Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?"

Transkript

1 Nyhedsbrev Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Rådgivning og konsultation Supervision og undervisning Faglig inspiration og udvikling Oplysning om amternes specialrådgivningsindsats Oplysning om den nyeste forskning Kontakt til - og debat med - kolleger i hele landet Nem og brugervenlig information fra vores hjemmeside Og meget mere... Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og hjerneskadede adfærd Nr. 1 Efterår Årgang

2 Nyhedsbrev fra Vidensteam.dk Velkommen til Det landsdækkende Vidensteam vedrørende Psykisk Handicappede og Hjerneskadede med problemskabende adfærd! Vidensteamet er nyopstartet og er nu ved at have fundet sine ben. I dette nyhedsbrev kan du læse om den faglige baggrund for Vidensteamet, om målsætningerne og det fremtidige arbejde, og om hvad du kan bruge Vidensteamet til. Du vil desuden kunne finde flere informationer på vores nye hjemmeside Vi indbyder også til en temadag om socialpædagogik og miljøterapi i indsatsen over for psykisk handicappede med problemfyldt og problemskabende adfærd (se bagsiden). God fornøjelse! Per Lærkegaard, specialpædagogisk konsulent Jens Møller, formidlingskonsulent Dorte Rasmussen, assistent Et landsdækkende Vidensteam bliver til Af Kaj Vestergaard Nielsen Kaj Vestergaard Nielsen er Områdechef i Århus Amt og formand for det landsdækkende Vidensteam for Psykisk Handicappede og Hjerneskadede I dette forord beskriver han i korte træk baggrunden for det nye Vidensteams tilblivelse. Specialkonsulentordningen for mennesker med udviklingshæmning blev nedlagt d. 1. januar Amtsrådsforeningen har på den baggrund besluttet at oprette tre landsdækkende netværk, hvoraf dette Vidensteam er det ene. I kredsen af amtslige socialchefer blev der truffet beslutning om at sammenlægge det nye faglige netværk med det allerede eksisterende Vidensteam vedrørende Enkeltmandsprojekter. Resultatet blev det Landsdækkende Vidensteam vedrørende Psykisk Handicappede og Hjerneskadede Målet er at styrke amternes specialrådgivningstilbud gennem erfaringsudveksling, vidensopsamling og tværamtsligt samarbejde. Med sammenlægningen udvides målgruppen i forhold til Enkeltmandsprojektet. Målgruppen omfatter nu både børn, unge og voksne psykisk handicappede og hjerneskadede adfærd uanset boform og foranstaltningens udgiftsniveau. Det nye Vidensteam kommer således til at afløse, videreføre og udvide den indsats, som Enkeltmandsprojektet hidtil har varetaget. Deltagerne i det landsdækkende Vidensteam består af repræsentanter fra alle amter, inklusiv Københavns og Frederiksbergs kommuner samt Bornholms Regionskommune. Deltagerne ligger inde med en særlig faglig viden eller kompetence i forhold til tilrettelæggelsen af specialpædagogiske tilbud til handicappede Sekretariatet for det landsdækkende Vidensteam er placeret i Århus Amt, og er bemandet med en specialpædagogisk konsulent, en formidlingskonsulent samt en assistent. Jeg ser frem til at følge Vidensteamets arbejde fremover og nærer stor tillid til, at samarbejdet på tværs af amterne vil bære frugt. En fælles indsats vil kunne løfte og styrke arbejdet med målgruppen. 2

3 mål opgaver Vidensteamets målsætninger og arbejdsopgaver Af Per Lærkegaard og Jens Møller Det nye landsdækkende Vidensteam skal bl.a. bidrage til en intensivering af den forebyggende indsats, opfylde behovet for mere oplysning, videreudvikle en helhedsorienteret indsats og de specialpædagogiske metoder. Det landsdækkende Vidensteams målsætning er at bidrage til løsningen af de forskellige og ofte komplicerede problemer, som er forbundet med særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter) til psykisk handicappede Ved at arbejde sammen på tværs af amterne styrkes muligheden for at finde holdbare og anvendelige løsninger på de problemer, som opleves i de enkelte boformer. Der er mange opgaver at tage fat på, og da Vidensteamet har begrænsede ressourcer til rådighed, har det været nødvendigt at prioritere indsatsområderne. Vidensteamets deltagere har anbefalet, at der i perioden fra nu af og frem til udgangen af 2005 sættes fokus på fire hovedopgaver, der hver for sig og samlet skal kvalificere og understøtte amternes specialrådgivningstilbud. 1. Intensivere den forebyggende indsats En første hovedopgave er at intensivere det forebyggende arbejde over for målgruppen, så behovet for at etablere særligt ressourcekrævende særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter mindskes. Det sker ved, at der etableres to tværfaglige konsulentteams, ét i Jylland og ét der dækker Fyn og Sjælland. Disse konsulentteams skal bestå af en række personer med en særlig kompetence og specialviden inden for området. Tanken er, at det tværfaglige konsulentteam skal matche amternes aktuelle behov for konkret sagsvejledning, konsultation, supervision og undervisning på både forvaltnings- og praksisniveauet. 2. Opfylde handicapsektorens behov for oplysning En anden hovedopgave bliver at opfylde handicapsektorens behov for oplysning om eksisterende og planlagte initiativer over for psykisk handicappede Det sker ved at oprette en interaktiv hjemmeside, hvor der løbende informeres om amternes indsats og den erfaringsbaserede viden fra bo - og levemiljøer for psykisk handicappede og hjerneskadede. 3. Videreudvikle en koordineret og helhedsorienteret indsats En tredje hovedopgave er at være med til at videreudvikle en koordineret og helhedsorienteret indsats over for målgruppen. Det sker ved at igangsætte et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende amternes overflytning af personer fra forvaltningens børneområde til voksenregi. Projektets opgave er at sætte fokus på problemer omkring tabt viden i forbindelse med overflytninger. 4. Udvikle ny viden og brugbare specialpædagogiske metoder En fjerde hovedopgave bliver at udvikle ny viden og brugbare specialpædagogiske metoder. Det sker ved at etablere et vidensskabende netværk af pædagoger på tværs af amterne. Hensigten er at identificere og undersøge fælles problemstillinger og videreudvikle nye modeller og metoder på baggrund af det daglige arbejde. Et andet mål er efterfølgende at få dokumenteret, beskrevet og formidlet erfaringer og ny viden fra det vidensskabende netværk. 3

4 Erfaringer fra enkeltmandsprojekterne Af Per Lærkegaard og Jens Møller 4 Erfaringerne om enkeltmandsprojekterne er få og spredte. En tiltrængt rapport udarbejdet i 2001 om projekterne og deres brugere indsamlede nogle af erfaringerne fra praksisfeltet - og det er bl.a. disse erfaringer, der præsenteres i denne artikel. Hvilke brugere rummer enkeltmandsprojekterne? I dag ved vi, at der på landsplan er et mindre antal unge og voksne psykisk handicappede, der har en særdeles problemskabende Rapporten om Enkeltmandsprojekter 2001 viste, at der ud fra amternes opgørelse var identificeret 92 unge og voksne psykisk handicappede, som på dette tidspunkt havde behov for specialpædagogiske særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter). Rapporten dokumenterede, at der var dobbelt så mange anbringelser af mænd (61) som af kvinder (31). Ud af de 92 personer havde 15 sindslidelser, 20 atypisk autisme, 17 infantil autisme og 8 erhvervede hjerneskader. Desuden blev 13 personer betegnet som tidligt følelsesmæssigt skadede. For de resterende 28 personers vedkommende blev der angivet en uafklaret diagnose eller andet, herunder Prader-Willis syndrom, sjældne stofskiftesygdomme, døv-blindhed m.m.. Personernes udviklingshæmning suppleret med kendte vanskeligheder i form af sindslidelser eller andre former for alvorlige tillægshandicaps nævnes ofte som den diagnostiske årsag til en anbringelse i en særforanstaltning. Den specifikke diagnose begrunder imidlertid ikke i sig selv det særlige behov for støtte og behandling. Rapporten viste da også, at det ofte var personernes voldsomme, problemskabende og selvdestruktive adfærd, der var den reelle grund til anbringelsen. Beboernes særlige adfærd I følge rapporten udviste 74 personer en aggressiv og uforudsigelig adfærd som eksempelvis trusler om eller direkte fysisk vold rettet mod øvrige beboere eller medarbejdere. 68 var registreret som personer med en problematisk social adfærd i form af uhensigtsmæssige konktaktformer over for andre mennesker, skade på personlige ejendele, verbale trusler, råben eller stærkt omkringfarende Seksuelle afvigelser over for svage grupper af medborgere forekom desuden hos en væsentlig del af de mandlige personer i undersøgelsen. Den problemfyldte adfærd grunder ofte i en særlig psykisk og social sårbarhed hos den psykisk handicappede kombineret med en manglende forståelse i støttemiljøet. Erfaringer fra amternes og kommunernes tilbud peger på, at psykisk handicappede ofte er mere sårbare end andre mennesker, hvilket kan skyldes en lav angsttærskel, besvær med at forstå omverdenen, en oplevelse af at være anderledes eller følelser af tab, bedrøvelse, afvisning og indestængt vrede. Nye metoder efterlyses Støttepersonalet og forvaltningerne efterlyser nye tilgængelige metoder i indsatsen over for handicappede med en særlig problemskabende Den manglende viden og forståelse for målgruppens kompleksitet og uforudsigelige reaktionsmønstre kan medføre, at mindre vanskeligheder i amternes og primærkommunernes eksisterende støttemiljøer udvikler sig dramatisk - og i værste fald nødvendiggør etablering af tilbud, som kræver økonomiske ekstrabevillinger eller etablering af særligt ressourcekrævende særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter). Det er denne vidensopsamling, som det nye Vidensteam bl.a. skal være med til at iværksætte. I ovennævnte rapport om enkeltmandsprojekter fremgår det, at driften af de 92 specialpædagogiske særforanstaltninger var økonomisk særdeles ressourcekrævende. 57 af projekterne kostede således fra 1 til 1 1 /2 mio. kr. pr. år. 29 projekter havde et udgiftsniveau på mellem 1 1 /2-3 mio. kr. pr. år, og i 6 projekter var driftsudgiften hele 3 mio. kr. eller derover pr. år. Rapporten kan bestilles hos assistent Dorte Rasmussen på tlf.: eller Pris 75,00 kr. P

5 Problemfelter i indsatsen over for målgruppen Af Per Lærkegaard Den manglende viden om og forståelse for psykisk handicappede adfærd har en række negative konsekvenser for både den psykisk handicappede, personalet og forvaltningen. Erfaringer fra amternes boformer viser, at følgende problemfelter er aktuelle. Fastholdelse i voldelig adfærd og medicinering Psykisk handicappede med en sårbar psyke og socialt utilpasset adfærd har ofte vanskeligt ved at udtrykke deres reelle følelser. Hvis det ikke bliver forstået i det omgivende pædagogiske miljø, kan det medføre, at indestængt vrede og frustration fører til vold over for andre beboere og medarbejdere. En manglende forståelse kan også betyde, at psykisk handicappede bliver fastholdt i en negativ spiral, hvor den problemfyldte adfærd medfører unødig medicinering over flere år. Endelig kan der være en vis risiko for, at det manglende behandlingstilbud til især lettere psykisk handicappede øger risikoen for kriminalitet. I amternes specialtilbud opleves således nogle steder en mindre stigning af psykisk handicappede med domme. Forringet livskvalitet Livskvaliteten for målgruppen forringes væsentligt, når det rette tilbud ikke findes. Ofte pendler "besværlige" beboere fra boform til boform med periodevis kortvarige indlæggelser på psykiatriske afdelinger. I de tilfælde, hvor en lettere psykisk handicappet med problemfyldt og problemskabende adfærd bliver akut-anbragt i et af amternes boformer sammen med svært psykisk handicappede, ender det ofte med, at den pågældendes færdigheder og sociale kompetencer forringes. Ligeledes betaler de øvrige beboere en høj menneskelig pris ved at bo tæt sammen med en person Tabt viden og mangelfuld udredning En problemstilling, som ofte opleves af medarbejdere inden for amternes boformer for voksne psykisk handicappede, er at de personer, der bliver overflyttet fra kommunernes og amternes børneområde, ikke i et tilstrækkeligt omfang har fået afdækket kompleksiteten i deres handicaps. Dermed kan overflytning af en person fra forvaltningens børneområde til voksenregi indebære en naturlig risiko for, at den erhvervede viden og de erhvervede erfaringer ikke bliver videreformidlet. Nedslidning af personale Den manglende viden på forvaltnings- og praksisniveau om målgruppens kompleksitet og mangeartede handicaps forstærker følelsen af magtesløshed og frustration i personalegruppen. Det resulterer i hurtigere nedslidning af arbejdsstyrken, tendens til øgede samarbejdsproblemer, større hyppighed af vold mellem beboere og personale, stigende sygdomsfrekvens hos personalet samt vanskeligheder med at skaffe egnede medarbejdere. Socialpædagogikkens grænse I Danmark tilbydes psykisk handicappede med en sårbar psyke og utilpasset social adfærd overvejende en medicinsk og socialpædagogisk indsats. Målet er at stabilisere den enkelte, så vedkommende kan indgå i et socialt fællesskab. Socialpædagogikkens styrke er, at den opfatter menneskets udvikling som tæt forbundet med de kulturelle og sociale betingelser og dermed forholder sig aktivt til det samspil, der opstår mellem den enkelte og fællesskabet. Det er imidlertid også dens svaghed, fordi den ikke i samme udstrækning forholder sig aktivt til den enkeltes følelsesliv og de indre modsætninger, der er en naturlig konsekvens af en persons livshistorie. Især når det gælder psykisk handicappede med en sårbar psyke og utilpasset social adfærd, er det vigtigt at udvikle socialpædagogikken og sammenkæde den med en viden om neurologi, psykiatri, psykologi og kommunikation. Dokumentationsproblemer Det er vanskeligt at dokumentere, hvad der egentlig "virker" over for en bestemt person med problemfyldt og udadreagende I amternes boformer er det daglige arbejde ofte baseret på vurderinger af den aktuelle situation og de erfaringer, som er ophobet i miljøet. Når der opstår vanskelige problemstillinger med målgruppen, er pædagogerne ofte nødsagede til at intervenere og iværksætte konkrete handlinger her og nu. Erfaringerne fra disse interventionsformer bliver sjældent gjort til bevidst og fælles viden. 5

6 Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til? Rådgivning, konsultation, supervision og undervisning Som tidligere nævnt forventer vi at etablere to tværfaglige konsulentteams. Ideen er, at du telefonisk kan kontakte specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, sekretariatet i Århus Amt, og få tilbudt en afklarende samtale med henblik på en nærmere indkredsning af jeres faglige problemstillinger. Hvis I har behov for konsulentteamets ydelser, kan sekretariatet via konsulentteamene henvise dig til en konsulent, der netop matcher jeres behov for støtte i form af konkret sagsvejledning, konsultation, supervision eller undervisning i relevante temaer. Du vil senere modtage en folder, der uddyber konsulentteamenes forskellige ydelser, samt honorering heraf. Faglig inspiration og udvikling Viden kan som bekendt medvirke til nye erkendelser og øget forståelse. Vidensteamets ambition er at opbygge en brugervenlig hjemmeside, der videreformidler nye hjemlige og internationale forskningsresultater, beskrivelser af praktiske metoder, handleprocedurer og interventionsformer over for mennesker med psykisk handicap og hjerneskadede med problemfyldt og problemskabende På kan du se, at vi allerede er fuld gang med opbygge den nye hjemmeside. Generelle oplysninger om amternes specialrådgivningsindsats Amternes samlede specialrådgivningstilbud bevæger sig for tiden mod en større grad af fælles opgaveløsninger og samarbejde på tværs af amterne. Denne udvikling vil Vidensteamet være med til at fremme ved at stå til rådighed med generelle oplysninger om målgruppen og de enkelte amters socialfaglige, organisatoriske og finansielle initiativer. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet med spørgsmål. Deltagerne i det lands Formand for Vidensteamet Områdechef Kaj Vestergaard Nielsen Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Karen Jespersen Storstrøms Amt tlf.nr mail: Psykolog Henrik Robert Nielsen Viborg Amt tlf.nr mail: Souschef Bodil Nissen Ribe Amt tlf.nr mail: Socialfaglig konsulent Henning Olesen Nordjyllands Amt tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Jette Pedersen Frederiksborg Amt tlf.nr mail: Fuldmægtig Mette Marker Bornholms Regionskommune tlf.nr mail: 6

7 dækkende Vidensteam Forstander Ole Bjørkman Ka nushuset, Åkirkeby tlf.nr mail: Socialfaglig konsulent Bente Juul Fyns Amt HjerneSkadeRådgivningen, Odense tlf.nr mail: Konsulent Kirsten Brenøe Vestsjællands Amt tlf.nr mail: Souschef Ruth Kastrup Fyns Amt tlf.nr mail: Socialpædagogisk konsulent Dorrit Brandt Københavns Amt tlf.nr mail: Fuldmægtig Mikkel Lambach Amtsrådsforeningen tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Marianne Christiansen Roskilde Amt tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Karen Madsen Sønderjyllands Amt tlf.nr mail: Forstander Maurits Eijgendaal Sølund, Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Liselotte Jørsløv Københavns kommune tlf.nr mail: Pædagogisk konsulent Inge Sørensen Ringkøbing Amt tlf.nr mail: Specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard Vidensteam.dk, Århus Amt tlf.nr mail: Konsulent Bodil Højbjerg Vejle Amt tlf.nr mail: 7

8 Indhold Om nyhedsbrevet Et landsdækkende Vidensteam bliver til. 2 Vidensteamets målsætninger og arbejdsopgaver Erfaringer fra enkeltmandsprojekterne.. 4 Problemfelter i indsatsen over for målgruppen Hvad kan du bruge Vidensteam.dk til?.. 6 Deltagerne i det landsdækkende Vidensteam Indbydelse til temadag om socialpædagogik og miljøterapi Vidensteamet har oprettet et landsdækkende sekretariat, der har til huse i Skanderborg. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, der består af: Specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Formidlingskonsulent Jens Møller, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Assistent Dorte Rasmussen, Vidensteam.dk Tlf.nr , mail: Redaktion Specialpædagogisk konsulent, Per Lærkegaard Formidlingskonsulent, Jens Møller Se også hjemmesiden Indbydelse til temadag om socialpædagogik og miljøterapi Temadagens titel: Socialpædagogik og miljøterapi i indsatsen over for psykisk handicappede mennesker med en psykisk og social sårbarhed og problemfyldt Målgruppe: Medarbejdere der til dagligt arbejder med psykisk handicappede mennesker med en sårbar psyke og utilpasset social Temadagens faglige indhold: Temadagen vil omhandle pædagogiske metoder, der kan kvalificere den faglige indsats over for målgruppen. Herunder sættes fokus på de følelsesmæssige påvirkninger, som personalegruppen udsættes for i dette arbejde. I indsatsen over for psykisk handicappede med en psykisk og social sårbarhed og problemfyldt adfærd oplever personalet sig ofte på herrens mark. Der efterlyses mere relevant viden og flere pædagogiske handlemuligheder til en kvalificering af både levemiljøet og personalets samvær med de psykisk handicappede, som udviser symptomer på bagvedliggende sindslidelser eller dyssocial personlighedsstruktur. Opgaven er at få omsat den psykiatriske terminologi til en anvendelig pædagogisk praksis, der i større grad tager hensyn til den psykisk handicappede. Det miljøterapeutiske begreb kan være med til at udvikle en ny bevidsthed om de handlemuligheder, der ligger i tilrettelæggelsen af det daglige levemiljø for beboerne og den kontaktform, som tilbydes. På temadagen præsenteres nogle af de handlemuligheder og erfaringer, der kobler socialpædagogikken til et mere grundlæggende kendskab til miljøterapi, almenpsykiatri og psykologi. Nogle af de spørgsmål, der vil blive berørt er: Hvilke personer kan have brug for, at vi etablerer et levemiljø med nogle særlige miljøterapeutiske værdier? Konflikter og dilemmaer i det pædagogiske arbejde med psykisk handicappede mennesker med en sårbar psyke og utilpasset social Hvad er miljøterapi, og hvordan kan det forstås i en sammenhæng med en socialpædagogisk praksis? Dagen vil indeholde en vekselvirkning imellem oplæg og dialog ud fra deltagernes erfaringer. Praktiske oplysninger: Der afholdes én temadag på Sjælland tirsdag d , og én i Jylland (på Sølund i Skanderborg) torsdag d Prisen for temadagen er 875,00 kr. inklusiv forplejning. Mere information følger snarest på Underviser på temadagen er Landsdækkende specialpædagogisk konsulent Per Lærkegaard, Århus Amt. Er du interesseret i at deltage, kan du sende en mail til assistent Dorte Rasmussen eller ringe til sekretariatet på tlf Århus Amts Trykkeri DS/EN ISO miljøcertificeret og EMAS-registreret Tryksag

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark

Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark Bilag 6 Igangværende og afsluttede fokusområder samt input til Rammeaftale 2011 fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder der er afsluttet siden indgåelsen af Rammeaftale 2010 2 fokusområder er

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014 Neuropædagogikken beskæftiger sig dels med hvordan viden om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om læring, dels hvordan man konkret kan hjælpe den svage elev, børn og unge med indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Mænd, der udøver vold i familien

Mænd, der udøver vold i familien T E M A D A G København 9/1 2008 Århus 23/1 2008 Mænd, Dialog Mod Vold i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd inviterer til konference. DMV Dialog mod vold T e m a d a g Præsentation af den første

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Målgrupper Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Samarbejde Samarbejde og tværfaglighed om

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere