Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1"

Transkript

1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1

2 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER 7 BASISTILBUD 7 Graviditetsbesøg 7 Særlige graviditetsbesøg 7 Hjemmebesøg 8 Telefonrådgivning 10 Mødregrupper 10 Tema-time 10 Marte Meo 10 BEHOVSTILBUD 11 For tidligt fødte børn 11 Unge mødre 11 Efterfødselsreaktioner 11 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN I DAGTILBUD 12 Konsulentbistand 12 Supplerende rådgivning 12 Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme 12 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN 13 BASISTILBUD 13 Orientering om sundhedstjenestens opgaver 13 Indskolingsundersøgelse (0. klasse) 13 1 klasse 13 2.klasse 13 3 klasse 13 5 klasse 13 7.klasse 14 8.klasse 14 Udskolingsundersøgelse (9. klasse) 14 Konsulentbistand 14 Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme 14 BEHOVSTILBUD 15 ØVRIGE SUNDHEDSTILBUD OG PROJEKTER 15 TILBUD RETTET IMOD FAMILIER 15 Lettere liv 15 Sikker start i Dagtilbud 15 TILBUD RETTET IMOD UNGE 16 Rejsehold - rygeforebyggelse 16 Rejsehold seksuel sundhed 16 TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 16 FORMALISEREDE SAMARBEJDSFORA 17 Praktiserende læger 17 Slagelse Kommunale Tandpleje 17 Tværfaglige fora 17 PROCEDURER 18 Skift af sundhedsplejerske 18 Klager over sundhedsplejerske 18 Afslag om tilbud 18 Underretning 18 Side 2 God sundhedspraksis

3 INDLEDNING God sundhedspraksis er en beskrivelse af Slagelse Kommunes Sundhedstjenestes opgaver og retter sig til borgere og politikere. Samtidig fungerer God sundhedspraksis som en vejledning for Sundhedstjenestens medarbejdere, som en beskrivelse af deres opgaver og en redskabskasse til brug i opgaveløsningen. God sundhedspraksis er udviklet dels for at skabe et fælles fagligt udgangspunkt og dels for at sikre et ensartet serviceniveau for det sundhedsfaglige tilbud i Slagelse Kommune. Med God sundhedspraksis er der skabt klare linjer for Sundhedstjenestens arbejdsopgaver og forretningsgange. God sundhedspraksis tager udgangspunkt i sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning. Samtidig understøtter God sundhedspraksis Slagelse Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik. Politikken er godkendt i Byrådet, og gælder for alle børn og unge mellem 0-18 år i Slagelse Kommune, samt unge op til og med 22 år, som er dækket af efterværnsindsatsen. Politikken indeholder et børne- og familiesyn, der er en række grundlæggende syn på børn, unge og deres forældre samt forudsætningerne for et godt børne- og ungeliv. Børne- og familiesynet udtrykker de fælles værdier og målsætninger, som arbejdet med børn og unge skal hvile på i kommunen. Nogle værdier og målsætninger som skal være med til at give retning for de indsatser, der skal sikre alle børn og unge en god hverdag med trivsel, udvikling og læring. Hermed er børne- og familiesynet også udgangspunkt for Sundhedstjenesten: Børn og unge er kærlige, nysgerrige og eksperimenterende. Med afsæt i blandt andet FN s Børnekonvention, hviler børneog ungepolitikken på en tro på at alle børn og unge har behov for: Omsorg, tryghed og kærlighed Stabile og ansvarlige voksne Udvikling gennem aktivitet og udforskning Sammenhæng i hverdagen og mellem tilbud Med et fælles mål om at alle børn og unge har ret til et godt liv, er børne- og familiesynet derfor: Forældrene har ansvaret for barnets/den unges udvikling Barnet/den unge og forældrene mødes med anerkendelse og forpligtigelse om aktiv deltagelse Barnet/den unge skal være en del af fællesskabet Barnet den unge mødes med anerkendelse Børne- og familiesynet betyder blandt andet, at medarbejderne skal møde børnene, de unge og deres forældre med anerkendelse, respekt, tillid, dialog og engagement, for at motivere dem og hjælpe dem med at udvikle sig. God sundhedspraksis side 3

4 I børne- og ungepolitikken er den tidlige tværfaglige indsats, og hermed det generelle forebyggende arbejde, prioriteret højt. Det afspejler sig blandt andet i en række af de temaer, som politikken indeholder, og som gælder hele børne- og ungeområdet: FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER - INKLUSION RETTIDIG INDSATS LÆRING SAMARBEJDE TIL BØRNS OG UNGES BEDSTE Under hvert af de fire temaer er der opsat mål ( Derfor vil vi ) og veje til at nå disse mål ( Derfor gør vi ), som der skal arbejdes med i Sundhedstjenesten og alle øvrige områder under hele børne- og ungeområdet. Fx skal Sundhedstjenesten vedvarende udvikle sin pædagogiske og faglige kvalitet og være med til at skabe et fælles sprog blandt de kommunale tilbud til børn, med fokus på ressourcer og handlinger til gavn for børnene, de unge og deres forældre. Ligeledes skal Sundhedstjenesten være med til at sikre et overordnet fokus på sundhed og trivsel, og som en del heraf, sikre et ligeværdigt sundhedstilbud til alle børn og unge. Side 4 God sundhedspraksis

5 ORGANISERING Sundhedstjenesten er organiseret som en selvstændig virksomhed under Center for Børn, Unge og Familie. Der er tilknyttet 25 sundhedsplejersker, en kostvejleder, en koordinator, en administrativ medarbejder og en leder. Herudover har Sundhedstjenesten tre sygeplejersker ansat i et halvt års sundhedsplejerskepraktik over en 2-årig periode. Sundhedstjenesten har base på Næstvedvej 15 i Skælskør. FORMÅL Sundhedstjenesten er etableret på baggrund af Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, BEK nr af 3/12/2010. Bekendtgørelsen vedrører lov nr. 913 af 13/07/2010. Endvidere tager sundhedsordningen udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge fra 2011 samt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen fra Sundhedsloven angiver desuden, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Dette er beskrevet i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og i vejledning nr af 20/12/2013 (gældende) om samme. Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser til børn, unge og deres familier i Slagelse Kommune. Formålet med de forebyggende sundhedsydelser er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for, at de får en sund voksentilværelse. Det gør vi ved at: Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør Tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør Tilbyde alle børn og unge en ind- og en udskolingsundersøgelse Sikre oprettelsen af en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkeligt omfang formidle kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab Bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger God sundhedspraksis side 5

6 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER Sundhedstjenesten varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, i skoler og i lokalsamfundet. Opgaverne er både af generel og individuel karakter. Alle børn, unge og deres forældre tilbyder vi: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats: Vejledning, oplysning, gruppeaktivitet mv. Funktionsundersøgelser af barnet/den unge Ind- og udskolingsundersøgelse Børn og unge med særlige behov samt deres forældre tilbyder vi desuden: Øget rådgivning og bistand Yderligere undersøgelser af barnet/den unge En koordineret indsats fra den tværfaglige gruppe Dagtilbud og skoler tilbyder vi: Generel rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel Vejledning om sundhedstilstanden på institutionen, herunder oplysning om hygiejne Konkret rådgivning vedrørende børn med særlige behov Derudover er Sundhedstjenesten praktiksted for sygeplejerskestuderende (efter aftale med Sygeplejeskolen i Slagelse) og praktiksted for sundhedsplejerskestuderende (efter aftale med Professionshøjskolen Metropol). Side 6 God sundhedspraksis

7 SUNDHEDSOPGAVER TIL SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER Sundhedstjenestens opgaver i forhold til spæd- og småbørnsfamilier omfatter basis- og behovstilbud. Basistilbuddene er Sundhedstjenestens generelle tilbud til alle børn og deres forældre, mens behovstilbuddene er supplerende tilbud til børn/forældre med behov for yderligere støtte/særlige behov. BASISTILBUD Graviditetsbesøg Sundhedstjenesten tilbyder hjemmebesøg til kommende forældre omkring 8 uger før termin. Formålet er med udgangspunkt i forældrenes spørgsmål og behov. Udover at få opbygget en god relation mellem forældre og sundhedsplejerske, kan det dreje sig om at få drøftet ting som: Forventninger, ønsker og spørgsmål omkring barnet. Fx omkring amning, flaske, søvn, udvikling, stimulation eller praktiske forberedelser Forældrenes tanker omkring det at skulle være forældre herunder hvilke erfaringer forældrene ønsker at tage med sig fremover i den nye rolle som mor/far Ændringer i familien/parforholdet Evt. efterfødselsreaktioner Som udgangspunkt, vil alle førstegangsfødende blive kontaktet af en sundhedsplejerske, på baggrund af besked fra jordemoder. Herudover er tilbuddet også åbent for alle flergangsfødende, som er sårbare, eller som har nogle særlige problemstillinger, der kan have betydning for familiedannelsen. Sundhedstjenesten kontakter flergangsfødende på baggrund af henvendelser fra jordemoder, praktiserende læge eller andre samarbejdspartnere. Flergangsfødende er også altid selv velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten, hvis de ønsker et graviditetsbesøg. Tilbuddet annonceres via Sundhedstjenestens hjemmeside, i foldere på hospitaler, i lægepraksisser mv. Særlige graviditetsbesøg Hvis sundhedsplejersken vurderer, at familien har et særligt behov, kan sundhedsplejersken i samarbejde med Tværgående Rådgivning, tilbyde familien graviditetsbesøg sammen med en socialrådgiver. Tværgående Rådgivning vurderer, om familien skal tilbydes familiebehandling fra Slagelse Familie Center eller andet tilbud. God sundhedspraksis side 7

8 Hjemmebesøg Hjemmebesøgene er udgangspunktet for de øvrige ydelser Sundhedstjenesten fremadrettet tilbyder familien. Sundhedstjenesten tilbyder 6-7 besøg fra umiddelbart efter fødslen til barnet er 3 år: Telefonisk kontakt (indenfor de første dage efter modtagelse af fødselsanmeldelse) Barselsbesøg til familier der udskrives indenfor 72 timer (på 4. eller 5. dagen efter fødslen også på lørdage og helligdage) Etableringsbesøg (max. 1 uge efter fødslen max 2 uger efter fødslen, hvis familien har modtaget barselsbesøg) 3-4 ugers besøg (max. 4 uger efter fødslen) 2 måneders besøg 4 måneders besøg til førstegangsfødende Boel screening (i 8 måneders alderen) 3 års besøg (når barnet er 3 år) For alle hjemmebesøgene gælder, at der aftales et tidspunkt med forældrene for det enkelte besøg. Fokus for hjemmebesøgene er med udgangspunkt i familiens spørgsmål og behov, at: Vurdere barnets trivsel og udvikling Understøtte en god udvikling ved at anerkende og opmuntre forældrenes resurser Yde en almen sundhedspædagogisk indsats ved at informere om barnets sociale, psykiske, motoriske og sproglige udvikling samt almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Fremme interesse for og viden om amning og understøtte mødres amning Tilbyde vejledning om barnets kost i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger Vejlede om ulykkesforebyggelse i hjemmet Side 8 God sundhedspraksis

9 Sundhedsplejersken vejleder og rådgiver familien, når de har behov for forbedring eller forandring af deres situation. Sundhedsplejersken vejler og rådgiver fx familien om: Kontakt/tilknytning mellem forældre og barn Efterfødselsreaktioner Forældrenes omsorgskapacitet Søskendeforhold i familien Samlivsforhold, herunder fx opløsning af parforhold og sammenbragte familier Belastninger i form af psykisk skrøbelighed, misbrug, psykisk udviklingshæmmede, handicappede o.l. Familiens relationer til andre Familiens boligmæssige rammer Ved hjemmebesøgene observerer sundhedsplejersken om: Barnets fysiske, psykiske, motoriske, sproglige og so iale sociale udvikling er alderssvarende Kontakten og tilknytningen mellem forældre og barn er aktiv og stimulerende Der er forhold i familiens situation, der kræver vejledning eller særlig indsats Forældrene har tilstrækkelig viden om barnets behov og udvikling Forældrene har tilstrækkelig viden om sygdom, sygdomsrisiko og forebyggelse af sygdom Sundhedsplejersken vil på baggrund af sine observationer og kontakt med familien støtte en fortsat sund udvikling hos barnet. Især prioriteres børn med særlige behov. Hvis en sundhedsplejerske finder det nødvendigt, vil hun opretholde kontakten med barnet og familien for at forebygge, at sygelige tilstande opstår og medvirke til, at der etableres en indsats overfor formodede eller erkendte trivsels- og udviklingsproblemer så hurtigt som muligt. God sundhedspraksis side 9

10 Telefonrådgivning Sundhedstjenesten kan kontaktes i åbningstiden på tlf Sundhedsplejerskerne også kontaktes direkte på deres mobiltelefoner, enten via opkald eller SMS. Sundhedsplejerskerne har ikke fast telefontid, men besvarer henvendelser så snart det er muligt. Sundhedsplejerskernes kontaktoplysninger findes på hvis familien er oprettet der. Ellers kan familierne finde kontaktoplysningerne på Sundhedstjenestens hjemmeside, hvor der er links til oversigter med sundhedsplejerskerne, opdelt efter hvilke dagtilbud/ skoler de dækker. Desuden er Slagelse Kommune tilknyttet regionens sundhedsplejerske-telefonrådgivning, som kan kontaktes af alle børnefamilier fredag, lørdag og søn- og helligdage kl på tlf Konsultation Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste tilbyder konsultation med sundhedsplejersken på distriktsskolen ved behov. Mødregrupper Sundhedstjenesten etablerer mødregrupper for nybagte mødre. Grupperne består af ca. 6 mødre, der har født indenfor den samme periode. Grupperne betragtes som netværksgrupper, hvis formål primært er, at give mødre mulighed for at indgå i netværk med andre mødre og her udveksle erfaringer, drøfte problemstillinger mv. Der er mulighed for, at sundhedsplejersken kan deltage i mødregruppen omkring en fælles specifik problemstilling. Herudover tilbyder Sundhedstjenesten mødregrupper til mødre med særlige behov. Det kan fx være psykisk sårbare mødre, eller mødre med forskellige kulturelle/etniske baggrunde. Sundhedstjenesten samarbejder med Bydelsmødrene i Slagelse Kommune. Åbent hus Sundhedstjenesten afholder åbent hus for forældre til spæd- og småbørn med behov for kontakt til sundhedstjenesten. Åbent hus er en mulighed for at få rådgivning, vejledning og en fysisk undersøgelse samt møde andre forældre. Der er åbent hus i Korsør og Slagelse. Tema-time Sundhedstjenesten afholder tema-time for forældre om relevante emner i relation til forældrerollen og børns udvikling. Det kan fx være mad, udvikling, motorik, sikkerhed, parforhold m.m.. Tilbuddet udvikles i samarbejde med andre faggrupper, fx kostvejleder, talepædagog eller tandplejer. Tema-timerne varer 1 time og afholdes 2 gange om måneden, i forbindelse med åbent husarrangementerne i Korsør og Slagelse. Marte Meo Sundhedstjenesten tilbyder Marte Meo, som er en metode og et pædagogisk redskab til at støtte og forbedre samspillet mellem barnet og dets forældre. Udgangspunktet for Marte Meo, som betyder Ved egen kraft, er, at alle mennesker udvikler sig bedst i et positivt miljø. Derfor er det sundhedsplejerskens opgave at få øje på de kvalitetsmæssige gode samspilsrelationer, finde ressourcerne hos den enkelte forælder og sætte fokus på det, sammen med forældrene. Som oftest foregår et Marte Meo-forløb på den måde, at en af Sundhedstjenestens Marte Meo-uddannede sundhedsplejersker, kommer hjem til forældrene og filmer en hverdagssituation mellem dem og barnet. Herefter ser forældrene og sundhedsplejersken dele af optagelsen igennem sammen, med fokus på de steder hvor samspillet tydeligst er bedst - til gavn for både barnet og forældrene. Side 10 God sundhedspraksis

11 BEHOVSTILBUD Behovstilbuddet omfatter supplerende hjemmebesøg og gruppetilbud til børn/forældre med behov for yderligere støtte. Supplerende hjemmebesøg Sundhedsplejerskerne tilbyder supplerende hjemmebesøg, hvis de ud fra en faglig vurdering i den enkelte sag, finder at barnet, den unge eller forældrene har behov for yderligere støtte. Det kan være, hvis forældrene har svært ved at mestre forældrerollen, eller hvis sundhedsplejersken eller en anden fagperson vurderer, at barnet/familien har behov for en ekstra indsats. Supplerende hjemmebesøg kan enten komme i stand ved, at forældrene selv henvender sig til Sundhedstjenesten med et spørgsmål eller en bekymring, eller ved at vi henvender os til forældrene. Fx kan sundhedsplejersken tilbyde at deltage i præsentationsbesøg hos en tilbudt dagplejer med barn, forældre og dagplejepædagog. Dette vil typisk være når barnet er 4-5 måneder gammel. For tidligt fødte børn Sundhedstjenesten tilbyder øget rådgivning og bistand til forældre til for tidligt fødte børn, både individuelt og i grupper. Det individuelle tilbud består af kontakt til en sundhedsplejerske med speciale i for tidligt fødte under indlæggelsen. Denne sundhedsplejerske vil efter udskrivningen blive knyttet til og følge barnet/familien. Som en del af tilbuddet til forældre til for tidligt fødte børn, samarbejder sundhedsplejersken blandt andet med kommunens motorikkonsulenter. Motorikkonsulenten kan fx deltage i et hjemmebesøg sammen med sundhedsplejersken. Oftest vil dette besøg ligge når barnet er omkring 6-8 måneder. Besøget kan dog også ligge før, hvis barnets motoriske udvikling kræver det. Gruppetilbuddet består af et tilbud om deltagelse i særlige grupper med andre forældre til for tidligt fødte børn. Grupperne varetages af sundhedsplejersker. Der er fokus på særlige hensyn, problemstillinger mv. i forbindelse med for tidligt fødte. Unge mødre Unge kommende mødre kan gennem sagsbehandler visiteres til tilbuddet God start ung mor. God start ung mor er et tilbud, hvor særlig sårbare unge mødre tilknyttes en vuggestue fra ca. 3 måneder før fødslen og indtil mor skal i gang med job eller uddannelse efter fødselen, dog max. 2 år. Tilbuddet tager udgangspunkt i den praktiske pædagogik i vuggestuen og der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandler, sundhedsplejerske og institution. Som ung mor har man også mulighed for at deltage i en særlig mødregruppe, sammen med andre unge mødre op til ca. 22 år. I gruppen, som ledes af en sundhedsplejerske, er der fokus på vejledning, kontakt, forældrerollen og særlige problemstillinger i forbindelse med at være ung mor. Sundhedstjenesten har samarbejdsaftale med Røde Kors om unge mødre. Efterfødselsreaktioner Sundhedstjenesten arbejder med tidlig opsporing af efterfødselsreaktioner og screener derfor alle mødre 2 måneder efter fødslen, i forbindelse med et hjemmebesøg. Sundhedstjenesten tilbyder opfølgende hjemmebesøg og samtalegrupper for mødre med efterfødselsreaktioner. Sundhedsplejersken er under dette besøg også meget opmærksom på at inddrage fædrene, som også bliver tilbudt en screening, hvis sundhedsplejersken oplever at der er behov for det. Også fædrene kan i den forbindelse få tilbudt opfølgende hjemmebesøg. God sundhedspraksis side 11

12 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN I DAGTILBUD Konsulentbistand Sundhedstjenesten tilbyder Slagelse Kommunes dagtilbud konsulentbistand i generelle sundhedsmæssige spørgsmål, herunder sygdomsforebyggelse og hygiejne. Tilbuddet kan omfatte besøg, deltagelse ved forældrearrangementer, telefonrådgivning m.m.. Emnet kan fx være hygiejne, sund mad (herunder fødselsdage), førstehjælp, allergi, børns normale udvikling. Rådgivning af personalet og andre fagpersoner kommer i stand ved, at de selv kontakter Sundhedstjenesten. Sundhedstjenesten gennemfører løbende opfølgning på tidligere hygiejnetilsyn. Herudover gennemføres der hygiejneundervisning i børnehavernes førskole-grupper, med formålet at lære børnene korrekt håndvask og håndhygiejne. Supplerende rådgivning Sundhedstjenesten tilbyder råd og vejledning vedrørende børn med særlige behov. Vi giver rådgivning til både forældre og personale samt andre fagpersoner med tilknytning til barnet. Vi deltager også i de tværfaglige møder i dagtilbudsforaerne. Rådgivning til forældre kan komme i stand ved, at de selv henvender sig til Sundhedstjenesten med en bekymring eller spørgsmål. Alternativt kan Sundhedstjenesten på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra personalet eller andre fagpersoner tage initiativ til at opsøge forældrene og tilbyde råd og vejledning. Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme Sundhedstjenesten tilbyder dagtilbud vejledning i forbindelse med smitsomme sygdomme (fx fnat, meningitis, lus, stafylokokker). Sundhedstjenesten samarbejder med Embedslægeinstitutionen omkring anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme. Side 12 God sundhedspraksis

13 SUNDHEDSOPGAVER TIL BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN Sundhedstjenestens ydelser til børn og unge i skolealderen tilbydes på barnets/den unges skole så vidt muligt i skoletiden. Ydelserne opdeles i basistilbud og behovstilbud. Sundhedsplejerskerne har fast mødetid på den skole, de er tilknyttet. BASISTILBUD Basistilbuddene er målrettet alle børn og unge i skolealderen og omfatter samtaler, undersøgelser og forskellige sundhedspædagogiske indsatser tilrettelagt som fælles klasseundervisning i samarbejde med læreren, vedrørende emner som fx hygiejne, pubertet mv. Orientering om sundhedstjenestens opgaver Sundhedsplejersken deltager ved et arrangement for forældre til elever i kommende 0. klasser på distriktsskolen. Her orienterer sundhedsplejersken om Sundhedstjenestens tilbud, træffetider på skolen og kontaktmuligheder. Indskolingsundersøgelse (0. klasse) En forebyggende individuel helbredsundersøgelse (sundhedsstatus), når barnet går i 0. klasse med deltagelse af barnets forældre. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et spørgeskema, som barn og forældre har udfyldt på forhånd, og omfatter: Syns-, farvesyns- og høreprøve, måling af højde og vægt samt motorisk undersøgelse Anamnese (oplysninger om opvækst, levevilkår og eventuelle sygdomme) Vurdering af barnets generelle udvikling, fysiske og psykiske almentilstand samt sociale tilpasning Stillingtagen til supplerende undersøgelser og evt. henvisning hertil, herunder drøftelse af nedsættelse af en ad hoc gruppe Sundhedsorienterende samtale med barn og forældre vedr. udvikling, sundhedsvaner og helbredsforhold Ved behov for yderligere undersøgelser, henvises barnet til egen læge eller speciallæge. Derudover henvises der ved behov til Slagelse Familie Center (åben anonym rådgivning), Misbrugscentret, Perron 3, Inkontinensklinikken, tilbud til overvægtige børn og unge ( Lettere liv, henvisning foregår via Sundhedstjenesten eller gennem egen læge), Bildsølejren, Røde Kors ferielejr, Kræftens Bekæmpelses sorggruppe mv. 1. klasse Individuel samtale eller gruppesamtale med måling af vægt og højde. Der er mulighed for deltagelse af barnets forældre. 2. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen, hvor emnet er håndhygiejne. 3. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. Aktive vurderinger tilbydes om emner som fx mobning, trivsel, venner. Metoden støtter børnene i, at blive mere bevidste om deres egne holdninger, interesser og mål. Dermed gøres børnene også mere bevidste omkring egne valg i forhold til egen sundhed. 5. klasse Sundhedsorienterende samtale enkeltvis eller i grupper med måling af højde og vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen - pubertetsundervisning tilbydes. God sundhedspraksis side 13

14 7. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen, i form af Sundhedsværkstedet. Sundhedsværkstedet består af små værksteder, hvor de unge tjekker deres sundhed og får aktuel viden i forhold til alder og udvikling. 8. klasse Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen med tilbud om seksualundervisning (jf. faghæfte 21), deltager i UGE 6-kampagnen. Udskolingsundersøgelse (9. klasse) En forebyggende helbredsundersøgelse (sundhedsstatus) og sundhedsorienterende samtale, når den unge går i 9. klasse ved en sundhedsplejerske. Desuden foretager sundhedsplejersken individuelle høreprøver og måling af højde og vægt. Ved behov for yderligere undersøgelse, henvises eleven til egen læge eller speciallæge. Konsulentbistand Sundhedstjenesten tilbyder alle skoler konsulentbistand i sundhedsmæssige spørgsmål, herunder hygiejne, ved behov. Vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme Sundhedstjenesten tilbyder alle skoler vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme (fx fnat, meningitis, lus, stafylokokker). Side 14 God sundhedspraksis

15 BEHOVSTILBUD Sundhedstjenestens behovstilbud henvender sig til børn og unge i skolealderen med særlige behov samt deres forældre, lærere og andre fagpersoner med tilknytning til barnet. Tilbuddet omfatter yderligere undersøgelser eller rådgivning af barnet/den unge og forældre og/eller lærere og andre fagpersoner omkring barnet/den unge. En supplerende undersøgelse eller samtale kan komme i stand ved, at barnet/den unge eller forældrene henvender sig til Sundhedstjenesten. Alternativt kan Sundhedstjenesten, på baggrund af egen faglig vurdering eller henvendelse fra en lærer eller anden fagperson, tage initiativ til at opsøge barnet/den unge. Hvis Sundhedstjenesten selv opsøger barnet/den unge, skal dette altid foregå med forældrenes accept eller inddragelse. ØVRIGE SUNDHEDSTILBUD OG PROJEKTER Udover de basis- og behovstilbud som allerede er blevet beskrevet til spæd- og småbørnsfamilier, børn i dagtilbud og børn og unge i skolealderen er Sundhedstjenesten tovholder på en række tilbud som spænder lige fra dagplejeområdet til ungdomsområdet. Nogle af tilbuddene er en fast del af Sundhedstjenestens tilbudsvifte, imens andre kører som projekter over en flerårig periode. TILBUD RETTET IMOD FAMILIER Lettere liv Tilbuddet Lettere liv henvender sig til overvægtige børn og unge mellem 3-16 år og deres familier. Tilbuddet består af et forløb, der giver familien vejledning og inspiration til, hvordan barnet kan tabe sig og få et lettere liv i fremtiden. Det er desuden et kriterium for deltagelse, at barnet og familien er motiveret for at påbegynde indsatsen og at forældrene deltager aktivt ved hver konsultation. Både barnets/den unges forældre, medarbejdere i dagtilbud eller skole, praktiserende læge og andre samarbejdspartnere kan kontakte sundhedsplejersken på skolen eller ringe til Sundhedstjenestens hovednummer, for mere information om tilbuddet. Henvisning til tilbuddet foregår gennem en sundhedsplejerske eller egen læge. Sundhedstjenesten har tilbuddet i samarbejde med Folkesundhed. Sikker start i Dagtilbud I projektet Sikkert start i Dagtilbud, er formålet at give nydanske udsatte familier med små børn i dagpleje eller dagtilbud redskaber og metoder til, at støtte deres børns sundhed, ernæring, trivsel og sproglige udvikling. Sundhedstjenesten deltager i Sikker start i Dagtilbud i samarbejde med Center for Dagtilbud. God sundhedspraksis side 15

16 TILBUD RETTET IMOD UNGE Rejsehold - rygeforebyggelse Med et rejsehold i rygeforebyggelse lægger Sundhedstjenesten vægt på at dele ud af den forebyggende viden, for at øge de unges handlekompetencer, sådan at de undgår at begynde at ryge. Herudover, tilbyder de sundhedsplejersker som udgør rejseholdet også hjælp til at stoppe igen, til unge som allerede er startet med at ryge. Målgruppen for rygeforebyggelses-rejseholdet er primært unge i folkeskolen og kan rekvireres af lærer/skoleleder, ved at kontakte Sundhedstjenesten. Rejsehold seksuel sundhed Formålet med at have et rejsehold der har fokus på seksuel sundhed, er, gennem oplysning, at udvikle de unges handlekompetencer og indsigt i forhold til seksualitet. Herudover har de sundhedsplejersker som udgør rejseholdet også fokus på tidlig opsporing af risikoadfærd. Målgruppen for seksuel sundhed-rejseholdet favner bredt og dækker samtlige af kommunens uddannelsesinstitutioner, med ekstra vægt på unge med særlige behov. Besøg af rejseholdet kan rekvireres ved at kontakte Sundhedstjenesten. TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE I Sundhedstjenestem koordinerer vi vores indsats overfor børn og unge med hjemmet og andre nøglepersoner i barnets miljø med henblik på at yde en sammenhængende, tidlig (hurtig) og tværfaglig indsats. Nøglepersonerne er typisk personale i dagtilbud, skole, Slagelse Kommunale Tandpleje, medarbejdere fra Center for Børn, Unge og Familie eller familiens egen læge. Sundhedstjenesten arbejder ud fra Barnets Reform i det tværfaglige samarbejde med dagtilbud og skoler omkring børn og unge med behov for særlig støtte. Det er muligt for fagpersoner i SSD-samarbejdet socialforvaltning, skole, sundhedspleje, dagtilbud og tandpleje at udveksle oplysninger i det tidlige forebyggende arbejde. Barnets Reform betyder også, at det er blevet mere tydeligt, hvornår der skal underrettes, og at man som fagperson kan få en tilbagemelding fra kommunen på sin underretning. Lovændringerne hører hjemme under Servicelovens 49a om udveksling af oplysninger om rent private forhold og under Servicelovens 153 om fagpersoners underretningspligt. Det er vigtigt, at der er et fælles fagligt grundlag, som sikrer overensstemmelse i rådgivningen fra alle parter og i procedurerne for det tværfaglige samarbejde. Det fælles faglige grundlag udgøres af faglige vejledninger og anbefalinger fra Slagelse Kommune og andre centrale myndigheder. Handleguiden og Procedure ved overgreb mod børn og unge, er centrale vejledninger, som beskriver procedurerne for det tværfaglige samarbejde omkring et specifikt barn/ en ung. I forlængelse af de nævnte vejledninger, som gælder for alle de medarbejdere der arbejder indenfor børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune, har Sundhedstjenesten også udviklet deres egen håndbog Handleguide for Sundhedstjenesten. Indsatsen overfor børn og unge, der enten opholder sig på dag- eller døgninstitutioner (Servicelovens 32, 36 og 67), er anbragt udenfor eget hjem (Servicelovens 66), eller som går på specialskole, skal Sundhedstjenesten koordinere i forhold til den bistand, der ydes fra de regionale / kommunale institutioner. Side 16 God sundhedspraksis

17 FORMALISEREDE SAMARBEJDSFORA Udover de tidligere nævnte samarbejdsrelationer bl.a. omkring for tidligt fødte, unge mødre, specielle gruppetilbud og tematilbud deltager Sundhedstjenesten i følgende formaliserede samarbejdsfora: Praktiserende læger Sundhedstjenesten mødes 1-2 gange årligt med de praktiserende læger (der er ca. 80 i Slagelse Kommune). Formålet er at drøfte generelle emner og formidle kontaktoplysninger. Fødesteder og børneafdelinger/familieambulatorium Sundhedstjenesten samarbejder med fødesteder og børneafdelinger i Regionen. Formålet er at drøfte generelle emner, formidle kontaktoplysninger og optimere sektorovergange. Slagelse Kommunale Tandpleje Sundhedstjenesten samarbejder med Tandplejen om fælles indsatsområder, fx kost. Indsatsen koordineres på det tværgående børne- og ungeområdes ledermøder. Tværfaglige fora Drøftelser omkring børn i vanskeligheder sker i dagtilbudsfora og skolefora. Formålet med foraerne er, at forskellige faglige synsvinkler kan belyse en situation og i fællesskab sætte ord på problemstillingen samt at drøfte mulig iværksættelse af en tværfaglig indsats for et barn eller en ung. De tværfaglige møder holdes efter behov, men i udgangspunktet fastlægger hvert dagtilbud 4-6 møder og hver skole 4-8 møder á 2½-3 timer årligt. Faste mødedeltagere er pågældende dagtilbuds/skoles leder og lærer/pædagog samt en fast socialrådgiver, psykolog og sundhedsplejerske. Se i øvrigt Slagelse Kommunes Handleguide. God sundhedspraksis side 13 17

18 PROCEDURER Skift af sundhedsplejerske I situationer, hvor forældre ønsker at skifte sundhedsplejerske, involveres den faglige koordinator. Klager over sundhedsplejerske I situationer, hvor der kommer skriftlige klager over sundhedsplejerske involveres leder af Sundhedstjenesten. Afslag om tilbud Forældre har ret til at fravælge Sundhedstjenestens tilbud. Sundhedsplejersken i bopælsdistriktet skal i tilfælde af fravalg altid spørge forældrene om at give samtykke til at informere egen læge herom (se samtykkeerklæring). Underretning Jf. 153 i Lov om social service den udvidede underretningspligt skal alle medarbejdere i Sundhedstjenesten underrette Center for Børn, Unge og Familie, hvis de i arbejdet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte (se orienteringsbrev til forældre om underretning). En underretning vil som regel lægge sig i forlængelse af arbejdet i det tværfaglige forum (se Handleguiden ). En underretning kan også ske på baggrund af en akut opstået situation (se plakaten Procedure ved overgreb mod børn og unge ). I det tilfælde kontaktes Tværgående Rådgivning med det samme og vurderer i samarbejde med leder af Sundhedstjenesten, om det er nødvendigt at involvere politiet. Side 18 God sundhedspraksis

19 God sundhedspraksis side 19

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere