HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd"

Transkript

1 HEF Net A/S Årsberetning 2014 Program for intern overvågning af ikke-diskriminerende adfærd Dokumentnr. D

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 HEF-koncernens organisationsstruktur Gennemførelse og kontrol af IO-program Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Selskabsmæssig udskillelse Regnskabsmæssig adskillelse Habilitet Indgåelse af aftaler Prisfastsættelse Afslutning

3 Indledning Lovgrundlag HEF Net A/S er som netvirksomhed omfattet af reglerne om etablering af program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd. Retningslinjerne for intern overvågning er omfattet af elforsyningslovens 20 og bekendtgørelse 635 af 27. juni 2005, lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, ændret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011 samt bekendtgørelse nr. 980 af og bekendtgørelse nr. 979 af Regelgrundlaget trådte i kraft den 1. oktober 2005, og dette er således HEF Net A/S 10. beretning af sin art. Ifølge bekendtgørelsen skal beretningen omfatte en beskrivelse af netvirksomhedens program for intern overvågning, foruden at beretningen skal omfatte en omtale af programmets gennemførelse samt den foretagne kontrol med, at programmet overholdes. Rapporten for 2014 er udarbejdet efter Energitilsynets Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet. Netvirksomheden har som følge af HEFs overtagelse af Aalborg Kommune, Elforsyningen - AKE Net A/S og AKE Forsyning A/S den 1. januar 2011 nu ca forbrugere, og habilitetskravene for netvirksomheder med forbrugere skal derfor overholdes i henhold til elforsyningslovens 45. HEF-koncernens organisationsstruktur Følgende selskaber indgår i HEF-koncernen: HEF A.m.b.a. HEF Net A/S (100 %) HEF EnergiTeknik A/S (100 %) HEF Fibernet A/S (100 %) Aalborg City Forsyning A/S (100 %) Energi Nord A/S (52 %) DVI A/S (78 %) Netsam-Scada A/S (9,15 %) Bredbånd Nord A/S (33,3 %) Energi Danmark A/S (18,37 %) Waoo! (3,2 %) Nianet A/S (2,58 %) 3

4 00. Gennemførelse og kontrol af IO-program Det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram er organisatorisk placeret hos netselskabets øverste ledelse ved direktør Ken Thon. Direktøren for HEF Net A/S, som har det overordnede ansvar for det interne overvågningsprogram, har iht. lov nr. 466 af 18. maj 2011 udpeget en IO-ansvarlig medarbejder til varetagelse af vedligeholdelse, opdatering, kontrol og opfølgning på IO-programmet. Proceskonsulent i HEF Net A/S, Tage Christensen, er udpeget IO-ansvarlig. Tage Christensen er ansat i en stabsfunktion under HEF Net A/S direktør og udfører udelukkende arbejdsopgaver for HEF Net A/S. Direktøren for HEF Net A/S sikrer, at den IO-ansvarlige ikke pålægges eller påtager sig opgaver for andre selskaber i samme koncern eller andre selskaber, som koncernen har betydelig indflydelse på. I HEF Net A/S var der i 2014 i gennemsnit ansat 35 medarbejdere. IO-programmet indeholder, ud over punkterne (hovedafsnit), punkterne 10-12, som omfatter Fejl og afvigelser, Evaluering af IO-programmet samt Systemrettigheder. Hovedafsnittene følger IO-bekendtgørelsens 9 punkter. Der er desuden udarbejdet en Medarbejdererklæring til bekræftelse af modtaget instruktion og information omkring IO-programmet. Afdelingslederne har ansvaret for løbende at kontrollere, at der følges op på, om der er foretaget undervisning og information af relevante persongrupper om programmet for intern overvågning. Nye medarbejdere i HEF-koncernen, som har med forretningsmæssige fortrolige oplysninger at gøre, bliver informeret om programmet ved ansættelsen. Ved ansættelse bliver der udleveret en medarbejdererklæring. Denne vil som led i ansættelsen blive underskrevet, dog kun hvis dette har relevans for den pågældende persons arbejdsområde. I forbindelse med organisationsændringer har en del medarbejdere fået nye arbejdsområder/funktioner, hvorfor der har været særlig fokus på, at alle medarbejderne har fået den nødvendige undervisning/information i IO-programmet og kun har fået tildelt de systemrettigheder, der er nødvendige for den enkelte medarbejders arbejdsområde/funktion. En kontrol til at se, hvilke medarbejdere der er informeret om det interne overvågningsprogram, er HR-afdelingens oversigt over, hvilke medarbejdere der har underskrevet en medarbejdererklæring. Pr. 31. december 2014 havde 126 medarbejdere, der på dette tidspunkt var ansat i HEFkoncernen, underskrevet medarbejdererklæringen. Ansatte i HEF Net A/S 35 Ansatte i Energi Nord A/S 51 Ansatte i HEF A.m.b.a. 27 Ansatte i HEF Fibernet A/S 4 Ansatte i HEF EnergiTeknik A/S 9 Pr. 1. januar 2014 er alle medarbejdere fra HEF Net, HEF EnergiTeknik og HEF Fibernet ansat i HEF A.m.b.a., og der er udarbejdet udlånsaftaler med de aktuelle selskaber. 4

5 Den planlagte interne audit i december 2014 blev pga. manglende tid hos auditor flyttet til januar 2015 og afholdt den 23. januar Intern auditor var proces- og kvalitetskoordinator Daniel Hvidberg HEF A.m.b.a. Auditor havde under gennemgang af IO-programmet valgt 6 fokusområder, der blev gennemgået ved auditeringen. Energirådgivning Kundeservice Salg Tilslutninger, HEF Net Energimåling, HEF Net Behandling af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger og følsomme oplysninger Auditor fandt ingen væsentlige afvigelser, men fandt 2 mindre afvigelser og kom med 2 anbefalinger til forbedringer. Der er udarbejdet intern auditrapport inkl. anbefalinger (vedlagt som dokumentation, dokumentnr. D ). Der er i 2014 holdt 2 evalueringsmøder, hvor forslag til ændringer mv. fra intern audit i 2013 blev godkendt og iværksat. Af andre kontrolforanstaltninger er der i forbindelse med implementeringen af IO-programmet indført en ny skabelon til afvigelsesblanket, til registrering af overtrædelser af procedurer og instruktioner i IO-programmet. Indkomne afvigelser/fejlrapporter bliver behandlet som et fast punkt på ledelsens evaluering/ overvågningsgruppens møder. Der er ikke registreret afvigelser i 2014 ud over dem ved intern audit. 5

6 01. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger HEF Net A/S skal sikre, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som virksomheden modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt jf. Elforsyningslovens 84. Alle medarbejdere, der arbejder med forretningsmæssigt følsomme oplysninger, skal følge de retningslinjer og procedurer, der er opstillet i det interne overvågningsprogram. HEF Net A/S har kortlagt de typer af oplysninger, som selskabet modtager og håndterer og har vurderet, hvilke der er forretningsmæssigt følsomme. HEF Net A/S har endvidere vurderet, hvem disse oplysninger kan videregives til og under hvilke forhold. Typerne af forretningsmæssigt følsomme oplysninger er beskrevet i det interne overvågningsprogram. Oplysninger i selskabets databaser, eksempelvis el-kunder og tekniske data, betragtes og behandles alle som forretningsmæssigt følsomme oplysninger, med mindre det udtrykkelig er angivet i lov eller bekendtgørelse, at de skal udleveres på anfordring til rette vedkommende. Der oplyses alene om forbrug, bl.a. i relation til leverandørskifte, kun skriftligt til kunden, eller til elleverandøren, såfremt leverandøren har fuldmagt fra kunden. Leverandører, der er registreret og godkendt i det fælles Aktørregister, handler pr. definition som kundens fuldmægtig. Databaserne er adgangsbegrænset til de medarbejdere, som har et arbejdsbetinget behov for at have adgang hertil. Netselskabets ansatte samt de medarbejdere i koncernen, der har adgang til kundedatabasen, er alle instrueret i at behandle oplysningerne fortroligt, idet disse oplysninger således alene anvendes til at gennemføre netselskabets elforsyningsaktiviteter i overensstemmelse med elforsyningsloven. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i dette afsnit af IO-programmet i Der er foretaget ændringer af it-systemer. Ændringerne er tilpasset, så de fortsat understøtter håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. HEF Net A/S har ved indførelsen af en medarbejdererklæring valgt at sikre ikke-diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. Der er i 2014 ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. 02. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er oplysninger, som koncern-interne samt eksterne selskaber eventuelt kan drage fordel af ved at få kendskab hertil før andre selskaber. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger kan f.eks. være oplysninger i kontrakter og aftaler. Det kan være oplysninger om ikke offentliggjorte planer såsom strategi- og udbygningsplaner m.v. En nærmere beskrivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger og deres håndtering er beskrevet i selve IO-programmet. 6

7 Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i dette afsnit af IO-programmet i Der er foretaget ændringer af it-systemer. Ændringerne er tilpasset, så de fortsat understøtter håndtering af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. HEF Net A/S har ved indførelsen af en medarbejdererklæring valgt at sikre ikke- diskriminerende videregivelse af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger. Der er i 2014 ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af forretningsmæssige fordelagtige oplysninger. 03. Adgang til distributionsnettet Ifølge bekendtgørelse om etablering af program for intern overvågning skal HEF Net A/S sikre, at adgang til nettet ikke sker på diskriminerende vilkår. Dette er gældende i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet. Proceduren for netadgang sker på en ikke-diskriminerende måde. Nytilslutning Tilslutningen sker på baggrund af anmeldte tariffer, tilslutningsbestemmelser og netbenyttelsesaftale. Tilslutningsbestemmelser, netbenyttelsesaftale og tariffer er udarbejdet iht. Dansk Energis vejledninger. Der er ikke foretaget ændringer af Tilslutningsbestemmelserne i Leveringstiden på tilslutningen sker ud fra fastsatte HEF Net-standardleveringstider, afhængig af en eventuel udbygnings omfang (HEF Standard for el-anlæg). Udbygning af elnettet Udbygning af nettet sker på en ikke-diskriminerende måde. Følgende forhold giver anledning til beslutning om udbygning af elnettet: Konstaterede overbelastnings- og spændingsproblemer Eksisterende net, som hyppigt er fejlramt Ombygning af forældede net, som er kostbare at vedligeholde og med udgået materiel Ombygning af net efter prognoser om forventede overbelastninger Totalrenoveringer af bestemte områder i samarbejde med andre ledningsejere Koordinering med myndigheder om udbygning af nye områder Politiske beslutninger omkring kabellægning af luftledningsnet Vedligeholdelse af elnettet Proceduren for vedligeholdelse af nettet sker ligeledes på en ikke-diskriminerende måde. HEF Net A/S har udarbejdet en standard for vedligeholdelse af elnettet (HEF Standard for vedligeholdelse). Standarden beskriver eftersyns- og vedligeholdelsesintervallerne på anlægstyperne, og til dels også på enkeltkomponenter på de forskellige spændingsniveauer. Vedligeholdelsesstandarden er et udtryk for den leveringssikkerhed, som netselskabet ønsker samt retningslinjer anført i Stærkstrømsbekendtgørelsen. 7

8 Vedligeholdelsesstandarden revurderes løbende på hhv. ledelsesmøder i netselskabet samt i standardgruppen, som varetager den løbende opdatering og ajourføring af vedligeholdelsesstandarden. Revurderingen af vedligeholdelsesniveauet er baseret på konstaterede afvigelser i forhold til anlæggets forventede tilstand. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i afsnittet om Adgang til distributionsnettet i Der er ikke modtaget klager i relation til Adgang til distributionsnettet. I 2014 var der totalt set i forhold til 2013 ca. 3% flere afbrudshændelser i leveringen af el til HEF Nets kunder. De uvarslede afbrudshændelser med størst betydning i 2014 var: Snestorm som betød piskning/sammenslyngning af 60kV luftledningen mellem station Mosbæk og station Støvring -> Udfald af 60/20 Støvring. Påkørsel af 20kV højspændingsluftledning -> Udfald af radial Als Odde. Defekt NAL afbryder -> Udfald af radial Als Odde og radial Veddum. Sandsynligvis dyr i anlæg -> Udfald af 60/20 Tinghøj. Af uvarslede afbrudshændelser var der en stigning i forhold til hvis der i 2013 tages hensyn til stormen i december. Der blev på højeste spændingsniveau (60kV) registreret 1 afbrudshændelse, på 20kV niveau blev der registreret 72, på 10kV niveau blev der registreret 9 afbrudshændelser og på 0,4kV niveau blev der registreret Kundekontakt HEF Net A/S har outsourcet alle væsentlige opgaver med kundekontakt til Energi Nord A/S. Energi Nord A/S medarbejdere er omfattet af HEF Net A/S interne overvågnings-program og derved bekendt med, hvilke oplysninger der er forretningsmæssigt følsomme oplysninger og derved ikke må videregives. Følgende særlige risikoområder vedrørende kundekontakt er defineret i det interne overvågningsprogram: Omstillingskald til netselskabet må ikke benyttes til salg af el Tidligere elkunder, der kontakter netselskabet, må ikke udsættes for et kommercielt salg af el Der må ikke ske favorisering af eget netselskab eller koncerninterne virksomheder ved henvendelse om reparation, udskiftning, eftersyn m.m., der ligger uden for bevillingsområdet Forespørgsel om kommerciel energirådgivning For at sikre at disse selskaber håndterer de forretningsmæssigt følsomme oplysninger korrekt, bliver relevante medarbejdere i disse virksomheder undervist i det interne overvågningsprogram af de respektive afdelingsledere eller anden intern underviser, og der skal underskrives medarbejdererklæring. Der er ikke gennemført væsentlige ændringer i procedurer og instruktionen i 2014 omkring forretningsmæssigt følsomme oplysninger i forhold til Ej heller omkring den it-mæssige adskillelse i forhold til videregivelse af følsomme oplysninger. HEF Net A/S har egen hjemmeside 8

9 Der er på denne hjemmeside etableret link til selvbetjeningsportal ifm. Meld flytning og Tast selv måleraflæsning, som findes som undersider til Energi Nord A/S hjemmeside. Energi Nord A/S varetager faktureringsopgaverne for HEF Net A/S. HEF Net A/S har valgt at indføre særskilt hjemmeside, hvilket i højere grad sikrer, at diskriminering i kundekontakten undgås. På HEF-koncernens fælles hjemmeside er direkte link til HEF Net A/S fjernet. Energi Nord A/S, som varetager en stor del af kundekontakten, kan tilgås fra fælles hjemmeside. Brevpapir er forskelligt fra selskab til selskab. I bundteksten på brevpapiret er anført selskabets netadresse. Regningslayout (elregningen) med informationer er tilpasset i løbet af 2010 efter dialog/aftale med Energitilsynet. Efterfølgende er der ikke foretaget radikale ændringer, kun nogle mindre tilpasninger i teksterne. Der udsendes ikke informationsmateriale fra koncernforbundne selskaber sammen med netselskabets faktura til kunder. 05. Selskabsmæssig udskillelse HEF Net A/S har i forbindelse med elforsyningslovens indførelse udskilt alle væsentlige aktiviteter der ligger uden for bevillingen. Følgende selskaber er blevet oprettet: HEF A.m.b.a. administration HEF EnergiTeknik A/S entreprenørvirksomhed Energi Nord A/S afregning og kundeservice HEF Fibernet A/S fibernetvirksomhed HEF Net A/S udøver ikke sideordnede aktiviteter 06. Regnskabsmæssig adskillelse HEF Net A/S har udover den hidtidige netbevilling i område 044 overtaget netbevillingen i det tidligere AKE Net A/S område 052 pr. 1. januar Regnskabsmæssigt er der adskillelse mellem HEF Net A/S og øvrige selskaber i koncernen. Den regnskabsmæssige administration varetages af HEF A.m.b.a. Der anvendes fordelingsnøgler til fordeling af omkostninger mellem HEF Net A/S og koncernens øvrige selskaber i forbindelse med afregning af fællesfunktioner. Der er ingen væsentlige ændringer i de fordelingsnøgler, som danner baggrund for HEF Net A/S regnskab 2014 i forhold til Habilitet HEF Net A/S havde ved udgangen af 2014 ca forbrugere, hvorfor selskabet skal opfylde habilitetskravet (> forbrugere). 9

10 IO-programmet er i forbindelse med overtagelse af AKE tilpasset, så det opfylder kravene om habilitet for selskaber over forbrugere. I HEF Net A/S er Ken Thon direktør, og der er ligeledes ansat en direktør for elhandelsselskabet. Der er derfor ikke ledelsesmæssigt sammenfald mellem de aktiviteter, der udføres under HEF Nets bevilling, og de aktiviteter, der udføres af elhandelsselskabet. Organisationsdiagram for HEF Net A/S Netdirektør Ken Thon Proceskonsulent IO-ansvarlig Tage Christensen Planlægning og drift afdelingsleder Ken Thon (midlertidig) GIS og Dokumentation afdelingsleder Lars Bang Energimåling afdelingsleder Per Frederiksen Bestyrelsesmedlemmer i HEF Net A/S: Formand Jens Kr. Larsen Bestyrelsesmedlemmer Bent Andersen Jens Nielsen Sigvart Sigvartsen Tom Thygesen 10

11 Organisationsdiagram for Energi Nord A/S Salgsdirektør Lars Søndergaard Marketing marketingkoordinator Helle Pasgaard Elindkøb og risikostyring indkøbs- og produktansvarlig Arne Melgaard Privatsalg og Kundeservice Lars Søndergaard Erhvervssalg Lars Søndergaard Energirådgivning rådgivningschef Lone Vad Andersen Bestyrelsesmedlemmer i Energi Nord A/S: Formand Bjarne Lyngø Bestyrelsesmedlemmer Jørgen Toft (næstformand) John Vognsen Niels Erik Poulsen Peder Kjeldgaard Martin Romvig 11

12 Organisationsdiagram for HEF A.m.b.a. Administrerende direktør Martin Romvig Energi Nord salgsdirektør Lars Søndergaard HEF EnergiTeknik A/S Martin Romvig HEF Fibernet A/S Martin Romvig HEF Net Ken Thon Bestyrelsesmedlemmer i HEF A.m.b.a.: Formand Jens Kr. Larsen Bestyrelsesmedlemmer Christian Greve (næstformand) Bent Andersen Jens Nielsen Jørgen Toft Karen Staun Niels Erik Poulsen Poul Erik Jensen Claus Nørgaard Lene Aalestrup Tom Thygesen 12

13 Organisationsdiagram for HEF Fibernet A/S Administrerende direktør Martin Romvig produktionsdirektør Ken Thon afdelingsleder Mikael Christensen Bestyrelsesmedlemmer i HEF Fibernet A/S: Formand Jens Kr. Larsen Bestyrelsesmedlemmer Niels Erik Poulsen Bent Andersen Christian Greve Jens Nielsen Jørgen Toft Karen Staun Poul Erik Jensen Claus Nørgaard Lene Aalestrup Tom Thygesen 13

14 Organisationsdiagram for HEF EnergiTeknik A/S administrerende direktør Martin Romvig produktionsdirektør Ken Thon El- og Fiberafdeling entreprenørchef Mikkel Kastrup Indkøb og Logistik Projektafsnit Fiber Serviceafsnit Fiber Projektafsnit El Serviceafsnit El Nedlægningsafd. Bestyrelsesmedlemmer i HEF EnergiTeknik A/S: Formand Jens Kr. Larsen Bestyrelsesmedlemmer Christian Greve Bent Andersen Jens Nielsen Jørgen Toft Karen Staun Niels Erik Poulsen Poul Erik Jensen Claus Nørgaard Lene Aalestrup Tom Thygesen 14

15 Aalborg City Forsyning A/S Med købet af AKE Net A/S og AKE Forsyning A/S overtog HEF forsyningsbevillingen, altså pligten til at forsyne de elforbrugere i AKE s område, der ikke har valgt en anden elleverandør. I henhold til købsaftalen med Aalborg Kommune var HEF forpligtet til at ændre selskabets navn. Selskabets nye navn blev Aalborg City Forsyning A/S. Nogle år før salget havde Aalborg Kommune indgået en aftale med et andet elhandelsselskab, som dækker elleverancerne til kunder i AKE Forsyning A/S. Aftalen, der er gældende for en årrække, fulgte med i handlen. Det var derfor ikke umiddelbart muligt at lægge kunderne i Aalborg City Forsyning A/S sammen med Energi Nord A/S ca nordjyske elkunder. Aalborg City Forsyning A/S valgte i stedet at indgå en aftale med Energi Nord A/S om kundebetjening og afregning m.v. Bestyrelsesmedlemmer i Aalborg City Forsyning A/S: Formand Niels Erik Poulsen Bestyrelsesmedlemmer Karen Staun Lene Aalestrup 08. Indgåelse af aftaler Alle aftaler, der er indgået mellem HEF Net A/S og andre selskaber, foreligger altid i skriftlig form på aftaletidspunktet, hvilket elforsyningslovens 46 foreskriver. Alle aftaler, dvs. aftaler indgået med såvel koncernforbundne selskaber som koncerneksterne selskaber, indgås på markedsvilkår således, at der ikke sker krydssubsidiering mellem monopolog konkurrenceudsatte aktiviteter. Koncern-interne aftaler For så vidt angår de områder, hvor HEF Net A/S trækker på de fælles afdelinger i koncernen, betaler netselskabet kun den andel af de samlede omkostninger, som netselskabet belaster de fælles afdelinger med. Med de øvrige selskaber har HEF Net A/S indgået kontrakter, der beskriver opgavernes omfang, og til hvilke priser disse afregnes. HEF Net A/S har følgende koncern-interne aftaler: Fælles administration Fælles beredskab og vagt Fælles måledatabehandling Fælles afregning/fakturering Fælles reception Fælles salg Fælles energirådgivning 15

16 Personer, der indgår aftaler Udarbejdelse af de mangeartede aftaler og kontrakter involverer direktøren i HEF Net A/S og økonomimedarbejderne i HEF A.m.b.a. Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber skal priser og vilkår for samhandel fastsættes i overensstemmelse med de priser og vilkår, som ville have været gældende, hvis samhandlen havde været gennemført med en uafhængig tredjepart. HEF Net A/S koncern-interne aftaler genforhandles hvert år. Med henblik på at sikre, at prisaftaler ligger på markedsniveau, er udvalgte priser i prisaftalerne taget ud til priskontrol i forhold til markedspris. For lettere at kunne sammenligne ydelsernes pris med markedets er disse prisområder overgået til enhedspris-afregning. Mange af vores prisområder er overgået til enhedspriser og i den forbindelse genforhandlet ved at indhente tilbud fra andre leverandører eller ved at sammenligne med, hvad andre netselskaber betaler for tilsvarende ydelser. Nedestående er et udpluk af de områder som løbende konkurrenceudsættes enten ved prisforhandling eller udbud. Projektledelse Arealvedligeholdelse på Net stationer Nedgravning af kabler Indlejring af montører Demontering af luftledninger og stationer Inspektion af luftledninger Fragt HEF Net A/S konkurrence udsætter løbende priser, enten ved udbud eller med priser fra flere leverandører. Koncern-eksterne aftaler HEF Net A/S har skriftlige kontrakter med samtlige væsentlige eksterne leverandører og samarbejdspartnere og heri beskrives opgavernes omfang, og til hvilke priser disse afregnes. 09. Prisfastsættelse Ifølge elforsyningslovens 73 skal netvirksomhedens prissætning ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte købekategorier giver anledning til. HEFs direktion forestår prissætningen, der finder sted i forbindelse med den årlige budgetlægning i oktober/november. Tarifferne godkendes efterfølgende af HEF Net A/S bestyrelse i forbindelse med godkendelse af det samlede budget for netvirksomheden. HEF Net A/S fastsætter sine tariffer ud fra de retningslinjer, som selskabet modtager fra Dansk Energi, og disse tariffer bliver efterfølgende anmeldt til Energitilsynet. Nettarifferne kan ses på HEF Net A/S hjemmeside ( Tarifmodellen, udarbejdet af Dansk Energi Net, benyttes som verifikation af de beregnede tariffer og priser, inden disse politisk godkendes af HEF Net A/S bestyrelse. 16

17

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S ÅRSBERETNING 2010 Indhold 1. Hvem er EnergiMidt... 1 1.1. Netselskaberne... 1 1.2. Koncerninterne selskaber... 2 1.3. Netselskabernes

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Velkommen til Eftermiddagsmøde hos. DEFU Dansk Energi Forskning og Udvikling

Velkommen til Eftermiddagsmøde hos. DEFU Dansk Energi Forskning og Udvikling Velkommen til Eftermiddagsmøde hos DEFU Dansk Energi Forskning og Udvikling Dagens program Fremtidens nettekniske udfordringer Jørgen S. Christensen DSO Tekniske løsninger og praktiske erfaringer Louise

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning. Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016

Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning. Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016 Forslag til afregningsmodel i Øbro 95 s fælles elforsyning Afdelingsmøde torsdag den 26. maj 2016 Afregningsmodellens formål Sikre de 92 deltagere i den fælles elforsyning en andel i indtægten fra solcelleanlægget

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr

Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr Årsberetning om intern overvågning 2016 for Dinel A/S CVR-nr. 25 70 69 00 Indholdsfortegnelse 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 2 0.1. Indledning og koncernstruktur... 2 0.2. Ændringer for netselskabet...

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 71 personer

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN:

Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Dagsorden og referat fra Korsør Antenneselskabs generalforsamling, torsdag den 19. november 2015 DAGSORDEN: Generalforsamlingen Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. a. Godkendelse

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Velkommen til El-installatørmøde. mandag den 10. oktober 2011

Velkommen til El-installatørmøde. mandag den 10. oktober 2011 Velkommen til El-installatørmøde mandag den 10. oktober 2011 1 Agenda 1. Velkomst program (SM) 2. Sydfyns Elforsyning siden sidst (5. februar 2002) (AJB) 3. SEF NET A/S Kundedata og afregning (TBN) 4.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S

PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING. EnergiMidt Net A/S PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING EnergiMidt Net A/S ÅRSBERETNING 2012 Indhold 0. Forord... 1 1. Hvem er EnergiMidt... 1 1.1. Netselskabet... 1 1.2. Koncerninterne selskaber... 1 1.3. Netselskabets økonomiske

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ Journalnr.:694109 HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ 2012 Indledning Dette valgregulativ vedrører valget til repræsentantskabet. Valgregulativet er udarbejdet i henhold til vedtægternes

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2010 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV

1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV 1.6.2.1.3 Nødprocedure ved nedbrud af telefonsystem, HEV Formål Målgruppe Definition af begreber Fremgangsmåde Dokumentation Ansvar Referencer Formål At forhindre utilsigtede hændelser som følge af telefonnedbrud.

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING VEJLEDNING 1. UDGAVE FEBRUAR 2015 INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING INDHOLD 1. INDLEDNING...

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, 25. november 2010 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere