Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1"

Transkript

1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1

2 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER 7 BASISTILBUD 7 Graviditetsbesøg 7 Særlige graviditetsbesøg 7 Hjemmebesøg 8 Telefonrådgivning 10 Mødregrupper 10 Tema-time 10 Marte Meo 10 BEHOVSTILBUD 11 For tidligt fødte børn 11 Unge mødre 11 Efterfødselsreaktioner 11 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN I DAGTILBUD 12 Konsulentbistand 12 Supplerende rådgivning 12 Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme 12 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN 13 BASISTILBUD 13 Orientering om sundhedstjenestens opgaver 13 Indskolingsundersøgelse (0. klasse) 13 1 klasse 13 2.klasse 13 3 klasse 13 5 klasse 13 7.klasse 14 8.klasse 14 Udskolingsundersøgelse (9. klasse) 14 Konsulentbistand 14 Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme 14 BEHOVSTILBUD 15 ØVRIGE SUNDHEDSTILBUD OG PROJEKTER 15 TILBUD RETTET IMOD FAMILIER 15 Lettere liv 15 Sikker start i Dagtilbud 15 TILBUD RETTET IMOD UNGE 16 Rejsehold - rygeforebyggelse 16 Rejsehold seksuel sundhed 16 TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 16 FORMALISEREDE SAMARBEJDSFORA 17 Praktiserende læger 17 Slagelse Kommunale Tandpleje 17 Tværfaglige fora 17 PROCEDURER 18 Skift af sundhedsplejerske 18 Klager over sundhedsplejerske 18 Afslag om tilbud 18 Underretning 18 Side 2 God sundhedspraksis

3 INDLEDNING God sundhedspraksis er en beskrivelse af Slagelse Kommunes Sundhedstjenestes opgaver og retter sig til borgere og politikere. Samtidig fungerer God sundhedspraksis som en vejledning for Sundhedstjenestens medarbejdere, som en beskrivelse af deres opgaver og en redskabskasse til brug i opgaveløsningen. God sundhedspraksis er udviklet dels for at skabe et fælles fagligt udgangspunkt og dels for at sikre et ensartet serviceniveau for det sundhedsfaglige tilbud i Slagelse Kommune. Med God sundhedspraksis er der skabt klare linjer for Sundhedstjenestens arbejdsopgaver og forretningsgange. God sundhedspraksis tager udgangspunkt i sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning. Samtidig understøtter God sundhedspraksis Slagelse Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik. Politikken er godkendt i Byrådet, og gælder for alle børn og unge mellem 0-18 år i Slagelse Kommune, samt unge op til og med 22 år, som er dækket af efterværnsindsatsen. Politikken indeholder et børne- og familiesyn, der er en række grundlæggende syn på børn, unge og deres forældre samt forudsætningerne for et godt børne- og ungeliv. Børne- og familiesynet udtrykker de fælles værdier og målsætninger, som arbejdet med børn og unge skal hvile på i kommunen. Nogle værdier og målsætninger som skal være med til at give retning for de indsatser, der skal sikre alle børn og unge en god hverdag med trivsel, udvikling og læring. Hermed er børne- og familiesynet også udgangspunkt for Sundhedstjenesten: Børn og unge er kærlige, nysgerrige og eksperimenterende. Med afsæt i blandt andet FN s Børnekonvention, hviler børneog ungepolitikken på en tro på at alle børn og unge har behov for: Omsorg, tryghed og kærlighed Stabile og ansvarlige voksne Udvikling gennem aktivitet og udforskning Sammenhæng i hverdagen og mellem tilbud Med et fælles mål om at alle børn og unge har ret til et godt liv, er børne- og familiesynet derfor: Forældrene har ansvaret for barnets/den unges udvikling Barnet/den unge og forældrene mødes med anerkendelse og forpligtigelse om aktiv deltagelse Barnet/den unge skal være en del af fællesskabet Barnet den unge mødes med anerkendelse Børne- og familiesynet betyder blandt andet, at medarbejderne skal møde børnene, de unge og deres forældre med anerkendelse, respekt, tillid, dialog og engagement, for at motivere dem og hjælpe dem med at udvikle sig. God sundhedspraksis side 3

4 I børne- og ungepolitikken er den tidlige tværfaglige indsats, og hermed det generelle forebyggende arbejde, prioriteret højt. Det afspejler sig blandt andet i en række af de temaer, som politikken indeholder, og som gælder hele børne- og ungeområdet: FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER - INKLUSION RETTIDIG INDSATS LÆRING SAMARBEJDE TIL BØRNS OG UNGES BEDSTE Under hvert af de fire temaer er der opsat mål ( Derfor vil vi ) og veje til at nå disse mål ( Derfor gør vi ), som der skal arbejdes med i Sundhedstjenesten og alle øvrige områder under hele børne- og ungeområdet. Fx skal Sundhedstjenesten vedvarende udvikle sin pædagogiske og faglige kvalitet og være med til at skabe et fælles sprog blandt de kommunale tilbud til børn, med fokus på ressourcer og handlinger til gavn for børnene, de unge og deres forældre. Ligeledes skal Sundhedstjenesten være med til at sikre et overordnet fokus på sundhed og trivsel, og som en del heraf, sikre et ligeværdigt sundhedstilbud til alle børn og unge. Side 4 God sundhedspraksis

5 ORGANISERING Sundhedstjenesten er organiseret som en selvstændig virksomhed under Center for Børn, Unge og Familie. Der er tilknyttet 25 sundhedsplejersker, en kostvejleder, en koordinator, en administrativ medarbejder og en leder. Herudover har Sundhedstjenesten tre sygeplejersker ansat i et halvt års sundhedsplejerskepraktik over en 2-årig periode. Sundhedstjenesten har base på Næstvedvej 15 i Skælskør. FORMÅL Sundhedstjenesten er etableret på baggrund af Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, BEK nr af 3/12/2010. Bekendtgørelsen vedrører lov nr. 913 af 13/07/2010. Endvidere tager sundhedsordningen udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge fra 2011 samt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen fra Sundhedsloven angiver desuden, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Dette er beskrevet i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og i vejledning nr af 20/12/2013 (gældende) om samme. Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser til børn, unge og deres familier i Slagelse Kommune. Formålet med de forebyggende sundhedsydelser er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for, at de får en sund voksentilværelse. Det gør vi ved at: Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør Tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør Tilbyde alle børn og unge en ind- og en udskolingsundersøgelse Sikre oprettelsen af en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkeligt omfang formidle kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab Bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger God sundhedspraksis side 5

6 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER Sundhedstjenesten varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, i skoler og i lokalsamfundet. Opgaverne er både af generel og individuel karakter. Alle børn, unge og deres forældre tilbyder vi: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats: Vejledning, oplysning, gruppeaktivitet mv. Funktionsundersøgelser af barnet/den unge Ind- og udskolingsundersøgelse Børn og unge med særlige behov samt deres forældre tilbyder vi desuden: Øget rådgivning og bistand Yderligere undersøgelser af barnet/den unge En koordineret indsats fra den tværfaglige gruppe Dagtilbud og skoler tilbyder vi: Generel rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel Vejledning om sundhedstilstanden på institutionen, herunder oplysning om hygiejne Konkret rådgivning vedrørende børn med særlige behov Derudover er Sundhedstjenesten praktiksted for sygeplejerskestuderende (efter aftale med Sygeplejeskolen i Slagelse) og praktiksted for sundhedsplejerskestuderende (efter aftale med Professionshøjskolen Metropol). Side 6 God sundhedspraksis

7 SUNDHEDSOPGAVER TIL SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER Sundhedstjenestens opgaver i forhold til spæd- og småbørnsfamilier omfatter basis- og behovstilbud. Basistilbuddene er Sundhedstjenestens generelle tilbud til alle børn og deres forældre, mens behovstilbuddene er supplerende tilbud til børn/forældre med behov for yderligere støtte/særlige behov. BASISTILBUD Graviditetsbesøg Sundhedstjenesten tilbyder hjemmebesøg til kommende forældre omkring 8 uger før termin. Formålet er med udgangspunkt i forældrenes spørgsmål og behov. Udover at få opbygget en god relation mellem forældre og sundhedsplejerske, kan det dreje sig om at få drøftet ting som: Forventninger, ønsker og spørgsmål omkring barnet. Fx omkring amning, flaske, søvn, udvikling, stimulation eller praktiske forberedelser Forældrenes tanker omkring det at skulle være forældre herunder hvilke erfaringer forældrene ønsker at tage med sig fremover i den nye rolle som mor/far Ændringer i familien/parforholdet Evt. efterfødselsreaktioner Som udgangspunkt, vil alle førstegangsfødende blive kontaktet af en sundhedsplejerske, på baggrund af besked fra jordemoder. Herudover er tilbuddet også åbent for alle flergangsfødende, som er sårbare, eller som har nogle særlige problemstillinger, der kan have betydning for familiedannelsen. Sundhedstjenesten kontakter flergangsfødende på baggrund af henvendelser fra jordemoder, praktiserende læge eller andre samarbejdspartnere. Flergangsfødende er også altid selv velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten, hvis de ønsker et graviditetsbesøg. Tilbuddet annonceres via Sundhedstjenestens hjemmeside, i foldere på hospitaler, i lægepraksisser mv. Særlige graviditetsbesøg Hvis sundhedsplejersken vurderer, at familien har et særligt behov, kan sundhedsplejersken i samarbejde med Tværgående Rådgivning, tilbyde familien graviditetsbesøg sammen med en socialrådgiver. Tværgående Rådgivning vurderer, om familien skal tilbydes familiebehandling fra Slagelse Familie Center eller andet tilbud. God sundhedspraksis side 7

8 Hjemmebesøg Hjemmebesøgene er udgangspunktet for de øvrige ydelser Sundhedstjenesten fremadrettet tilbyder familien. Sundhedstjenesten tilbyder 6-7 besøg fra umiddelbart efter fødslen til barnet er 3 år: Telefonisk kontakt (indenfor de første dage efter modtagelse af fødselsanmeldelse) Barselsbesøg til familier der udskrives indenfor 72 timer (på 4. eller 5. dagen efter fødslen også på lørdage og helligdage) Etableringsbesøg (max. 1 uge efter fødslen max 2 uger efter fødslen, hvis familien har modtaget barselsbesøg) 3-4 ugers besøg (max. 4 uger efter fødslen) 2 måneders besøg 4 måneders besøg til førstegangsfødende Boel screening (i 8 måneders alderen) 3 års besøg (når barnet er 3 år) For alle hjemmebesøgene gælder, at der aftales et tidspunkt med forældrene for det enkelte besøg. Fokus for hjemmebesøgene er med udgangspunkt i familiens spørgsmål og behov, at: Vurdere barnets trivsel og udvikling Understøtte en god udvikling ved at anerkende og opmuntre forældrenes resurser Yde en almen sundhedspædagogisk indsats ved at informere om barnets sociale, psykiske, motoriske og sproglige udvikling samt almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Fremme interesse for og viden om amning og understøtte mødres amning Tilbyde vejledning om barnets kost i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger Vejlede om ulykkesforebyggelse i hjemmet Side 8 God sundhedspraksis

9 Sundhedsplejersken vejleder og rådgiver familien, når de har behov for forbedring eller forandring af deres situation. Sundhedsplejersken vejler og rådgiver fx familien om: Kontakt/tilknytning mellem forældre og barn Efterfødselsreaktioner Forældrenes omsorgskapacitet Søskendeforhold i familien Samlivsforhold, herunder fx opløsning af parforhold og sammenbragte familier Belastninger i form af psykisk skrøbelighed, misbrug, psykisk udviklingshæmmede, handicappede o.l. Familiens relationer til andre Familiens boligmæssige rammer Ved hjemmebesøgene observerer sundhedsplejersken om: Barnets fysiske, psykiske, motoriske, sproglige og so iale sociale udvikling er alderssvarende Kontakten og tilknytningen mellem forældre og barn er aktiv og stimulerende Der er forhold i familiens situation, der kræver vejledning eller særlig indsats Forældrene har tilstrækkelig viden om barnets behov og udvikling Forældrene har tilstrækkelig viden om sygdom, sygdomsrisiko og forebyggelse af sygdom Sundhedsplejersken vil på baggrund af sine observationer og kontakt med familien støtte en fortsat sund udvikling hos barnet. Især prioriteres børn med særlige behov. Hvis en sundhedsplejerske finder det nødvendigt, vil hun opretholde kontakten med barnet og familien for at forebygge, at sygelige tilstande opstår og medvirke til, at der etableres en indsats overfor formodede eller erkendte trivsels- og udviklingsproblemer så hurtigt som muligt. God sundhedspraksis side 9

10 Telefonrådgivning Sundhedstjenesten kan kontaktes i åbningstiden på tlf Sundhedsplejerskerne også kontaktes direkte på deres mobiltelefoner, enten via opkald eller SMS. Sundhedsplejerskerne har ikke fast telefontid, men besvarer henvendelser så snart det er muligt. Sundhedsplejerskernes kontaktoplysninger findes på hvis familien er oprettet der. Ellers kan familierne finde kontaktoplysningerne på Sundhedstjenestens hjemmeside, hvor der er links til oversigter med sundhedsplejerskerne, opdelt efter hvilke dagtilbud/ skoler de dækker. Desuden er Slagelse Kommune tilknyttet regionens sundhedsplejerske-telefonrådgivning, som kan kontaktes af alle børnefamilier fredag, lørdag og søn- og helligdage kl på tlf Konsultation Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste tilbyder konsultation med sundhedsplejersken på distriktsskolen ved behov. Mødregrupper Sundhedstjenesten etablerer mødregrupper for nybagte mødre. Grupperne består af ca. 6 mødre, der har født indenfor den samme periode. Grupperne betragtes som netværksgrupper, hvis formål primært er, at give mødre mulighed for at indgå i netværk med andre mødre og her udveksle erfaringer, drøfte problemstillinger mv. Der er mulighed for, at sundhedsplejersken kan deltage i mødregruppen omkring en fælles specifik problemstilling. Herudover tilbyder Sundhedstjenesten mødregrupper til mødre med særlige behov. Det kan fx være psykisk sårbare mødre, eller mødre med forskellige kulturelle/etniske baggrunde. Sundhedstjenesten samarbejder med Bydelsmødrene i Slagelse Kommune. Åbent hus Sundhedstjenesten afholder åbent hus for forældre til spæd- og småbørn med behov for kontakt til sundhedstjenesten. Åbent hus er en mulighed for at få rådgivning, vejledning og en fysisk undersøgelse samt møde andre forældre. Der er åbent hus i Korsør og Slagelse. Tema-time Sundhedstjenesten afholder tema-time for forældre om relevante emner i relation til forældrerollen og børns udvikling. Det kan fx være mad, udvikling, motorik, sikkerhed, parforhold m.m.. Tilbuddet udvikles i samarbejde med andre faggrupper, fx kostvejleder, talepædagog eller tandplejer. Tema-timerne varer 1 time og afholdes 2 gange om måneden, i forbindelse med åbent husarrangementerne i Korsør og Slagelse. Marte Meo Sundhedstjenesten tilbyder Marte Meo, som er en metode og et pædagogisk redskab til at støtte og forbedre samspillet mellem barnet og dets forældre. Udgangspunktet for Marte Meo, som betyder Ved egen kraft, er, at alle mennesker udvikler sig bedst i et positivt miljø. Derfor er det sundhedsplejerskens opgave at få øje på de kvalitetsmæssige gode samspilsrelationer, finde ressourcerne hos den enkelte forælder og sætte fokus på det, sammen med forældrene. Som oftest foregår et Marte Meo-forløb på den måde, at en af Sundhedstjenestens Marte Meo-uddannede sundhedsplejersker, kommer hjem til forældrene og filmer en hverdagssituation mellem dem og barnet. Herefter ser forældrene og sundhedsplejersken dele af optagelsen igennem sammen, med fokus på de steder hvor samspillet tydeligst er bedst - til gavn for både barnet og forældrene. Side 10 God sundhedspraksis

11 BEHOVSTILBUD Behovstilbuddet omfatter supplerende hjemmebesøg og gruppetilbud til børn/forældre med behov for yderligere støtte. Supplerende hjemmebesøg Sundhedsplejerskerne tilbyder supplerende hjemmebesøg, hvis de ud fra en faglig vurdering i den enkelte sag, finder at barnet, den unge eller forældrene har behov for yderligere støtte. Det kan være, hvis forældrene har svært ved at mestre forældrerollen, eller hvis sundhedsplejersken eller en anden fagperson vurderer, at barnet/familien har behov for en ekstra indsats. Supplerende hjemmebesøg kan enten komme i stand ved, at forældrene selv henvender sig til Sundhedstjenesten med et spørgsmål eller en bekymring, eller ved at vi henvender os til forældrene. Fx kan sundhedsplejersken tilbyde at deltage i præsentationsbesøg hos en tilbudt dagplejer med barn, forældre og dagplejepædagog. Dette vil typisk være når barnet er 4-5 måneder gammel. For tidligt fødte børn Sundhedstjenesten tilbyder øget rådgivning og bistand til forældre til for tidligt fødte børn, både individuelt og i grupper. Det individuelle tilbud består af kontakt til en sundhedsplejerske med speciale i for tidligt fødte under indlæggelsen. Denne sundhedsplejerske vil efter udskrivningen blive knyttet til og følge barnet/familien. Som en del af tilbuddet til forældre til for tidligt fødte børn, samarbejder sundhedsplejersken blandt andet med kommunens motorikkonsulenter. Motorikkonsulenten kan fx deltage i et hjemmebesøg sammen med sundhedsplejersken. Oftest vil dette besøg ligge når barnet er omkring 6-8 måneder. Besøget kan dog også ligge før, hvis barnets motoriske udvikling kræver det. Gruppetilbuddet består af et tilbud om deltagelse i særlige grupper med andre forældre til for tidligt fødte børn. Grupperne varetages af sundhedsplejersker. Der er fokus på særlige hensyn, problemstillinger mv. i forbindelse med for tidligt fødte. Unge mødre Unge kommende mødre kan gennem sagsbehandler visiteres til tilbuddet God start ung mor. God start ung mor er et tilbud, hvor særlig sårbare unge mødre tilknyttes en vuggestue fra ca. 3 måneder før fødslen og indtil mor skal i gang med job eller uddannelse efter fødselen, dog max. 2 år. Tilbuddet tager udgangspunkt i den praktiske pædagogik i vuggestuen og der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandler, sundhedsplejerske og institution. Som ung mor har man også mulighed for at deltage i en særlig mødregruppe, sammen med andre unge mødre op til ca. 22 år. I gruppen, som ledes af en sundhedsplejerske, er der fokus på vejledning, kontakt, forældrerollen og særlige problemstillinger i forbindelse med at være ung mor. Sundhedstjenesten har samarbejdsaftale med Røde Kors om unge mødre. Efterfødselsreaktioner Sundhedstjenesten arbejder med tidlig opsporing af efterfødselsreaktioner og screener derfor alle mødre 2 måneder efter fødslen, i forbindelse med et hjemmebesøg. Sundhedstjenesten tilbyder opfølgende hjemmebesøg og samtalegrupper for mødre med efterfødselsreaktioner. Sundhedsplejersken er under dette besøg også meget opmærksom på at inddrage fædrene, som også bliver tilbudt en screening, hvis sundhedsplejersken oplever at der er behov for det. Også fædrene kan i den forbindelse få tilbudt opfølgende hjemmebesøg. God sundhedspraksis side 11

12 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN I DAGTILBUD Konsulentbistand Sundhedstjenesten tilbyder Slagelse Kommunes dagtilbud konsulentbistand i generelle sundhedsmæssige spørgsmål, herunder sygdomsforebyggelse og hygiejne. Tilbuddet kan omfatte besøg, deltagelse ved forældrearrangementer, telefonrådgivning m.m.. Emnet kan fx være hygiejne, sund mad (herunder fødselsdage), førstehjælp, allergi, børns normale udvikling. Rådgivning af personalet og andre fagpersoner kommer i stand ved, at de selv kontakter Sundhedstjenesten. Sundhedstjenesten gennemfører løbende opfølgning på tidligere hygiejnetilsyn. Herudover gennemføres der hygiejneundervisning i børnehavernes førskole-grupper, med formålet at lære børnene korrekt håndvask og håndhygiejne. Supplerende rådgivning Sundhedstjenesten tilbyder råd og vejledning vedrørende børn med særlige behov. Vi giver rådgivning til både forældre og personale samt andre fagpersoner med tilknytning til barnet. Vi deltager også i de tværfaglige møder i dagtilbudsforaerne. Rådgivning til forældre kan komme i stand ved, at de selv henvender sig til Sundhedstjenesten med en bekymring eller spørgsmål. Alternativt kan Sundhedstjenesten på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra personalet eller andre fagpersoner tage initiativ til at opsøge forældrene og tilbyde råd og vejledning. Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme Sundhedstjenesten tilbyder dagtilbud vejledning i forbindelse med smitsomme sygdomme (fx fnat, meningitis, lus, stafylokokker). Sundhedstjenesten samarbejder med Embedslægeinstitutionen omkring anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme. Side 12 God sundhedspraksis

13 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN Sundhedstjenestens ydelser til børn og unge i skolealderen tilbydes på barnets/den unges skole så vidt muligt i skoletiden. Ydelserne opdeles i basistilbud og behovstilbud. Sundhedsplejerskerne har fast mødetid på den skole, de er tilknyttet. BASISTILBUD Basistilbuddene er målrettet alle børn og unge i skolealderen og omfatter samtaler, undersøgelser og forskellige sundhedspædagogiske indsatser tilrettelagt som fælles klasseundervisning i samarbejde med læreren, vedrørende emner som fx hygiejne, pubertet mv. Orientering om sundhedstjenestens opgaver Sundhedsplejersken deltager ved et arrangement for forældre til elever i kommende 0. klasser på distriktsskolen. Her orienterer sundhedsplejersken om Sundhedstjenestens tilbud, træffetider på skolen og kontaktmuligheder. Indskolingsundersøgelse (0. klasse) En forebyggende individuel helbredsundersøgelse (sundhedsstatus), når barnet går i 0. klasse med deltagelse af barnets forældre. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et spørgeskema, som barn og forældre har udfyldt på forhånd, og omfatter: Syns-, farvesyns- og høreprøve, måling af højde og vægt samt motorisk undersøgelse Anamnese (oplysninger om opvækst, levevilkår og eventuelle sygdomme) Vurdering af barnets generelle udvikling, fysiske og psykiske almentilstand samt sociale tilpasning Stillingtagen til supplerende undersøgelser og evt. henvisning hertil, herunder drøftelse af nedsættelse af en ad hoc gruppe Sundhedsorienterende samtale med barn og forældre vedr. udvikling, sundhedsvaner og helbredsforhold Ved behov for yderligere undersøgelser, henvises barnet til egen læge eller speciallæge. Derudover henvises der ved behov til Slagelse Familie Center (åben anonym rådgivning), Misbrugscentret, Perron 3, Inkontinensklinikken, tilbud til overvægtige børn og unge ( Lettere liv, henvisning foregår via Sundhedstjenesten eller gennem egen læge), Bildsølejren, Røde Kors ferielejr, Kræftens Bekæmpelses sorggruppe mv. 1. klasse Individuel samtale eller gruppesamtale med måling af vægt og højde. Der er mulighed for deltagelse af barnets forældre. 2. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen, hvor emnet er håndhygiejne. 3. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. Aktive vurderinger tilbydes om emner som fx mobning, trivsel, venner. Metoden støtter børnene i, at blive mere bevidste om deres egne holdninger, interesser og mål. Dermed gøres børnene også mere bevidste omkring egne valg i forhold til egen sundhed. 5. klasse Sundhedsorienterende samtale enkeltvis eller i grupper med måling af højde og vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen - pubertetsundervisning tilbydes. God sundhedspraksis side 13

14 7. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen, i form af Sundhedsværkstedet. Sundhedsværkstedet består af små værksteder, hvor de unge tjekker deres sundhed og får aktuel viden i forhold til alder og udvikling. 8. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen med tilbud om seksualundervisning (jf. faghæfte 21), deltager i UGE 6-kampagnen. Udskolingsundersøgelse (9. klasse) En forebyggende helbredsundersøgelse (sundhedsstatus) og sundhedsorienterende samtale, når den unge går i 9. klasse ved en sundhedsplejerske. Desuden foretager sundhedsplejersken individuelle høreprøver og måling af højde og vægt. Ved behov for yderligere undersøgelse, henvises eleven til egen læge eller speciallæge. Konsulentbistand Sundhedstjenesten tilbyder alle skoler konsulentbistand i sundhedsmæssige spørgsmål, herunder hygiejne, ved behov. Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme Sundhedstjenesten tilbyder alle skoler vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme (fx fnat, meningitis, lus, stafylokokker). Side 14 God sundhedspraksis

15 BEHOVSTILBUD Sundhedstjenestens behovstilbud henvender sig til børn og unge i skolealderen med særlige behov samt deres forældre, lærere og andre fagpersoner med tilknytning til barnet. Tilbuddet omfatter yderligere undersøgelser eller rådgivning af barnet/den unge og forældre og/eller lærere og andre fagpersoner omkring barnet/den unge. En supplerende undersøgelse eller samtale kan komme i stand ved, at barnet/den unge eller forældrene henvender sig til Sundhedstjenesten. Alternativt kan Sundhedstjenesten, på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra en lærer eller anden fagperson, tage initiativ til at opsøge barnet/den unge. Hvis Sundhedstjenesten selv opsøger barnet/den unge, skal dette altid foregå med forældrenes accept eller inddragelse. ØVRIGE SUNDHEDSTILBUD OG PROJEKTER Udover de basis- og behovstilbud som allerede er blevet beskrevet til spæd- og småbørnsfamilier, børn i dagtilbud og børn og unge i skolealderen er Sundhedstjenesten tovholder på en række tilbud som spænder lige fra dagplejeområdet til ungdomsområdet. Nogle af tilbuddene er en fast del af Sundhedstjenestens tilbudsvifte, imens andre kører som projekter over en flerårig periode. TILBUD RETTET IMOD FAMILIER Lettere liv Tilbuddet Lettere liv henvender sig til overvægtige børn og unge mellem 3-16 år og deres familier. Tilbuddet består af et forløb, der giver familien vejledning og inspiration til, hvordan barnet kan tabe sig og få et lettere liv i fremtiden. Det er desuden et kriterium for deltagelse, at barnet og familien er motiveret for at påbegynde indsatsen og at forældrene deltager aktivt ved hver konsultation. Både barnets/den unges forældre, medarbejdere i dagtilbud eller skole, praktiserende læge og andre samarbejdspartnere kan kontakte sundhedsplejersken på skolen eller ringe til Sundhedstjenestens hovednummer, for mere information om tilbuddet. Henvisning til tilbuddet foregår gennem en sundhedsplejerske eller egen læge. Sundhedstjenesten har tilbuddet i samarbejde med Folkesundhed. Sikker start i Dagtilbud I projektet Sikkert start i Dagtilbud, er formålet at give nydanske udsatte familier med små børn i dagpleje eller dagtilbud redskaber og metoder til, at støtte deres børns sundhed, ernæring, trivsel og sproglige udvikling. Sundhedstjenesten deltager i Sikker start i Dagtilbud i samarbejde med Center for Dagtilbud. God sundhedspraksis side 15

16 TILBUD RETTET IMOD UNGE Rejsehold - rygeforebyggelse Med et rejsehold i rygeforebyggelse lægger Sundhedstjenesten vægt på at dele ud af den forebyggende viden, for at øge de unges handlekompetencer, sådan at de undgår at begynde at ryge. Herudover, tilbyder de sundhedsplejersker som udgør rejseholdet også hjælp til at stoppe igen, til unge som allerede er startet med at ryge. Målgruppen for rygeforebyggelses-rejseholdet er primært unge i folkeskolen og kan rekvireres af lærer/skoleleder, ved at kontakte Sundhedstjenesten. Rejsehold seksuel sundhed Formålet med at have et rejsehold der har fokus på seksuel sundhed, er, gennem oplysning, at udvikle de unges handlekompetencer og indsigt i forhold til seksualitet. Herudover har de sundhedsplejersker som udgør rejseholdet også fokus på tidlig opsporing af risikoadfærd. Målgruppen for seksuel sundhed-rejseholdet favner bredt og dækker samtlige af kommunens uddannelsesinstitutioner, med ekstra vægt på unge med særlige behov. Besøg af rejseholdet kan rekvireres ved at kontakte Sundhedstjenesten. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE I Sundhedstjenestem koordinerer vi vores indsats overfor børn og unge med hjemmet og andre nøglepersoner i barnets miljø med henblik på at yde en sammenhængende, tidlig (hurtig) og tværfaglig indsats. Nøglepersonerne er typisk personale i dagtilbud, skole, Slagelse Kommunale Tandpleje, medarbejdere fra Center for Børn, Unge og Familie eller familiens egen læge. Sundhedstjenesten arbejder ud fra Barnets Reform i det tværfaglige samarbejde med dagtilbud og skoler omkring børn og unge med behov for særlig støtte. Det er muligt for fagpersoner i SSD-samarbejdet socialforvaltning, skole, sundhedspleje, dagtilbud og tandpleje at udveksle oplysninger i det tidlige forebyggende arbejde. Barnets Reform betyder også, at det er blevet mere tydeligt, hvornår der skal underrettes, og at man som fagperson kan få en tilbagemelding fra kommunen på sin underretning. Lovændringerne hører hjemme under Servicelovens 49a om udveksling af oplysninger om rent private forhold og under Servicelovens 153 om fagpersoners underretningspligt. Det er vigtigt, at der er et fælles fagligt grundlag, som sikrer overensstemmelse i rådgivningen fra alle parter og i procedurerne for det tværfaglige samarbejde. Det fælles faglige grundlag udgøres af faglige vejledninger og anbefalinger fra Slagelse Kommune og andre centrale myndigheder. Handleguiden og Procedure ved overgreb mod børn og unge, er centrale vejledninger, som beskriver procedurerne for det tværfaglige samarbejde omkring et specifikt barn/ en ung. I forlængelse af de nævnte vejledninger, som gælder for alle de medarbejdere der arbejder indenfor børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune, har Sundhedstjenesten også udviklet deres egen håndbog Handleguide for Sundhedstjenesten. Indsatsen overfor børn og unge, der enten opholder sig på dag- eller døgninstitutioner (Servicelovens 32, 36 og 67), er anbragt udenfor eget hjem (Servicelovens 66), eller som går på specialskole, skal Sundhedstjenesten koordinere i forhold til den bistand, der ydes fra de regionale / kommunale institutioner. Side 16 God sundhedspraksis

17 FORMALISEREDE SAMARBEJDSFORA Udover de tidligere nævnte samarbejdsrelationer bl.a. omkring for tidligt fødte, unge mødre, specielle gruppetilbud og tematilbud deltager Sundhedstjenesten i følgende formaliserede samarbejdsfora: Praktiserende læger Sundhedstjenesten mødes 1-2 gange årligt med de praktiserende læger (der er ca. 80 i Slagelse Kommune). Formålet er at drøfte generelle emner og formidle kontaktoplysninger. Fødesteder og børneafdelinger/familieambulatorium Sundhedstjenesten samarbejder med fødesteder og børneafdelinger i Regionen. Formålet er at drøfte generelle emner, formidle kontaktoplysninger og optimere sektorovergange. Slagelse Kommunale Tandpleje Sundhedstjenesten samarbejder med Tandplejen om fælles indsatsområder, fx kost. Indsatsen koordineres på det tværgående børne- og ungeområdes ledermøder. Tværfaglige fora Drøftelser omkring børn i vanskeligheder sker i dagtilbudsfora og skolefora. Formålet med foraerne er, at forskellige faglige synsvinkler kan belyse en situation og i fællesskab sætte ord på problemstillingen samt at drøfte mulig iværksættelse af en tværfaglig indsats for et barn eller en ung. De tværfaglige møder holdes efter behov, men i udgangspunktet fastlægger hvert dagtilbud 4-6 møder og hver skole 4-8 møder á 2½-3 timer årligt. Faste mødedeltagere er pågældende dagtilbuds/skoles leder og lærer/pædagog samt en fast socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske. Se i øvrigt Slagelse Kommunes Handleguide. God sundhedspraksis side 13 17

18 PROCEDURER Skift af sundhedsplejerske I situationer, hvor forældre ønsker at skifte sundhedsplejerske, involveres den faglige koordinator. Klager over sundhedsplejerske I situationer, hvor der kommer skriftlige klager over sundhedsplejerske involveres leder af Sundhedstjenesten. Afslag om tilbud Forældre har ret til at fravælge Sundhedstjenestens tilbud. Sundhedsplejersken i bopælsdistriktet skal i tilfælde af fravalg altid spørge forældrene om at give samtykke til at informere egen læge herom (se samtykkeerklæring). Underretning Jf. 153 i Lov om social service den udvidede underretningspligt skal alle medarbejdere i Sundhedstjenesten underrette Center for Børn, Unge og Familie, hvis de i arbejdet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte (se orienteringsbrev til forældre om underretning). En underretning vil som regel lægge sig i forlængelse af arbejdet i det tværfaglige forum (se Handleguiden ). En underretning kan også ske på baggrund af en akut opstået situation (se plakaten Procedure ved overgreb mod børn og unge ). I det tilfælde kontaktes Tværgående Rådgivning med det samme og vurderer i samarbejde med leder af Sundhedstjenesten, om det er nødvendigt at involvere politiet. Side 18 God sundhedspraksis

19 God sundhedspraksis side 19

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisering 4 Formål 4 Generelt om sundhedstjenestens ydelser 5

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Sundhedsplejen, Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: 99 88 84 50 Mail: centersundhed@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen... 3 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Grundlag for Skolesundhedsplejen... 4 3. Skolesundhedsplejens

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN

BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN BØRNESUNDHED SUNDHEDSPLEJEN - TILBUD TIL SPÆD- OG SMÅBØRN SUNDHEDSPLEJEN Sundhedsplejen er et tilbud til alle børnefamilier, indtil jeres barn er 18 år. Sundhedsplejersken er en kommunalt ansat sygeplejerske,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Børne- og Familiecenteret Vasen 14 B 7620 Lemvig tlf.: 96 63 13 30 Mail : bfc@lemvig.dk

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 6 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Sundhedspleje dagpleje/vuggestue Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

Årsberetning for sundhedsplejen 2016

Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Sagsbehandler Grethe Stjernholm 20.10.2016 Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sundhedsplejens målgruppe udgør alle børn og unge i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Skive Kommune er placeret i Kultur- og Familieafdelingen Sundhedsplejen har egen sundhedsplejefaglig

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhed og Forebyggelse Indholdsfortegnelse Indledning 2 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 3 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 5 Sundhedsplejens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Høje Taastrup Kommune Børne og ungerådgivningscenter Sundhedstjenesten Bygaden 2 2630

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål og struktur... 3 2. Opgaveløsningen i sundhedsplejen... 5 2.1. Lovpligtige opgaver... 5 2.2.

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål og struktur... 3 2. Opgaveløsningen i sundhedsplejen... 5 2.1. Lovpligtige opgaver... 5 2.2. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål og struktur... 3 2. Opgaveløsningen i sundhedsplejen... 5 2.1. Lovpligtige opgaver... 5 2.2. Tilbud om aktiviteter... 8 3. Indsatsen fra fødsel til undervisningspligtens

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Sønderborg Kommune Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg Helle Kirk Christensen

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse Indskoling Mellemgruppe Udskoling Klassetrin 0 0 1 Fleksibelt servicetilbud i skolesundhedstjenesten i Aalborg kommune skoleåret 2011-2012 Undersøgelser/screeninger og sundhedspædagogiske aktiviteter Orientering

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere