Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959"

Transkript

1 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel af forrige århundrede i en tidsepoke, hvor bybilledet ændrede sig radikalt, og hvor udviklingen inden for byggeriet bevægede sig i tigerspring, kun bremset af de to verdenskrige med heraf følgende økonomisk tilbagegang og materialemangel. Omkring 1915 var byggeriet præget af tankerne bag Foreningen for Bedre Byggeskik, hvis udgangspunkt var findyrkelsen af den danske byggeteknik og -historie, men tiden efter 1930 og længe efter krigen blev præget af funktionalismen, hvor tesen var, at form skulle følge funktion. Det betød store ændringer, såvel materialemæssigt som indretnings- Jens Foged i»marken«med opsmøgede ærmer. mæssigt. Den tekniske udvikling inden for byggeriet betød samtidig nye muligheder for bygningernes indretning og udformning med materialer som beton, stål og glas. Denne udvikling ses også i Jens Fogeds arkitektur, ved f.eks. anvendelse af jernbeton, men han kombinerede det altid ved valg af sikre og kendte byggematerialer i sine bygninger. Hvad vi i dag kan glæde os over, da de i mange tilfælde har kunnet overleve meget senere byggeri. Rundt omkring i området støder man derfor i dag overalt på Fogeds byggerier, hvad enten det er offentlige bygninger, erhvervsbyggeri eller private boliger, og af hans arkiv fremgår det, at han var særdeles produktiv. Jens Fogeds virke var meget alsidigt. Når man gennemgår hans omfattende arkiv, fremkommer så forskellige arbejder som møbler til alderdomshjem og byplaner med nye vejføringer i Thisted. Alle arbejder bærer bræg af stor professionalisme og en enestående detaljeringsgrad, hvad enten det gælder tapsamlinger i møbler, bygningsdetaljer eller opbygningen af brostensbelægninger. Foged fungerede nemlig i en periode også som en slags stadsingeniør for kommunen. Selv hans mindre arbejder var præget af stor omhyggelighed. Detaljer som døre, vinduer, beslag mv. blev gerne tegnet i 1:1 for at være sikker på, at de blev udført korrekt. 33

2 09/06/11 12:06 Side 34 Fogeds baggrund for at nedsætte sig som arkitekt var håndværksmæssigt funderet som tømrersvend, uddannet hos faderen, tømrerog snedkermester Chr. Foged, Thisted, samtidig med at han gik på teknisk skole. Herfra kunne forstander A. Chr. Andersen medgive ham den anbefaling, at han»næppe har haft nogen bedre elev«, og han fortsatte herefter fire år på Det tekniske Selskabs skole i København, hvor hans lærere bl.a. var Jens Baumann og Edvard Thomsen. På skolen stiftede han bekendtskab med nogle af datidens kendte kunsthåndværkere og arkitekter og fik på den måde et grundlæggende kendskab til tidens strømninger. Tiden lige efter århundredeskiftet var præget af Nationalromantikken, med arkitekter som Martin Nyrop og Hack Kampmann i front. Det var dyrkelsen af det nationale og den danske tradition, der var i højsædet. Flirteriet omkring århundredeskiftet med alverdens stilarter var langsomt blevet afløst af en mere afdæmpet arkitektur, der kulminerede med Bygmesterbevægelsen og landsforeningen Bedre Byggeskik på initiativ af bl.a. Harald Nielsen. På restaureringssiden, som også kom til at udgøre en stor del af Jens Fogeds arbejdsområde, var det arkitekter udgået fra Storks skole, der var ledende på området som f.eks. Mogens Clemmensen, der stod for en restaureringsmetode med tilbageføring til det oprindelige sat i højsædet (f.eks. Vestervig Kirke og Spøttrup). En indstilling, der medførte udslettelse af uvurderlige historiske spor, og som snart skulle vise sig at være forældet, ikke mindst fordi den ofte tilføjede detaljer, der ikke altid var bygningsarkæologisk belæg for. Jens Foged fik eksamen fra teknisk skole i 1914 med UG i næsten alle fag, der omfattede alt lige fra algebra til husbygning, statik og bogføring, hvorefter han arbejdede en tid på en københavnsk tegnestue, hos arkitekt M.A.A. Hirth, der også var lærer på Bygningsskolen, men vendte tilbage til Thisted, da det ved 1. verdenskrigs udbrud blev småt med byggeri i hovedstaden. Det var i den tid ikke almindeligt, at mindre købstæder havde egne arkitekter, men det skulle vise sig, at der var hårdt brug for en arkitekt i byen, og i 1915 etablerede han egen tegnestue i Strandgade 3. Fogeds første arbejder viser, at han havde det godt med den fremherskende nationale bevægelse, der tilgodeså traditionen og det oprindelige gode danske håndværk. Han var uden tvivl også påvirket af Ulrik Plesners stationsbygninger og villaer, der var inspireret af det engelske landhus. I et af hans første arbej- Gæstgiver Chr. Madsens villa på Jyllands Alle,

3 09/06/11 12:06 Side 35 Tingstrup Skole med to klasser, der i Thisted, gæstgiver Chr. Madsens villa på Jyllands Allé fra 1915, viser denne stil sig i form af mange forskudte bygningsdele opmuret i røde teglsten og omsluttet harmonisk med et smukt faldende tegltag, der går fra den højeste etage og til den lave veranda mod haven. Vinduerne havde selvfølgelig engelske småsprossede rammer. Tingstrup Skole fra samme år er lidt mere tung i stilen, men velproportioneret og med halv-valmet tegltag. Skolen indeholdt to klasser placeret på begge sider af forstuen med indbygget vindfang og på 1. salen var indrettet sløjdlokale. Det dækkede datidens behov for en skole. Ligeledes i 1915 opførtes et større pakhus for Thisted Dampmølle. Konstruktionen er for den tid moderne med etageadskillelse båret af et søjledragersystem i stål og en karakteristisk facade med kraftige lisener, der indrammer de små rundbuede pakhusvinduer af støbejern. Tagkonstruktionen er skjult bag gesimsen for at understrege facadens karakter. Allerede her er man klar over, at en kreativ arkitekt er på spil, for en tømrer ville blot rejse taget på gesimsen. Facaden kan være inspireret af N. S. Nebelongs kornmagasin på Carlsberg fra 1866, men har et helt selvstændigt udtryk. Egentlig var det Fogeds ide at tage tilbage til København og fortsætte på akademiet, men de mange opgaver i byen fik ham til at blive, og i 1917 giftede han sig med Anna Elisabeth Pedersen, datter af tobakshandler Pedersen i Frederiksgade. Antallet af arbejder det første årti er imponerende. I et interview til Thisted Amts Tidende i 1943 fortæller Foged om den første tid som arkitekt:»...de første 5-6 år, jeg virkede i Thisted, var jeg alene uden medhjælp. Det gik også kun på den måde, at jeg var på arbejdspladserne om dagen og tegnede om aftenen og natten og om søndagen.«forståeligt, når man ser, hvad han præsterede i løbet af så kort tid. Og ikke Pakhus for Thisted Dampmølle,

4 09/06/11 12:06 Side 36 Kommunale dobbelthuse, Nørreallé, mindst når man tager tiden i betragtning. Som tegneredskaber havde han kun hovedlineal, blyant og tuschpen, og alle tegninger skulle sendes til trykning i Århus og blev lavet som zinktryk. Foged blev også involveret i de kommunale boliger, der på grund af boligmanglen skød op efter første verdenskrig. Det gælder f.eks. tre dobbelthuse og en etageejendom med toværelses lejligheder i Nørreallé, hus ved Munkevej med en- og toværelses lejligheder og etage-ejendom med tolv lejligheder på hjørnet af Rosenlundsgade og Østerbakken, alle fra For byggeforeningerne Parken og Solbakken tegnede han små dobbelthuse og enfamiliehuse i 1920, hvor også stilen fra Bedre Byggeskik skinnede igennem. Berling- ske Tidende har den 12. og 18. januar 1924 to hele sider om Fogeds kommunale boliger og byggeforeningshuse, der bliver fremhævet som eksempler til efterfølgelse. Udover at dyrke de traditionelle danske materialer og håndværk havde han også en god fornemmelse for byggeriets udformning og klassiske proportioner. Som en modreaktion på Nationalromantikken udviklede Nyklassicismen sig fra omkring 1915 med arkitekter som Carl Petersen i front. Nu kom der igen søjler og lisener i facaderne, men i modsætning til tidligere undgik man helst de mange detaljer og ornamenter. Jens Fogeds arbejder fra den tid viser, at han fulgte godt med i tidens trend og ikke stod tilbage for, hvad man kunne præstere i resten af landet. Dobbelthuse. Byggeforeningen Parken,

5 09/06/11 12:07 Side 37 J. M. N. Johnsens Syge- og Rekreationshjem, Et af hans yndede motiver var det søjleindrammede indgangsparti, helst placeret midt i bygningen og afsluttet med trekantgavl eller vandret gesims, hvor de håndværksmæssige færdigheder havde frit spil. En række af fine byggerier stammer fra den periode. Det gælder f.eks. Johnsens Syge- og Rekreationshjem fra 1923, der blev opført i parklignende omgivelser tæt ved fjorden og alderdomshjemmet Kristianslyst fra Kristianslyst er i dag fjernet til fordel for et tidssvarende plejehjem, mens Johnsens Sygeog Rekreationshjem er ombygget til mindre lejligheder. Det lille fine Vang-Tvorup An- Møbler til Johnsens Syge- og Rekreationshjem, delsmejeri, bygget i 1923, er også et vellykket eksempel på denne stil. Vang Tvorup Andelsmejeri,

6 09/06/11 12:07 Side 38 Grosserer N. L. Spangbergs villa, Jernbanegade, Stueplan. I tidens løb tegnede Foged en lang række enfamiliehuse. Han mestrede såvel den store villa som det ydmyge hus, og de forskellige planløsninger viser et indgående kendskab til de forskellige boformer. Grosserer Spangbergs villa fra 1923, i dag Thisted Museum, var nok den største og mest prangende villa, både hvad angik beliggenhed og indretning. Efter at have besteget den mægtige trappe fra Jernbanegade kom man ind i hall en, hvorfra den monumentale trappe ledte til 1. sal, til kontoret og billardrummet mod vest og værelser mod øst. I stueetagens vestende lå dagligstue, køkken, anretterrum og spisestue, hvorfra der var adgang til det dengang obligatoriske herreværelse. Mod øst lå soveværelset med eget Plan 1. sal. badeværelse samt pigeværelset. Kælderen var udover fyrrum indrettet med diverse tørre- og strygerum samt vinkælder. Huset havde i alt tre toiletter, et på hver etage, hvilket var overdådigt i de tider. Samme år tegnede han for arbejdsmand Niels C. Christensen på Tingstrupvej et lille, men velproportioneret hus, helt i tråd med ånden i Bedre Byggeskik. Skillevæggene i stueplan danner et kors med skorstenen placeret i midten. Spisestue, dagligstue og soveværelse var omtrent lige store og var indbyrdes forbundne med døre. Den sidste 1 /4 af stueplanen var udnyttet til forgang, køkken og trappe til 1. sal, hvor der var indrettet et enkelt værelse. Der var ikke indrettet toilet i 38

7 09/06/11 12:07 Side 39 Arbejdsmand Niels C. Christensens hus, Tingstrupvej, huset. Det var en unødvendig luksus, idet der kunne henvises til udhuset. Andre udgaver af samme hus, f.eks. arbejdsmand Jens Holsts hus på Kronborgvej, havde dog fået tilføjet en lille tilbygning, der typisk var indrettet med vaskerum, closet og hønsehus. Op igennem 20 erne tegnede han mange gode og solide boliger, der stadig er velbevaret og i høj kurs på grund af stilen. Nævnes kan f.eks. hotelejer M. C. Madsens villa på Jyllands Allé, fabrikant Støjbergs hus på Østerbakken, murer Axel Hvids hus på Ting- strupvej, Carl Bergs villa på Tingstrupvej og grosserer Jacobsens villa på Kronborgvej. Uden for Thisted kan nævnes de to brødre, murermestrene Nielsens dobbelthus i Hørdum, der blev opført med den usædvanlige planløsning, at begge boliger var ens og spejlvendt omkring en diagonal med fælles hovedindgang og trappe til 1. sal. Et i øvrigt velproportioneret hus, der udvendigt fremstod som en flot og pompøs villa. Foged kom som nævnt aldrig tilbage til København og på akademiet, men til gengæld kom han til at udføre mange spændende byg- Hotelejer M. C. Madsens villa, Jyllands Allé,

8 09/06/11 12:07 Side 40 Grosserer Jacobsens villa, Kronborgvej, gerier, der senere var medvirkende til, at han kunne kalde sig M.A.A. Hans Erling Langkilde beskriver i sin bog,»nyklassicisme i Købstæderne«, Jens Foged med følgende ord:»... På grund af sin uddannelse kunne han bygge velskolede småhuse af samme karakter som Ivar Bentsens i Holbæk og Harald Nielsens i Sæby og byggeri af denne art var bl.a. med til at sikre ham optagelse i Akademisk Arkitektforening. Bedre Byggeskik kunne ikke lære ham noget, tværtimod benyttede man hans hustyper som skoleeksempler.«i takt med udbygningen af Thisted Havn tegnede han adskillige pakhuse, bl.a. pakhuse for D.F.D.S., Aalborg Foderstofimport samt to pakhuse for A/S Peder P. Hedegaard, der nu alle er fjernet, men i årtier har stået markant som en del af havnebilledet. Dampmøl- Murermestrene Nielsens dobbelthus i Hørdum. lens pakhus er i dag på vellykket vis ombygget til boliger og derved bevaret i havnebilledet. I 1929 stod Foged for opførelse af ny teatersal i Thisted med det i 1932 tilføjede scenetårn. Der var i flere år tale om opførelse af en ny teaterbygning på torvet, men teatret blev i stedet opført som en del af det daværende Hotel Aalborg. I 1930 erne holdt den europæiske funktionalisme sit indtog, men det var den mere fordanskede udløber, også benævnt Funkis, der vandt frem i Danmark, hvor nye muligheder med jernbeton blev forenet med dansk murværkstradition. Væk var det overflødige pynt, gesimser og vinduer i rundbuestil osv. Et nyt element, der kommer ind, i modsætning til klassicismens gesimser, er tagudhænget. Murværket kunne fremstå både med den rene 40

9 09/06/11 12:07 Side 41 Pakhus for A/S P. P. Hedegaard, Thisted Havn, stoflige virkning, event. med vekslende skifter i gule og røde sten eller med pudsede flader. Et af de første eksempler eksempel på den nye stil i Thisted var Jens Fogeds eget hus, som han byggede på Møllevej i Det tiltrak sig stor opmærksomhed på den tid med den enkle og pudsede facade, med hoveddør i midten mod gaden overdækket af en flad jernbetonplade. På havesiden var samme slags plade anvendt som altan, kun afskærmet med et simpelt rækværk. Det var udtryk for en åben stil med menneskelige proportioner, hvor alle kunne føle sig ligeværdige. Ingen store søjler ved indgangsdøren eller høje håndtag, der kunne få fremmede til at føle sig små. Facaden blev opmuret i velkendte materialer som hårdtbrændte teglsten og kalkmørtel og efterfølgende pudset. Som sålbænke anvendtes kobber og vinduerne blev udført i træ. Velafprøvede materialer, men anvendt på en ny måde. Nu var tonen slået an, men mange i byen syntes, at byggestilen var»mærkelig«, og det Jens Fogeds eget hus på Møllevej,

10 09/06/11 12:07 Side 42 Grosserer Homanns villa på Dragsbækvej, Dog opført med enkelte ændringer. varede endnu et par år, før de dristigste fulgte efter. I 1935 opførte han for grosserer Homann en pragtvilla på Dragsbækvej med fri udsigt over fjorden. Villaen, der virker ganske beskeden mod indgangssiden fra gaden, udnytter grundens fald over to etager og har via en stor åben hall med balkon som det centrale rum i bygningen adgang videre ned i huset. Soverummene er i øverste etage, opholdsrummene i mellemste etage og i bunden havestuen. Som en særlig finesse er der lavet en særskilt lille køkkentrappe i hjørnet af huset, således at herskabet helt kunne undgå gennemgående trafik af køkkenpigen. Samme år opførte han for grosserer A. P. Andersen en tilsvarende, men lidt større villa på Hundborgvej, her suppleret med nye de- Grosserer A. P. Andersens villa på Hundborgvej, taljer som hjørnevinduer. Et andet eksempel er Esso s servicestation på hjørnet af Vestergade og Bryggerivej, tegnet i Tidens ånd kommer både til udtryk i facaden og planløsningen. Formen følger funktionen og virkningen af de sammensatte kuber forstærkes på den skæve hjørnegrund. Dog har han ikke helt sluppet klassicismen: Værkstedsbygningen mod Bryggerivej har fået en lille gavltrekant. Klassicismen genfindes også i biblioteksbygningen, tegnet i 1937, hvor den monumentale hovedindgang er placeret midt i centralbygningen og fremstår med gavltrekant, mens facaderne i øvrigt er glatte og tagene har ensidigt fald, helt i funktionalismens ånd. Det klassiske dannebrogsvindue har her fået et 42

11 09/06/11 12:07 Side 43 Thisted Bibliotek, funktionalistisk tilsnit, idet det er vendt på hovedet. Alt i alt en vellykket bygning, der forener det nyklassicistiske med det funktionelle og placeret lidt tilbagetrukket fra gaden, så der dannes et fint lille forareal ud mod Tingstrupvej. Efter opførelsen betegnede biblioteksdirektør Døssing biblioteket som provinsens mest moderne bibliotek, der burde stå som et»mønster for andre biblioteker i Danmark«. Ved indvielsen var tre af i alt syv store vægmalerier af Jens Søndergaard færdige, en gave fra Carlsberg-fondet. I 1930 erne startede et omfattende skolebyggeri i såvel Thisted som hele oplandet, og i arkivet findes lige fra den lille landsbyskole på Jegindø til de større skoler i Thisted. Fælles for dem var en enkel og rationel byggestil, men alligevel udført i gode gedigne materialer. I 1937 kom en ny skolelov, der pålagde kommunerne omfattende anlægsarbejder. På grund af krigen strakte disse arbejder sig helt ind i 50 erne, hvor mange centralskoler opførtes. I samme tidsperiode skete der en stor fornyelse inden for ældresektoren i hele området og Foged var i denne tidsperiode involveret i opførelse af et meget stort antal skoler og alderdomshjem fra Hvidbjerg i syd til Fjerritslev i øst. Samtidig indrettedes nyt gymnasium i Thisted, ligesom der løbende foregik udvidelse af Thisted Amtssygehus med ind- Thisted Bibliotek umiddelbart efter opførelsen i

12 09/06/11 12:07 Side 44 Tingstrup Skole, retning af bl.a. administrationsbygning, medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling og tuberkulosehospital. Efter krigen fortsatte den rationelle linie i byggeriet. Byggestilen var hovedsagelig 45 grader tegltag med udhæng, og vinduerne blev større og mistede efterhånden helt eller delvist sprosserne. Til gengæld var bygningerne funktionelt indrettet. Rummene blev proportioneret efter funktion med heraf følgende vinduesplacering og -størrelse. De mange lærerboliger, der blev opført i tilknytning til skolerne, er fine eksempler på den tids byggeskik. Gennem sine år i København har Foged uden tvivl stiftet bekendtskab med kirkerestaureringer, der traditionelt blev ledet af de Lærerbolig ved Ydby Skole, kongelige bygningsinspektører i tæt samarbejde med Nationalmuseet, men som lokalt havde brug for dygtige konduktører, der kunne videreføre og lede den nødvendige vedligeholdelse og større restaureringer af kirkerne. Thy og Nordvestjylland som helhed er et område, hvor kirkerne ligger tæt, og på grund af den geografiske afstand til hovedstaden var det nødvendigt med en lokal arkitekt med et grundigt kendskab til kirker. Fogeds første kirkeopgave var som konduktør for arkitekt Lønborg Jensen ved restaureringen af Hurup Kirke i 1928, hvorefter flere selvstændige opgaver kom til. At få overdraget disse arbejder var en fjer i hatten som arkitekt, og Jens Foged udførte opgaverne med så stor tilfredshed, at hans geografiske arbejdsområde efterhånden bredte sig til at omfatte de fleste kirker i Thy og på Mors samt dele af Salling. Jens Fogeds kirkearkiv omfatter derfor mange opmålinger af kirker samt tegninger af de arbejder, der er udført i tidens løb. Kirkearkivet er løbende udvidet og omfatter samlet omkring 250 kirker i Ringkøbing, Viborg og Aalborg stifter. Ved udarbejdelsen af de to bind af Danmarks Kirker, Thisted Amt, fra 1940, var Jens Foged behjælpelig med levering af flere kirkeopmålinger, ligesom hans kirkearbejder er omtalt flere steder. 44

13 09/06/11 12:07 Side 45 De fleste restaureringsarbejder drejede sig om nedslidte bygningsdele og inventar, men omfattede også nyopførelse af våbenhuse, sakristier og tårne. Især i 30 erne var der gang i tårnbyggerier, hvor kirkerne indtil da havde stået som»kullede«. Herudover udførte han arbejder med regulering og udvidelse af kirkegårde med tilhørende bygninger samt restaurering og opførelse af nye præstegårde, ligesom han også stod for restaurering af det gamle Johanniterkloster i Nykøbing, Dueholm Kloster. Erfaringen med de mange kirkerestaureringer havde lært Foged at være yderst varsom med ikke at slette historiens spor, som det var sket især i det foregående århundrede og starten af 1900-tallet. I det oven for nævnte interview til Thisted Amts Tidende svarer han på spørgsmålet om, hvad der kræves af en arkitekt, når han giver sig af med kirkebyggeri:»... Medens en arkitekt stræber efter at lægge så me- get som muligt af sit eget præg i ethvert andet byggeri, gælder det netop om, når man har med kirker at gøre, at udslette ethvert spor af disse ambitioner. Det gælder om, at arkitekten indlever sig i kirkens arkitektur og særpræg og bevarer så meget som muligt deraf.«foged var som privatperson et familiemenneske med en stor omgangskreds. Som ung var han en ivrig gymnast og var med på det første gymnastikhold i Thisted Idræts Klub fra 1904 med lærer Christensen som leder. Selv i en høj alder holdt han sig ikke tilbage for at slå et par flikflak i baghaven på Møllevej. Han havde sammen med sin kone Anna Elisabeth datteren Inger, og Ingers børn, Grethe og Peter, husker hjemmet på Møllevej som meget festligt, og at bedstefaderen på trods af sine mange gøremål altid havde tid til at lege i haven med børnebørnene. I øvrigt havde Foged allerede indført begrebet»powernapping«i hjemmet, før det blev mo- Familien samlet på Møllevej: Anna Elisabeth og Jens Foged med datteren Inger i midten og Jens Fogeds forældre Julie Frederikke og Kristian Foged. 45

14 09/06/11 12:07 Side 46 derne, idet han hver dag efter frokost hvilede sig på sofaen i stuen med et bundt nøgler i hånden. Når de faldt på gulvet, var han straks vågen og gik til sit kontor. Ideelt for en arkitekt med tegnestue og bolig i samme hus. Fra 1942 til -48 var Foged medlem af det såkaldte Byplanudvalg i Thisted og stod i den forbindelse for udarbejdelse af de mange byplankort, og i tidens løb erhvervede han flere tillidsposter i byen, bl.a. formand for den lokale svendeprøvekommission og bestyrelsesmedlem i Sparekassen Thy og Thisted Museum. På grund af de mange store verdslige opgaver blev arkitekt Poul Hansen efter et års ansættelse på tegnestuen taget ind som medindehaver af firmaet i Derved kunne Foged i højere grad hellige sig restaureringsopgaverne, mens Poul Hansen kom til at projektere de større nybyggerier, men også han kom efterhånden til at fatte interesse for restaureringssiden. Et af de store arbejdsområder i 50 erne var centralskolerne i omegnskommunerne, bl.a. Koldby, Heltborg, Sjørring, Øsløs og Vesløs. Et af de sidste arbejder, tegnestuen stod for før Fogeds død, var projektering og opførelse af nyt hovedsæde for Sparekassen Thy, der var tegnet i samarbejde med Niels Schou og Poul Kjærgaard. Stilen lå langt fra Bedre Byggeskik, som Foged havde arbejdet sig væk fra for længst, men følger alligevel den røde tråd i hans arbejder, hvor bygningens proportioner og materialevalg var de væsentlige elementer. Facaden, der nu er totalt ombygget, var nok det fineste eksempel i Thisted på et tidstypisk byggeri fra pe- rioden, og et af de første»curtain wall«byggerier i Danmark. Fogeds samlede arbejder skal ses i den historiske sammenhæng, de tidsmæssigt indgår i, idet både den økonomiske og samfundsmæssige udvikling afspejler sig i byggeriet, hvad enten det er hustype, formsprog, materialeanvendelse, konstruktion og ikke mindst i bygningens komposition. De forskellige stilarter, man genfinder i bygningerne er en afspejling af dette, og Jens Foged viser med sine arbejder, at han kunne skifte ubesværet fra Bedre Byggeskik over nyklassicisme til funktionalisme, helt i takt med tidens nye toner, men han glemte aldrig den håndværksmæssige kvalitet i sine byggerier og forstod at føre det bedste af det gamle med ind i nybyggeriet. Jens Foged døde den 4. juni 1959 på Thisted Sygehus efter nogen tids sygdom, hvorefter Poul Hansen videreførte tegnestuen, først på Møllevej og siden i Storegade sammen med Ib Lydholm. Tegnestuen fortsatte med en kombination af restaureringsarbejde og nybyggeri, helt i Fogeds ånd, og det var derfor også naturligt, at det var samme tegnestue, der senere kom til at stå for den omfattende sanering af Thisted midtby i området Kastet/Nørregade/Østergade, der har gjort Thisted landskendt som et eksempel på god bysanering. Asger Thomsen Født Arkitekt MAA. Medejer af arkitektfirmaet Poulsen og Partnere, Thisted. Kilder Jens Fogeds arkiv, Poulsen og Partnere, Storegade 5, 7700 Thisted. Privatarkiv, Peter Foged Nielsen. Privatarkiv, Grethe Foged Nielsen. Thisted Købstads Historie, 2, Knud Holch Andersen, Orla Poulsen, Flemming Skipper Thisted Gennem Tiderne, C. Brunsgaard, Thisted og Thy, Tage Heft, Bert Fonnesberg, Palle Bang, Nyklassicisme i Købstæderne, Thisted, Hans Erling Langkilde, Thisted Amts Tidende. Div. Årgange Berlingske Tidende, 12. og 18. januar

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Bygningspræmiering 2014. September 2014

Bygningspræmiering 2014. September 2014 Bygningspræmiering 2014 September 2014 Bygningspræmiering 2014 Udarbejdet september 2014 af Thisted Kommune, Planafdelingen. 2 Indhold Forord Program Kandidater: Stuehus, Thisted... 8 Sundhedshuset, Hurup

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE 157 Gentofte 33 Kystbanens stationer LOKALITET

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Duoplan. - i wales stil

Duoplan. - i wales stil Duoplan - i wales stil 146 Elegant og præsentabelt Er drømmen at bo i pomp og pragt, kan denne drøm indfries i Frydkjærs DuoPlan i Wales stil det er nærmest en villa i palæ-stil. Et helt unikt 1½ plans

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

efteråret 2016 medlemsarrangementer BEMÆRK BEGRÆNSET DELTAGERANTAL ARRANGEMENTERNE KRÆVER TILMELDING PÅ ELLER TLF:

efteråret 2016 medlemsarrangementer BEMÆRK BEGRÆNSET DELTAGERANTAL ARRANGEMENTERNE KRÆVER TILMELDING PÅ ELLER TLF: BYGNINGSKULTURENS HUS BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON: 51 71 75 35 KONTAKTFHF@GMAIL.COM WWW.FORSKØNNELSEN.DK efteråret 2016 medlemsarrangementer BEMÆRK BEGRÆNSET DELTAGERANTAL ARRANGEMENTERNE KRÆVER

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 SØNDERVIG FERIEPARK Søndervig Sag. r1901 Nybolig Ringkøbing & Søndervig Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 Søndervig Feriepark - bolig 60 m2. 02 Søndervig Feriepark - her opføres Danmarks ubetinget

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at opføre en tagterrasse på ejendommen Søndergade 38 i Svaneke Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. oktober 2011 J.nr.: NMK-33-00379 Ref.: SSC AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag på dispensation til at

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920 Historisme ca. 1850-1930 Nationalromantik 1850-1920 Murermester villaen, ca. 1913-1930 Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 53 1 Sammenfatning nr. er et bebygget

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm VÆRDIGSÆTNING Grammofonplade fabrik - Kay Fisker Jens Falk Holm BYGNINGEN Midt i Nordvest, i det gamle fabriksområde, ligger en hvid taktfast bygning. Bygningen er en del af den forhenværende fabriksgigant

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Trempelhus - serien 134

Trempelhus - serien 134 Trempelhus - Serien 134 Moderne linjer fra kælder til kvist Drømmer I om en moderne bolig lidt ud over det sædvanlige, er TrempelHus et spændende alternativ til de traditionelle 1½ -planhuse. Her får I

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET FACADE MOD NORD FACADE MOD NORD 1:250 FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET PLACERING: Saxkjøbing Sukkerfabrik er beliggende centralt i Sakskøbing på Lolland, med gode trafikale tilkørselsforhold og gode

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Sag 39.100 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57

Læs mere

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2011 Vester Vandet Kirke Projekt Nyt orgel 2011 Østerild Kirke Projekt Konfirmand- og graverfaciliteter

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere