RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS /2014:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:"

Transkript

1 RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS /2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Hedensted Kommune kan kræve erstning for tabt arbejdsfortjeneste, som Ole Flemming Lyse har fået udbetalt i 2011 og 2012 som medlem af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune, tilbagebetalt. Parternes påstande Hedensted Kommune har nedlagt påstand om, Ole Flemming Lyse dømmes til betale ,35 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 2. oktober Ole Flemming Lyse har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Efter kommunestyrelseslovens 16, stk. 1, ydes der et fast vederlag til en kommunalbestyrelses medlemmer for opgaver, der er beskrevet i bestemmelsen. I 2011 var dette vederlag i Hedensted Kommune på ,96 kr. Efter samme lovs 16, stk. 5, kan et medlem af en kommunalbestyrelse vælge modtage erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion af det faste vederlag, der i 2011 var på kr. Ole Flemming Lyse var fra 1993 til 2013 medlem af kommunalbestyrelsen først i Juelsminde Kommune og senere i Hedensted Kommune, og fra 2002 til 2006 var Ole Flemming Lyse også medlem af Vejle Amtsråd. Fra 2002 valgte Ole Flemming Lyse få et reduceret vederlag og erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Ole Flemming Lyse var da ans ved politiet og

2 Side 2/35 medejer af nogle landbrugsejendomme. I et brev af 28. januar 2002 fra registreret revisor Jens L. Sørensen, LandbrugsRådgivning Østjylland I/S, til Ole Flemming Lyse hedder det: " Ifølge henvendelsen vedrørende timeløn for arbejde i egen virksomhed: I/S Vrigsted Vestergård, Overvej 26, 7140 Stouby. Dette vil for det seneste afsluttede regnskabsår til Overskuddet har i dette regnskabsår været på kr , og der har været anvendt ca. 400 timer i virksomheden. Timelønnen vil herefter være kr. 325 pr. time. Ovenstående testeres hermed. " I brev af 15. april 2002 fra Ole Flemming Lyse til Vejle Amts løn- og personaleafdeling hedder det: " Vedr. erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Til underretning kan jeg oplyse, jeg har 4 hovedindtægtsområder: 1. Juelsminde Kommunalbestyrelse (formand for Teknik- og Miljøudvalget). Jeg modtager formandsvederlag og har fravalgt tabt arbejdsfortjeneste. 2. Amtsrådet (medlem af U & K-udvalget). Jeg har valgt tabt arbejdsfortjeneste, og jeg skønner, jeg skal bruge ca. 500 timer til tabt arbejdsfortjeneste. 3. Politiet (vicepolitikommissær v. Fredericia Politi). Fra 1/ går jeg ned i tid, og forventer arbejde på 3/5 tid, hvilket med en årsindkomst på kr ,- giver kr ,- = en manglende indtægt på kr ,-. 4. Landbruget. Jeg har gennem de seneste 30 år drevet min fødegård + senere en tilkøbt nabogård (p.t. ca. 175 tdr.l.) sammen med min broder i I/S selskabsform. Min broder afgik ved døden i november 2001, og jeg har arvet hans andel af gårdene med overtagelse pr. 1/1 2002, idet han var ugift. Da jeg nu er alene om driften, forventer jeg af bruge

3 Side 3/35 ca t. i landbruget med et forventet overskud på ca. kr ,- i landbrugsvirksomheden. (Landbrugsorganisionernes standardtimeforbrug er fasts til 10 timer pr. tdrl./pr. år. - eller 18 timer/ha./pr./år.). Det skal bemærkes, de to gårde har driftsbygninger på i alt ca m/2, ligesom der er 6 traktorer, mejetærsker og div. redskaber, der repareres på eget værksted. Jeg forventer frikøbe ca. 500 timer til mit politiske arbejde i amtsrådet. Timessen for tabt arbejdsfortjeneste bliver herefter kr. 325,-. Ovenstående er ifølge mit kendskab til bedriften og testeres hermed. Jens L. Sørensen Landbrugsrådgivning Østjylland I/S " I 2003, 2004, 2005 og 2006 hævede Vejle Amt timessen for tabt arbejdsfortjeneste, således timessen fra 1. januar 2006 var 343 kr. Fra 2007 fik Ole Flemming Lyse udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste fra Hedensted Kommune. I brev af 11. januar 2010 fra borgmester Kirsten Terkildsen, Hedensted Kommune, til Ole Flemming Lyse hedder det: " Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til Byrådsmedlem. Du har den 17. december 2009 ansøgt om få erstning for tabt arbejdsfortjeneste i dit erhverv som Byrådsmedlem efter den kommunale styrelseslov 16 stk. 5. Jeg kan imødekomme din ansøgning jf. Byrådets konstituerende møde den 2. december Dette betyder dit faste vederlag vil blive reduceret med kr. og du fremover vil få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i stedet. Du bedes indsende en form for dokumention for en timepris og hvordan du kommer frem til denne. Erstningsbeløbet der kan ydes kan maksimalt udgøre det femdobbelte af diætssen for møder af ikke over 4 timers varighed. Du vil sammen med dette brev modtage nogle skemaer til månedlig

4 Side 4/35 indberetning af de timer du anvender til Byrådsarbejdet. Skemaet bedes indsendt månedligt sammen med kørselssedler til enten Anette Ulvbjerg tlf eller tlf senest den 1. i måneden. Vedlagt dette brev er kopi af kapitel 2 i vejledningen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. " Den 4. februar 2010 sendte udviklingskonsulent Kim B. Rosenkilde, Hedensted Kommune, følgende mail til Ole Flemming Lyse: "Hej Ole. Jeg kan forstå vi stadig mangler få indsendt en revisorerklæring i forbindelse med din ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste - Har du mulighed for indsende den snarest? " Ole Flemming Lyse og Kim B. Rosenkilde havde herefter en telefonsamtale. Derefter sendte Kim B. Rosenkilde følgende mail til Ole Flemming Lyse: "Hej Ole. Kan du ikke lige sende os en mail hvori du skriver det er den gamle revisorerklæring vi skal gemme og bruge i denne periode også så har vi den som dokumention vi kan lægge på sagen og så er det den vi genbruger. " Ole Flemming Lyse besvarede mailen samme dag ved følgende mail: "Kim Rosenkilde. Jeg skal anmode om, i gemmer den gamle revisorerklæring og benytter den i denne periode. " Den 13. december 2011 havde Anette Ulvbjerg, Hedensted Kommune, og Ole Flemming Lyse en maikorrespondance, hvori Ole Flemming Lyse oplyste, han forts ønskede erstning for tabt arbejdsfortjeneste og hans timeløn var uændret. I 2011 og 2012 gav Ole Flemming Lyse hver måned i række skemaer om

5 Side 5/35 "erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer" på tro og love oplysning om, på hvilke doer og i hvor mange timer han havde deltaget i forskellige aktiviteter som byrådsmedlem. Herefter udbetalte Hedensted Kommune erstning for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse til Ole Flemming Lyse. I 2011 og 2012 fik Ole Flemming Lyse fra Hedensted Kommune udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste for henholdsvis 720,62 timer og 667,03 timer. I 2012 bad Hedensted Kommune BDO om gennemgå kommunens udgifter til vederlag, udvalgsvederlag, tillægsvederlag, tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse i 2011 samt kommunens kursusforbrug fra 2008 til BDO afleverede en rapport den 30. august Af rapporten fremgår bl.a., kommunen i 2011 havde udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste til tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder Ole Flemming Lyse. I BDO's rapport er bl.a. anført: " Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste er kompension for dokumenteret mistet indkomst som følge af hvervet som byrådsmedlem. Fast vederlag reduceres med kr. når tabt arbejdsfortjeneste vælges. Grundlaget for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste i Hedensted Kommune er indleverede timesedler og anslået timepris. Det er kommunalbestyrelsen der beslutter dokumentionskravet. Kommunalbestyrelsen har ikke vedtaget retningslinjer til brug for administrionens vurdering af tabt arbejdsfortjeneste. Administrionen kontrollerer timesedlerne for der ikke er påført møder som giver diæter. Administrionen kontrollerer timesedlerne for der pr. dag ikke er tabt arbejdsfortjeneste for mere end fem gange diætssen. Tabt arbejdsfortjeneste udbetales til kommunalbestyrelsesmedlemmet. Vi har gennemgået grundlaget til beregningen af tabt arbejdsfortjeneste og anser merialet for være i overensstemmelse med gældende regler. Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har ikke udarbejdet retningslinjer for brugen af tabt arbejdsfortjeneste. Vi anbefaler kommunalbestyrelsen udarbejder retningslinjer på området.

6 Side 6/35 Konklusion Det er vores opftelse vederlag, udvalgsvederlag og tillægsvederlag udbetales i henhold til styrelsesvedtægten og styrelsesloven mv. Vi anbefaler kommunalbestyrelsen udarbejder retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste, herunder der som dokumention for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende evt. skal foreligge skriftlig tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse, suppleret med én revisorerklæring/sandsynliggørelse for tabet i hver byrådsperiode under forudsætning af, der ikke sker ændringer i indtægtsgrundlaget. For lønmodtagere anbefaler vi der skal foreligge en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver. Udfra ovenstående uddrag jf. kildehenvisningerne er det vores opftelse, reglerne for erstning for tabt arbejdsfortjeneste, herunder beregningsmodel til fastsættelse af niveau for erstning, i høj grad er behæftet med en skønsmæssig vurdering og afgørelse. Det er vores vurdering, kommunalbestyrelsen i spørgsmål om fastsættelse af niveauet for erstning for tabt arbejdsfortjeneste vil skulle tage endelig stilling. " Økonomiudvalget i Hedensted Kommune anmodede herefter KL om undersøge en række forhold i forbindelse med kommunens udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. I brev af 5. marts 2013 fra KL til Ole Flemming Lyse er anført: " KL s konsulenter skal gennemføre en juridisk undersøgelse, som vurderer dokumentionsgrundlaget for udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til nuværende byrådsmedlemmer i perioden , herunder den timepris, som er anvendt som grundlag for udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste

7 Side 7/35 hvorvidt Hedensted Kommunes udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer er foregået korrekt og om der er grundlag for rejse krav om tilbagebetaling over for et eller flere byrådsmedlemmer på grund af for meget modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste Erstning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv, og det påhviler byrådsmedlemmer kunne dokumentere tabt arbejdsfortjeneste. Vi har forstået fra dagspressen, du er indstillet på møde op til interview i sagens anledning. Inden vi vurderer om og i hvilket omfang interview med dig vil være nødvendig, skal vi på vegne af Økonomiudvalget bede dig om fremsende dokumention for ejerforholdet i dit fritidslandbrug i perioden " Ole Flemming Lyse's daværende advok besvarede KL's brev ved brev af 2. maj 2013, hvori bl.a. er anført: " Indledningsvis skal jeg til besvarelse af det anførte i Deres skrivelser, senest den 23. april 2013 fremsende kopi af adkomstsiderne fra tingbogen, idet jeg skal bemærke, der er tale om et offentligt tilgængeligt register. Adkomstforholdet er dog ikke et udtryk for, hvorledes driftsforholdet på ejendommene er, idet Flemming Lyse i kraft af en interessentskabskontrakt har det fulde driftsmæssige ansvar for ejendommene. I øvrigt skal jeg på vegne Ole Flemming Lyse henvise til den af 30. august 2012 udfærdigede rapport vedrørende politikervederlag m.v. Rapporten er udarbejdet af BDO Revision. Som det fremgår af LBK 1461 af 19. december 2005, 16, stk. 5 (gengivet i rapportens side 5) sondres der ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt erhverv, kan også kræves ersttet. Allerede derfor er det, for mig se, ikke relevant drøfte om Ole Flemming Lyse har hovederhverv på de af ham ejede ejendomme. Fra kommunens side er man i perioden aldrig fremkommet

8 Side 8/35 med nogen form for instruks til byrådsmedlemmerne omkring fremgangsmåden ved tildeling af tabt arbejdsfortjeneste, men alle de foretagne udbetalinger er godkendt af økonomiudvalg og revision. Det er vores opftelse, Deres spørgsmål herefter er besvaret fyldestgørende og vi forventer herefter, sagen kan finde sig afslutning. " Af de medsendte tingbogstester fremgår, Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 var ejer af 1/5 af landbrugsejendommene, medens hans to sønner hver ejede 2/5 af landbrugsejendommene. I en mail af 14. maj 2013 anmodede KL Ole Flemming Lyses daværende advok om fremsende kopi af den i brevet af 2. maj 2013 nævnte interessentskabskontrakt. Ole Flemming Lyses daværende advok besvarede mailen i brev af 23. maj 2013, hvori bl.a. er anført: " Under henvisning til det anførte i skrivelsen af 2. maj d.å. er det vores opftelse, sagen bør afgøres på det foreliggende grundlag. Som det tidligere er anført har Ole Flemming Lyse i enhver henseende været i god tro og støtter sig således til den allerede udarbejdede rapport fra Revisionsselskabet BDO samt den tidligere fremsendte afgørelse fra Folketingets Ombudsmand. Baggrunden for interessentskabskontrakten ikke ønskes fremsendt er tilligemed, de personlige oplysninger som fremgår af dette dokument ikke ønskes fremlagt/videresendt til pressen. " KL havde interviews de to andre byrådsmedlemmer, der have modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste, og i brev af 5. december 2013 besvarede Ole Flemming Lyse's advok en række spørgsmål fra KL. Den 3. februar 2014 afgav KL til Hedensted Kommune "juridisk undersøgelse af udbetaling af erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer". I undersøgelsen er bl.a. anført: " 1. Indledning

9 Side 9/35 På mødet i økonomiudvalget den 28. maj 2013 besluttede udvalget anmode KL s konsulenter om gennemføre en juridisk undersøgelse, 8.2 Ole Flemming Lyse skriftlige svar af 5. december 2013 Spørgsmål 3: Ejerforhold og driftsforhold på landbrugsejendommene? Det fremgår af tingbogstester for ejendommene Overvej 26, Stouby og Nedervej 17, Stouby, Ole Flemming Lyse i 2006 og 2008 solgte 4/5 af ejendommene til sine to sønner, således Ole Flemming Lyse i dag ejer 1/5 af hver af ovennævnte ejendomme. I den forbindelse har KL spurgt, om arbejdsbyrden på ejendommene har ændret sig efter Ole Flemming Lyses overdragelse af 4/5 af ejendommene til sine to sønner. Ole Flemming Lyse svarende, hans arbejdsbyrde ikke har ændret sig i forbindelse med "den delvise overdragelse" til sine to sønner. Ole Flemming Lyse oplyser, han "stadig har samtlige fysiske og administrive arbejdsopgaver i forbindelse med ejendommenes drift og vedligeholdelse samt hele administrionen vedrørende udarbejdelse og indsendelse af fællesskema". Spørgsmål 4c: Har du lidt et erhvervsmæssigt tab ved deltage i aktiviteterne? Ole Flemming Lyse svarede, han "har lidt et erhvervsmæssigt tab ved ikke kunne forestå driften af sine landbrugsejendomme på landbrugsmæssig forsvarlig vis, når han var borte fra sine ejendomme." 11.3 Ole Flemming Lyse Konsulenterne har gennemgået Ole Flemming Lyses bilag vedrørende erstningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2010, 2011 og 2012, men idet Ole Flemming Lyse i sit skriftlige svar ikke har ønsket forholde sig konkret til de enkelte bilag, har konsulenterne alene udvalgt et mindre udsnit af Ole Flemming Lyses bilag.

10 Side 10/ Dokumention for tab Det fremgår af vejledningens pkt , erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv. Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt erhverv, kan også kræves ersttet. Erstningsbeløbet omfter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret. For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Da Ole Flemming Lyse ikke længere ejer begge de to landbrugsejendomme, men alene 1/5 af hver af ejendommene, må dette medføre, Ole Flemming Lyse alene kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i forhold til 1/5 af ejendommene. Konsulenterne antager, de arbejdsopgaver Ole Flemming Lyse varetager for sønnerne på de to landbrugsejendomme sker mod betaling og således som almindelig lønmodtager, og dette burde have været dokumenteret ved fremlæggelse af interessentskabskontrakten eller andet relevant meriale. Det anbefales derfor, Hedensted Kommune kræver beløb udbetalt til Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 i forbindelse med erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er forældet, tilbagebetalt, medmindre Ole Flemming Lyse dokumenterer overfor Hedensted Kommune, han har haft et reelt tab i forhold til aktiviteter, hvor Ole Flemming Lyse har modtaget erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. "

11 Side 11/35 Undersøgelsen omftede også to andre byrådsmedlemmer, der havde modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Af undersøgelsen fremgår, KL for så vidt angår disse byrådsmedlemmer ikke fandt, kommunen kunne kræve udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbagebetalt. Det ene byrådsmedlem, der var lønmodtager, havde dokumenteret sit tab ved en arbejdsgivererklæring, og det andet byrådsmedlem, der drev et landbrug, havde dokumenteret sit tab ved en revisorerklæring. På grundlag af KL's undersøgelse besluttede Hedensted Kommune kræve den til Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 udbetalte erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbagebetalt. Ved brev af 5, februar 2014 anmodede Hedensted Kommunes advok Ole Flemming Lyse om enten dokumentere sit tab eller til anerkende tilbagebetalingskravet. Ole Flemming Lyse's advok besvarede brevet ved brev af 23. februar 2014, hvori han bestred, der bestod et berettiget tilbagebetalingskrav. Advoken oplyste endvidere, Ole Flemming Lyse aldrig havde været eneejer af landbrugsejendommene, men han fra havde haft en ejerandel på 80 % og fra 2006 en ejerandel på 20 %. Den 28. marts 2014 indgik parterne en suspensionsaftale. Med brev af 4 april 2014 sendte Ole Flemming Lyses advok til Hedensted Kommunes advok interessentskabskontrakten og en revisorerklæring. I driftfællesskabskontrakt for Interessentskabet Vestergaard I/S, der er underskrevet den 15. juni 2008, hedder det bl.a.: " Mellem underskrevne: Ole Flemming Lyse Peder Lyse Christian Lyse er dags do indgået følgende aftale om stifte et interessentskab på grundlag af nedenstående vilkår. Interessentskabet er skiftet som et landbrugsfællesskab i henhold til landbrugslovens 26, stk. 2. 2

12 Side 12/35 Formål 2.1. Interessentskabets formål er, på grundlag af ejede og forpagtede aktiver, drive landbrugsvirksomhed meds planteproduktion samt dermed nurligt tilknyttet virksomhed Produktionen skal tilrettelægges således, såvel økonomi som de enkelte deltageres trivsel tilgodeses bedst muligt. 4 Opstart og varighed 4.1. Aftalen træder i kraft den 31. december 2006 og løber indtil den opsiges af parterne jfr Omfang - jord, bygninger og bygningsinventar 5.3. Interessentskabet skal dyrke jorden på landbrugsmæssig forsvarlig måde, idet markerne skal holdes i god gødnings- og renhedstilstand, således jordens ydeevne ikke forringes. Interessentskabet er derfor forpligtet til på en effektiv måde bekæmpe flyvehavre og andet ukrudt samt eventuelle plantesygdomme i overensstemmelse med gældende lovregler og med god skik og brug. Interessentskabet forpligter sig endvidere til anvende arealet på en måde, der sikrer, omdriftsarealer ikke bliver registreret som permanent græs eller som nurareal omftet af nurbeskyttelsesloven 3. Det påhviler den part, der har rådighed over jorden på ethvert givent tidspunkt, sikre opretholdelsen af arealets støtteberettigelse i henhold til enkeltbetalingsordningens krav i hele kalenderåret. 6 Ejerandele og resultfordeling 6.1. Interessenternes andele er som følger: Ole Flemming Lyse ejer 20% Peder Lyse ejer 40% Christian Lyse ejer 40%

13 Side 13/ Interessentskabets årsresult fordeles efter nærmere aftale, når resultet kendes. 8 Arbejdsområder 8.1. Ole Flemming Lyses arbejds- og ansvarsområder er driftsledelse, ansvar for ejendommenes samlede drift, herunder ansvar for markdrift, udarbejdelse og indsendelse af EU-ansøgning, markplan, gødningsplaner samt hele den fysiske drift af ejendommen samt vedligeholdelse af dræn, grøfter, hegn, vandløb. Ole Flemming Lyse har samtidig den samlede vedligeholdelsespligt for de ejendomme der indgår i driftsfællesskabet. 13 Beslutninger i og tegning af selskabet Interessentskabet tegnes af interessenterne i forening, dog tegner Ole Flemming Lyse selskabet for så vidt angår dispositioner inden for dennes arbejdsområde. " Af rewiewerklæring om tabt arbejdsfortjeneste i af 27. marts 2014 fra registreret revisor Henning Vinther Boldsen, Jysk Landbrugsrådgivning, til Ole Flemming Lyse fremgår bl.a.: " Det erklæres herved, tabt arbejdsfortjeneste kan beregnes til følgende beløb: 2011: 355 kr. 2012: 355 kr. 2013: 355 kr. Mit arbejde har omftet, afgive og foretage review på beregning om

14 Side 14/35 tabt arbejdsfortjeneste i årene Reviewet er udført i overensstemmelse med den internionale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Der er ikke udført revision og der udtrykkes derfor ingen revisionskonklusion om beregningen. Mit arbejde er udført på foranledning af dig, udfra dine oplysninger og mit interview på mødet den 19. marts 2014, regnskaber for årene 2011 og 2012, tingbogen, efterprøvning samt driftsfællesskabskontrakt for interessentskabet "Vestergaard I/S". Jeg erklærer være uafhængig. Det er af dig oplyst: -Du varetager driftsledelse og skal udføre det daglige arbejde i interessentskabet. -Du har ansvaret for samlet drift af interessentskabet. -Du har ansvaret for markdrift. -Du har ansvaret for og udarbejder mark-, gødnings- og sprøjteplaner. -Du har ansvaret for og udarbejder EU-ansøgning om tilskud. -Du klargør og vedligeholder maskinpark og bil. -Du vedligeholder dræn, hegn, vandløb og veje. -Din opgave er nedlægge nye dræn, hvis der er behov herfor. -Du har samlet vedligeholdelsespligt for ejendomme i interessentskabet med arealer og bygninger. -Arbejdet er ikke kun kl.8-16, men også aftenarbejde. -Du tegner interessentskabet vedrørende ovennævnte arbejdsområder og ansvar ellers er det i forening mellem interessenterne. Det af dig oplyste fremgår også af driftsfællesskabskontrakten, som der er fuld overensstemmelse med. Du har endvidere oplyst: -Du har lidt et formuetab på dine ejendomme, specielt Overvej 26, som ikke i dag fremstår som en veldreven produktionsejendom. Et interessentskab er transparent sktemæssigt, det vil sige, årets result besktes hos ejerne som andel af året result, som fordeles efter viden, ansvar, arbejdsindss og derefter ejerandel. " I brev af 15. maj 2014 til Ole Flemming Lyse's advok fremkom Hedensted

15 Side 15/35 Kommunes advok med sine bemærkninger til brevet af 4. april 2015, og advoken opfordrede samtidig Ole Flemming Lyse til fremlægge forskellige dokumenter samt dokumention for tabt arbejdsfortjeneste. Ole Flemming Lyse's advok besvarede brevet af 15. maj 2014 ved brev af 10. juli Ole Flemming Lyse's revisor besvarede brevet af 15. maj 2014 ved brev af 9. juli 2014, hvori bl.a. er anført: " Tabt arbejdsfortjeneste opstår, når Ole Flemming Lyse, skal have hjælp hertil eller der som her indgås en "Pasnings- eller forpagtningsaftale", hvor det daglige arbejde varetages af andre for Ole Flemming Lyse kan løse sit borgerlige hverv som byrådspolitiker. Tabt arbejdsfortjeneste består således i, Ole Flemming Lyses arbejdsindss er overtaget af og aflønnes til andre, hvorved driftsfællesskabets overskud falder og Ole Flemming Lyses andel heraf reduceres til ejerandelen af det result, der er tilbage efter aflønning af andre. Tabt arbejdsfortjeneste består også i manglende mulighed for specialafgrøder på marken, dyrehold og optimering af rettighed, udbytte og omkostninger, som også ville tilfalde Ole Flemming Lyse fuldt ud. Tabt arbejdsfortjeneste kan i øvrigt også bestå i erstning for et formuetab. Estim Vestergård I/S for 2011 og 2012 viser en timeløn på ikke under 550 kr./time til Ole Flemming Lyse, hvis han ikke havde haft offentlig hverv og derved selv havde kunnet passe landbruget, som aftalt i driftfællesskabskontrakten for I/S Vestergård. -Det beregnede beløb på 355 kr. i reviewerklæring af 27. marts 2014 er således meget forsigtigt ans. Den modtagne kompension for offentligt hverv dækker således hverken fuldt eller helt Ole Flemming Lyse s tabte arbejdsfortjeneste i 2011 og 2012, som påståes tilbagebetalt. -Det vil ikke have været muligt for Ole Flemming Lyse kunne oppebære den estimerede aflønning for arbejdsindss i 2011 og 2012 med den tid, der er brugt på forberedelse og deltagelse i møder med videre i offentligt hverv, idet arbejdet ikke kunne udføres på optimalt tidspunkt og idet der ikke har været timer til rådighed herfor. -Hvis Ole Flemming Lyse ikke havde haft offentlig hverv ville han kunne have passet Vestergaard I/S optimalt jævnfør driftsfællesskabskon-

16 Side 16/35 trakten samt havde oppebåret den estimerede aflønning på henholdsvis 550 kr. på time i 2011 og 750 kr. pr. time i " I "Estim Vestergaard I/S for 2011 og 2012, der er udarbejdet den 10. juli 2014, er bl.a. anført: " Ejerens ansvar Virksomhedens ejer har ansvaret for estimet og for de forudsætninger, som estimet er baseret på. Konsulentens ansvar og de udførte undersøgelser Vores ansvar er udtrykke en konklusion om estimet på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internionale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på opnå begrænset sikkerhed for, de anvendte estimforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlige fejlinformion og en høj grad af sikkerhed for, estimet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vurdering Årets result før sk i 2011 forventes, ville have været på kr. til fordeling mellem interessenterne. Ifølge driftsfællesskabskontrakten for I/S Vestergård og aftaler skal resultet først fordeles efter arbejdsindss og derefter efter ejerandel. Estim Realiseret Andel Ole Efter arbejdsindss: kr. 0 kr Efter kapital 20% kr kr. Andel Peder Efter kapital 40% kr kr. Andel Christian Efter kapital 40% kr kr. Result før sk kr kr. Årets result før sk i 2012 forventes, ville have været på kr. til fordeling mellem interessenterne. Ifølge driftsfællesskabskontrakten for I/S Vestergård og aftaler skal resultet først fordeles efter arbejdsindss og derefter efter ejeran-

17 Side 17/35 del. Estim Realiseret Andel Ole Efter arbejdsindss: kr. Efter kapital 20% kr kr. Andel Peder Efter kapital 40% kr kr. Andel Christian Efter kapital 40% kr kr. Result før sk kr kr. -Tidsanvendelsen er anslået 780 timer til udførelsen af alle arbejdsopgaver vedrørende landbruget, administrionen, køb, salg, alt markarbejde, stensamling, vej, grøfter, hegn og vedligehold af maskiner, dræn samt bygninger. -Timelønnen kan herved opgøres til 549 kr. i 2011 ( kr./780 timer) -Timelønnen kan herved opgøres til 750 kr i 2012 ( kr./780 timer) " Estimet indeholder også en resultoversigt for 2011 og 2012, der bl.a. indeholder oplysninger om afgrøder og maskinstionsindtægter, og hvorefter årets result før sk er estimeret til kr. i 2011 og til kr. i Estimet indeholder endelig en beregning af dækningsbidrag vedrørende Årsrapporterne for I/S Vestergaard for 2011 og 2012 er fremlagt under sagen. Af årsrapporterne fremgår bl.a, I/S Vestergaard begge år har haft bl.a. forpagtningsindtægter, og nettoomsætningen fra forpagtningsindtægter og salg af planteprodukter i 2011 var kr. og i 2012 var kr. Af årsrapporterne fremgå endvidere, årets result er fordelt efter ejerandele. En borger indgav politianmeldelse mod Ole Flemming Lyse. I brev af 23. april 2014 til Ole Flemming Lyse meddelte Østjyllands Politi, politiet havde besluttet standse efterforskningen. I brevet er bl.a. anført: " Begrundelse Begrundelsen for min afgørelse er, der ikke er en rimelig formodning om, der er begået noget strafbart. Sagen vedrører mistanke om retsstridigt i årene 2008 til 2012 uberettiget i borgerligt ombud som byrådsmedlem, have fremkaldt, bestyrket eller udnyttet en vildfarelse og for derigennem have skaffet sig uberettiget vinding via kørepenge og tabt arbejdsfortjeneste, og derved bestemt Hedensted Kommune til en handling hvorved kommunerne blev påført et formuetab.

18 Side 18/35 Jeg har lagt til grund din adfærd ikke på det foreliggende kan karakteriseres som retsstridig, idet Hedensted Byråd ikke havde vedtaget retningslinier for kommunens administrion af ordningen med erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og De som følge deraf ikke havde modtaget vejledning om, hvordan reglerne skulle forstås. Det var overladt til administrionen kontrollere og godkende de indleverede timesedler. Administrionen havde ikke fået nogen vejledning om vederlagsreglerne eller anden form for uddannelse i forhold til disse, ligesom det bemærkes, reglerne ikke umiddelbart var let forståelige. Jeg har endvidere lagt vægt på, De bestrider der består et berettiget tilbagebetalingskrav og et strafbart forhold skulle være begået, bl.a. begrundet i, revisorerklæringerne blev godkendt og De modtog beløbene i god tro. På den baggrund vurderer jeg, der ikke er de nødvendige beviser i sagen til, en domstol vil finde Dem skyldig. " Forklaringer Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller har forklaret, han i en årrække var ans som kommunaldirektør i Tørring-Uldum Kommune, og han siden 2006 har været ans som kommunaldirektør i Hedensted Kommune. Byrådsmedlemmerne serviceres af ham og af sekretariet, hvor bl.a. Kim B. Rosenkilde og Anette Ulvbjerg arbejder. I 2006 havde han et overordnet kendskab til reglerne om erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. Adfærden omkring dette spørgsmål var dengang "traditionsbåret". Kommunens medarbejdere var orienteret om reglerne i kommunestyrelseslovens 16, og medarbejderne blev oplært i reglerne ved "sidemandsoplæring". Kravene til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste blev ikke nærmere drøftet. Han var klar over, der hvert år skulle foreligge en revisorerklæring, og kommunen rykkede herfor, hvis erklæringen ikke blev afleveret. Byrådsmedlemmernes vederlag blev et emne i 2012 i forbindelse med, kommunens budget vedrørende kurser tidligt på året var overskredet. En undersøgelse heraf viste, kommunen havde betydelige udgifter til kurser og også til erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. Borgmesteren er det eneste fuldtidsmedlem af byrådet. I 2011 fik udvalgsformændene et særskilt vederlag af varierende størrelse, og det faste vederlag til byrådsmedlemmerne var på ca kr. Kommunen rettede henvendelse til BDO, der foretog en undersøgelse og udarbejdede en rapport af 30. august Inden da havde Anette Ulvbjerg været i forbindelse med byrådsmedlemmerne angående deres vederlag, herunder erstning for tabt arbejdsfor-

19 Side 19/35 tjeneste. Da både byrådet og økonomiudvalget ønskede en second opinion, rettede kommunen henvendelse til KL. KL foretog herefter en undersøgelse af udbetaling af erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I forbindelse hermed deltog byrådsmedlemmerne Arne Ehmsen og Lars Poulsen, der begge havde fået udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste, i interviews, medens Ole Flemming Lyse, der også havde modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste, afviste deltage i et interview. Kommunen læste KL's undersøgelse således, kommunen ikke tilstrækkelig præcist havde specificeret, hvornår erstning for tabt arbejdsfortjeneste kunne opnås, ligesom kommunen havde begået en formel fejl i forbindelse med godkendelse af anmodninger om erstning for tabt arbejdsfortjeneste. KL vurderede, Ole Flemming Lyse ikke havde dokumenteret, han havde lidt et økonomisk tab, der berettigede ham til erstning for tabt arbejdsfortjeneste, og kommunen derfor havde pligt til søge den udbetalte erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbage. KL anbefalede også kommunen lave en vejledning, hvilket ikke er et krav efter loven. Ole Flemming Lyse fik lejlighed til kommentere KL's undersøgelse, og Ole Flemming Lyse fremkom med nogle oplysninger, som byrådet var bekendt med, da byrådet herefter besluttede, kommunen skulle anlægge sag mod Ole Flemming Lyse. I byrådets overvejelser om et sagsanlæg indgik også, hvorvidt Ole Flemming Lyse havde lidt et formuetab. Med brev af 11. januar 2010 havde kommunen sendt kopi af kapitel 2 i vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, herunder reglerne i vejledningens punkt , til byrådsmedlemmerne. Byrådsmedlemmer, der stillede spørgsmål om reglerne, fik også en individuel, mundtlig vejledning herom. Anette Ulvbjerg har til ham oplyst, Ole Flemming Lyse ikke har kontaktet hende angående reglerne om udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen havde ikke taget initiiv til en særlig vejledning af de tre byrådsmedlemmer, der anmodede om udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste. De skemaer vedrørende erstning for tabt arbejdsfortjeneste, som byrådsmedlemmerne har udfyldt og afleveret til kommunen, bygger på tillid, da oplysningerne er afgivet på tro og love. Der har således ikke har været stillet spørgsmål til antallet af timer, eller til om byrådsmedlemmet konkret har lidt et økonomisk tab svarende til det oplyste timental. Kommunen har ikke rejst tilbagebetalingskrav mod Arne Ehmsen og Lars Poulsen. Arne Ehmsen er lønmodtager, og hans krav er dokumenteret ved en erklæring fra hans arbejdsgiver. Lars Poulsen driver selv sin landbrugsejendom, og hans krav er dokumenteret erklæringer fra hans revisor, ligesom han har haft udgifter til ekstern bistand.

20 Side 20/35 Forud for KL's undersøgelse havde kommunen ikke kendskab til, Ole Flemming Lyse havde overdraget en del af landbrugsejendommene til sine sønner. Kommunen fik først efter KL's undersøgelse kendskab til, Ole Flemming Lyse havde bortforpagtet landbrugsejendommene, og Ole Flemming Lyse således havde en indtægt fra bortforpagtningen, uanset om han var til stede på landbrugejendommene eller ej. Allerede efter modtagelsen af BDO's rapport udarbejdede kommunen en vejledning med henvisning til loven, bl.a. om på hvilke tidspunkter af døgnet erstning for tabt arbejdsfortjeneste kan opnås, og om udvalgene skal godkende de pågældende aktiviteter. Den kommunale administrion har ikke videregivet oplysninger fra BDO's rapport til pressen. Generelt bruger byrådspolitikere meget tid på det politiske arbejde. Ole Flemming Lyse har haft flere poster end de fleste byrådspolitikere, og han brugt mere tid herpå end gennemsnittet. I dag modtager både formanden og næstformanden for de stående udvalg et særligt vederlag herfor. Ole Flemming Lyse har forklaret, han overtog landbrugsejendommene sammen med sin mor og sin bror, da han var 19 år gammel. Han blev siden uddannet inden for politiet, og i 1977 fik han ansættelse ved politiet i Fredericia, hvor han var i 31 år. Han blev valgt ind i byrådet i I 1997 blev han genvalg til byrådet. I 2001 blev han valgt ind både i byrådet og i amtsrådet. I Juelsminde Kommune var han formand for Teknisk Udvalg. Fra 1997 til 2001 drev han landbrugsejendommene sammen med sin bror. Han havde fuldtidsarbejde ved politiet, og derudover drev han landbrugsejendommene og sad i byrådet. Han overvejede få neds sin arbejdstid ved politiet, men han opgav dette af hensyn til sine karrieremuligheder. Da han ikke kunne passe landbrugsejendommene samtidig med sit arbejde ved politiet og sit politiske arbejde, indgik han i efteråret 2001 en pasningsaftale vedrørende landbrugsejendommene. Han anmodede om få erstning for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket andre landmænd i amtsrådet fik. Hans revisor udarbejdede erklæringen af 18. januar 2002, der skulle indleveres til amtsrådet som dokumention for hans tabte arbejdsfortjeneste. I 2000 ejede han 40 % af landbrugsejendommene, og timetallet blev derfor s til 400 i erklæringen. Han fik "sidemandsoplæring" af andre amtsrådsmedlemmer, og han indleverede blot sine timesedler, som amtet ikke havde bemærkninger til. Han fik ingen vejledning om reglerne. Han skrev brevet af 15. april 2002 til amtets løn- og personaleafdeling, da han skulle redegøre for sine aktiviteter i forbindelse med, han anmodede om erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Han havde overvejet, gå ned i tid ved politiet, men det blev ikke til noget. Han valgte derfor bede om udbe-

TABT ARBEJDSFORTJENESTE

TABT ARBEJDSFORTJENESTE TABT ARBEJDSFORTJENESTE ET KOMMUNALPOLITISK TAG SELV BORD AF UFFE THORNDAHL FHV. BORGMESTER FHV. FOLKETINGSMEDLEM MMXIV 2 3 Forord Ledelsen står under folkets kontrol og er betinget af, at den fortsat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere