1 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Malerentreprise Sagsnr. : Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Prøver Generelle specifikationer Referencer Materialer og produkter Udførelse Kontrol Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Bygningsdelsbeskrivelser Malerbehandling af døre, vinduer skodder samt lette facadepartier Indvendig malerbehandling af vægge og lofter Malerbehandling af stålemner, udvendigt Snedkerarbejder ved vinduer, døre og lette partier...9

2 Arbejdsbeskrivelse Side : 2 af 9 2 Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2. nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne. Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten angivne ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til arbejdet. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. Arbejdet omfatter bygningsdele iht. indholdsfortegnelsen på side Projektering 2.4 Byggeplads Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producentog/eller leverandøranvisninger og foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. 2.5 Sikkerhed og sundhed 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Kvalitetsdokumentation D&V-dokumentation Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren, til bygherren aflevere en skriftlig instruktion i 2 eksemplarer om leverancens vedligeholdelse. 2.8 Arbejdets planlægning 2.9 Prøver Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser. Prøver vil blive kommenteret inden for 3 arbejdsdage fra udførelsen. På forlangende, og uden merpris, kan byggeledelsen forlange ny prøve udført såfremt kvaliteten ikke svarer til det beskrevne udfaldskrav.

3 Arbejdsbeskrivelse Side : 3 af 9 3 Generelle specifikationer 3.1 Referencer Normer og standarder Anvisninger Leverandørens anvisninger skal altid følges nøje. Tilsynets anvisninger skal tillige følges. 3.2 Materialer og produkter Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet med hensyn til form, funktion, æstetik, holdbarhed og vedligehold, skal forelægges byggeledelsen senest 5 arbejdsdage før accept. Der skal altid anvendes et komplet leverandørsystem.(dvs. kun materialer fra én leverandør). 3.3 Udførelse Generelt Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. 3.4 Kontrol Generelt Der skal udarbejdes kontrolplaner, som beskriver arten og omfanget af den kontrol, som agtes udført og dokumenteret. Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangen skal indarbejdes i kontrolplanerne Materialekontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende Modtagekontrol Hvis der ikke har været udført materialekontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i Materialekontrol. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til Materialekontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation.

4 Arbejdsbeskrivelse Side : 4 af Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling. Viser målingen at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført. 3.5 Relationer til andre arbejder Koordinering Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Det påhviler nærværende entreprenør, at holde byggeledelsen løbende underrettet om de aktuelle forhold, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres. 3.6 Arbejdsmiljø Tilbuddet skal indeholde alle foranstaltninger i forbindelse med arbejder med afrensning af eksisterende konstruktioner.

5 Arbejdsbeskrivelse Side : 5 af 9 4 Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Malerbehandling af døre, vinduer skodder samt lette facadepartier Omfang og lokalisering Bips B216, Basisbeskrivelse Maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter følgende: Boligblokke, malerbehandling af vinduer og altandøre udvendig, der males ikke på fals og kant. Lette facadeplader mellem vinduer og ved hjørner er indeholdt. Bemærk: facadetegning (99)3.001 angiver hvilke vinduer der ikke skal malerbehandles Boligblokke, malerbehandling af samtlige skoddepartier på østfacader (fastmonterede), males på en side inkl. kanter Boligblokke, malerbehandling af samtlige skoddepartier på sydgavle (fastmonterede), males på en side inkl. kanter Butiksblokke, malerbehandling af samtlige kældervinduer udvendig, inkl. fals og kant. Butiksblok (bygning 187), malerbehandling af dør, kælderdør, vindue samt let parti over vindue i vestgavl. Butiksblokke, malerbehandling af lette facader over vinduer på syd- & nordfacader. Butiksblokke og garagebygninger (mellembygning), malerbehandling af gavle med døre & vinduer (inkl. fals & kant) samt træbeklædning. Butiksblokke, malerbehandling af samtlige spærender, tagudhæng og vindskeder. Garagebygninger, malerbehandling af samtlige spærender, tagudhæng og vindskeder på bagfacader samt gavle. Vinduespudsning af samtlige vinduer, døre og ovenlys i hele bebyggelsen, udføres på den udvendige side (gælder også partier der ikke er malerbehandlede, her skal karme / rammer ligeledes vaskes). Mellembygninger, udskiftning af glas (et lags ornamentglas) i alt 3 ruder Tegningshenvisning (99)1.001 Situationsplan (99)3.001 Facader boligblokke og butiksbygning (99)3.002 Facader, butiksbygning nr. 187 og garager (99)3.003 Tagplan, boligblok og butiksbygning/garage Tilstødende bygningsdele Mørtelfuger: nedbrudte fuger udskiftes under murerentreprisen. Elastiske fuger: nedbrudte fuger udskiftes under murerentreprisen.

6 Arbejdsbeskrivelse Side : 6 af Materialer og produkter Der skal anvendes vinduesmaling fra Nordsjö, vinduesmaling type Tinova V Vinduesmaling (plastalkyd) Farve svarende til eksisterende døre og vinduer farvekode afklares i forbindelse med prøvebehandling Udførelse MBK Behandling: V 3647, med følgende bemærkninger: Fals og kant malerbehandling jf. ovenstående omfangsbeskrivelse. Maling: Nordsjö plastalkyd, Tinova V vinduesmaling Glans: 35, halvblank Der medregnes grundbehandling af de træemner som udskiftes, omfang er beskrevet under snedkerarbejde i nærværende arbejdsbeskrivelse Rengøring Samtlige glas i døre og vinduer skal rengøres for maling m.m., og afsluttes med vinduespudsning på den udvendige side Prøver Der udføres en samlet prøvebehandling af et vinduesparti.

7 Arbejdsbeskrivelse Side : 7 af Indvendig malerbehandling af vægge og lofter Omfang og lokalisering Bips B216, Basisbeskrivelse Maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter følgende: Malerbehandling af kældervægge, m2 iht. tilbudsliste, med nye pudsreparationer. Udføres som maling af hele vægflader med beskæring mod tilstødende bygningsdele. Malerbehandling af lofter i kælder, m2 iht. tilbudsliste, med nye pudsreparationer. Udføres som maling af hele loftflader med beskæring mod tilstødende bygningsdele. Arbejdet udføres efter nærmere aftale med byggeledelsen Tegningshenvisning Tilstødende bygningsdele Materialer og produkter Udførelse Malerbehandling af vægge og lofter efter pudsreparationer i kælder udføres efter følgende anvisning: Der skal anvendes olieemulsionsmaling, f.eks. Sigma murmaling, til indendørs brug. Glans: Helmat Slibning / afkostning (hele fladen) Områder med nyt puds grundes iht. leverandørens forskrifter Færdigbehandling (hele fladen) med 2 x olieemulsionsmaling Behandlingerne skal tilpasses den eksisterende malerbehandling, herunder materialer (olieemulsion) og farve. Enhver form for afdækning skal være indeholdt i tilbuddet Rengøring Områderne efterlades i rengjort stand efter malerbehandling Prøver Prøvebehandling udføres til godkendelse, en hel vægflade med pudsreparationer.

8 Arbejdsbeskrivelse Side : 8 af Malerbehandling af stålemner, udvendigt Omfang og lokalisering Bips B216, Basisbeskrivelse Maling er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter følgende: Værn ved udvendige hovedtrapper på østfacader malerbehandles (fremstår varmforzinket). Værn ved udvendige hovedtrapper på østfacader: bolte efterspændes generelt, endvidere udskiftes rustne bolte mod facader til galvaniserede bolte. Arbejdet udføres efter nærmere aftale med byggeledelsen Tegningshenvisning (99)1.001 Situationsplan (99)3.001 Facader boligblokke og butiksbygning Tilstødende bygningsdele Intet at bemærke Materialer og produkter Udførelse MBK Behandling: V 7032, med følgende bemærkninger: Glans 40, halvblank Rengøring Områderne efterlades i rengjort stand efter malerbehandling Enhver form for afdækning skal være indeholdt i tilbuddet Prøver Prøvebehandling udføres til godkendelse

9 Arbejdsbeskrivelse Side : 9 af Snedkerarbejder ved vinduer, døre og lette partier Omfang og lokalisering Bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter følgende: Hjørnestolper ved vinduer mod altaner (vestfacader) med rådskader, der medregnes udlusning i hele længder (mængde afsat i tilbudsliste) Udskiftning af enkelte glaslister. Lister forekommer som forskellige profiler af træ eller aluminium (mængde afsat i tilbudsliste) Mellembygninger, udskiftning af træbeklædning på lette partier inkl. rammer og underlag (mængde afsat i tilbudsliste) Mellembygninger, døre gennemgås for gang og anslag, beløb er afsat i tilbudslisten. Udskiftning af bræddebeklædning over vinduer på bagfacader på butiksbygning 173 & 187 (profilbrædder svarende til eksisterende profil) Arbejdet udføres efter nærmere aftale med byggeledelsen Tegningshenvisning (99)1.001 Situationsplan (99)3.001 Facader boligblokke og butiksbygning (99)3.002 Facader, butiksbygning nr. 187 og garager Tilstødende bygningsdele Materialer og produkter Materialer iht. basisbeskrivelsen, der skal anvendes snedkertræ svarende til DS/EN Udførelse Alle træemner skal grundes på alle flader og kanter inden indbygning, udføres af maler og er beskrevet særskilt.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere