Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25."

Transkript

1 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent

2 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Horsens Golfklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 1. februar 2014 Bestyrelsen Per Offersen Karen Grøn Steen Funch Hansen Formand Næstformand Økonomi Per Hald Jan Rye Hans Lomholt Baneansvarlig Sportschef Junior- og elitechef Side 2

3 Revisors påtegning Til medlemmerne i Horsens Golfklub Jeg har revideret årsregnskabet for Horsens Golfklub for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis, er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Horsens, den 1. februar 2014 Helle Lorenzen Statsautoriseret revisor Side 3

4 HORSENS GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB regnskabsår Kommentarer til årsregnskabet for 2013 Årets resultat er et overskud på 37 tkr. mod et budgetteret overskud på 27 tkr. I resultatet indgår afskrivninger på tkr. På indtægtssiden har der været en reduktion på 140 tkr. i forhold til budgettet, som primært vedrører kontingenter og greenfee. Udgifterne er reduceret med 150 tkr. Heraf er vederlag til HedeDanmark inkl. personaleudgifter til banepersonale 133 tkr. mindre end budget, reduktionen stammer fra en endelig opgørelse fra seneste plejeår. Merudgifterne på klubhuset på 81 tkr. skyldes opkrævning af vandafledningsafgift med tilbagevirkende kraft for 2011 og Årets investeringer i anlægsaktiver udgør 463 tkr., som bl.a. er inventar i klubhus og kontor samt et aktiveret kurstab ved låneomlægning på 229 tkr. Ultimo 2013 udgør de likvide beholdninger tkr. Beløbet er placeret i 6 forskellige pengeinstitutter. Kommentarer til budgettet for 2014 Budgettet for 2014 viser et underskud på 286 tkr. I 2014 forventes en mindre stigning i kontingentindtægterne og et tilsvarende fald i indskud som følge af nye medlemskategorier. Budgettet indeholder en post på 350 tkr. til nye teesteder, som er en del af baneudviklingsplanen. Kontingenterne er budgetteret ud fra det nuværende medlemstal reduceret med forventede udmeldelser og med en tilgang på 47 seniormedlemmer. Kontingentet foreslås for 2014 (med 2013-kontingentet i parentes) at udgøre: Sandkasse 650 (600) Juniorer (1.630) Ynglinge (3.270) Ynglinge (stud.ord.) (2.100) Seniorer (6.000) Seniorer (uden indskud) Senior (stud. ord.) (3.270) Par 3 medlemskab Passive (1.500) Long distance (3.270) Greenfeemedlem (2.500) Indskud (7.500) Prøvemedlem (2.500) Som følge af tidsfristerne for indberetning af kontingentindbetaling til PBS vil opkrævningen pr. 1. marts være i overensstemmelse med forslaget, uanset generalforsamlingsbeslutning. Side 4

5 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med tidligere praksis. Indtægter og udgifter indgår i resultatopgørelsen for det år, de vedrører, uanset hvornår betaling sker. Alle sponsor- og reklameindtægter indtægtsføres i resultatopgørelsen under indtægter og modregnes ikke i udgifterne, selv om de eventuelt er øremærket til et bestemt brug. Sponsorindtægter og lignende, der vedrører inventaranskaffelser, indtægtsføres over den periode, de vedrører, dog højst over den periode anskaffelserne afskrives. Medlemsbidrag, der medgår til finansiering af klubhus og greenkeepergård, overføres på betalingstidspunktet til egenkapitalen. I det omfang disse bygninger afskrives, overføres der til resultatopgørelsen et beløb svarende til afskrivningerne, reduceret med den andel, der vedrører den del af byggeudgifterne, der finansieres ved lån. Denne andel af byggeudgifterne afskrives over låneperioden. Baneanlæg, klubhus, drivingrangehus og greenkeepergård, der er bygget på lejet grund, afskrives over lejemålets uopsigelighed, det vil sige over ca. 25 år. Løbende forbedringer udgiftsføres i det år, hvor udgifterne afholdes. Maskiner afskrives over 5 år. Maskinanskaffelser, der finansieres ved leasing over 5 år, indgår i aktiver og gæld med det beløb, der svarer til den beregnede restgæld. Særligt inventar og installationer afskrives over 10 år. Øvrigt inventar afskrives over 5 år, bortset fra edb-anskaffelser, der afskrives over 3 år. Side 5

6 RESULTATOPGØRELSE Budget REALISERET Budget tkr. tkr. tkr. Kontingenter Medlemsindskud Overført andel af tidligere års medlemsbidrag Greenfee indtægter Tilskud Lejeindtægt lokaler og lockerrum Reklame- og annonceindtægter Café Golfert Diverse indtægter incl drivingrange Renteindtægter INDTÆGTER I ALT Klubadministration Baneudgifter Vederlag Hededanmark A/S Personaleudgifter Maskinhus Vedligeholdelse/golfcars Baneanlæg incl. Forbedring Drivingrange (incl bolde) Vandafgifter mv Junior- og Elite-udvalg Matcher og begynderudvalg Klubhusdrift Trænerudgifter Afskrivninger på anlægsaktiver Renteudgifter og låneomkostninger UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT Side 6

7 BALANCE PR. 31. DECEMBER / AKTIVER Baneanlæg på lejet grund Anskaffelsessum primo Årets investeringer 0 Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger 355 Afskrivninger ultimo Klubhus mv. på lejet grund Anskaffelsessum primo Årets investeringer 229 Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger og tilskud primo Årets afskrivninger 475 Afskrivninger og tilskud ultimo Greenkeepergård Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger 86 Afskrivninger ultimo Drivingrangehus Anskaffelsessum primo Årets investeringer 0 Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger 171 Afskrivninger ultimo Maskiner Anskaffelsessum primo Årets investeringer 11 Årets afgang 0 Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afgang 0 Årets afskrivninger 28 Afskrivninger ultimo Inventar i klubhus Anskaffelsessum primo Årets investeringer 223 Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger og gavebeløb primo Årets afskrivninger 162 Afskrivninger og gavebeløb ultimo Anlægsaktiver Tilgodehavender og forudbetalinger Bankindestående Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Side 7

8 BALANCE PR. 31. DECEMBER / PASSIVER Kapitalkonto primo Årets overskud/underskud 37 Kapitalkonto ultimo Klubhusfond primo Overført til delvis dækning af afskrivninger -142 Klubhusfond ultimo Greenkeepergårdsfond - henlagt primo Overført til delvis dækning af afskrivninger -86 Greenkeepergårdsfond ultimo Drivingrangefond - henlagt primo 497 Overført til delvis dækning af afskrivninger -28 Drivingrangefond ultimo Henlæggelse jf. vedtægternes 10.2, primo Henlæggelse i alt Egenkapital i alt Nykredit (inkonvertibelt, 11%, rest 7 1/2 år) Nykredit (F5, 1,4%, rest 19 år) Leasingforpligtelse vedr. maskiner og inventar 0 37 Langfristet gæld Skyldige omkostninger Forudbetalinger 20-5 Feriepengeforpligtelse Kortfristet gæld Gæld i alt PASSIVER I ALT Kontraktlige forpligtelser: Operationel leasing Foreningen har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb: Restløbetid i 10 kvartaler med en gennemsnitlig kvartalsvis ydelse på 8 tkr., i alt 80 tkr. Herudover har selskabet indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet i balancen. Side 8

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere