Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257"

Transkript

1 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

2

3 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257

4 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling tog initiativ til projektet i forbindelse med ombygning af en bevaringsværdig bygning på det tidligere Odense Glasværk. Den aktuelle bygning»smedien«er i 1998 ombygget til 17 boliger med Fyns almennyttige Boligselskab som bygherre. Projekt 257 består af en udviklingsdel og et demonstrationsprojekt i Odense. DOMUS arkitekter a/s er forfattere på projektets udviklingsdel, og arkitekt m.a.a. Frede Nielsen har stået for gennemførelse af demonstrationsprojektet sammen med ingeniør Jørgen Henneby Nielsen, FRI. Projektet er støttet med en forsøgsramme fra Projekt Renovering, Pulje A på 13 mio kr., hvoraf de 1,3 mio kr. er forsøgsudgifter. Selve ombygningen af den tidligere erhvervsbygning i Odense har medført et forbrug af byfornyelsesrammen på 14 mio kr. Rapporten skal ses som dokumentation for forløb, metoder og resultater. Projektets målgruppe er deltagere i omdannelsen af ældre erhvervsområder og erhvervsbygninger. Primært kommuner, boligselskaber, private investorer, ejere af tomme erhvervs- og industribygninger, arkitekter og ingeniører samt udførende entrepenører. Sekundært byggeriets producenter og leverandører. Erhvervs- og Boligstyrelsen April

5 Forord 4 Indledning Byplanmæssig problematik 7 Udviklingsprojektets idémæssige indhold Finansieringsmæssigt perspektiv 1. Kortlægning af eksempler på tilsvarende, tidligere gennemførte renoverings- og ombygningssager Generel konceptudvikling Alternative program- og skitseforslag i forbindelse med generelle og typiske ombygningssager Produktivitet og industrialisering, herunder kortlægning af eksisterende anvendelige bygningsdele, badekabiner, køkken-units, ovenlys, vinduer mv Alternative program- og skitseprojekter i forbindelse med den specifikke ombygningssag, Glasværket, Smedjen, Odense, herunder design, produktudvikling og udarbejdelse af tekniske beskrivelser for prototyper i overensstemmelse med udførelse af projekteringen af det konkrete projekt Projektering, opfølgning og realisering Erhvervsmæssige perspektiver 83 Litteraturliste 89 Noter 90 Indhold Organisation og ledelse 93 5

6 Isometri. Skitseprojekt til omdannelse af det tidligere industriområde ved Odense Glasværk.»Projektet forsøger at give svar på, hvordan vi omdanner tidligere erhvervs- og industribygninger til nye boligtyper med utraditionelle snit og planløsninger. Målsætningen er desuden at opnå kreative, masseproducerbare løsninger for omdannelsen af den tidlige industrialismes gamle bygninger - oprindeligt opført til andre formål. Projektgruppen arbejder med specielle bade- og køkken-units som»møblering«i boligens rum samt med lysindfaldet i de overvejende dybe industribygninger. Projektet demonstreres på en ejendom i Odense.«6

7 Indledning Byplanmæssig problematik Virksomheder fusionerer eller flytter til nye erhvervsområder eller lukker. Resultatet er ofte tomme erhvervsbygninger og problematikken omkring en fremtidig anvendelse. Hvilken by har ikke eller har ikke haft et nedlagt jernstøberi, en tom tobaksfabrik, klædefabrik eller lignende. Det er baggrunden for projekt nr. 257»Boliger i ældre erhvervsbygnnger«. Problemet med de tomme erhvervsbygninger er ikke kun ejerens, og det er ikke kun økonomien, der er problemet. Flere af disse erhvervsbygninger har høj bevaringsværdi og kulturhistorisk betydning, og der er en klar offentlig interesse i at bevare værdierne og sikre, at ejendommene ikke udvikler sig til forslummede områder. Planlægning og nyinvestering i ældre erhvervsområder er også med til at begrænse udlægget af nye byområder. Den kommunale indsats er i første omgang at gennemføre den overordnede og bindende planlægning, efter analyser, offentlighed om problematikken mv. Dernæst at sikre fornyelse af infrastrukturen, håndtering af evt. miljøproblemer, koordinering af de forskellige tiltag, og om muligt støtte til bevaring og ombygning af bygningerne via aktuelle støttemuligheder. 7

8 Pisa, Italien Ombygning af ældre italiensk ejendom til bolig ved hjælp af rumstore elementer og transparente vægge Arkitekt: Gabriella Carmassi,

9 Udviklingsprojektets idémæssige indhold Den fremtidige byudvikling i Europa vil i udstrakt grad foregå i eksisterende byområder, herunder tidligere erhvervs- og industriområder. Også Danmark er rig på denne type erhvervs- og industrianlæg og industribygninger fra omkring århundredeskiftet og fremefter. Udviklingsprojektet behandler selve omdannelsen af bevaringsværdige erhvervsbygninger til boligformål, men de viste principper og løsningsforslag kunne også gælde for en analog, nutidig anvendelse, f. eks. til liberale erhverv. At indrette boliger i eksisterende bygninger, der oprindeligt var bygget til en fundamentalt anderledes funktion, er en vanskelig disciplin, der ikke alene kræver nytænkning omkring form og funktion, men også fordrer en byggeteknisk udvikling. Anlæggene og bygningerne er først og fremmest karakteriseret ved deres ofte store skala, der også slår igennem i proportioneringen af udearealerne og i mange tilfælde giver dem et næsten parkagtigt udtryk. Bygningernes indre er på samme måde karakteristiske ved deres store sammenhængende rum, ofte med varierede og karakteristiske dagslysforhold, forstået på den måde, at dele af bygningen kan være meget velbelyste med store, fint proportionerede vinduespartier, samtidig med at andre dele, som tidligere var depoter og lagre, henligger i mere eller mindre mørke. Et andet karakteristika for denne type bygninger er store rumdybder, ligesom etagehøjderne ofte er væsentligt større end nutidens boligstandard. Hyppigt forekommende er ligeledes fuldmurede, brede ydervægge, der giver mulighed for dybe vinduesnicher, hvor man nærmest kan tage ophold. Men nogle af de største kvaliteter ligger i selve datidens byggeteknik. Det er de konstruktionsmæssige kvaliteter, såsom synlige konstruktioner i træ og/eller stål, på én gang udtryksfulde og rationelle i deres fremtræden. Og de materialemæssige kvaliteter, stofligheden i overfladerne af træ, murværk og beton er en uvurderlig bygningsmæssig arv og umulig at skabe med nutidens sparsomme ressourcer og byggeteknik. Den arkitektoniske bearbejdning - og udfordring - ligger i at bevare og tydeliggøre»sporene«i bygningen fra tidligere tiders brug, at bevare og tolke kvaliteterne og i bedste fald tilføje nye kvaliteter. Det centrale i opgaven er udvikling af rumstore elementer i form af fritstående kerner - eller»supermøbler«- placeret strategisk i de store rum. Elementerne indeholder primært køkkenfunktioner, toiletter og badeværelser, med andre ord funktioner, der er installationskrævende og derfor, i samklang med bygningens rationalitet, må placeres i en vis orden. Dette er begrænsningen og bindingerne. Men herfra kan supermøblerne udformes varieret, kun afhængigt af rummets begrænsning og med det overordnede ønske, at placering og form forstærker den rumlige oplevelse. 9

10 Pisa, Italien Rustikke overflader og store rumhøjder udfordrer den traditionelle boligindretning Arkitekt: Gabriella Carmassi 1987 Andre større bygningselementer kan være dagslysindtag, ovenlys, kviste, gennembrydninger eller lysskakte, der kompenserer for manglende dagslys i bygningernes mørke områder. Traditionelt boligbyggeri er for det meste begrænset af næsten forudbestemte planer, dikteret af boligstørrelser, stram økonomi og hensynet til en overkommelig husleje. Det kommer der næsten standardboliger ud af, og de modsvarer dårligt de fleste brugeres ønske og behov for fleksibilitet. Ikke forstået som det at flytte vægge, men måske som en mere generel anvendelighed i boligplanen -muligheden for omdannelse ved»ommøblering«. Generelt anvendelige boliger med varierende indretningsmuligheder tilgodeser en fremtidig udvikling i bomønstre og sikrer på den måde beboerne en stadig opfyldelse af deres fremtidige boligbehov. Udviklingsprojektet har undersøgt de strukturelle idéer, der sikrer fleksibilitet i boligernes udformning og rumfordeling, og samtidig tilgodeser fremtidige, varierende behov for bosætning og forskellige familiemønstre. Idéerne - og deres konceptuelle helhed - indgår herefter i beskrivelsen af boligens rum, volumen, overflader, møblering, aptering og installationer. Det er målet, at realiseringen af disse idéer kommer til at bestå i store, generelt brugbare rum med mulighed for varierende brug og/eller opdeling. Rummene kan kombineres med nødvendige bygningszoner og -dele, der tilgodeser konstruktioner og indeholder adgange, vådrum, installationer mv. Kvaliteterne omhandler samtidig adgangsforhold, overgange mellem ude og inde samt fælles og private udeopholdsrum. Udviklingsprojektets eksempler forsøger at belyse de arkitektoniske, forstået som rumog formmæssige, funktionelle samt tekniske konsekvenser af en sådan produkt- og boligudvikling. Og i bedste fald som en eksempelsamling eller et idékatalog for omdannelse af ældre erhvervs- og industribygninger til boligformål. Finansieringsmæssigt perspektiv Under projektet har det været et delmål at belyse de finansieringsmæssige perspektiver for stat og kommune ved brug af byfornyelseslovens støttemuligheder. Der er derfor gennemført en undersøgelse af 31 sager fra 1990 erne om ombygning af erhvervsbygninger til boliger med støtte efter byfornyelsesloven. Et hovedresultat heraf har været, at ombygning af erhvervsejendomme til boliger ikke er mere belastende for stat og kommune end renovering af boligejendomme, og at omkostningerne har været mindre. Efter afslutning af projektet er der sket indskrænkninger i mulighederne for at støtte ombygning af erhvervsbygninger over byfornyelsesloven, men det er stadig sådan, at ombygning af erhvervsbyginger til boliger ikke er dyrere end gennemgribende bygningsfornyelse af boligejendomme. 10

11 Grejs Mølle. Eksempler på boligplaner efter ombygningen. 1. Kortlægning af eksempler Kortlægning af eksempler på tilsvarende, tidligere gennemførte renoveringsog ombygningssager samt registrering af typiske ældre erhvervsbygninger Indledningsvis er foretaget en indsamling, opstilling af viden og kortlægning af udvalgte, tidligere gennemførte ombygningsprojekter, og i den forbindelse analyse af erfaringer, der er opsamlet på disse sager. Arbejdet omfatter ombygningsprincipper, lejlighedsstørrelser og indretning, byggeteknik og materialer, projekterings- og udførelsesprocessen, økonomi samt de efterfølgende brugererfaringer mv.arbejdet baserer sig på eksisterende eksempelsamlinger, databaser over ombygningssager hos By- og Boligministeriet, SBI, Gl. Dok Arkitekturcenter, DOMUS arkitekter a/s m.fl. Desuden er registreret et antal karakteristiske og idémæssige udenlandske eksempler, der fortrinsvis beskrives skitsemæssigt. Dernæst er indsamlet viden og foretaget en kortlægning af potentielle emner for ombygninger og i den forbindelse analyseret forskellige, typiske og eksisterende, ældre erhvervs- og industribygninger. Dette arbejde er sket i form af henvendelser til kommuner, ejere og ejendomsselskaber mv., boligselskaber, samt i en vis udstrækning som»studier i marken«. I den forbindelse er opstillet en klassificering af typiske, mulige ombygningssager for eksisterende, ældre erhvervs- og industribygninger. Der er ikke foretaget en systematisk dækkende undersøgelse, men en registrering, der danner grundlag for udarbejdelse af eksempler. Den overordnede klassificering af tidligere industribygninger - og andre bygninger oprindeligt planlagt og anvendt til andre formål end boliger - kan overordnet rubriceres i forhold til lokalisering og art: bygninger i industriområder bygninger i havneområder bygninger til tung industri bygninger til let industri bygninger til lagerfunktion anlæg for transport, jernbane anlæg for anden transport militære anlæg institutioner andet Ud over den ovennævnte registrering af udvalgte ombygninger er foretaget en mere teoretisk/abstrakt afsøgning af temaerne i udviklingsprojektet - også med henblik på den generelle konceptudvikling. Især omkring temaerne: boligen - idéer om at bo konvertering, ombygning, omdannelse - forholdet til det eksisterende - forstærkning af eksisterende kvaliteter - rumligheder, kontrastering etc. Startende med registreringen, og løbende gennem hele udviklingsprojektet, har været foretaget en overordnet vurdering af fysiske og økonomiske realiteter. Grejs Mølle Nyt og gammelt bygningens historiske lag fremstår utilslørede. 11

12 Grejs Mølle Ombygningen af Grejs Mølle, fem km nord for Vejle i Tørring-Uldum Kommune er et eksempel på genbrug af en tidligere industribygning til boligformål. Den landskabelige beliggenhed i Grejsdalen er enestående, også på grund af møllens tidligere funktion som center for tekstilproduktion, tæt ved et af dalens mange vandløb. Møllen er i sig selv et markant bygningsværk, hvis oprindelse går 350 år tilbage. Bygningen, der oplevede sin mest intense periode omkring århundredeskiftet, har den specielle magi, som er karakteristisk for den tids industribygninger, en form affødt af funktionen og en helt klar sammenhæng med stedet, i dette tilfælde, den industrielle udnyttelse af vandkraften. Mariebo, tidligere dampmølle fra 1913, ombygget til almennyttige boliger i 1994 Planer 1:200 Grejs Mølle Boligplaner i tagetage Grejs Mølle Den landskabelige beliggenhed er enestående Bygningen er fredet, og derfor har det været nødvendigt at foretage en omhyggelig styring og kontrol af den radikale omdannelse fra industrihus til boliger, og det er ikke mindst af den grund lykkedes at bevare bygningsanlæggets oprindelige kvaliteter. I projekteringsfasen var der planlagt en mere hårdhændet behandling, idet det oprindeligt var tanken at nedrive den for anlægget markante skorsten. Men velmenende personer fik den reddet, og nu står den som et sikkert vartegn over en helt specielt udformet boligbebyggelse med en unik beliggenhed. Trafikalt blev det diskuteret, om det var rimeligt at placere boliger så langt fra byen, men det viste sig, at den lokale busdrift netop tangerede stedet. Lejlighederne blev udlejet på kort tid, og som beboerne forklarer det, er det fordelene - de originale rumlige kvaliteter i boligerne, murtykkelserne og de dybe lysninger i vinduesåbningerne, robuste og overraskende detaljer som spor fra tidligere brug, tilsammen med det storslåede landskab, dalstrøget, bøgeskoven og vandløbene - der vejer tungere end ulempen ved den perifere placering. Og udearealerne er da også enestående. Det er en nøgtern kendsgerning for enhver projekterende, at med vore dages restriktive planlægning, vil det ikke være muligt at skabe et byggeri med tilsvarende udtryksfuld arkitektur, på et så unikt sted. Mariebo Mølle, Maribo Den gamle Mariebo Dampmølle har en glorværdig historie, der strækker sig knap 200 år tilbage i tiden. Oprindeligt er den opført som stubmølle, men fra begyndelsen af 1800-tallet begyndte den at fungere som dampmølle og siden den seneste store udvidelse i 1913, har den stor og majestætisk hævet sig over byen, beliggende på det højeste punkt som et vartegn for Maribo som industriby. Men tiderne ændrer sig, i 1989 standsede produktionen, og efter en del kuldsejlede projekter af anden karakter blev det i 1991 besluttet at indrette den til boliger. Den repræsenterer som Grejs Mølle et næsten tilsvarende eksempel på genbrug - også af en tidligere industribygning - i dette tilfælde en mere klassicistisk og formel arkitektur. Det vil til stadighed være en diskussion om det økonomisk forsvarlige, om ressourcerne og det miljømæssige bliver forvaltet rigtigt i en sådan proces, om man i stedet for ombygning skulle have valgt nedrivning. 12

13 Mariebo Mølle, fordelingsgang Og om denne type huse er velegnede til boliger overhovedet. Men det er vigtigt at erkende, at regnestykket ikke kan gøres op med nogen rationel eller videnskabelig metode, dertil er der for mange usammenlignelige størrelser. Og det er da også i sidste ende en subjektiv konstatering, at i dette eksempel er processen lykkedes. Men uanset vanskelig anlægsøkonomi, problematisk genanvendelse ud fra en effektivitetsbetragtning og bygningsmoduler, der er udviklet til ganske andre funktioner er fordelene også til stede, blot målt med andre enheder for kvalitet. Det er rigdomme, man får forærende ved den slags ombygninger.tidligere brug af huset og tidligere funktioner kan aflæses som spor i facaden og som bindinger i lejlighedsplanerne, og de medfører andre rummæssige kvaliteter, end der gennemføres ved nybyggeri. I Mariebo Mølle er det ud over de særegne og mange forskellige typer lejligheder, de indeliggende altan-gange, der får lys fra tidligere, nu åbne vindueshuller og ikke mindst stofligheden i materialerne, både udvendig i murværket og indvendig i bevaringen af det oprindelige træværk. Ombygningen indeholder både familieboliger, ungdomsboliger og boliger for ældre, og det er oven i købet lykkedes at indbygge en elevator i den komplekse bygningskonstruktion. Holbergshus, Århus Kommune I et ejendomskompleks opført fra er udført et mindre boligprojekt, der blev færdiggjort i Ejendommen bestod oprindeligt af et 1-etages butikslokale med fladt tag, en 4 1 /2 etagers lagerbygning og en 1 1 /2 etages bygning, der indeholdt butikslokale og boliger. Ombygningen og nybygningerne, der blev realiseret efter afholdelsen af en indbudt arkitektkonkurrence, består af 15 boliger, sikringsrum, vaskeri, depot-, teknik- og viceværtrum. Infill bygningerne, Holbergsgade 2 og 6, der indeholder henholdsvis fire og syv toværelses lejligheder, er placeret hvor de lave bygninger lå. Disse kombineres med selve ombygningen, hvor der er indrettet fire boliger og et fælleslokale. De 15 toværelses lejligheder har et samlet bruttoetage-areal på 1035 m 2. Rådgivere har været Arkitektfirmaet Poulsen og Terkildsen, Århus og Rådgivende ingeniører Abrahamsen & Nielsen, Århus. Holbergsgade 2-4-6, Århus, ombygget til almennyttige boliger i 1995 Plan af 1. etage efter ombygning/nybygning. 13

14 Maskinhallen, Vordingborg Situationsplan. Maskinhallen, Vordingborg efter ombygningen Plan og snit. Maskinhallen, Vordingborg Hallen før ombygningen Maskinhallen,Vordingborg Industribygning fra omkring 1900-tallet. Bygningen er karakteristisk for sin åbne plan og sin meget høje stueetage. Der er indrettet 12 boliger, ligeligt fordelt på de to etager. Boligerne er udformet som åben-plan- og gennemlyste lejligheder på tværs af bygningen. Køkkener og baderum er placeret i midterzonen under ovenlyset. 14 Medienhaus, Hamburg Ophængte rumstore bokse som supermøbler i de høje maskinhaller

15 Støberiet, Ålborg Nye materialer og et moderne formsprog sammenstilles med den eksisterende bygning. Ældreboligbebyggelsen Støberiet, Ålborg Kommune Om- og tilbygning af jernstøberi fra 1920 erne til 78 ældre- og beskyttede boliger samt fælleshus. Projektet indeholder raffinerede og gennemtænkte sammenstillinger af det eksisterende hus og nye materialer i et mere moderne formsprog. Tilsvarende gør sig gældende for fælleshuset, der er opført som en helt fritstående bygning inde i en gammel cirkulær støbehal, der tillige nu rummer en overdækket plads. Medienhaus, Hamburg Ombygning af en industribygning fra 1890 til en kombination af kontor, restaurant og boliger i tre etager. Der er tale om et meget visionært projekt, der i udstrakt grad arbejder rumligt og i flere etager med bygningsmæssige tilføjelser til det tidligere industrihus. I de gamle tre etagers høje maskinhaller er indarbejdet rumstore bokse som supermøbler, der er placeret både på gulvplanet og som ophængte bokse i rummet. Kompositionen har karakter af kulisser i et filmstudie, men også oplevelser af mere blivende karakter. Omdannelse af bilfabrik i Hamborg I en ældre industribygning fra omkring 1911, der oprindeligt har været anvendt til bilproduktion,»autofabrication Hansen«er foretaget en omdannelse af fabrikationshallerne, således at de nu anvendes til kontorer, showrooms og lignende. Ombygningen og nyindretningen, der er sket ved hjælp af lette elementer, kunne i lige så høj grad være til boligformål. De våde kerner er placeret frit i det store fabrikslokale og har en tydelig rumdannende virkning. De indeholder toiletter og servicearealer, er udført af industrifremstillede støbeplader af krydsfiner. Arkitekt Carsten Roth. Adresse: Rentzelstrasse 10a, Hamburg Rentzelstrasse 10a, Hamburg Toiletkerner som lette elementer placeret i en oprindelig pladsstøbt betonkonstruktion. Arkitekt: Carsten Roth 15

16 2. Generel konceptudvikling Desuden gives der bud på metoder for analyse af rumligheder, dagslysforhold i boligen, formgivning og design af rumstore elementer, våde»kerner«som rumopdelere i eksisterende rum, det funktionelle indhold, skala/volumen/målforhold, brugbarhed samt byggeteknik, herunder materialer, konstruktioner,vvs og el. Interiør fra lejlighed Ved hjælp af bevægeligeog svingbare dør-, vægog skabselementer kan karakter og rumlighed ændres radikalt. Boligbebyggelse, Fukuoka, Japan Arkitekt: Steven Holl Fleksibilitet generelt: store anvendelige rum Forvandling og bevægelighed: svingbare vægelementer skydevægge mobile elementer der kan skubbes eller flyttes Paprullehus, Yamanashi, Japan Arkitekt: Shigeru Ban At indrette boliger i eksisterende bygninger, der oprindeligt var bygget til en fundamentalt anderledes funktion kræver nytænkning omkring form og rum - med andre ord - en fokusering på det arkitektoniske koncept Et arbejde, hvor der i sig selv ligger det perspektiv, at det også kan give en inspiration til udformning af nye boligformer og utraditionelle lejlighedsløsninger. Endelig fordrer det også en byggeteknisk udvikling, der kan klare de udfordringer, rehabiliteringsopgaver af denne karakter vil medføre. Alt sammen discipliner og eksperimenter, der igen har mulighed for at smitte af på vor tids nybyggeri. I de eksempler, vi kender i dag, sker der en relativ traditionel omdannelse og indretning af tidligere industribygninger til boliger. Mange projekter er udformet som undertiden ordinære boligprojekter, hvor gevinsten fra de specielle og kvalitative karakteristika, som århundredeskiftets industribygninger indeholder, ikke bliver fuldt indfriet. I dette afsnit er beskrevet og udviklet generelle ombygningsprincipper for tidligere industrirum til boliger. Arbejdsmetoden i denne fase har bestået af: Formstudier, opmåling, skitsering og referencer Funktionsdiagrammer, registrering, analyse og skitsering Registrering af byggeteknik Analyser af byggeteknik Arbejdsmetoden angiver desuden en række temaer, der danner udgangspunkt for både analyse og arkitektonisk koncept i de alternative program- og dispositionsforslag. Alle temaer afprøves i mere eller mindre grad i forhold til de alternative programog dispositionsforslags særlige karakteristika. Tilsvarende metode har selvsagt også været gældende for det konkrete projekt i Glasvejkvarteret, Odense. Temaerne optræder i uprioriteret rækkefølge og klassificeret i grupper i forhold til rum/form, funktion og byggeteknik, henholdsvis som, Form og rum: adskillelse af nyt og gammelt kontrast bevaring og artikulation af kvaliteter facader lysindtag rumlighed rumhøjde, volumen rumdybder nicher fleksibilitet Funktion: valgmuligheder katalog rumdelere supermøbler lejlighedsskel Byggeteknik: funktionsvægge konstruktioner materialer installationer føringsveje 16

17 Bevaring og artikulation af kvaliteterne: ved tilføjelser friholdes oprindelige konstruktioner. ydervæggene har dimensioner, der kan udnyttes til opholdsnicher. Konceptudvikling Ved genanvendelse af ældre industribygninger til boligformål får man mulighed for at tilføre nye rumligheder i boligen. Rumformer og størrelser, som er dimensioneret til andre formål, får ny værdi i en anden sammenhæng. Desuden er givet en fleksibilitet, som ligger i de store, generelt anvendelige rum. Dette vil sammenholdt med en nytænkning af vore livsmønstre være med til at ændre vores opfattelse af, hvad en bolig skal indeholde. Holdning til omdannelse Omdannelsen af industribygninger til boliger kan ske ved tilføjelse af nye elementer, der tilfører de ønskede rumopdelinger, funktioner og det teknisk nødvendige. Derved gøres additionen til et princip for bygningernes fornyelse. Man bygger videre på det eksisterende, sidestiller nyt og gammelt og derved fremhæves forskelle og kontraster i materialer, tekstur og formsprog. Nicher anvendt til: - køkken - ophold soveog spiseplads Øverst: plan.nederst: snit Boligernes kvalitet kan beriges med den stemning, der bevares fra de gamle bygninger. Resultatet bliver en collage af nyt og gammelt. Bevaring Det første skridt er, at man bevarer de eksisterende kvaliteter, eksempelvis de store rumlige dimensioner, eller de store dimensioner på konstruktioner, vægge og mure. Ydervægge kan rumme nicher, der kan genbruges til boligens forskellige funktioner. Derved skabes rum for at nye steder i boligen, - og krav til boligen kan opstå. En ny rum- og formverden kan opstå i boligen og ændre indholdet. Fra tegneserien: Murene i Samaris, Hemmelighedsfulde byer. 17

18 Adskillelse af nyt og gammelt: Nye elementer tilføjes i en eksisterende bygning. Gammelt og nyt sidestilles. Forskellen artikuleres i materialer og formsprog. Kontrasten fremhæver karakter og bevarer stemninger Arkitekter: Ricardo Bofill m.fl. Supermøbel frit placeret i eksisterende konstruktion - kan rumme vådrum, skabe, arbejdsplads og seng 18

19 Metode De elementer, som indføjes eller placeres i en eksisterende bygning, kan friholdes fra bygningen ved at etablere et mellemrum mellem nyt og gammelt. Dette kan udføres med brug af partier, fra gulv til loft, transparente eller translucente, døre eller faste partier. Elementer I rækkehuse eller andre boliger, der indrettes med lodrette lejlighedsskel eller rumopdelinger kan skiver, der udformes som lette konstruktioner rumme teknik, opmagasineringsplads eller rumlige og funktionelle nicher, eksempelvis køkken og ophold. Disse skivers samlende funktion bidrager til at friholde eksisterende mure og vægge. Supermøbler Supermøblet er et element, der kan placeres frit i et eksisterende rum, der derved bevares i sin helhed - eller i en større facadeåbning. Dette vil betyde en skalering af det store rum, en bevaring og fremhævelse af det store rum, samtidig med at det lille rum og intimiteten, som der er behov for i boligen, findes. Elementer kan fungere som bad, køkken, alkove, depot, et multimøbel, der kan indeholde teknik, en trappe, et ildsted eller blot være et rum i rummet.»møblet«detaljeres i en grad, som svarer til det indre af et skib og med opfindsomhed med hensyn til udnyttelse af plads. Fornemmelsesmæssigt og æstetisk vil dette forfinede element berige og modsvare de gamle bygningers rå fremtoning. Dette koncept opnås eksempelvis ved brug af almindelige og standardvarer udnyttet og kombineret på en utraditionel facon. Utraditionelle planløsninger mht. lejlighedsudformning, afskærmning, vægtyper, transparens, matetialer og overflader. Lette konstruktioner der indeholder lejlighedsskel installationer magasinplads nicher til ophold og køkken vil gøre det muligt at friholde de eksisterende vægge og give let adgang til servicering af installationer. Ved at arbejde med kerner og elementer i boligen kan den eksisterende struktur friholdes. 19

20 Skitser, eksempler på at definere»steder«i eksisterende konstruktioner eller»rum i rum«20

21 Rumdelere Supermøblet er en rumdeler, men rumdelere kan også være vægge eller skiver med forskellige grader af translucens. Forslag til materialer: matterede glasvægge, lodrette eller vandrette elementer eller gitre. Rumlighed Erhvervsbygningernes ofte særlige rumhøjder giver mulighed for at definere steder eller rum i rummet på forskellig måde - med forsænkede niveauer eller med hævede plateauer. Rumhøjden giver mulighed for: rumlige udsparinger»øer«indskudte niveauer forskudte niveauer Villa i Nagano, Japan Arkitekt:Yoshihiko Lida Funktionsvæg - kan rumme vådrum. køkken, skabe og trappe 21

22 Schröder huis Utrecht, Holland Et af det 20. århundredes bedste og mest kendte eksempler på en bolig, som bygger på fleksibilitet ved foranderlighed. Arkitekt: Gerrit Rietveld Villa i Valencia, Spanien. Kælderplan (nederst) og stueplan Arkitekt:Vicente Guallart 22

23 Valgmuligheder/katalog: at arbejde mere stedsorienteret og selektivt, så lidt som muligt tilføjes, standardelementer/industrielle elementer indpasses i en ny sammenhæng og får ny værdi. I stedet for den jævne standard, kan man vælge, hvor man prioriterer kvalitet, komfort eller finish. Udgangspunktet er det rå og fornødent indrettede som kan suppleres - gradvist. Interiøre fra socialt boligbyggeri i Nimes, Frankrig. Arkitekt: Jean Nouvel Fleksibilitet som forvandling og bevægelighed i kraft af: svingbare vægelementer, skydevægge, mobile elementer, der kan skubbes eller flyttes. Villa i Valencia, Spanien. Interiøre. Arkitekt:Vicente Guallart Fleksibilitet Bygningsdele kan udformes drejelige, skydog foldbare. Elementet kan omdannes fra lukket til åben, luger kan vippes ud og fungere som rumdelere eller skærme. Der skabes forvandling og bevægelighed, som giver boligen fleksibilitet. En anden form for fleksibilitet tænkes som mulighed for fra- og tilvalg.at boligen i stedet for en jævn, middel standard kommer til at rumme særligt opprioriterede faciliteter og kvaliteter. Ved at give afkald på en ellers selvfølgelig komfort kan der blive råd til andre højdepunkter. Generel fleksibilitet: Store anvendelige rum. La Maison de Verre, Paris Arkitekt: Pierre Chareau 23

24 Storefront Gallery, New York, USA Oplukkelige vægskiver danner lysindtag i åbningstiden. Arkitekter: Steven Holl og Vito Acconci. 24

25 Lysindtag fra villa i Fukuoka, Japan. Arkitekt: Hiroyuki Arima Lysindtag Bygningernes dybde, kombineret med de ofte høje lysindtag, gør Hollandske huse til en oplagt inspirationskilde for behandling af lysindtag. Med skoddesystemer kan man regulere og variere lyset. Andre løsninger kan være i form af skiver eller spalter af glas, der skærer sig ind i de eksisterende bygninger. Hvis bygningerne er meget dybe, kan man forestille sig gennemgående lysgårde, så lyset trækkes dybt ind i bygningen. Denne løsning kan samtidig rumme et socialt aspekt, idet atriumgårde kan være opholdsog mødesteder. De attraktive, ældre bygningers ofte fredede status kan være et problem netop i forbindelse med lysindtag til boligerne. Ny facade placeres indvendigt af hensyn til fredning af den eksisterende facade Skitsemæssige studier af facaden som en zone indeholdende flere lag Lysindtag som sluser, skiver eller spalter af glas, der skærer sig ind i taget på den eksisterende bygning. En dobbeltfacade kan bruges som løsningsmodel. F.eks. når den eksisterende facade skal bevares, kan man lade denne urørt og etablere en ny facade foran eller bagved den gamle facade. Fordelene er, at den ny facade således kan opfylde alle de tekniske krav, der stilles til en bolig i dag. Adskillelse af nyt og gammelt Konkluderende og opsummerende kan det udtrykkes som: Nye elementer indføjes i eksisterende bygning. Gammelt og nyt sidestilles. Forskellen artikuleres i formsprog og materialer. Kontrasten fremhæver karakter og bevarer stemninger. 25

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm

VÆRDIGSÆTNING. Grammofonplade fabrik - Kay Fisker. Jens Falk Holm VÆRDIGSÆTNING Grammofonplade fabrik - Kay Fisker Jens Falk Holm BYGNINGEN Midt i Nordvest, i det gamle fabriksområde, ligger en hvid taktfast bygning. Bygningen er en del af den forhenværende fabriksgigant

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Lade ved Sostrup Slot

Lade ved Sostrup Slot Arkitekttegnestue KalmarKastanje Sostrup Slot ligger i Gjerrild Sogn i Norddjurs Kommune. Hovedbygningen er opført i 1599-1606. Pejlemærker for brugerforeninger til Sostrupladen kunne være: Borgerforening

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN 1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN PROJEKTUDVIKLING Gl. Havn 12 7100 Vejle PROJEKTIDE VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN Projektgrunden er beliggende langs Vejle Ådal i Skibet, ved den oprindelige indfaldsvej Vardevej,

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Det Nære og Det Fjerne

Det Nære og Det Fjerne M a r i t i m t V i t e n s e n t e r i Tu n g e v å g e n Stedlig tilpasning Stedets ånd peger på en stilfærdig modulering af et bygningskompleks, og mod en harmonisk indpasning i det svagt kurvede klippelandskab.

Læs mere

FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET FACADE MOD NORD FACADE MOD NORD 1:250 FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET PLACERING: Saxkjøbing Sukkerfabrik er beliggende centralt i Sakskøbing på Lolland, med gode trafikale tilkørselsforhold og gode

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG

BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG BOLIGBEBYGGELSE - KONGSVANG PLACERING Byggeriet er placeret i Kongsvang, et roligt kvarter fortrinsvis med boliger, beliggende syd for og i umiddelbar nærhed til Århus bymidte.

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORNYELSE VARDE MIDTBY _PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 BROGADE, FISKERGADE, KRÆMMERPASSAGE KARRÉEN PAVILLIONEN I KUNSTHAVEN Ny kileformet bygning i tæt

Læs mere

Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S. OLAV de LINDE. - til leje... Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål

Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S. OLAV de LINDE. - til leje... Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål - til leje... Div. lokaler 80-3.500 m 2 Prags Boulevard 49 2300 København S Gode lokaler i New Yorker stil, til mange formål Attraktive og velbeliggende lokaler i dynamisk kvarter tæt på København C Fx.

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger.

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. gs arkitekter m.a.a. Kildegårdsvej 7, Ravnholt 8310 Tranbjerg J Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. Bygningerne som udgør hotel Kongens Ege har en helt enestående beliggenhed i Randers

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C. Flotte og velrenoverede rustikke lokaler

Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C. Flotte og velrenoverede rustikke lokaler - til leje... Butik/Kontor 2.281 m² Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C Flotte og velrenoverede rustikke lokaler Central placering tæt på Odense Banegård, Havn og midtby Mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Kontordomicil 554 m²

Kontordomicil 554 m² - til leje... Kontordomicil 554 m² Thrige, Haubergsvej 1 5000 Odense C Flagskibet på Thrige udlejes Et af øjeblikkets mest populære og dynamisk erhvervsområder i Odense Primært areal udgør 428 m 2, sekundært

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere