Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012"

Transkript

1 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Agro-økologisk netværk om støtte til Udvikling af organisatorisk kapacitet og fagligt fællesskab indenfor agro-økologiske landbrugsmetoder en fortsættelse af aktivitetsstøtte. 2) En ansøgning fra Netværk for Sundhed og Udvikling om støtte til at afholde en række møder/seminarer, som har til formål at tilføre nye viden og erfaringer indenfor specifikke områder af sundhedssektoren. 3) En ansøgning om støtte til afholdelse af tre større workshops med fokus på værdikædetilgang og strategisk CSR i forlængelse af tidligere aktivitetsstøtte. 4) En ansøgning fra Aidsnet om støtte til et initiativ med fokus på at videregive internationale erfaringer fra AIDS 2012-konferencen, samt to andre tematiske seminarer og et dialogmøde bygger videre på erfaringer fra tidligere netværksstøtte. 5) En ansøgning om støtte til afholdelse af en stor konference med fokus LGBT i Syd fase 2. 6) En ansøgning fra Mellemamerika Demokrati Netværk om støtte til vidensindsamling omkring arbejdet med demokrati i Mellemamerika. Indstillingsudvalgets opgave har været at vurdere de indkomne ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsopbygningsinitiativer samt på baggrund af NGO FORUMs retningslinjer og bevillingskriterier og fælles strategiske prioriteter at udarbejde en skriftlig, prioriteret indstilling til NGO FORUMs formand. De nye strategiske prioriteter foreskriver at NGO FORUMs formand, på basis af indstillingen, godkender mindre ansøgninger og informerer det Stående Udvalg inden den endelige godkendelse meddeles ansøgerne. Samlet beløb til rådighed for denne ansøgningsrunde er ca kr. Samlet oversigt over ansøgningerne: Ansøgning Værtsorganisation Ansøgt beløb Indstillet beløb Agro-Økologisk Netværk Økologisk Landsforening kr kr. Netværk for Sundhed og Udvikling Sex og Samfund kr kr. Værdikædetilgang og strategisk CSR Fair Trade Danmark kr kr. Aidsnet AIDS-Fondet kr kr. LGBT i Syd Sex og Samfund kr kr. Mellemamerika Demokratinetværk Mellemamerika Komiteen kr. 0 kr. Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Ansøgningerne: 1) Agro-Økologisk netværk: Udvikling af organisatorisk kapacitet og fagligt fællesskab indenfor agro-økologiske landbrugsmetoder (lead organisation: Økologisk Landsforening) Netværket søger om støtte til fortsat at indsamle, udveksle og udvikle erfaring vedrørende agro-økologiske landbrugsmetoder med henblik på at udvikle et længerevarende agro-økologisk netværk blandt store og små danske NGOer. Det overordnede mål er styrkelse af danske organisationer, som arbejder med landbrug og fødevareproduktion i samarbejde med partner-organisationer i det globale syd. Herunder arbejdes der med tre Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 1 af 7

2 specifikke målsætninger: 1) Styrkelse af viden og kapacitet indenfor agro-økologisk landbrug, 2) Styrkelse af evne til at arbejde med denne viden i praksis i samarbejde med partnere i syd, samt 3) Styrkelse af debat og viden i den danske offentlighed og målrettet fortalervirksomhed. Der planlægges 2 kapacitetsopbygnings workshops og videreførsel af database og hjemmeside, videreudvikling af 2 fokussparringsgrupper, samt afholdelse af 2 offentlige heldagsmøder, der skal sætte fokus på temaet i den offentlige debat. Forskere vil blive inviteret med til de planlagte møder. Netværket samarbejder desuden allerede nu med initiativet for Programmatisk Klimaarbejde i Udviklingslande og Vækst og Beskæftigelsesplatformen under Building Stronger Universities (BSU). Der er 26 organisationer og 15 forskere involveret i Agro-økologisk netværk. Styregruppen for netværket udgøres af 3-8 personer. Agro-økologisk netværk modtager på nuværende tidspunkt støtte fra puljen med en bevilling, som udløber i sept Initiativet vil arbejde med fattigdomsbekæmpelse gennem øget landbrugsproduktion og styrkelse af lokale bæredygtige fødevaresystemer. Set i lyset af det kommende Rio+20 topmøde med grøn vækst, bæredygtig udvikling samt fødevaresikkerhed og landbrug på dagsordenen, er agro-økologisk landbrug et meget relevant tema, der relaterer sig til de globale udviklingstendenser. Samtidig relaterer temaet og initiativet sig til civilsamfundsstrategien og den nye danske udviklingspolitik, idet der bl.a. er fokus på mindre landbrugsproduktioner og arbejdes med en rettighedsorienteret tilgang. Det vurderes, at initiativet er strategisk tænkt ift. de 3 hovedindsatsområder og at der er god sammenhæng mellem målsætninger, aktiviteter og forventede resultater. Der er en stor mangfoldighed blandt medlemsorganisationerne. Netværket har formået at udvide listen af interesserede organisationer/forskere væsentligt siden netværkets ansøgning fra 2011, hvilket vidner om temaets og initiativets relevans. Økologisk Landsforening har dog umiddelbart en (meget) dominerende rolle i netværket og det kan være vanskeligt at vurdere de andre medlemsorganisationers engagement og forpligtelse. Initiativet bør arbejde for en større forankring af aktiviteterne i den brede medlemskreds. Der er indregnet kr. til at koordinere aktiviteterne hvilket udgør ca. 41% af det samlede budget. Dette vurderes at være meget rimeligt. Initiativet støttes med det ansøgte beløb på ,00 kr. 2) Kapacitetsopbygning af Netværk for Sundhed og Udvikling (lead organisation: Sex og Samfund) Der søges om støtte til at afholde en række møder/seminarer, som har til formål at tilføre ny viden og erfaringer indenfor specifikke områder af sundhedssektoren. Målet er at styrke medlemsorganisationernes kapacitet som NGOer engageret i sundhedssektoren samt styrke netværkets identitet og udvikle netværkets rolle og muligheder indenfor fortalervirksomhed i national og international sammenhæng. Der vil være fokus på nye tendenser indenfor globalt sundhedsarbejde, særligt med henblik på: 1) fortalervirksomhed overfor Danida samt overfor partnerlandene (herunder fælles seminar med Danida om mor-barn sundhed), 2) kapacitetsopbygning af Syd-partnerne via Nord-partnerne, samt 3) innovative metoder, best practices og samarbejde med forskere herunder arbejde med sociale indikatorer. Arrangørgruppen har 7 medlemmer, der repræsenterer Sex & Samfund, Red Barnet, Røde Kors, Maternity Worldwide, IMCC, Globale læger, Aids-fondet. Derudover er der vedlagt en liste med mere end 100 danske organisationer, der er engageret i sundhedssektoren i udviklingslandene. Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 2 af 7

3 Koordinatorfunktionen placeres hos Sex & Samfund. Ca. 180 timer totalt til at koordinere aktiviteterne (ca. 370 kr. / time), hvilket med antallet af aktiviteter synes meget rimeligt (33% af det samlede beløb til koordinering). Der er indregnet et egetbidrag i form af personaleressourcer og forplejning fra Arrangørgruppens medlemmer og fra andre aktive medlemmer. Det er første gang det uformelle sundhedsnetværk søger penge fra puljen. Ansøgningen vurderes som et relevant initiativ indenfor sundhedsfeltet, med et stort engagement fra en bredt forankret Arrangørgruppe, meget bred basis hos u-landsorganisationerne samt gode forbindelser til forskningsverden og globale netværk samt Danida. Aktiviteterne vurderes at have den rette kombination af forankring i medlemmernes egen praksis samt input fra forskningsverdenen og globale netværk, og det virker dermed sandsynligt, at initiativet kan styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer. Der er behov for at trække civilsamfunds- og rettighedstænkning ind i sundhedstiltagene i Syd og derfor vurderes initiativet at være strategisk vigtigt og relevant i forhold til civilsamfundsstrategien og den nye danske udviklingsstrategi. Der opfordres til at koordinere med Forum for Rettigheder og Diversitet for at trække på deres erfaringer med rettighedsbaseret udvikling. Der lægges stor vægt på arrangementerne, men det fremgår ikke, om der efterfølgende evalueres samt om der udarbejdes skriftlig dokumentation af den viden der fremlægges og udveksles ved disse arrangementer. Det vurderes, at der er behov for dokumentation af arrangementerne og de erfaringer der deles, og at der som minimum planlægges en intern evaluering for at sikre en opsamling af erfaringerne og læring fra initiativet. En forudsætning for støtte er derfor, at netværket fokuserer mere på den skriftlige vidensopsamling. Der lægges i ansøgningen op til etablering af en hjemmeside, men det fremgår ikke hvad man vil med hjemmesiden samt hvilken dokumentation, den skal indeholde. Derfor indstilles det, at man venter med etablering af en separat hjemmeside indtil man kan dokumentere, at der er behov for dette samt hvordan den forventes vedligeholdt. Budgetbeløbet på kr. til etablering af hjemmeside kan med fordel omallokeres til at sikre en skriftlig vidensopsamling. NGO FORUMs hjemmeside samt evt. etablering af en groupsite vil kunne sikre formidling og udbredelsen af materialet. Initiativet støttes med det fulde beløb på kr. under forudsætning af, at budgettet revideres for at tage højde for skriftlig vidensopsamling. 3) Værdikædetilgang og strategisk CSR (lead organisation: Fair Trade Danmark) Ansøgningen sætter fokus på mulighederne i partnerskaber imellem private virksomheder og NGOer for at skabe vækst og beskæftigelse i Syd blandt de fattigste befolkningsgrupper. Målet for initiativet er kapacitetsopbygning af danske organisationer indenfor en helhedsorienteret tilgang til værdikæder således at de i højere grad kan deltage proaktivt i udviklingsarbejdet med værdikæder og samtidig sikre, at fattigdomsbekæmpelse og fordeling af vækst er i fokus. Initiativet skal dels udmunde i at et antal deltagende organisationer med udgangspunkt i værdikædetilgangen udarbejder strategier og dels i et antal konkrete pilotinitiativer indenfor virksomheds-/ NGO samarbejde. Der planlægges tre workshops med fokus på henholdsvis: 1) værdikædetilgang og strategisk CSR, 2) Udvikling af værdikædestrategier samt 3) Match-making (hvor findes nye partnere). Referencegruppen består af fire netværk/paraplyorganisationer (Fair Trade Danmark, DDRN, Projektrådgivningen, Dansk Forum for Mikrofinans), 2 organisationer (Børnefonden og IBIS) samt Håndværksrådet. Yderligere 10 organisationer/netværk samt en konsulent er listet som deltagere i initiativet. Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 3 af 7

4 Der søges om til koordinatorfunktionen samt kr. til en koordinerende ressourceperson fra Håndværksrådet (I alt ca. 38% af det samlede budget). Dertil kommer egetbidrag på til koordinatorfunktionen og kr. til den koordinerende ressourceperson. Alt i alt beregnes der 34 dages arbejde til koordinatoren og 18 dage til ressourcepersonen. Initiativet har en længere historie, der bla. har sit udspring i tre workshops under Kaffenetværket og en ansøgning til netværkspuljen, som blev godkendt men ikke kunne gennemføres pga. Kaffenetværkets afslutning i Ansøgningen forholder sig også til den undersøgelse af NGOers erfaring med vækst og beskæftigelsestiltag, som blev gennemført under NGO FORUM i 2011/12. Det er visionen på sigt at integrere netværket i Dansk Initiativ for Etisk Handel for at kunne fortsætte arbejdet i et etableret forum. Temaet vurderes at have strategisk vigtighed og der lægges vægt på konkrete strategier og handling fra de deltagende organisationers side. Tiltagene synes udviklet med et fattigdomsorienteret perspektiv og forankret i syd-partnernes virkelighed og det vurderes, at initiativet, med fattigdomsorientering som udgangspunkt, vil formå at opbygge kapacitet hos de deltagende danske organisationer og få betydning for samarbejde med Sydpartnerne. De tre workshops virker både relevante og tilgængelige for de organisationer, der har tilkendegivet interesse og det vurderes, at de vil sikre dels viden / kapacitetsopbygning inden for feltet og samtidig sikre, at aktiviteterne munder ud i konkrete strategier for den enkelte organisation. De beskrevne kapacitetsopbyggende aktiviteter supplerer NGO FORUMs initiativer under prioritetsområdet globale tendenser, da arbejdsgruppen for vækst og beskæftigelse har valgt at sætte fokus på en strategisk og politisk diskussion og ikke kapacitetsudviklingsaktiviteter. Budgettet virker realistisk. Initiativet støttes med det ansøgte beløb på ,00 kr. 4) Aidsnet (lead organisation: AIDS-Fondet) Aidsnet søger om midler til at kunne opretholde muligheden for faglig opkvalificering og erfaringsudveksling om specifikke relevante emner i form af seminar og dialogmøde samt orientering, opdatering om og engagering i relevante nyheder, policies, trends og aktiviteter indenfor HIV/AIDS og udvikling nationalt og internationalt. Netværket ønsker at sætte fokus på opfølgning på den internationale AIDS 2012-konference samt to seminarer og et fyraftensmøde baseret på medlemsorganisationernes ønsker og den internationale agenda. Aktiviteterne inkluderer: 1) Opfølgningsmøde om AIDS 2012 for aidsnets medlemmer, 2) stort anlagt åbent tematisk seminar om key populations, 3) dialogmøde om post-2015 debatten for aidsnets medlemmer, samt 4) deltagelse i UNAIDS-møde i Geneve hvor medlemmer kan deltage i constituency calls samt med et opfølgningsmøde. Koordineringsgruppen består af Aids-Fondet, Red Barnet, FKN samt Læger uden Grænser. Sekretariat hos Aids-Fondet. Aidsnet har 31 medlemsorganisationer. Aidsnet fik i december 2011 afvist en ansøgning om støtte til et større og længerevarende netværk. Baseret på en beskrivelse af det fortsatte behov for kapacitetsudvikling og erfaringsudveksling, er dette netværkets første ansøgning om mindre aktivitetsstøtte. Ansøgningen vurderes som et relevant initiativ indenfor sundhedsfeltet med god deltagelse fra koordinationsgruppen, men forankringen bredere i Aidsnet er sværere at få øje på. Det er positivt at netværket Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 4 af 7

5 fortsat satser på den efterspurgte internationale lyttepost-rolle, men der savnes en udfoldning af, hvordan det kan omsættes til gavn for organisationernes arbejde i syd. Netværkets styrke er gode forbindelser til forskningsverden og globale netværk samt Danida, men der savnes refleksion af hvordan dette potentiale kan bringe HIV/AIDS-dagsordenen ud til det bredere ulandsmiljø. Ansøgningen forklarer ikke hvorfor organisationerne ikke er gået sammen med det uformelle sundhedsnetværk om (dele af) aktiviteterne. I tilbagemeldingen fra NGO FORUM med afslag på Aidsnets større netværksansøgning i efteråret 2011 var vurderingen, at der var behov for at arbejde videre med HIV/AIDS som en del af en bredere sundhedsdagsorden og der blev opfordret til at det danske NGO miljø med interesse og aktiviteter indenfor sundhedssektoren sætter sig sammen og gennemtænker de behov, der er indenfor området. Ansøgningen fra Aidsnet vidner ikke om, at der har været en dialog med det uformelle sundhedsnetværk og det fremgår ikke på hvilken basis beslutningen om ikke at samarbejde med netværket er truffet. Det anbefales, at Aidsnet koordinerer og samarbejder med Sundhedsnetværket for at sikre, at initiativerne supplerer hinanden og undgår, at man ender i en situation, hvor man skal slås om ressourcer og deltagere. I ansøgninger er der ikke skrevet noget om, hvordan initiativet/aktiviteterne evalueres. Det anbefales, at der som minimum planlægges en intern evaluering for at sikre erfaringsopsamling. Der lægges op til at aktiviteterne koordineres af lønnet personale (koordinator/tovholder)) og det fremgår ikke om de deltagende organisationer også vil ligge ulønnede timer i planlægning og udførelse af aktiviteterne udover deltagelse i styregruppemøder. Der er indregnet ca. 114 timer totalt til at koordinere aktiviteterne og 70 timer til nyhedsbreve. En stor det af timerne afregnes med en meget høj timeløn (ca. 550 kr./time) og derfor udgør udgifter til koordinering en meget stor del af det samlede budget (ca. 57%). Det står klart i budgetformatet for ansøgninger at der ikke kan beregnes overhead på timeløn til koordinering og derfor vurderes det, at en timeløn på 550 kr. er for høj. Initiativet støttes med et beløb på kr. Aidsnet skal indsende et revideret budget, der bygger på en rimelig timeløn uden overhead til koordinering/tovholderfunktionen. 5) LGBT 1 i Syd (lead organisation: Sex og Samfund) Der søges finansiering til en konference på Christiansborg med fokus på LGBT-rettigheder i Syd med deltagelse af danske og udenlandske organisationer samt ressourcepersoner fra Syd. Målet er at sætte LGBTproblemstillinger i Syd på den udviklingspolitiske dagsorden og styrke danske NGOers kapacitet til at adressere problemstillingerne i Syd. Målgruppen er både politikere og praktikere. Det langsigtede mål er at bringe dansk udviklingspraksis på højde med vores nabolande. Der søges støtte til konferencekoordinator 29 timer ugentligt i 8 uger op til konferencen. Yderligere søges der støtte til en Projektkoordinator 8 timer ugentligt i 7 uger der skal bidrage med fagligt input og sparring i forbindelse med konferencen. Fire organisationer står bag dette initiativ (Sex og Samfund, LGBT, Dansk Flygtningehjælp national afdeling og Sabaah). Alle fire er med i styregruppen. De samme organisationer har tidligere søgt og fået finansiering til en fase 1, som bestod af to elementer: 1) Opbygning af en LGBT-webportal for udviklings- og menneskerettighedsorganisationer, herunder en vidensdatabase med oversigt over udviklingslandes lovgivninger, dokumenter, toolkits, eksempler på best practice, links og andre relevante oplysninger om emnet og 2) Udarbejdelse, trykning og distribution af en dansk LGBT guide/-minihåndbog for udviklings- og 1 LGBT står for Lesbians, Gay men, Bisexuals and Trangendered persons Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 5 af 7

6 menneskerettighedsorganisationer. I første fase var LGBT lead-organisation. Aktiviteterne i fase 1 er endnu ikke afsluttet. Overordnet vurderes det at være rigtig fornuftigt og i god tråd med den rettighedsbaserede udviklingstænkning at sætte mere fokus på LGBT-rettigheder i Syd og at inddrage dette i højere grad i NGOernes udviklingsarbejde. Da det er relativt nyt med LGBT-rettigheder i dansk udviklingsbistand er konferencen at betragte som en introducerende aktivitet for overhovedet at sætte det på dagsordenen. Der kan ikke forventes effekt/resultater på strategisk niveau på nuværende tidspunkt. Dog savnes der en større ambition i forhold til konferencen, som en kapacitetsudviklende aktivitet. Det kunne eksempelvis forventes, at styregruppen tog initiativ til at mødes med de besøgende ressourcepersoner i forlængelse af konferencen for at sikre en kvalificeret og kapacitetsudviklende diskussion. Det anbefales, at inddrage FORDI i planlægningen og evt. inddrage dem som medarrangør for at trække på deres erfaring med rettighedsbaseret arbejde. Det er en dyr konference og det vurderes, at der er afsat mange timer til koordinering. Yderligere bemærkes det, at timerne er afsat i en meget kort periode (8 uger) og at denne periode kun starter 8 uger inden konferencen det vurderes at være en meget kort planlægningsperiode. Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 6 af 7

7 Initiativet støttes med et beløb på kr. Kan konferencen ikke gennemføres for dette beløb, må der sikres medfinansiering fra anden side. Initiativet skal indsende et revideret budget samt dokumentation for afslutning på fase 1 inden den endelige godkendelse gives. 6) Mellemamerika Demokrati Netværk (lead organisation: Mellemamerika Komiteen) Hensigten med et Mellemamerika Demokrati Netværk i Danmark er, at samle aktører der arbejder med udvikling i Mellemamerika for at analysere erfaringerne og den nuværende situation i de forskellige lande, og med inddragelse af repræsentanter fra folkelige bevægelser og organisationer i Mellemamerika at diskutere udviklingspotentialer og synergi imellem de forskellige indsatser. Arbejdet skal føde ind i og rodfæstes i de enkelte organisationers solidaritets-, projekt- og programarbejde i Mellemamerika. Der søges støtte til: 1) en indledende workshop, 2) vidensindsamling omkring arbejdet med demokrati og demokratiudvikling, fordelingspolitik, god regeringsførelse og fortalervirksomhed i Mellemamerika samt 3) etablering af en database til formidling af de indsamlede erfaringer. Fire organisationer står bag ansøgningen (Mellemamerika Komiteen, 3F, Verdens Skove og Dansk Handicap Forbund (DHF)). Hver organisation vil udpege et medlem til en styregruppe, der skal følge initiativet. Der er afsat kr. (ca. 51% af det samlede budget) til løn til en koordinator til en timepris af 325 kr. Erfaringsopsamlingen i Mellemamerika gennemføres af ulønnede praktikanter. Det vurderes, at ansøgningens hovedaktivitet (erfaringsindsamling med feltarbejde) ikke som separat aktivitet opfylder de tematiske kriterier i NGO FORUMs Retningslinjer og bevillingskriterier. Formålet med erfaringsindsamlingen beskrives bl.a. som en klarere vision for organisationernes arbejde, udfordringer og løsningsmodeller samt forståelse i det folkelige bagland, hvilket må formodes at være en integreret del af organisationernes arbejde allerede. Det vurderes også, at erfaringsindsamlingen kunne gennemføres uden en særskilt bevilling fra puljen til støtte af kapacitetsudvikling, da meget af arbejdet skal gennemføres af ulønnede praktikanter og DHF allerede er i gang med deres egen erfaringsindsamling. Initiativet virker heller ikke helt gennemarbejdet, idet der f.eks. ikke endnu er etableret kontakt med en lang række potentielt interesserede organisationer f.eks. International børnesolidaritet, IBIS m. f. Generelt er det uklart om initiativet først og fremmest har et bagudrettet formål, at indsamle erfaringer m.m., eller et mere fremadrettet formål. Det er mere konkret beskrevet, hvordan erfaringsindsamlingen skal foregå, end hvad man forestiller sig af få ud af den. Det er nævnt, at man forventer, at der vil blive produceret politikpapirer, men formålet er ikke klart. Nogle af de foreslåede aktiviteter kunne formodentlig finansieres gennem den del af Projektpuljen, som er rettet mod partnerskabsaktiviteter. En stor del af budgettet er allokeret til en koordinator placeret i Danmark på trods af at den største del af arbejdet udføres af ulønnede praktikanter i Mellemamerika. Det er første gang Mellemamerika Demokrati Netværket søger om støtte fra puljen. Indstilling: Initiativet støttes IKKE. Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012 Side 7 af 7

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere

Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere ÅRSRAPPORT 2011 PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING: Vidensdeling på tværs sammen bliver vi klogere INTRODUKTION NGO FORUMs årsrapport 2011 Udvikling opnås bedst i fællesskab skrev

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Rapporteringsformat Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

LAND projektet. Hvad vil LAND projektet? Hvad er udbytterne af LAND projektet?

LAND projektet. Hvad vil LAND projektet? Hvad er udbytterne af LAND projektet? Permakultur Danmark GUIDE til LAND netværket LAND - Læring og Netværk Demonstrationsprojekt Udarbejdet af Cathrine Dolleris for Permakultur Danmark Februar 2014 Indhold Læring og Netværk Demonstrationsprojekt...

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FRA MANAGEMENT TIL LEADERSHIP BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL TAG LEDERSKAB FOR EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING De lavest hængende frugter - Nedsat ressourceforbrug

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere