FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal"

Transkript

1 FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1

2 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution Institutionens hjemsted er i Horsens Kommune. 2 INSTITUTIONENS FORMÅL: 2.1. Den selvejende institutions formål er at drive en badmintonhal i Horsens. Hallen skal drives og ledes som badmintonhal, men kan også stilles til rådighed for andre idrætsgrene til udøvelse af sund og opdragende idræt samt for arrangementer af kulturel art, samt vedligeholde og udbygge faciliteterne således, at Horsens Badminton Hal til stadighed fremstår, som en tidssvarende idrætshal til gavn for alle potentielle brugere Den selvejende institution skal drives på markedsmæssige vilkår således, at der til stadighed kan være en forsvarlig økonomisk drift af hallen, herunder fortsat at have økonomisk grundlag for at have ansat en halinspektør og drift af et cafeteria. 3 MEDLEMMER: 3.1. Medlemmer er myndige personer der er medlem af Horsens Badmintonklub (HBK) og bosiddende I Horsens Kommune Dog kan der også optages medlemmer udenfor dette område efter bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde Medlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller i et eventuelt driftsoverskud Medlemmerne hæfter ikke for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud. 4 INSTITUTIONENS MIDLER: 4.1. Den selvejende institutions økonomiske midler kan alene anvendes i institutionens interesse eller til sådanne formål, som generalforsamlingen måtte bestemme Såfremt der ved den selvejende institutions drift efter afskrivning, herunder afdrag på prioritetsgælden måtte fremkomme overskud, der ikke anvendes til udligning af underskud på tidligere års regnskab eller passende henlæggelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelse, tab ved lejeledighed og lignende, kan dette anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering, montering eller udvidelse af de til 2

3 institutionen hørende lokaler og bygninger De institutionen tilhørende midler skal anbringes i en bank eller sparekasse lydende på den selvejende institutions navn, eller anbringes i stats- eller kreditforeningsobligationer, der handles på Fondsbørsen i København. 5 GENERALFORSAMLING: 5.1. Generalforsamlingen er den selvejende institutions højest myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning om hallens virke i det forløbne år og planer for det kommende år. 3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet samt budget. 4) Indkomne forslag. 5) Eventuel fastsættelse af kontingent. 6) Valg af formand - lige år. 7) Valg af kasserer ulige år 8) Valg af et bestyrelsesmedlemmer samt en suppleanter. 9) Valg af revisor. 10) Eventuelt Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på HBKs hjemmeside eller i en lokal avis Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest otte dage før generalforsamlingen Beslutninger på generalforsamlingen kan ske ved simpelt stemmeflertal blandt de frem mødte ved håndsoprækning, såfremt skriftlig afstemning ikke forlanges af mindst to medlemmer Stemmeret har ethvert medlem, der er optaget i medlemsfortegnelsen senest ved udgangen af det forudgående kalenderår, før generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlem har en stemme. Såvel ved ordinær som ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 5.7 Ved stemmelighed bortfalder et forslag Til beslutninger om vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 3

4 del af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen. mens 2/3 del af de afgivende stemmer er for beslutningen Såfremt der ikke er mødt 2/3 del af medlemmerne, men 2/3 del eller flere af de mødte har stemt for forslaget, indkalder bestyrelsen inden en måned til en ekstra ordinær generalfor samling, på hvilken forslaget så kan vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt. 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 6.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsender anmodning herom. Bestyrelsen er herefter pligtig til inden for en måned at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 7 BESTYRELSEN: 7.1. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, - de 3 generalforsamlings valgte medlemmer samt et af HBKs bestyrelse udpeget medlem, der kan vær medlem af HBKs bestyrelse, men ikke den til enhver tid værende halinspektør og cafeteriabestyrer samt disses ægtefælle/samlever. Med henblik på at sikre, at formanden og kassereren ikke afgår fra bestyrelsen i samme år, foretages der kun valg af formand i lige år og kasserer i ulige år. Formand og kasserer vælges således for to år ad gangen. Menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleant vælges for et år ad gangen. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der er optaget i medlemsfortegnelsen senest ved udgangen af det foregående kalenderår, forud for generalforsamlingens afholdelse. Den til enhver tid værende halinspektør og cafeteriabestyrer samt disses ægtefælle/samlever kan ikke indvælges i bestyrelsen Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden indkalder hertil, eller når et bestyrelsesmedlem forlanger det, eller når det i øvrigt er påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende 4

5 7.4. Bestyrelsen har den udøvende magt i alle anliggender i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingsbeslutningerne Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 8 REGNSKAB OG REVISION: 8.1. Den selvejende institutions regnskabsår løber fra til Kassereren udfærdiger i samarbejde med revisor det årlige regnskab og status Bilagsmateriale afleveres så vidt muligt til revisor inden udgangen af april, således at revisor kan fremsende regnskab til bestyrelsen medio maj Bestyrelsen og revisor har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og kassebeholdning Regnskab skal ligge til gennemsyn i Horsens Badminton Hal senest 8 dage før generalforsamlingen. 8.6 Umiddelbart efter generalforsamlingen påhviler det den selvejende institution at indsende referat, regnskab og budget til orientering til Horsens Kommune. 8.7 Årsrapporten udarbejdes under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtigelser samt under foretagelse af forsvarlige afskrivninger og hensættelser. 8.8 Den selvejende institutions regnskaber revideres af en generalforsamlings valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. 9 Tegningsregel: 9.1 Den selvejende institution tegnes af formanden sammen med mindst et bestyrelsesmedlem 9.2 Til pantsætning af den faste ejendom samt optagelse af lån i øvrigt kræves dog tiltrædelse af fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. 10 Likvidation: 10.1 I tilfælde af den selvejende institutions opløsning, skal et eventuel likvidationsprovenu tilfalde Horsens Kommune - nærmere bestemt Kommunens Kultur- Og Fritidsforvaltning - til anvendelse for det almen-nyttige formål, som forvaltningen beslutter, men som skal være rettet imod at give børn og unge en meningsfyldt og positivt, personlighedsudviklende fritid. 5

6 11 Tillidshverv: 11.1 Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede, med mindre bestyrelsen bestemmer andet. Bemærkninger: Dette forsalg til vedtægt fremlægges på HBKs generalforsamling maj 2014 til afløsning af de oprindelige vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling november Inden fremlæggelsen er forslaget forelagt for og godkendt af Horsens Kommune /CG C:/HBK 2014/hal/forslag vedtægter 2 6

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere