Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 22.03.2013"

Transkript

1 Generalforsamling Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d kl Referatdato: Deltagere: Bestyrelsen, medlemmer (i alt 47) Referat sendt til: Referent: Bestyrelsen og nye bestyrelsesmedlemmer Inge Laursen. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent og stemmetællere. 4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen. 5. Formandens beretning. 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet/budget. 7. Indkomne forslag. Forslag A. Forslag B. 8. Fastsættelse af kontingent 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af 2 suppleanter. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 12. Eventuelt. Side 1 af 8

2 Emne Ansvarlig 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Poul Poul åbnede generalforsamlingen. 2. Valg af dirigent. Alle Sanne Jespersen blev valgt. 3. Valg af referent og stemmetællere. Alle Inge Laursen blev valgt som referent. Eigil Wendelin og Rene Olsen, blev valgt som stemmetællere. 4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen. Alle Dagsorden blev godkendt. Alle 5. Formandens beretning. Poul Se bilag. 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet/budget. Poul Da kasseren var forhindret i at deltage, Var det formanden, som fremlagde regnskabet. Regnskab/budget, var delt rundt på borene, så alle kunne følge med. Der blev spurgt om moms, og udgifter til mad nytårsaften, Poul besvarede spørgsmålene. Der blev enighed om, ikke at gå for meget i detaljer, da regnskabet har været lagt frem i klubben 14 dage før generalforsamlingen, så alle har haft muligheden for at se det. Revisor Kirsten Hansen, har godkendt regnskabet og vurderer, at vi har en sund forening, der er kommet over de foregående år`s krise. Kirsten besvarer spørgsmål, bl.a. om, hvorfor der er så stor kassebeholdning,= Det er vigtigt med en buffer så man kan indkøbe gode tilbud og til uforudsete udgifter, bl.a. holde musikanlægget kørende mm. Med tiden, at komme på place2book, hvor man kan tilmelde sig og betale til kommende fester i klubben, hvilket kræver en forholdsvis stor kassebeholdning. Kirsten understreger vigtigheden i, at komme med uddybende Side 2 af 8

3 kvitteringer for indkøbte varer til klubben. Der er pt. 74, ½ og 1 år`s medlemmer, 37 damer 37 mænd. Regnskabet blev godkendt. 7. Indkomne forslag. Forslag A. Forslag B. se bilag. A) Der er indkommet et forslag, til vedtægts ændringer, hvor der bl.a. menes, det er mest relevant, at medlemmer ne vælger foreningens formand til den årlige generalfor samling. Der blev en dialog omkring vedtægter, hvor ikke alle var enige. Der blev holdt afstemning ved håndsoprækning, Om det skal være de nuværende vedtægter eller det indkomne forslag om vedtægtsændringer. Der var stort flertal, for at beholde nuværende vedtægter. B) Forslag B. er en generel tilpasning af, så de stemmer mere overens med nuværende vedtægter. Enighed om, at de skal tilpasses. 8. Fastsættelse af kontingent. Alle Kontingent fortsætter uændret. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle Poul Andersen, blev genvalgt. Sanne Jespersen, blev valgt. Anni Behrens, blev valgt. Afgående bestyrelsesmedlemmer modtog en flaske som tak for indsatsen. 10. Valg af 2 suppleanter. Alle 1. suppleant: Hans Spanggaard 2. suppleant : Jette Jøker suppleanter til bestyrelsen, kan deltage i bestyrelses - møder, har dog ikke stemmeret. Side 3 af 8

4 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Alle Revisor : Ole Bay Revisorsuppleant : Kirsten Hansen 12. Eventuelt. Alle 1) Claus Kristensen, har fået et forslag om nye lokaler, på Amaliegade 12. Der kan være plads til personer. Bestyrelsen, vil undersøge det nærmere. 2) Poul har fået priserne til Landsfesten. 290 kr. for indgang og spisning. 75 kr. efter spisning Man skal selv melde sig til på Landsforeningens hjemmeside. Der bliver arrangeret buskørsel, 50 kr. pr. deltager, resten betaler foreningen. Der ligger tilmeldingsliste til buskørsel i klubben, hvor man kan krydse af, om man ønsker at sidde ved et fælles Horsens bord, det vil derefter blive reserveret. Fomand Poul Andersen Næstformand Lars Bengtson Kasserer Lisbeth Steffensen Referent Inge Laursen Medlem Peter Jensen Medlem Anita Bjerregård Medlem Carsen Flinch Side 4 af 8

5 Formandsberetning for Single Rock Caféen har ifølge kalenderen haft 52 uger. Vi har haft Fredags Caféer i de 38 af dem. Vi har holdt fester i 6 af dem. Vi har haft lukket i 8 af dem. Hertil kommer en Landsfest i Vejle. En nytårs fest på Restaurant Børsen. En Sankt Hans aften hos Susanne og Leo. Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder. Vi har haft et medlemsmøde ( ). Vi har en overbygning i form af en Landsforening. Her er det blevet til et formands møde i Slagelse ( ). Landsfesten i Vejle Og endelig en generalforsamling mm i Silkeborg sidste weekend i september. I beboerhuset var der stormøde den 22. februar 2012, hvor der var tale om en ny lejer på 1. sal og hvilke konsekvenser det ville få for os. Den 13. marts var der generalforsamling i beboerhuset. Den 3. april var der ekstra ordinær generalforsamling. Siden da er en ny lejer kommet ind. Keramik- og malerhold er flyttet ned i stueetagen. Her på 3. sal, hvor vi holder til, er der ikke sket de stor forandringer. Der er startet et brugerråd op. De holder møde ca. 10 gange om året. Møderne starter kl og slutter ca På grund af tidspunktet har jeg svært ved at kunne deltage i møderne. Så hvis der en der brænder bare en lille bitte smugle for huset og området og som har mulighed for det, er det en opgave, jeg gerne vil have uddelegeret til en anden. Den 5. december var der arbejdsdag i Beboerhuset. Oprydning på 3. sal var på programmet. Vi deler lokalet med fotogruppen. De vil gerne have at borde og stole står, som vis på fotos. Lokalet bliver også lejet ud til andre. Af aktiviteter har vi fortsat gang i Bowling, som foregår sidste torsdag i hver måned. Eigil er tovholder på det. Cykel holdet har også i år været aktive. Fra uge 17 til uge 36. Hver tirsdag. Lisbeth har været tovholder. Vi har trykt en flayer hver anden måned. Den har undertegnede stået for. Kortklubben har været i gang en kort periode, men er nu stoppet igen. I år har Lars Web valgt at stoppe som vores web-marster. Så siden 23. oktober har undertegnede være by web-marster i Horsens. Medlemsregistreringen har jeg også overtaget fra Lars. Peter kæmper en brav kamp for at få Fællesspisningen til at køre. Side 5 af 8

6 Festudvalget har haft en del udskiftninger og består nu af: Anita, Per, Eigil, Connie, Mona, Peter (Pepsi) og Eva. Eva har valgt at trække sig ud af udvalget. Så hvis der en eller flere, der kunne tænke sig at være med i festudvalget, så kan de kontakte Anita. Gå turs udvalget er pt. stoppet. Det mangler nogen, der har lyst til at føre det videre. Jeg er sikker på at Sanne gerne vil være med til at skubbe udvalget i gang. Der har i 2012 været gåture den sidste søndag i hver måned. Sidste år arbejdede vi i bestyrelsen på at få en alkohol-bevilling. Efter en del bøvl, er det lykkedes. I december måned fik vi en bevilling, der løber i 2 år. Vi starter salget af spiritus i aften. Vi kan tilbyde Vodka, Gin, Rom og Whisky. Det kommer til at foregå på den måde, at man køber 2 cl spiritus og den /de sodavand / juice, som man vil blande med. Her udover kan man købe Iris Coffee. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det år der er gået. Jeg vil også gerne takke festudvalget for en kæmpe indsats med diverse fester, vi har holdt i årets løb. Jeg vil også gerne takke tovholderne i de forskellige udvalg for deres indsats i årets løb. Det var så beretningen for Formand Side 6 af 8

7 Forslag A: Vedtægts ændring af 4 stk.4. Fra følgende: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Åbning af generalforsamlingen v/ formanden. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent og stemmetæller. 4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen. 5. Formandens beretning. 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/budget. 7. Indkomne forslag. 8. Fastsættelse af kontingent. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af 2 suppleanter. 11. Valg af revisor og revisor suppleant. 12. Evt. Til følgende: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Åbning ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetæller og referent 4. Bestyrelsens/formandens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab/budget 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af medlemskontingent 8. Valg af formand (kun ulige årstal) 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-6 pers.) 10. Valg af 2 suppleanter 11. Valg af revisor 12. Valg af revisor suppleant 13. Evt. Ændring af 6 stk. 2. Nu værende ordlyd: Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 eller 7 medlemmer inkl. formand. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsen vælges for 2 år i ulige årstal, den anden halvdel vælges for 2 år i lige årstal. Da det er fysisk umulig at vælge en halvdel, når der er 5 eller 7 medlemmer, skal denne ændres. Ændres 4 stk. 4. IKKE, skal ordlyden være følgende: Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 eller 7 medlemmer inkl. formand. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. 3 medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år i ulige årstal, og 4 medlemmer vælges for 2 år i lige årstal. Side 7 af 8

8 Og så bibeholdes stk. 2a, som nu. Ændres 4 stk. 4. skal ordlyden fremover være følgende: Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer inkl. formanden. Formanden vælges selvstændigt for 2 år (ulige årstal) på generalforsamlingen jf. 4, stk. 4. Næstformanden overtager hvervet, hvis formanden går af inden næste valg. Dog skal der inden for 4 måneder afholdes ekstraordinær generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år med mindst halvdelen på valg hvert år. Og stk. 2a, ændres til: De 4 eller 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig med næsteformand, kasser osv. Forsalg B: På grund af de ændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen den i 4 og 6 er der ikke længere overensstemmelse mellem 6 Stk. 2a og 6 Stk Stk. 5. Foreslås derfor ændret. Nuværende 6 Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand. Alle tillidsposter gælder til næste generalforsamling. Forslået ændret til: 6 Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholder den nyvalgte bestyrelse konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og referent. Alle tillidsposter gælder til næste generalforsamling. Hvis forslaget vedtages påvirker der 12 hvor sidst nævnte dato skal ændres til 22. marts Side 8 af 8

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere