RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS /2014:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:"

Transkript

1 RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS /2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Hedensted Kommune kan kræve erstning for tabt arbejdsfortjeneste, som Ole Flemming Lyse har fået udbetalt i 2011 og 2012 som medlem af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune, tilbagebetalt. Parternes påstande Hedensted Kommune har nedlagt påstand om, Ole Flemming Lyse dømmes til betale ,35 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 2. oktober Ole Flemming Lyse har nedlagt påstand om frifindelse. Oplysningerne i sagen Efter kommunestyrelseslovens 16, stk. 1, ydes der et fast vederlag til en kommunalbestyrelses medlemmer for opgaver, der er beskrevet i bestemmelsen. I 2011 var dette vederlag i Hedensted Kommune på ,96 kr. Efter samme lovs 16, stk. 5, kan et medlem af en kommunalbestyrelse vælge modtage erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod en reduktion af det faste vederlag, der i 2011 var på kr. Ole Flemming Lyse var fra 1993 til 2013 medlem af kommunalbestyrelsen først i Juelsminde Kommune og senere i Hedensted Kommune, og fra 2002 til 2006 var Ole Flemming Lyse også medlem af Vejle Amtsråd. Fra 2002 valgte Ole Flemming Lyse få et reduceret vederlag og erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Ole Flemming Lyse var da ans ved politiet og

2 Side 2/35 medejer af nogle landbrugsejendomme. I et brev af 28. januar 2002 fra registreret revisor Jens L. Sørensen, LandbrugsRådgivning Østjylland I/S, til Ole Flemming Lyse hedder det: " Ifølge henvendelsen vedrørende timeløn for arbejde i egen virksomhed: I/S Vrigsted Vestergård, Overvej 26, 7140 Stouby. Dette vil for det seneste afsluttede regnskabsår til Overskuddet har i dette regnskabsår været på kr , og der har været anvendt ca. 400 timer i virksomheden. Timelønnen vil herefter være kr. 325 pr. time. Ovenstående testeres hermed. " I brev af 15. april 2002 fra Ole Flemming Lyse til Vejle Amts løn- og personaleafdeling hedder det: " Vedr. erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Til underretning kan jeg oplyse, jeg har 4 hovedindtægtsområder: 1. Juelsminde Kommunalbestyrelse (formand for Teknik- og Miljøudvalget). Jeg modtager formandsvederlag og har fravalgt tabt arbejdsfortjeneste. 2. Amtsrådet (medlem af U & K-udvalget). Jeg har valgt tabt arbejdsfortjeneste, og jeg skønner, jeg skal bruge ca. 500 timer til tabt arbejdsfortjeneste. 3. Politiet (vicepolitikommissær v. Fredericia Politi). Fra 1/ går jeg ned i tid, og forventer arbejde på 3/5 tid, hvilket med en årsindkomst på kr ,- giver kr ,- = en manglende indtægt på kr ,-. 4. Landbruget. Jeg har gennem de seneste 30 år drevet min fødegård + senere en tilkøbt nabogård (p.t. ca. 175 tdr.l.) sammen med min broder i I/S selskabsform. Min broder afgik ved døden i november 2001, og jeg har arvet hans andel af gårdene med overtagelse pr. 1/1 2002, idet han var ugift. Da jeg nu er alene om driften, forventer jeg af bruge

3 Side 3/35 ca t. i landbruget med et forventet overskud på ca. kr ,- i landbrugsvirksomheden. (Landbrugsorganisionernes standardtimeforbrug er fasts til 10 timer pr. tdrl./pr. år. - eller 18 timer/ha./pr./år.). Det skal bemærkes, de to gårde har driftsbygninger på i alt ca m/2, ligesom der er 6 traktorer, mejetærsker og div. redskaber, der repareres på eget værksted. Jeg forventer frikøbe ca. 500 timer til mit politiske arbejde i amtsrådet. Timessen for tabt arbejdsfortjeneste bliver herefter kr. 325,-. Ovenstående er ifølge mit kendskab til bedriften og testeres hermed. Jens L. Sørensen Landbrugsrådgivning Østjylland I/S " I 2003, 2004, 2005 og 2006 hævede Vejle Amt timessen for tabt arbejdsfortjeneste, således timessen fra 1. januar 2006 var 343 kr. Fra 2007 fik Ole Flemming Lyse udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste fra Hedensted Kommune. I brev af 11. januar 2010 fra borgmester Kirsten Terkildsen, Hedensted Kommune, til Ole Flemming Lyse hedder det: " Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til Byrådsmedlem. Du har den 17. december 2009 ansøgt om få erstning for tabt arbejdsfortjeneste i dit erhverv som Byrådsmedlem efter den kommunale styrelseslov 16 stk. 5. Jeg kan imødekomme din ansøgning jf. Byrådets konstituerende møde den 2. december Dette betyder dit faste vederlag vil blive reduceret med kr. og du fremover vil få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i stedet. Du bedes indsende en form for dokumention for en timepris og hvordan du kommer frem til denne. Erstningsbeløbet der kan ydes kan maksimalt udgøre det femdobbelte af diætssen for møder af ikke over 4 timers varighed. Du vil sammen med dette brev modtage nogle skemaer til månedlig

4 Side 4/35 indberetning af de timer du anvender til Byrådsarbejdet. Skemaet bedes indsendt månedligt sammen med kørselssedler til enten Anette Ulvbjerg tlf eller tlf senest den 1. i måneden. Vedlagt dette brev er kopi af kapitel 2 i vejledningen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. " Den 4. februar 2010 sendte udviklingskonsulent Kim B. Rosenkilde, Hedensted Kommune, følgende mail til Ole Flemming Lyse: "Hej Ole. Jeg kan forstå vi stadig mangler få indsendt en revisorerklæring i forbindelse med din ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste - Har du mulighed for indsende den snarest? " Ole Flemming Lyse og Kim B. Rosenkilde havde herefter en telefonsamtale. Derefter sendte Kim B. Rosenkilde følgende mail til Ole Flemming Lyse: "Hej Ole. Kan du ikke lige sende os en mail hvori du skriver det er den gamle revisorerklæring vi skal gemme og bruge i denne periode også så har vi den som dokumention vi kan lægge på sagen og så er det den vi genbruger. " Ole Flemming Lyse besvarede mailen samme dag ved følgende mail: "Kim Rosenkilde. Jeg skal anmode om, i gemmer den gamle revisorerklæring og benytter den i denne periode. " Den 13. december 2011 havde Anette Ulvbjerg, Hedensted Kommune, og Ole Flemming Lyse en maikorrespondance, hvori Ole Flemming Lyse oplyste, han forts ønskede erstning for tabt arbejdsfortjeneste og hans timeløn var uændret. I 2011 og 2012 gav Ole Flemming Lyse hver måned i række skemaer om

5 Side 5/35 "erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer" på tro og love oplysning om, på hvilke doer og i hvor mange timer han havde deltaget i forskellige aktiviteter som byrådsmedlem. Herefter udbetalte Hedensted Kommune erstning for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse til Ole Flemming Lyse. I 2011 og 2012 fik Ole Flemming Lyse fra Hedensted Kommune udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste for henholdsvis 720,62 timer og 667,03 timer. I 2012 bad Hedensted Kommune BDO om gennemgå kommunens udgifter til vederlag, udvalgsvederlag, tillægsvederlag, tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse i 2011 samt kommunens kursusforbrug fra 2008 til BDO afleverede en rapport den 30. august Af rapporten fremgår bl.a., kommunen i 2011 havde udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste til tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder Ole Flemming Lyse. I BDO's rapport er bl.a. anført: " Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste er kompension for dokumenteret mistet indkomst som følge af hvervet som byrådsmedlem. Fast vederlag reduceres med kr. når tabt arbejdsfortjeneste vælges. Grundlaget for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste i Hedensted Kommune er indleverede timesedler og anslået timepris. Det er kommunalbestyrelsen der beslutter dokumentionskravet. Kommunalbestyrelsen har ikke vedtaget retningslinjer til brug for administrionens vurdering af tabt arbejdsfortjeneste. Administrionen kontrollerer timesedlerne for der ikke er påført møder som giver diæter. Administrionen kontrollerer timesedlerne for der pr. dag ikke er tabt arbejdsfortjeneste for mere end fem gange diætssen. Tabt arbejdsfortjeneste udbetales til kommunalbestyrelsesmedlemmet. Vi har gennemgået grundlaget til beregningen af tabt arbejdsfortjeneste og anser merialet for være i overensstemmelse med gældende regler. Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har ikke udarbejdet retningslinjer for brugen af tabt arbejdsfortjeneste. Vi anbefaler kommunalbestyrelsen udarbejder retningslinjer på området.

6 Side 6/35 Konklusion Det er vores opftelse vederlag, udvalgsvederlag og tillægsvederlag udbetales i henhold til styrelsesvedtægten og styrelsesloven mv. Vi anbefaler kommunalbestyrelsen udarbejder retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste, herunder der som dokumention for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændige erhvervsdrivende evt. skal foreligge skriftlig tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse, suppleret med én revisorerklæring/sandsynliggørelse for tabet i hver byrådsperiode under forudsætning af, der ikke sker ændringer i indtægtsgrundlaget. For lønmodtagere anbefaler vi der skal foreligge en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver. Udfra ovenstående uddrag jf. kildehenvisningerne er det vores opftelse, reglerne for erstning for tabt arbejdsfortjeneste, herunder beregningsmodel til fastsættelse af niveau for erstning, i høj grad er behæftet med en skønsmæssig vurdering og afgørelse. Det er vores vurdering, kommunalbestyrelsen i spørgsmål om fastsættelse af niveauet for erstning for tabt arbejdsfortjeneste vil skulle tage endelig stilling. " Økonomiudvalget i Hedensted Kommune anmodede herefter KL om undersøge en række forhold i forbindelse med kommunens udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. I brev af 5. marts 2013 fra KL til Ole Flemming Lyse er anført: " KL s konsulenter skal gennemføre en juridisk undersøgelse, som vurderer dokumentionsgrundlaget for udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til nuværende byrådsmedlemmer i perioden , herunder den timepris, som er anvendt som grundlag for udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste

7 Side 7/35 hvorvidt Hedensted Kommunes udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer er foregået korrekt og om der er grundlag for rejse krav om tilbagebetaling over for et eller flere byrådsmedlemmer på grund af for meget modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste Erstning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv, og det påhviler byrådsmedlemmer kunne dokumentere tabt arbejdsfortjeneste. Vi har forstået fra dagspressen, du er indstillet på møde op til interview i sagens anledning. Inden vi vurderer om og i hvilket omfang interview med dig vil være nødvendig, skal vi på vegne af Økonomiudvalget bede dig om fremsende dokumention for ejerforholdet i dit fritidslandbrug i perioden " Ole Flemming Lyse's daværende advok besvarede KL's brev ved brev af 2. maj 2013, hvori bl.a. er anført: " Indledningsvis skal jeg til besvarelse af det anførte i Deres skrivelser, senest den 23. april 2013 fremsende kopi af adkomstsiderne fra tingbogen, idet jeg skal bemærke, der er tale om et offentligt tilgængeligt register. Adkomstforholdet er dog ikke et udtryk for, hvorledes driftsforholdet på ejendommene er, idet Flemming Lyse i kraft af en interessentskabskontrakt har det fulde driftsmæssige ansvar for ejendommene. I øvrigt skal jeg på vegne Ole Flemming Lyse henvise til den af 30. august 2012 udfærdigede rapport vedrørende politikervederlag m.v. Rapporten er udarbejdet af BDO Revision. Som det fremgår af LBK 1461 af 19. december 2005, 16, stk. 5 (gengivet i rapportens side 5) sondres der ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt erhverv, kan også kræves ersttet. Allerede derfor er det, for mig se, ikke relevant drøfte om Ole Flemming Lyse har hovederhverv på de af ham ejede ejendomme. Fra kommunens side er man i perioden aldrig fremkommet

8 Side 8/35 med nogen form for instruks til byrådsmedlemmerne omkring fremgangsmåden ved tildeling af tabt arbejdsfortjeneste, men alle de foretagne udbetalinger er godkendt af økonomiudvalg og revision. Det er vores opftelse, Deres spørgsmål herefter er besvaret fyldestgørende og vi forventer herefter, sagen kan finde sig afslutning. " Af de medsendte tingbogstester fremgår, Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 var ejer af 1/5 af landbrugsejendommene, medens hans to sønner hver ejede 2/5 af landbrugsejendommene. I en mail af 14. maj 2013 anmodede KL Ole Flemming Lyses daværende advok om fremsende kopi af den i brevet af 2. maj 2013 nævnte interessentskabskontrakt. Ole Flemming Lyses daværende advok besvarede mailen i brev af 23. maj 2013, hvori bl.a. er anført: " Under henvisning til det anførte i skrivelsen af 2. maj d.å. er det vores opftelse, sagen bør afgøres på det foreliggende grundlag. Som det tidligere er anført har Ole Flemming Lyse i enhver henseende været i god tro og støtter sig således til den allerede udarbejdede rapport fra Revisionsselskabet BDO samt den tidligere fremsendte afgørelse fra Folketingets Ombudsmand. Baggrunden for interessentskabskontrakten ikke ønskes fremsendt er tilligemed, de personlige oplysninger som fremgår af dette dokument ikke ønskes fremlagt/videresendt til pressen. " KL havde interviews de to andre byrådsmedlemmer, der have modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste, og i brev af 5. december 2013 besvarede Ole Flemming Lyse's advok en række spørgsmål fra KL. Den 3. februar 2014 afgav KL til Hedensted Kommune "juridisk undersøgelse af udbetaling af erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer". I undersøgelsen er bl.a. anført: " 1. Indledning

9 Side 9/35 På mødet i økonomiudvalget den 28. maj 2013 besluttede udvalget anmode KL s konsulenter om gennemføre en juridisk undersøgelse, 8.2 Ole Flemming Lyse skriftlige svar af 5. december 2013 Spørgsmål 3: Ejerforhold og driftsforhold på landbrugsejendommene? Det fremgår af tingbogstester for ejendommene Overvej 26, Stouby og Nedervej 17, Stouby, Ole Flemming Lyse i 2006 og 2008 solgte 4/5 af ejendommene til sine to sønner, således Ole Flemming Lyse i dag ejer 1/5 af hver af ovennævnte ejendomme. I den forbindelse har KL spurgt, om arbejdsbyrden på ejendommene har ændret sig efter Ole Flemming Lyses overdragelse af 4/5 af ejendommene til sine to sønner. Ole Flemming Lyse svarende, hans arbejdsbyrde ikke har ændret sig i forbindelse med "den delvise overdragelse" til sine to sønner. Ole Flemming Lyse oplyser, han "stadig har samtlige fysiske og administrive arbejdsopgaver i forbindelse med ejendommenes drift og vedligeholdelse samt hele administrionen vedrørende udarbejdelse og indsendelse af fællesskema". Spørgsmål 4c: Har du lidt et erhvervsmæssigt tab ved deltage i aktiviteterne? Ole Flemming Lyse svarede, han "har lidt et erhvervsmæssigt tab ved ikke kunne forestå driften af sine landbrugsejendomme på landbrugsmæssig forsvarlig vis, når han var borte fra sine ejendomme." 11.3 Ole Flemming Lyse Konsulenterne har gennemgået Ole Flemming Lyses bilag vedrørende erstningen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i årene 2010, 2011 og 2012, men idet Ole Flemming Lyse i sit skriftlige svar ikke har ønsket forholde sig konkret til de enkelte bilag, har konsulenterne alene udvalgt et mindre udsnit af Ole Flemming Lyses bilag.

10 Side 10/ Dokumention for tab Det fremgår af vejledningens pkt , erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv. Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt erhverv, kan også kræves ersttet. Erstningsbeløbet omfter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret. For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Da Ole Flemming Lyse ikke længere ejer begge de to landbrugsejendomme, men alene 1/5 af hver af ejendommene, må dette medføre, Ole Flemming Lyse alene kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i forhold til 1/5 af ejendommene. Konsulenterne antager, de arbejdsopgaver Ole Flemming Lyse varetager for sønnerne på de to landbrugsejendomme sker mod betaling og således som almindelig lønmodtager, og dette burde have været dokumenteret ved fremlæggelse af interessentskabskontrakten eller andet relevant meriale. Det anbefales derfor, Hedensted Kommune kræver beløb udbetalt til Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 i forbindelse med erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er forældet, tilbagebetalt, medmindre Ole Flemming Lyse dokumenterer overfor Hedensted Kommune, han har haft et reelt tab i forhold til aktiviteter, hvor Ole Flemming Lyse har modtaget erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. "

11 Side 11/35 Undersøgelsen omftede også to andre byrådsmedlemmer, der havde modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Af undersøgelsen fremgår, KL for så vidt angår disse byrådsmedlemmer ikke fandt, kommunen kunne kræve udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbagebetalt. Det ene byrådsmedlem, der var lønmodtager, havde dokumenteret sit tab ved en arbejdsgivererklæring, og det andet byrådsmedlem, der drev et landbrug, havde dokumenteret sit tab ved en revisorerklæring. På grundlag af KL's undersøgelse besluttede Hedensted Kommune kræve den til Ole Flemming Lyse i 2011 og 2012 udbetalte erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbagebetalt. Ved brev af 5, februar 2014 anmodede Hedensted Kommunes advok Ole Flemming Lyse om enten dokumentere sit tab eller til anerkende tilbagebetalingskravet. Ole Flemming Lyse's advok besvarede brevet ved brev af 23. februar 2014, hvori han bestred, der bestod et berettiget tilbagebetalingskrav. Advoken oplyste endvidere, Ole Flemming Lyse aldrig havde været eneejer af landbrugsejendommene, men han fra havde haft en ejerandel på 80 % og fra 2006 en ejerandel på 20 %. Den 28. marts 2014 indgik parterne en suspensionsaftale. Med brev af 4 april 2014 sendte Ole Flemming Lyses advok til Hedensted Kommunes advok interessentskabskontrakten og en revisorerklæring. I driftfællesskabskontrakt for Interessentskabet Vestergaard I/S, der er underskrevet den 15. juni 2008, hedder det bl.a.: " Mellem underskrevne: Ole Flemming Lyse Peder Lyse Christian Lyse er dags do indgået følgende aftale om stifte et interessentskab på grundlag af nedenstående vilkår. Interessentskabet er skiftet som et landbrugsfællesskab i henhold til landbrugslovens 26, stk. 2. 2

12 Side 12/35 Formål 2.1. Interessentskabets formål er, på grundlag af ejede og forpagtede aktiver, drive landbrugsvirksomhed meds planteproduktion samt dermed nurligt tilknyttet virksomhed Produktionen skal tilrettelægges således, såvel økonomi som de enkelte deltageres trivsel tilgodeses bedst muligt. 4 Opstart og varighed 4.1. Aftalen træder i kraft den 31. december 2006 og løber indtil den opsiges af parterne jfr Omfang - jord, bygninger og bygningsinventar 5.3. Interessentskabet skal dyrke jorden på landbrugsmæssig forsvarlig måde, idet markerne skal holdes i god gødnings- og renhedstilstand, således jordens ydeevne ikke forringes. Interessentskabet er derfor forpligtet til på en effektiv måde bekæmpe flyvehavre og andet ukrudt samt eventuelle plantesygdomme i overensstemmelse med gældende lovregler og med god skik og brug. Interessentskabet forpligter sig endvidere til anvende arealet på en måde, der sikrer, omdriftsarealer ikke bliver registreret som permanent græs eller som nurareal omftet af nurbeskyttelsesloven 3. Det påhviler den part, der har rådighed over jorden på ethvert givent tidspunkt, sikre opretholdelsen af arealets støtteberettigelse i henhold til enkeltbetalingsordningens krav i hele kalenderåret. 6 Ejerandele og resultfordeling 6.1. Interessenternes andele er som følger: Ole Flemming Lyse ejer 20% Peder Lyse ejer 40% Christian Lyse ejer 40%

13 Side 13/ Interessentskabets årsresult fordeles efter nærmere aftale, når resultet kendes. 8 Arbejdsområder 8.1. Ole Flemming Lyses arbejds- og ansvarsområder er driftsledelse, ansvar for ejendommenes samlede drift, herunder ansvar for markdrift, udarbejdelse og indsendelse af EU-ansøgning, markplan, gødningsplaner samt hele den fysiske drift af ejendommen samt vedligeholdelse af dræn, grøfter, hegn, vandløb. Ole Flemming Lyse har samtidig den samlede vedligeholdelsespligt for de ejendomme der indgår i driftsfællesskabet. 13 Beslutninger i og tegning af selskabet Interessentskabet tegnes af interessenterne i forening, dog tegner Ole Flemming Lyse selskabet for så vidt angår dispositioner inden for dennes arbejdsområde. " Af rewiewerklæring om tabt arbejdsfortjeneste i af 27. marts 2014 fra registreret revisor Henning Vinther Boldsen, Jysk Landbrugsrådgivning, til Ole Flemming Lyse fremgår bl.a.: " Det erklæres herved, tabt arbejdsfortjeneste kan beregnes til følgende beløb: 2011: 355 kr. 2012: 355 kr. 2013: 355 kr. Mit arbejde har omftet, afgive og foretage review på beregning om

14 Side 14/35 tabt arbejdsfortjeneste i årene Reviewet er udført i overensstemmelse med den internionale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Der er ikke udført revision og der udtrykkes derfor ingen revisionskonklusion om beregningen. Mit arbejde er udført på foranledning af dig, udfra dine oplysninger og mit interview på mødet den 19. marts 2014, regnskaber for årene 2011 og 2012, tingbogen, efterprøvning samt driftsfællesskabskontrakt for interessentskabet "Vestergaard I/S". Jeg erklærer være uafhængig. Det er af dig oplyst: -Du varetager driftsledelse og skal udføre det daglige arbejde i interessentskabet. -Du har ansvaret for samlet drift af interessentskabet. -Du har ansvaret for markdrift. -Du har ansvaret for og udarbejder mark-, gødnings- og sprøjteplaner. -Du har ansvaret for og udarbejder EU-ansøgning om tilskud. -Du klargør og vedligeholder maskinpark og bil. -Du vedligeholder dræn, hegn, vandløb og veje. -Din opgave er nedlægge nye dræn, hvis der er behov herfor. -Du har samlet vedligeholdelsespligt for ejendomme i interessentskabet med arealer og bygninger. -Arbejdet er ikke kun kl.8-16, men også aftenarbejde. -Du tegner interessentskabet vedrørende ovennævnte arbejdsområder og ansvar ellers er det i forening mellem interessenterne. Det af dig oplyste fremgår også af driftsfællesskabskontrakten, som der er fuld overensstemmelse med. Du har endvidere oplyst: -Du har lidt et formuetab på dine ejendomme, specielt Overvej 26, som ikke i dag fremstår som en veldreven produktionsejendom. Et interessentskab er transparent sktemæssigt, det vil sige, årets result besktes hos ejerne som andel af året result, som fordeles efter viden, ansvar, arbejdsindss og derefter ejerandel. " I brev af 15. maj 2014 til Ole Flemming Lyse's advok fremkom Hedensted

15 Side 15/35 Kommunes advok med sine bemærkninger til brevet af 4. april 2015, og advoken opfordrede samtidig Ole Flemming Lyse til fremlægge forskellige dokumenter samt dokumention for tabt arbejdsfortjeneste. Ole Flemming Lyse's advok besvarede brevet af 15. maj 2014 ved brev af 10. juli Ole Flemming Lyse's revisor besvarede brevet af 15. maj 2014 ved brev af 9. juli 2014, hvori bl.a. er anført: " Tabt arbejdsfortjeneste opstår, når Ole Flemming Lyse, skal have hjælp hertil eller der som her indgås en "Pasnings- eller forpagtningsaftale", hvor det daglige arbejde varetages af andre for Ole Flemming Lyse kan løse sit borgerlige hverv som byrådspolitiker. Tabt arbejdsfortjeneste består således i, Ole Flemming Lyses arbejdsindss er overtaget af og aflønnes til andre, hvorved driftsfællesskabets overskud falder og Ole Flemming Lyses andel heraf reduceres til ejerandelen af det result, der er tilbage efter aflønning af andre. Tabt arbejdsfortjeneste består også i manglende mulighed for specialafgrøder på marken, dyrehold og optimering af rettighed, udbytte og omkostninger, som også ville tilfalde Ole Flemming Lyse fuldt ud. Tabt arbejdsfortjeneste kan i øvrigt også bestå i erstning for et formuetab. Estim Vestergård I/S for 2011 og 2012 viser en timeløn på ikke under 550 kr./time til Ole Flemming Lyse, hvis han ikke havde haft offentlig hverv og derved selv havde kunnet passe landbruget, som aftalt i driftfællesskabskontrakten for I/S Vestergård. -Det beregnede beløb på 355 kr. i reviewerklæring af 27. marts 2014 er således meget forsigtigt ans. Den modtagne kompension for offentligt hverv dækker således hverken fuldt eller helt Ole Flemming Lyse s tabte arbejdsfortjeneste i 2011 og 2012, som påståes tilbagebetalt. -Det vil ikke have været muligt for Ole Flemming Lyse kunne oppebære den estimerede aflønning for arbejdsindss i 2011 og 2012 med den tid, der er brugt på forberedelse og deltagelse i møder med videre i offentligt hverv, idet arbejdet ikke kunne udføres på optimalt tidspunkt og idet der ikke har været timer til rådighed herfor. -Hvis Ole Flemming Lyse ikke havde haft offentlig hverv ville han kunne have passet Vestergaard I/S optimalt jævnfør driftsfællesskabskon-

16 Side 16/35 trakten samt havde oppebåret den estimerede aflønning på henholdsvis 550 kr. på time i 2011 og 750 kr. pr. time i " I "Estim Vestergaard I/S for 2011 og 2012, der er udarbejdet den 10. juli 2014, er bl.a. anført: " Ejerens ansvar Virksomhedens ejer har ansvaret for estimet og for de forudsætninger, som estimet er baseret på. Konsulentens ansvar og de udførte undersøgelser Vores ansvar er udtrykke en konklusion om estimet på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internionale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på opnå begrænset sikkerhed for, de anvendte estimforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlige fejlinformion og en høj grad af sikkerhed for, estimet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vurdering Årets result før sk i 2011 forventes, ville have været på kr. til fordeling mellem interessenterne. Ifølge driftsfællesskabskontrakten for I/S Vestergård og aftaler skal resultet først fordeles efter arbejdsindss og derefter efter ejerandel. Estim Realiseret Andel Ole Efter arbejdsindss: kr. 0 kr Efter kapital 20% kr kr. Andel Peder Efter kapital 40% kr kr. Andel Christian Efter kapital 40% kr kr. Result før sk kr kr. Årets result før sk i 2012 forventes, ville have været på kr. til fordeling mellem interessenterne. Ifølge driftsfællesskabskontrakten for I/S Vestergård og aftaler skal resultet først fordeles efter arbejdsindss og derefter efter ejeran-

17 Side 17/35 del. Estim Realiseret Andel Ole Efter arbejdsindss: kr. Efter kapital 20% kr kr. Andel Peder Efter kapital 40% kr kr. Andel Christian Efter kapital 40% kr kr. Result før sk kr kr. -Tidsanvendelsen er anslået 780 timer til udførelsen af alle arbejdsopgaver vedrørende landbruget, administrionen, køb, salg, alt markarbejde, stensamling, vej, grøfter, hegn og vedligehold af maskiner, dræn samt bygninger. -Timelønnen kan herved opgøres til 549 kr. i 2011 ( kr./780 timer) -Timelønnen kan herved opgøres til 750 kr i 2012 ( kr./780 timer) " Estimet indeholder også en resultoversigt for 2011 og 2012, der bl.a. indeholder oplysninger om afgrøder og maskinstionsindtægter, og hvorefter årets result før sk er estimeret til kr. i 2011 og til kr. i Estimet indeholder endelig en beregning af dækningsbidrag vedrørende Årsrapporterne for I/S Vestergaard for 2011 og 2012 er fremlagt under sagen. Af årsrapporterne fremgår bl.a, I/S Vestergaard begge år har haft bl.a. forpagtningsindtægter, og nettoomsætningen fra forpagtningsindtægter og salg af planteprodukter i 2011 var kr. og i 2012 var kr. Af årsrapporterne fremgå endvidere, årets result er fordelt efter ejerandele. En borger indgav politianmeldelse mod Ole Flemming Lyse. I brev af 23. april 2014 til Ole Flemming Lyse meddelte Østjyllands Politi, politiet havde besluttet standse efterforskningen. I brevet er bl.a. anført: " Begrundelse Begrundelsen for min afgørelse er, der ikke er en rimelig formodning om, der er begået noget strafbart. Sagen vedrører mistanke om retsstridigt i årene 2008 til 2012 uberettiget i borgerligt ombud som byrådsmedlem, have fremkaldt, bestyrket eller udnyttet en vildfarelse og for derigennem have skaffet sig uberettiget vinding via kørepenge og tabt arbejdsfortjeneste, og derved bestemt Hedensted Kommune til en handling hvorved kommunerne blev påført et formuetab.

18 Side 18/35 Jeg har lagt til grund din adfærd ikke på det foreliggende kan karakteriseres som retsstridig, idet Hedensted Byråd ikke havde vedtaget retningslinier for kommunens administrion af ordningen med erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og De som følge deraf ikke havde modtaget vejledning om, hvordan reglerne skulle forstås. Det var overladt til administrionen kontrollere og godkende de indleverede timesedler. Administrionen havde ikke fået nogen vejledning om vederlagsreglerne eller anden form for uddannelse i forhold til disse, ligesom det bemærkes, reglerne ikke umiddelbart var let forståelige. Jeg har endvidere lagt vægt på, De bestrider der består et berettiget tilbagebetalingskrav og et strafbart forhold skulle være begået, bl.a. begrundet i, revisorerklæringerne blev godkendt og De modtog beløbene i god tro. På den baggrund vurderer jeg, der ikke er de nødvendige beviser i sagen til, en domstol vil finde Dem skyldig. " Forklaringer Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller har forklaret, han i en årrække var ans som kommunaldirektør i Tørring-Uldum Kommune, og han siden 2006 har været ans som kommunaldirektør i Hedensted Kommune. Byrådsmedlemmerne serviceres af ham og af sekretariet, hvor bl.a. Kim B. Rosenkilde og Anette Ulvbjerg arbejder. I 2006 havde han et overordnet kendskab til reglerne om erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. Adfærden omkring dette spørgsmål var dengang "traditionsbåret". Kommunens medarbejdere var orienteret om reglerne i kommunestyrelseslovens 16, og medarbejderne blev oplært i reglerne ved "sidemandsoplæring". Kravene til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste blev ikke nærmere drøftet. Han var klar over, der hvert år skulle foreligge en revisorerklæring, og kommunen rykkede herfor, hvis erklæringen ikke blev afleveret. Byrådsmedlemmernes vederlag blev et emne i 2012 i forbindelse med, kommunens budget vedrørende kurser tidligt på året var overskredet. En undersøgelse heraf viste, kommunen havde betydelige udgifter til kurser og også til erstning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. Borgmesteren er det eneste fuldtidsmedlem af byrådet. I 2011 fik udvalgsformændene et særskilt vederlag af varierende størrelse, og det faste vederlag til byrådsmedlemmerne var på ca kr. Kommunen rettede henvendelse til BDO, der foretog en undersøgelse og udarbejdede en rapport af 30. august Inden da havde Anette Ulvbjerg været i forbindelse med byrådsmedlemmerne angående deres vederlag, herunder erstning for tabt arbejdsfor-

19 Side 19/35 tjeneste. Da både byrådet og økonomiudvalget ønskede en second opinion, rettede kommunen henvendelse til KL. KL foretog herefter en undersøgelse af udbetaling af erstning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I forbindelse hermed deltog byrådsmedlemmerne Arne Ehmsen og Lars Poulsen, der begge havde fået udbetalt erstning for tabt arbejdsfortjeneste, i interviews, medens Ole Flemming Lyse, der også havde modtaget erstning for tabt arbejdsfortjeneste, afviste deltage i et interview. Kommunen læste KL's undersøgelse således, kommunen ikke tilstrækkelig præcist havde specificeret, hvornår erstning for tabt arbejdsfortjeneste kunne opnås, ligesom kommunen havde begået en formel fejl i forbindelse med godkendelse af anmodninger om erstning for tabt arbejdsfortjeneste. KL vurderede, Ole Flemming Lyse ikke havde dokumenteret, han havde lidt et økonomisk tab, der berettigede ham til erstning for tabt arbejdsfortjeneste, og kommunen derfor havde pligt til søge den udbetalte erstning for tabt arbejdsfortjeneste tilbage. KL anbefalede også kommunen lave en vejledning, hvilket ikke er et krav efter loven. Ole Flemming Lyse fik lejlighed til kommentere KL's undersøgelse, og Ole Flemming Lyse fremkom med nogle oplysninger, som byrådet var bekendt med, da byrådet herefter besluttede, kommunen skulle anlægge sag mod Ole Flemming Lyse. I byrådets overvejelser om et sagsanlæg indgik også, hvorvidt Ole Flemming Lyse havde lidt et formuetab. Med brev af 11. januar 2010 havde kommunen sendt kopi af kapitel 2 i vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, herunder reglerne i vejledningens punkt , til byrådsmedlemmerne. Byrådsmedlemmer, der stillede spørgsmål om reglerne, fik også en individuel, mundtlig vejledning herom. Anette Ulvbjerg har til ham oplyst, Ole Flemming Lyse ikke har kontaktet hende angående reglerne om udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen havde ikke taget initiiv til en særlig vejledning af de tre byrådsmedlemmer, der anmodede om udbetaling af erstning for tabt arbejdsfortjeneste. De skemaer vedrørende erstning for tabt arbejdsfortjeneste, som byrådsmedlemmerne har udfyldt og afleveret til kommunen, bygger på tillid, da oplysningerne er afgivet på tro og love. Der har således ikke har været stillet spørgsmål til antallet af timer, eller til om byrådsmedlemmet konkret har lidt et økonomisk tab svarende til det oplyste timental. Kommunen har ikke rejst tilbagebetalingskrav mod Arne Ehmsen og Lars Poulsen. Arne Ehmsen er lønmodtager, og hans krav er dokumenteret ved en erklæring fra hans arbejdsgiver. Lars Poulsen driver selv sin landbrugsejendom, og hans krav er dokumenteret erklæringer fra hans revisor, ligesom han har haft udgifter til ekstern bistand.

20 Side 20/35 Forud for KL's undersøgelse havde kommunen ikke kendskab til, Ole Flemming Lyse havde overdraget en del af landbrugsejendommene til sine sønner. Kommunen fik først efter KL's undersøgelse kendskab til, Ole Flemming Lyse havde bortforpagtet landbrugsejendommene, og Ole Flemming Lyse således havde en indtægt fra bortforpagtningen, uanset om han var til stede på landbrugejendommene eller ej. Allerede efter modtagelsen af BDO's rapport udarbejdede kommunen en vejledning med henvisning til loven, bl.a. om på hvilke tidspunkter af døgnet erstning for tabt arbejdsfortjeneste kan opnås, og om udvalgene skal godkende de pågældende aktiviteter. Den kommunale administrion har ikke videregivet oplysninger fra BDO's rapport til pressen. Generelt bruger byrådspolitikere meget tid på det politiske arbejde. Ole Flemming Lyse har haft flere poster end de fleste byrådspolitikere, og han brugt mere tid herpå end gennemsnittet. I dag modtager både formanden og næstformanden for de stående udvalg et særligt vederlag herfor. Ole Flemming Lyse har forklaret, han overtog landbrugsejendommene sammen med sin mor og sin bror, da han var 19 år gammel. Han blev siden uddannet inden for politiet, og i 1977 fik han ansættelse ved politiet i Fredericia, hvor han var i 31 år. Han blev valgt ind i byrådet i I 1997 blev han genvalg til byrådet. I 2001 blev han valgt ind både i byrådet og i amtsrådet. I Juelsminde Kommune var han formand for Teknisk Udvalg. Fra 1997 til 2001 drev han landbrugsejendommene sammen med sin bror. Han havde fuldtidsarbejde ved politiet, og derudover drev han landbrugsejendommene og sad i byrådet. Han overvejede få neds sin arbejdstid ved politiet, men han opgav dette af hensyn til sine karrieremuligheder. Da han ikke kunne passe landbrugsejendommene samtidig med sit arbejde ved politiet og sit politiske arbejde, indgik han i efteråret 2001 en pasningsaftale vedrørende landbrugsejendommene. Han anmodede om få erstning for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket andre landmænd i amtsrådet fik. Hans revisor udarbejdede erklæringen af 18. januar 2002, der skulle indleveres til amtsrådet som dokumention for hans tabte arbejdsfortjeneste. I 2000 ejede han 40 % af landbrugsejendommene, og timetallet blev derfor s til 400 i erklæringen. Han fik "sidemandsoplæring" af andre amtsrådsmedlemmer, og han indleverede blot sine timesedler, som amtet ikke havde bemærkninger til. Han fik ingen vejledning om reglerne. Han skrev brevet af 15. april 2002 til amtets løn- og personaleafdeling, da han skulle redegøre for sine aktiviteter i forbindelse med, han anmodede om erstning for tabt arbejdsfortjeneste. Han havde overvejet, gå ned i tid ved politiet, men det blev ikke til noget. Han valgte derfor bede om udbe-

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Hedensted Kommune. Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer

Hedensted Kommune. Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer Hedensted Kommune Juridisk undersøgelse af udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfo r- tjeneste til byrådsmedlemmer København den 3. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere