Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?"

Transkript

1 Nyhedsbrev Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Rådgivning og konsultation Supervision og undervisning Faglig inspiration og udvikling Oplysning om amternes specialrådgivningsindsats Oplysning om den nyeste forskning Kontakt til - og debat med - kolleger i hele landet Nem og brugervenlig information fra vores hjemmeside Og meget mere... Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og hjerneskadede adfærd Nr. 1 Efterår Årgang

2 Nyhedsbrev fra Vidensteam.dk Velkommen til Det landsdækkende Vidensteam vedrørende Psykisk Handicappede og Hjerneskadede med problemskabende adfærd! Vidensteamet er nyopstartet og er nu ved at have fundet sine ben. I dette nyhedsbrev kan du læse om den faglige baggrund for Vidensteamet, om målsætningerne og det fremtidige arbejde, og om hvad du kan bruge Vidensteamet til. Du vil desuden kunne finde flere informationer på vores nye hjemmeside Vi indbyder også til en temadag om socialpædagogik og miljøterapi i indsatsen over for psykisk handicappede med problemfyldt og problemskabende adfærd (se bagsiden). God fornøjelse! Per Lærkegaard, specialpædagogisk konsulent Jens Møller, formidlingskonsulent Dorte Rasmussen, assistent Et landsdækkende Vidensteam bliver til Af Kaj Vestergaard Nielsen Kaj Vestergaard Nielsen er Områdechef i Århus Amt og formand for det landsdækkende Vidensteam for Psykisk Handicappede og Hjerneskadede I dette forord beskriver han i korte træk baggrunden for det nye Vidensteams tilblivelse. Specialkonsulentordningen for mennesker med udviklingshæmning blev nedlagt d. 1. januar Amtsrådsforeningen har på den baggrund besluttet at oprette tre landsdækkende netværk, hvoraf dette Vidensteam er det ene. I kredsen af amtslige socialchefer blev der truffet beslutning om at sammenlægge det nye faglige netværk med det allerede eksisterende Vidensteam vedrørende Enkeltmandsprojekter. Resultatet blev det Landsdækkende Vidensteam vedrørende Psykisk Handicappede og Hjerneskadede Målet er at styrke amternes specialrådgivningstilbud gennem erfaringsudveksling, vidensopsamling og tværamtsligt samarbejde. Med sammenlægningen udvides målgruppen i forhold til Enkeltmandsprojektet. Målgruppen omfatter nu både børn, unge og voksne psykisk handicappede og hjerneskadede adfærd uanset boform og foranstaltningens udgiftsniveau. Det nye Vidensteam kommer således til at afløse, videreføre og udvide den indsats, som Enkeltmandsprojektet hidtil har varetaget. Deltagerne i det landsdækkende Vidensteam består af repræsentanter fra alle amter, inklusiv Københavns og Frederiksbergs kommuner samt Bornholms Regionskommune. Deltagerne ligger inde med en særlig faglig viden eller kompetence i forhold til tilrettelæggelsen af specialpædagogiske tilbud til handicappede Sekretariatet for det landsdækkende Vidensteam er placeret i Århus Amt, og er bemandet med en specialpædagogisk konsulent, en formidlingskonsulent samt en assistent. Jeg ser frem til at følge Vidensteamets arbejde fremover og nærer stor tillid til, at samarbejdet på tværs af amterne vil bære frugt. En fælles indsats vil kunne løfte og styrke arbejdet med målgruppen. 2

3 mål opgaver Vidensteamets målsætninger og arbejdsopgaver Af Per Lærkegaard og Jens Møller Det nye landsdækkende Vidensteam skal bl.a. bidrage til en intensivering af den forebyggende indsats, opfylde behovet for mere oplysning, videreudvikle en helhedsorienteret indsats og de specialpædagogiske metoder. Det landsdækkende Vidensteams målsætning er at bidrage til løsningen af de forskellige og ofte komplicerede problemer, som er forbundet med særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter) til psykisk handicappede Ved at arbejde sammen på tværs af amterne styrkes muligheden for at finde holdbare og anvendelige løsninger på de problemer, som opleves i de enkelte boformer. Der er mange opgaver at tage fat på, og da Vidensteamet har begrænsede ressourcer til rådighed, har det været nødvendigt at prioritere indsatsområderne. Vidensteamets deltagere har anbefalet, at der i perioden fra nu af og frem til udgangen af 2005 sættes fokus på fire hovedopgaver, der hver for sig og samlet skal kvalificere og understøtte amternes specialrådgivningstilbud. 1. Intensivere den forebyggende indsats En første hovedopgave er at intensivere det forebyggende arbejde over for målgruppen, så behovet for at etablere særligt ressourcekrævende særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter mindskes. Det sker ved, at der etableres to tværfaglige konsulentteams, ét i Jylland og ét der dækker Fyn og Sjælland. Disse konsulentteams skal bestå af en række personer med en særlig kompetence og specialviden inden for området. Tanken er, at det tværfaglige konsulentteam skal matche amternes aktuelle behov for konkret sagsvejledning, konsultation, supervision og undervisning på både forvaltnings- og praksisniveauet. 2. Opfylde handicapsektorens behov for oplysning En anden hovedopgave bliver at opfylde handicapsektorens behov for oplysning om eksisterende og planlagte initiativer over for psykisk handicappede Det sker ved at oprette en interaktiv hjemmeside, hvor der løbende informeres om amternes indsats og den erfaringsbaserede viden fra bo - og levemiljøer for psykisk handicappede og hjerneskadede. 3. Videreudvikle en koordineret og helhedsorienteret indsats En tredje hovedopgave er at være med til at videreudvikle en koordineret og helhedsorienteret indsats over for målgruppen. Det sker ved at igangsætte et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende amternes overflytning af personer fra forvaltningens børneområde til voksenregi. Projektets opgave er at sætte fokus på problemer omkring tabt viden i forbindelse med overflytninger. 4. Udvikle ny viden og brugbare specialpædagogiske metoder En fjerde hovedopgave bliver at udvikle ny viden og brugbare specialpædagogiske metoder. Det sker ved at etablere et vidensskabende netværk af pædagoger på tværs af amterne. Hensigten er at identificere og undersøge fælles problemstillinger og videreudvikle nye modeller og metoder på baggrund af det daglige arbejde. Et andet mål er efterfølgende at få dokumenteret, beskrevet og formidlet erfaringer og ny viden fra det vidensskabende netværk. 3

4 Erfaringer fra enkeltmandsprojekterne Af Per Lærkegaard og Jens Møller 4 Erfaringerne om enkeltmandsprojekterne er få og spredte. En tiltrængt rapport udarbejdet i 2001 om projekterne og deres brugere indsamlede nogle af erfaringerne fra praksisfeltet - og det er bl.a. disse erfaringer, der præsenteres i denne artikel. Hvilke brugere rummer enkeltmandsprojekterne? I dag ved vi, at der på landsplan er et mindre antal unge og voksne psykisk handicappede, der har en særdeles problemskabende Rapporten om Enkeltmandsprojekter 2001 viste, at der ud fra amternes opgørelse var identificeret 92 unge og voksne psykisk handicappede, som på dette tidspunkt havde behov for specialpædagogiske særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter). Rapporten dokumenterede, at der var dobbelt så mange anbringelser af mænd (61) som af kvinder (31). Ud af de 92 personer havde 15 sindslidelser, 20 atypisk autisme, 17 infantil autisme og 8 erhvervede hjerneskader. Desuden blev 13 personer betegnet som tidligt følelsesmæssigt skadede. For de resterende 28 personers vedkommende blev der angivet en uafklaret diagnose eller andet, herunder Prader-Willis syndrom, sjældne stofskiftesygdomme, døv-blindhed m.m.. Personernes udviklingshæmning suppleret med kendte vanskeligheder i form af sindslidelser eller andre former for alvorlige tillægshandicaps nævnes ofte som den diagnostiske årsag til en anbringelse i en særforanstaltning. Den specifikke diagnose begrunder imidlertid ikke i sig selv det særlige behov for støtte og behandling. Rapporten viste da også, at det ofte var personernes voldsomme, problemskabende og selvdestruktive adfærd, der var den reelle grund til anbringelsen. Beboernes særlige adfærd I følge rapporten udviste 74 personer en aggressiv og uforudsigelig adfærd som eksempelvis trusler om eller direkte fysisk vold rettet mod øvrige beboere eller medarbejdere. 68 var registreret som personer med en problematisk social adfærd i form af uhensigtsmæssige konktaktformer over for andre mennesker, skade på personlige ejendele, verbale trusler, råben eller stærkt omkringfarende Seksuelle afvigelser over for svage grupper af medborgere forekom desuden hos en væsentlig del af de mandlige personer i undersøgelsen. Den problemfyldte adfærd grunder ofte i en særlig psykisk og social sårbarhed hos den psykisk handicappede kombineret med en manglende forståelse i støttemiljøet. Erfaringer fra amternes og kommunernes tilbud peger på, at psykisk handicappede ofte er mere sårbare end andre mennesker, hvilket kan skyldes en lav angsttærskel, besvær med at forstå omverdenen, en oplevelse af at være anderledes eller følelser af tab, bedrøvelse, afvisning og indestængt vrede. Nye metoder efterlyses Støttepersonalet og forvaltningerne efterlyser nye tilgængelige metoder i indsatsen over for handicappede med en særlig problemskabende Den manglende viden og forståelse for målgruppens kompleksitet og uforudsigelige reaktionsmønstre kan medføre, at mindre vanskeligheder i amternes og primærkommunernes eksisterende støttemiljøer udvikler sig dramatisk - og i værste fald nødvendiggør etablering af tilbud, som kræver økonomiske ekstrabevillinger eller etablering af særligt ressourcekrævende særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter). Det er denne vidensopsamling, som det nye Vidensteam bl.a. skal være med til at iværksætte. I ovennævnte rapport om enkeltmandsprojekter fremgår det, at driften af de 92 specialpædagogiske særforanstaltninger var økonomisk særdeles ressourcekrævende. 57 af projekterne kostede således fra 1 til 1 1 /2 mio. kr. pr. år. 29 projekter havde et udgiftsniveau på mellem 1 1 /2-3 mio. kr. pr. år, og i 6 projekter var driftsudgiften hele 3 mio. kr. eller derover pr. år. Rapporten kan bestilles hos assistent Dorte Rasmussen på tlf.: eller Pris 75,00 kr. P

5 Problemfelter i indsatsen over for målgruppen Af Per Lærkegaard Den manglende viden om og forståelse for psykisk handicappede adfærd har en række negative konsekvenser for både den psykisk handicappede, personalet og forvaltningen. Erfaringer fra amternes boformer viser, at følgende problemfelter er aktuelle. Fastholdelse i voldelig adfærd og medicinering Psykisk handicappede med en sårbar psyke og socialt utilpasset adfærd har ofte vanskeligt ved at udtrykke deres reelle følelser. Hvis det ikke bliver forstået i det omgivende pædagogiske miljø, kan det medføre, at indestængt vrede og frustration fører til vold over for andre beboere og medarbejdere. En manglende forståelse kan også betyde, at psykisk handicappede bliver fastholdt i en negativ spiral, hvor den problemfyldte adfærd medfører unødig medicinering over flere år. Endelig kan der være en vis risiko for, at det manglende behandlingstilbud til især lettere psykisk handicappede øger risikoen for kriminalitet. I amternes specialtilbud opleves således nogle steder en mindre stigning af psykisk handicappede med domme. Forringet livskvalitet Livskvaliteten for målgruppen forringes væsentligt, når det rette tilbud ikke findes. Ofte pendler "besværlige" beboere fra boform til boform med periodevis kortvarige indlæggelser på psykiatriske afdelinger. I de tilfælde, hvor en lettere psykisk handicappet med problemfyldt og problemskabende adfærd bliver akut-anbragt i et af amternes boformer sammen med svært psykisk handicappede, ender det ofte med, at den pågældendes færdigheder og sociale kompetencer forringes. Ligeledes betaler de øvrige beboere en høj menneskelig pris ved at bo tæt sammen med en person Tabt viden og mangelfuld udredning En problemstilling, som ofte opleves af medarbejdere inden for amternes boformer for voksne psykisk handicappede, er at de personer, der bliver overflyttet fra kommunernes og amternes børneområde, ikke i et tilstrækkeligt omfang har fået afdækket kompleksiteten i deres handicaps. Dermed kan overflytning af en person fra forvaltningens børneområde til voksenregi indebære en naturlig risiko for, at den erhvervede viden og de erhvervede erfaringer ikke bliver videreformidlet. Nedslidning af personale Den manglende viden på forvaltnings- og praksisniveau om målgruppens kompleksitet og mangeartede handicaps forstærker følelsen af magtesløshed og frustration i personalegruppen. Det resulterer i hurtigere nedslidning af arbejdsstyrken, tendens til øgede samarbejdsproblemer, større hyppighed af vold mellem beboere og personale, stigende sygdomsfrekvens hos personalet samt vanskeligheder med at skaffe egnede medarbejdere. Socialpædagogikkens grænse I Danmark tilbydes psykisk handicappede med en sårbar psyke og utilpasset social adfærd overvejende en medicinsk og socialpædagogisk indsats. Målet er at stabilisere den enkelte, så vedkommende kan indgå i et socialt fællesskab. Socialpædagogikkens styrke er, at den opfatter menneskets udvikling som tæt forbundet med de kulturelle og sociale betingelser og dermed forholder sig aktivt til det samspil, der opstår mellem den enkelte og fællesskabet. Det er imidlertid også dens svaghed, fordi den ikke i samme udstrækning forholder sig aktivt til den enkeltes følelsesliv og de indre modsætninger, der er en naturlig konsekvens af en persons livshistorie. Især når det gælder psykisk handicappede med en sårbar psyke og utilpasset social adfærd, er det vigtigt at udvikle socialpædagogikken og sammenkæde den med en viden om neurologi, psykiatri, psykologi og kommunikation. Dokumentationsproblemer Det er vanskeligt at dokumentere, hvad der egentlig "virker" over for en bestemt person med problemfyldt og udadreagende I amternes boformer er det daglige arbejde ofte baseret på vurderinger af den aktuelle situation og de erfaringer, som er ophobet i miljøet. Når der opstår vanskelige problemstillinger med målgruppen, er pædagogerne ofte nødsagede til at intervenere og iværksætte konkrete handlinger her og nu. Erfaringerne fra disse interventionsformer bliver sjældent gjort til bevidst og fælles viden. 5

6 Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Rådgivning, konsultation, supervision og undervisning Som tidligere nævnt forventer vi at etablere to tværfaglige konsulentteams. Ideen er, at du telefonisk kan kontakte specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, sekretariatet i Århus Amt, og få tilbudt en afklarende samtale med henblik på en nærmere indkredsning af jeres faglige problemstillinger. Hvis I har behov for konsulentteamets ydelser, kan sekretariatet via konsulentteamene henvise dig til en konsulent, der netop matcher jeres behov for støtte i form af konkret sagsvejledning, konsultation, supervision eller undervisning i relevante temaer. Du vil senere modtage en folder, der uddyber konsulentteamenes forskellige ydelser, samt honorering heraf. Faglig inspiration og udvikling Viden kan som bekendt medvirke til nye erkendelser og øget forståelse. Vidensteamets ambition er at opbygge en brugervenlig hjemmeside, der videreformidler nye hjemlige og internationale forskningsresultater, beskrivelser af praktiske metoder, handleprocedurer og interventionsformer over for mennesker med psykisk handicap og hjerneskadede med problemfyldt og problemskabende På kan du se, at vi allerede er fuld gang med opbygge den nye hjemmeside. Generelle oplysninger om amternes specialrådgivningsindsats Amternes samlede specialrådgivningstilbud bevæger sig for tiden mod en større grad af fælles opgaveløsninger og samarbejde på tværs af amterne. Denne udvikling vil Vidensteamet være med til at fremme ved at stå til rådighed med generelle oplysninger om målgruppen og de enkelte amters socialfaglige, organisatoriske og finansielle initiativer. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål. Deltagerne i det lands Formand for Vidensteamet Områdechef Kaj Vestergaard Nielsen Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Karen Jespersen Storstrøms Amt tlf.nr mail: Psykolog Henrik Robert Nielsen Viborg Amt tlf.nr mail: Souschef Bodil Nissen Ribe Amt tlf.nr mail: Socialfaglig konsulent Henning Olesen Nordjyllands Amt tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Jette Pedersen Frederiksborg Amt tlf.nr mail: Fuldmægtig Mette Marker Bornholms Regionskommune tlf.nr mail: 6

7 dækkende Vidensteam Forstander Ole Bjørkman Ka nushuset, Åkirkeby tlf.nr mail: Socialfaglig konsulent Bente Juul Fyns Amt HjerneSkadeRådgivningen, Odense tlf.nr mail: Konsulent Kirsten Brenøe Vestsjællands Amt tlf.nr mail: Souschef Ruth Kastrup Fyns Amt tlf.nr mail: Socialpædagogisk konsulent Dorrit Brandt Københavns Amt tlf.nr mail: Fuldmægtig Mikkel Lambach Amtsrådsforeningen tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Marianne Christiansen Roskilde Amt tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Karen Madsen Sønderjyllands Amt tlf.nr mail: Forstander Maurits Eijgendaal Sølund, Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Liselotte Jørsløv Københavns kommune tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Inge Sørensen Ringkøbing Amt tlf.nr mail: Specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard Vidensteam.dk, Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Bodil Højbjerg Vejle Amt tlf.nr mail: 7

8 Indhold Om nyhedsbrevet Et landsdækkende Vidensteam bliver til. 2 Vidensteamets målsætninger og arbejdsopgaver Erfaringer fra enkeltmandsprojekterne.. 4 Problemfelter i indsatsen over for målgruppen Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?.. 6 Deltagerne i det landsdækkende Vidensteam Indbydelse til temadag om socialpædagogik og miljøterapi Vidensteamet har oprettet et landsdækkende sekretariat, der har til huse i Skanderborg. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, der består af: Specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Formidlingskonsulent Jens Møller, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Assistent Dorte Rasmussen, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Redaktion Specialpædagogisk konsulent, Per Lærkegaard Formidlingskonsulent, Jens Møller Se også hjemmesiden Indbydelse til temadag om socialpædagogik og miljøterapi Temadagens titel: Socialpædagogik og miljøterapi i indsatsen over for psykisk handicappede mennesker med en psykisk og social sårbarhed og problemfyldt Målgruppe: Medarbejdere der til dagligt arbejder med psykisk handicappede mennesker med en sårbar psyke og utilpasset social Temadagens faglige indhold: Temadagen vil omhandle pædagogiske metoder, der kan kvalificere den faglige indsats over for målgruppen. Herunder sættes fokus på de følelsesmæssige påvirkninger, som personalegruppen udsættes for i dette arbejde. I indsatsen over for psykisk handicappede med en psykisk og social sårbarhed og problemfyldt adfærd oplever personalet sig ofte på herrens mark. Der efterlyses mere relevant viden og flere pædagogiske handlemuligheder til en kvalificering af både levemiljøet og personalets samvær med de psykisk handicappede, som udviser symptomer på bagvedliggende sindslidelser eller dyssocial personlighedsstruktur. Opgaven er at få omsat den psykiatriske terminologi til en anvendelig pædagogisk praksis, der i større grad tager hensyn til den psykisk handicappede. Det miljøterapeutiske begreb kan være med til at udvikle en ny bevidsthed om de handlemuligheder, der ligger i tilrettelæggelsen af det daglige levemiljø for beboerne og den kontaktform, som tilbydes. På temadagen præsenteres nogle af de handlemuligheder og erfaringer, der kobler socialpædagogikken til et mere grundlæggende kendskab til miljøterapi, almenpsykiatri og psykologi. Nogle af de spørgsmål, der vil blive berørt er: Hvilke personer kan have brug for, at vi etablerer et levemiljø med nogle særlige miljøterapeutiske værdier? Konflikter og dilemmaer i det pædagogiske arbejde med psykisk handicappede mennesker med en sårbar psyke og utilpasset social Hvad er miljøterapi, og hvordan kan det forstås i en sammenhæng med en socialpædagogisk praksis? Dagen vil indeholde en vekselvirkning imellem oplæg og dialog ud fra deltagernes erfaringer. Praktiske oplysninger: Der afholdes én temadag på Sjælland tirsdag d , og én i Jylland (på Sølund i Skanderborg) torsdag d Prisen for temadagen er 875,00 kr. inklusiv forplejning. Mere information følger snarest på Underviser på temadagen er Landsdækkende specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, Århus Amt. Er du interesseret i at deltage, kan du sende en mail til assistent Dorte Rasmussen eller ringe til sekretariatet på tlf Århus Amts Trykkeri DS/EN ISO miljøcertificeret og EMAS-registreret Tryksag

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt 1 Indhold Indledning... 4 1.0 Baggrund... 5 2.0 Formål... 5 3.0 Målgruppen... 6 4.0 Metode... 6 5.0 Organiseringen af Enkeltmandprojekterne - et

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Tidlig indsats for småbørn med ASF. National Autisme Plan

Tidlig indsats for småbørn med ASF. National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF National Autisme Plan National Autisme Plan Tidlig indsats for småbørn med ASF Udgivet af: Videnscenter for

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere