er et område, hvor kirkerne ligger tæt, og på grund af den geografiske afstand til hovedstaden var det nødvendigt med en lokal arkitekt med et grundigt kendskab til kirker. Fogeds første kirkeopgave var som konduktør for arkitekt Lønborg Jensen ved restaureringen af Hurup Kirke i 1928, hvorefter flere selvstændige opgaver kom til. At få overdraget disse arbejder var en fjer i hatten som arkitekt, og Jens Foged udførte opgaverne med så stor tilfredshed, at hans geografiske arbejdsområde efterhånden bredte sig til at omfatte de fleste kirker i Thy og på Mors samt dele af Salling. Jens Fogeds kirkearkiv omfatter derfor mange opmålinger af kirker samt tegninger af de arbejder, der er udført i tidens løb. Kirkearkivet er løbende udvidet og omfatter samlet omkring 250 kirker i Ringkøbing, Viborg og Aalborg stifter. Ved udarbejdelsen af de to bind af Danmarks Kirker, Thisted Amt, fra 1940, var Jens Foged behjælpelig med levering af flere kirkeopmålinger, ligesom hans kirkearbejder er omtalt flere steder. 44

13 09/06/11 12:07 Side 45 De fleste restaureringsarbejder drejede sig om nedslidte bygningsdele og inventar, men omfattede også nyopførelse af våbenhuse, sakristier og tårne. Især i 30 erne var der gang i tårnbyggerier, hvor kirkerne indtil da havde stået som»kullede«. Herudover udførte han arbejder med regulering og udvidelse af kirkegårde med tilhørende bygninger samt restaurering og opførelse af nye præstegårde, ligesom han også stod for restaurering af det gamle Johanniterkloster i Nykøbing, Dueholm Kloster. Erfaringen med de mange kirkerestaureringer havde lært Foged at være yderst varsom med ikke at slette historiens spor, som det var sket især i det foregående århundrede og starten af 1900-tallet. I det oven for nævnte interview til Thisted Amts Tidende svarer han på spørgsmålet om, hvad der kræves af en arkitekt, når han giver sig af med kirkebyggeri:»... Medens en arkitekt stræber efter at lægge så me- get som muligt af sit eget præg i ethvert andet byggeri, gælder det netop om, når man har med kirker at gøre, at udslette ethvert spor af disse ambitioner. Det gælder om, at arkitekten indlever sig i kirkens arkitektur og særpræg og bevarer så meget som muligt deraf.«foged var som privatperson et familiemenneske med en stor omgangskreds. Som ung var han en ivrig gymnast og var med på det første gymnastikhold i Thisted Idræts Klub fra 1904 med lærer Christensen som leder. Selv i en høj alder holdt han sig ikke tilbage for at slå et par flikflak i baghaven på Møllevej. Han havde sammen med sin kone Anna Elisabeth datteren Inger, og Ingers børn, Grethe og Peter, husker hjemmet på Møllevej som meget festligt, og at bedstefaderen på trods af sine mange gøremål altid havde tid til at lege i haven med børnebørnene. I øvrigt havde Foged allerede indført begrebet»powernapping«i hjemmet, før det blev mo- Familien samlet på Møllevej: Anna Elisabeth og Jens Foged med datteren Inger i midten og Jens Fogeds forældre Julie Frederikke og Kristian Foged. 45

14 09/06/11 12:07 Side 46 derne, idet han hver dag efter frokost hvilede sig på sofaen i stuen med et bundt nøgler i hånden. Når de faldt på gulvet, var han straks vågen og gik til sit kontor. Ideelt for en arkitekt med tegnestue og bolig i samme hus. Fra 1942 til -48 var Foged medlem af det såkaldte Byplanudvalg i Thisted og stod i den forbindelse for udarbejdelse af de mange byplankort, og i tidens løb erhvervede han flere tillidsposter i byen, bl.a. formand for den lokale svendeprøvekommission og bestyrelsesmedlem i Sparekassen Thy og Thisted Museum. På grund af de mange store verdslige opgaver blev arkitekt Poul Hansen efter et års ansættelse på tegnestuen taget ind som medindehaver af firmaet i Derved kunne Foged i højere grad hellige sig restaureringsopgaverne, mens Poul Hansen kom til at projektere de større nybyggerier, men også han kom efterhånden til at fatte interesse for restaureringssiden. Et af de store arbejdsområder i 50 erne var centralskolerne i omegnskommunerne, bl.a. Koldby, Heltborg, Sjørring, Øsløs og Vesløs. Et af de sidste arbejder, tegnestuen stod for før Fogeds død, var projektering og opførelse af nyt hovedsæde for Sparekassen Thy, der var tegnet i samarbejde med Niels Schou og Poul Kjærgaard. Stilen lå langt fra Bedre Byggeskik, som Foged havde arbejdet sig væk fra for længst, men følger alligevel den røde tråd i hans arbejder, hvor bygningens proportioner og materialevalg var de væsentlige elementer. Facaden, der nu er totalt ombygget, var nok det fineste eksempel i Thisted på et tidstypisk byggeri fra pe- rioden, og et af de første»curtain wall«byggerier i Danmark. Fogeds samlede arbejder skal ses i den historiske sammenhæng, de tidsmæssigt indgår i, idet både den økonomiske og samfundsmæssige udvikling afspejler sig i byggeriet, hvad enten det er hustype, formsprog, materialeanvendelse, konstruktion og ikke mindst i bygningens komposition. De forskellige stilarter, man genfinder i bygningerne er en afspejling af dette, og Jens Foged viser med sine arbejder, at han kunne skifte ubesværet fra Bedre Byggeskik over nyklassicisme til funktionalisme, helt i takt med tidens nye toner, men han glemte aldrig den håndværksmæssige kvalitet i sine byggerier og forstod at føre det bedste af det gamle med ind i nybyggeriet. Jens Foged døde den 4. juni 1959 på Thisted Sygehus efter nogen tids sygdom, hvorefter Poul Hansen videreførte tegnestuen, først på Møllevej og siden i Storegade sammen med Ib Lydholm. Tegnestuen fortsatte med en kombination af restaureringsarbejde og nybyggeri, helt i Fogeds ånd, og det var derfor også naturligt, at det var samme tegnestue, der senere kom til at stå for den omfattende sanering af Thisted midtby i området Kastet/Nørregade/Østergade, der har gjort Thisted landskendt som et eksempel på god bysanering. Asger Thomsen Født Arkitekt MAA. Medejer af arkitektfirmaet Poulsen og Partnere, Thisted. Kilder Jens Fogeds arkiv, Poulsen og Partnere, Storegade 5, 7700 Thisted. Privatarkiv, Peter Foged Nielsen. Privatarkiv, Grethe Foged Nielsen. Thisted Købstads Historie, 2, Knud Holch Andersen, Orla Poulsen, Flemming Skipper Thisted Gennem Tiderne, C. Brunsgaard, Thisted og Thy, Tage Heft, Bert Fonnesberg, Palle Bang, Nyklassicisme i Købstæderne, Thisted, Hans Erling Langkilde, Thisted Amts Tidende. Div. Årgange Berlingske Tidende, 12. og 18. januar

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920 Historisme ca. 1850-1930 Nationalromantik 1850-1920 Murermester villaen, ca. 1913-1930 Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro

Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro Øbro 105 Eksklusive lejligheder i hjertet af Østerbro 2 INTRO 3 Indhold Velkommen til en smagfuld bid af Østerbro INTRO 3 OMRÅDE 4 ARKITEKTUR 6 EKSTERIØR 8 Mit elskede Østerbro hører du til typen, der

Læs mere

SkagenhuS - Serien 118

SkagenhuS - Serien 118 Skagenhus - Serien 118 Klassisk dansk arkitektur Alle kender Skagenhusene. De karakteristiske, gulmalede huse, som har deres oprindelse på toppen af Danmark, hvor de to have mødes. Her ligger de med marehalmen

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer...

-din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... -din lokale totalentreprenør med speciale i tilbygninger og renoveringer... Hos Scalabyg ved vi hvor svært det kan være at gennemskue et byggeprojekt, og derfor vurdere hvor langt der er fra drøm til virkelighed.

Læs mere

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE T ERRASSER OG GÅRDHAVER Belægningstegl skaber miljø. I samråd med erfarne arkitekter danner den slidstærke og frostsikre tegl grundlag for uanede muligheder, når der etableres

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere