Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257"

Transkript

1 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

2

3 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257

4 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling tog initiativ til projektet i forbindelse med ombygning af en bevaringsværdig bygning på det tidligere Odense Glasværk. Den aktuelle bygning»smedien«er i 1998 ombygget til 17 boliger med Fyns almennyttige Boligselskab som bygherre. Projekt 257 består af en udviklingsdel og et demonstrationsprojekt i Odense. DOMUS arkitekter a/s er forfattere på projektets udviklingsdel, og arkitekt m.a.a. Frede Nielsen har stået for gennemførelse af demonstrationsprojektet sammen med ingeniør Jørgen Henneby Nielsen, FRI. Projektet er støttet med en forsøgsramme fra Projekt Renovering, Pulje A på 13 mio kr., hvoraf de 1,3 mio kr. er forsøgsudgifter. Selve ombygningen af den tidligere erhvervsbygning i Odense har medført et forbrug af byfornyelsesrammen på 14 mio kr. Rapporten skal ses som dokumentation for forløb, metoder og resultater. Projektets målgruppe er deltagere i omdannelsen af ældre erhvervsområder og erhvervsbygninger. Primært kommuner, boligselskaber, private investorer, ejere af tomme erhvervs- og industribygninger, arkitekter og ingeniører samt udførende entrepenører. Sekundært byggeriets producenter og leverandører. Erhvervs- og Boligstyrelsen April

5 Forord 4 Indledning Byplanmæssig problematik 7 Udviklingsprojektets idémæssige indhold Finansieringsmæssigt perspektiv 1. Kortlægning af eksempler på tilsvarende, tidligere gennemførte renoverings- og ombygningssager Generel konceptudvikling Alternative program- og skitseforslag i forbindelse med generelle og typiske ombygningssager Produktivitet og industrialisering, herunder kortlægning af eksisterende anvendelige bygningsdele, badekabiner, køkken-units, ovenlys, vinduer mv Alternative program- og skitseprojekter i forbindelse med den specifikke ombygningssag, Glasværket, Smedjen, Odense, herunder design, produktudvikling og udarbejdelse af tekniske beskrivelser for prototyper i overensstemmelse med udførelse af projekteringen af det konkrete projekt Projektering, opfølgning og realisering Erhvervsmæssige perspektiver 83 Litteraturliste 89 Noter 90 Indhold Organisation og ledelse 93 5

6 Isometri. Skitseprojekt til omdannelse af det tidligere industriområde ved Odense Glasværk.»Projektet forsøger at give svar på, hvordan vi omdanner tidligere erhvervs- og industribygninger til nye boligtyper med utraditionelle snit og planløsninger. Målsætningen er desuden at opnå kreative, masseproducerbare løsninger for omdannelsen af den tidlige industrialismes gamle bygninger - oprindeligt opført til andre formål. Projektgruppen arbejder med specielle bade- og køkken-units som»møblering«i boligens rum samt med lysindfaldet i de overvejende dybe industribygninger. Projektet demonstreres på en ejendom i Odense.«6

7 Indledning Byplanmæssig problematik Virksomheder fusionerer eller flytter til nye erhvervsområder eller lukker. Resultatet er ofte tomme erhvervsbygninger og problematikken omkring en fremtidig anvendelse. Hvilken by har ikke eller har ikke haft et nedlagt jernstøberi, en tom tobaksfabrik, klædefabrik eller lignende. Det er baggrunden for projekt nr. 257»Boliger i ældre erhvervsbygnnger«. Problemet med de tomme erhvervsbygninger er ikke kun ejerens, og det er ikke kun økonomien, der er problemet. Flere af disse erhvervsbygninger har høj bevaringsværdi og kulturhistorisk betydning, og der er en klar offentlig interesse i at bevare værdierne og sikre, at ejendommene ikke udvikler sig til forslummede områder. Planlægning og nyinvestering i ældre erhvervsområder er også med til at begrænse udlægget af nye byområder. Den kommunale indsats er i første omgang at gennemføre den overordnede og bindende planlægning, efter analyser, offentlighed om problematikken mv. Dernæst at sikre fornyelse af infrastrukturen, håndtering af evt. miljøproblemer, koordinering af de forskellige tiltag, og om muligt støtte til bevaring og ombygning af bygningerne via aktuelle støttemuligheder. 7

8 Pisa, Italien Ombygning af ældre italiensk ejendom til bolig ved hjælp af rumstore elementer og transparente vægge Arkitekt: Gabriella Carmassi,

9 Udviklingsprojektets idémæssige indhold Den fremtidige byudvikling i Europa vil i udstrakt grad foregå i eksisterende byområder, herunder tidligere erhvervs- og industriområder. Også Danmark er rig på denne type erhvervs- og industrianlæg og industribygninger fra omkring århundredeskiftet og fremefter. Udviklingsprojektet behandler selve omdannelsen af bevaringsværdige erhvervsbygninger til boligformål, men de viste principper og løsningsforslag kunne også gælde for en analog, nutidig anvendelse, f. eks. til liberale erhverv. At indrette boliger i eksisterende bygninger, der oprindeligt var bygget til en fundamentalt anderledes funktion, er en vanskelig disciplin, der ikke alene kræver nytænkning omkring form og funktion, men også fordrer en byggeteknisk udvikling. Anlæggene og bygningerne er først og fremmest karakteriseret ved deres ofte store skala, der også slår igennem i proportioneringen af udearealerne og i mange tilfælde giver dem et næsten parkagtigt udtryk. Bygningernes indre er på samme måde karakteristiske ved deres store sammenhængende rum, ofte med varierede og karakteristiske dagslysforhold, forstået på den måde, at dele af bygningen kan være meget velbelyste med store, fint proportionerede vinduespartier, samtidig med at andre dele, som tidligere var depoter og lagre, henligger i mere eller mindre mørke. Et andet karakteristika for denne type bygninger er store rumdybder, ligesom etagehøjderne ofte er væsentligt større end nutidens boligstandard. Hyppigt forekommende er ligeledes fuldmurede, brede ydervægge, der giver mulighed for dybe vinduesnicher, hvor man nærmest kan tage ophold. Men nogle af de største kvaliteter ligger i selve datidens byggeteknik. Det er de konstruktionsmæssige kvaliteter, såsom synlige konstruktioner i træ og/eller stål, på én gang udtryksfulde og rationelle i deres fremtræden. Og de materialemæssige kvaliteter, stofligheden i overfladerne af træ, murværk og beton er en uvurderlig bygningsmæssig arv og umulig at skabe med nutidens sparsomme ressourcer og byggeteknik. Den arkitektoniske bearbejdning - og udfordring - ligger i at bevare og tydeliggøre»sporene«i bygningen fra tidligere tiders brug, at bevare og tolke kvaliteterne og i bedste fald tilføje nye kvaliteter. Det centrale i opgaven er udvikling af rumstore elementer i form af fritstående kerner - eller»supermøbler«- placeret strategisk i de store rum. Elementerne indeholder primært køkkenfunktioner, toiletter og badeværelser, med andre ord funktioner, der er installationskrævende og derfor, i samklang med bygningens rationalitet, må placeres i en vis orden. Dette er begrænsningen og bindingerne. Men herfra kan supermøblerne udformes varieret, kun afhængigt af rummets begrænsning og med det overordnede ønske, at placering og form forstærker den rumlige oplevelse. 9

10 Pisa, Italien Rustikke overflader og store rumhøjder udfordrer den traditionelle boligindretning Arkitekt: Gabriella Carmassi 1987 Andre større bygningselementer kan være dagslysindtag, ovenlys, kviste, gennembrydninger eller lysskakte, der kompenserer for manglende dagslys i bygningernes mørke områder. Traditionelt boligbyggeri er for det meste begrænset af næsten forudbestemte planer, dikteret af boligstørrelser, stram økonomi og hensynet til en overkommelig husleje. Det kommer der næsten standardboliger ud af, og de modsvarer dårligt de fleste brugeres ønske og behov for fleksibilitet. Ikke forstået som det at flytte vægge, men måske som en mere generel anvendelighed i boligplanen -muligheden for omdannelse ved»ommøblering«. Generelt anvendelige boliger med varierende indretningsmuligheder tilgodeser en fremtidig udvikling i bomønstre og sikrer på den måde beboerne en stadig opfyldelse af deres fremtidige boligbehov. Udviklingsprojektet har undersøgt de strukturelle idéer, der sikrer fleksibilitet i boligernes udformning og rumfordeling, og samtidig tilgodeser fremtidige, varierende behov for bosætning og forskellige familiemønstre. Idéerne - og deres konceptuelle helhed - indgår herefter i beskrivelsen af boligens rum, volumen, overflader, møblering, aptering og installationer. Det er målet, at realiseringen af disse idéer kommer til at bestå i store, generelt brugbare rum med mulighed for varierende brug og/eller opdeling. Rummene kan kombineres med nødvendige bygningszoner og -dele, der tilgodeser konstruktioner og indeholder adgange, vådrum, installationer mv. Kvaliteterne omhandler samtidig adgangsforhold, overgange mellem ude og inde samt fælles og private udeopholdsrum. Udviklingsprojektets eksempler forsøger at belyse de arkitektoniske, forstået som rumog formmæssige, funktionelle samt tekniske konsekvenser af en sådan produkt- og boligudvikling. Og i bedste fald som en eksempelsamling eller et idékatalog for omdannelse af ældre erhvervs- og industribygninger til boligformål. Finansieringsmæssigt perspektiv Under projektet har det været et delmål at belyse de finansieringsmæssige perspektiver for stat og kommune ved brug af byfornyelseslovens støttemuligheder. Der er derfor gennemført en undersøgelse af 31 sager fra 1990 erne om ombygning af erhvervsbygninger til boliger med støtte efter byfornyelsesloven. Et hovedresultat heraf har været, at ombygning af erhvervsejendomme til boliger ikke er mere belastende for stat og kommune end renovering af boligejendomme, og at omkostningerne har været mindre. Efter afslutning af projektet er der sket indskrænkninger i mulighederne for at støtte ombygning af erhvervsbygninger over byfornyelsesloven, men det er stadig sådan, at ombygning af erhvervsbyginger til boliger ikke er dyrere end gennemgribende bygningsfornyelse af boligejendomme. 10

11 Grejs Mølle. Eksempler på boligplaner efter ombygningen. 1. Kortlægning af eksempler Kortlægning af eksempler på tilsvarende, tidligere gennemførte renoveringsog ombygningssager samt registrering af typiske ældre erhvervsbygninger Indledningsvis er foretaget en indsamling, opstilling af viden og kortlægning af udvalgte, tidligere gennemførte ombygningsprojekter, og i den forbindelse analyse af erfaringer, der er opsamlet på disse sager. Arbejdet omfatter ombygningsprincipper, lejlighedsstørrelser og indretning, byggeteknik og materialer, projekterings- og udførelsesprocessen, økonomi samt de efterfølgende brugererfaringer mv.arbejdet baserer sig på eksisterende eksempelsamlinger, databaser over ombygningssager hos By- og Boligministeriet, SBI, Gl. Dok Arkitekturcenter, DOMUS arkitekter a/s m.fl. Desuden er registreret et antal karakteristiske og idémæssige udenlandske eksempler, der fortrinsvis beskrives skitsemæssigt. Dernæst er indsamlet viden og foretaget en kortlægning af potentielle emner for ombygninger og i den forbindelse analyseret forskellige, typiske og eksisterende, ældre erhvervs- og industribygninger. Dette arbejde er sket i form af henvendelser til kommuner, ejere og ejendomsselskaber mv., boligselskaber, samt i en vis udstrækning som»studier i marken«. I den forbindelse er opstillet en klassificering af typiske, mulige ombygningssager for eksisterende, ældre erhvervs- og industribygninger. Der er ikke foretaget en systematisk dækkende undersøgelse, men en registrering, der danner grundlag for udarbejdelse af eksempler. Den overordnede klassificering af tidligere industribygninger - og andre bygninger oprindeligt planlagt og anvendt til andre formål end boliger - kan overordnet rubriceres i forhold til lokalisering og art: bygninger i industriområder bygninger i havneområder bygninger til tung industri bygninger til let industri bygninger til lagerfunktion anlæg for transport, jernbane anlæg for anden transport militære anlæg institutioner andet Ud over den ovennævnte registrering af udvalgte ombygninger er foretaget en mere teoretisk/abstrakt afsøgning af temaerne i udviklingsprojektet - også med henblik på den generelle konceptudvikling. Især omkring temaerne: boligen - idéer om at bo konvertering, ombygning, omdannelse - forholdet til det eksisterende - forstærkning af eksisterende kvaliteter - rumligheder, kontrastering etc. Startende med registreringen, og løbende gennem hele udviklingsprojektet, har været foretaget en overordnet vurdering af fysiske og økonomiske realiteter. Grejs Mølle Nyt og gammelt bygningens historiske lag fremstår utilslørede. 11

12 Grejs Mølle Ombygningen af Grejs Mølle, fem km nord for Vejle i Tørring-Uldum Kommune er et eksempel på genbrug af en tidligere industribygning til boligformål. Den landskabelige beliggenhed i Grejsdalen er enestående, også på grund af møllens tidligere funktion som center for tekstilproduktion, tæt ved et af dalens mange vandløb. Møllen er i sig selv et markant bygningsværk, hvis oprindelse går 350 år tilbage. Bygningen, der oplevede sin mest intense periode omkring århundredeskiftet, har den specielle magi, som er karakteristisk for den tids industribygninger, en form affødt af funktionen og en helt klar sammenhæng med stedet, i dette tilfælde, den industrielle udnyttelse af vandkraften. Mariebo, tidligere dampmølle fra 1913, ombygget til almennyttige boliger i 1994 Planer 1:200 Grejs Mølle Boligplaner i tagetage Grejs Mølle Den landskabelige beliggenhed er enestående Bygningen er fredet, og derfor har det været nødvendigt at foretage en omhyggelig styring og kontrol af den radikale omdannelse fra industrihus til boliger, og det er ikke mindst af den grund lykkedes at bevare bygningsanlæggets oprindelige kvaliteter. I projekteringsfasen var der planlagt en mere hårdhændet behandling, idet det oprindeligt var tanken at nedrive den for anlægget markante skorsten. Men velmenende personer fik den reddet, og nu står den som et sikkert vartegn over en helt specielt udformet boligbebyggelse med en unik beliggenhed. Trafikalt blev det diskuteret, om det var rimeligt at placere boliger så langt fra byen, men det viste sig, at den lokale busdrift netop tangerede stedet. Lejlighederne blev udlejet på kort tid, og som beboerne forklarer det, er det fordelene - de originale rumlige kvaliteter i boligerne, murtykkelserne og de dybe lysninger i vinduesåbningerne, robuste og overraskende detaljer som spor fra tidligere brug, tilsammen med det storslåede landskab, dalstrøget, bøgeskoven og vandløbene - der vejer tungere end ulempen ved den perifere placering. Og udearealerne er da også enestående. Det er en nøgtern kendsgerning for enhver projekterende, at med vore dages restriktive planlægning, vil det ikke være muligt at skabe et byggeri med tilsvarende udtryksfuld arkitektur, på et så unikt sted. Mariebo Mølle, Maribo Den gamle Mariebo Dampmølle har en glorværdig historie, der strækker sig knap 200 år tilbage i tiden. Oprindeligt er den opført som stubmølle, men fra begyndelsen af 1800-tallet begyndte den at fungere som dampmølle og siden den seneste store udvidelse i 1913, har den stor og majestætisk hævet sig over byen, beliggende på det højeste punkt som et vartegn for Maribo som industriby. Men tiderne ændrer sig, i 1989 standsede produktionen, og efter en del kuldsejlede projekter af anden karakter blev det i 1991 besluttet at indrette den til boliger. Den repræsenterer som Grejs Mølle et næsten tilsvarende eksempel på genbrug - også af en tidligere industribygning - i dette tilfælde en mere klassicistisk og formel arkitektur. Det vil til stadighed være en diskussion om det økonomisk forsvarlige, om ressourcerne og det miljømæssige bliver forvaltet rigtigt i en sådan proces, om man i stedet for ombygning skulle have valgt nedrivning. 12

13 Mariebo Mølle, fordelingsgang Og om denne type huse er velegnede til boliger overhovedet. Men det er vigtigt at erkende, at regnestykket ikke kan gøres op med nogen rationel eller videnskabelig metode, dertil er der for mange usammenlignelige størrelser. Og det er da også i sidste ende en subjektiv konstatering, at i dette eksempel er processen lykkedes. Men uanset vanskelig anlægsøkonomi, problematisk genanvendelse ud fra en effektivitetsbetragtning og bygningsmoduler, der er udviklet til ganske andre funktioner er fordelene også til stede, blot målt med andre enheder for kvalitet. Det er rigdomme, man får forærende ved den slags ombygninger.tidligere brug af huset og tidligere funktioner kan aflæses som spor i facaden og som bindinger i lejlighedsplanerne, og de medfører andre rummæssige kvaliteter, end der gennemføres ved nybyggeri. I Mariebo Mølle er det ud over de særegne og mange forskellige typer lejligheder, de indeliggende altan-gange, der får lys fra tidligere, nu åbne vindueshuller og ikke mindst stofligheden i materialerne, både udvendig i murværket og indvendig i bevaringen af det oprindelige træværk. Ombygningen indeholder både familieboliger, ungdomsboliger og boliger for ældre, og det er oven i købet lykkedes at indbygge en elevator i den komplekse bygningskonstruktion. Holbergshus, Århus Kommune I et ejendomskompleks opført fra er udført et mindre boligprojekt, der blev færdiggjort i Ejendommen bestod oprindeligt af et 1-etages butikslokale med fladt tag, en 4 1 /2 etagers lagerbygning og en 1 1 /2 etages bygning, der indeholdt butikslokale og boliger. Ombygningen og nybygningerne, der blev realiseret efter afholdelsen af en indbudt arkitektkonkurrence, består af 15 boliger, sikringsrum, vaskeri, depot-, teknik- og viceværtrum. Infill bygningerne, Holbergsgade 2 og 6, der indeholder henholdsvis fire og syv toværelses lejligheder, er placeret hvor de lave bygninger lå. Disse kombineres med selve ombygningen, hvor der er indrettet fire boliger og et fælleslokale. De 15 toværelses lejligheder har et samlet bruttoetage-areal på 1035 m 2. Rådgivere har været Arkitektfirmaet Poulsen og Terkildsen, Århus og Rådgivende ingeniører Abrahamsen & Nielsen, Århus. Holbergsgade 2-4-6, Århus, ombygget til almennyttige boliger i 1995 Plan af 1. etage efter ombygning/nybygning. 13

14 Maskinhallen, Vordingborg Situationsplan. Maskinhallen, Vordingborg efter ombygningen Plan og snit. Maskinhallen, Vordingborg Hallen før ombygningen Maskinhallen,Vordingborg Industribygning fra omkring 1900-tallet. Bygningen er karakteristisk for sin åbne plan og sin meget høje stueetage. Der er indrettet 12 boliger, ligeligt fordelt på de to etager. Boligerne er udformet som åben-plan- og gennemlyste lejligheder på tværs af bygningen. Køkkener og baderum er placeret i midterzonen under ovenlyset. 14 Medienhaus, Hamburg Ophængte rumstore bokse som supermøbler i de høje maskinhaller

15 Støberiet, Ålborg Nye materialer og et moderne formsprog sammenstilles med den eksisterende bygning. Ældreboligbebyggelsen Støberiet, Ålborg Kommune Om- og tilbygning af jernstøberi fra 1920 erne til 78 ældre- og beskyttede boliger samt fælleshus. Projektet indeholder raffinerede og gennemtænkte sammenstillinger af det eksisterende hus og nye materialer i et mere moderne formsprog. Tilsvarende gør sig gældende for fælleshuset, der er opført som en helt fritstående bygning inde i en gammel cirkulær støbehal, der tillige nu rummer en overdækket plads. Medienhaus, Hamburg Ombygning af en industribygning fra 1890 til en kombination af kontor, restaurant og boliger i tre etager. Der er tale om et meget visionært projekt, der i udstrakt grad arbejder rumligt og i flere etager med bygningsmæssige tilføjelser til det tidligere industrihus. I de gamle tre etagers høje maskinhaller er indarbejdet rumstore bokse som supermøbler, der er placeret både på gulvplanet og som ophængte bokse i rummet. Kompositionen har karakter af kulisser i et filmstudie, men også oplevelser af mere blivende karakter. Omdannelse af bilfabrik i Hamborg I en ældre industribygning fra omkring 1911, der oprindeligt har været anvendt til bilproduktion,»autofabrication Hansen«er foretaget en omdannelse af fabrikationshallerne, således at de nu anvendes til kontorer, showrooms og lignende. Ombygningen og nyindretningen, der er sket ved hjælp af lette elementer, kunne i lige så høj grad være til boligformål. De våde kerner er placeret frit i det store fabrikslokale og har en tydelig rumdannende virkning. De indeholder toiletter og servicearealer, er udført af industrifremstillede støbeplader af krydsfiner. Arkitekt Carsten Roth. Adresse: Rentzelstrasse 10a, Hamburg Rentzelstrasse 10a, Hamburg Toiletkerner som lette elementer placeret i en oprindelig pladsstøbt betonkonstruktion. Arkitekt: Carsten Roth 15

16 2. Generel konceptudvikling Desuden gives der bud på metoder for analyse af rumligheder, dagslysforhold i boligen, formgivning og design af rumstore elementer, våde»kerner«som rumopdelere i eksisterende rum, det funktionelle indhold, skala/volumen/målforhold, brugbarhed samt byggeteknik, herunder materialer, konstruktioner,vvs og el. Interiør fra lejlighed Ved hjælp af bevægeligeog svingbare dør-, vægog skabselementer kan karakter og rumlighed ændres radikalt. Boligbebyggelse, Fukuoka, Japan Arkitekt: Steven Holl Fleksibilitet generelt: store anvendelige rum Forvandling og bevægelighed: svingbare vægelementer skydevægge mobile elementer der kan skubbes eller flyttes Paprullehus, Yamanashi, Japan Arkitekt: Shigeru Ban At indrette boliger i eksisterende bygninger, der oprindeligt var bygget til en fundamentalt anderledes funktion kræver nytænkning omkring form og rum - med andre ord - en fokusering på det arkitektoniske koncept Et arbejde, hvor der i sig selv ligger det perspektiv, at det også kan give en inspiration til udformning af nye boligformer og utraditionelle lejlighedsløsninger. Endelig fordrer det også en byggeteknisk udvikling, der kan klare de udfordringer, rehabiliteringsopgaver af denne karakter vil medføre. Alt sammen discipliner og eksperimenter, der igen har mulighed for at smitte af på vor tids nybyggeri. I de eksempler, vi kender i dag, sker der en relativ traditionel omdannelse og indretning af tidligere industribygninger til boliger. Mange projekter er udformet som undertiden ordinære boligprojekter, hvor gevinsten fra de specielle og kvalitative karakteristika, som århundredeskiftets industribygninger indeholder, ikke bliver fuldt indfriet. I dette afsnit er beskrevet og udviklet generelle ombygningsprincipper for tidligere industrirum til boliger. Arbejdsmetoden i denne fase har bestået af: Formstudier, opmåling, skitsering og referencer Funktionsdiagrammer, registrering, analyse og skitsering Registrering af byggeteknik Analyser af byggeteknik Arbejdsmetoden angiver desuden en række temaer, der danner udgangspunkt for både analyse og arkitektonisk koncept i de alternative program- og dispositionsforslag. Alle temaer afprøves i mere eller mindre grad i forhold til de alternative programog dispositionsforslags særlige karakteristika. Tilsvarende metode har selvsagt også været gældende for det konkrete projekt i Glasvejkvarteret, Odense. Temaerne optræder i uprioriteret rækkefølge og klassificeret i grupper i forhold til rum/form, funktion og byggeteknik, henholdsvis som, Form og rum: adskillelse af nyt og gammelt kontrast bevaring og artikulation af kvaliteter facader lysindtag rumlighed rumhøjde, volumen rumdybder nicher fleksibilitet Funktion: valgmuligheder katalog rumdelere supermøbler lejlighedsskel Byggeteknik: funktionsvægge konstruktioner materialer installationer føringsveje 16

17 Bevaring og artikulation af kvaliteterne: ved tilføjelser friholdes oprindelige konstruktioner. ydervæggene har dimensioner, der kan udnyttes til opholdsnicher. Konceptudvikling Ved genanvendelse af ældre industribygninger til boligformål får man mulighed for at tilføre nye rumligheder i boligen. Rumformer og størrelser, som er dimensioneret til andre formål, får ny værdi i en anden sammenhæng. Desuden er givet en fleksibilitet, som ligger i de store, generelt anvendelige rum. Dette vil sammenholdt med en nytænkning af vore livsmønstre være med til at ændre vores opfattelse af, hvad en bolig skal indeholde. Holdning til omdannelse Omdannelsen af industribygninger til boliger kan ske ved tilføjelse af nye elementer, der tilfører de ønskede rumopdelinger, funktioner og det teknisk nødvendige. Derved gøres additionen til et princip for bygningernes fornyelse. Man bygger videre på det eksisterende, sidestiller nyt og gammelt og derved fremhæves forskelle og kontraster i materialer, tekstur og formsprog. Nicher anvendt til: - køkken - ophold soveog spiseplads Øverst: plan.nederst: snit Boligernes kvalitet kan beriges med den stemning, der bevares fra de gamle bygninger. Resultatet bliver en collage af nyt og gammelt. Bevaring Det første skridt er, at man bevarer de eksisterende kvaliteter, eksempelvis de store rumlige dimensioner, eller de store dimensioner på konstruktioner, vægge og mure. Ydervægge kan rumme nicher, der kan genbruges til boligens forskellige funktioner. Derved skabes rum for at nye steder i boligen, - og krav til boligen kan opstå. En ny rum- og formverden kan opstå i boligen og ændre indholdet. Fra tegneserien: Murene i Samaris, Hemmelighedsfulde byer. 17

18 Adskillelse af nyt og gammelt: Nye elementer tilføjes i en eksisterende bygning. Gammelt og nyt sidestilles. Forskellen artikuleres i materialer og formsprog. Kontrasten fremhæver karakter og bevarer stemninger Arkitekter: Ricardo Bofill m.fl. Supermøbel frit placeret i eksisterende konstruktion - kan rumme vådrum, skabe, arbejdsplads og seng 18

19 Metode De elementer, som indføjes eller placeres i en eksisterende bygning, kan friholdes fra bygningen ved at etablere et mellemrum mellem nyt og gammelt. Dette kan udføres med brug af partier, fra gulv til loft, transparente eller translucente, døre eller faste partier. Elementer I rækkehuse eller andre boliger, der indrettes med lodrette lejlighedsskel eller rumopdelinger kan skiver, der udformes som lette konstruktioner rumme teknik, opmagasineringsplads eller rumlige og funktionelle nicher, eksempelvis køkken og ophold. Disse skivers samlende funktion bidrager til at friholde eksisterende mure og vægge. Supermøbler Supermøblet er et element, der kan placeres frit i et eksisterende rum, der derved bevares i sin helhed - eller i en større facadeåbning. Dette vil betyde en skalering af det store rum, en bevaring og fremhævelse af det store rum, samtidig med at det lille rum og intimiteten, som der er behov for i boligen, findes. Elementer kan fungere som bad, køkken, alkove, depot, et multimøbel, der kan indeholde teknik, en trappe, et ildsted eller blot være et rum i rummet.»møblet«detaljeres i en grad, som svarer til det indre af et skib og med opfindsomhed med hensyn til udnyttelse af plads. Fornemmelsesmæssigt og æstetisk vil dette forfinede element berige og modsvare de gamle bygningers rå fremtoning. Dette koncept opnås eksempelvis ved brug af almindelige og standardvarer udnyttet og kombineret på en utraditionel facon. Utraditionelle planløsninger mht. lejlighedsudformning, afskærmning, vægtyper, transparens, matetialer og overflader. Lette konstruktioner der indeholder lejlighedsskel installationer magasinplads nicher til ophold og køkken vil gøre det muligt at friholde de eksisterende vægge og give let adgang til servicering af installationer. Ved at arbejde med kerner og elementer i boligen kan den eksisterende struktur friholdes. 19

20 Skitser, eksempler på at definere»steder«i eksisterende konstruktioner eller»rum i rum«20

21 Rumdelere Supermøblet er en rumdeler, men rumdelere kan også være vægge eller skiver med forskellige grader af translucens. Forslag til materialer: matterede glasvægge, lodrette eller vandrette elementer eller gitre. Rumlighed Erhvervsbygningernes ofte særlige rumhøjder giver mulighed for at definere steder eller rum i rummet på forskellig måde - med forsænkede niveauer eller med hævede plateauer. Rumhøjden giver mulighed for: rumlige udsparinger»øer«indskudte niveauer forskudte niveauer Villa i Nagano, Japan Arkitekt:Yoshihiko Lida Funktionsvæg - kan rumme vådrum. køkken, skabe og trappe 21

22 Schröder huis Utrecht, Holland Et af det 20. århundredes bedste og mest kendte eksempler på en bolig, som bygger på fleksibilitet ved foranderlighed. Arkitekt: Gerrit Rietveld Villa i Valencia, Spanien. Kælderplan (nederst) og stueplan Arkitekt:Vicente Guallart 22

23 Valgmuligheder/katalog: at arbejde mere stedsorienteret og selektivt, så lidt som muligt tilføjes, standardelementer/industrielle elementer indpasses i en ny sammenhæng og får ny værdi. I stedet for den jævne standard, kan man vælge, hvor man prioriterer kvalitet, komfort eller finish. Udgangspunktet er det rå og fornødent indrettede som kan suppleres - gradvist. Interiøre fra socialt boligbyggeri i Nimes, Frankrig. Arkitekt: Jean Nouvel Fleksibilitet som forvandling og bevægelighed i kraft af: svingbare vægelementer, skydevægge, mobile elementer, der kan skubbes eller flyttes. Villa i Valencia, Spanien. Interiøre. Arkitekt:Vicente Guallart Fleksibilitet Bygningsdele kan udformes drejelige, skydog foldbare. Elementet kan omdannes fra lukket til åben, luger kan vippes ud og fungere som rumdelere eller skærme. Der skabes forvandling og bevægelighed, som giver boligen fleksibilitet. En anden form for fleksibilitet tænkes som mulighed for fra- og tilvalg.at boligen i stedet for en jævn, middel standard kommer til at rumme særligt opprioriterede faciliteter og kvaliteter. Ved at give afkald på en ellers selvfølgelig komfort kan der blive råd til andre højdepunkter. Generel fleksibilitet: Store anvendelige rum. La Maison de Verre, Paris Arkitekt: Pierre Chareau 23

24 Storefront Gallery, New York, USA Oplukkelige vægskiver danner lysindtag i åbningstiden. Arkitekter: Steven Holl og Vito Acconci. 24

25 Lysindtag fra villa i Fukuoka, Japan. Arkitekt: Hiroyuki Arima Lysindtag Bygningernes dybde, kombineret med de ofte høje lysindtag, gør Hollandske huse til en oplagt inspirationskilde for behandling af lysindtag. Med skoddesystemer kan man regulere og variere lyset. Andre løsninger kan være i form af skiver eller spalter af glas, der skærer sig ind i de eksisterende bygninger. Hvis bygningerne er meget dybe, kan man forestille sig gennemgående lysgårde, så lyset trækkes dybt ind i bygningen. Denne løsning kan samtidig rumme et socialt aspekt, idet atriumgårde kan være opholdsog mødesteder. De attraktive, ældre bygningers ofte fredede status kan være et problem netop i forbindelse med lysindtag til boligerne. Ny facade placeres indvendigt af hensyn til fredning af den eksisterende facade Skitsemæssige studier af facaden som en zone indeholdende flere lag Lysindtag som sluser, skiver eller spalter af glas, der skærer sig ind i taget på den eksisterende bygning. En dobbeltfacade kan bruges som løsningsmodel. F.eks. når den eksisterende facade skal bevares, kan man lade denne urørt og etablere en ny facade foran eller bagved den gamle facade. Fordelene er, at den ny facade således kan opfylde alle de tekniske krav, der stilles til en bolig i dag. Adskillelse af nyt og gammelt Konkluderende og opsummerende kan det udtrykkes som: Nye elementer indføjes i eksisterende bygning. Gammelt og nyt sidestilles. Forskellen artikuleres i formsprog og materialer. Kontrasten fremhæver karakter og bevarer stemninger. 25

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser SBi 2011:22 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser Evaluering af ti renoveringer med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Forord Et af Projekt Renoverings

Læs mere

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger - Et oplæg til debat om husbåde En inspiration og et praktisk værktøj for alle husbådsinteressenter København 2004 FORORD...6 INDLEDNING...7 Baggrund...

Læs mere

Grafisk tilrettelæggelse: Grethe Bruun og Barbara Clemmensen, Grafisk. Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S

Grafisk tilrettelæggelse: Grethe Bruun og Barbara Clemmensen, Grafisk. Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S Titel: Bind 2: Indre Vesterbros fornyelse Eksempler og turguide Luftfotos: JW Luftfoto Hasse Christensen Udgivet af: Bygge- og Teknikforvaltningen Københavns Kommune Udarbejdet af: Byfornyelse København

Læs mere

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009

akb lyngby fortunbyen afrapportering af helhedsplan, juni 2009 akb lyngby fortunbyen, juni 2009 borgmesterens forord yngby Udarbejdet af Boligselskabet AKB, Lyngby, juni 2009 Trykt i 1.500 eksemplarer Layout og tekst af Triarc A/S Arkitekter samt IDEAS Aps Trykkeri:

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Arkitektonisk helhedssyn

Arkitektonisk helhedssyn Arkitektonisk helhedssyn BY- OG BOLIGMINISTERIET 2000 Indhold 3 Forord 4 Arkitektonisk kvalitet 12 Det industrialiserede byggeris historie 22 Produkt og procesvejen 30 Referencebyggerier -SITUATIONEN OG

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere