Fremme af STØJREDUCERENDE energirigtige VINDUESLØSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremme af STØJREDUCERENDE energirigtige VINDUESLØSNINGER"

Transkript

1 Fremme af STØJREDUCERENDE energirigtige VINDUESLØSNINGER Udført for Miljøstyrelsen, Industri og Transport Arkitekt MAA, Christian Oxenvad / Nordsjællands Miljø- & Energi Kontor

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Hovedkonklusioner s Målsætning s Case-studies og interviews s Fremme af støjreducerende vinduer s Historiske forudsætninger s Vinduesløsningers egnethed mht. støjreduktion og energieffektivitet s Markedskommunikation s Erfaring fra kommunalt pilotprojekt i Århus Kommune s Artikel i Tænk & Test s Bygningsreglementet, mærkning og klassifikation s Modeller for større udbredelse af SVL s Konklusion s. 49 App. A Litteraturliste s. 51 App. B Ordliste s. 52 App. C Projekt Vindue s. 56 App. D Fakta om vinduer s. 58 App. E Tænkte eksempler s. 59 App. F Funktionskrav til vinduesløsninger s. 63 App. G Energibalancer på lydenergiruder s. 76 1

3 1.0 Hovedkonklusioner 0. Støjreducerende, energirigtige vinduesløsninger er tilgængelige på vinduesmarkedet allerede i dag 1. Merprisen for simple lydenergiruder er lille - sammenlignet med prisen for standard energiruder og giver klare win-win løsninger, når der alligevel skal skiftes ruder eller vinduer 2. Markedet formidler ikke nødvendigvis selv støjreducerende vinduesløsninger 3. Der findes intet uvildigt informationsmateriale om støjreducerende - og samtidig energieffektive vinduesløsninger 4. Støjisolering af vinduer er ikke ensbetydende med at skifte alle Danmarks vinduer til nye termovinduer med lydenergiruder løsningerne er differentierede og ofte komplekse 5. Der er ringe prisgennemskuelighed på rudemarkedet 6. Mærkning af vinduesløsningers støjreduceringsevne er påkrævet og skal snarest tilpasses en præciseret energimærkning af ruder og vinduer - og omvendt. 7. Der er for forsatsvinduer god omkostningseffektivitet for både energi og støj, men markedet formidler sjældent disse løsninger 8. Støjisolering af vinduer konflikter med andre funktionskrav, som bl.a. udeluftventilers funktion og tilstedeværelse - samt indendørs dagslyskvalitet 9. Produkt- og markedsudvikling af støjreducerende vinduesløsninger er lille 10. Investering i støjreducerende vinduesløsninger bliver typisk udlignet af merværdien for (ejer)boliger 2

4 2.0 Målsætning Det har været målet med denne rapport, at analysere muligheder og barrierer for at fremme vinduesløsninger, der fungerer som særligt støjreducerende vinduesløsninger, hvor det måtte være hensigtsmæssigt, og som samtidig bliver så energieffektive som muligt, uden at disse valg kommer i konflikt med andre væsentlige funktionskrav som fx vinduers ventilationsevne eller evne til at tilvejebringe dagslys. Alt afhængig af omstændighederne er der mange måder at indfri ovennævnte funktionskrav på. Det skal understreges, at der i denne rapport, ved brug af ordet vinduesløsning, ikke skelnes mellem renovering og ombygning af eksisterende vinduer i forhold til udskiftning til nye vinduer. Nye vinduer kan udformes på mange måder, ikke nødvendigvis som standardiserede energitermovinduer. Ordforklaring: Der vil i rapporten fremkomme en del fagtekniske ord og begreber, som er nødvendige for at kunne lave præcise formuleringer. I appendiks B. forklares betydningen af disse ord. 3

5 3.0 Case-studies og interviews 3.1 Boligselskaber Formålet med denne del af rapporten har været at skaffe information om bevidsthedsniveau og adfærd hos forskellige boligselskaber i Danmark. Der blev november-december 2004 kontaktet nøglepersoner i 8 almene boligselskaber og større ejendomsforvaltninger med tilsammen over boliger af vidt forskellig type, ejerforhold og geografisk beliggenhed. Skønnet antal vinduer 3-4 mio. Interviewene var bygget op over spørgsmålene: 1. Har selskabets en politik for støjisolering i forbindelse med ruder og vinduer? 2. Rutiner og adfærd med div. vinduesløsninger i støjbelastet byggeri: rudeskift, forsatssystemer, vinduesudskiftninger. 3. Vil en støjmærkning være en brugbar idé? 4. Bruges Energimærkning på ruder? Kendes fremtidig E-mærkning af hele vinduer og vinduesløsninger? 5. Er markedskommunikation fra kommerciel side tilstrækkelig? 6. Er uvildig information og forskningsformidling tilstrækkelig? 7. Er der økonomiske barrierer for at anvende særligt støjreducerende vinduesløsninger? 8. Vil en evt. samfinansiering med det offentlige være en hjælp til etablering af støjisolerende rude- og vinduesløsninger? 9. Bruges der totaløkonomi ved anlæg og drift af ruder og vinduer? Resultater: 1. Kun ét ud af 8 selskaber havde en decideret støjpolitik i forhold til vinduer, dvs. en nedskrevet handlingsprocedure for håndtering af trafikstøj i forhold til valg af vinduesløsninger. Halvdelen af resten havde en holdning, som det blev kaldt, og den anden halvdel havde en meget lille bevidsthed om SVL. Med andre ord blev der hos de adspurgte noteret en lille generel fokus på SVL, sammenlignet med andre fokusområder som fx nabostøj eller indeklima / fugtproblemer, som ligger væsentlige højere i boligselskabernes hverdag. 4

6 Det blev fremhævet at vinduers støjforhold kun er et forhold blandt andre problemer i byggeriet. Vinduer, tage og badeværelser er generelt de største problembørn. Der var kun én repræsentant fra et dansk boligselskab på Miljøstyrelsens støjmesse d. 22 okt. 2004, men adspurgt i denne undersøgelse, var svaret at messen havde givet anledning til at inddrage støjkomforten i næste handlingsplan for beboerkomfort. Før messen havde boligselskabet ingen særlig viden haft om støj og vinduer. 2. Større vinduesudskiftninger og renoveringer bliver planlagt og gennemført fra centralt hold, hvorimod rudeudskiftninger og mindre vinduesudskiftninger bliver foretaget decentralt uden direkte indflydelse fra central driftsadministration. Der anvendes flittigt ekstern rådgivning af større renoveringsprojekter, hvorfor ansvaret for valg af løsninger oftest ligger her. Der blev flittigt henvist til indfrielse af Bygningsreglementet og i den sammenhæng lokale kommunale påbud om støjreduktion ved nybyggerier tæt på trafik for at indfri lovgivningen. Viden om vinduers tekniske opbygning m.h.t. til støjreduktion var, udover lydenergiruden, nærmest lig nul. Vedligeholdelseskrav og energiforhold har førsteprioritet ved valg af vinduesløsning, primært p.g.a. prisen på stilladser til malingsvedligehold af vinduer, ikke selve malerarbejdet ved trævinduer. Ved udskiftning til nye vinduer er brugen af træ/alu løsninger tæt på at være en selvfølge. En del nøglepersoner er nærmest gift med bestemte vinduesproducenter, der servicerer dem med udstrakt service i form af prøvevinduer og kontakt til bygherre ud af 8 svarede, at en støjmærkning/klassifikation ville være en god og meget brugbar idé, 2 vidste ikke / var i tvivl. Den mest bevidste beslutningstager efterspurgte klare data på vindues-konstruktionens reduktionsværdi sat i nem sammenhæng med støj på facaden og den derefter indendørs oplevelse / måling / minimumskrav i forhold til Bygningsreglementet. 4. Energimærkning på ruder var kendt overalt, men viden om den snarligt forestående klassifikation af energimærkning for hele vindueskonstruktionen var stort set ukendt. Flere var fuldt ud overbeviste om, at den nuv. rude-energimærkning var identisk med energimærkning for hele vinduet. 5

7 Typisk kommer materialevalg før energibalance i vigtighed ud af 8 var tilfredse med kommerciel information via markedsføring. Resten var utilfreds og efterspurgte større gennemskuelighed. Én udtrykte det med sætningen Jeg ønsker konkurrence på lige vilkår. Der savnedes dokumentation på energiruders spejlingsfarve, hvor ruder med misfarvet spejling opleves negativt og ønskes undgået. 6. Tilstedeværelsen af uvildig information og forskning var tilsyneladende ikke særlig kendt, ligesom det generelt var svært at svare på spørgsmålet. Det forventedes at retvisende information bør komme fra producenterne. Generelt ønskedes nemt forståelig mærkning af tekniske data også af mere end energimæssige egenskaber. Uvildige fyraftensmøder for lokale ejendomsinspektører og byggeforeningsformænd blev efterspurgt. 7. I de tilfælde, hvor der er lokale påbud om særligt støjreducerende vinduer, er finansiering af dyrere støjløsninger ikke noget problem, hvis der alligevel skal foretages renovering. Generelt er det ikke svært at overbevise lejerne om det fornuftige i at støjforbedre og betale lidt mere for de tiltag, de oftest selv skal betale ved en lejeforhøjelse. Støjreduktioner opleves med det samme - og er i modsætning til energiforbedringer meget taknemmelige, lyder det. De fleste adspurgte var bevidst om den kun lille merpris for lydenergiruder sammenlignet med energiruder, men det giver ikke nødvendigvis det udfald, at der altid etableres disse ruder, hvor der skiftes ruder og vinduer i støjramte byggerier. Hvis projektet derimod er et rent støjprojekt på intakte vinduer, der ikke står overfor udskiftning, er finansieringen sværere. 8. Samfinansiering med det offentlige modtages generelt positivt. Enkelte nævner at allerede gennemførte vinduesstøjprojekter kun er blevet gennemført, fordi det blev delfinansieret med tilskud fra offentlige puljer, fonde o.lign. Dette har dog været for byggerier med udtalte trafikstøjproblemer. 9. Omkring anvendelsen af totaløkonomi svarede de almene boligselskaber ja 6

8 - de private svarede både ja og nej. Totaløkonomi skal forstås som en helhedsmæssig økonomisk vurdering af anlægs- og driftsudgifter i produkternes totale levetid. Udlejere er ofte tilbageholdende med at bruge energibesparelser som løftestang for investeringer, fordi lejere ikke oplever økonomiske besparelser, måske fordi de hæver komforttemperatur. (Dette skal forståes således, at beboere efter at have foretaget efterisoleringer eller udskiftning til anden opvarmningskilde, ofte bevidst eller ubevidst hæver temperaturen, uden egentlig at opleve forskellen fra tidligere situationer. Resultatet er velkendt fra energirådgiver-miljøet og er en faktisk barriere for energibesparelsers økonomiske succes.) Boligselskabernes ønsker: Information, mærkning og markedskonkurrence mellem forskellige udbydere på lige vilkår 3.2 Besøg på byggepladser og byggerier Formålet med besøgene var, at indhente information om i hvilket omfang, der anvendes støjreducerende vinduesløsninger (SVL) og Energieffektive Vinduesløsninger (EVL) i dagens byggesager. Herudover hvorledes de anvendte løsninger samtidig forholdt sig til andre funktionskrav end støj og energi. Der blev foretaget 8 stikprøvebesøg på byggepladser med vinduesrenoveringsarbejder og nyligt vinduesudskiftede byggerier i ejendomme beliggende på og ved meget trafikerede gader og veje i Valby, Herlev, Brønshøj, Kregme, Hundested og Odense. Case 1. 7

9 Trafikstøjniveuaet var meget højt. Det indendørs støjniveau i denne nyrenoverede hjørneejendom vil i resten af de helt nye vinduers levetid, ligge over det sundhedsmæssigt anbefalede, medmindre der støjisoleres. Det havde været hensigtsmæssigt, at byggesagen havde taget hånd om alle forhold på én gang. Ejendommen er privatejet med lejelejligheder og butik i stuen. Har netop i 2004 fået udskiftet til nye vinduer af træ/alu med standard energiruder, altså ikke lydenergiruder. Støjniveauet fra en intensiv trafikbelastning skønnes at være højt / meget højt. Ved et telefonopkald til arkitekten blev det fortalt, at vinduesproducenten faktisk havde foreslået lydenergiruder, men at det ikke blev udfaldet af byggesagen. Årsagen hertil var dårlig kommunikation, manglende lyst hos bygherren samt sparerunder, der fjernede alle overflødige tilvalg. Lejerne havde formåen Eller mangel på samme. Prisen for tilvalg af argon-lydenergiruder havde været +1,5-2 % af hele vinduesentreprisen, hvorved indendørs trafikstøj ville være mindsket ca. 3-4 db. Det skal dog bemærkes, at standard lydenergiruder nok slet ikke havde været tilstrækkeligt for at sikre et indendørs støjniveau på max. 30 db, som er den anbefalede grænse ved nyt boligbyggeri. Der skulle sandsynligvis have været etableret en endnu kraftigere støjdæmpende vinduesløsning. Merudgiften for en sådan løsning havde været i størrelsesordenen %. Større viden om vinduesteknik hos lejere og ikke mindst ejer, havde her sikret langt bedre støjreduktion uden særlig merudgift Case 2. Ejerlejlighed beliggende i stokbebyggelse ca. 20 meter fra tungt trafikeret amtsvej (den samme vej som i case 6.) Bebyggelsen er opført i Lejligheden er monteret med kvadratisk træ/alu-vinduer med både lod- og tværpost. Herved er bebyggelsen meget tidstypisk, idet der overalt i Danmark i disse år bliver projekteret opdelte vinduer og rudeflader og ikke kun store helglasvinduer som i 1970érne. 8

10 I vinduernes aluminiumsrammer er monteret standard energiruder , og er altså ikke nogen form for SVL. Trafikstøjniveauet indendørs er med lukkede vinduer irriterende, specielt fra den lavfrekvente lastbilstøj, hvilket forstærkes af en negativ visuel oplevelse af en forbikørende lastbil ca. hvert 3. minut. Vinduernes energiegenskaber er ifølge producentoplysninger offentliggjort på dennes hjemmeside, med en højere U-værdi end 1,8 for hele vinduet. Det er dermed ikke i overensstemmelse med Bygningsreglement BR-95. Samme type vindue bliver i maj 2005 i en senere version af samme hjemmeside markedsført som et vindue, der kan A-mærkes ifølge Energimærkningsordningen for Vinduer, offentliggjort maj Ved besøget driver vinduerne af indvendig kondensfugt og der er synlig skimmelsvamp i overgangen mellem rude og ramme. Se afsnit om kondens side 67. Case 3. Udskiftning til træ/alu-vinduer i et lejlighedskompleks. Eksisterende vinduer er enkeltlags med forsats i forskellige udformninger, så de fremstår som kassevinduer uden energiglas. En tømrer på byggepladsen fortæller, at der er etableret nye vinduer med energilydruder mod gade og standard energiruder mod gård. Beboere i lejligheder, der havde dobbelt tætning i deres kassevinduer inden renoveringen, kan forestilles at opleve udskiftningen som en forringelse af støjreduktionen. Dette er ikke undersøgt her, men fænomenet er kendt fra lignende renoveringer. I princippet er støjreduktionen for lejligheder, der før havde tætte forsatsvinduer, nu blevet bedre mod gadeside, men også dårligere mod gårdside. Energibalancen for vinduerne / hele vinduet skønnes forbedret ca. 7-8 % mod gadeside, ca. 23 % mod gårdside i forhold til situationen inden udskiftningen. Til sammenligning kunne en alternativ kassevinduesløsning med energiglas have givet en energibalance-forbedring på 47 % på alle vinduer og dobbelt så høj 9

11 støjreduktionsforbedring på begge facader, som den situation, der netop er blevet opnået. Dette kunne sandsynligvis være opnået med bevaring og renovering af eksisterende vinduer. Eksisterende klassisk kassevindue få dage før udskiftning. Vinduet fejler nedbrydningsmæssigt intet. Viden om eksisterende vinduers energi- og støjreduktionsmæssige egenskaber er endnu ikke formidlet bredt i Danmark ligesom det er svært for bygherrer at sammenligne priser for renovering kontra udskiftning. Lovgivningsmæssigt, juridisk og økonomisk er der store barrierer, hvad angår frit valg mellem renovering kontra udskiftning. Case 4. 10

12 En familievilla tæt på både støjskærmsforbedret motorvejsbro og uafskærmet indfaldsvej. Relativt højt støjniveau fra massiv pendlertrafik samt busstoppested tæt ved. Der er indenfor det sidste år skiftet 3 vinduespartier på gadefacaden. Husejernes far/svigerfar, der netop ved forfatterens besøg er gæst hos familien, fortæller, at han personligt har skiftet til plastvinduer med energiruder. Ruderne er dog uden nogen mærkning i afstandsprofilet. Vinduerne har han købt i Tyskland med en pæn besparelse sammenlignet med køb i Danmark. Han har givet vinduerne flere poste og sprosser end de havde før, for at underdele rudefladerne og derved skabe støjisolering. Dette har han gjort som bevidst handling i forhold til støjreduktion, ikke p.g.a. æstetiske overvejelser. Effekten af en underdeling af rudefladerne er teoretisk tilstede, men er iflg. DELTA Akustik marginal. Han havde ikke tilvalgt lydenergiruder, da han forventede meget høj merpris og havde ringe viden om reduktionsværdien. Han havde ikke undersøgt prisen herfor. Indfaldsvejen er planlagt udvidet med ekstra vejbane i begge sider, hvorved støjkilden rykker tættere på villaen. Han er bekymret for ejendommens værdiforringelse og evt. økonomiske kompensation fra det offentlige. Han foreslår selv ekspropriation. Forfatteren opfattede subjektivt det indendørs lydklima som relativt godt, sammenlignet med støjniveauet i haven udenfor og sammenstillet med den forventning han havde, inden han gik ind i huset. Bevidst valg af vinduesløsning kan give god støjreduktion uden særlig merudgift. Case 5. 11

13 Jævnt til højt støjniveau. Almennyttig boligforening med flere hundrede lejligheder beliggende tæt på flere indfaldsveje samt motorvej. Administreret af et større københavnsk boligselskab med lejligheder. Pågående facaderenovering og vinduesudskiftning. Der udskiftes eksisterende kassevinduer til alubeklædte enkeltramme-trævinduer med energiruder. Byggepladslederen oplyser, at der er monteret vinduer med lydenergiruder mod gade. Der er ikke brugt varme kanter. De gamle kassevinduer ser ikke umiddelbart ud til at være kassable, men er i høj grad renoveringskrævende. Begge rammer har lukket mod en tætningsliste. Normalt er yderramme uden tætningsliste. Støjreduktionen på gadefacaden har derved været lige så god som ved de nye træ/alu-vinduer med lydenergirude. Energibalancemæssigt er gevinsten ved udskiftning tilstede, men den er beskeden og kunne have været langt bedre. I visse tilfælde vil en renovering af eksisterende vinduer give både bedre energibalance og bedre støjreduktion end ved at skifte vinduer. Case 6. 12

14 Havneaktiviteter skifter intensitet med jævne mellemrum. Den her viste bebyggelse (tv) blev projekteret på et tidspunkt, da trafikbelastningen var lav. Siden har der været en rivende udvikling i både erhvervsliv og havneaktivitet, så boligerne i dag er indendørs støjbelastede, selvom der er monteret lydruder mod vejen. I boligen er der et jævnt til højt støjniveau fra både lastbiler og lokalbanetog. Støjen er hovedsagelig lavfrekvent fra mere end 250 lastbiler i døgnet, hvis acceleration får ruderne til at vibrere. Ejendommen, der er bygget 2001, er placeret 6 meter fra vej / T-kryds, indeholder ejerlejligheder, opført af et investorfirma, som en del af et større boligområde. Der blev, af et støjkonsulentfirma og kommunen i 2000, optalt og målt 188 lastbiler i døgnet / 61 db støj 10 meter fra vejmidte. Siden er den tunge industritrafik taget til, fordi en meget stor industri i nærheden er genåbnet. Den tunge trafik er derved steget med ca. 50 % i forhold til status 2000, skønnet af beboerne. Der er monteret 6-4mm lydenergiruder samt murventiler i lejlighedens to rum med orientering mod vej. I udkragende glaskarnap på gavl, der er en del af samme rum som stuen, er der monteret energiruder uden særlig støjdæmpende funktion, til trods for at en del af karnappen er parallel med vejen. Den støjisolerede murventil er permanent lukket, da dens placering - et stykke fra radiatoren - får den til at give træk i rummet. Den kolde luft bliver herved ikke opblandet med opstigende radiatorluft. Støjreduktionen føltes utilstrækkelig ved besøget og det indendørs støjniveau skønnedes at være væsentligt over 30 db. Specielt er de lavfrekvente lyde fra accelererende dieselmotorer meget stressende. Derudover er der ringe indeklimakvalitet, p.g.a. lukkede udeluftventiler. Man har ikke lyst til at åbne vinduerne for gennemtræk pga. støjen. Det må generelt overvejes at fremtidssikre vinduesløsninger med lidt bedre støjreduktion end minimumskravene, idet omstændighederne hurtigt kan ændre sig Og boliger skifter beboere oftere end vinduerne ændres. 13

15 Friskluftventiler og støjreduktion er i konflikt med hinanden: et problem, der bør løses ved en produktudvikling, der inddrager flere funktionskrav på en gang. Specifik støjisolering mod lavfrekvent støj (lastbiler, busser) burde have været gennemført, dvs. ved anvendelse af dobbelte støjvinduer med meget stor afstand mellem glassene gerne med afstand som selve murtykkelsen, hvilket reducerer Lavfrekvente egenresonanser betydeligt. Case 7. Enfamiliehus fra 1. halvdel af 1900-tallet. Villaen er belastet med et højt trafikstøjniveau fra en øst-vestgående amtsvej. gennem Nordsjælland. Ejendommen har i 2003 fået nye vinduer overalt, som erstatning for fejlagtigt monterede helglas-termovinduer fra 1970 erne. De nye trævinduer har retableret den originale bygningsarkitektur med tvær- og lodposte i vinduerne - også kaldet Dannebrogsvinduer. Der er isat nye trætermovinduer med lydenergiruder i hele huset. Alt taget i betragtning, er det en vellykket renovering, både mht. støj og energi og ikke mindst i forhold til facadeudformning og bygningsgestaltning. Familien har selv taget initiativ til at tilvælge lydruder udfra indhøstet viden fra deres tidligere bopæl, som ligeledes var trafikstøjbelastet. Ellers var det ikke sikkert, at de havde kendt til den mulighed, fortalte de. Den lille merpris for lydruder har ikke haft nogen negativ betydning for familiens valg af vinduesløsning. 14

16 Case 8. Det nybyggede parcelhus lå i begyndelsen omgivet af marker grænsende op til en stille ådal, støjmæssigt kun forstyrret af lærkesang. Foto fra Parcelhus opført i Udstykningen på en stor morænebakke foreskrev fra udstykningsstart etablering af en stor fælles kunstig sø for foden af bakken ned mod en å. Det kom der ikke til gengæld blev der omkring 1980 etableret en 4-spors motorvej på det sted, hvor søen skulle have været. Efter et par år blev denne forsøgt støjisoleret med en støjvold. Støjniveauet i ejendommen både udendørs og indendørs forblev dog højt, p.g.a. terrænets ugunstige udformning - med stigende terrænkoter i retning væk fra støjvolden. Motorvejen ligger 250 meter fra ejendommen og er trafikbelastet døgnet rundt med tung trafik tværs gennem Danmark. Huset blev sat til salg 2001, da den ene ægtefælle døde. Der var stor interesse for huset, men de første købere fravalgte emnet, primært p.g.a vejstøjniveauet. For at fremme et salg, blev huset indvendigt renoveret og malet overalt. Malermesteren var hovedentreprenør på renoveringen og foruden at male, skiftede han også selv to punkterede termoruder. Det blev hverken til energiruder eller lydenergiruder, men derimod to termoruder, der måske bliver siddende de næste 25 år. Hverken maler, ejendomsmægler eller ejer havde viden om energiruder og slet ikke om lydenergiruder. De havde på ingen måde chance for af markedet at blive opfordret til køb af kryptonlydenergiruder med varme kanter, som der burde have været installeret. Ruder, som er markeds-tilgængelige, men ikke bliver aktivt markedsført eller har en mærkning, der opfordrer til dette valg. Huset blev efter 2½ års uafbrudt udbud solgt ved et tilfælde, da køber ved alle tre besigtninger tilfældigvis kom i vejrforhold, hvor vinden bar vejstøjen væk fra huset tilbage mod motorvejen. Husets salgspris var sat meget lavt p.g.a. motorvejens nærhed. Der er planlagt udvidelse af motorvejen med endnu to spor. Kapitalisering og værdistigning har for ejeren af denne ejendom relativt set været negativ i løbet af det 30-årige ejerskab, pga. af successivt stigende, udefrakommende støj. Der har ikke været kompensation fra samfundets side, som følge af en heraf affødt lavere 15

17 kontantværdi, bortset fra en mindre ejendomsskat, afspejlende en lavere offentlig vurdering. Grundens oprindelige pris var uden nedslag pga. vejstøj. Casen indikerer, at det for mange boligejere, herunder for de nævnte i denne case, er et problem, at der ikke findes lettilgængelig information om et forbrugsvalg af støjisolerende ruder og vinduesløsninger. Udbredt viden om muligheder er en forudsætning for bedre støjreduktion af boliger Der bliver anvendt støjisolerende vinduesløsninger i dagens Danmark, men viden og teknik bruges langt fra fuldt ud 16

18 4.0 Fremme af støjreducerende vinduesløsninger Overordnede tiltag Fremme af vinduesløsninger, der reducerer støj og energitab bedre end i dag, kan overordnet ske ved: 1. Etablering af mærkningsordninger mht. både energi- og støjmæssige egenskaber for hele vinduesløsninger. Altså hvor rude og ramme/karm udgør og behandles som en teknisk helhed. Dette må ske på basis af energiberegning og støjmåling af tænkte og eksisterende vinduesløsninger, i tæt samarbejde med producenter. 2. Opprioritering af en kontinuerlig informationsindsats til fastholdelse af hensigtsmæssig markeds- og produktudvikling for støj- og energiforhold og samtidig med optimering af alle andre krav til vinduesløsningers funktioner og tilgrænsende forhold. Dette for at opnå et fælles referencegrundlag for alle markedets parter. 3. Ansvarsplacering for udbredelse af uvildig og retvisende information til alle målgrupper samt fremdrift og kontinuitet i informationsindsatsen gennem evaluering af dens effektivitet og gennem løbende opdatering. 4. Opprioritering af kontinuerlig kommunikation mellem markedets parter samt optimering af anvendt forskning som en basis for en naturlig og løbende produkt- og ikke mindst markedsudvikling for rude- og vinduesprodukter eller kort sagt vinduesløsninger. Konkrete tiltag Disse 4 indsatsområder forestilles konkret udbredt til markedet ved hjælp af følgende indsatser: a. Kobling af SVL-information til den verserende energivindueskampagne, som indikeret i aftale mellem Energistyrelsen og rude-/vinduesbrancherne. Tidsmæssigt er denne mulighed forpasset. b. Uddannelse af - og øget information til håndværkere, byggemarkeder og rådgivere om SVL c. Etablering af tværsektoriel samarbejdsgruppe, der tager ansvar for at vinduesløsninger, i en koblet informationsindsats, altid bliver energieffektive - og samtidig så støjreducerende som muligt for de bygninger og forbrugere, der har brug for SVL. Samarbejdsgruppen skal bygge bro mellem interessemodsætninger på markedet, fremme permanent dialog og god markeds- og produktudvikling. d. Afhængig af økonomisk råderum, tilvejebringe og udbrede lettilgængeligt informationsmateriale om SVL og EVL, der samtidig håndterer øvrige funktionskrav til ruder og vinduer. 17

19 e. Løbende ajourføring af informations- og kommunikationsindsatsen for at fremme en god udvikling og bevidsthed hos markedet, så det bliver naturligt og positivt ladet at ofre tid og penge på energieffektive, støjreducerende vinduesløsninger på samme måde som fx Elsparefonden på 5-6 år har fået både sparepærer og A-hvidevarer til at blive en selvfølge for danskerne. 18

20 5.0 Historiske forudsætninger Historien Vinduet blev opfundet for at få dagslys ind fortidens huse. Før indførelse af egentligt vinduesglas, brugte man udspændte huder, tarme og andre behandlede indvoldshinder. Glas var dyrt og forbeholdt de få. Christian d. 4 konstaterede at de danske skove forsvandt for at blive brugt som brændsel og indførte anvendelsen af et lag glas, også i almuens huse, for at spare på brændslet. Han kan betragtes som en af ophavsmændene til energibesparelsesarbejdet i Danmark, om end han nok gjorde det med det motiv at sikre tømmer til flådens skibe. Først flere århundreder senere opdagede man fordelen ved at påkoble et ekstra glaslag som varmeforstærker og denne løsning var standard frem til 1960 erne, hvor termorudevinduets få glasflader gjorde det hurtigere at pudse vinduer. Til trods for ordet termo blev de nye vinduer sat tilbage energimæssigt, sammenlignet med de forsats- og koblede vinduesløsninger, de afløste. *) *) Beregnet og dokumenteret i kompendiesamlingen 1-12 Ruder og vinduers energimæssige egenskaber, udført af BYG.DTU under Energistyrelsens Projekt Vindue, formidlet i Vinduers Varmetab, Raadvad-centeret, 2002). Nutidens nye standardvinduer med energiruder har ikke bedre støjreduktion end termorudevinduer fra 1960 erne - men kan relativt nemt få det Velfærd gav trafikstøj og energibesparelser Velfærdssamfundets stigende trafikbelastning af et i forvejen tætbefolket Danmark har siden, og specielt op igennem 1990 erne, øget trafikmængden så meget, at fokus på vinduernes evne til at reducere trafikstøj inde i danskernes boliger, er kommet i fokus. Samtidig er det erkendt, at trafikstøj kan være direkte sundhedsskadelig og medfører hundredvis af for tidligt indtrufne dødsfald som følge af årelang støjpåvirkning. *) Trafikbelastede ejendommes værdi påvirkes negativt / positivt af evt. støjbelastning og - isolering. **) Øgede energipriser, krav om reduktion i landets CO2-udledning samt mange andre forhold har gjort det attraktivt at energieffektivisere eksisterende og nye vinduer. Senest har to større tiltag i regi af Energistyrelsen (Projekt Vindue) samt den verserende energivinduekampagne ( ), gjort danskerne opmærksomme på specielt forseglede energiruders gode egenskaber. *) Kilde: Regeringens vejsstøjstrategi **) Kilde: Hvad koster støj? Husprisundersøgelse. Nr Miljøstyrelsen

21 Derudover er der i Energistyrelsens Projekt Vindue skabt en række grundforskningsresultater, der har øget mængden af viden om vinduesløsningers generelle egenskaber - energibalance, miljøpåvirkning, dagslys, etc. Støjreducerende vinduesløsninger er tilgængelige på markedet. Vinduers evne til at reducere udefrakommende trafikstøj er relativt velkendt, i det mindste for en inderkreds af byggeteknikere. Forskning i egentlige støjløsninger til vinduer har flere årtier bag sig. Denne viden er imidlertid ikke nået ud til forbrugere og håndværkere i tilstrækkeligt omfang. Stort set alle vinduer, nye som gamle, kan optimeres til bedre støjreduktion. Stadig forskning i rude- og vindueskonstruktioner har overflødiggjort miljøproblematiske gasser som fx den såkaldte Sf6-gas, der i mange år var en komponent i egentlige støjruder. Støjisolerende vinduesløsninger uden Sf6-gas bliver for tiden implementeret i boliger langs banestrækninger, hvor BaneDanmark yder tilskud. 20

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Forsatsvinduer

DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN. Forsatsvinduer DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN Forsatsvinduer Dansk Lydisolering er en stabilt voksende virksomhed, der er bygget op omkring den erfaring, vi har fået ved at have arbejdet med støj i mange år. Alle

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

STØJ ISOLERING. af vinduer. med ALU DESIGN forsatsvinduer. Effektiv støj- og varmeisolering Stilhed God komfort Sund økonomi Smukke vinduer

STØJ ISOLERING. af vinduer. med ALU DESIGN forsatsvinduer. Effektiv støj- og varmeisolering Stilhed God komfort Sund økonomi Smukke vinduer STØJ ISOLERING af vinduer med ALU DESIGN forsatsvinduer Effektiv støj- og varmeisolering Stilhed God komfort Sund økonomi Smukke vinduer jernbaner veje folkeliv musik restauration industri Fra støjplage

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer

Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet, med fokus på vinduer Bygningsreglementet og de bevaringsværdige bygninger. Først en kort gennemgang af hvor langt man kan sænke energiforbruget i bevaringsværdige bygninger. Dernæst

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hejrevænget 018 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001264-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur.

Ryesgade 30. Kvalitetsrenovering og energioptimering. Bygherres erfaringer. v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. 10. december 2013 Ryesgade 30 Kvalitetsrenovering og energioptimering Bygherres erfaringer v/morten Juul Heding Andersen projektchef, cand. jur. Arup & Hvidt Nørre Voldgade 88, 1358 København K www.aruphvidt.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Fjorden 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001154 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongeskovvej 9 Postnr./by: 4660 Store Heddinge BBR-nr.: 336-007710 Energikonsulent: Hans Clement Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport H C Andersens Vej 197 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2011 til den 11. maj 2021. Energimærkningen er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug Õ Ô fl Î Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lykkesholm 42 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-124962 Energikonsulent: John Christiansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gefionsvej 24 7480 Vildbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. april 2011 til den 20. april 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM. www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM. www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri NORDIC DESIGN PLUS DET NYE ENERGIEFFEKTIVE VINDUES- OG DØRSYSTEM www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri NORDIC DESIGN PLUS VINDUER OG DØRE AF HIGH TECH-MATERIALET RAU-FIPRO Nordic Design Plus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere