Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?"

Transkript

1 Nyhedsbrev Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Rådgivning og konsultation Supervision og undervisning Faglig inspiration og udvikling Oplysning om amternes specialrådgivningsindsats Oplysning om den nyeste forskning Kontakt til - og debat med - kolleger i hele landet Nem og brugervenlig information fra vores hjemmeside Og meget mere... Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og hjerneskadede adfærd Nr. 1 Efterår Årgang

2 Nyhedsbrev fra Vidensteam.dk Velkommen til Det landsdækkende Vidensteam vedrørende Psykisk Handicappede og Hjerneskadede med problemskabende adfærd! Vidensteamet er nyopstartet og er nu ved at have fundet sine ben. I dette nyhedsbrev kan du læse om den faglige baggrund for Vidensteamet, om målsætningerne og det fremtidige arbejde, og om hvad du kan bruge Vidensteamet til. Du vil desuden kunne finde flere informationer på vores nye hjemmeside Vi indbyder også til en temadag om socialpædagogik og miljøterapi i indsatsen over for psykisk handicappede med problemfyldt og problemskabende adfærd (se bagsiden). God fornøjelse! Per Lærkegaard, specialpædagogisk konsulent Jens Møller, formidlingskonsulent Dorte Rasmussen, assistent Et landsdækkende Vidensteam bliver til Af Kaj Vestergaard Nielsen Kaj Vestergaard Nielsen er Områdechef i Århus Amt og formand for det landsdækkende Vidensteam for Psykisk Handicappede og Hjerneskadede I dette forord beskriver han i korte træk baggrunden for det nye Vidensteams tilblivelse. Specialkonsulentordningen for mennesker med udviklingshæmning blev nedlagt d. 1. januar Amtsrådsforeningen har på den baggrund besluttet at oprette tre landsdækkende netværk, hvoraf dette Vidensteam er det ene. I kredsen af amtslige socialchefer blev der truffet beslutning om at sammenlægge det nye faglige netværk med det allerede eksisterende Vidensteam vedrørende Enkeltmandsprojekter. Resultatet blev det Landsdækkende Vidensteam vedrørende Psykisk Handicappede og Hjerneskadede Målet er at styrke amternes specialrådgivningstilbud gennem erfaringsudveksling, vidensopsamling og tværamtsligt samarbejde. Med sammenlægningen udvides målgruppen i forhold til Enkeltmandsprojektet. Målgruppen omfatter nu både børn, unge og voksne psykisk handicappede og hjerneskadede adfærd uanset boform og foranstaltningens udgiftsniveau. Det nye Vidensteam kommer således til at afløse, videreføre og udvide den indsats, som Enkeltmandsprojektet hidtil har varetaget. Deltagerne i det landsdækkende Vidensteam består af repræsentanter fra alle amter, inklusiv Københavns og Frederiksbergs kommuner samt Bornholms Regionskommune. Deltagerne ligger inde med en særlig faglig viden eller kompetence i forhold til tilrettelæggelsen af specialpædagogiske tilbud til handicappede Sekretariatet for det landsdækkende Vidensteam er placeret i Århus Amt, og er bemandet med en specialpædagogisk konsulent, en formidlingskonsulent samt en assistent. Jeg ser frem til at følge Vidensteamets arbejde fremover og nærer stor tillid til, at samarbejdet på tværs af amterne vil bære frugt. En fælles indsats vil kunne løfte og styrke arbejdet med målgruppen. 2

3 mål opgaver Vidensteamets målsætninger og arbejdsopgaver Af Per Lærkegaard og Jens Møller Det nye landsdækkende Vidensteam skal bl.a. bidrage til en intensivering af den forebyggende indsats, opfylde behovet for mere oplysning, videreudvikle en helhedsorienteret indsats og de specialpædagogiske metoder. Det landsdækkende Vidensteams målsætning er at bidrage til løsningen af de forskellige og ofte komplicerede problemer, som er forbundet med særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter) til psykisk handicappede Ved at arbejde sammen på tværs af amterne styrkes muligheden for at finde holdbare og anvendelige løsninger på de problemer, som opleves i de enkelte boformer. Der er mange opgaver at tage fat på, og da Vidensteamet har begrænsede ressourcer til rådighed, har det været nødvendigt at prioritere indsatsområderne. Vidensteamets deltagere har anbefalet, at der i perioden fra nu af og frem til udgangen af 2005 sættes fokus på fire hovedopgaver, der hver for sig og samlet skal kvalificere og understøtte amternes specialrådgivningstilbud. 1. Intensivere den forebyggende indsats En første hovedopgave er at intensivere det forebyggende arbejde over for målgruppen, så behovet for at etablere særligt ressourcekrævende særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter mindskes. Det sker ved, at der etableres to tværfaglige konsulentteams, ét i Jylland og ét der dækker Fyn og Sjælland. Disse konsulentteams skal bestå af en række personer med en særlig kompetence og specialviden inden for området. Tanken er, at det tværfaglige konsulentteam skal matche amternes aktuelle behov for konkret sagsvejledning, konsultation, supervision og undervisning på både forvaltnings- og praksisniveauet. 2. Opfylde handicapsektorens behov for oplysning En anden hovedopgave bliver at opfylde handicapsektorens behov for oplysning om eksisterende og planlagte initiativer over for psykisk handicappede Det sker ved at oprette en interaktiv hjemmeside, hvor der løbende informeres om amternes indsats og den erfaringsbaserede viden fra bo - og levemiljøer for psykisk handicappede og hjerneskadede. 3. Videreudvikle en koordineret og helhedsorienteret indsats En tredje hovedopgave er at være med til at videreudvikle en koordineret og helhedsorienteret indsats over for målgruppen. Det sker ved at igangsætte et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende amternes overflytning af personer fra forvaltningens børneområde til voksenregi. Projektets opgave er at sætte fokus på problemer omkring tabt viden i forbindelse med overflytninger. 4. Udvikle ny viden og brugbare specialpædagogiske metoder En fjerde hovedopgave bliver at udvikle ny viden og brugbare specialpædagogiske metoder. Det sker ved at etablere et vidensskabende netværk af pædagoger på tværs af amterne. Hensigten er at identificere og undersøge fælles problemstillinger og videreudvikle nye modeller og metoder på baggrund af det daglige arbejde. Et andet mål er efterfølgende at få dokumenteret, beskrevet og formidlet erfaringer og ny viden fra det vidensskabende netværk. 3

4 Erfaringer fra enkeltmandsprojekterne Af Per Lærkegaard og Jens Møller 4 Erfaringerne om enkeltmandsprojekterne er få og spredte. En tiltrængt rapport udarbejdet i 2001 om projekterne og deres brugere indsamlede nogle af erfaringerne fra praksisfeltet - og det er bl.a. disse erfaringer, der præsenteres i denne artikel. Hvilke brugere rummer enkeltmandsprojekterne? I dag ved vi, at der på landsplan er et mindre antal unge og voksne psykisk handicappede, der har en særdeles problemskabende Rapporten om Enkeltmandsprojekter 2001 viste, at der ud fra amternes opgørelse var identificeret 92 unge og voksne psykisk handicappede, som på dette tidspunkt havde behov for specialpædagogiske særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter). Rapporten dokumenterede, at der var dobbelt så mange anbringelser af mænd (61) som af kvinder (31). Ud af de 92 personer havde 15 sindslidelser, 20 atypisk autisme, 17 infantil autisme og 8 erhvervede hjerneskader. Desuden blev 13 personer betegnet som tidligt følelsesmæssigt skadede. For de resterende 28 personers vedkommende blev der angivet en uafklaret diagnose eller andet, herunder Prader-Willis syndrom, sjældne stofskiftesygdomme, døv-blindhed m.m.. Personernes udviklingshæmning suppleret med kendte vanskeligheder i form af sindslidelser eller andre former for alvorlige tillægshandicaps nævnes ofte som den diagnostiske årsag til en anbringelse i en særforanstaltning. Den specifikke diagnose begrunder imidlertid ikke i sig selv det særlige behov for støtte og behandling. Rapporten viste da også, at det ofte var personernes voldsomme, problemskabende og selvdestruktive adfærd, der var den reelle grund til anbringelsen. Beboernes særlige adfærd I følge rapporten udviste 74 personer en aggressiv og uforudsigelig adfærd som eksempelvis trusler om eller direkte fysisk vold rettet mod øvrige beboere eller medarbejdere. 68 var registreret som personer med en problematisk social adfærd i form af uhensigtsmæssige konktaktformer over for andre mennesker, skade på personlige ejendele, verbale trusler, råben eller stærkt omkringfarende Seksuelle afvigelser over for svage grupper af medborgere forekom desuden hos en væsentlig del af de mandlige personer i undersøgelsen. Den problemfyldte adfærd grunder ofte i en særlig psykisk og social sårbarhed hos den psykisk handicappede kombineret med en manglende forståelse i støttemiljøet. Erfaringer fra amternes og kommunernes tilbud peger på, at psykisk handicappede ofte er mere sårbare end andre mennesker, hvilket kan skyldes en lav angsttærskel, besvær med at forstå omverdenen, en oplevelse af at være anderledes eller følelser af tab, bedrøvelse, afvisning og indestængt vrede. Nye metoder efterlyses Støttepersonalet og forvaltningerne efterlyser nye tilgængelige metoder i indsatsen over for handicappede med en særlig problemskabende Den manglende viden og forståelse for målgruppens kompleksitet og uforudsigelige reaktionsmønstre kan medføre, at mindre vanskeligheder i amternes og primærkommunernes eksisterende støttemiljøer udvikler sig dramatisk - og i værste fald nødvendiggør etablering af tilbud, som kræver økonomiske ekstrabevillinger eller etablering af særligt ressourcekrævende særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter). Det er denne vidensopsamling, som det nye Vidensteam bl.a. skal være med til at iværksætte. I ovennævnte rapport om enkeltmandsprojekter fremgår det, at driften af de 92 specialpædagogiske særforanstaltninger var økonomisk særdeles ressourcekrævende. 57 af projekterne kostede således fra 1 til 1 1 /2 mio. kr. pr. år. 29 projekter havde et udgiftsniveau på mellem 1 1 /2-3 mio. kr. pr. år, og i 6 projekter var driftsudgiften hele 3 mio. kr. eller derover pr. år. Rapporten kan bestilles hos assistent Dorte Rasmussen på tlf.: eller Pris 75,00 kr. P

5 Problemfelter i indsatsen over for målgruppen Af Per Lærkegaard Den manglende viden om og forståelse for psykisk handicappede adfærd har en række negative konsekvenser for både den psykisk handicappede, personalet og forvaltningen. Erfaringer fra amternes boformer viser, at følgende problemfelter er aktuelle. Fastholdelse i voldelig adfærd og medicinering Psykisk handicappede med en sårbar psyke og socialt utilpasset adfærd har ofte vanskeligt ved at udtrykke deres reelle følelser. Hvis det ikke bliver forstået i det omgivende pædagogiske miljø, kan det medføre, at indestængt vrede og frustration fører til vold over for andre beboere og medarbejdere. En manglende forståelse kan også betyde, at psykisk handicappede bliver fastholdt i en negativ spiral, hvor den problemfyldte adfærd medfører unødig medicinering over flere år. Endelig kan der være en vis risiko for, at det manglende behandlingstilbud til især lettere psykisk handicappede øger risikoen for kriminalitet. I amternes specialtilbud opleves således nogle steder en mindre stigning af psykisk handicappede med domme. Forringet livskvalitet Livskvaliteten for målgruppen forringes væsentligt, når det rette tilbud ikke findes. Ofte pendler "besværlige" beboere fra boform til boform med periodevis kortvarige indlæggelser på psykiatriske afdelinger. I de tilfælde, hvor en lettere psykisk handicappet med problemfyldt og problemskabende adfærd bliver akut-anbragt i et af amternes boformer sammen med svært psykisk handicappede, ender det ofte med, at den pågældendes færdigheder og sociale kompetencer forringes. Ligeledes betaler de øvrige beboere en høj menneskelig pris ved at bo tæt sammen med en person Tabt viden og mangelfuld udredning En problemstilling, som ofte opleves af medarbejdere inden for amternes boformer for voksne psykisk handicappede, er at de personer, der bliver overflyttet fra kommunernes og amternes børneområde, ikke i et tilstrækkeligt omfang har fået afdækket kompleksiteten i deres handicaps. Dermed kan overflytning af en person fra forvaltningens børneområde til voksenregi indebære en naturlig risiko for, at den erhvervede viden og de erhvervede erfaringer ikke bliver videreformidlet. Nedslidning af personale Den manglende viden på forvaltnings- og praksisniveau om målgruppens kompleksitet og mangeartede handicaps forstærker følelsen af magtesløshed og frustration i personalegruppen. Det resulterer i hurtigere nedslidning af arbejdsstyrken, tendens til øgede samarbejdsproblemer, større hyppighed af vold mellem beboere og personale, stigende sygdomsfrekvens hos personalet samt vanskeligheder med at skaffe egnede medarbejdere. Socialpædagogikkens grænse I Danmark tilbydes psykisk handicappede med en sårbar psyke og utilpasset social adfærd overvejende en medicinsk og socialpædagogisk indsats. Målet er at stabilisere den enkelte, så vedkommende kan indgå i et socialt fællesskab. Socialpædagogikkens styrke er, at den opfatter menneskets udvikling som tæt forbundet med de kulturelle og sociale betingelser og dermed forholder sig aktivt til det samspil, der opstår mellem den enkelte og fællesskabet. Det er imidlertid også dens svaghed, fordi den ikke i samme udstrækning forholder sig aktivt til den enkeltes følelsesliv og de indre modsætninger, der er en naturlig konsekvens af en persons livshistorie. Især når det gælder psykisk handicappede med en sårbar psyke og utilpasset social adfærd, er det vigtigt at udvikle socialpædagogikken og sammenkæde den med en viden om neurologi, psykiatri, psykologi og kommunikation. Dokumentationsproblemer Det er vanskeligt at dokumentere, hvad der egentlig "virker" over for en bestemt person med problemfyldt og udadreagende I amternes boformer er det daglige arbejde ofte baseret på vurderinger af den aktuelle situation og de erfaringer, som er ophobet i miljøet. Når der opstår vanskelige problemstillinger med målgruppen, er pædagogerne ofte nødsagede til at intervenere og iværksætte konkrete handlinger her og nu. Erfaringerne fra disse interventionsformer bliver sjældent gjort til bevidst og fælles viden. 5

6 Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Rådgivning, konsultation, supervision og undervisning Som tidligere nævnt forventer vi at etablere to tværfaglige konsulentteams. Ideen er, at du telefonisk kan kontakte specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, sekretariatet i Århus Amt, og få tilbudt en afklarende samtale med henblik på en nærmere indkredsning af jeres faglige problemstillinger. Hvis I har behov for konsulentteamets ydelser, kan sekretariatet via konsulentteamene henvise dig til en konsulent, der netop matcher jeres behov for støtte i form af konkret sagsvejledning, konsultation, supervision eller undervisning i relevante temaer. Du vil senere modtage en folder, der uddyber konsulentteamenes forskellige ydelser, samt honorering heraf. Faglig inspiration og udvikling Viden kan som bekendt medvirke til nye erkendelser og øget forståelse. Vidensteamets ambition er at opbygge en brugervenlig hjemmeside, der videreformidler nye hjemlige og internationale forskningsresultater, beskrivelser af praktiske metoder, handleprocedurer og interventionsformer over for mennesker med psykisk handicap og hjerneskadede med problemfyldt og problemskabende På kan du se, at vi allerede er fuld gang med opbygge den nye hjemmeside. Generelle oplysninger om amternes specialrådgivningsindsats Amternes samlede specialrådgivningstilbud bevæger sig for tiden mod en større grad af fælles opgaveløsninger og samarbejde på tværs af amterne. Denne udvikling vil Vidensteamet være med til at fremme ved at stå til rådighed med generelle oplysninger om målgruppen og de enkelte amters socialfaglige, organisatoriske og finansielle initiativer. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål. Deltagerne i det lands Formand for Vidensteamet Områdechef Kaj Vestergaard Nielsen Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Karen Jespersen Storstrøms Amt tlf.nr mail: Psykolog Henrik Robert Nielsen Viborg Amt tlf.nr mail: Souschef Bodil Nissen Ribe Amt tlf.nr mail: Socialfaglig konsulent Henning Olesen Nordjyllands Amt tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Jette Pedersen Frederiksborg Amt tlf.nr mail: Fuldmægtig Mette Marker Bornholms Regionskommune tlf.nr mail: 6

7 dækkende Vidensteam Forstander Ole Bjørkman Ka nushuset, Åkirkeby tlf.nr mail: Socialfaglig konsulent Bente Juul Fyns Amt HjerneSkadeRådgivningen, Odense tlf.nr mail: Konsulent Kirsten Brenøe Vestsjællands Amt tlf.nr mail: Souschef Ruth Kastrup Fyns Amt tlf.nr mail: Socialpædagogisk konsulent Dorrit Brandt Københavns Amt tlf.nr mail: Fuldmægtig Mikkel Lambach Amtsrådsforeningen tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Marianne Christiansen Roskilde Amt tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Karen Madsen Sønderjyllands Amt tlf.nr mail: Forstander Maurits Eijgendaal Sølund, Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Liselotte Jørsløv Københavns kommune tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Inge Sørensen Ringkøbing Amt tlf.nr mail: Specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard Vidensteam.dk, Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Bodil Højbjerg Vejle Amt tlf.nr mail: 7

8 Indhold Om nyhedsbrevet Et landsdækkende Vidensteam bliver til. 2 Vidensteamets målsætninger og arbejdsopgaver Erfaringer fra enkeltmandsprojekterne.. 4 Problemfelter i indsatsen over for målgruppen Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?.. 6 Deltagerne i det landsdækkende Vidensteam Indbydelse til temadag om socialpædagogik og miljøterapi Vidensteamet har oprettet et landsdækkende sekretariat, der har til huse i Skanderborg. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, der består af: Specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Formidlingskonsulent Jens Møller, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Assistent Dorte Rasmussen, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Redaktion Specialpædagogisk konsulent, Per Lærkegaard Formidlingskonsulent, Jens Møller Se også hjemmesiden Indbydelse til temadag om socialpædagogik og miljøterapi Temadagens titel: Socialpædagogik og miljøterapi i indsatsen over for psykisk handicappede mennesker med en psykisk og social sårbarhed og problemfyldt Målgruppe: Medarbejdere der til dagligt arbejder med psykisk handicappede mennesker med en sårbar psyke og utilpasset social Temadagens faglige indhold: Temadagen vil omhandle pædagogiske metoder, der kan kvalificere den faglige indsats over for målgruppen. Herunder sættes fokus på de følelsesmæssige påvirkninger, som personalegruppen udsættes for i dette arbejde. I indsatsen over for psykisk handicappede med en psykisk og social sårbarhed og problemfyldt adfærd oplever personalet sig ofte på herrens mark. Der efterlyses mere relevant viden og flere pædagogiske handlemuligheder til en kvalificering af både levemiljøet og personalets samvær med de psykisk handicappede, som udviser symptomer på bagvedliggende sindslidelser eller dyssocial personlighedsstruktur. Opgaven er at få omsat den psykiatriske terminologi til en anvendelig pædagogisk praksis, der i større grad tager hensyn til den psykisk handicappede. Det miljøterapeutiske begreb kan være med til at udvikle en ny bevidsthed om de handlemuligheder, der ligger i tilrettelæggelsen af det daglige levemiljø for beboerne og den kontaktform, som tilbydes. På temadagen præsenteres nogle af de handlemuligheder og erfaringer, der kobler socialpædagogikken til et mere grundlæggende kendskab til miljøterapi, almenpsykiatri og psykologi. Nogle af de spørgsmål, der vil blive berørt er: Hvilke personer kan have brug for, at vi etablerer et levemiljø med nogle særlige miljøterapeutiske værdier? Konflikter og dilemmaer i det pædagogiske arbejde med psykisk handicappede mennesker med en sårbar psyke og utilpasset social Hvad er miljøterapi, og hvordan kan det forstås i en sammenhæng med en socialpædagogisk praksis? Dagen vil indeholde en vekselvirkning imellem oplæg og dialog ud fra deltagernes erfaringer. Praktiske oplysninger: Der afholdes én temadag på Sjælland tirsdag d , og én i Jylland (på Sølund i Skanderborg) torsdag d Prisen for temadagen er 875,00 kr. inklusiv forplejning. Mere information følger snarest på Underviser på temadagen er Landsdækkende specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, Århus Amt. Er du interesseret i at deltage, kan du sende en mail til assistent Dorte Rasmussen eller ringe til sekretariatet på tlf Århus Amts Trykkeri DS/EN ISO miljøcertificeret og EMAS-registreret Tryksag

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

SÆRFORANSTALTNINGER Særforanstaltninger for psykisk handicappede med nedsat funktionsevne og senhjerneskadede i Danmark 2005

SÆRFORANSTALTNINGER Særforanstaltninger for psykisk handicappede med nedsat funktionsevne og senhjerneskadede i Danmark 2005 SÆRFORANSTALTNINGER 2005 Særforanstaltninger for psykisk handicappede med nedsat funktionsevne og senhjerneskadede i Danmark 2005 SÆRFORANSTALTNINGER 2005 Særforanstaltninger for psykisk handicappede med

Læs mere

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Bilag 6 Fokusområder, afsluttede og igangværende samt input til Rammeaftale 2010 fra de faglige netværk i Syddanmark 25-09-2009 Fokusområder der har afrapporteret siden indgåelsen af rammeaftale

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Alternativer til enkeltmandsprojektet. Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd

Alternativer til enkeltmandsprojektet. Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd Alternativer til enkeltmandsprojektet Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd 1 Alternativer til enkeltmandsprojektet / Danske regioner 2010 Alternativer

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1 Bilag 1 Særforanstaltninger 18.05.2015 Baggrund Social Service har igangsat en omstillingsproces på baggrund af Deloitte rapportens anbefalinger fra marts 2014. Rapporten peger bl.a. på, at Frederikssund

Læs mere

Bilag 8.a. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende udviklingshæmmede som er svært anbringelige. til Det Administrative Samarbejdsforum

Bilag 8.a. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende udviklingshæmmede som er svært anbringelige. til Det Administrative Samarbejdsforum Bilag 8.a. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende udviklingshæmmede som er svært anbringelige til Det Administrative Samarbejdsforum December 2008 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Baggrund... 3 Arbejdsgruppens

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret den 20. december 2011 Baggrund Socialministeren

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

botilbud"" himmerlandsskolen""

botilbud himmerlandsskolen svc-acadre-skanning 07-06-2016 12:54 SEPBARCODE: OU28 Louise Høeg, Socialudvalgsformand i Randers Kommune Thomas Krarup, Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune Henrik Vallø, Formand

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Notat. Center for Specialundervisning af Voksne Kultur- og samfundsforståelse på dansk for kvinder i Århus Vest - Projekt 80. Projekt nr.

Notat. Center for Specialundervisning af Voksne Kultur- og samfundsforståelse på dansk for kvinder i Århus Vest - Projekt 80. Projekt nr. Notat Projekt nr. 80 Konsulent Referent Dato for afholdelse Line Dybdal Nielsen Jeppe Ostersen 5. oktober 2007 Godkendt d. 12. november 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

! "#$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( -

! #$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( - "#$%& ) #$%&,. / " # $ "$0 1 1 $" 2 3/ "$ 4 / 5 / 6 / 1 2 3 X X $ %", 6 b) Sætte sig ind i den enkeltes beboers livssituation ved at læse og reflektere over gældende handleplan, psykiatriske udredninger

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Bofællesskabet. Botilbud i Ringsted. til. voksne mennesker med autisme og som er moderat- til højtfungerende

Bofællesskabet. Botilbud i Ringsted. til. voksne mennesker med autisme og som er moderat- til højtfungerende Bofællesskabet Botilbud i Ringsted til voksne mennesker med autisme og som er moderat- til højtfungerende Egnede botilbud til voksne mennesker med autisme og som er moderat- og højtfungerende, findes kun

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme Handicapafdelingen Kontaktperson: Jesper Dan Jensen Jesper.Dan.Jensen@regionsyddanmark.dk Sikker epost: Direkte tlf. 76631073 16. april 2007 Journal nr. 07/1977 Side 0 / 13 Arbejdsgruppe vedrørende personer

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr.

EPOS. Statistikker over. AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet pr. Statistikker over AMU aktiviteten for EPOS målgrupperne 2000-2002 Indhold: Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. aktivitetstype Al tilskudsberettiget AMU aktivitet 2000-2002 pr. uddannelsesområde

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedshjælperuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedshjælperuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene er

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere