Midt i en reformtid ESB-netværkets årlige temakonference 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt i en reformtid ESB-netværkets årlige temakonference 2015"

Transkript

1 Notat fra ESB-netværkets årlige temakonference Torsdag d. 5. marts 2015 Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ 1. Velkommen til ESB-netværkets temakonference v/ebbe S. Hargbøl, ESB-netværket ESH bød velkommen til mødet og orienterede kort om baggrunden for afholdelse af årlig temakonference i marts i stedet for november. ESH gennemgik kort dagens program. 2. a) 4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet v /Signe Tychsen Philip (STP), UVM. EUD-reformen har som mål, at flere skal vælge og at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Eleverne skal udfordres på dygtighed, og tilliden til og trivselen på skolerne skal styrkes. Hvordan arbejder vi hen mod disse mål? Nedenstående er korte noter fra oplægget: STP orienterede om, hvilket styringsparadigme der er ift. de 4 klare mål, handlingsplaner og tilsynsmodel. Historien viser, at reformer ikke bare er noget, man ruller ud, og så virker det. Det er vigtigt, at der er klare retningslinjer for, hvilke mål og succeskriterier reformen skal måles på. UVM arbejder på at operationalisere de 4 mål og stille konkrete indikatorer. På institutionsniveau bliver det målt, hvor mange elever der efter 9. og 10. kl. søger erhvervsuddannelserne En anden hovedindikator er, at det skal måles, hvor mange elever der går fra GF1 til GF2 og fra GF2 til hovedforløb. Obligatoriske trivselsmålinger et ekspertudvalg undersøger, hvilke spørgsmål, der skal være obligatoriske fra centralt hold. Udgangspunktet i den kommende Handlingsplan er, at der spørges mindre ind til hvordan skolerne arbejder med slutmålene (procesorientering) og mere til, om skolerne når slutmålene (målorientering). Det er vigtigt at finde ud af, hvordan det går med de elever, der er startet før og efter reformen. Opfølgning og fremdrift og måltal implementeringsmål hvilke indikatorer skal der måles på, så UVM kan se at reformen implementeres og at effektmål realiseres. Kvalitetsudvikling Nye rammer Understøttende initiativer (Skoleudvikling i Praksis - SIP, kompetenceudvikling, læringskonsulenter) Opfølgning (kvalitetstilsyn, Handlingsplaner i nyt koncept, klare mål bindes op herpå) Data (datavarehus, implementeringsmål og følgeforskningsprojekt 10 hovedindsatsområder i forhold til de 4 klare mål) UVM har også brug for at komme tættere på og høre, hvad den enkelte underviser, administration mv. har brug for. 1.

2 UVM forsøger at holde et stort informationsniveau både på hjemmeside, i nyhedsbreve og på konferencer 2. b) Tilsyn og resultatopfølgning på erhvervsuddannelsesområdet v/birte Iversen (BI), Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTS). Tilsynet skal ramme bredere, og KTS vil gerne have et mere indikatorbaseret tilsyn, så det bliver nemmere at screene, hvordan skolerne lever op til de 4 klare mål. Målet med tilsynet er at forbedre undervisningens kvalitet og forpligte skolerne til at opfylde de klare mål. Der vil blive fokus på skoler med vedvarende dårlige resultater i forhold til de centralt stillede mål. Tilsynet skal være gennemsigtigt og proaktivt. Tæt og forpligtende dialog med de udfordrede skoler. Læringskonsulenter kan yde individuel rådgivning, som evt. er pålagt af UVM. Principper for valg af indikatorer og screeningsmodel, enkelthed og gennemsigtighed, aktualitet i data, der skal være sammenhæng mellem tilsynet og handlingsplanerne. Screener på hovedindikatorer, eks. udvikling i antallet af elever, der søger fra 9. og 10. kl. Andel af elever, som gennemfører grundforløbet og får en uddannelsesaftale Andel af elever med fag på højere niveau end det obligatoriske. Årshjul (tentativt) Ultimo september: Data trækkes i Datavarehuset De samme data anvendes i handlingsplaner og i tilsynet Fra september: Styrelsen screener på baggrund af data Ultimo januar: Offentliggørelse af Handlingsplaner på skolerne hjemmeside. Det forventes, at første Handlingsplan i det nye regi skal være på skolernes hjemmeside ultimo januar Processen skal være sammenhængende. Screeningsmodel Landsdækkende screening på hovedindikatorerne Et større antal skoler udvælges til nærmere undersøgelse. Evt. efterlyses en kort redegørelse fra skolen. Et antal skoler indkaldes til møde evt. tilsynsbesøg, hvor der tales med ledelsen, evt. underviser og elever Evt. inddragelse af læringskonsulenter Fremadrettede initiativer skal indgå i skolens handlingsplan Skolerne vil blive screenet samlet set/på skoleniveau og ikke på hver afdeling men er der enkelte afdelinger/områder på skolen, der skiller sig ud, kan der foretages en kombiscreening Spørgsmål/svar UU-centre skal give neutral information og vejlede den unge bedst muligt, så der vil ikke komme konkrete mål for UU-centrene. Talentspor/høj niveau/ekspertniveau: Hvordan dette defineres kommer til at fremgå af uddannelsesbekendtgørelserne de faglige udvalg definerer 2.

3 dette. Fagene skal defineres på forskellige niveauer både på almene fag og fag-faglige fag. Fuldførelseskriteriet 52 % som i dag bibeholdes, et relativt tidstro mål har bestået grundforløbet og har fået en praktikplads. Datavarehus data opdateres løbende tallene skal gerne kunne trækkes løbende, så både skolerne og UVM har de samme tal. Data skal være så tidstro og aktuelle som muligt. AMU der arbejdes med VIS Kvalitet, og om man kan stille nogle andre fælles spørgsmål ud fra samme tankegang, således at der kan screenes på baggrund af nogle indikatorer. 3. Opsamling fra diskussioner ved bordene og fremlæggelse af diskussionerne og spørgsmål til og evt. svar fra STP og BI. Hvordan kan man bedst muligt understøtte reformen, når den møder skolernes, undervisernes og elevernes konkrete oplevelser? Hvilke krav stiller en succesfuld implementering til skolerne og eleverne? Hvad skal ministeriet og andre aktører gøre anderledes? Der skal komme gode og grundige vejledninger til, hvordan skolerne skal registrere, så alle skoler registrerer ens. Underviserne trænger til arbejdsro derfor er det vigtigt med klare udmeldinger fra UVM om, at arbejdet med reformen kommer til at strække sig over kommende år. Bliver HØPG lettere at komme igennem? Det pædagogisk / didaktiske område skal inddrages på flere områder brug kræfter på, at HPØG også bliver skolernes arbejdsredskab skolerne forsøges inddraget i arbejdet, da det er svært at fastsætte indikatorer ift. det pædagogisk /didaktiske område. Hvad gør skolerne ved de unge, som ikke får mulighed for at komme ind på erhvervsskolerne grundet karakterkravene? Skolerne opfatter det som et kæmpeproblem. Det kommer til at kræve et andet skolesamarbejde på tværs af uddannelsesområder og med andre aktører. Snitfladen til STU-området ungdomsuddannelse til de elever, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse. Hvad er målgruppen på den kombinerede ungdomsuddannelse? Udgangspunktet er at ligge så tæt på EGU, som muligt. I Forløbsstatistikken skal det være muligt at se andelen af afbrud uden omvalg som værende ordinær, delaftaler eller skolepraktikaftaler. Det aftales, at UVM formidler dette spørgsmål videre til STIL. Mere info findes på: 4. Ledelse er også en medarbejdersag: Nye leder og underviseroller. v/rektor Stefan Hermann (SH), Professionshøjskolen Metropol EUD-reformen og gymnasiereformen som snart også banker på stiller nye krav til organisationen som et levende arbejdsfællesskab og til strategisk ledelse. Til ledere der må intervenere og til undervisere, der må blande sig i hinandens arbejde. Nedenstående er korte noter fra SHs oplæg: De indre kvalitetsløft bliver de sværeste i reformen. 3.

4 OK-13 og reformen er et forsøg på at komme tættere på uddannelsen og de unge, så de bliver stolte af deres håndværk. OK-13 er en ny mulighed for at skabe et kvalitetsløft af uddannelserne og samtidig skabe et sammenhængende arbejdsfællesskab. Produktionsløft der skal læses flere timer. Kapacitetsløft ift. ledelsesudvikling. Kompetenceudvikling af lærere skal være teambaseret. Digitalisering, bevægelse, undervisningsdifferentiering. Hvad kommer vi fra: Der er ingen forskning af, hvad lærernes arbejdstidsregler har betydet for uddannelsesområdet i forhold til kvalitet i undervisningen og læring hos eleverne. Afvikling af en fælles tids-logik for det meste af uddannelsessystemet uanset niveau. Begrundet med: Beskyttelse mod nedslidning, kvalitet, lighed (alle er det samme), indflydelse (A og B-siden deler magten) og fleksibilitet (når timerne er der, går ingen op i, om det er forberedelse eller undervisning). Ledelsespraksis er blevet administrativ lommeregneren som symbol. Stor stabilitet få karriere og udviklingsmuligheder på kerneydelsen som er uddannelse Hvad har vi af muligheder: Ledelsesudvikling ledere skal være faglige og strategisk organisatorisk tænkende. Bestyrelsen må orientere sig om organisationens forandringspunkter og være strategiske Vi skal kunne evne analysere os selv hvor står vi (man ved det kun på nøgletal) der findes mange tal uden viden hvor vil vi hen og hvad skal der ske. Dyrt betalte lærepenge Planlæg og skab stabilitet på kerneydelsen Medarbejderne skal med på rejsen dialog dialog dialog gør præmissen klar og spørg dem! Hav bestyrelsen med ombord ledelsen skal i alle led være sammenhængende Træn og øv jer. Gør det med hinanden, med kollegerne, grib det scenisk an, find de nye sprogspil, begreber etc. Lad være med at dæmonisere fortiden. Tag bekymringer alvorligt, men udfordr standardsvarene Søg sammenhængende bistand i forhold til institutionsudvikling, ledelsesudvikling, kompetenceudvikling af lærerne og undervisningsudvikling. Alt peger instinktivt på fragmentering heraf, men det går ikke. 4.

5 5. ESB-netværkets beretning og valg til Styregruppe 15 deltagere og ESB-sekretariatet 1. Beretning og økonomi (herunder regnskab 2014 og årskontingent 2015) Beretning ESH fremlagde beretning med årets aktiviteter jf. præsentationen, som er vedlagt notatet. Beretning taget til efterretning og godkendt. Regnskab 2014/budget 2015 Regnskab-14 og budget-15 blev godkendt. Kontingentet forsætter uændret godkendt af forsamlingen. 2. Valg af styregruppemedlemmer Inden for hver skoleform blev følgende valgt eller genvalgt til ESBstyregruppen: Tekniske/merkantile erhvervsskoler Heidi B. Nielsen, CELF (på valg i 2016) Mia Rasmussen, Aarhus Tech (på valg i 2016) Kristine Birch Kristensen, TEC nyvalgt (på valg i 2017) Katarina Held, Erhvervsskolen Nordsjælland suppleant nyvalgt (på valg i 2016) VUC Per Andersen (på valg i 2016) Signe Gylling genvalgt (på valg i 2017) Suppleant afventer SOSU Sanne Sandal (på valg i 2016) Ole Rømer nyvalgt Peter Madsen nyvalgt På det førstkommende styregruppemøde afgør Ole Rømer og Peter Madsen, hvordan de arrangerer sig som hhv. medlem i (2 år)og suppleant til (1 år) styregruppen. Specialundervisning Gitte Jensen, CSV Kolding Suppleant afventer CSV Kolding kontakter de øvrige specialundervisningsskoler for at finde en suppleant. 3. Input til 2015/16-aktiviteter Forsamlingen tilsluttede sig styregruppens indstilling om, at den nye styregruppe gennemgår ESB-netværkets retningslinjer til beslutning på den Årlige temakonference i Fokus på implementeringen af EUD-reformens kvalitetsopgaver. 5.

6 Revidere ETU-spørgerammerne (når EUD-reformens obligatoriske spørgsmål ligger fast). Fokus på udviklingen af kommende gymnasiereform. Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af et idekatalog til en elevtrivselsspørgeramme for skolepraktikelever (evt. samle de eksisterende spørgerammer fra den arbejdsgruppe, som har været nedsat). Karakterniveauer at kunne give de rigtige karakterer og undervise på niveauer (A-B-C-D-E-F-G ) 6. Den nye styregruppe samles til et kort møde Styregruppen samledes til et kort møde og næste møde blev aftalt til den 9. april 2015 kl Mødet afholdes på Syddansk Erhvervsskole, Munke Mose Alle 9, 5000 Odense C lokale 18. ESB-sekretariatet indkalder via Outlook. Referent Lajla Pedersen ESB-sekretariatet tlf mail 6.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne.

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere