RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS /2014:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:"

Transkript

1 RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS /2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Hedensted Kommune kan kræve erstning for tabt arbejdsfortjeneste, som Ole Flemming Lyse har fået udbetalt i 2011 og 2012 som medlem af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune, tilbagebetalt. Parternes påstande Hedensted Kommune har nedlagt påstand om, Ole Flemming Lyse dømmes til betale ,35 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 2. oktober Ole Flemming Lyse har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Efter kommunestyrelseslovens 16, stk. 1, ydes der et fast vederlag til en kommunalbestyrelses medlemmer for opgaver, der er beskrevet i bestemmelsen. I 2011 var dette vederlag i Hedensted Kommune på ,96 kr. Efter samme lovs 16, stk. 5, kan et medlem af en kommunalbestyrelse vælge modtage erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion af det faste vederlag, der i 2011 var på kr. Ole Flemming Lyse var fra 1993 til 2013 medlem af kommunalbestyrelsen først i Juelsminde Kommune og senere i Hedensted Kommune, og fra 2002 til 2006 var Ole Flemming Lyse også medlem af Vejle Amtsråd. Fra 2002 valgte Ole Flemming Lyse få et reduceret vederlag og erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Ole Flemming Lyse var da ans ved politiet og

2 Side 2/35 medejer af nogle landbrugsejendomme. I et brev af 28. januar 2002 fra registreret revisor Jens L. Sørensen, LandbrugsRådgivning Østjylland I/S, til Ole Flemming Lyse hedder det: " Ifølge henvendelsen vedrørende timeløn for arbejde i egen virksomhed: I/S Vrigsted Vestergård, Overvej 26, 7140 Stouby. Dette vil for det seneste afsluttede regnskabsår til Overskuddet har i dette regnskabsår været på kr , og der har været anvendt ca. 400 timer i virksomheden. Timelønnen vil herefter være kr. 325 pr. time. Ovenstående testeres hermed. " I brev af 15. april 2002 fra Ole Flemming Lyse til Vejle Amts løn- og personaleafdeling hedder det: " Vedr. erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Til underretning kan jeg oplyse, jeg har 4 hovedindtægtsområder: 1. Juelsminde Kommunalbestyrelse (formand for Teknik- og Miljøudvalget). Jeg modtager formandsvederlag og har fravalgt tabt arbejdsfortjeneste. 2. Amtsrådet (medlem af U & K-udvalget). Jeg har valgt tabt arbejdsfortjeneste, og jeg skønner, jeg skal bruge ca. 500 timer til tabt arbejdsfortjeneste. 3. Politiet (vicepolitikommissær v. Fredericia Politi). Fra 1/ går jeg ned i tid, og forventer arbejde på 3/5 tid, hvilket med en årsindkomst på kr ,- giver kr ,- = en manglende indtægt på kr ,-. 4. Landbruget. Jeg har gennem de seneste 30 år drevet min fødegård + senere en tilkøbt nabogård (p.t. ca. 175 tdr.l.) sammen med min broder i I/S selskabsform. Min broder afgik ved døden i november 2001, og jeg har arvet hans andel af gårdene med overtagelse pr. 1/1 2002, idet han var ugift. Da jeg nu er alene om driften, forventer jeg af bruge

3 Side 3/35 ca t. i landbruget med et forventet overskud på ca. kr ,- i landbrugsvirksomheden. (Landbrugsorganisionernes standardtimeforbrug er fasts til 10 timer pr. tdrl./pr. år. - eller 18 timer/ha./pr./år.). Det skal bemærkes, de to gårde har driftsbygninger på i alt ca m/2, ligesom der er 6 traktorer, mejetærsker og div. redskaber, der repareres på eget værksted. Jeg forventer frikøbe ca. 500 timer til mit politiske arbejde i amtsrådet. Timessen for tabt arbejdsfortjeneste bliver herefter kr. 325,-. Ovenstående er ifølge mit kendskab til bedriften og testeres hermed. Jens L. Sørensen Landbrugsrådgivning Østjylland I/S " I 2003, 2004, 2005 og 2006 hævede Vejle Amt timessen for tabt arbejdsfortjeneste, således timessen fra 1. januar 2006 var 343 kr. Fra 2007 fik Ole Flemming Lyse udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste fra Hedensted Kommune. I brev af 11. januar 2010 fra borgmester Kirsten Terkildsen, Hedensted Kommune, til Ole Flemming Lyse hedder det: " Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til Byrådsmedlem. Du har den 17. december 2009 ansøgt om få erstning for tabt arbejdsfortjeneste i dit erhverv som Byrådsmedlem efter den kommunale styrelseslov 16 stk. 5. Jeg kan imødekomme din ansøgning jf. Byrådets konstituerende møde den 2. december Dette betyder dit faste vederlag vil blive reduceret med kr. og du fremover vil få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i stedet. Du bedes indsende en form for dokumention for en timepris og hvordan du kommer frem til denne. Erstningsbeløbet der kan ydes kan maksimalt udgøre det femdobbelte af diætssen for møder af ikke over 4 timers varighed. Du vil sammen med dette brev modtage nogle skemaer til månedlig

4 Side 4/35 indberetning af de timer du anvender til Byrådsarbejdet. Skemaet bedes indsendt månedligt sammen med kørselssedler til enten Anette Ulvbjerg tlf eller tlf senest den 1. i måneden. Vedlagt dette brev er kopi af kapitel 2 i vejledningen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. " Den 4. februar 2010 sendte udviklingskonsulent Kim B. Rosenkilde, Hedensted Kommune, følgende mail til Ole Flemming Lyse: "Hej Ole. Jeg kan forstå vi stadig mangler få indsendt en revisorerklæring i forbindelse med din ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste - Har du mulighed for indsende den snarest? " Ole Flemming Lyse og Kim B. Rosenkilde havde herefter en telefonsamtale. Derefter sendte Kim B. Rosenkilde følgende mail til Ole Flemming Lyse: "Hej Ole. Kan du ikke lige sende os en mail hvori du skriver det er den gamle revisorerklæring vi skal gemme og bruge i denne periode også så har vi den som dokumention vi kan lægge på sagen og så er det den vi genbruger. " Ole Flemming Lyse besvarede mailen samme dag ved følgende mail: "Kim Rosenkilde. Jeg skal anmode om, i gemmer den gamle revisorerklæring og benytter den i denne periode. " Den 13. december 2011 havde Anette Ulvbjerg, Hedensted Kommune, og Ole Flemming Lyse en maikorrespondance, hvori Ole Flemming Lyse oplyste, han forts ønskede erstning for tabt arbejdsfortjeneste og hans timeløn var uændret. I 2011 og 2012 gav Ole Flemming Lyse hver måned i række skemaer om

5 Side 5/35 "erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer" på tro og love oplysning om, på hvilke doer og i hvor mange timer han havde deltaget i forskellige aktiviteter som byrådsmedlem. Herefter udbetalte Hedensted Kommune erstning for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse til Ole Flemming Lyse. I 2011 og 2012 fik Ole Flemming Lyse fra Hedensted Kommune udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste for henholdsvis 720,62 timer og 667,03 timer. I 2012 bad Hedensted Kommune BDO om gennemgå kommunens udgifter til vederlag, udvalgsvederlag, tillægsvederlag, tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse i 2011 samt kommunens kursusforbrug fra 2008 til BDO afleverede en rapport den 30. august Af rapporten fremgår bl.a., kommunen i 2011 havde udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste til tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder Ole Flemming Lyse. I BDO's rapport er bl.a. anført: " Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste er kompension for dokumenteret mistet indkomst som følge af hvervet som byrådsmedlem. Fast vederlag reduceres med kr. når tabt arbejdsfortjeneste vælges. Grundlaget for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste i Hedensted Kommune er indleverede timesedler og anslået timepris. Det er kommunalbestyrelsen der beslutter dokumentionskravet. Kommunalbestyrelsen har ikke vedtaget retningslinjer til brug for administrionens vurdering af tabt arbejdsfortjeneste. Administrionen kontrollerer timesedlerne for der ikke er påført møder som giver diæter. Administrionen kontrollerer timesedlerne for der pr. dag ikke er tabt arbejdsfortjeneste for mere end fem gange diætssen. Tabt arbejdsfortjeneste udbetales til kommunalbestyrelsesmedlemmet. Vi har gennemgået grundlaget til beregningen af tabt arbejdsfortjeneste og anser merialet for være i overensstemmelse med gældende regler. Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har ikke udarbejdet retningslinjer for brugen af tabt arbejdsfortjeneste. Vi anbefaler kommunalbestyrelsen udarbejder retningslinjer på området.

6 Side 6/35 Konklusion Det er vores opftelse vederlag, udvalgsvederlag og tillægsvederlag udbetales i henhold til styrelsesvedtægten og styrelsesloven mv. Vi anbefaler kommunalbestyrelsen udarbejder retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste, herunder der som dokumention for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende evt. skal foreligge skriftlig tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse, suppleret med én revisorerklæring/sandsynliggørelse for tabet i hver byrådsperiode under forudsætning af, der ikke sker ændringer i indtægtsgrundlaget. For lønmodtagere anbefaler vi der skal foreligge en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver. Udfra ovenstående uddrag jf. kildehenvisningerne er det vores opftelse, reglerne for erstning for tabt arbejdsfortjeneste, herunder beregningsmodel til fastsættelse af niveau for erstning, i høj grad er behæftet med en skønsmæssig vurdering og afgørelse. Det er vores vurdering, kommunalbestyrelsen i spørgsmål om fastsættelse af niveauet for erstning for tabt arbejdsfortjeneste vil skulle tage endelig stilling. " Økonomiudvalget i Hedensted Kommune anmodede herefter KL om undersøge en række forhold i forbindelse med kommunens udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. I brev af 5. marts 2013 fra KL til Ole Flemming Lyse er anført: " KL s konsulenter skal gennemføre en juridisk undersøgelse, som vurderer dokumentionsgrundlaget for udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til nuværende byrådsmedlemmer i perioden , herunder den timepris, som er anvendt som grundlag for udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste

7 Side 7/35 hvorvidt Hedensted Kommunes udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer er foregået korrekt og om der er grundlag for rejse krav om tilbagebetaling over for et eller flere byrådsmedlemmer på grund af for meget modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste Erstning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv, og det påhviler byrådsmedlemmer kunne dokumentere tabt arbejdsfortjeneste. Vi har forstået fra dagspressen, du er indstillet på møde op til interview i sagens anledning. Inden vi vurderer om og i hvilket omfang interview med dig vil være nødvendig, skal vi på vegne af Økonomiudvalget bede dig om fremsende dokumention for ejerforholdet i dit fritidslandbrug i perioden " Ole Flemming Lyse's daværende advok besvarede KL's brev ved brev af 2. maj 2013, hvori bl.a. er anført: " Indledningsvis skal jeg til besvarelse af det anførte i Deres skrivelser, senest den 23. april 2013 fremsende kopi af adkomstsiderne fra tingbogen, idet jeg skal bemærke, der er tale om et offentligt tilgængeligt register. Adkomstforholdet er dog ikke et udtryk for, hvorledes driftsforholdet på ejendommene er, idet Flemming Lyse i kraft af en interessentskabskontrakt har det fulde driftsmæssige ansvar for ejendommene. I øvrigt skal jeg på vegne Ole Flemming Lyse henvise til den af 30. august 2012 udfærdigede rapport vedrørende politikervederlag m.v. Rapporten er udarbejdet af BDO Revision. Som det fremgår af LBK 1461 af 19. december 2005, 16, stk. 5 (gengivet i rapportens side 5) sondres der ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt erhverv, kan også kræves ersttet. Allerede derfor er det, for mig se, ikke relevant drøfte om Ole Flemming Lyse har hovederhverv på de af ham ejede ejendomme. Fra kommunens side er man i perioden aldrig fremkommet

8 Side 8/35 med nogen form for instruks til byrådsmedlemmerne omkring fremgangsmåden ved tildeling af tabt arbejdsfortjeneste, men alle de foretagne udbetalinger er godkendt af økonomiudvalg og revision. Det er vores opftelse, Deres spørgsmål herefter er besvaret fyldestgørende og vi forventer herefter, sagen kan finde sig afslutning. " Af de medsendte tingbogstester fremgår, Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 var ejer af 1/5 af landbrugsejendommene, medens hans to sønner hver ejede 2/5 af landbrugsejendommene. I en mail af 14. maj 2013 anmodede KL Ole Flemming Lyses daværende advok om fremsende kopi af den i brevet af 2. maj 2013 nævnte interessentskabskontrakt. Ole Flemming Lyses daværende advok besvarede mailen i brev af 23. maj 2013, hvori bl.a. er anført: " Under henvisning til det anførte i skrivelsen af 2. maj d.å. er det vores opftelse, sagen bør afgøres på det foreliggende grundlag. Som det tidligere er anført har Ole Flemming Lyse i enhver henseende været i god tro og støtter sig således til den allerede udarbejdede rapport fra Revisionsselskabet BDO samt den tidligere fremsendte afgørelse fra Folketingets Ombudsmand. Baggrunden for interessentskabskontrakten ikke ønskes fremsendt er tilligemed, de personlige oplysninger som fremgår af dette dokument ikke ønskes fremlagt/videresendt til pressen. " KL havde interviews de to andre byrådsmedlemmer, der have modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste, og i brev af 5. december 2013 besvarede Ole Flemming Lyse's advok en række spørgsmål fra KL. Den 3. februar 2014 afgav KL til Hedensted Kommune "juridisk undersøgelse af udbetaling af erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer". I undersøgelsen er bl.a. anført: " 1. Indledning

9 Side 9/35 På mødet i økonomiudvalget den 28. maj 2013 besluttede udvalget anmode KL s konsulenter om gennemføre en juridisk undersøgelse, 8.2 Ole Flemming Lyse skriftlige svar af 5. december 2013 Spørgsmål 3: Ejerforhold og driftsforhold på landbrugsejendommene? Det fremgår af tingbogstester for ejendommene Overvej 26, Stouby og Nedervej 17, Stouby, Ole Flemming Lyse i 2006 og 2008 solgte 4/5 af ejendommene til sine to sønner, således Ole Flemming Lyse i dag ejer 1/5 af hver af ovennævnte ejendomme. I den forbindelse har KL spurgt, om arbejdsbyrden på ejendommene har ændret sig efter Ole Flemming Lyses overdragelse af 4/5 af ejendommene til sine to sønner. Ole Flemming Lyse svarende, hans arbejdsbyrde ikke har ændret sig i forbindelse med "den delvise overdragelse" til sine to sønner. Ole Flemming Lyse oplyser, han "stadig har samtlige fysiske og administrive arbejdsopgaver i forbindelse med ejendommenes drift og vedligeholdelse samt hele administrionen vedrørende udarbejdelse og indsendelse af fællesskema". Spørgsmål 4c: Har du lidt et erhvervsmæssigt tab ved deltage i aktiviteterne? Ole Flemming Lyse svarede, han "har lidt et erhvervsmæssigt tab ved ikke kunne forestå driften af sine landbrugsejendomme på landbrugsmæssig forsvarlig vis, når han var borte fra sine ejendomme." 11.3 Ole Flemming Lyse Konsulenterne har gennemgået Ole Flemming Lyses bilag vedrørende erstningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2010, 2011 og 2012, men idet Ole Flemming Lyse i sit skriftlige svar ikke har ønsket forholde sig konkret til de enkelte bilag, har konsulenterne alene udvalgt et mindre udsnit af Ole Flemming Lyses bilag.

10 Side 10/ Dokumention for tab Det fremgår af vejledningens pkt , erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv. Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt erhverv, kan også kræves ersttet. Erstningsbeløbet omfter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret. For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Da Ole Flemming Lyse ikke længere ejer begge de to landbrugsejendomme, men alene 1/5 af hver af ejendommene, må dette medføre, Ole Flemming Lyse alene kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i forhold til 1/5 af ejendommene. Konsulenterne antager, de arbejdsopgaver Ole Flemming Lyse varetager for sønnerne på de to landbrugsejendomme sker mod betaling og således som almindelig lønmodtager, og dette burde have været dokumenteret ved fremlæggelse af interessentskabskontrakten eller andet relevant meriale. Det anbefales derfor, Hedensted Kommune kræver beløb udbetalt til Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 i forbindelse med erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er forældet, tilbagebetalt, medmindre Ole Flemming Lyse dokumenterer overfor Hedensted Kommune, han har haft et reelt tab i forhold til aktiviteter, hvor Ole Flemming Lyse har modtaget erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. "

11 Side 11/35 Undersøgelsen omftede også to andre byrådsmedlemmer, der havde modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Af undersøgelsen fremgår, KL for så vidt angår disse byrådsmedlemmer ikke fandt, kommunen kunne kræve udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbagebetalt. Det ene byrådsmedlem, der var lønmodtager, havde dokumenteret sit tab ved en arbejdsgivererklæring, og det andet byrådsmedlem, der drev et landbrug, havde dokumenteret sit tab ved en revisorerklæring. På grundlag af KL's undersøgelse besluttede Hedensted Kommune kræve den til Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 udbetalte erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbagebetalt. Ved brev af 5, februar 2014 anmodede Hedensted Kommunes advok Ole Flemming Lyse om enten dokumentere sit tab eller til anerkende tilbagebetalingskravet. Ole Flemming Lyse's advok besvarede brevet ved brev af 23. februar 2014, hvori han bestred, der bestod et berettiget tilbagebetalingskrav. Advoken oplyste endvidere, Ole Flemming Lyse aldrig havde været eneejer af landbrugsejendommene, men han fra havde haft en ejerandel på 80 % og fra 2006 en ejerandel på 20 %. Den 28. marts 2014 indgik parterne en suspensionsaftale. Med brev af 4 april 2014 sendte Ole Flemming Lyses advok til Hedensted Kommunes advok interessentskabskontrakten og en revisorerklæring. I driftfællesskabskontrakt for Interessentskabet Vestergaard I/S, der er underskrevet den 15. juni 2008, hedder det bl.a.: " Mellem underskrevne: Ole Flemming Lyse Peder Lyse Christian Lyse er dags do indgået følgende aftale om stifte et interessentskab på grundlag af nedenstående vilkår. Interessentskabet er skiftet som et landbrugsfællesskab i henhold til landbrugslovens 26, stk. 2. 2

12 Side 12/35 Formål 2.1. Interessentskabets formål er, på grundlag af ejede og forpagtede aktiver, drive landbrugsvirksomhed meds planteproduktion samt dermed nurligt tilknyttet virksomhed Produktionen skal tilrettelægges således, såvel økonomi som de enkelte deltageres trivsel tilgodeses bedst muligt. 4 Opstart og varighed 4.1. Aftalen træder i kraft den 31. december 2006 og løber indtil den opsiges af parterne jfr Omfang - jord, bygninger og bygningsinventar 5.3. Interessentskabet skal dyrke jorden på landbrugsmæssig forsvarlig måde, idet markerne skal holdes i god gødnings- og renhedstilstand, således jordens ydeevne ikke forringes. Interessentskabet er derfor forpligtet til på en effektiv måde bekæmpe flyvehavre og andet ukrudt samt eventuelle plantesygdomme i overensstemmelse med gældende lovregler og med god skik og brug. Interessentskabet forpligter sig endvidere til anvende arealet på en måde, der sikrer, omdriftsarealer ikke bliver registreret som permanent græs eller som nurareal omftet af nurbeskyttelsesloven 3. Det påhviler den part, der har rådighed over jorden på ethvert givent tidspunkt, sikre opretholdelsen af arealets støtteberettigelse i henhold til enkeltbetalingsordningens krav i hele kalenderåret. 6 Ejerandele og resultfordeling 6.1. Interessenternes andele er som følger: Ole Flemming Lyse ejer 20% Peder Lyse ejer 40% Christian Lyse ejer 40%

13 Side 13/ Interessentskabets årsresult fordeles efter nærmere aftale, når resultet kendes. 8 Arbejdsområder 8.1. Ole Flemming Lyses arbejds- og ansvarsområder er driftsledelse, ansvar for ejendommenes samlede drift, herunder ansvar for markdrift, udarbejdelse og indsendelse af EU-ansøgning, markplan, gødningsplaner samt hele den fysiske drift af ejendommen samt vedligeholdelse af dræn, grøfter, hegn, vandløb. Ole Flemming Lyse har samtidig den samlede vedligeholdelsespligt for de ejendomme der indgår i driftsfællesskabet. 13 Beslutninger i og tegning af selskabet Interessentskabet tegnes af interessenterne i forening, dog tegner Ole Flemming Lyse selskabet for så vidt angår dispositioner inden for dennes arbejdsområde. " Af rewiewerklæring om tabt arbejdsfortjeneste i af 27. marts 2014 fra registreret revisor Henning Vinther Boldsen, Jysk Landbrugsrådgivning, til Ole Flemming Lyse fremgår bl.a.: " Det erklæres herved, tabt arbejdsfortjeneste kan beregnes til følgende beløb: 2011: 355 kr. 2012: 355 kr. 2013: 355 kr. Mit arbejde har omftet, afgive og foretage review på beregning om

14 Side 14/35 tabt arbejdsfortjeneste i årene Reviewet er udført i overensstemmelse med den internionale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Der er ikke udført revision og der udtrykkes derfor ingen revisionskonklusion om beregningen. Mit arbejde er udført på foranledning af dig, udfra dine oplysninger og mit interview på mødet den 19. marts 2014, regnskaber for årene 2011 og 2012, tingbogen, efterprøvning samt driftsfællesskabskontrakt for interessentskabet "Vestergaard I/S". Jeg erklærer være uafhængig. Det er af dig oplyst: -Du varetager driftsledelse og skal udføre det daglige arbejde i interessentskabet. -Du har ansvaret for samlet drift af interessentskabet. -Du har ansvaret for markdrift. -Du har ansvaret for og udarbejder mark-, gødnings- og sprøjteplaner. -Du har ansvaret for og udarbejder EU-ansøgning om tilskud. -Du klargør og vedligeholder maskinpark og bil. -Du vedligeholder dræn, hegn, vandløb og veje. -Din opgave er nedlægge nye dræn, hvis der er behov herfor. -Du har samlet vedligeholdelsespligt for ejendomme i interessentskabet med arealer og bygninger. -Arbejdet er ikke kun kl.8-16, men også aftenarbejde. -Du tegner interessentskabet vedrørende ovennævnte arbejdsområder og ansvar ellers er det i forening mellem interessenterne. Det af dig oplyste fremgår også af driftsfællesskabskontrakten, som der er fuld overensstemmelse med. Du har endvidere oplyst: -Du har lidt et formuetab på dine ejendomme, specielt Overvej 26, som ikke i dag fremstår som en veldreven produktionsejendom. Et interessentskab er transparent sktemæssigt, det vil sige, årets result besktes hos ejerne som andel af året result, som fordeles efter viden, ansvar, arbejdsindss og derefter ejerandel. " I brev af 15. maj 2014 til Ole Flemming Lyse's advok fremkom Hedensted

15 Side 15/35 Kommunes advok med sine bemærkninger til brevet af 4. april 2015, og advoken opfordrede samtidig Ole Flemming Lyse til fremlægge forskellige dokumenter samt dokumention for tabt arbejdsfortjeneste. Ole Flemming Lyse's advok besvarede brevet af 15. maj 2014 ved brev af 10. juli Ole Flemming Lyse's revisor besvarede brevet af 15. maj 2014 ved brev af 9. juli 2014, hvori bl.a. er anført: " Tabt arbejdsfortjeneste opstår, når Ole Flemming Lyse, skal have hjælp hertil eller der som her indgås en "Pasnings- eller forpagtningsaftale", hvor det daglige arbejde varetages af andre for Ole Flemming Lyse kan løse sit borgerlige hverv som byrådspolitiker. Tabt arbejdsfortjeneste består således i, Ole Flemming Lyses arbejdsindss er overtaget af og aflønnes til andre, hvorved driftsfællesskabets overskud falder og Ole Flemming Lyses andel heraf reduceres til ejerandelen af det result, der er tilbage efter aflønning af andre. Tabt arbejdsfortjeneste består også i manglende mulighed for specialafgrøder på marken, dyrehold og optimering af rettighed, udbytte og omkostninger, som også ville tilfalde Ole Flemming Lyse fuldt ud. Tabt arbejdsfortjeneste kan i øvrigt også bestå i erstning for et formuetab. Estim Vestergård I/S for 2011 og 2012 viser en timeløn på ikke under 550 kr./time til Ole Flemming Lyse, hvis han ikke havde haft offentlig hverv og derved selv havde kunnet passe landbruget, som aftalt i driftfællesskabskontrakten for I/S Vestergård. -Det beregnede beløb på 355 kr. i reviewerklæring af 27. marts 2014 er således meget forsigtigt ans. Den modtagne kompension for offentligt hverv dækker således hverken fuldt eller helt Ole Flemming Lyse s tabte arbejdsfortjeneste i 2011 og 2012, som påståes tilbagebetalt. -Det vil ikke have været muligt for Ole Flemming Lyse kunne oppebære den estimerede aflønning for arbejdsindss i 2011 og 2012 med den tid, der er brugt på forberedelse og deltagelse i møder med videre i offentligt hverv, idet arbejdet ikke kunne udføres på optimalt tidspunkt og idet der ikke har været timer til rådighed herfor. -Hvis Ole Flemming Lyse ikke havde haft offentlig hverv ville han kunne have passet Vestergaard I/S optimalt jævnfør driftsfællesskabskon-

16 Side 16/35 trakten samt havde oppebåret den estimerede aflønning på henholdsvis 550 kr. på time i 2011 og 750 kr. pr. time i " I "Estim Vestergaard I/S for 2011 og 2012, der er udarbejdet den 10. juli 2014, er bl.a. anført: " Ejerens ansvar Virksomhedens ejer har ansvaret for estimet og for de forudsætninger, som estimet er baseret på. Konsulentens ansvar og de udførte undersøgelser Vores ansvar er udtrykke en konklusion om estimet på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internionale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på opnå begrænset sikkerhed for, de anvendte estimforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlige fejlinformion og en høj grad af sikkerhed for, estimet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vurdering Årets result før sk i 2011 forventes, ville have været på kr. til fordeling mellem interessenterne. Ifølge driftsfællesskabskontrakten for I/S Vestergård og aftaler skal resultet først fordeles efter arbejdsindss og derefter efter ejerandel. Estim Realiseret Andel Ole Efter arbejdsindss: kr. 0 kr Efter kapital 20% kr kr. Andel Peder Efter kapital 40% kr kr. Andel Christian Efter kapital 40% kr kr. Result før sk kr kr. Årets result før sk i 2012 forventes, ville have været på kr. til fordeling mellem interessenterne. Ifølge driftsfællesskabskontrakten for I/S Vestergård og aftaler skal resultet først fordeles efter arbejdsindss og derefter efter ejeran-

17 Side 17/35 del. Estim Realiseret Andel Ole Efter arbejdsindss: kr. Efter kapital 20% kr kr. Andel Peder Efter kapital 40% kr kr. Andel Christian Efter kapital 40% kr kr. Result før sk kr kr. -Tidsanvendelsen er anslået 780 timer til udførelsen af alle arbejdsopgaver vedrørende landbruget, administrionen, køb, salg, alt markarbejde, stensamling, vej, grøfter, hegn og vedligehold af maskiner, dræn samt bygninger. -Timelønnen kan herved opgøres til 549 kr. i 2011 ( kr./780 timer) -Timelønnen kan herved opgøres til 750 kr i 2012 ( kr./780 timer) " Estimet indeholder også en resultoversigt for 2011 og 2012, der bl.a. indeholder oplysninger om afgrøder og maskinstionsindtægter, og hvorefter årets result før sk er estimeret til kr. i 2011 og til kr. i Estimet indeholder endelig en beregning af dækningsbidrag vedrørende Årsrapporterne for I/S Vestergaard for 2011 og 2012 er fremlagt under sagen. Af årsrapporterne fremgår bl.a, I/S Vestergaard begge år har haft bl.a. forpagtningsindtægter, og nettoomsætningen fra forpagtningsindtægter og salg af planteprodukter i 2011 var kr. og i 2012 var kr. Af årsrapporterne fremgå endvidere, årets result er fordelt efter ejerandele. En borger indgav politianmeldelse mod Ole Flemming Lyse. I brev af 23. april 2014 til Ole Flemming Lyse meddelte Østjyllands Politi, politiet havde besluttet standse efterforskningen. I brevet er bl.a. anført: " Begrundelse Begrundelsen for min afgørelse er, der ikke er en rimelig formodning om, der er begået noget strafbart. Sagen vedrører mistanke om retsstridigt i årene 2008 til 2012 uberettiget i borgerligt ombud som byrådsmedlem, have fremkaldt, bestyrket eller udnyttet en vildfarelse og for derigennem have skaffet sig uberettiget vinding via kørepenge og tabt arbejdsfortjeneste, og derved bestemt Hedensted Kommune til en handling hvorved kommunerne blev påført et formuetab.

18 Side 18/35 Jeg har lagt til grund din adfærd ikke på det foreliggende kan karakteriseres som retsstridig, idet Hedensted Byråd ikke havde vedtaget retningslinier for kommunens administrion af ordningen med erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og De som følge deraf ikke havde modtaget vejledning om, hvordan reglerne skulle forstås. Det var overladt til administrionen kontrollere og godkende de indleverede timesedler. Administrionen havde ikke fået nogen vejledning om vederlagsreglerne eller anden form for uddannelse i forhold til disse, ligesom det bemærkes, reglerne ikke umiddelbart var let forståelige. Jeg har endvidere lagt vægt på, De bestrider der består et berettiget tilbagebetalingskrav og et strafbart forhold skulle være begået, bl.a. begrundet i, revisorerklæringerne blev godkendt og De modtog beløbene i god tro. På den baggrund vurderer jeg, der ikke er de nødvendige beviser i sagen til, en domstol vil finde Dem skyldig. " Forklaringer Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller har forklaret, han i en årrække var ans som kommunaldirektør i Tørring-Uldum Kommune, og han siden 2006 har været ans som kommunaldirektør i Hedensted Kommune. Byrådsmedlemmerne serviceres af ham og af sekretariet, hvor bl.a. Kim B. Rosenkilde og Anette Ulvbjerg arbejder. I 2006 havde han et overordnet kendskab til reglerne om erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. Adfærden omkring dette spørgsmål var dengang "traditionsbåret". Kommunens medarbejdere var orienteret om reglerne i kommunestyrelseslovens 16, og medarbejderne blev oplært i reglerne ved "sidemandsoplæring". Kravene til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste blev ikke nærmere drøftet. Han var klar over, der hvert år skulle foreligge en revisorerklæring, og kommunen rykkede herfor, hvis erklæringen ikke blev afleveret. Byrådsmedlemmernes vederlag blev et emne i 2012 i forbindelse med, kommunens budget vedrørende kurser tidligt på året var overskredet. En undersøgelse heraf viste, kommunen havde betydelige udgifter til kurser og også til erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. Borgmesteren er det eneste fuldtidsmedlem af byrådet. I 2011 fik udvalgsformændene et særskilt vederlag af varierende størrelse, og det faste vederlag til byrådsmedlemmerne var på ca kr. Kommunen rettede henvendelse til BDO, der foretog en undersøgelse og udarbejdede en rapport af 30. august Inden da havde Anette Ulvbjerg været i forbindelse med byrådsmedlemmerne angående deres vederlag, herunder erstning for tabt arbejdsfor-

19 Side 19/35 tjeneste. Da både byrådet og økonomiudvalget ønskede en second opinion, rettede kommunen henvendelse til KL. KL foretog herefter en undersøgelse af udbetaling af erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I forbindelse hermed deltog byrådsmedlemmerne Arne Ehmsen og Lars Poulsen, der begge havde fået udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste, i interviews, medens Ole Flemming Lyse, der også havde modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste, afviste deltage i et interview. Kommunen læste KL's undersøgelse således, kommunen ikke tilstrækkelig præcist havde specificeret, hvornår erstning for tabt arbejdsfortjeneste kunne opnås, ligesom kommunen havde begået en formel fejl i forbindelse med godkendelse af anmodninger om erstning for tabt arbejdsfortjeneste. KL vurderede, Ole Flemming Lyse ikke havde dokumenteret, han havde lidt et økonomisk tab, der berettigede ham til erstning for tabt arbejdsfortjeneste, og kommunen derfor havde pligt til søge den udbetalte erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbage. KL anbefalede også kommunen lave en vejledning, hvilket ikke er et krav efter loven. Ole Flemming Lyse fik lejlighed til kommentere KL's undersøgelse, og Ole Flemming Lyse fremkom med nogle oplysninger, som byrådet var bekendt med, da byrådet herefter besluttede, kommunen skulle anlægge sag mod Ole Flemming Lyse. I byrådets overvejelser om et sagsanlæg indgik også, hvorvidt Ole Flemming Lyse havde lidt et formuetab. Med brev af 11. januar 2010 havde kommunen sendt kopi af kapitel 2 i vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, herunder reglerne i vejledningens punkt , til byrådsmedlemmerne. Byrådsmedlemmer, der stillede spørgsmål om reglerne, fik også en individuel, mundtlig vejledning herom. Anette Ulvbjerg har til ham oplyst, Ole Flemming Lyse ikke har kontaktet hende angående reglerne om udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen havde ikke taget initiiv til en særlig vejledning af de tre byrådsmedlemmer, der anmodede om udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste. De skemaer vedrørende erstning for tabt arbejdsfortjeneste, som byrådsmedlemmerne har udfyldt og afleveret til kommunen, bygger på tillid, da oplysningerne er afgivet på tro og love. Der har således ikke har været stillet spørgsmål til antallet af timer, eller til om byrådsmedlemmet konkret har lidt et økonomisk tab svarende til det oplyste timental. Kommunen har ikke rejst tilbagebetalingskrav mod Arne Ehmsen og Lars Poulsen. Arne Ehmsen er lønmodtager, og hans krav er dokumenteret ved en erklæring fra hans arbejdsgiver. Lars Poulsen driver selv sin landbrugsejendom, og hans krav er dokumenteret erklæringer fra hans revisor, ligesom han har haft udgifter til ekstern bistand.

20 Side 20/35 Forud for KL's undersøgelse havde kommunen ikke kendskab til, Ole Flemming Lyse havde overdraget en del af landbrugsejendommene til sine sønner. Kommunen fik først efter KL's undersøgelse kendskab til, Ole Flemming Lyse havde bortforpagtet landbrugsejendommene, og Ole Flemming Lyse således havde en indtægt fra bortforpagtningen, uanset om han var til stede på landbrugejendommene eller ej. Allerede efter modtagelsen af BDO's rapport udarbejdede kommunen en vejledning med henvisning til loven, bl.a. om på hvilke tidspunkter af døgnet erstning for tabt arbejdsfortjeneste kan opnås, og om udvalgene skal godkende de pågældende aktiviteter. Den kommunale administrion har ikke videregivet oplysninger fra BDO's rapport til pressen. Generelt bruger byrådspolitikere meget tid på det politiske arbejde. Ole Flemming Lyse har haft flere poster end de fleste byrådspolitikere, og han brugt mere tid herpå end gennemsnittet. I dag modtager både formanden og næstformanden for de stående udvalg et særligt vederlag herfor. Ole Flemming Lyse har forklaret, han overtog landbrugsejendommene sammen med sin mor og sin bror, da han var 19 år gammel. Han blev siden uddannet inden for politiet, og i 1977 fik han ansættelse ved politiet i Fredericia, hvor han var i 31 år. Han blev valgt ind i byrådet i I 1997 blev han genvalg til byrådet. I 2001 blev han valgt ind både i byrådet og i amtsrådet. I Juelsminde Kommune var han formand for Teknisk Udvalg. Fra 1997 til 2001 drev han landbrugsejendommene sammen med sin bror. Han havde fuldtidsarbejde ved politiet, og derudover drev han landbrugsejendommene og sad i byrådet. Han overvejede få neds sin arbejdstid ved politiet, men han opgav dette af hensyn til sine karrieremuligheder. Da han ikke kunne passe landbrugsejendommene samtidig med sit arbejde ved politiet og sit politiske arbejde, indgik han i efteråret 2001 en pasningsaftale vedrørende landbrugsejendommene. Han anmodede om få erstning for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket andre landmænd i amtsrådet fik. Hans revisor udarbejdede erklæringen af 18. januar 2002, der skulle indleveres til amtsrådet som dokumention for hans tabte arbejdsfortjeneste. I 2000 ejede han 40 % af landbrugsejendommene, og timetallet blev derfor s til 400 i erklæringen. Han fik "sidemandsoplæring" af andre amtsrådsmedlemmer, og han indleverede blot sine timesedler, som amtet ikke havde bemærkninger til. Han fik ingen vejledning om reglerne. Han skrev brevet af 15. april 2002 til amtets løn- og personaleafdeling, da han skulle redegøre for sine aktiviteter i forbindelse med, han anmodede om erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Han havde overvejet, gå ned i tid ved politiet, men det blev ikke til noget. Han valgte derfor bede om udbe-

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Hedensted Kommune. Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer

Hedensted Kommune. Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer Hedensted Kommune Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer København den 3. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere