Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1"

Transkript

1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1

2 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER 7 BASISTILBUD 7 Graviditetsbesøg 7 Særlige graviditetsbesøg 7 Hjemmebesøg 8 Telefonrådgivning 10 Mødregrupper 10 Tema-time 10 Marte Meo 10 BEHOVSTILBUD 11 For tidligt fødte børn 11 Unge mødre 11 Efterfødselsreaktioner 11 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN I DAGTILBUD 12 Konsulentbistand 12 Supplerende rådgivning 12 Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme 12 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN 13 BASISTILBUD 13 Orientering om sundhedstjenestens opgaver 13 Indskolingsundersøgelse (0. klasse) 13 1 klasse 13 2.klasse 13 3 klasse 13 5 klasse 13 7.klasse 14 8.klasse 14 Udskolingsundersøgelse (9. klasse) 14 Konsulentbistand 14 Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme 14 BEHOVSTILBUD 15 ØVRIGE SUNDHEDSTILBUD OG PROJEKTER 15 TILBUD RETTET IMOD FAMILIER 15 Lettere liv 15 Sikker start i Dagtilbud 15 TILBUD RETTET IMOD UNGE 16 Rejsehold - rygeforebyggelse 16 Rejsehold seksuel sundhed 16 TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 16 FORMALISEREDE SAMARBEJDSFORA 17 Praktiserende læger 17 Slagelse Kommunale Tandpleje 17 Tværfaglige fora 17 PROCEDURER 18 Skift af sundhedsplejerske 18 Klager over sundhedsplejerske 18 Afslag om tilbud 18 Underretning 18 Side 2 God sundhedspraksis

3 INDLEDNING God sundhedspraksis er en beskrivelse af Slagelse Kommunes Sundhedstjenestes opgaver og retter sig til borgere og politikere. Samtidig fungerer God sundhedspraksis som en vejledning for Sundhedstjenestens medarbejdere, som en beskrivelse af deres opgaver og en redskabskasse til brug i opgaveløsningen. God sundhedspraksis er udviklet dels for at skabe et fælles fagligt udgangspunkt og dels for at sikre et ensartet serviceniveau for det sundhedsfaglige tilbud i Slagelse Kommune. Med God sundhedspraksis er der skabt klare linjer for Sundhedstjenestens arbejdsopgaver og forretningsgange. God sundhedspraksis tager udgangspunkt i sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning. Samtidig understøtter God sundhedspraksis Slagelse Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik. Politikken er godkendt i Byrådet, og gælder for alle børn og unge mellem 0-18 år i Slagelse Kommune, samt unge op til og med 22 år, som er dækket af efterværnsindsatsen. Politikken indeholder et børne- og familiesyn, der er en række grundlæggende syn på børn, unge og deres forældre samt forudsætningerne for et godt børne- og ungeliv. Børne- og familiesynet udtrykker de fælles værdier og målsætninger, som arbejdet med børn og unge skal hvile på i kommunen. Nogle værdier og målsætninger som skal være med til at give retning for de indsatser, der skal sikre alle børn og unge en god hverdag med trivsel, udvikling og læring. Hermed er børne- og familiesynet også udgangspunkt for Sundhedstjenesten: Børn og unge er kærlige, nysgerrige og eksperimenterende. Med afsæt i blandt andet FN s Børnekonvention, hviler børneog ungepolitikken på en tro på at alle børn og unge har behov for: Omsorg, tryghed og kærlighed Stabile og ansvarlige voksne Udvikling gennem aktivitet og udforskning Sammenhæng i hverdagen og mellem tilbud Med et fælles mål om at alle børn og unge har ret til et godt liv, er børne- og familiesynet derfor: Forældrene har ansvaret for barnets/den unges udvikling Barnet/den unge og forældrene mødes med anerkendelse og forpligtigelse om aktiv deltagelse Barnet/den unge skal være en del af fællesskabet Barnet den unge mødes med anerkendelse Børne- og familiesynet betyder blandt andet, at medarbejderne skal møde børnene, de unge og deres forældre med anerkendelse, respekt, tillid, dialog og engagement, for at motivere dem og hjælpe dem med at udvikle sig. God sundhedspraksis side 3

4 I børne- og ungepolitikken er den tidlige tværfaglige indsats, og hermed det generelle forebyggende arbejde, prioriteret højt. Det afspejler sig blandt andet i en række af de temaer, som politikken indeholder, og som gælder hele børne- og ungeområdet: FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER - INKLUSION RETTIDIG INDSATS LÆRING SAMARBEJDE TIL BØRNS OG UNGES BEDSTE Under hvert af de fire temaer er der opsat mål ( Derfor vil vi ) og veje til at nå disse mål ( Derfor gør vi ), som der skal arbejdes med i Sundhedstjenesten og alle øvrige områder under hele børne- og ungeområdet. Fx skal Sundhedstjenesten vedvarende udvikle sin pædagogiske og faglige kvalitet og være med til at skabe et fælles sprog blandt de kommunale tilbud til børn, med fokus på ressourcer og handlinger til gavn for børnene, de unge og deres forældre. Ligeledes skal Sundhedstjenesten være med til at sikre et overordnet fokus på sundhed og trivsel, og som en del heraf, sikre et ligeværdigt sundhedstilbud til alle børn og unge. Side 4 God sundhedspraksis

5 ORGANISERING Sundhedstjenesten er organiseret som en selvstændig virksomhed under Center for Børn, Unge og Familie. Der er tilknyttet 25 sundhedsplejersker, en kostvejleder, en koordinator, en administrativ medarbejder og en leder. Herudover har Sundhedstjenesten tre sygeplejersker ansat i et halvt års sundhedsplejerskepraktik over en 2-årig periode. Sundhedstjenesten har base på Næstvedvej 15 i Skælskør. FORMÅL Sundhedstjenesten er etableret på baggrund af Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, BEK nr af 3/12/2010. Bekendtgørelsen vedrører lov nr. 913 af 13/07/2010. Endvidere tager sundhedsordningen udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge fra 2011 samt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen fra Sundhedsloven angiver desuden, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Dette er beskrevet i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og i vejledning nr af 20/12/2013 (gældende) om samme. Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser til børn, unge og deres familier i Slagelse Kommune. Formålet med de forebyggende sundhedsydelser er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for, at de får en sund voksentilværelse. Det gør vi ved at: Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør Tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør Tilbyde alle børn og unge en ind- og en udskolingsundersøgelse Sikre oprettelsen af en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkeligt omfang formidle kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab Bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger God sundhedspraksis side 5

6 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER Sundhedstjenesten varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, i skoler og i lokalsamfundet. Opgaverne er både af generel og individuel karakter. Alle børn, unge og deres forældre tilbyder vi: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats: Vejledning, oplysning, gruppeaktivitet mv. Funktionsundersøgelser af barnet/den unge Ind- og udskolingsundersøgelse Børn og unge med særlige behov samt deres forældre tilbyder vi desuden: Øget rådgivning og bistand Yderligere undersøgelser af barnet/den unge En koordineret indsats fra den tværfaglige gruppe Dagtilbud og skoler tilbyder vi: Generel rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel Vejledning om sundhedstilstanden på institutionen, herunder oplysning om hygiejne Konkret rådgivning vedrørende børn med særlige behov Derudover er Sundhedstjenesten praktiksted for sygeplejerskestuderende (efter aftale med Sygeplejeskolen i Slagelse) og praktiksted for sundhedsplejerskestuderende (efter aftale med Professionshøjskolen Metropol). Side 6 God sundhedspraksis

7 SUNDHEDSOPGAVER TIL SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER Sundhedstjenestens opgaver i forhold til spæd- og småbørnsfamilier omfatter basis- og behovstilbud. Basistilbuddene er Sundhedstjenestens generelle tilbud til alle børn og deres forældre, mens behovstilbuddene er supplerende tilbud til børn/forældre med behov for yderligere støtte/særlige behov. BASISTILBUD Graviditetsbesøg Sundhedstjenesten tilbyder hjemmebesøg til kommende forældre omkring 8 uger før termin. Formålet er med udgangspunkt i forældrenes spørgsmål og behov. Udover at få opbygget en god relation mellem forældre og sundhedsplejerske, kan det dreje sig om at få drøftet ting som: Forventninger, ønsker og spørgsmål omkring barnet. Fx omkring amning, flaske, søvn, udvikling, stimulation eller praktiske forberedelser Forældrenes tanker omkring det at skulle være forældre herunder hvilke erfaringer forældrene ønsker at tage med sig fremover i den nye rolle som mor/far Ændringer i familien/parforholdet Evt. efterfødselsreaktioner Som udgangspunkt, vil alle førstegangsfødende blive kontaktet af en sundhedsplejerske, på baggrund af besked fra jordemoder. Herudover er tilbuddet også åbent for alle flergangsfødende, som er sårbare, eller som har nogle særlige problemstillinger, der kan have betydning for familiedannelsen. Sundhedstjenesten kontakter flergangsfødende på baggrund af henvendelser fra jordemoder, praktiserende læge eller andre samarbejdspartnere. Flergangsfødende er også altid selv velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten, hvis de ønsker et graviditetsbesøg. Tilbuddet annonceres via Sundhedstjenestens hjemmeside, i foldere på hospitaler, i lægepraksisser mv. Særlige graviditetsbesøg Hvis sundhedsplejersken vurderer, at familien har et særligt behov, kan sundhedsplejersken i samarbejde med Tværgående Rådgivning, tilbyde familien graviditetsbesøg sammen med en socialrådgiver. Tværgående Rådgivning vurderer, om familien skal tilbydes familiebehandling fra Slagelse Familie Center eller andet tilbud. God sundhedspraksis side 7

8 Hjemmebesøg Hjemmebesøgene er udgangspunktet for de øvrige ydelser Sundhedstjenesten fremadrettet tilbyder familien. Sundhedstjenesten tilbyder 6-7 besøg fra umiddelbart efter fødslen til barnet er 3 år: Telefonisk kontakt (indenfor de første dage efter modtagelse af fødselsanmeldelse) Barselsbesøg til familier der udskrives indenfor 72 timer (på 4. eller 5. dagen efter fødslen også på lørdage og helligdage) Etableringsbesøg (max. 1 uge efter fødslen max 2 uger efter fødslen, hvis familien har modtaget barselsbesøg) 3-4 ugers besøg (max. 4 uger efter fødslen) 2 måneders besøg 4 måneders besøg til førstegangsfødende Boel screening (i 8 måneders alderen) 3 års besøg (når barnet er 3 år) For alle hjemmebesøgene gælder, at der aftales et tidspunkt med forældrene for det enkelte besøg. Fokus for hjemmebesøgene er med udgangspunkt i familiens spørgsmål og behov, at: Vurdere barnets trivsel og udvikling Understøtte en god udvikling ved at anerkende og opmuntre forældrenes resurser Yde en almen sundhedspædagogisk indsats ved at informere om barnets sociale, psykiske, motoriske og sproglige udvikling samt almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Fremme interesse for og viden om amning og understøtte mødres amning Tilbyde vejledning om barnets kost i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger Vejlede om ulykkesforebyggelse i hjemmet Side 8 God sundhedspraksis

9 Sundhedsplejersken vejleder og rådgiver familien, når de har behov for forbedring eller forandring af deres situation. Sundhedsplejersken vejler og rådgiver fx familien om: Kontakt/tilknytning mellem forældre og barn Efterfødselsreaktioner Forældrenes omsorgskapacitet Søskendeforhold i familien Samlivsforhold, herunder fx opløsning af parforhold og sammenbragte familier Belastninger i form af psykisk skrøbelighed, misbrug, psykisk udviklingshæmmede, handicappede o.l. Familiens relationer til andre Familiens boligmæssige rammer Ved hjemmebesøgene observerer sundhedsplejersken om: Barnets fysiske, psykiske, motoriske, sproglige og so iale sociale udvikling er alderssvarende Kontakten og tilknytningen mellem forældre og barn er aktiv og stimulerende Der er forhold i familiens situation, der kræver vejledning eller særlig indsats Forældrene har tilstrækkelig viden om barnets behov og udvikling Forældrene har tilstrækkelig viden om sygdom, sygdomsrisiko og forebyggelse af sygdom Sundhedsplejersken vil på baggrund af sine observationer og kontakt med familien støtte en fortsat sund udvikling hos barnet. Især prioriteres børn med særlige behov. Hvis en sundhedsplejerske finder det nødvendigt, vil hun opretholde kontakten med barnet og familien for at forebygge, at sygelige tilstande opstår og medvirke til, at der etableres en indsats overfor formodede eller erkendte trivsels- og udviklingsproblemer så hurtigt som muligt. God sundhedspraksis side 9

10 Telefonrådgivning Sundhedstjenesten kan kontaktes i åbningstiden på tlf Sundhedsplejerskerne også kontaktes direkte på deres mobiltelefoner, enten via opkald eller SMS. Sundhedsplejerskerne har ikke fast telefontid, men besvarer henvendelser så snart det er muligt. Sundhedsplejerskernes kontaktoplysninger findes på hvis familien er oprettet der. Ellers kan familierne finde kontaktoplysningerne på Sundhedstjenestens hjemmeside, hvor der er links til oversigter med sundhedsplejerskerne, opdelt efter hvilke dagtilbud/ skoler de dækker. Desuden er Slagelse Kommune tilknyttet regionens sundhedsplejerske-telefonrådgivning, som kan kontaktes af alle børnefamilier fredag, lørdag og søn- og helligdage kl på tlf Konsultation Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste tilbyder konsultation med sundhedsplejersken på distriktsskolen ved behov. Mødregrupper Sundhedstjenesten etablerer mødregrupper for nybagte mødre. Grupperne består af ca. 6 mødre, der har født indenfor den samme periode. Grupperne betragtes som netværksgrupper, hvis formål primært er, at give mødre mulighed for at indgå i netværk med andre mødre og her udveksle erfaringer, drøfte problemstillinger mv. Der er mulighed for, at sundhedsplejersken kan deltage i mødregruppen omkring en fælles specifik problemstilling. Herudover tilbyder Sundhedstjenesten mødregrupper til mødre med særlige behov. Det kan fx være psykisk sårbare mødre, eller mødre med forskellige kulturelle/etniske baggrunde. Sundhedstjenesten samarbejder med Bydelsmødrene i Slagelse Kommune. Åbent hus Sundhedstjenesten afholder åbent hus for forældre til spæd- og småbørn med behov for kontakt til sundhedstjenesten. Åbent hus er en mulighed for at få rådgivning, vejledning og en fysisk undersøgelse samt møde andre forældre. Der er åbent hus i Korsør og Slagelse. Tema-time Sundhedstjenesten afholder tema-time for forældre om relevante emner i relation til forældrerollen og børns udvikling. Det kan fx være mad, udvikling, motorik, sikkerhed, parforhold m.m.. Tilbuddet udvikles i samarbejde med andre faggrupper, fx kostvejleder, talepædagog eller tandplejer. Tema-timerne varer 1 time og afholdes 2 gange om måneden, i forbindelse med åbent husarrangementerne i Korsør og Slagelse. Marte Meo Sundhedstjenesten tilbyder Marte Meo, som er en metode og et pædagogisk redskab til at støtte og forbedre samspillet mellem barnet og dets forældre. Udgangspunktet for Marte Meo, som betyder Ved egen kraft, er, at alle mennesker udvikler sig bedst i et positivt miljø. Derfor er det sundhedsplejerskens opgave at få øje på de kvalitetsmæssige gode samspilsrelationer, finde ressourcerne hos den enkelte forælder og sætte fokus på det, sammen med forældrene. Som oftest foregår et Marte Meo-forløb på den måde, at en af Sundhedstjenestens Marte Meo-uddannede sundhedsplejersker, kommer hjem til forældrene og filmer en hverdagssituation mellem dem og barnet. Herefter ser forældrene og sundhedsplejersken dele af optagelsen igennem sammen, med fokus på de steder hvor samspillet tydeligst er bedst - til gavn for både barnet og forældrene. Side 10 God sundhedspraksis

11 BEHOVSTILBUD Behovstilbuddet omfatter supplerende hjemmebesøg og gruppetilbud til børn/forældre med behov for yderligere støtte. Supplerende hjemmebesøg Sundhedsplejerskerne tilbyder supplerende hjemmebesøg, hvis de ud fra en faglig vurdering i den enkelte sag, finder at barnet, den unge eller forældrene har behov for yderligere støtte. Det kan være, hvis forældrene har svært ved at mestre forældrerollen, eller hvis sundhedsplejersken eller en anden fagperson vurderer, at barnet/familien har behov for en ekstra indsats. Supplerende hjemmebesøg kan enten komme i stand ved, at forældrene selv henvender sig til Sundhedstjenesten med et spørgsmål eller en bekymring, eller ved at vi henvender os til forældrene. Fx kan sundhedsplejersken tilbyde at deltage i præsentationsbesøg hos en tilbudt dagplejer med barn, forældre og dagplejepædagog. Dette vil typisk være når barnet er 4-5 måneder gammel. For tidligt fødte børn Sundhedstjenesten tilbyder øget rådgivning og bistand til forældre til for tidligt fødte børn, både individuelt og i grupper. Det individuelle tilbud består af kontakt til en sundhedsplejerske med speciale i for tidligt fødte under indlæggelsen. Denne sundhedsplejerske vil efter udskrivningen blive knyttet til og følge barnet/familien. Som en del af tilbuddet til forældre til for tidligt fødte børn, samarbejder sundhedsplejersken blandt andet med kommunens motorikkonsulenter. Motorikkonsulenten kan fx deltage i et hjemmebesøg sammen med sundhedsplejersken. Oftest vil dette besøg ligge når barnet er omkring 6-8 måneder. Besøget kan dog også ligge før, hvis barnets motoriske udvikling kræver det. Gruppetilbuddet består af et tilbud om deltagelse i særlige grupper med andre forældre til for tidligt fødte børn. Grupperne varetages af sundhedsplejersker. Der er fokus på særlige hensyn, problemstillinger mv. i forbindelse med for tidligt fødte. Unge mødre Unge kommende mødre kan gennem sagsbehandler visiteres til tilbuddet God start ung mor. God start ung mor er et tilbud, hvor særlig sårbare unge mødre tilknyttes en vuggestue fra ca. 3 måneder før fødslen og indtil mor skal i gang med job eller uddannelse efter fødselen, dog max. 2 år. Tilbuddet tager udgangspunkt i den praktiske pædagogik i vuggestuen og der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandler, sundhedsplejerske og institution. Som ung mor har man også mulighed for at deltage i en særlig mødregruppe, sammen med andre unge mødre op til ca. 22 år. I gruppen, som ledes af en sundhedsplejerske, er der fokus på vejledning, kontakt, forældrerollen og særlige problemstillinger i forbindelse med at være ung mor. Sundhedstjenesten har samarbejdsaftale med Røde Kors om unge mødre. Efterfødselsreaktioner Sundhedstjenesten arbejder med tidlig opsporing af efterfødselsreaktioner og screener derfor alle mødre 2 måneder efter fødslen, i forbindelse med et hjemmebesøg. Sundhedstjenesten tilbyder opfølgende hjemmebesøg og samtalegrupper for mødre med efterfødselsreaktioner. Sundhedsplejersken er under dette besøg også meget opmærksom på at inddrage fædrene, som også bliver tilbudt en screening, hvis sundhedsplejersken oplever at der er behov for det. Også fædrene kan i den forbindelse få tilbudt opfølgende hjemmebesøg. God sundhedspraksis side 11

12 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN I DAGTILBUD Konsulentbistand Sundhedstjenesten tilbyder Slagelse Kommunes dagtilbud konsulentbistand i generelle sundhedsmæssige spørgsmål, herunder sygdomsforebyggelse og hygiejne. Tilbuddet kan omfatte besøg, deltagelse ved forældrearrangementer, telefonrådgivning m.m.. Emnet kan fx være hygiejne, sund mad (herunder fødselsdage), førstehjælp, allergi, børns normale udvikling. Rådgivning af personalet og andre fagpersoner kommer i stand ved, at de selv kontakter Sundhedstjenesten. Sundhedstjenesten gennemfører løbende opfølgning på tidligere hygiejnetilsyn. Herudover gennemføres der hygiejneundervisning i børnehavernes førskole-grupper, med formålet at lære børnene korrekt håndvask og håndhygiejne. Supplerende rådgivning Sundhedstjenesten tilbyder råd og vejledning vedrørende børn med særlige behov. Vi giver rådgivning til både forældre og personale samt andre fagpersoner med tilknytning til barnet. Vi deltager også i de tværfaglige møder i dagtilbudsforaerne. Rådgivning til forældre kan komme i stand ved, at de selv henvender sig til Sundhedstjenesten med en bekymring eller spørgsmål. Alternativt kan Sundhedstjenesten på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra personalet eller andre fagpersoner tage initiativ til at opsøge forældrene og tilbyde råd og vejledning. Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme Sundhedstjenesten tilbyder dagtilbud vejledning i forbindelse med smitsomme sygdomme (fx fnat, meningitis, lus, stafylokokker). Sundhedstjenesten samarbejder med Embedslægeinstitutionen omkring anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme. Side 12 God sundhedspraksis

13 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN Sundhedstjenestens ydelser til børn og unge i skolealderen tilbydes på barnets/den unges skole så vidt muligt i skoletiden. Ydelserne opdeles i basistilbud og behovstilbud. Sundhedsplejerskerne har fast mødetid på den skole, de er tilknyttet. BASISTILBUD Basistilbuddene er målrettet alle børn og unge i skolealderen og omfatter samtaler, undersøgelser og forskellige sundhedspædagogiske indsatser tilrettelagt som fælles klasseundervisning i samarbejde med læreren, vedrørende emner som fx hygiejne, pubertet mv. Orientering om sundhedstjenestens opgaver Sundhedsplejersken deltager ved et arrangement for forældre til elever i kommende 0. klasser på distriktsskolen. Her orienterer sundhedsplejersken om Sundhedstjenestens tilbud, træffetider på skolen og kontaktmuligheder. Indskolingsundersøgelse (0. klasse) En forebyggende individuel helbredsundersøgelse (sundhedsstatus), når barnet går i 0. klasse med deltagelse af barnets forældre. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et spørgeskema, som barn og forældre har udfyldt på forhånd, og omfatter: Syns-, farvesyns- og høreprøve, måling af højde og vægt samt motorisk undersøgelse Anamnese (oplysninger om opvækst, levevilkår og eventuelle sygdomme) Vurdering af barnets generelle udvikling, fysiske og psykiske almentilstand samt sociale tilpasning Stillingtagen til supplerende undersøgelser og evt. henvisning hertil, herunder drøftelse af nedsættelse af en ad hoc gruppe Sundhedsorienterende samtale med barn og forældre vedr. udvikling, sundhedsvaner og helbredsforhold Ved behov for yderligere undersøgelser, henvises barnet til egen læge eller speciallæge. Derudover henvises der ved behov til Slagelse Familie Center (åben anonym rådgivning), Misbrugscentret, Perron 3, Inkontinensklinikken, tilbud til overvægtige børn og unge ( Lettere liv, henvisning foregår via Sundhedstjenesten eller gennem egen læge), Bildsølejren, Røde Kors ferielejr, Kræftens Bekæmpelses sorggruppe mv. 1. klasse Individuel samtale eller gruppesamtale med måling af vægt og højde. Der er mulighed for deltagelse af barnets forældre. 2. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen, hvor emnet er håndhygiejne. 3. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. Aktive vurderinger tilbydes om emner som fx mobning, trivsel, venner. Metoden støtter børnene i, at blive mere bevidste om deres egne holdninger, interesser og mål. Dermed gøres børnene også mere bevidste omkring egne valg i forhold til egen sundhed. 5. klasse Sundhedsorienterende samtale enkeltvis eller i grupper med måling af højde og vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen - pubertetsundervisning tilbydes. God sundhedspraksis side 13

14 7. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen, i form af Sundhedsværkstedet. Sundhedsværkstedet består af små værksteder, hvor de unge tjekker deres sundhed og får aktuel viden i forhold til alder og udvikling. 8. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen med tilbud om seksualundervisning (jf. faghæfte 21), deltager i UGE 6-kampagnen. Udskolingsundersøgelse (9. klasse) En forebyggende helbredsundersøgelse (sundhedsstatus) og sundhedsorienterende samtale, når den unge går i 9. klasse ved en sundhedsplejerske. Desuden foretager sundhedsplejersken individuelle høreprøver og måling af højde og vægt. Ved behov for yderligere undersøgelse, henvises eleven til egen læge eller speciallæge. Konsulentbistand Sundhedstjenesten tilbyder alle skoler konsulentbistand i sundhedsmæssige spørgsmål, herunder hygiejne, ved behov. Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme Sundhedstjenesten tilbyder alle skoler vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme (fx fnat, meningitis, lus, stafylokokker). Side 14 God sundhedspraksis

15 BEHOVSTILBUD Sundhedstjenestens behovstilbud henvender sig til børn og unge i skolealderen med særlige behov samt deres forældre, lærere og andre fagpersoner med tilknytning til barnet. Tilbuddet omfatter yderligere undersøgelser eller rådgivning af barnet/den unge og forældre og/eller lærere og andre fagpersoner omkring barnet/den unge. En supplerende undersøgelse eller samtale kan komme i stand ved, at barnet/den unge eller forældrene henvender sig til Sundhedstjenesten. Alternativt kan Sundhedstjenesten, på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra en lærer eller anden fagperson, tage initiativ til at opsøge barnet/den unge. Hvis Sundhedstjenesten selv opsøger barnet/den unge, skal dette altid foregå med forældrenes accept eller inddragelse. ØVRIGE SUNDHEDSTILBUD OG PROJEKTER Udover de basis- og behovstilbud som allerede er blevet beskrevet til spæd- og småbørnsfamilier, børn i dagtilbud og børn og unge i skolealderen er Sundhedstjenesten tovholder på en række tilbud som spænder lige fra dagplejeområdet til ungdomsområdet. Nogle af tilbuddene er en fast del af Sundhedstjenestens tilbudsvifte, imens andre kører som projekter over en flerårig periode. TILBUD RETTET IMOD FAMILIER Lettere liv Tilbuddet Lettere liv henvender sig til overvægtige børn og unge mellem 3-16 år og deres familier. Tilbuddet består af et forløb, der giver familien vejledning og inspiration til, hvordan barnet kan tabe sig og få et lettere liv i fremtiden. Det er desuden et kriterium for deltagelse, at barnet og familien er motiveret for at påbegynde indsatsen og at forældrene deltager aktivt ved hver konsultation. Både barnets/den unges forældre, medarbejdere i dagtilbud eller skole, praktiserende læge og andre samarbejdspartnere kan kontakte sundhedsplejersken på skolen eller ringe til Sundhedstjenestens hovednummer, for mere information om tilbuddet. Henvisning til tilbuddet foregår gennem en sundhedsplejerske eller egen læge. Sundhedstjenesten har tilbuddet i samarbejde med Folkesundhed. Sikker start i Dagtilbud I projektet Sikkert start i Dagtilbud, er formålet at give nydanske udsatte familier med små børn i dagpleje eller dagtilbud redskaber og metoder til, at støtte deres børns sundhed, ernæring, trivsel og sproglige udvikling. Sundhedstjenesten deltager i Sikker start i Dagtilbud i samarbejde med Center for Dagtilbud. God sundhedspraksis side 15

16 TILBUD RETTET IMOD UNGE Rejsehold - rygeforebyggelse Med et rejsehold i rygeforebyggelse lægger Sundhedstjenesten vægt på at dele ud af den forebyggende viden, for at øge de unges handlekompetencer, sådan at de undgår at begynde at ryge. Herudover, tilbyder de sundhedsplejersker som udgør rejseholdet også hjælp til at stoppe igen, til unge som allerede er startet med at ryge. Målgruppen for rygeforebyggelses-rejseholdet er primært unge i folkeskolen og kan rekvireres af lærer/skoleleder, ved at kontakte Sundhedstjenesten. Rejsehold seksuel sundhed Formålet med at have et rejsehold der har fokus på seksuel sundhed, er, gennem oplysning, at udvikle de unges handlekompetencer og indsigt i forhold til seksualitet. Herudover har de sundhedsplejersker som udgør rejseholdet også fokus på tidlig opsporing af risikoadfærd. Målgruppen for seksuel sundhed-rejseholdet favner bredt og dækker samtlige af kommunens uddannelsesinstitutioner, med ekstra vægt på unge med særlige behov. Besøg af rejseholdet kan rekvireres ved at kontakte Sundhedstjenesten. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE I Sundhedstjenestem koordinerer vi vores indsats overfor børn og unge med hjemmet og andre nøglepersoner i barnets miljø med henblik på at yde en sammenhængende, tidlig (hurtig) og tværfaglig indsats. Nøglepersonerne er typisk personale i dagtilbud, skole, Slagelse Kommunale Tandpleje, medarbejdere fra Center for Børn, Unge og Familie eller familiens egen læge. Sundhedstjenesten arbejder ud fra Barnets Reform i det tværfaglige samarbejde med dagtilbud og skoler omkring børn og unge med behov for særlig støtte. Det er muligt for fagpersoner i SSD-samarbejdet socialforvaltning, skole, sundhedspleje, dagtilbud og tandpleje at udveksle oplysninger i det tidlige forebyggende arbejde. Barnets Reform betyder også, at det er blevet mere tydeligt, hvornår der skal underrettes, og at man som fagperson kan få en tilbagemelding fra kommunen på sin underretning. Lovændringerne hører hjemme under Servicelovens 49a om udveksling af oplysninger om rent private forhold og under Servicelovens 153 om fagpersoners underretningspligt. Det er vigtigt, at der er et fælles fagligt grundlag, som sikrer overensstemmelse i rådgivningen fra alle parter og i procedurerne for det tværfaglige samarbejde. Det fælles faglige grundlag udgøres af faglige vejledninger og anbefalinger fra Slagelse Kommune og andre centrale myndigheder. Handleguiden og Procedure ved overgreb mod børn og unge, er centrale vejledninger, som beskriver procedurerne for det tværfaglige samarbejde omkring et specifikt barn/ en ung. I forlængelse af de nævnte vejledninger, som gælder for alle de medarbejdere der arbejder indenfor børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune, har Sundhedstjenesten også udviklet deres egen håndbog Handleguide for Sundhedstjenesten. Indsatsen overfor børn og unge, der enten opholder sig på dag- eller døgninstitutioner (Servicelovens 32, 36 og 67), er anbragt udenfor eget hjem (Servicelovens 66), eller som går på specialskole, skal Sundhedstjenesten koordinere i forhold til den bistand, der ydes fra de regionale / kommunale institutioner. Side 16 God sundhedspraksis

17 FORMALISEREDE SAMARBEJDSFORA Udover de tidligere nævnte samarbejdsrelationer bl.a. omkring for tidligt fødte, unge mødre, specielle gruppetilbud og tematilbud deltager Sundhedstjenesten i følgende formaliserede samarbejdsfora: Praktiserende læger Sundhedstjenesten mødes 1-2 gange årligt med de praktiserende læger (der er ca. 80 i Slagelse Kommune). Formålet er at drøfte generelle emner og formidle kontaktoplysninger. Fødesteder og børneafdelinger/familieambulatorium Sundhedstjenesten samarbejder med fødesteder og børneafdelinger i Regionen. Formålet er at drøfte generelle emner, formidle kontaktoplysninger og optimere sektorovergange. Slagelse Kommunale Tandpleje Sundhedstjenesten samarbejder med Tandplejen om fælles indsatsområder, fx kost. Indsatsen koordineres på det tværgående børne- og ungeområdes ledermøder. Tværfaglige fora Drøftelser omkring børn i vanskeligheder sker i dagtilbudsfora og skolefora. Formålet med foraerne er, at forskellige faglige synsvinkler kan belyse en situation og i fællesskab sætte ord på problemstillingen samt at drøfte mulig iværksættelse af en tværfaglig indsats for et barn eller en ung. De tværfaglige møder holdes efter behov, men i udgangspunktet fastlægger hvert dagtilbud 4-6 møder og hver skole 4-8 møder á 2½-3 timer årligt. Faste mødedeltagere er pågældende dagtilbuds/skoles leder og lærer/pædagog samt en fast socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske. Se i øvrigt Slagelse Kommunes Handleguide. God sundhedspraksis side 13 17

18 PROCEDURER Skift af sundhedsplejerske I situationer, hvor forældre ønsker at skifte sundhedsplejerske, involveres den faglige koordinator. Klager over sundhedsplejerske I situationer, hvor der kommer skriftlige klager over sundhedsplejerske involveres leder af Sundhedstjenesten. Afslag om tilbud Forældre har ret til at fravælge Sundhedstjenestens tilbud. Sundhedsplejersken i bopælsdistriktet skal i tilfælde af fravalg altid spørge forældrene om at give samtykke til at informere egen læge herom (se samtykkeerklæring). Underretning Jf. 153 i Lov om social service den udvidede underretningspligt skal alle medarbejdere i Sundhedstjenesten underrette Center for Børn, Unge og Familie, hvis de i arbejdet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte (se orienteringsbrev til forældre om underretning). En underretning vil som regel lægge sig i forlængelse af arbejdet i det tværfaglige forum (se Handleguiden ). En underretning kan også ske på baggrund af en akut opstået situation (se plakaten Procedure ved overgreb mod børn og unge ). I det tilfælde kontaktes Tværgående Rådgivning med det samme og vurderer i samarbejde med leder af Sundhedstjenesten, om det er nødvendigt at involvere politiet. Side 18 God sundhedspraksis

19 God sundhedspraksis side 19

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Bilag. Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011

Bilag. Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011 2 Bilag Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011 1 Præsentation af Sundhedstjenesten : Sundhedstjenesten består af 11 sundhedsplejersker, 2 sekretærer, en social pædagog, en projektleder for de kommende

Læs mere

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Retningslinier 1995 I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i juni 1995, nedsatte Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Vejledning. om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Vejledning. om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 201 1 Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 201 1 Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Sundhedsplejerske profil

Sundhedsplejerske profil Sundhedsplejerske profil 1 Forord...... s. 3 Lovgrundlag... s. 3 Sundhedsplejens værdigrundlag bygger på intensionerne fra... s. 4 Sundhedsplejens vision... s. 4 Sundhed... s. 5 Sundhedsfremmende og forebyggelse...

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning Dato: 27. januar 2009 Sagsnummer: Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier 1 Indledning Kvalitet og Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 52 57 boe@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Sammenhængende børne- og ungepolitik for Egedal Kommune. Indholdsfortegnelse

Sammenhængende børne- og ungepolitik for Egedal Kommune. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 0: Forord...3 1: Indledning med børne- og ungepolitikkens opbygning samt målgruppebeskrivelse...4 2: Kommunalbestyrelsens børne- og familiesyn...7 2.1: Vision...7 2.2: Værdier...7 3:

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

Sundhedstjenesten. Åbent hus Arrangement i Veksø Veksø skole - Den nye hal 1. halvår 2015

Sundhedstjenesten. Åbent hus Arrangement i Veksø Veksø skole - Den nye hal 1. halvår 2015 Der er kaffe/te, brød, ost og marmelade for 10,- kr. pr. gang. Åbent hus Arrangement i Veksø Veksø skole - Den nye hal 1. halvår 2015 Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten i Egedal Kommune Dronning Dagmars

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere