Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013"

Transkript

1 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres børn, er beliggende på Sundvej 34A, 8700 Horsens. 2 Formål. Indenfor rammerne at Servicelovens 109 er det Krisecentrets formål, at modvirke konsekvenserne af mænds vold mod kvinder og børn i relation til familie- eller samlivsforhold. 1. Det ønsker vi at gøre ved: At tilbyde kvinder og børn midlertidigt ophold. At møde den voldsramte kvinde med accept, respekt og tolerance. At give støtte til afklaring af den aktuelle situation og afdække fremtidige muligheder. At fremme den enkelte kvindes oplevelse af, at have værdi og støtte dannelse af positivt selvbilled. At støtte kvindens evne til, at håndtere egen livssituation og påtage sig et personligt ansvar for egne beslutninger. At give børn, der har oplevet vold, støtte til at udtrykke deres oplevelser. At sikre børn, der har oplevet vold, støtte til at modvirke konsekvenserne heraf. Hjælpen ydes i form af personlig støtte og rådgivning til krisecentrets bruger og til voldsramte kvinder eller pårørende, der henvender sig til krisecentret. 2. Endvidere er det institutionens formål, at arbejde med forebyggende og opfølgende aktiviteter i tilknytning til krisecentret. 1

2 Det ønsker vi at gør ved: At tilbyde efterværnssamtaler. At deltage i tværfaglige aktiviteter på såvel lokalt, regionalt som på landsplan. 3. Krisecentret er ikke et behandlingstilbud, men det er institutions formål, at formidle kendskab til problemstillingen: Mænd og andre famiuliemedlemmers vold mod kvinder og børn. Det ønsker vi at gør ved: Tilbyde oplæg om vold og voldens konsekvenser til interesserede i lokalområdet. Arrangere foredrag til elever - uddannelsessøgende. Horsens Krisecenter er upolitisk og medlem af landsorganisationen LOKK, samt følger de anbefalede kvalitetsstandarder og de etiske retsningslinier udstukket derfra. Den selvejende institution har indgået driftoverenskomst med Horsens Kommune. 3 Medlemskab og frivillige vagter. Alle som aktivt deltager i løsning af arbejdsopgaver, kan være medlem af krisecentret og er dermed underlagt Krisecentrets vedtægter, aftaler og husorden. Medlemskab er en forudsætning for stemmeret på generalforsamlingen. Medlemskontingent udgør årligt kr som betales før generalforsamlingen. Krisecenterets ansatte kan ikke være medlemmer af foreningen. Medlemmer frivillige vagters egnethed vurderes løbende af bestyrelsen og daglig leder i forening, såfremt medlemmet frivillige vagt ikke handler i overensstemmelse med krisecentrets vedtægter og husregler, kan pågældende, efter 2 skriftlige advarsler, udelukkes fra krisecentret. Ved alvorlig tilsidesættelse af kriterierne, har bestyrelsen kompetence til, at foretage øjeblikkelig eksklusion af medlem frivillige vagt. 2

3 4 Rammer og driften af Horsens Krisecenter. Byrådet i Horsens Kommune og bestyrelsen for Den selvejende institution Horsens krisecenter har indgået driftsoverenskomst om drift af den Selvejende institution Horsens Krisecenter, Sundvej 34A, 8700 Horsens i medfør af lov om social service 109. Midler til driften af Horsens Krisecenter tilvejebringes ved: Offentlig tilskud. Brugernes betaling for ophold. Medlemskontingent. Fundraising. Bestyrelsen har ansvaret for driften af institutionen og for, at institutionen fungerer i overensstemmelse med sit formål. Krisecentrets leder har ansvaret for den daglige drift og ledelse af krisecentret, der i øvrigt varetages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for institutioner, der er omfattet af 109 i lov om social service og inden for driftsoverenskomstens rammer. Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten kræver bestyrelsens tilslutning. I driftsoverenskomsten fastsættes rammer for instititutionens økonomi, budget og regnskab. Horsens Kommune yder driftstilskud til Horsens Krisecenter på grundlag af et årsbudget godkendt af Horsens Kommune. Bogholderi og regnskab varetages af krisecentret. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af Horsens Kommune udpeget, godkendt statsautoriseret revisor. For at forpligte centret økonomisk og eller juridisk for beløb indtil kr kræves underskrift af forkvinden og daglig leder. Ved indgåelse af kontrakter eller lignende for mere end kr , kræves dog tiltrædelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Daglig leder og eller forkvinden har fuldmagt til mellem 2 ordinært fastsatte bestyrelsesmøder, at hæve op til kr Ekstraordinære omkostninger forudsætter kommunens godkendelse, uanset af omkostningen kan afholdes inden for det godkendte budget. 3

4 Horsens Kommune fastlægger kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre, Horsens Krisecenters tilbud ydes i overensstemmelse hermed. 5 Struktur. Generalforsamlingen er den Selvejende institution Horsens Krisecenter med tilhørende medlemsforenings højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne. Skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har samtlige aktive medlemmer, som har haft vagter indenfor de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse og har betalt kontingent. Der kan ikke stemmers ved fuldmagt, og alle afstemninger foregår skriftligt. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Retningslinier for det kommende års arbejde. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af 1. og 2. suppleant. 8. Godkendelse af arbejdsgruppernes kommissorier og valg til arbejdsgrupperne. 9. Eventuelt. Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal, dog med forbehold for godkendelse af Horsens Kommune. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer, når mindst 1/3 af medlemmerne eller mindst 5 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Indkaldelsen kan foretages af forslagsstillerne eller af bestyrelsen, når betingelserne er opfyldt. Ekstraordinær generalforsamling skal indledes med valg af dirigent. 4

5 Bestyrelsen: Forkvinden vælges på generalforsamlingen. Herudover vælges 5 personer, hvortil kommer 1 repræsentant, som er udpeget af Horsens Kommune samt 2 suppleanter. Suppleanterne har møde- og udtalelsesret i bestyrelsen, men ikke stemmeret. Bestyrelsen består således af 7 personer. Bestyrelsen bortset fra forkvinden, konstituerer sig selv. For at blive valgt til bestyrelsen, skal man have været aktiv og have haft vagter fordelt over en periode på 6 måneder, før generelforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-åring periode. Forkvinden vælges i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Horsens Kommunes repræsentant i bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode. Suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at give møde, indtræder 1. Suppleanten i dennes sted og har dermed stemmeret. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden hvori der fastlægges et minimum for antallet af bestyrelsesmøder, samt pligt for bestyrelsen til at føre protokol over sine beslutninger. Medlemmer af eller suppleanter til bestyrelsen forpligter sig til, at underskrive en skærpet fortrolighedserklæring / tavshedserklæring i forhold til bestyrelsesarbejdet. Ønsker forkvinden eller et bestyrelsesmedlem at udtræde af bestyrelsen, skal dette varsles til bestyrelsen minimum 3 uger forinden udtrædelsen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen og påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages i henhold til institutionens formål, lovgivning samt de aftaler og regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift. Bestyrelsesmedlemmer, der ansættes på krisecentret, udtræder med øjeblikkelig virkning af bestyrelsen. 5

6 Aftaler, der berører institutionens formue, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og godkendelse på generalforsamlingen, samt godkendelse af Horsens Kommune. Bestyrelsens opgaver. Daglig leder ansættes / afskediges af bestyrelsen og Horsens Kommune i fællesskab. Øvrigt personale ansættes / afskediges af bestyrelsen og den daglige leder i fællesskab. Frivillige vagter indsluses af bestyrelsen / indslusningsgruppen. De frivillige vagters egnethed vurderes løbende af bestyrelsen og daglig leder i forening, såfremt den frivillige vagt ikke handler i overensstemmelse med krisecentrets vedtægter og husregler, kan pågældende, efter 2 skriftlige advarsler, udelukkes fra krisecentret. I særlige tilfælde har bestyrelsen dog kompetence til at foretage øjeblikkelige dispositioner. Bestyrelsen indkalder til kvartalsvise kontaktpersonmøder. Bestyrelsen og ansatte deltager med minimum 1 repræsentant. Bestyrelsen indkalder til temadage efter behov og ønsker. Medlemmer og frivillige vagter: Det er en forudsætning for krisecentrets drift, at en væsentlig del af arbejdet udføres af frivillige vagter. En frivillig vagt indsluses i en vagtgruppe og har ret og pligt til, at sikre gennemførelse af dagligdagens gøremål, samt at udvise omsorg for husets beboer og støtte beboerne i hjælp ud fra selvhjælpsprincippet. Efter en pause på 3 måneder revurderes vagtens fremtidige tilknytning til krisecentret af gruppens kontaktperson. Som ansat på krisecentret kan man ikke være frivillig vagt. Kontaktpersoner: Hver vagtgruppe vælger en kontaktperson, der er forpligtet til, at viderebringe informationer mellem bestyrelsen / daglig leder og vagtgruppen. Kontaktpersonen skal deltage i kontaktpersonmøder. 6

7 Gruppemedlemmer på pause kontaktes af kontaktpersonen efter 3 måneder for at drøfte vagtens fremtidige tilknytning til krisecentret. Kontaktpersonen kan overvære bestyrelsesmøder uden udtalelses- og stemmeret. Kontaktpersonen sikrer dækning af gruppens vagtplan Arbejdsgrupper: Arbejdsgrupper dannes af medlemmer, der har en fælles interesse i løsning af bestemte opgaver og dannes ud fra de til enhver tid eksisterende behov. Fungerende arbejdsgrupper er ansvarlige for løsninger af de opgaver, de påtager sig. Problemer og spørgsmål, der ikke umiddelbart lader sig løse i arbejdsgruppen, bringes til bestyrelsen. Rammer for arbejdsgrupperne skal godkendes på generalforsamlingen og være i overensstemmelse med vedtægterne. Arbejdsgrupper kan ikke træffe ledelsesmæssige beslutninger vedrørende drift af krisecentret eller vedrørende bestyrelsens opgaver i øvrigt. Indslusningsgruppen: Er obligatorisk, og der skal være mindst 1 bestyrelsesmedlem repræsenteret i gruppen og til indslusningsmøderne. 6 Dokumentation. Krisecentret dokumenterer sin indsats i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler herfor og i overensstemmelse med aftale med Horsens Kommune herom. Identificerbar registrering samt journalføring, bortset fra daglig beboerfortegnelse, må ikke finde sted. 7 Hæftelser. Den Selvejende institution, Horsens Krisecenter hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle krisecentrets gældsforpligtelser. Medlemsforeningen hæfter alene med medlemskontingent for den selvejende institutions gældsforpligtelser. 7

8 8 Vedtægtsændringer. Vedtægterne kan ændre, såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for, dog med forbehold for Horsens Kommunens efterfølgende godkendelse af ændringerne. 9 Nedlæggelse. Beslutningen omkring nedlæggelse af krisecentret skal være truffet af en enig bestyrelse og, skal forhåndsdrøftes med Horsens Kommune. Beslutningen skal godkendes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 1 måneds mellemrum og kræver 2/3 af de stemmeberettigedes tilstedeværelse, hvoraf mindst ¾ skal stemme for. Hvis ikke 2/3 af de stemmeberettigede er til stede på generalforsamlingerne, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor nedlæggelse kan ske med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning på generalforsamlingen og efter godkendelse af Horsens Kommune, anvendes til et tilsvarende kvindesocialt formål. Indstilling herom skal tiltrædes af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 8

9 Vedtægter vedtaget på generalforsamling: Dato: Dirigent: Bestyrelsen: Susanne Stoklund Mariane Devantier Aase Hansen Bente Larsen Ciara Pedersen Horsens kommune 9

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere