Formand Philip Lehn Brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand Philip Lehn Brand"

Transkript

1 Årgang 8, Nummer T H Y - M O R S L Æ R E R K R E D S Nyhedsbrev Alle medlemmer af Thy-Mors Lærerkreds ønskes en god jul og et godt nytår Formand Philip Lehn Brand I dette nummer: 15 procent af Susanne Lyders Hansen Side 2 Fra pensionistudvalget Side 2 og 9-10 Arbejdsmiljøregnskabet af Susanne Lyders Hansen Side 3 Pas på dig selv og hinanden af Bent Pedersen Side 5 Nyt fra FTR Thisted af Susanne Lyders Hansen Side 7

2 15 procent Af Susanne Lyders Hansen FTR Thisted Der er vist enighed om, at der skal ske noget Men enigheden om, hvad der skal ske - og ikke mindst hvordan - er ganske uklar. Regeringen har et mål om, at Danmark i løbet af en tiårig periode skal være rykket op i den meget omtalte TOP FEM i Pisa. Samtidig er der det ambitiøse mål, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse, hvilket inkluderer gode læsefærdigheder Hvis målene skal opfyldes, skal noget ske. Vi ved, at ca. mange af de danske elever klarer sig udmærket i skoleforløbet og derefter, - så det er ikke dem vi skal have fokus på. Det må være, at det er de sidste 15%. Hvad kan vi, skolen, så gøre for dem? Er det skiftende klasser og holddeling på tværs af klasser og klassetrin? En satsning på, at eleverne styrer egen udvikling og læring? Elevgrupper baseret på individuelle fritidsinteresser, udviklingsbehov og læringsstile på tværs af alder? Det lyder besnærende, - nyt og innovativt. Et opgør med en lærer, en klasse, et klasseværelse. Det vil tilgodese de elever, der har det som fisk i vandet, når de selv får mulighed for at vælge og strukturere deres arbejde. Respekt for det. Men er det her, vi skal lægge hovedvægten, hvis vi vil have alle med, - også de sidste 15 procent? Nok ikke. Vi ved, at der er elevgrupper, som har brug for faste strukturer, hyppige feedback fra deres lærere, klare og entydige mål, overskuelighed. Mon ikke dette er dækkende for en ganske stor del af de 15 PROCENT, vi gerne vil have med? Vi ved fra Sverige og Finland, hvad der virker og ikke virker i skolen. I Sverige har man konstateret, at fleksibel skole, frit skolevalg og øget individualisering har betydet større ulighed mellem elevgruppen og skoler. Det har haft en negativ indflydelse på kundskabsformidlingen, og er en forklaring på, hvorfor svenske elever klarer sig dårligere i dag end for tyve år siden. I Finland lægger man stor vægt på klasserumsledelse, faste rammer og strukturer. Sammen med en række andre faktorer, herunder en effektiv og velorganiseret specialundervisning, bevirker det, at landet placeres i toppen af den så berømte Pisa-rangliste. Vi laver naturligvis skole for alle elever, Men når vi skal beslutte, at noget skal ske, for at det rykker, skal vi nok tænke os godt om. Lægges hovedvægten på det fleksible og individuelle bliver det et goddag til sorteringsskolen Og et farvel til de 15 PROCENT. Læs: Verdens bedste folkeskole, finsk og dansklæringsmiljø af Frans Ørsted Andersen Nyt fra pensionistudvalget. Pensionistudvalget i Thy-Mors Lærerkreds ønsker alle medlemmer af fraktion 4 en glædelig jul og et godt nytår. Samtidig takker udvalget for opbakning til de arrangementer, der har været afholdt i Arrangementer i 2011 sendes i folder med det kredsblad, der udsendes i februar, men sæt allerede nu et stort X i kalenderen den 17. marts, hvor der bliver mulighed for at blive beriget på alle måder ved tidligere højskoleforstander Annemarie Morris, der underholder med foredrag om Mig og min kinesiske familie, samt en smuk og kunstnerisk oplevelse Ord & toner i fugleperspektiv. Side 2

3 Arbejdsmiljøregnskabet: Investering i arbejdsmiljø er hurtigt tjent hjem Af Susanne Lyders Hansen, FTR Thisted Kommune COWI har lavet en interessant rapport Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller. I Denne rapport bliver der for første gang sat kroner og øre på, hvad et dårligt arbejdsmiljø koster arbejdspladserne. Det sker for at få arbejdspladserne til at gøre noget ved de svimlende 64 milliarder kroner, der årligt bruges på arbejdsmiljøproblemer. Problemerne kan løses for penge, som er tjent ind i løbet af højst 2 år, viser COWIs beregninger. Ledelsen og medarbejderrepræsentanten har fået et arbejdsredskab. Årligt koster konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø det danske samfund 64 milliarder kroner. En svimlende sum, der fx svarer til løn til offentligt ansatte. Arbejdsmiljøproblemerne kan ikke løses på samfundsplan. Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø skal gøres på den enkelte arbejdsplads i samarbejde med ledelse og medarbejdere. Samlet kan arbejdspladserne høste JACKPOT for os alle ved en ordentlig arbejdsmiljøindsats. Økonomiberegning i arbejdsmiljøet Det er klart, at den enkelte arbejdsplads har svært ved at forholde sig til 64 milliarders udgifter pga dårligt arbejdsmiljø. Derfor har COWI for første gang nogen sinde i sin rapport sat kroner og øre på, hvad et givent arbejdsmiljø koster en virksomhed,- hvad det koster at rette op på det,- og hvor hurtigt investeringen er tjent hjem. Her er vi væk fra de fine hensigtserklæringer og har fokus på bundlinjen i ren økonomiberegning. Det kan være incitamentet for mange arbejdsgivere i tider med smalhals! Arbejdspladserne får dermed et redskab til at tage fat på netop de arbejdsmiljøproblemer, der er knyttet til deres arbejdsområde/ produktion og arbejdsforhold. Og budskaberne i rapporten er klokkeklare: Dårligt arbejdsmiljø betyder unødvendige omkostninger Mange omkostninger er skjulte i arbejdspladsens regnskaber De skjulte omkostninger er større end de synlige. Forbedringer betaler sig COWIs undersøgelser viser, at de skjulte omkostninger ved arbejdsbetinget sygefravær er mindst dobbelt så store som det, der fremgår direkte af virksomhedens regnskab, altså lønnen til den ulykkes- eller stressramte under sygdom. De skjulte omkostninger handler om bl.a. tab af produktivitet, kvalitetsforringelser, virksomhedens tid til at håndtere sygefraværet og arbejdsmiljøorganisationens opfølgning af det arbejdsmiljøproblem, der har ført til sygefraværet. Der er eksempler på, at de skjulte omkostninger er 20 gange større end de synlige. Ledelsen, AMRen og rapporten Cowis pointe er, at ingen enkeltarbejdsplads kan forholde sig til milliarder i et samfundsregnskab, men at man på mange arbejdspladser vil tage et arbejdsmiljøregnskab alvorligt, når regnskabet er nærværende og når der kan fremlægges beregninger for, hvad en helt almindelig gennemsnitlig arbejdsulykke koster, og hvad man dermed kan spare, når man tager de skjulte omkostninger med. Ledelse og arbejdsmiljørepræsentanten kan tage rapporten i hånden og finde frem til de beregninger, der kan bane vejen for forbedringer på deres arbejdsplads. Side 3

4 Arbejdsglæden er vigtig Netop arbejdsglæde og et godt psykisk arbejdsmiljø er helt afgørende for at holde sygefraværet nede og produktionen i top, viser COWIs beregninger. Medarbejdere, der ikke er glade for at gå på arbejde, og medarbejdere, der har et dårligt forhold til deres kolleger, har 4,8 gange så stort et sygefravær som medarbejdere, der er glade for at gå på arbejde, og som har et godt forhold til deres kolleger. COWI dokumenterer i sin rapport, at omkring en tredjedel af det samlede sygefravær, som i sygedagpenge og løn under sygdom koster samfundet cirka 37 milliarder kroner om året, kan skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor er der rigtig meget at hente økonomisk og trivselsmæssigt - i et forbedret psykisk arbejdsmiljø. Investeringerne vil være tjent hjem allerede efter et par år, fastslår rapporten. Ledelse og medarbejdere i samarbejde Der har været fokus på arbejdsgiverens ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø i mange år. Ved overenskomstforhandlinger er der aftalt indsatser for at fremme trivsel og arbejdsglæde, Hoved-MED og Lokal- MED har aftalt retningslinjer for håndtering af stress, mobning, vold og meget andet. Alligevel er vi ikke kommet i mål med det gode arbejdsmiljø. Det viser tallene i al sin klarhed. Man må spørge sig selv: hvorfor ikke? Rapporten dokumenterer, hvad vi hele tiden har vidst. Nemlig, at der både er god fornuft og økonomi i at satse på et godt arbejdsmiljø. Alt for mange dør, kommer ud for en ulykke eller bliver fysisk eller psykisk nedslidte på de danske arbejdspladser. Det koster den enkelte og familien ufattelige lidelser og samfundet - arbejdspladsen umådelige summer. Der burde ikke være nogen undskyldning for ikke at rette op på forholdene. Rapporten Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller dokumenterer ovenstående og er et arbejdsredskab, der kan understøtte det igangværende arbejde. Hermed en opfordring til Lokal-MED, til ledelse, AMR og TR og andre interesserede om at downloade rapporten, læse fra s og dernæst dykke ned i de afsnit, der måtte være relevante for netop jeres arbejdsplads. Kilde: Side 4

5 Forflyttelser/strukturændringer Pas på dig selv og hinanden Af Bent Pedersen næstformand Thy-Mors Lærerkreds og Thisted Kommune har aftalt en procedureretningslinje vedr. forflyttelser. Det er dansk arbejdsretlig praksis, at arbejdsgiveren som en del af ledelsesretten har beføjelse til at beslutte, hvem der skal afskediges ved arbejdsmangel. Beslutningen hviler på arbejdsgiverens skøn, og der er normalt vide rammer for udøvelsen af skøn. Ved at vedtage retningslinjer, der angiver hvilke hovedhensyn eller kriterier, der skal lægges til grund for skønnet, kan man begrænse ledelsens frie skønudøvelse. Information fra MED-systemet Det påhviler MED-udvalget at sørge for at informere medarbejderne om det arbejde, der foregår i udvalgene, da udvalgene træffer beslutninger, der er væsentlige for medarbejdernes forhold. Det er derfor vigtigt, at der i udvalgene på alle niveauer er klare linjer for, hvordan medarbejderne skal informeres: hvem, hvad, hvordan og hvornår. Informationerne kan både ske skriftligt og mundtligt. Det bør nøje overvejes, hvilke former der egner sig bedst. Beslutninger om procedurer m.v. om afskedigelser/forflyttelser har medarbejderne typisk mange spørgsmål til. Øvrig information Tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes muligheder for at imødekomme kollegernes stærke behov for information, rådgivning og støtte tilgodeses bedst muligt, jo større kendskab medarbejderne har til procedurer og tidspunkter, og derved opleves der mindre usikkerhed i situationen. Den vedtagne procedureretningslinje burde tage højde for medarbejdernes usikkerhed, men den må ikke stå alene. En grundig gennemgang og tid til at spørge ind vil være en meget vigtig investering i arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Psykiske reaktioner og krisehjælp i forbindelse med forflyttelse/afskedigelse Det er væsentligt, at kredsene i videst muligt omfang sikrer, at forvaltningen tilbyder psykologsamtaler til de lærere, der har behov for bearbejdning af de krisereaktioner, der opstår inden, under og efter forflyttelserne/afskedigelserne. Hvis der ikke gives nogen form for psykologbistand, kan de berørte medlemmer, der har behov for psykologbistand, henvises til at kontakte rådgivningen i Danmarks Lærerforening efter den sædvanlige fremgangsmåde med den risiko for ventetid, dette indebærer. I perioden frem til afklaring af, hvem der skal forflyttes/afskediges, vil alle ansatte naturligt kunne føle sig usikre og utrygge. Det er vigtigt, at skolens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er opmærksomme på at sikre åbenhed om, at denne fase er vanskelig for alle. Når forflyttelsen/afskedigelsen er en realitet, kan der hos den enkelte opstå krisereaktioner i form af: Afmagtsfølelse, mindreværd eller vrede Uvirkelighedsfølelse, angst eller en følelse af forstening og tomhed Kvalme, rastløshed, uro og søvnproblemer Reaktionerne vil være vidt forskellige fra person ril person, ligesom der kan opstå psykiske reaktioner hos de lærere, der ikke rammes af forflyttelse/afskedigelse, f.eks. i form af skyldfølelse. På trods af, at forflyttelsen/afskedigelsen sker som følge af strukturændringer og besparelser, vil den enkelte i reaktionsfasen bruge en del energi på at overveje spørgsmålet om hvorfor er det netop mig, der skal forflyttes/afskediges? Her skal ledelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanten være klar på en snak. Når de forflyttede/afskedigede lærere har bearbejdet reaktionerne, er det hensigtsmæssigt, at der helt konkret laves aftaler om, hvordan den sidste arbejdsdag og selve afskeden med skolen skal forløbe. Ingen bør afslutte forløbet uden en egentlig afsked og et godt farvel til arbejdspladsen, kolleger, ledelse, elever og forældre. Hjælp til medlemmer, der må leve med stor usikkerhed Når der i forbindelse med ændringer af skolestrukturen sker afskedigelser og forflyttelser betyder det en stor belastning af det psykiske arbejdsmiljø for alle ikke mindst den, der bliver ramt. Det, ikke selv at Side 5

6 kunne bestemme, hvor længe man vil blive på sin arbejdsplads, er svært, fordi arbejde er betydningsfuldt i forhold til vores identitet, kompetencer, kollegaer og naturligvis lønindkomst. Så der er meget på spil for de enkelte. For mange vil en afskedigelse eller en forflyttelse medføre, at men kommer i krise. Krise handler om at opleve tab eller angst for at lide tab. Kriseforløb: Når man bliver kaldt ind til skolelederen og får at vide, at man skal afskediges eller forflyttes kommer mange i chok. Ofte regner man ikke med, at det er en selv, der kan blive ramt. Chokfasen er kendetegnet ved en følelse af uvirkelighed, benægtelse af det skete, ulogiske tanker og handlinger, blokeringer af følelser, overaktivitet eller apati. Udadtil vil man måske virke helt rolig. Denne fase varer fra et par minutter til flere dage. Anden fase er reaktionsfasen, som er kendetegnet ved, at man så småt erkender den nye situation, følelserne fylder meget, det er svært at koncentrere sig eller have overblik over noget, man oplever sig mindreværdig, kan have fysiske symptomer og utilpashed, har en kort lunte og tendens til at isolere sig. Denne fase varer ofte 4-6 uger. Tredje fase bearbejdningsfasen er kendetegnet ved, at der stadig er mange følelser men med mindre intensitet og varighed, følelserne dominerer ikke så meget mere og de ubehagelige reaktioner glider mere i baggrunden. Nutid og fremtid optager i højere grad tankerne og følelserne. Denne fase kan vare helt op til et år. Det er de normale reaktioner på en unormal situation, som det er nødvendigt, at skolerne har en kriseberedskabsplan for. Allerede når man begynder at tale om ændring af skolestrukturen, kommer usikkerheden og angsten, hvad vil ændringen betyde for mig. I hele høringsfasen inden beslutning og gennemførelse af strukturændringerne er det vigtigt at være opmærksom på en klar og tydelig ledelsesmæssig styring og opmærksomhed på informationer til medarbejderne, så de føler sig involveret i processen. Når strukturændringer medfører afskedigelser og forflyttelser, er det vigtigt, at skolen har et kriseberedskab, som indeholder aftaler om, hvordan afskedigelser og forflyttelser skal håndteres. For skolelederen er det vigtigt selv at være forberedt på det personlige plan, så skolelederen kan være bedst muligt til stede for den ramte. Erfaringen viser, at en kort samtale med en mulighed for en senere opfølgning kan være en god model. Hvis den ramte får et chok under samtalen, kan vedkommende ikke huske samtalen bagefter. Det kan være en god ide at have TR eller AMR med til at lytte. Efter samtalen vil den ramte ofte være konfus, hvorfor det er en god ide at sikre, at TR, AMR eller en nær kollega er til stede og lytter. Når man er kriseramt, har man brug for at fortælle om sin oplevelse igen og igen, ligesom man har brug for at blive fulgt hjem. For den ramte opleves det ofte meget skamfuldt at blive afskediget eller forflyttet, at få at vide at man kan undværes. En naturlig reaktion på skamfuldhed kan være at trække sig fra kontakt. Derfor er det vigtigt på arbejdspladsen at involvere den ramte og ved sygemelding at holde kontakten. Når sidste arbejdsdag oprinder, er det vigtigt at markere den uanset, om den ramte er sygemeldt eller ej. Ofte er der traditioner på skolen for at sige farvel, og hvis traditionen er for uoverskuelig kan et mindre pompøst arrangement gøre det. At sige farvel betyder, at man mindes samarbejdet og de gode minder samt gør sig klar til at sige goddag til det nye. En vigtig afslutning på processen er, når strukturændringerne er gennemført, at samle gruppen og få talt forløbet igennem med alle de følelser, det har indebåret, og at se på kompetencer i forhold til arbejdsfordelingen fremover. Måske skal der også siges goddag til nye kolleger i forbindelse med forflyttelser. Har skolen for øvrigt retningslinjer for modtagelse af nye kollegaer? At arbejde med ændringer af skolestrukturen på det psykosociale plan kræver en god forberedelse for at sikre en ordentlig proces. Både forflyttelser men særligt afskedigelser er oplevelser, der huskes mange år efter, derfor er en god personalepolitik på området vigtig for en skoles omdømme. Side 6

7 Nyt fra FTR Thisted Af Susanne Lyders Hansen, FTR Thisted kommune Der arbejdes godt med arbejdsmiljø i såvel BFforvaltnings-MED som I Hoved-MED. Forvaltnings-MED afholdt temadag Fra stress til trivsel for alle Lokal-MED i BF-forvaltningen i slutningen af september, og evalueringen viser, at der kom god faglig viden og gode redskaber til at videreudvikle samarbejdet i Lokal-MED. Flere Lokal-MED har taget IGLO-modellen i brug m.h.p. at optimere arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Der var stor tilfredshed med at være på kursus med sin leder og sammen få startet op på MED-arbejde om arbejdspladsens trivsel. Trivselsundersøgelsen er gennemført, og Lokal-MEDs drøftelser og handleplaner er indsendt til forvaltningerne. Det er klart, at svarprocenten er for lille, og at der næste gang skal være et bedre oplysningsarbejde om undersøgelsen, så alle medarbejdere indser værdien af at besvare. Det er også klart, at it-problemer skal løses, så de ikke står i vejen for besvarelser. Den væsentligste værdi ved trivselsundersøgelsen er, at Lokal-MED og dernæst medarbejdergruppen drøfter og finder løsninger på de særlige arbejdsmiljøfelter, som trivselsundersøgelsen trækker frem. Det kan være felter, hvor arbejdspladsen er særlig stærk i forhold til trivsel, og dermed en undersøgelse af, hvordan der kan genereres mere af det gode eller felter, hvor arbejdspladsen er svag, og dermed en undersøgelse af, hvordan man målsætter og handleplanlægger i forhold til en svaghed. Dernæst er det væsentligt, at arbejdsgiveren, her direktøren for BF-forvaltningen, får skriftlig redegørelse over, hvilke arbejdspladser, der har problemer med trivselen, sådan at der kan tages arbejdsgiveransvar for at forbedre arbejdsmiljøet, hvor det er dokumenteret påkrævet. Hoved-MED har ligeledes en invitation til temadag for Lokal-MED Lokal-Med i spil, idet det er Hoved-MEDs mål, at alle Lokal-MED får de bedste redskaber til at løse de opgaver, der påhviler Lokal-MED i forhold til MEDaftalen. Heraf er arbejdsmiljøet en stor del. Temadagens vision for MED-arbejdet lokalt er, at: Alle Lokal-MED arbejder strategisk og er synlige og anerkendte på arbejdspladsen. Ud fra MED-aftalens formål samt kap.4 Information og beslutninger udarbejdes kvalificeret årsplan. Der vil blive arbejdet med lokal-meds opgaver Der arbejdes med at kvalificere arbejdsprocesserne i Lokal-MED samt på at kvalificere beslutningsgrundlag. Kan Lokal-MED arbejde mere hensigtsmæssigt, effektivt og målrettet? Lokal-MED ser sig selv som en medspiller til beslutninger i Hoved-MED. I Hoved-MED har vi netop evalueret kommunens stresspolitik/retningslinjer. I den sammenhæng vil jeg opfordre til, at man på arbejdspladserne jævnligt evaluerer stressindsatsen i Lokal-MED og blandt medarbejderne, - det er lokalt, at der skal tales om og sættes ind for at mindske stress. I Hoved-MED har medarbejdersiden fremsendt forslag til Retningslinjer for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Forslaget blev godkendt. Væsentligt i forhold til den enkelte arbejdsplads er følgende afsnit: Lokalt niveau Hvert lokalt MED-udvalg aftaler egen procedure for inddragelse i og drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold på eget arbejdssted Hvor der afholdes personalemøder med MED-status, skal der ligeledes ske inddragelse i drøftelserne af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Medarbejdernes udtalelser og bemærkninger til budgettet for arbejds- og personaleforhold vedlægges den videre behandling af budgettet. Side 7

8 D.25/11 havde BF-forvaltningen og kredsen inviteret leder, AMR og TR fra kommunens skoler til en dag om forflyttelser, hvor Susanne Grove fra Rådgivningen og Steen Dam fra Organisation og arbejdsmiljø, DLF var kursusholdere. Formålet med dagen var, - ud fra de aftalte retningslinjer for forflyttelser, - at give TR, AMR og leder de bedste redskaber til at håndtere forflyttelser og evt. skolenedlæggelser, med ønsket om at situationen også kan medføre en positiv udviklingsproces. Susanne og Steen er eksperter på hvert deres felt, så der var faglige indlæg om retsgrundlag, lovgivning, personale og arbejdsmiljø, håndtering af stress og kriser. På dagen blev der startet op på en procesbeskrivelse for hver skole i forhold til at sige farvel og goddag til kolleger. Det var en god dag for skolerne. Ny skolechef. Pr 1. december tiltræder Jesper Carlsen som ny skolechef i Thisted Kommune. Det var interessant at være en del af ansættelsesudvalget, og det er med gode forventninger, at jeg ser frem til kredsens og FTRs/mit samarbejde med Jesper Carlsen. Valg af AMR til BF-MED og Hoved-MED Mødet er flyttet til torsdag den 6. januar 2011 Jeg vil på det kraftigste anbefale alle AMRere på skolerne til at møde op TORSDAG d. 6. januar kl i Thyhallens konferencelokale mhp at vælge AMR repræsentanter fra vores fagområde til Hoved-MED og BF-MED. I Hoved-MED har DLF 1 AMR-repræsentant ud af 4 I BF-MED er der 3 AMR-repræsentanter, her har DLF haft en af pladserne. Der stemmes om repræsentationen, så derfor er det vigtigt, at alle AMRere fra DLF sørger for, at vi får vores pladser. Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi trænger alle til en dejlig ferie med tid til familie og venner. Tak for godt samarbejde med alle kolleger på skolerne, særlig tak til TR-gruppen og AMR-gruppen. De bedste julehilsner fra Susanne Lyders Hansen Side 8

9 Side 9 N Y H E DS B R E V

10 Side 10 N Y H E DS B R E V

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress

Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress frederikshavn kommune. Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Politik for håndtering af arbejdsbetinget stress Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor fysisk og psykisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Vi vil

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Lidt om mig Har været ansat som arbejdsmiljøkonsulent i KL siden 2004 Interessevaretagelse (AMR, Det central AMO-udvalg, BAR, NFA s bestyrelse,

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard BLIV BEDRE RUSTET TIL AT YDE PSYKISK FØRSTEHJÆLP Onsdag d. 13/11 2013 kl. 14:00 15:30 v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard 70 10 86 00 / 24 28 91 51 FORMÅL Give handlemuligheder og større sikkerhed

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Børnehuset Mælkevejen Udarbejdet af Heidi Andersen, AMR og Maiken Toftholm, leder Dato 31/1 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet

Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet Bilag 3: Spørgeskema om organisering af MED-systemet Velkommen til spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet i [xxx kommune]. Hvis du ønsker at udskrive hele spørgeskemaet inden du besvarer det,

Læs mere

November Sunde og attraktive arbejdspladser

November Sunde og attraktive arbejdspladser November 2016 F A G N N I E S R E AD T L D P N S Å D H J E R O RB F A K I Å T P I L S S O P RE ST Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål og holdning 4 Synlighed 5 Bilag 1 6 Trivsel, åbenhed

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere