Formand Philip Lehn Brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Philip Lehn Brand"

Transkript

1 Årgang 8, Nummer T H Y - M O R S L Æ R E R K R E D S Nyhedsbrev Alle medlemmer af Thy-Mors Lærerkreds ønskes en god jul og et godt nytår Formand Philip Lehn Brand I dette nummer: 15 procent af Susanne Lyders Hansen Side 2 Fra pensionistudvalget Side 2 og 9-10 Arbejdsmiljøregnskabet af Susanne Lyders Hansen Side 3 Pas på dig selv og hinanden af Bent Pedersen Side 5 Nyt fra FTR Thisted af Susanne Lyders Hansen Side 7

2 15 procent Af Susanne Lyders Hansen FTR Thisted Der er vist enighed om, at der skal ske noget Men enigheden om, hvad der skal ske - og ikke mindst hvordan - er ganske uklar. Regeringen har et mål om, at Danmark i løbet af en tiårig periode skal være rykket op i den meget omtalte TOP FEM i Pisa. Samtidig er der det ambitiøse mål, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, hvilket inkluderer gode læsefærdigheder Hvis målene skal opfyldes, skal noget ske. Vi ved, at ca. mange af de danske elever klarer sig udmærket i skoleforløbet og derefter, - så det er ikke dem vi skal have fokus på. Det må være, at det er de sidste 15%. Hvad kan vi, skolen, så gøre for dem? Er det skiftende klasser og holddeling på tværs af klasser og klassetrin? En satsning på, at eleverne styrer egen udvikling og læring? Elevgrupper baseret på individuelle fritidsinteresser, udviklingsbehov og læringsstile på tværs af alder? Det lyder besnærende, - nyt og innovativt. Et opgør med en lærer, en klasse, et klasseværelse. Det vil tilgodese de elever, der har det som fisk i vandet, når de selv får mulighed for at vælge og strukturere deres arbejde. Respekt for det. Men er det her, vi skal lægge hovedvægten, hvis vi vil have alle med, - også de sidste 15 procent? Nok ikke. Vi ved, at der er elevgrupper, som har brug for faste strukturer, hyppige feedback fra deres lærere, klare og entydige mål, overskuelighed. Mon ikke dette er dækkende for en ganske stor del af de 15 PROCENT, vi gerne vil have med? Vi ved fra Sverige og Finland, hvad der virker og ikke virker i skolen. I Sverige har man konstateret, at fleksibel skole, frit skolevalg og øget individualisering har betydet større ulighed mellem elevgruppen og skoler. Det har haft en negativ indflydelse på kundskabsformidlingen, og er en forklaring på, hvorfor svenske elever klarer sig dårligere i dag end for tyve år siden. I Finland lægger man stor vægt på klasserumsledelse, faste rammer og strukturer. Sammen med en række andre faktorer, herunder en effektiv og velorganiseret specialundervisning, bevirker det, at landet placeres i toppen af den så berømte Pisa-rangliste. Vi laver naturligvis skole for alle elever, Men når vi skal beslutte, at noget skal ske, for at det rykker, skal vi nok tænke os godt om. Lægges hovedvægten på det fleksible og individuelle bliver det et goddag til sorteringsskolen Og et farvel til de 15 PROCENT. Læs: Verdens bedste folkeskole, finsk og dansklæringsmiljø af Frans Ørsted Andersen Nyt fra pensionistudvalget. Pensionistudvalget i Thy-Mors Lærerkreds ønsker alle medlemmer af fraktion 4 en glædelig jul og et godt nytår. Samtidig takker udvalget for opbakning til de arrangementer, der har været afholdt i Arrangementer i 2011 sendes i folder med det kredsblad, der udsendes i februar, men sæt allerede nu et stort X i kalenderen den 17. marts, hvor der bliver mulighed for at blive beriget på alle måder ved tidligere højskoleforstander Annemarie Morris, der underholder med foredrag om Mig og min kinesiske familie, samt en smuk og kunstnerisk oplevelse Ord & toner i fugleperspektiv. Side 2

3 Arbejdsmiljøregnskabet: Investering i arbejdsmiljø er hurtigt tjent hjem Af Susanne Lyders Hansen, FTR Thisted Kommune COWI har lavet en interessant rapport Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller. I Denne rapport bliver der for første gang sat kroner og øre på, hvad et dårligt arbejdsmiljø koster arbejdspladserne. Det sker for at få arbejdspladserne til at gøre noget ved de svimlende 64 milliarder kroner, der årligt bruges på arbejdsmiljøproblemer. Problemerne kan løses for penge, som er tjent ind i løbet af højst 2 år, viser COWIs beregninger. Ledelsen og medarbejderrepræsentanten har fået et arbejdsredskab. Årligt koster konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø det danske samfund 64 milliarder kroner. En svimlende sum, der fx svarer til løn til offentligt ansatte. Arbejdsmiljøproblemerne kan ikke løses på samfundsplan. Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø skal gøres på den enkelte arbejdsplads i samarbejde med ledelse og medarbejdere. Samlet kan arbejdspladserne høste JACKPOT for os alle ved en ordentlig arbejdsmiljøindsats. Økonomiberegning i arbejdsmiljøet Det er klart, at den enkelte arbejdsplads har svært ved at forholde sig til 64 milliarders udgifter pga dårligt arbejdsmiljø. Derfor har COWI for første gang nogen sinde i sin rapport sat kroner og øre på, hvad et givent arbejdsmiljø koster en virksomhed,- hvad det koster at rette op på det,- og hvor hurtigt investeringen er tjent hjem. Her er vi væk fra de fine hensigtserklæringer og har fokus på bundlinjen i ren økonomiberegning. Det kan være incitamentet for mange arbejdsgivere i tider med smalhals! Arbejdspladserne får dermed et redskab til at tage fat på netop de arbejdsmiljøproblemer, der er knyttet til deres arbejdsområde/ produktion og arbejdsforhold. Og budskaberne i rapporten er klokkeklare: Dårligt arbejdsmiljø betyder unødvendige omkostninger Mange omkostninger er skjulte i arbejdspladsens regnskaber De skjulte omkostninger er større end de synlige. Forbedringer betaler sig COWIs undersøgelser viser, at de skjulte omkostninger ved arbejdsbetinget sygefravær er mindst dobbelt så store som det, der fremgår direkte af virksomhedens regnskab, altså lønnen til den ulykkes- eller stressramte under sygdom. De skjulte omkostninger handler om bl.a. tab af produktivitet, kvalitetsforringelser, virksomhedens tid til at håndtere sygefraværet og arbejdsmiljøorganisationens opfølgning af det arbejdsmiljøproblem, der har ført til sygefraværet. Der er eksempler på, at de skjulte omkostninger er 20 gange større end de synlige. Ledelsen, AMRen og rapporten Cowis pointe er, at ingen enkeltarbejdsplads kan forholde sig til milliarder i et samfundsregnskab, men at man på mange arbejdspladser vil tage et arbejdsmiljøregnskab alvorligt, når regnskabet er nærværende og når der kan fremlægges beregninger for, hvad en helt almindelig gennemsnitlig arbejdsulykke koster, og hvad man dermed kan spare, når man tager de skjulte omkostninger med. Ledelse og arbejdsmiljørepræsentanten kan tage rapporten i hånden og finde frem til de beregninger, der kan bane vejen for forbedringer på deres arbejdsplads. Side 3

4 Arbejdsglæden er vigtig Netop arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø er helt afgørende for at holde sygefraværet nede og produktionen i top, viser COWIs beregninger. Medarbejdere, der ikke er glade for at gå på arbejde, og medarbejdere, der har et dårligt forhold til deres kolleger, har 4,8 gange så stort et sygefravær som medarbejdere, der er glade for at gå på arbejde, og som har et godt forhold til deres kolleger. COWI dokumenterer i sin rapport, at omkring en tredjedel af det samlede sygefravær, som i sygedagpenge og løn under sygdom koster samfundet cirka 37 milliarder kroner om året, kan skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor er der rigtig meget at hente økonomisk og trivselsmæssigt - i et forbedret psykisk arbejdsmiljø. Investeringerne vil være tjent hjem allerede efter et par år, fastslår rapporten. Ledelse og medarbejdere i samarbejde Der har været fokus på arbejdsgiverens ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø i mange år. Ved overenskomstforhandlinger er der aftalt indsatser for at fremme trivsel og arbejdsglæde, Hoved-MED og Lokal- MED har aftalt retningslinjer for håndtering af stress, mobning, vold og meget andet. Alligevel er vi ikke kommet i mål med det gode arbejdsmiljø. Det viser tallene i al sin klarhed. Man må spørge sig selv: hvorfor ikke? Rapporten dokumenterer, hvad vi hele tiden har vidst. Nemlig, at der både er god fornuft og økonomi i at satse på et godt arbejdsmiljø. Alt for mange dør, kommer ud for en ulykke eller bliver fysisk eller psykisk nedslidte på de danske arbejdspladser. Det koster den enkelte og familien ufattelige lidelser og samfundet - arbejdspladsen umådelige summer. Der burde ikke være nogen undskyldning for ikke at rette op på forholdene. Rapporten Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller dokumenterer ovenstående og er et arbejdsredskab, der kan understøtte det igangværende arbejde. Hermed en opfordring til Lokal-MED, til ledelse, AMR og TR og andre interesserede om at downloade rapporten, læse fra s og dernæst dykke ned i de afsnit, der måtte være relevante for netop jeres arbejdsplads. Kilde: Side 4

5 Forflyttelser/strukturændringer Pas på dig selv og hinanden Af Bent Pedersen næstformand Thy-Mors Lærerkreds og Thisted Kommune har aftalt en procedureretningslinje vedr. forflyttelser. Det er dansk arbejdsretlig praksis, at arbejdsgiveren som en del af ledelsesretten har beføjelse til at beslutte, hvem der skal afskediges ved arbejdsmangel. Beslutningen hviler på arbejdsgiverens skøn, og der er normalt vide rammer for udøvelsen af skøn. Ved at vedtage retningslinjer, der angiver hvilke hovedhensyn eller kriterier, der skal lægges til grund for skønnet, kan man begrænse ledelsens frie skønudøvelse. Information fra MED-systemet Det påhviler MED-udvalget at sørge for at informere medarbejderne om det arbejde, der foregår i udvalgene, da udvalgene træffer beslutninger, der er væsentlige for medarbejdernes forhold. Det er derfor vigtigt, at der i udvalgene på alle niveauer er klare linjer for, hvordan medarbejderne skal informeres: hvem, hvad, hvordan og hvornår. Informationerne kan både ske skriftligt og mundtligt. Det bør nøje overvejes, hvilke former der egner sig bedst. Beslutninger om procedurer m.v. om afskedigelser/forflyttelser har medarbejderne typisk mange spørgsmål til. Øvrig information Tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes muligheder for at imødekomme kollegernes stærke behov for information, rådgivning og støtte tilgodeses bedst muligt, jo større kendskab medarbejderne har til procedurer og tidspunkter, og derved opleves der mindre usikkerhed i situationen. Den vedtagne procedureretningslinje burde tage højde for medarbejdernes usikkerhed, men den må ikke stå alene. En grundig gennemgang og tid til at spørge ind vil være en meget vigtig investering i arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Psykiske reaktioner og krisehjælp i forbindelse med forflyttelse/afskedigelse Det er væsentligt, at kredsene i videst muligt omfang sikrer, at forvaltningen tilbyder psykologsamtaler til de lærere, der har behov for bearbejdning af de krisereaktioner, der opstår inden, under og efter forflyttelserne/afskedigelserne. Hvis der ikke gives nogen form for psykologbistand, kan de berørte medlemmer, der har behov for psykologbistand, henvises til at kontakte rådgivningen i Danmarks Lærerforening efter den sædvanlige fremgangsmåde med den risiko for ventetid, dette indebærer. I perioden frem til afklaring af, hvem der skal forflyttes/afskediges, vil alle ansatte naturligt kunne føle sig usikre og utrygge. Det er vigtigt, at skolens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er opmærksomme på at sikre åbenhed om, at denne fase er vanskelig for alle. Når forflyttelsen/afskedigelsen er en realitet, kan der hos den enkelte opstå krisereaktioner i form af: Afmagtsfølelse, mindreværd eller vrede Uvirkelighedsfølelse, angst eller en følelse af forstening og tomhed Kvalme, rastløshed, uro og søvnproblemer Reaktionerne vil være vidt forskellige fra person ril person, ligesom der kan opstå psykiske reaktioner hos de lærere, der ikke rammes af forflyttelse/afskedigelse, f.eks. i form af skyldfølelse. På trods af, at forflyttelsen/afskedigelsen sker som følge af strukturændringer og besparelser, vil den enkelte i reaktionsfasen bruge en del energi på at overveje spørgsmålet om hvorfor er det netop mig, der skal forflyttes/afskediges? Her skal ledelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanten være klar på en snak. Når de forflyttede/afskedigede lærere har bearbejdet reaktionerne, er det hensigtsmæssigt, at der helt konkret laves aftaler om, hvordan den sidste arbejdsdag og selve afskeden med skolen skal forløbe. Ingen bør afslutte forløbet uden en egentlig afsked og et godt farvel til arbejdspladsen, kolleger, ledelse, elever og forældre. Hjælp til medlemmer, der må leve med stor usikkerhed Når der i forbindelse med ændringer af skolestrukturen sker afskedigelser og forflyttelser betyder det en stor belastning af det psykiske arbejdsmiljø for alle ikke mindst den, der bliver ramt. Det, ikke selv at Side 5

6 kunne bestemme, hvor længe man vil blive på sin arbejdsplads, er svært, fordi arbejde er betydningsfuldt i forhold til vores identitet, kompetencer, kollegaer og naturligvis lønindkomst. Så der er meget på spil for de enkelte. For mange vil en afskedigelse eller en forflyttelse medføre, at men kommer i krise. Krise handler om at opleve tab eller angst for at lide tab. Kriseforløb: Når man bliver kaldt ind til skolelederen og får at vide, at man skal afskediges eller forflyttes kommer mange i chok. Ofte regner man ikke med, at det er en selv, der kan blive ramt. Chokfasen er kendetegnet ved en følelse af uvirkelighed, benægtelse af det skete, ulogiske tanker og handlinger, blokeringer af følelser, overaktivitet eller apati. Udadtil vil man måske virke helt rolig. Denne fase varer fra et par minutter til flere dage. Anden fase er reaktionsfasen, som er kendetegnet ved, at man så småt erkender den nye situation, følelserne fylder meget, det er svært at koncentrere sig eller have overblik over noget, man oplever sig mindreværdig, kan have fysiske symptomer og utilpashed, har en kort lunte og tendens til at isolere sig. Denne fase varer ofte 4-6 uger. Tredje fase bearbejdningsfasen er kendetegnet ved, at der stadig er mange følelser men med mindre intensitet og varighed, følelserne dominerer ikke så meget mere og de ubehagelige reaktioner glider mere i baggrunden. Nutid og fremtid optager i højere grad tankerne og følelserne. Denne fase kan vare helt op til et år. Det er de normale reaktioner på en unormal situation, som det er nødvendigt, at skolerne har en kriseberedskabsplan for. Allerede når man begynder at tale om ændring af skolestrukturen, kommer usikkerheden og angsten, hvad vil ændringen betyde for mig. I hele høringsfasen inden beslutning og gennemførelse af strukturændringerne er det vigtigt at være opmærksom på en klar og tydelig ledelsesmæssig styring og opmærksomhed på informationer til medarbejderne, så de føler sig involveret i processen. Når strukturændringer medfører afskedigelser og forflyttelser, er det vigtigt, at skolen har et kriseberedskab, som indeholder aftaler om, hvordan afskedigelser og forflyttelser skal håndteres. For skolelederen er det vigtigt selv at være forberedt på det personlige plan, så skolelederen kan være bedst muligt til stede for den ramte. Erfaringen viser, at en kort samtale med en mulighed for en senere opfølgning kan være en god model. Hvis den ramte får et chok under samtalen, kan vedkommende ikke huske samtalen bagefter. Det kan være en god ide at have TR eller AMR med til at lytte. Efter samtalen vil den ramte ofte være konfus, hvorfor det er en god ide at sikre, at TR, AMR eller en nær kollega er til stede og lytter. Når man er kriseramt, har man brug for at fortælle om sin oplevelse igen og igen, ligesom man har brug for at blive fulgt hjem. For den ramte opleves det ofte meget skamfuldt at blive afskediget eller forflyttet, at få at vide at man kan undværes. En naturlig reaktion på skamfuldhed kan være at trække sig fra kontakt. Derfor er det vigtigt på arbejdspladsen at involvere den ramte og ved sygemelding at holde kontakten. Når sidste arbejdsdag oprinder, er det vigtigt at markere den uanset, om den ramte er sygemeldt eller ej. Ofte er der traditioner på skolen for at sige farvel, og hvis traditionen er for uoverskuelig kan et mindre pompøst arrangement gøre det. At sige farvel betyder, at man mindes samarbejdet og de gode minder samt gør sig klar til at sige goddag til det nye. En vigtig afslutning på processen er, når strukturændringerne er gennemført, at samle gruppen og få talt forløbet igennem med alle de følelser, det har indebåret, og at se på kompetencer i forhold til arbejdsfordelingen fremover. Måske skal der også siges goddag til nye kolleger i forbindelse med forflyttelser. Har skolen for øvrigt retningslinjer for modtagelse af nye kollegaer? At arbejde med ændringer af skolestrukturen på det psykosociale plan kræver en god forberedelse for at sikre en ordentlig proces. Både forflyttelser men særligt afskedigelser er oplevelser, der huskes mange år efter, derfor er en god personalepolitik på området vigtig for en skoles omdømme. Side 6

7 Nyt fra FTR Thisted Af Susanne Lyders Hansen, FTR Thisted kommune Der arbejdes godt med arbejdsmiljø i såvel BFforvaltnings-MED som I Hoved-MED. Forvaltnings-MED afholdt temadag Fra stress til trivsel for alle Lokal-MED i BF-forvaltningen i slutningen af september, og evalueringen viser, at der kom god faglig viden og gode redskaber til at videreudvikle samarbejdet i Lokal-MED. Flere Lokal-MED har taget IGLO-modellen i brug m.h.p. at optimere arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Der var stor tilfredshed med at være på kursus med sin leder og sammen få startet op på MED-arbejde om arbejdspladsens trivsel. Trivselsundersøgelsen er gennemført, og Lokal-MEDs drøftelser og handleplaner er indsendt til forvaltningerne. Det er klart, at svarprocenten er for lille, og at der næste gang skal være et bedre oplysningsarbejde om undersøgelsen, så alle medarbejdere indser værdien af at besvare. Det er også klart, at it-problemer skal løses, så de ikke står i vejen for besvarelser. Den væsentligste værdi ved trivselsundersøgelsen er, at Lokal-MED og dernæst medarbejdergruppen drøfter og finder løsninger på de særlige arbejdsmiljøfelter, som trivselsundersøgelsen trækker frem. Det kan være felter, hvor arbejdspladsen er særlig stærk i forhold til trivsel, og dermed en undersøgelse af, hvordan der kan genereres mere af det gode eller felter, hvor arbejdspladsen er svag, og dermed en undersøgelse af, hvordan man målsætter og handleplanlægger i forhold til en svaghed. Dernæst er det væsentligt, at arbejdsgiveren, her direktøren for BF-forvaltningen, får skriftlig redegørelse over, hvilke arbejdspladser, der har problemer med trivselen, sådan at der kan tages arbejdsgiveransvar for at forbedre arbejdsmiljøet, hvor det er dokumenteret påkrævet. Hoved-MED har ligeledes en invitation til temadag for Lokal-MED Lokal-Med i spil, idet det er Hoved-MEDs mål, at alle Lokal-MED får de bedste redskaber til at løse de opgaver, der påhviler Lokal-MED i forhold til MEDaftalen. Heraf er arbejdsmiljøet en stor del. Temadagens vision for MED-arbejdet lokalt er, at: Alle Lokal-MED arbejder strategisk og er synlige og anerkendte på arbejdspladsen. Ud fra MED-aftalens formål samt kap.4 Information og beslutninger udarbejdes kvalificeret årsplan. Der vil blive arbejdet med lokal-meds opgaver Der arbejdes med at kvalificere arbejdsprocesserne i Lokal-MED samt på at kvalificere beslutningsgrundlag. Kan Lokal-MED arbejde mere hensigtsmæssigt, effektivt og målrettet? Lokal-MED ser sig selv som en medspiller til beslutninger i Hoved-MED. I Hoved-MED har vi netop evalueret kommunens stresspolitik/retningslinjer. I den sammenhæng vil jeg opfordre til, at man på arbejdspladserne jævnligt evaluerer stressindsatsen i Lokal-MED og blandt medarbejderne, - det er lokalt, at der skal tales om og sættes ind for at mindske stress. I Hoved-MED har medarbejdersiden fremsendt forslag til Retningslinjer for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Forslaget blev godkendt. Væsentligt i forhold til den enkelte arbejdsplads er følgende afsnit: Lokalt niveau Hvert lokalt MED-udvalg aftaler egen procedure for inddragelse i og drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold på eget arbejdssted Hvor der afholdes personalemøder med MED-status, skal der ligeledes ske inddragelse i drøftelserne af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Medarbejdernes udtalelser og bemærkninger til budgettet for arbejds- og personaleforhold vedlægges den videre behandling af budgettet. Side 7

8 D.25/11 havde BF-forvaltningen og kredsen inviteret leder, AMR og TR fra kommunens skoler til en dag om forflyttelser, hvor Susanne Grove fra Rådgivningen og Steen Dam fra Organisation og arbejdsmiljø, DLF var kursusholdere. Formålet med dagen var, - ud fra de aftalte retningslinjer for forflyttelser, - at give TR, AMR og leder de bedste redskaber til at håndtere forflyttelser og evt. skolenedlæggelser, med ønsket om at situationen også kan medføre en positiv udviklingsproces. Susanne og Steen er eksperter på hvert deres felt, så der var faglige indlæg om retsgrundlag, lovgivning, personale og arbejdsmiljø, håndtering af stress og kriser. På dagen blev der startet op på en procesbeskrivelse for hver skole i forhold til at sige farvel og goddag til kolleger. Det var en god dag for skolerne. Ny skolechef. Pr 1. december tiltræder Jesper Carlsen som ny skolechef i Thisted Kommune. Det var interessant at være en del af ansættelsesudvalget, og det er med gode forventninger, at jeg ser frem til kredsens og FTRs/mit samarbejde med Jesper Carlsen. Valg af AMR til BF-MED og Hoved-MED Mødet er flyttet til torsdag den 6. januar 2011 Jeg vil på det kraftigste anbefale alle AMRere på skolerne til at møde op TORSDAG d. 6. januar kl i Thyhallens konferencelokale mhp at vælge AMR repræsentanter fra vores fagområde til Hoved-MED og BF-MED. I Hoved-MED har DLF 1 AMR-repræsentant ud af 4 I BF-MED er der 3 AMR-repræsentanter, her har DLF haft en af pladserne. Der stemmes om repræsentationen, så derfor er det vigtigt, at alle AMRere fra DLF sørger for, at vi får vores pladser. Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi trænger alle til en dejlig ferie med tid til familie og venner. Tak for godt samarbejde med alle kolleger på skolerne, særlig tak til TR-gruppen og AMR-gruppen. De bedste julehilsner fra Susanne Lyders Hansen Side 8

9 Side 9 N Y H E DS B R E V

10 Side 10 N Y H E DS B R E V

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Indledning Dette er en lille folder til dig som er arbejdsmiljørepræsentant på en skole/enhed som hører under Billund lærekreds. Det er meget vigtigt, at du

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Konkrete eksempler på procedureretningslinje for større rationaliserings- og omstillingsprojekter Procedureretningslinje om inddragelse af MED-organisationen i forbindelse med udbud af opgaver i Gentofte

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk

VIDEN OG GOD PRAKSIS. Stress skal løses i. fællesskab. frastresstiltrivsel.dk Stress skal løses i VIDEN OG GOD PRAKSIS fællesskab frastresstiltrivsel.dk Kampagnen: Fra stress til trivsel Stress skal løses i fællesskab Videncenter for Arbejdsmiljø, 2011 Lersø Parkallé 105 2100 København

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard BLIV BEDRE RUSTET TIL AT YDE PSYKISK FØRSTEHJÆLP Onsdag d. 13/11 2013 kl. 14:00 15:30 v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard 70 10 86 00 / 24 28 91 51 FORMÅL Give handlemuligheder og større sikkerhed

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Personalemøde med MED-status

Personalemøde med MED-status Cafémøder er for alle beboere, familiemedlemmer og medarbejdere og afholdes hver 4.onsdag kl. 14.00 16.00 Dagsordenspunkter kan sættes på under mødet. Personalemøde med MED-status Dato: 22. april 2015

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops?

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen Seniorkonsulent Anne Sophie Hensgen Arbejdsmiljøkonference d. 11. november 2014 Formål 1.

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere