Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257"

Transkript

1 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

2

3 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257

4 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling tog initiativ til projektet i forbindelse med ombygning af en bevaringsværdig bygning på det tidligere Odense Glasværk. Den aktuelle bygning»smedien«er i 1998 ombygget til 17 boliger med Fyns almennyttige Boligselskab som bygherre. Projekt 257 består af en udviklingsdel og et demonstrationsprojekt i Odense. DOMUS arkitekter a/s er forfattere på projektets udviklingsdel, og arkitekt m.a.a. Frede Nielsen har stået for gennemførelse af demonstrationsprojektet sammen med ingeniør Jørgen Henneby Nielsen, FRI. Projektet er støttet med en forsøgsramme fra Projekt Renovering, Pulje A på 13 mio kr., hvoraf de 1,3 mio kr. er forsøgsudgifter. Selve ombygningen af den tidligere erhvervsbygning i Odense har medført et forbrug af byfornyelsesrammen på 14 mio kr. Rapporten skal ses som dokumentation for forløb, metoder og resultater. Projektets målgruppe er deltagere i omdannelsen af ældre erhvervsområder og erhvervsbygninger. Primært kommuner, boligselskaber, private investorer, ejere af tomme erhvervs- og industribygninger, arkitekter og ingeniører samt udførende entrepenører. Sekundært byggeriets producenter og leverandører. Erhvervs- og Boligstyrelsen April

5 Forord 4 Indledning Byplanmæssig problematik 7 Udviklingsprojektets idémæssige indhold Finansieringsmæssigt perspektiv 1. Kortlægning af eksempler på tilsvarende, tidligere gennemførte renoverings- og ombygningssager Generel konceptudvikling Alternative program- og skitseforslag i forbindelse med generelle og typiske ombygningssager Produktivitet og industrialisering, herunder kortlægning af eksisterende anvendelige bygningsdele, badekabiner, køkken-units, ovenlys, vinduer mv Alternative program- og skitseprojekter i forbindelse med den specifikke ombygningssag, Glasværket, Smedjen, Odense, herunder design, produktudvikling og udarbejdelse af tekniske beskrivelser for prototyper i overensstemmelse med udførelse af projekteringen af det konkrete projekt Projektering, opfølgning og realisering Erhvervsmæssige perspektiver 83 Litteraturliste 89 Noter 90 Indhold Organisation og ledelse 93 5

6 Isometri. Skitseprojekt til omdannelse af det tidligere industriområde ved Odense Glasværk.»Projektet forsøger at give svar på, hvordan vi omdanner tidligere erhvervs- og industribygninger til nye boligtyper med utraditionelle snit og planløsninger. Målsætningen er desuden at opnå kreative, masseproducerbare løsninger for omdannelsen af den tidlige industrialismes gamle bygninger - oprindeligt opført til andre formål. Projektgruppen arbejder med specielle bade- og køkken-units som»møblering«i boligens rum samt med lysindfaldet i de overvejende dybe industribygninger. Projektet demonstreres på en ejendom i Odense.«6

7 Indledning Byplanmæssig problematik Virksomheder fusionerer eller flytter til nye erhvervsområder eller lukker. Resultatet er ofte tomme erhvervsbygninger og problematikken omkring en fremtidig anvendelse. Hvilken by har ikke eller har ikke haft et nedlagt jernstøberi, en tom tobaksfabrik, klædefabrik eller lignende. Det er baggrunden for projekt nr. 257»Boliger i ældre erhvervsbygnnger«. Problemet med de tomme erhvervsbygninger er ikke kun ejerens, og det er ikke kun økonomien, der er problemet. Flere af disse erhvervsbygninger har høj bevaringsværdi og kulturhistorisk betydning, og der er en klar offentlig interesse i at bevare værdierne og sikre, at ejendommene ikke udvikler sig til forslummede områder. Planlægning og nyinvestering i ældre erhvervsområder er også med til at begrænse udlægget af nye byområder. Den kommunale indsats er i første omgang at gennemføre den overordnede og bindende planlægning, efter analyser, offentlighed om problematikken mv. Dernæst at sikre fornyelse af infrastrukturen, håndtering af evt. miljøproblemer, koordinering af de forskellige tiltag, og om muligt støtte til bevaring og ombygning af bygningerne via aktuelle støttemuligheder. 7

8 Pisa, Italien Ombygning af ældre italiensk ejendom til bolig ved hjælp af rumstore elementer og transparente vægge Arkitekt: Gabriella Carmassi,

9 Udviklingsprojektets idémæssige indhold Den fremtidige byudvikling i Europa vil i udstrakt grad foregå i eksisterende byområder, herunder tidligere erhvervs- og industriområder. Også Danmark er rig på denne type erhvervs- og industrianlæg og industribygninger fra omkring århundredeskiftet og fremefter. Udviklingsprojektet behandler selve omdannelsen af bevaringsværdige erhvervsbygninger til boligformål, men de viste principper og løsningsforslag kunne også gælde for en analog, nutidig anvendelse, f. eks. til liberale erhverv. At indrette boliger i eksisterende bygninger, der oprindeligt var bygget til en fundamentalt anderledes funktion, er en vanskelig disciplin, der ikke alene kræver nytænkning omkring form og funktion, men også fordrer en byggeteknisk udvikling. Anlæggene og bygningerne er først og fremmest karakteriseret ved deres ofte store skala, der også slår igennem i proportioneringen af udearealerne og i mange tilfælde giver dem et næsten parkagtigt udtryk. Bygningernes indre er på samme måde karakteristiske ved deres store sammenhængende rum, ofte med varierede og karakteristiske dagslysforhold, forstået på den måde, at dele af bygningen kan være meget velbelyste med store, fint proportionerede vinduespartier, samtidig med at andre dele, som tidligere var depoter og lagre, henligger i mere eller mindre mørke. Et andet karakteristika for denne type bygninger er store rumdybder, ligesom etagehøjderne ofte er væsentligt større end nutidens boligstandard. Hyppigt forekommende er ligeledes fuldmurede, brede ydervægge, der giver mulighed for dybe vinduesnicher, hvor man nærmest kan tage ophold. Men nogle af de største kvaliteter ligger i selve datidens byggeteknik. Det er de konstruktionsmæssige kvaliteter, såsom synlige konstruktioner i træ og/eller stål, på én gang udtryksfulde og rationelle i deres fremtræden. Og de materialemæssige kvaliteter, stofligheden i overfladerne af træ, murværk og beton er en uvurderlig bygningsmæssig arv og umulig at skabe med nutidens sparsomme ressourcer og byggeteknik. Den arkitektoniske bearbejdning - og udfordring - ligger i at bevare og tydeliggøre»sporene«i bygningen fra tidligere tiders brug, at bevare og tolke kvaliteterne og i bedste fald tilføje nye kvaliteter. Det centrale i opgaven er udvikling af rumstore elementer i form af fritstående kerner - eller»supermøbler«- placeret strategisk i de store rum. Elementerne indeholder primært køkkenfunktioner, toiletter og badeværelser, med andre ord funktioner, der er installationskrævende og derfor, i samklang med bygningens rationalitet, må placeres i en vis orden. Dette er begrænsningen og bindingerne. Men herfra kan supermøblerne udformes varieret, kun afhængigt af rummets begrænsning og med det overordnede ønske, at placering og form forstærker den rumlige oplevelse. 9

10 Pisa, Italien Rustikke overflader og store rumhøjder udfordrer den traditionelle boligindretning Arkitekt: Gabriella Carmassi 1987 Andre større bygningselementer kan være dagslysindtag, ovenlys, kviste, gennembrydninger eller lysskakte, der kompenserer for manglende dagslys i bygningernes mørke områder. Traditionelt boligbyggeri er for det meste begrænset af næsten forudbestemte planer, dikteret af boligstørrelser, stram økonomi og hensynet til en overkommelig husleje. Det kommer der næsten standardboliger ud af, og de modsvarer dårligt de fleste brugeres ønske og behov for fleksibilitet. Ikke forstået som det at flytte vægge, men måske som en mere generel anvendelighed i boligplanen -muligheden for omdannelse ved»ommøblering«. Generelt anvendelige boliger med varierende indretningsmuligheder tilgodeser en fremtidig udvikling i bomønstre og sikrer på den måde beboerne en stadig opfyldelse af deres fremtidige boligbehov. Udviklingsprojektet har undersøgt de strukturelle idéer, der sikrer fleksibilitet i boligernes udformning og rumfordeling, og samtidig tilgodeser fremtidige, varierende behov for bosætning og forskellige familiemønstre. Idéerne - og deres konceptuelle helhed - indgår herefter i beskrivelsen af boligens rum, volumen, overflader, møblering, aptering og installationer. Det er målet, at realiseringen af disse idéer kommer til at bestå i store, generelt brugbare rum med mulighed for varierende brug og/eller opdeling. Rummene kan kombineres med nødvendige bygningszoner og -dele, der tilgodeser konstruktioner og indeholder adgange, vådrum, installationer mv. Kvaliteterne omhandler samtidig adgangsforhold, overgange mellem ude og inde samt fælles og private udeopholdsrum. Udviklingsprojektets eksempler forsøger at belyse de arkitektoniske, forstået som rumog formmæssige, funktionelle samt tekniske konsekvenser af en sådan produkt- og boligudvikling. Og i bedste fald som en eksempelsamling eller et idékatalog for omdannelse af ældre erhvervs- og industribygninger til boligformål. Finansieringsmæssigt perspektiv Under projektet har det været et delmål at belyse de finansieringsmæssige perspektiver for stat og kommune ved brug af byfornyelseslovens støttemuligheder. Der er derfor gennemført en undersøgelse af 31 sager fra 1990 erne om ombygning af erhvervsbygninger til boliger med støtte efter byfornyelsesloven. Et hovedresultat heraf har været, at ombygning af erhvervsejendomme til boliger ikke er mere belastende for stat og kommune end renovering af boligejendomme, og at omkostningerne har været mindre. Efter afslutning af projektet er der sket indskrænkninger i mulighederne for at støtte ombygning af erhvervsbygninger over byfornyelsesloven, men det er stadig sådan, at ombygning af erhvervsbyginger til boliger ikke er dyrere end gennemgribende bygningsfornyelse af boligejendomme. 10

11 Grejs Mølle. Eksempler på boligplaner efter ombygningen. 1. Kortlægning af eksempler Kortlægning af eksempler på tilsvarende, tidligere gennemførte renoveringsog ombygningssager samt registrering af typiske ældre erhvervsbygninger Indledningsvis er foretaget en indsamling, opstilling af viden og kortlægning af udvalgte, tidligere gennemførte ombygningsprojekter, og i den forbindelse analyse af erfaringer, der er opsamlet på disse sager. Arbejdet omfatter ombygningsprincipper, lejlighedsstørrelser og indretning, byggeteknik og materialer, projekterings- og udførelsesprocessen, økonomi samt de efterfølgende brugererfaringer mv.arbejdet baserer sig på eksisterende eksempelsamlinger, databaser over ombygningssager hos By- og Boligministeriet, SBI, Gl. Dok Arkitekturcenter, DOMUS arkitekter a/s m.fl. Desuden er registreret et antal karakteristiske og idémæssige udenlandske eksempler, der fortrinsvis beskrives skitsemæssigt. Dernæst er indsamlet viden og foretaget en kortlægning af potentielle emner for ombygninger og i den forbindelse analyseret forskellige, typiske og eksisterende, ældre erhvervs- og industribygninger. Dette arbejde er sket i form af henvendelser til kommuner, ejere og ejendomsselskaber mv., boligselskaber, samt i en vis udstrækning som»studier i marken«. I den forbindelse er opstillet en klassificering af typiske, mulige ombygningssager for eksisterende, ældre erhvervs- og industribygninger. Der er ikke foretaget en systematisk dækkende undersøgelse, men en registrering, der danner grundlag for udarbejdelse af eksempler. Den overordnede klassificering af tidligere industribygninger - og andre bygninger oprindeligt planlagt og anvendt til andre formål end boliger - kan overordnet rubriceres i forhold til lokalisering og art: bygninger i industriområder bygninger i havneområder bygninger til tung industri bygninger til let industri bygninger til lagerfunktion anlæg for transport, jernbane anlæg for anden transport militære anlæg institutioner andet Ud over den ovennævnte registrering af udvalgte ombygninger er foretaget en mere teoretisk/abstrakt afsøgning af temaerne i udviklingsprojektet - også med henblik på den generelle konceptudvikling. Især omkring temaerne: boligen - idéer om at bo konvertering, ombygning, omdannelse - forholdet til det eksisterende - forstærkning af eksisterende kvaliteter - rumligheder, kontrastering etc. Startende med registreringen, og løbende gennem hele udviklingsprojektet, har været foretaget en overordnet vurdering af fysiske og økonomiske realiteter. Grejs Mølle Nyt og gammelt bygningens historiske lag fremstår utilslørede. 11

12 Grejs Mølle Ombygningen af Grejs Mølle, fem km nord for Vejle i Tørring-Uldum Kommune er et eksempel på genbrug af en tidligere industribygning til boligformål. Den landskabelige beliggenhed i Grejsdalen er enestående, også på grund af møllens tidligere funktion som center for tekstilproduktion, tæt ved et af dalens mange vandløb. Møllen er i sig selv et markant bygningsværk, hvis oprindelse går 350 år tilbage. Bygningen, der oplevede sin mest intense periode omkring århundredeskiftet, har den specielle magi, som er karakteristisk for den tids industribygninger, en form affødt af funktionen og en helt klar sammenhæng med stedet, i dette tilfælde, den industrielle udnyttelse af vandkraften. Mariebo, tidligere dampmølle fra 1913, ombygget til almennyttige boliger i 1994 Planer 1:200 Grejs Mølle Boligplaner i tagetage Grejs Mølle Den landskabelige beliggenhed er enestående Bygningen er fredet, og derfor har det været nødvendigt at foretage en omhyggelig styring og kontrol af den radikale omdannelse fra industrihus til boliger, og det er ikke mindst af den grund lykkedes at bevare bygningsanlæggets oprindelige kvaliteter. I projekteringsfasen var der planlagt en mere hårdhændet behandling, idet det oprindeligt var tanken at nedrive den for anlægget markante skorsten. Men velmenende personer fik den reddet, og nu står den som et sikkert vartegn over en helt specielt udformet boligbebyggelse med en unik beliggenhed. Trafikalt blev det diskuteret, om det var rimeligt at placere boliger så langt fra byen, men det viste sig, at den lokale busdrift netop tangerede stedet. Lejlighederne blev udlejet på kort tid, og som beboerne forklarer det, er det fordelene - de originale rumlige kvaliteter i boligerne, murtykkelserne og de dybe lysninger i vinduesåbningerne, robuste og overraskende detaljer som spor fra tidligere brug, tilsammen med det storslåede landskab, dalstrøget, bøgeskoven og vandløbene - der vejer tungere end ulempen ved den perifere placering. Og udearealerne er da også enestående. Det er en nøgtern kendsgerning for enhver projekterende, at med vore dages restriktive planlægning, vil det ikke være muligt at skabe et byggeri med tilsvarende udtryksfuld arkitektur, på et så unikt sted. Mariebo Mølle, Maribo Den gamle Mariebo Dampmølle har en glorværdig historie, der strækker sig knap 200 år tilbage i tiden. Oprindeligt er den opført som stubmølle, men fra begyndelsen af 1800-tallet begyndte den at fungere som dampmølle og siden den seneste store udvidelse i 1913, har den stor og majestætisk hævet sig over byen, beliggende på det højeste punkt som et vartegn for Maribo som industriby. Men tiderne ændrer sig, i 1989 standsede produktionen, og efter en del kuldsejlede projekter af anden karakter blev det i 1991 besluttet at indrette den til boliger. Den repræsenterer som Grejs Mølle et næsten tilsvarende eksempel på genbrug - også af en tidligere industribygning - i dette tilfælde en mere klassicistisk og formel arkitektur. Det vil til stadighed være en diskussion om det økonomisk forsvarlige, om ressourcerne og det miljømæssige bliver forvaltet rigtigt i en sådan proces, om man i stedet for ombygning skulle have valgt nedrivning. 12

13 Mariebo Mølle, fordelingsgang Og om denne type huse er velegnede til boliger overhovedet. Men det er vigtigt at erkende, at regnestykket ikke kan gøres op med nogen rationel eller videnskabelig metode, dertil er der for mange usammenlignelige størrelser. Og det er da også i sidste ende en subjektiv konstatering, at i dette eksempel er processen lykkedes. Men uanset vanskelig anlægsøkonomi, problematisk genanvendelse ud fra en effektivitetsbetragtning og bygningsmoduler, der er udviklet til ganske andre funktioner er fordelene også til stede, blot målt med andre enheder for kvalitet. Det er rigdomme, man får forærende ved den slags ombygninger.tidligere brug af huset og tidligere funktioner kan aflæses som spor i facaden og som bindinger i lejlighedsplanerne, og de medfører andre rummæssige kvaliteter, end der gennemføres ved nybyggeri. I Mariebo Mølle er det ud over de særegne og mange forskellige typer lejligheder, de indeliggende altan-gange, der får lys fra tidligere, nu åbne vindueshuller og ikke mindst stofligheden i materialerne, både udvendig i murværket og indvendig i bevaringen af det oprindelige træværk. Ombygningen indeholder både familieboliger, ungdomsboliger og boliger for ældre, og det er oven i købet lykkedes at indbygge en elevator i den komplekse bygningskonstruktion. Holbergshus, Århus Kommune I et ejendomskompleks opført fra er udført et mindre boligprojekt, der blev færdiggjort i Ejendommen bestod oprindeligt af et 1-etages butikslokale med fladt tag, en 4 1 /2 etagers lagerbygning og en 1 1 /2 etages bygning, der indeholdt butikslokale og boliger. Ombygningen og nybygningerne, der blev realiseret efter afholdelsen af en indbudt arkitektkonkurrence, består af 15 boliger, sikringsrum, vaskeri, depot-, teknik- og viceværtrum. Infill bygningerne, Holbergsgade 2 og 6, der indeholder henholdsvis fire og syv toværelses lejligheder, er placeret hvor de lave bygninger lå. Disse kombineres med selve ombygningen, hvor der er indrettet fire boliger og et fælleslokale. De 15 toværelses lejligheder har et samlet bruttoetage-areal på 1035 m 2. Rådgivere har været Arkitektfirmaet Poulsen og Terkildsen, Århus og Rådgivende ingeniører Abrahamsen & Nielsen, Århus. Holbergsgade 2-4-6, Århus, ombygget til almennyttige boliger i 1995 Plan af 1. etage efter ombygning/nybygning. 13

14 Maskinhallen, Vordingborg Situationsplan. Maskinhallen, Vordingborg efter ombygningen Plan og snit. Maskinhallen, Vordingborg Hallen før ombygningen Maskinhallen,Vordingborg Industribygning fra omkring 1900-tallet. Bygningen er karakteristisk for sin åbne plan og sin meget høje stueetage. Der er indrettet 12 boliger, ligeligt fordelt på de to etager. Boligerne er udformet som åben-plan- og gennemlyste lejligheder på tværs af bygningen. Køkkener og baderum er placeret i midterzonen under ovenlyset. 14 Medienhaus, Hamburg Ophængte rumstore bokse som supermøbler i de høje maskinhaller

15 Støberiet, Ålborg Nye materialer og et moderne formsprog sammenstilles med den eksisterende bygning. Ældreboligbebyggelsen Støberiet, Ålborg Kommune Om- og tilbygning af jernstøberi fra 1920 erne til 78 ældre- og beskyttede boliger samt fælleshus. Projektet indeholder raffinerede og gennemtænkte sammenstillinger af det eksisterende hus og nye materialer i et mere moderne formsprog. Tilsvarende gør sig gældende for fælleshuset, der er opført som en helt fritstående bygning inde i en gammel cirkulær støbehal, der tillige nu rummer en overdækket plads. Medienhaus, Hamburg Ombygning af en industribygning fra 1890 til en kombination af kontor, restaurant og boliger i tre etager. Der er tale om et meget visionært projekt, der i udstrakt grad arbejder rumligt og i flere etager med bygningsmæssige tilføjelser til det tidligere industrihus. I de gamle tre etagers høje maskinhaller er indarbejdet rumstore bokse som supermøbler, der er placeret både på gulvplanet og som ophængte bokse i rummet. Kompositionen har karakter af kulisser i et filmstudie, men også oplevelser af mere blivende karakter. Omdannelse af bilfabrik i Hamborg I en ældre industribygning fra omkring 1911, der oprindeligt har været anvendt til bilproduktion,»autofabrication Hansen«er foretaget en omdannelse af fabrikationshallerne, således at de nu anvendes til kontorer, showrooms og lignende. Ombygningen og nyindretningen, der er sket ved hjælp af lette elementer, kunne i lige så høj grad være til boligformål. De våde kerner er placeret frit i det store fabrikslokale og har en tydelig rumdannende virkning. De indeholder toiletter og servicearealer, er udført af industrifremstillede støbeplader af krydsfiner. Arkitekt Carsten Roth. Adresse: Rentzelstrasse 10a, Hamburg Rentzelstrasse 10a, Hamburg Toiletkerner som lette elementer placeret i en oprindelig pladsstøbt betonkonstruktion. Arkitekt: Carsten Roth 15

16 2. Generel konceptudvikling Desuden gives der bud på metoder for analyse af rumligheder, dagslysforhold i boligen, formgivning og design af rumstore elementer, våde»kerner«som rumopdelere i eksisterende rum, det funktionelle indhold, skala/volumen/målforhold, brugbarhed samt byggeteknik, herunder materialer, konstruktioner,vvs og el. Interiør fra lejlighed Ved hjælp af bevægeligeog svingbare dør-, vægog skabselementer kan karakter og rumlighed ændres radikalt. Boligbebyggelse, Fukuoka, Japan Arkitekt: Steven Holl Fleksibilitet generelt: store anvendelige rum Forvandling og bevægelighed: svingbare vægelementer skydevægge mobile elementer der kan skubbes eller flyttes Paprullehus, Yamanashi, Japan Arkitekt: Shigeru Ban At indrette boliger i eksisterende bygninger, der oprindeligt var bygget til en fundamentalt anderledes funktion kræver nytænkning omkring form og rum - med andre ord - en fokusering på det arkitektoniske koncept Et arbejde, hvor der i sig selv ligger det perspektiv, at det også kan give en inspiration til udformning af nye boligformer og utraditionelle lejlighedsløsninger. Endelig fordrer det også en byggeteknisk udvikling, der kan klare de udfordringer, rehabiliteringsopgaver af denne karakter vil medføre. Alt sammen discipliner og eksperimenter, der igen har mulighed for at smitte af på vor tids nybyggeri. I de eksempler, vi kender i dag, sker der en relativ traditionel omdannelse og indretning af tidligere industribygninger til boliger. Mange projekter er udformet som undertiden ordinære boligprojekter, hvor gevinsten fra de specielle og kvalitative karakteristika, som århundredeskiftets industribygninger indeholder, ikke bliver fuldt indfriet. I dette afsnit er beskrevet og udviklet generelle ombygningsprincipper for tidligere industrirum til boliger. Arbejdsmetoden i denne fase har bestået af: Formstudier, opmåling, skitsering og referencer Funktionsdiagrammer, registrering, analyse og skitsering Registrering af byggeteknik Analyser af byggeteknik Arbejdsmetoden angiver desuden en række temaer, der danner udgangspunkt for både analyse og arkitektonisk koncept i de alternative program- og dispositionsforslag. Alle temaer afprøves i mere eller mindre grad i forhold til de alternative programog dispositionsforslags særlige karakteristika. Tilsvarende metode har selvsagt også været gældende for det konkrete projekt i Glasvejkvarteret, Odense. Temaerne optræder i uprioriteret rækkefølge og klassificeret i grupper i forhold til rum/form, funktion og byggeteknik, henholdsvis som, Form og rum: adskillelse af nyt og gammelt kontrast bevaring og artikulation af kvaliteter facader lysindtag rumlighed rumhøjde, volumen rumdybder nicher fleksibilitet Funktion: valgmuligheder katalog rumdelere supermøbler lejlighedsskel Byggeteknik: funktionsvægge konstruktioner materialer installationer føringsveje 16

17 Bevaring og artikulation af kvaliteterne: ved tilføjelser friholdes oprindelige konstruktioner. ydervæggene har dimensioner, der kan udnyttes til opholdsnicher. Konceptudvikling Ved genanvendelse af ældre industribygninger til boligformål får man mulighed for at tilføre nye rumligheder i boligen. Rumformer og størrelser, som er dimensioneret til andre formål, får ny værdi i en anden sammenhæng. Desuden er givet en fleksibilitet, som ligger i de store, generelt anvendelige rum. Dette vil sammenholdt med en nytænkning af vore livsmønstre være med til at ændre vores opfattelse af, hvad en bolig skal indeholde. Holdning til omdannelse Omdannelsen af industribygninger til boliger kan ske ved tilføjelse af nye elementer, der tilfører de ønskede rumopdelinger, funktioner og det teknisk nødvendige. Derved gøres additionen til et princip for bygningernes fornyelse. Man bygger videre på det eksisterende, sidestiller nyt og gammelt og derved fremhæves forskelle og kontraster i materialer, tekstur og formsprog. Nicher anvendt til: - køkken - ophold soveog spiseplads Øverst: plan.nederst: snit Boligernes kvalitet kan beriges med den stemning, der bevares fra de gamle bygninger. Resultatet bliver en collage af nyt og gammelt. Bevaring Det første skridt er, at man bevarer de eksisterende kvaliteter, eksempelvis de store rumlige dimensioner, eller de store dimensioner på konstruktioner, vægge og mure. Ydervægge kan rumme nicher, der kan genbruges til boligens forskellige funktioner. Derved skabes rum for at nye steder i boligen, - og krav til boligen kan opstå. En ny rum- og formverden kan opstå i boligen og ændre indholdet. Fra tegneserien: Murene i Samaris, Hemmelighedsfulde byer. 17

18 Adskillelse af nyt og gammelt: Nye elementer tilføjes i en eksisterende bygning. Gammelt og nyt sidestilles. Forskellen artikuleres i materialer og formsprog. Kontrasten fremhæver karakter og bevarer stemninger Arkitekter: Ricardo Bofill m.fl. Supermøbel frit placeret i eksisterende konstruktion - kan rumme vådrum, skabe, arbejdsplads og seng 18

19 Metode De elementer, som indføjes eller placeres i en eksisterende bygning, kan friholdes fra bygningen ved at etablere et mellemrum mellem nyt og gammelt. Dette kan udføres med brug af partier, fra gulv til loft, transparente eller translucente, døre eller faste partier. Elementer I rækkehuse eller andre boliger, der indrettes med lodrette lejlighedsskel eller rumopdelinger kan skiver, der udformes som lette konstruktioner rumme teknik, opmagasineringsplads eller rumlige og funktionelle nicher, eksempelvis køkken og ophold. Disse skivers samlende funktion bidrager til at friholde eksisterende mure og vægge. Supermøbler Supermøblet er et element, der kan placeres frit i et eksisterende rum, der derved bevares i sin helhed - eller i en større facadeåbning. Dette vil betyde en skalering af det store rum, en bevaring og fremhævelse af det store rum, samtidig med at det lille rum og intimiteten, som der er behov for i boligen, findes. Elementer kan fungere som bad, køkken, alkove, depot, et multimøbel, der kan indeholde teknik, en trappe, et ildsted eller blot være et rum i rummet.»møblet«detaljeres i en grad, som svarer til det indre af et skib og med opfindsomhed med hensyn til udnyttelse af plads. Fornemmelsesmæssigt og æstetisk vil dette forfinede element berige og modsvare de gamle bygningers rå fremtoning. Dette koncept opnås eksempelvis ved brug af almindelige og standardvarer udnyttet og kombineret på en utraditionel facon. Utraditionelle planløsninger mht. lejlighedsudformning, afskærmning, vægtyper, transparens, matetialer og overflader. Lette konstruktioner der indeholder lejlighedsskel installationer magasinplads nicher til ophold og køkken vil gøre det muligt at friholde de eksisterende vægge og give let adgang til servicering af installationer. Ved at arbejde med kerner og elementer i boligen kan den eksisterende struktur friholdes. 19

20 Skitser, eksempler på at definere»steder«i eksisterende konstruktioner eller»rum i rum«20

21 Rumdelere Supermøblet er en rumdeler, men rumdelere kan også være vægge eller skiver med forskellige grader af translucens. Forslag til materialer: matterede glasvægge, lodrette eller vandrette elementer eller gitre. Rumlighed Erhvervsbygningernes ofte særlige rumhøjder giver mulighed for at definere steder eller rum i rummet på forskellig måde - med forsænkede niveauer eller med hævede plateauer. Rumhøjden giver mulighed for: rumlige udsparinger»øer«indskudte niveauer forskudte niveauer Villa i Nagano, Japan Arkitekt:Yoshihiko Lida Funktionsvæg - kan rumme vådrum. køkken, skabe og trappe 21

22 Schröder huis Utrecht, Holland Et af det 20. århundredes bedste og mest kendte eksempler på en bolig, som bygger på fleksibilitet ved foranderlighed. Arkitekt: Gerrit Rietveld Villa i Valencia, Spanien. Kælderplan (nederst) og stueplan Arkitekt:Vicente Guallart 22

23 Valgmuligheder/katalog: at arbejde mere stedsorienteret og selektivt, så lidt som muligt tilføjes, standardelementer/industrielle elementer indpasses i en ny sammenhæng og får ny værdi. I stedet for den jævne standard, kan man vælge, hvor man prioriterer kvalitet, komfort eller finish. Udgangspunktet er det rå og fornødent indrettede som kan suppleres - gradvist. Interiøre fra socialt boligbyggeri i Nimes, Frankrig. Arkitekt: Jean Nouvel Fleksibilitet som forvandling og bevægelighed i kraft af: svingbare vægelementer, skydevægge, mobile elementer, der kan skubbes eller flyttes. Villa i Valencia, Spanien. Interiøre. Arkitekt:Vicente Guallart Fleksibilitet Bygningsdele kan udformes drejelige, skydog foldbare. Elementet kan omdannes fra lukket til åben, luger kan vippes ud og fungere som rumdelere eller skærme. Der skabes forvandling og bevægelighed, som giver boligen fleksibilitet. En anden form for fleksibilitet tænkes som mulighed for fra- og tilvalg.at boligen i stedet for en jævn, middel standard kommer til at rumme særligt opprioriterede faciliteter og kvaliteter. Ved at give afkald på en ellers selvfølgelig komfort kan der blive råd til andre højdepunkter. Generel fleksibilitet: Store anvendelige rum. La Maison de Verre, Paris Arkitekt: Pierre Chareau 23

24 Storefront Gallery, New York, USA Oplukkelige vægskiver danner lysindtag i åbningstiden. Arkitekter: Steven Holl og Vito Acconci. 24

25 Lysindtag fra villa i Fukuoka, Japan. Arkitekt: Hiroyuki Arima Lysindtag Bygningernes dybde, kombineret med de ofte høje lysindtag, gør Hollandske huse til en oplagt inspirationskilde for behandling af lysindtag. Med skoddesystemer kan man regulere og variere lyset. Andre løsninger kan være i form af skiver eller spalter af glas, der skærer sig ind i de eksisterende bygninger. Hvis bygningerne er meget dybe, kan man forestille sig gennemgående lysgårde, så lyset trækkes dybt ind i bygningen. Denne løsning kan samtidig rumme et socialt aspekt, idet atriumgårde kan være opholdsog mødesteder. De attraktive, ældre bygningers ofte fredede status kan være et problem netop i forbindelse med lysindtag til boligerne. Ny facade placeres indvendigt af hensyn til fredning af den eksisterende facade Skitsemæssige studier af facaden som en zone indeholdende flere lag Lysindtag som sluser, skiver eller spalter af glas, der skærer sig ind i taget på den eksisterende bygning. En dobbeltfacade kan bruges som løsningsmodel. F.eks. når den eksisterende facade skal bevares, kan man lade denne urørt og etablere en ny facade foran eller bagved den gamle facade. Fordelene er, at den ny facade således kan opfylde alle de tekniske krav, der stilles til en bolig i dag. Adskillelse af nyt og gammelt Konkluderende og opsummerende kan det udtrykkes som: Nye elementer indføjes i eksisterende bygning. Gammelt og nyt sidestilles. Forskellen artikuleres i formsprog og materialer. Kontrasten fremhæver karakter og bevarer stemninger. 25

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVA DRIKKER MØLR -siloen er blevet et velkendt bygningsværk for mange Københavnere og et folkeligt ikon for Nordhavnen. Siloen er den største industribygning i Nordhavnen

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5

FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 FORSLAG TIL BOLIGINDRETNING ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 - KØBENHAVN 16. SEPTEMBER 2014 ANKER HEEGAARDS GADE 3-5 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING BELIGGENHED PLANFORHOLD BESKRIVELSE BYGNINGENS TILSTAND BEVARINGSVÆRDI

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8.

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8. Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY LAGER 12.011 m² KONTOR 8.210 m² Bygning 36 I bygningens facader mod syd og mod nord er der indrettet

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn

Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000. Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE - til leje... Kontor showroom 852 m 2 Balticagade 16, pavillion + hal 1 8000 Aarhus C DOK8000 Sjældne erhvervslokaler på Aarhus Havn Særdeles attraktiv udsigt og beliggenhed

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere