Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til plastmager.. Der er pr. 1. august 015 sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreformen: Etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Etablering af to selvstændig specialer på trin o Plastmager med speciale i termoplast o Plastmager med speciale i hærdeplast Ændringer i fagrækken på hovedforløb, herunder: o Ændringer af grundfag, som følge af nye adgangs- og overgangskrav til hovedforløbet o Oprettelse af nye obligatoriske uddannelsesrettede fag, herunder fag på højere niveau end det obligatorisk fastlagte o Tilknytning af nye valgfri uddannelsesrettede fag Revision af praktikmål 3. Uddannelsens formål og opdeling Uddannelsens trin 1 giver eleven en bred og grundlæggende kompetence for arbejde i plastindustrien. Uddannelsens trin giver mulighed for specialisering og fordybelse i specifikke typer plastmaterialer og plastforarbejdningsprocesser. Uddannelsens trin 3 giver mulighed for en bred overbygning rettet mod udviklingsopgaver i produktionen. Specialet Plastmager med speciale i termoplast giver eleven specialiserede kompetencer inden for forarbejdning af termoplast inden for hovedområderne: Sprøjtestøbning, ekstrudering eller termoformning. Specialet Plastmager med speciale i hærdeplastproduktion giver eleven specialiserede kompetencer inden for produktion af hærdeplastprodukter med brug af fiberarmerede kompositmaterialer (herunder særligt epoxy og polyesterstøbning). 4. Uddannelsens struktur Plastmedhjælper (trin 1), år 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb GF 1 0 GF

2 Plastmager (trin, begge specialer), 4 år 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb GF 1 0 GF Grundforløb GF 1 GF i plastproduktion (trin 3), 5 år 6 mdr. Hovedforløb EUV (+5 år) Varigheden af EUV-forløbet kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens ligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. For voksne elever med noget relevant erhvervserfaring vil uddannelsen til plastmager (trin ) typisk have en varighed på ca. ½ år. Det anbefales, at skoleperioderne i EUV-forløbet er af kortere varighed. Dermed kan den voksne elev opnå en balance mellem skoleuddannelse, praktikuddannelse og familie/privatliv. Grundforløb Op til 0 4 Eksempel på et EUV Plastmager trin, år 6 mdr. Hovedforløb Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens kompetencemål er angivet i Bekendtgørelse om plastmageruddannelsen. Kompetencemålene opnås gennem en kombination af grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfrie obligatoriske fag og praktikmål. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne, skema 1-, bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. På uddannelsen regnes alle de valgfri uddannelsesspecifikke fag som valgfri specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, som det pågældende fag/praktikmål understøtter. Valgfrie uddannelsesspecifikke fag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder (eventuelt som erhvervsrettet påbygning). Valgfrie uddannelsesspecifikke fag vælges i samråd med praktikvirksomhed og skolen. Valget skal sikre, at eleven kan opnå tilstrækkelig sammenhæng mellem skoleundervisning og praktisk arbejde i praktikken til at opnå uddannelsens kompetencemål. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved at erstatte fag i skema 1 og med tilsvarende fag fra tabellen Fag med valgfrit højere præstationsniveau. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet.

3 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Uddannelsens opbygning er baseret på pædagogiske overvejelser og en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der sikrer en løbende opbygning af kompetencer hos eleven gennem en kombination af teori og øvelser på skolen og praktiske opgaver i praktikuddannelsen. Det er væsentligt, at de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte elev har erhvervet sig igennem bl.a. erhvervserfaringer, synliggøres i undervisningen og inddrages som et aktiv i den løbende planlægning af projekter, temaer og undervisning gennem hele uddannelsesforløbet. Uddannelsens praktikmål fremgår af elevplan.dk, som både elev og virksomhed anbefales at anvende. målene fremgår også af den uddannelsesbog, som følger den enkelte elev. Det påhviler virksomheden at sørge for så alsidig en praktik som muligt. Eleven skal derfor i praktikken indgå i de af virksomhedens afdelinger og funktioner, der er relevante for uddannelsen. Det anbefales her, at dette sker ved, at elevens praktikuddannelse omfatter kortere praktikophold (praktikmoduler) i virksomhedens forskellige afdelinger. Derudover kan det være relevant at supplere med praktikophold hos fx datter/søster selskaber, kunder/leverandører og/eller øvrige samarbejdspartnere. Der henvises i øvrigt til uddannelsens praktikvejledning ( Kriterierne for IF s vurdering og godkendelse af nye praktikvirksomheder er i overensstemmelse med praktikmålene. Bedømmelse og beviser mv. Plastmageruddannelsens mål- og fagbeskrivelser udgør det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og udgør derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende svendeprøve. Svendeprøvens formål er at kunne vise elevens tilegnelse af kompetencemålene for uddannelsen. Svendeprøvens delprøver bidrager hver især til det samlede bedømmelsesgrundlag af eleven. Svendeprøven afholdes som del af sidste hovedforløb på uddannelsens trin og trin 3. Rammer og regler for svendeprøver, bedømmelse og udstedelse af beviser er beskrevet i Bekendtgørelsen for plastmageruddannelsen og uddannelsens skuemestervejledning ( Svendeprøvens struktur Uddannelsens svendeprøver afholdes som en del af sidste skoleperiode på hhv. trin og trin 3. De tilrettelægges af skolerne med udgangspunkt i uddannelsens svendeprøvevejledning ( efter nedenstående vejledende struktur. Skuemestrenes medvirken skal sbegrænses mest muligt og udgør max. sammenhængende dage pr. hold/prøve ved normal holdstørrelse (op til 8 elever). Skuemestrenes medvirken planlægges af det faglige udvalg i samarbejde med skolerne. struktur for svendeprøve - trin Dag 1- Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Elev Teoriprøve Praktisk prøve Praktisk prøve Forberedelse Eksamen Teoriprøve Vejledning Vejledning Gennemgang Eksamen af opgaver Skuemester Gennemgang af opgaver Eksamen 3

4 struktur for svendeprøve - trin 3 Dag 1-5 Dag 6-8 Dag 9 Elev Praktisk prøve Undervisning*/ Eksamen Forberedelse Vejledning Undervisning*/ Eksamen Gennemgang af opgaver Skuemester Gennemgang af opgaver Eksamen * Undervisningen under svendeprøven (dag 6-8) på trin 3 indgår ikke svendeprøven og bedømmelsen af eleverne. Fritagelse for dele af uddannelsen Afkortning af uddannelsens skoleperioder og praktik sker med udgangspunkt i en realkompetencevurdering (RKV) udført af skolen, jf. gældende regler i meritbekendtgørelsen og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt standardmeritter angivet i Bekendtgørelse om plastmageruddannelsen, bilag 1. Varigheden af EUV-forløbet kan være væsentlig kortere end EUD afhængig af elevens ligere uddannelse og relevante erhvervserfaring. Elevens uddannelsesforløb fastlægges på baggrund af en realkompetencevurdering (RKV) i en personlig uddannelsesplan. RKV en foretages af skolen sammen med elev og praktikvirksomhed. Grundlaget for RKV en omfatter dokumenteret uddannelse (og kurser) og erhvervserfaring suppleret med en dialog om elevens faglige kompetencer inden for uddannelses fagområder. Hvor der er tvivl om elevens kompetenceniveau anbefales det, at skolen laver en afprøvning - eksempelvis ved løsning af praktisk opgaver, besvarelse af spørgsmål, dialog om et fagligt emne eller en kombination af disse. I bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til plastmager, bilag 1, fremgår varigheden af og kriterier for tildeling af standardmeritter på uddannelsen. Standardmeritten skal tildeles elever, der lever op til de angivne kriterier. På baggrund af RKV en vurderer skolen i samråd med elev og praktikvirksomhed, om der er grundlag for yderligere merit for skolefag og/eller praktik. 4

5 SKEMA 1 elever under 5 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 5 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 5 år. Fagnavn Grundfag Engelsk 6, 7, F Kemi 4, 9, 3 F Matematik 41, 45, 47 C Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Arbejdsorganisering, 5, 15, 16, 17, Rutineret 1 1 i plastindu- stri 177 Innovation og 14 Begynder ½ ½ teknologi i plastindustrien Styring 11 Begynder Sprøjtestøbning, 3, 4, 8, 9, 18, 0 Rutineret - anlæg og proces Ekstrudering, 3, 4, 8, 9, 18, 0 Rutineret og termoformning anlæg og proces Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces 1, 3, 4, 8, 9, 18, 0 Rutineret 5

6 303 Kvalitetskontrol og kontrolteknik Periferi- og følgeudstyr i plastproduktion Materialekendskab anvendt fysik og polymerkemi Dokumentation og konstruktion ved hjælp af IT Sammenføjning 179 Kvalitetskontrol og kontrolteknik 1733 Periferi- og følgeudstyr i plastproduktion 1735 Materialekendskab anvendt fysik og polymerkemi 3, 6, 1 Rutineret 1 1 1, 8, 17, Begynder 1 1 9, 10, Rutineret 1½ 1½ 1, 6, 7 Begynder Rutineret 1 1 1, 5 Avanceret Rutineret , 4 Avanceret

7 1731 Dokumentation 6, 8 Rutineret 1½ 1½ 1½ og konstruktion ved hjælp af IT 178 Innovation og 31, 37 Rutineret 1½ 1½ 1½ teknologi i plastindustrien 904 Matematik og 44 Avanceret 1 kemi i plast 905 Materialelære 44, 49 Avanceret 1½ og afprøvning af plast materialer 906 Projektstyring 4, 43, 44 Avanceret Produktionsfremmende 41, 44 Avanceret metoder inden for dansk plastindustri 908 Kvalitetsstyring 47, 48 Avanceret af plastproduktion 909 Internationale sammenhænge og globalisering 43, 45 Avanceret ½ 9030 Plastproduktionsplanlægning 9031 Systematisk problemløsning inden for plast 40, 41, 4, 43, 44, 45, 46, 49 Avanceret 40 Avanceret 1½ 7

8 903 Konstruktion og udvikling af plastemner 9033 Kommunikation mellem afdelinger og kunder 9034 Økonomi og forretningsforståelse 4, 43, 44, 45 Avanceret 1½ 4, 43, 44 Avanceret 1 45, 46, 49 Avanceret 1 Valgfrie uddannelsesspecifikke fag Profil/specialefag 1738 Sprøjtestøbning - anlæg og proces 1740 Ekstrudering og termoformning anlæg og proces 1743 Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces Montage og indstilling af sprøjtestøbeforme Optimering af Sprøjtestøbeanlæg 19, 0, 4, 8, 30, 3, 33 19, 0, 4, 8, 9, 30, 3, 33 19, 0, 4, 34, 35, 36, 38, 39 Avanceret 6 6 Avanceret 6 6 Avanceret 6 6 AMU AMU 8

9 4074 Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbeforme 4546 Drift af ekstruderanlæg 4077 Indkøring af Ekstruderanlæg 4548 Optimering af Ekstruderanlæg Drift af Termoformanlæg Fremstilling af formværktøjer Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer Fejlretning på sprøjtestøbte emner Ekstrudering, Systematisk indkøring og optimering 4004 Vedligehold og fejlretning af Sprøjtestøbeforme AMU AMU AMU AMU AMU 9

10 44963 Finish og reparation af kompositemner Reparation og finish af komposit støbeforme RTM Vakuumstøbning af glasfiberemner Støbning af prepregemner Industriel produktion af avancerede kompositter Håndoplagt glasfiber støbning 4710 Polyurethanstøbning Håndtering med industrirobotter for operatører 4376 Varmluft og ekstrudersvejsning Stuk-, muffe og elektrosvejsning AMU AMU AMU AMU AMU Øvrige

11 41981 Svejsning af rørsystemer i plast Svejsning af plastplader 197 CAD-tegning/konstruktion af plastemner AMU AMU AMU Antal s valgfag Antal skole i alt Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret 176 Arbejdsorganisering i plastindustri Avanceret Arbejdsorganisering i plastindustri Rutineret 3030 Styring Rutineret Styring Begynder 3036 Sammenføjning Avanceret Sammenføjning Rutineret 11

12 178 Innovation og teknologi i plastindustrien 179 Kvalitetskontrol og kontrolteknik 1731 Dokumentation og konstruktion ved hjælp af IT 1733 Periferi- og følgeudstyr til plastproduktion Sprøjtestøbning - anlæg og proces Ekstrudering og termoformning anlæg og proces Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces 3 Avanceret 1½ 178 Innovation og teknologi i plastindustrien Ekspert Kvalitetskontrol og kontrolteknik Avanceret 1½ 1731 Dokumentation og konstruktion ved hjælp af IT Avanceret 1 Periferi- og følgeudstyr til plastproduktion Ekspert Sprøjtestøbning - anlæg og proces Ekspert Ekstrudering og termoformning anlæg og proces Ekspert Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces Rutineret Avanceret Rutineret Rutineret Avanceret Avanceret Avanceret 1

13 SKEMA Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 5 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Grundfag Engelsk 6, 7, F Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag [antal i Styring 11 Begynder Betjening af, 3, 4, 8, 9, 18 AMU sprøjtestøbeanlæg 4545 Betjening af, 3, 4, 8, 9, 18 AMU enkle ekstruderanlæg Betjening af, 3, 4, 8, 9, 18 AMU termoformmaskiner Støbning af, 3, 4, 8, 9, 18 AMU glasfiberarmeret polyesteremner 303 Kvalitetskontrol 3, 6, 1 Rutineret 1 1 og kontrolteknik Periferiudstyr 1, 8, 17, Begynder 1 1 i plastproduktion Anvendelse af 9, 10, 1 termoplastmaterialer [antal i 6 [antal i 6 [antal i 15 13

14 4709 Støbning af epoxy-komposit emner 1730 Dokumentation og konstruktion ved hjælp af IT Sammenføjning 179 Kvalitetskontrol og kontrolteknik 1733 Periferiudstyr i plastproduktion 1735 Materialekendskab anvendt fysik og polymerkemi 1731 Dokumentation og konstruktion ved hjælp af IT 178 Innovation og teknologi i plastindustrien 904 Matematik og kemi i plast 9, 10 AMU 1, 6, 7 Begynder Rutineret 1 1 1, 5 Avanceret Rutineret , 4 Avanceret , 8 Rutineret 1½ 1½ 1½ 31, 37 Rutineret 1½ 1½ 1½ 44 Avanceret 1 14

15 905 Materialelære 44, 49 Avanceret 1½ og afprøvning af plast materialer 906 Projektstyring 4, 43, 44 Avanceret Produktionsfremmende 41, 44 Avanceret metoder inden for dansk plastindustri 908 Kvalitetsstyring 47, 48 Avanceret af plastproduktion 909 Internationale sammenhænge og globalisering 43, 45 Avanceret ½ 9030 Plastproduktionsplanlægning 9031 Systematisk problemløsning inden for plastindustriel produktion 903 Konstruktion og udvikling af plastemner og produktionsforme 9033 Kommunikation mellem afdelinger og kunder 40, 41, 4, 43, 44, 45, 46, 49 Avanceret 40 Avanceret 1½ 4, 43, 44, 45 Avanceret 1½ 4, 43, 44 Avanceret 1 15

16 9034 Økonomi og forretningsforståelse Valgfrie uddannelsesspecifikke fag 1738 Sprøjtestøbning - anlæg og proces 1740 Ekstrudering og termoformning anlæg og proces 1743 Fiberarmereret kompositstøbning anlæg og proces Montage og indstilling af sprøjtestøbeforme Optimering af Sprøjtestøbeanlæg 4074 Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbeforme 4546 Drift af ekstruderanlæg 45, 46, 49 Avanceret 1 19, 0, 4, 8, 30, 3, 33 19, 0, 4, 8, 9, 30, 3, 33 19, 0, 4, 34, 35, 36, 38, 39 [antal ] 0 Profil/specialefag [antal ] 7 Avanceret 6 6 Avanceret 6 6 [antal ] 7 Avanceret 6 6 AMU AMU AMU AMU [antal ] 0 16

17 4077 Indkøring af Ekstruderanlæg 4548 Optimering af Ekstruderanlæg Drift af Termoformanlæg Fremstilling af formværktøjer Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer Fejlretning på sprøjtestøbte emner Ekstrudering, Systematisk indkøring og optimering 4004 Vedligehold og fejlretning af Sprøjtestøbeforme Finish og reparation af kompositemner Reparation og finish af kompositstøbeforme AMU AMU AMU 17

18 47574 RTM Vakuumstøbning af epoxykompositter Støbning af prepregemner Støbning af avancerede epoxy prepregemner Industriel produktion af avancerede kompositter Håndoplagt glasfiber støbning 4710 Polyurethanstøbning Håndtering med industrirobotter for operatører 4376 Varmluft og ekstrudersvejsning Stuk-, muffe og elektrosvejsning Svejsning af rørsystemer i plast Svejsning af plastplader AMU AMU AMU AMU AMU Øvrige AMU AMU 18

19 197 CAD-tegning/konstruktion af plastemner Antal s valgfag Antal skole i alt AMU [antal i 0 [antal i 18 [antal i 0 [antal i 13 [antal i 0 [antal i 13 [antal i 0 [antal i 15 19

20 Skema 3 uddannelsens bidrag til kompetencemålene mål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Plastmedhjælper mål A. Produktion 1 (1671), 4, 8, 9, 18 X B. Kvalitetskontrol og dokumentation 1, 3, 6, 1, 16, 18 X 1 (167) C. Reparation og vedligehold, 9 X 1 (1673) D. Kommunikation og rapportering, 15, 18 X 1 (1675) E. Projekt og udviklingsarbejde 17, 18 X 1 (1677) F. Produktion 0,, 3, 4, 3 X (1678) G. Kvalitetskontrol og dokumentation 19, 1, 5, 6 X (168) H. Reparation og vedligehold 8 X (169) I. Kommunikation og rapportering (1693) 7 X 0

21 mål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Plastmedhjælper J. Projekt og udviklingsarbejde (1694) K. Produktion (1695) L. Kvalitetskontrol og dokumentation (1698) M. Reparation og vedligehold (1700) N. Kommunikation og rapportering (1714) O. Projekt og udviklingsarbejde (1715) 8, 9, 30, 33 X 0,, 3, 4, 38 X 19, 1, 5, 6 X 34 X 7 X 34, 35, 36, 39 X P. Produktion 3 (1717) 40, 41 X Q. Kvalitetskontrol og dokumentation 45, 47, 48, 49 X 3 (1718) S. Kommunikation og rapportering 43, 49 X 3 (1719) T. Projekt og udviklingsarbejde 3 (170) 4, 44, 48 X 1

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017... 2 Ændringer... 2 Uddannelsens formål og struktur... 3 Elevtyper... 4 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Undervisningsministeriet den 31. august 2007 Sagsnr.: 108.534.021 1 Udkast til Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: Udkast Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for procesindustrien i henhold til bekendtgørelse nr. 254

Læs mere

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 SPRØJTESTØBNING SPRØJTESTØBNING KURSUSBESKRIVELSER 40727 5 dg Du

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Plastmageruddannelsen

Plastmageruddannelsen Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Plastmageruddannelsen April 2006. 1 Indholdsfortegnelse DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INDLEDNING 5 2. SKOLEN 5 3. KVALITET 5

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser

Program for workshop. Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser. Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser Oplæg af Uddannelseskonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop Struktur i nye uddannelsesbekendtgørelser Talentspor og højniveaufag

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsen til Plastspecialist

Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Industriens Fællesudvalg har i samarbejde med Den jydske Haandværker - skole og AMU SYD udviklet en ny uddannelse til plastspecialist. Hvilke

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Notat. 18. maj 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat. 18. maj 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov 18. maj 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse som vi kender

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere