Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012"

Transkript

1 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Agro-økologisk netværk om støtte til Udvikling af organisatorisk kapacitet og fagligt fællesskab indenfor agro-økologiske landbrugsmetoder en fortsættelse af aktivitetsstøtte. 2) En ansøgning fra Netværk for Sundhed og Udvikling om støtte til at afholde en række møder/seminarer, som har til formål at tilføre nye viden og erfaringer indenfor specifikke områder af sundhedssektoren. 3) En ansøgning om støtte til afholdelse af tre større workshops med fokus på værdikædetilgang og strategisk CSR i forlængelse af tidligere aktivitetsstøtte. 4) En ansøgning fra Aidsnet om støtte til et initiativ med fokus på at videregive internationale erfaringer fra AIDS 2012-konferencen, samt to andre tematiske seminarer og et dialogmøde bygger videre på erfaringer fra tidligere netværksstøtte. 5) En ansøgning om støtte til afholdelse af en stor konference med fokus LGBT i Syd fase 2. 6) En ansøgning fra Mellemamerika Demokrati Netværk om støtte til vidensindsamling omkring arbejdet med demokrati i Mellemamerika. Indstillingsudvalgets opgave har været at vurdere de indkomne ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsopbygningsinitiativer samt på baggrund af NGO FORUMs retningslinjer og bevillingskriterier og fælles strategiske prioriteter at udarbejde en skriftlig, prioriteret indstilling til NGO FORUMs formand. De nye strategiske prioriteter foreskriver at NGO FORUMs formand, på basis af indstillingen, godkender mindre ansøgninger og informerer det Stående Udvalg inden den endelige godkendelse meddeles ansøgerne. Samlet beløb til rådighed for denne ansøgningsrunde er ca kr. Samlet oversigt over ansøgningerne: Ansøgning Værtsorganisation Ansøgt beløb Indstillet beløb Agro-Økologisk Netværk Økologisk Landsforening kr kr. Netværk for Sundhed og Udvikling Sex og Samfund kr kr. Værdikædetilgang og strategisk CSR Fair Trade Danmark kr kr. Aidsnet AIDS-Fondet kr kr. LGBT i Syd Sex og Samfund kr kr. Mellemamerika Demokratinetværk Mellemamerika Komiteen kr. 0 kr. Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Ansøgningerne: 1) Agro-Økologisk netværk: Udvikling af organisatorisk kapacitet og fagligt fællesskab indenfor agro-økologiske landbrugsmetoder (lead organisation: Økologisk Landsforening) Netværket søger om støtte til fortsat at indsamle, udveksle og udvikle erfaring vedrørende agro-økologiske landbrugsmetoder med henblik på at udvikle et længerevarende agro-økologisk netværk blandt store og små danske NGOer. Det overordnede mål er styrkelse af danske organisationer, som arbejder med landbrug og fødevareproduktion i samarbejde med partner-organisationer i det globale syd. Herunder arbejdes der med tre Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 1 af 7

2 specifikke målsætninger: 1) Styrkelse af viden og kapacitet indenfor agro-økologisk landbrug, 2) Styrkelse af evne til at arbejde med denne viden i praksis i samarbejde med partnere i syd, samt 3) Styrkelse af debat og viden i den danske offentlighed og målrettet fortalervirksomhed. Der planlægges 2 kapacitetsopbygnings workshops og videreførsel af database og hjemmeside, videreudvikling af 2 fokussparringsgrupper, samt afholdelse af 2 offentlige heldagsmøder, der skal sætte fokus på temaet i den offentlige debat. Forskere vil blive inviteret med til de planlagte møder. Netværket samarbejder desuden allerede nu med initiativet for Programmatisk Klimaarbejde i Udviklingslande og Vækst og Beskæftigelsesplatformen under Building Stronger Universities (BSU). Der er 26 organisationer og 15 forskere involveret i Agro-økologisk netværk. Styregruppen for netværket udgøres af 3-8 personer. Agro-økologisk netværk modtager på nuværende tidspunkt støtte fra puljen med en bevilling, som udløber i sept Initiativet vil arbejde med fattigdomsbekæmpelse gennem øget landbrugsproduktion og styrkelse af lokale bæredygtige fødevaresystemer. Set i lyset af det kommende Rio+20 topmøde med grøn vækst, bæredygtig udvikling samt fødevaresikkerhed og landbrug på dagsordenen, er agro-økologisk landbrug et meget relevant tema, der relaterer sig til de globale udviklingstendenser. Samtidig relaterer temaet og initiativet sig til civilsamfundsstrategien og den nye danske udviklingspolitik, idet der bl.a. er fokus på mindre landbrugsproduktioner og arbejdes med en rettighedsorienteret tilgang. Det vurderes, at initiativet er strategisk tænkt ift. de 3 hovedindsatsområder og at der er god sammenhæng mellem målsætninger, aktiviteter og forventede resultater. Der er en stor mangfoldighed blandt medlemsorganisationerne. Netværket har formået at udvide listen af interesserede organisationer/forskere væsentligt siden netværkets ansøgning fra 2011, hvilket vidner om temaets og initiativets relevans. Økologisk Landsforening har dog umiddelbart en (meget) dominerende rolle i netværket og det kan være vanskeligt at vurdere de andre medlemsorganisationers engagement og forpligtelse. Initiativet bør arbejde for en større forankring af aktiviteterne i den brede medlemskreds. Der er indregnet kr. til at koordinere aktiviteterne hvilket udgør ca. 41% af det samlede budget. Dette vurderes at være meget rimeligt. Initiativet støttes med det ansøgte beløb på ,00 kr. 2) Kapacitetsopbygning af Netværk for Sundhed og Udvikling (lead organisation: Sex og Samfund) Der søges om støtte til at afholde en række møder/seminarer, som har til formål at tilføre ny viden og erfaringer indenfor specifikke områder af sundhedssektoren. Målet er at styrke medlemsorganisationernes kapacitet som NGOer engageret i sundhedssektoren samt styrke netværkets identitet og udvikle netværkets rolle og muligheder indenfor fortalervirksomhed i national og international sammenhæng. Der vil være fokus på nye tendenser indenfor globalt sundhedsarbejde, særligt med henblik på: 1) fortalervirksomhed overfor Danida samt overfor partnerlandene (herunder fælles seminar med Danida om mor-barn sundhed), 2) kapacitetsopbygning af Syd-partnerne via Nord-partnerne, samt 3) innovative metoder, best practices og samarbejde med forskere herunder arbejde med sociale indikatorer. Arrangørgruppen har 7 medlemmer, der repræsenterer Sex & Samfund, Red Barnet, Røde Kors, Maternity Worldwide, IMCC, Globale læger, Aids-fondet. Derudover er der vedlagt en liste med mere end 100 danske organisationer, der er engageret i sundhedssektoren i udviklingslandene. Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 2 af 7

3 Koordinatorfunktionen placeres hos Sex & Samfund. Ca. 180 timer totalt til at koordinere aktiviteterne (ca. 370 kr. / time), hvilket med antallet af aktiviteter synes meget rimeligt (33% af det samlede beløb til koordinering). Der er indregnet et egetbidrag i form af personaleressourcer og forplejning fra Arrangørgruppens medlemmer og fra andre aktive medlemmer. Det er første gang det uformelle sundhedsnetværk søger penge fra puljen. Ansøgningen vurderes som et relevant initiativ indenfor sundhedsfeltet, med et stort engagement fra en bredt forankret Arrangørgruppe, meget bred basis hos u-landsorganisationerne samt gode forbindelser til forskningsverden og globale netværk samt Danida. Aktiviteterne vurderes at have den rette kombination af forankring i medlemmernes egen praksis samt input fra forskningsverdenen og globale netværk, og det virker dermed sandsynligt, at initiativet kan styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer. Der er behov for at trække civilsamfunds- og rettighedstænkning ind i sundhedstiltagene i Syd og derfor vurderes initiativet at være strategisk vigtigt og relevant i forhold til civilsamfundsstrategien og den nye danske udviklingsstrategi. Der opfordres til at koordinere med Forum for Rettigheder og Diversitet for at trække på deres erfaringer med rettighedsbaseret udvikling. Der lægges stor vægt på arrangementerne, men det fremgår ikke, om der efterfølgende evalueres samt om der udarbejdes skriftlig dokumentation af den viden der fremlægges og udveksles ved disse arrangementer. Det vurderes, at der er behov for dokumentation af arrangementerne og de erfaringer der deles, og at der som minimum planlægges en intern evaluering for at sikre en opsamling af erfaringerne og læring fra initiativet. En forudsætning for støtte er derfor, at netværket fokuserer mere på den skriftlige vidensopsamling. Der lægges i ansøgningen op til etablering af en hjemmeside, men det fremgår ikke hvad man vil med hjemmesiden samt hvilken dokumentation, den skal indeholde. Derfor indstilles det, at man venter med etablering af en separat hjemmeside indtil man kan dokumentere, at der er behov for dette samt hvordan den forventes vedligeholdt. Budgetbeløbet på kr. til etablering af hjemmeside kan med fordel omallokeres til at sikre en skriftlig vidensopsamling. NGO FORUMs hjemmeside samt evt. etablering af en groupsite vil kunne sikre formidling og udbredelsen af materialet. Initiativet støttes med det fulde beløb på kr. under forudsætning af, at budgettet revideres for at tage højde for skriftlig vidensopsamling. 3) Værdikædetilgang og strategisk CSR (lead organisation: Fair Trade Danmark) Ansøgningen sætter fokus på mulighederne i partnerskaber imellem private virksomheder og NGOer for at skabe vækst og beskæftigelse i Syd blandt de fattigste befolkningsgrupper. Målet for initiativet er kapacitetsopbygning af danske organisationer indenfor en helhedsorienteret tilgang til værdikæder således at de i højere grad kan deltage proaktivt i udviklingsarbejdet med værdikæder og samtidig sikre, at fattigdomsbekæmpelse og fordeling af vækst er i fokus. Initiativet skal dels udmunde i at et antal deltagende organisationer med udgangspunkt i værdikædetilgangen udarbejder strategier og dels i et antal konkrete pilotinitiativer indenfor virksomheds-/ NGO samarbejde. Der planlægges tre workshops med fokus på henholdsvis: 1) værdikædetilgang og strategisk CSR, 2) Udvikling af værdikædestrategier samt 3) Match-making (hvor findes nye partnere). Referencegruppen består af fire netværk/paraplyorganisationer (Fair Trade Danmark, DDRN, Projektrådgivningen, Dansk Forum for Mikrofinans), 2 organisationer (Børnefonden og IBIS) samt Håndværksrådet. Yderligere 10 organisationer/netværk samt en konsulent er listet som deltagere i initiativet. Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 3 af 7

4 Der søges om til koordinatorfunktionen samt kr. til en koordinerende ressourceperson fra Håndværksrådet (I alt ca. 38% af det samlede budget). Dertil kommer egetbidrag på til koordinatorfunktionen og kr. til den koordinerende ressourceperson. Alt i alt beregnes der 34 dages arbejde til koordinatoren og 18 dage til ressourcepersonen. Initiativet har en længere historie, der bla. har sit udspring i tre workshops under Kaffenetværket og en ansøgning til netværkspuljen, som blev godkendt men ikke kunne gennemføres pga. Kaffenetværkets afslutning i Ansøgningen forholder sig også til den undersøgelse af NGOers erfaring med vækst og beskæftigelsestiltag, som blev gennemført under NGO FORUM i 2011/12. Det er visionen på sigt at integrere netværket i Dansk Initiativ for Etisk Handel for at kunne fortsætte arbejdet i et etableret forum. Temaet vurderes at have strategisk vigtighed og der lægges vægt på konkrete strategier og handling fra de deltagende organisationers side. Tiltagene synes udviklet med et fattigdomsorienteret perspektiv og forankret i syd-partnernes virkelighed og det vurderes, at initiativet, med fattigdomsorientering som udgangspunkt, vil formå at opbygge kapacitet hos de deltagende danske organisationer og få betydning for samarbejde med Sydpartnerne. De tre workshops virker både relevante og tilgængelige for de organisationer, der har tilkendegivet interesse og det vurderes, at de vil sikre dels viden / kapacitetsopbygning inden for feltet og samtidig sikre, at aktiviteterne munder ud i konkrete strategier for den enkelte organisation. De beskrevne kapacitetsopbyggende aktiviteter supplerer NGO FORUMs initiativer under prioritetsområdet globale tendenser, da arbejdsgruppen for vækst og beskæftigelse har valgt at sætte fokus på en strategisk og politisk diskussion og ikke kapacitetsudviklingsaktiviteter. Budgettet virker realistisk. Initiativet støttes med det ansøgte beløb på ,00 kr. 4) Aidsnet (lead organisation: AIDS-Fondet) Aidsnet søger om midler til at kunne opretholde muligheden for faglig opkvalificering og erfaringsudveksling om specifikke relevante emner i form af seminar og dialogmøde samt orientering, opdatering om og engagering i relevante nyheder, policies, trends og aktiviteter indenfor HIV/AIDS og udvikling nationalt og internationalt. Netværket ønsker at sætte fokus på opfølgning på den internationale AIDS 2012-konference samt to seminarer og et fyraftensmøde baseret på medlemsorganisationernes ønsker og den internationale agenda. Aktiviteterne inkluderer: 1) Opfølgningsmøde om AIDS 2012 for aidsnets medlemmer, 2) stort anlagt åbent tematisk seminar om key populations, 3) dialogmøde om post-2015 debatten for aidsnets medlemmer, samt 4) deltagelse i UNAIDS-møde i Geneve hvor medlemmer kan deltage i constituency calls samt med et opfølgningsmøde. Koordineringsgruppen består af Aids-Fondet, Red Barnet, FKN samt Læger uden Grænser. Sekretariat hos Aids-Fondet. Aidsnet har 31 medlemsorganisationer. Aidsnet fik i december 2011 afvist en ansøgning om støtte til et større og længerevarende netværk. Baseret på en beskrivelse af det fortsatte behov for kapacitetsudvikling og erfaringsudveksling, er dette netværkets første ansøgning om mindre aktivitetsstøtte. Ansøgningen vurderes som et relevant initiativ indenfor sundhedsfeltet med god deltagelse fra koordinationsgruppen, men forankringen bredere i Aidsnet er sværere at få øje på. Det er positivt at netværket Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 4 af 7

5 fortsat satser på den efterspurgte internationale lyttepost-rolle, men der savnes en udfoldning af, hvordan det kan omsættes til gavn for organisationernes arbejde i syd. Netværkets styrke er gode forbindelser til forskningsverden og globale netværk samt Danida, men der savnes refleksion af hvordan dette potentiale kan bringe HIV/AIDS-dagsordenen ud til det bredere ulandsmiljø. Ansøgningen forklarer ikke hvorfor organisationerne ikke er gået sammen med det uformelle sundhedsnetværk om (dele af) aktiviteterne. I tilbagemeldingen fra NGO FORUM med afslag på Aidsnets større netværksansøgning i efteråret 2011 var vurderingen, at der var behov for at arbejde videre med HIV/AIDS som en del af en bredere sundhedsdagsorden og der blev opfordret til at det danske NGO miljø med interesse og aktiviteter indenfor sundhedssektoren sætter sig sammen og gennemtænker de behov, der er indenfor området. Ansøgningen fra Aidsnet vidner ikke om, at der har været en dialog med det uformelle sundhedsnetværk og det fremgår ikke på hvilken basis beslutningen om ikke at samarbejde med netværket er truffet. Det anbefales, at Aidsnet koordinerer og samarbejder med Sundhedsnetværket for at sikre, at initiativerne supplerer hinanden og undgår, at man ender i en situation, hvor man skal slås om ressourcer og deltagere. I ansøgninger er der ikke skrevet noget om, hvordan initiativet/aktiviteterne evalueres. Det anbefales, at der som minimum planlægges en intern evaluering for at sikre erfaringsopsamling. Der lægges op til at aktiviteterne koordineres af lønnet personale (koordinator/tovholder)) og det fremgår ikke om de deltagende organisationer også vil ligge ulønnede timer i planlægning og udførelse af aktiviteterne udover deltagelse i styregruppemøder. Der er indregnet ca. 114 timer totalt til at koordinere aktiviteterne og 70 timer til nyhedsbreve. En stor det af timerne afregnes med en meget høj timeløn (ca. 550 kr./time) og derfor udgør udgifter til koordinering en meget stor del af det samlede budget (ca. 57%). Det står klart i budgetformatet for ansøgninger at der ikke kan beregnes overhead på timeløn til koordinering og derfor vurderes det, at en timeløn på 550 kr. er for høj. Initiativet støttes med et beløb på kr. Aidsnet skal indsende et revideret budget, der bygger på en rimelig timeløn uden overhead til koordinering/tovholderfunktionen. 5) LGBT 1 i Syd (lead organisation: Sex og Samfund) Der søges finansiering til en konference på Christiansborg med fokus på LGBT-rettigheder i Syd med deltagelse af danske og udenlandske organisationer samt ressourcepersoner fra Syd. Målet er at sætte LGBTproblemstillinger i Syd på den udviklingspolitiske dagsorden og styrke danske NGOers kapacitet til at adressere problemstillingerne i Syd. Målgruppen er både politikere og praktikere. Det langsigtede mål er at bringe dansk udviklingspraksis på højde med vores nabolande. Der søges støtte til konferencekoordinator 29 timer ugentligt i 8 uger op til konferencen. Yderligere søges der støtte til en Projektkoordinator 8 timer ugentligt i 7 uger der skal bidrage med fagligt input og sparring i forbindelse med konferencen. Fire organisationer står bag dette initiativ (Sex og Samfund, LGBT, Dansk Flygtningehjælp national afdeling og Sabaah). Alle fire er med i styregruppen. De samme organisationer har tidligere søgt og fået finansiering til en fase 1, som bestod af to elementer: 1) Opbygning af en LGBT-webportal for udviklings- og menneskerettighedsorganisationer, herunder en vidensdatabase med oversigt over udviklingslandes lovgivninger, dokumenter, toolkits, eksempler på best practice, links og andre relevante oplysninger om emnet og 2) Udarbejdelse, trykning og distribution af en dansk LGBT guide/-minihåndbog for udviklings- og 1 LGBT står for Lesbians, Gay men, Bisexuals and Trangendered persons Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 5 af 7

6 menneskerettighedsorganisationer. I første fase var LGBT lead-organisation. Aktiviteterne i fase 1 er endnu ikke afsluttet. Overordnet vurderes det at være rigtig fornuftigt og i god tråd med den rettighedsbaserede udviklingstænkning at sætte mere fokus på LGBT-rettigheder i Syd og at inddrage dette i højere grad i NGOernes udviklingsarbejde. Da det er relativt nyt med LGBT-rettigheder i dansk udviklingsbistand er konferencen at betragte som en introducerende aktivitet for overhovedet at sætte det på dagsordenen. Der kan ikke forventes effekt/resultater på strategisk niveau på nuværende tidspunkt. Dog savnes der en større ambition i forhold til konferencen, som en kapacitetsudviklende aktivitet. Det kunne eksempelvis forventes, at styregruppen tog initiativ til at mødes med de besøgende ressourcepersoner i forlængelse af konferencen for at sikre en kvalificeret og kapacitetsudviklende diskussion. Det anbefales, at inddrage FORDI i planlægningen og evt. inddrage dem som medarrangør for at trække på deres erfaring med rettighedsbaseret arbejde. Det er en dyr konference og det vurderes, at der er afsat mange timer til koordinering. Yderligere bemærkes det, at timerne er afsat i en meget kort periode (8 uger) og at denne periode kun starter 8 uger inden konferencen det vurderes at være en meget kort planlægningsperiode. Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 6 af 7

7 Initiativet støttes med et beløb på kr. Kan konferencen ikke gennemføres for dette beløb, må der sikres medfinansiering fra anden side. Initiativet skal indsende et revideret budget samt dokumentation for afslutning på fase 1 inden den endelige godkendelse gives. 6) Mellemamerika Demokrati Netværk (lead organisation: Mellemamerika Komiteen) Hensigten med et Mellemamerika Demokrati Netværk i Danmark er, at samle aktører der arbejder med udvikling i Mellemamerika for at analysere erfaringerne og den nuværende situation i de forskellige lande, og med inddragelse af repræsentanter fra folkelige bevægelser og organisationer i Mellemamerika at diskutere udviklingspotentialer og synergi imellem de forskellige indsatser. Arbejdet skal føde ind i og rodfæstes i de enkelte organisationers solidaritets-, projekt- og programarbejde i Mellemamerika. Der søges støtte til: 1) en indledende workshop, 2) vidensindsamling omkring arbejdet med demokrati og demokratiudvikling, fordelingspolitik, god regeringsførelse og fortalervirksomhed i Mellemamerika samt 3) etablering af en database til formidling af de indsamlede erfaringer. Fire organisationer står bag ansøgningen (Mellemamerika Komiteen, 3F, Verdens Skove og Dansk Handicap Forbund (DHF)). Hver organisation vil udpege et medlem til en styregruppe, der skal følge initiativet. Der er afsat kr. (ca. 51% af det samlede budget) til løn til en koordinator til en timepris af 325 kr. Erfaringsopsamlingen i Mellemamerika gennemføres af ulønnede praktikanter. Det vurderes, at ansøgningens hovedaktivitet (erfaringsindsamling med feltarbejde) ikke som separat aktivitet opfylder de tematiske kriterier i NGO FORUMs Retningslinjer og bevillingskriterier. Formålet med erfaringsindsamlingen beskrives bl.a. som en klarere vision for organisationernes arbejde, udfordringer og løsningsmodeller samt forståelse i det folkelige bagland, hvilket må formodes at være en integreret del af organisationernes arbejde allerede. Det vurderes også, at erfaringsindsamlingen kunne gennemføres uden en særskilt bevilling fra puljen til støtte af kapacitetsudvikling, da meget af arbejdet skal gennemføres af ulønnede praktikanter og DHF allerede er i gang med deres egen erfaringsindsamling. Initiativet virker heller ikke helt gennemarbejdet, idet der f.eks. ikke endnu er etableret kontakt med en lang række potentielt interesserede organisationer f.eks. International børnesolidaritet, IBIS m. f. Generelt er det uklart om initiativet først og fremmest har et bagudrettet formål, at indsamle erfaringer m.m., eller et mere fremadrettet formål. Det er mere konkret beskrevet, hvordan erfaringsindsamlingen skal foregå, end hvad man forestiller sig af få ud af den. Det er nævnt, at man forventer, at der vil blive produceret politikpapirer, men formålet er ikke klart. Nogle af de foreslåede aktiviteter kunne formodentlig finansieres gennem den del af Projektpuljen, som er rettet mod partnerskabsaktiviteter. En stor del af budgettet er allokeret til en koordinator placeret i Danmark på trods af at den største del af arbejdet udføres af ulønnede praktikanter i Mellemamerika. Det er første gang Mellemamerika Demokrati Netværket søger om støtte fra puljen. Indstilling: Initiativet støttes IKKE. Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 7 af 7

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011

NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 14. december 2011 NGO FORUM modtog den 9. november 2011: - seks ansøgninger om støtte til større

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency):

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency): Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2013 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 14. december 2011 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), Danmarks Læreforening (Tore Asmussen),

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN:

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN: Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), CISU

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er kr.

Maximum beløb der kan søges om er kr. Ansøgningsskema 2014 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig

ÅRSRAPPORT 2012. Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig ÅRSRAPPORT 2012 Puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling: Netværkene blander sig INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2012 Fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettigheder og økonomisk

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere ÅRSRAPPORT 2011 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2011 Udvikling opnås bedst i fællesskab skrev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg.

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg. Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Borgersamarbejde Version 2.0 i regi af DemocraCity Aarhus - Afsæt i Byrådsindstillingen Borgersamarbejde Version 2.0 Underskrevet af alle Rådmænd og direktører

Læs mere

Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden

Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden ÅRSRAPPORT 2013 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Muligheder og udfordringer i en foranderlig verden klares bedst i fællesskab INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2013 I 2013

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Fotograf: Søren Rud. Lokale fiskere holder møde på stranden i Mozambique. Udarbejdet af: Udenrigsministeriet - Layout: dristig.dk - Fotos: Jørgen Skytte Mikkel Østergaard

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011

NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER INTRODUKTION: Udarbejdet den 22. maj 2011 NETVÆRKSPULJEN 2010 - SAMMENDRAG AF RESULTATER Udarbejdet den 22. maj 2011 Dette sammendrag lægger størst vægt på resultaterne og arbejdsformerne i de længerevarende flerårige faglige netværk men inddrager

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere