Dagsorden med indstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden med indstillinger"

Transkript

1 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro, Anders Thanning, Hans Christian Karsten og Rolf Andersen Afbud: Jacob Lundgaard og Svend Svendsen Projektledelsen: Sif Enevold Dagsorden med indstillinger 1) Velkommen til nye medlemmer Velkommen til Hvidovre Kommunes tekniske direktør Anders Thanning, afdelingsleder i Københavns Kommune Hans Christian Karsten og byggedirektør i KAB Rolf Andersen. 2) Formidling og kommunikation Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen udarbejde et notat om formidling og kommunikation til mødet. Notatet skitserer elementerne i den hidtidige indsats indenfor kommunikation og formidling, herunder hjemmeside, projektweb og arrangementer. Hovedelementerne i kommunikationsstrategien ridses op, og input til den fremtidige indsats skitseres. Bilag 2.1: Kommunikation og formidling i Plan C Projektledelsen indstiller, at kommunikation og formidling drøftes med udgangspunkt i notatet. 3) Følgegruppe og netværkssamarbejde Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen om at udarbejde et notat om, hvad vi gerne vil opnå med netværkssamarbejdet i Plan C. Notatet peger på, at formålet med netværkssamarbejdet primært er at kvaliteten af Plan Cs resultater højnes og sekundært at udbrede kendskabet til den viden Plan Cs udvikler og som partnerkredsen besidder. I første omgang prioriteres, at projektet for en solid følgegruppe. Bilag 3.1: Følgegruppe og samarbejder Projektledelsen indstiller, at der inviteres til første møde i følgegruppen i april netværkssamarbejdet vurderes hvert halve år

2 2 4) Plan C og bygherrerne Styregruppen bad på sidste møde om et oplæg om hvordan Plan C i endnu højere grad kan bidrage til at fremme kommunernes rolle som kickstartere af energirenovering. Oplægget lægger op til drøftelse af hvordan arbejdet i Plan C kan understøtte kommunerne, og kommer med forslag til indsatser. Bilag 4.1: Plan Cs bygherreside som driver Projektledelsen indstiller, at Der gennemføres en interviewundersøgelse om barrierer og succeser hos tekniske udvalgsformænd og tekniske chefer Der i øvrigt arbejdes videre med kommuners rolle som kickstartere med udgangspunkt i notatet 5) Siden sidst Der vil på mødet blive orienteret om de aktiviteter, som har præget arbejdet i Plan C de sidste tre måneder: Arrangement om resultater fra kortlægningsfasen 1/11 Færdiggørelse af kortlægningsrapporter Idékatalog og video for Islands Brygge 37 Camp Hvidovre Medborgerhus Demonstrationsprojekt ventilation Vallensbæk Skole Deltailplanlægning af næste fase Projektledelsen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 6) Projektplanen i rids Delprojektgrupper og projektledelse er ved at detailplanlægge den næste fase af projektet, herunder milepæle, ressourcer mv. Der vil på mødet blive givet et rids på planen for den kommende periode. Projektledelsen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 7) Eventuelt

3 3 Bilag 2.1 Kommunikation og formidling Delprojekt 6 Kommunikation, videndeling og strategiske partnerskaber arbejder bl.a. med at formidle Plan C resultater og synliggøre projektet generelt. Nedenfor skitseres de områder der har været arbejdet med, og som også vil være i fokus fremadrettet. Derefter beskrives de overordnede tanker i kommunikationsstrategien. Der arbejdes primært inden for følgende områder: Offentligheden og partnerne Hjemmeside Plan Cs hjemmeside er den primære kilde til formidling af viden og resultater fra Plan C. De seneste måneder er mængden af information på hjemmesiden væsentlig forøget, og det er prioriteret højt, at hjemmesiden er opdateret og signalerer aktivitet. Hjemmesiden har indtil nu været en underside på Gate21.dk. I takt med, at antallet af aktiviteter, produktion af publikationer, mængden af nyheder m.m. er steget, er det nu også tid til at Plan C får sin egen hjemmeside. Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ny hjemmeside til projektet, der bliver langt mere dynamisk og signalerer aktivitet. Færdigt udkast med indhold forventes lanceret i starten af marts. Siden hedder: På hjemmesiden vil projektets viden (rapporter/værktøjer) fx blive præsenteret i temaer, alle partnere vil fremstå med logo, login til projektweb bliver tydeligere, forsiden bliver nyhedstung m.m. Det stiller naturligvis samtidig krav til, at der også formidles nyheder. Pressen Siden sommerferien er der skrevet artikler om Plan C i bl.a.: Mediets navn Hedeselskabets blad Vækst Mandag Morgen Enemærke & Petersen Miljøaviserne P1 Programmet Miljø og Klima Licitationen Diverse lokalaviser og netkilder Plan C og Dansk Byggeri Titel på artiklen/video Hvem skal finansiere energirenoveringen? (skrevet af Plan C) Arkitekter kan løfte dansk energirenovering Film om bæredygtigt byggeri Nye samarbejder skaber nye løsninger (skrevet af Plan C) "Grøn renovering kan altid betale sig" Finansielle aspekter i grønne huse Skrevet om Camp Hvidovre Medborgerhus Produceret video om Camp Islands Brygge, der nu er at se på gate21.dk og på danskbyggeri.dk Vi har desuden haft som mål at få skrevet artikler til relevante fagblade /målgrupper om resultaterne af de første kortlægningsrapporter. Der er solgt følgende historier til fagpressen: Mediets navn Byggeriet i februar Byggeriet næste nummer Byggeplads Byggeplads 3F Titel på artikel Økonomisk byggeri i det lange løb Varme med god samvittighed Nye organisationsformer til energirenoveringsprojekter Mennesket først Pedeller med guld i hænderne

4 4 Pressearbejdet vil fortsætte, og der kan forventes øget interesse i takt med at resultaterne i projektet bliver mere konkrete. Ikke mindst når de egentlige demonstrationsprojekter tager form. Offentlige arrangementer Vi har allerede afholdt flere offentlige arrangementer og har draget erfaringer herfra. I resten af projektets levetid ligger adskillige offentlige arrangementer bl.a.: Store offentlige konferencer med deltagere Mindre konferencer og seminarer på ½-1 dag med deltagere Besøgsprogrammer, workshops og netværksmøder med deltagere Sammenhængen mellem offentlige events/kommunikation og innovation i Plan C kan illustreres gennem at sige som PR manden Chr. Have 2008 i sin bog om skabelsen af det innovative og nye: synlighed er eksistens eller i egen formulering noget er ikke nyt før vi har forstået at det er nyt, fortalt det til verden og besluttet hvor og hvordan det nye kan sættes i værk. Heraf følger bl.a. at konceptet om at vi sammen finder på den gode ide, der så sættes i produktion, med få undtagelser er et falsum. Innovation skabes oftest i et mere komplekst krydsfelt mellem behov, kontekstafklaring, idegenerering, videndeling, trends, sprogliggørelse og kommunikation. Det er i dette felt at Plan C s events, konferencer og innovationscamps har sin berettigelse, og er en styrke for projektet. Konferencerne i Plan C fungerer derfor som en formidling af genereret viden og best pratice cases, men i ligeså høj grad som en begivenhed der i sig selv genererer nye indsigter og muligheder indenfor energirigtig renovering og den kontekst den befinder sig i. Plan C styrkes via offentlige arrangementer ved: At formidle den genererede viden fra projekter og demonstrationsbygninger til den relevante offentlighed At kvalificere og synliggøre innovation At skabe en kvalificeret dialog mellem den offentlige sektor og private virksomheder der kan udvikle det offentlige marked i form af at: o det offentlige marked bliver mere innovativt o virksomhederne bedre forstår det offentlige marked o det skaber vækst i innovative virksomheder At skabe netværk blandt folk med tilknytning og interesse til energirigtig renovering At formidle den nyeste viden om energirigtig renovering fra eksterne kompetencepersoner eller organisationer Projektdeltagerne Udover den formidling og kommunikation, der foregår til offentligheden og partnerne generelt, er der også en målrettet kommunikation til projektdeltagerne. Nyhedsbrevet Plan C Update Plan C Update er navnet på det nyhedsbrev, der for første gang blev udsendt til alle projektdeltagere plus Region Hovedstaden m.fl. i december De første par udgaver af Plan C Update i foråret lå på projektweb, men det var ikke hensigtsmæssigt. Nyhedsbrevet vil fremover udkomme minimum hver anden måned og være målrettet projektdelta-

5 5 gerne. Formålet med nyhedsbrevet er både at informere om arrangementer m.m., at engagere projektdeltagerne, samt synliggøre resultater og skabe en fælles følelse af, at projektet rykker. Projektweb Det er i Plan C et mål at skabe et netbaseret læringsrum, hvor projektdeltagerne kan se, diskutere og redigere hinandens bidrag i en interaktiv, effektiv udviklingsproces. Motivationen til at udvikle en netbaseret samarbejdsform er, at alle projektdeltagere skal have lige adgang til den viden, der udvikles i Plan C, uanset om de rent fysisk befinder sig i samme hus som projektledelsen og de projektdeltagere der jævnligt arbejder i projekthuset. Af de mere end 60 projektdeltagere der bidrager til arbejdet i Plan C, er det kun et fåtal som hver uge fysisk befinder sig i projekthuset og dermed har adgang til dokumenter på fællesdrev, uformelle diskussioner i projektgruppen, plancher, tegninger og idéudkast. Projektweb er derfor skabt som værktøj, der skal gøre det muligt for alle projektdeltagere at have adgang til viden og ideer, som udvikles i Plan C og bidrage til udviklingsprocessen på en enkel og ukompliceret måde. På baggrund af ovenstående udviklede delprojekt 6 et projektweb, som består af: Forum: Fælles opslagtavle og diskussionsforum, hvor annonceringer, spørgsmål og diskussioner kan finde sted Fildeling: Muligheden for dele rapporter, billeder, undersøgelser etc Kalender: Oversigt over aktiviteter på tværs af projektet Arbejdsdokumenter: Muligheden for i fællesskab at skrive nye arbejdsdokumenter Personer: Et katalog over alle projektdeltagere, hvor den enkelte kan præsentere sig med opgaver i Plan C og faglige kompetencer, som øvrige projektdeltagere kan tænkes få brug for at trække på. Min profil: Den enkelte projektdeltagers egen side til redigering af præsentation, billede, kontaktoplysninger og adgangskode til projektweb Kontorkalender: En oversigtskalender over fremmøde for projektdeltagere, der jævnligt arbejder fysisk i Plan C. De enkelte delprojekter bruger primært projektweb som fælles fildelingssystem med både rapporter og egne dokumenter. Det har vist sig at være en udfordring at arbejde direkte i projektweb i forhold til de traditionelle kontorprogrammer. Der vil blive lavet en række forbedringer, og derefter laves en fornyet indsats for at gøre projektweb til netbaseret læringsrum for Plan C. Projektgrupper, camps, interne arrangementer mv. Arbejdet i Plan C i projektgrupper, camps, projekthuset mv. er en vigtig del af kommunikation og formidling internt i projektet, men beskrives ikke nærmere her. Kommunikationsstrategi Vi er ved at lægge sidste hånd på kommunikationsstrategien for Plan C for resten af projektperioden. Nedenstående er et uddrag af den kommende kommunikationsstrategi.

6 6 Udfordringer og formål med kommunikationen Plan Cs størrelse og deltagerantal gør videndeling og samarbejde mellem projektdeltagerne til en stor og vigtig udfordring. Det er afgørende for projektets succes, at de deltagende organisationer hele tiden føler sig tilstrækkeligt involveret, informeret, og beriget af at deltage i projektet. DP6 har på den baggrund udpeget fire formål med kommunikationsstrategien for Målrettet kommunikation Plan C kommunikerer med meget store organisationer med mange medarbejdere og deltagere. Det er en udfordring i projektet at sikre, at den rigtige viden når frem til de rigtige personer. Et af formålene med kommunikationsstrategien er derfor, at projektets budskaber, informationer, viden og resultater når frem til de udpegede målgrupper hos partnerne. 2. Engagerende kommunikation For at Plan C når sine resultater, er det vigtigt at både partnerne og den øvrige offentlighed engagerer sig i projektet for at projektet kvalificeres. Projektets kommunikation skal derfor også være engagerende. Blandt de deltagende partnere skal kommunikationen bidrage til at skabe en følelse af fællesskab, der sikrer at de involverer sig aktivt og oplever det som meningsfuldt at være med. For at få kvalificeret resultaterne er det desuden vigtigt, at eksterne målgrupper får mulighed for at drøfte Plan Cs resultater. Kommunikationsstrategien skal her sikre, at information om og reklame for mini-konferencer, workshops, besøgsprogrammer m.m. bliver formidlet ud til målgrupperne. 3. Synliggørelse af resultater Projektets resultater, erfaringer og viden skal formidles blandt de deltagende partnere og til den øvrige offentlighed. Kommunikationsplanen skal sikre, at resultater, erfaringer og viden formidles til målgrupperne igennem de rette kommunikationskanaler. 4. Formidling af viden om og erfaringer med partnerskaber Et af Plan Cs mål er at skabe længerevarende partnerskaber imellem offentlige og private virksomheder, samt videninstitutioner, der arbejder med renere teknologi indenfor byggebranchen. Kommunikationsstrategien skal fremme dette mål ved at formidle viden og erfaringer om: hvad der virker/ikke virker, resultater, formål og fordele. Målgrupper Projektets målgrupper er prioriteret i nedenstående tabeller, hvor 1 er markeret som højeste prioritet. Vi skelner mellem målgrupper blandt partnerne og blandt den øvrige offentlighed. Partnere Boligselskaber /Kommuner Virksomheder Uddannelsesinstitutioner Beslutningstagere Projektmedarbejdere Øvrige 3 3 3

7 7 Øvrige offentlighed Boligselskaber Virksomheder Uddannelsesinstitutioner /Kommuner Beslutningstagere Fagmedarbejdere Øvrige Definitioner af målgrupper: Beslutningstagere: Direktører, chefer, politikere og bevillingsgivere. Projektmedarbejdere /fagmedarbejdere: Projektdeltagere /fagmedarbejdere inden for energirigtig renovering, herunder koordinatorer i forhold til deltagelse i Plan C. Øvrige: er øvrige medarbejdere eller andre, der arbejder eller interesserer sig specifikt for området, samt brugere/beboere af bygninger. Budskaber Følgende budskaber skal gennemsyre projektets kommunikation og støtte op om projektets kommunikationsudfordringer- og formål: 1. VI er Plan C Budskabet retter sig mod alle projektdeltagere og skal signalere; at alle partnere og projektdeltagere er en del af Plan C, at Plan C ikke er lig projektledelsen eller de personer, der sidder fast i Gate 21, samt at det kræver fælles indsats, engagement og ansvar at skabe resultater, der gør en forskel. 2. Plan C fremmer energirenovering Budskabet skal signalere, at Plan C skaber resultater underforstået sparker gang i en øget energirenovering i Hovedstadsregionen. 3. Langvarige partnerskaber fremmer energirenovering Budskabet skal understøtte et af projektets vigtigste formål, nemlig at deltagelse i et partnerskabsprojekt som Plan C fremmer energirenovering på lang sigt. Kommunikationsmidler Vi har beskrevet i den kommende kommunikationsstrategi, hvilke kommunikationsmidler vi vil anvende til at nå de udvalgte målgrupper. Det er typisk: Plan Cs hjemmeside Konferencer og åbne temaworkshops Medier, der beskæftiger sig med energirenovering: o Fagblade og magasiner o Web-baserede nyhedssider o Lokale og landsdækkende dagblade o TV og radio Gate 21 nyhedsbreve Projektgrupper, camps mv. Plan C Update hver 2. mrd. De fremtidige kommunikationsaktiviteter vil være at finde i et bilag til kommunikationsstrategien.

8 8 Bilag 3.1 Samarbejder og følgegruppe Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen udarbejde et notat om hvad vi gerne vil opnå med netværkssamarbejdet og følgegruppen. Grundlag for samarbejdsrelationer Samarbejde og videndeling er allerede en naturlig del af arbejdet i Plan C, men indtil nu har det primære fokus været at skabe sammenhængskraft i partnerkredsen gennem projektgruppernes arbejde. Det er tid til at brede projektsamarbejdet lidt mere ud. For at udnytte ressourcerne i projektet bedst muligt, er der behov for at målrette arbejdet med yderligere samarbejdsrelationer. Stram prioritering Energirigtig renovering er et emne der arbejdes med i en del forskellige sammenhænge i disse år. Aktivitetsniveauet og mængden af viden på området er så omfattende, at det er nødvendigt at prioritere stramt for at kunne udnytte samarbejdsrelationer konstruktivt. Det er vigtigt, at der ikke skal bruges væsentlige ressourcer på at opdyrke og vedligeholde samarbejdsrelationerne - det skal være relationer der umiddelbart giver udbytte for begge parter. Der ligger en ekstra udfordring for Plan C i at viden løbende kvalificeres og formidles, så Plan C ikke laver udviklingsarbejde, som andre også udfører, og der i stedet opstår synergi på tværs. Der vil derfor være behov for koordinering med andre centrale projekter. Plan Cs partnere De mange partnere i Plan C er involveret i mange andre aktiviteter, som kan være relevante for Plan C, ligesom de aktiviteter partnerne gennemfører i Plan C vil være relevante for andre initiativer, udviklings- og forskningsprojekter som partnerne deltager i. Gennem arbejdet i delprojekterne i Plan C søges det inddraget som et integreret element, at udveksle viden for at sikre synergi og undgå dobbeltarbejde. Formål Det primære formål med at etablere samarbejdsrelationer er, at de resultater der skabes i Plan C bliver endnu bedre, og at resultaterne derfor bliver brugt af en bred kreds af aktører. Det understøttes i høj grad af, at aktører udenfor projektgrupperne, med udgangspunkt i deres viden, bidrager til Plan Cs resultater. Både i forhold til energirigtig renovering og strategiske partnerskaber. Formålet er i prioriteret rækkefølge: 1) At få tilført viden der kan kvalificere det konkrete arbejde i Plan C 2) At bruge partnerressourcer og støttekroner intelligent 3) At få udbredt viden skabt i Plan C Følgegruppe Projektledelsen indstiller, at vi i første omgang koncentrerer indsatsen om at etablere en solid følgegruppe med basis i de netværksdeltagere, der allerede i ansøgningen indgår som interesserede og relevante for Plan Cs arbejde. Følgegruppen vil mødes 2 til 3 gange årligt og herigennem få mulighed for at bidrage til projektets faglige udvikling og orientering, ligesom det vil give mulighed for at fremme synergi og samspil med andre projekter og aktiviteter.

9 9 I følgegruppen formidler Plan C dels sit arbejde og får kvalificeret arbejdet med nye vinkler og perspektiver, og får dels tilført anden relevant viden fra følgegruppens medlemmer. Herunder viden om andre projekter og initiativer der kan skabe synergi med Plan Cs arbejde. Følgegruppen består i første omgang af følgende parter: Netværksdeltagere Roskilde Universitet /KIBS-projektet Videncenter for energibesparelser i bygninger Statens Byggeforskningsinstitut AlmenNet Dansk Ark Væksthus Hovedstadsregionen Copenhagen Cleantech Cluster Ministerier og styrelser Slots- og Ejendomsstyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Energistyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministerier og styrelser inddrages for: 1) At lovgiverne får input omkring barrierer og udfordringer i praksis (f.eks. udbud, bygningsreglement og energiforsyning) 2) At projektet kan tage højde for lovgivnings- og udviklingsarbejde 3) At erfaringerne fra statens bygherrer kan indgå i projektet Da en del af Plan Cs partnere er meget store aktører med en vidt forgrenet aktivitet og viden, foreslås det at der også inviteres udvalgte relevante partnere med til følgegruppemøderne. Følgegruppen kan suppleres undervejs i forløbet. Status og vurdering Det foreslås, at der hvert halve år gøres status og vurderes på netværkssamarbejdet. Der åbnes mulighed for at etablere netværksrelationer der ikke er gennemgående i hele projektperioden, afhængig af aktiviteter i eget regi og i Plan C.

10 10 Bilag 4.1 Plan Cs bygherreside som driver På sidste møde i styregruppen blev projektledelsen bedt om at udarbejde et notat om hvordan Plan C i højere grad kan understøtte kommunernes rolle som drivere for energirigtig renovering. Her er det centralt, at et vigtigt udgangspunkt for Plan C netop er, at understøtte den rolle hos kommunerne. Kommunerne og de almene boligselskaber som drivere Kommunerne og de almene boligselskaber har som bygherre potentielt en betydelig rolle i at fremme energirigtig renovering. Men da de ikke har en lovfæstet opgave ud over hvad der gælder øvrige bygherres rolle, er det ikke nødvendigvis en rolle man påtager sig. Gennem arbejdet i Plan C kan partnerkredsen i fællesskab understøtte, at ikke mindst kommunerne i langt højere grad bliver drivere for udviklingen. En opgave som flere og flere kommuner og boligselskaber gerne vil påtage sig, men som samtidig byder på masser af udfordringer og barrierer, ikke mindst i forhold til rentabiliteten på den kortere bane. De gode intentioner og fremsynede løsninger er ofte det første der spares væk. Usikkerhed omkring driftssikkerhed på nye løsninger eller løsninger der ikke er afprøvet i stor skala kan også være medvirkende. Det kræver bl.a. en øget risikovillighed, som kan være vanskelig at forene med stram økonomi. Tankegangen i Plan C /Gate 21 er baseret på, at det kommunale marked kan være en afgørende drivkraft for grøn omstilling af samfundet gennem brugerdreven offentligprivat innovation drevet af høje ambitioner og tæt samarbejde. Plan C vil gerne i endnu højere grad understøtte den udvikling. Klimakommissionens bud på hvad der skal til er bl.a.: Klimakommissionen Det er nødvendigt, at der løbende udvikles og afprøves nye løsninger, og at der udvikles den fornødne ekspertise og erfaring i byggebranchen. Det kan fx ske ved at der opføres demonstrationsbygninger, der opfylder strammere krav end bygningsreglementet tilsiger. I eksisterende bygninger er der generelt store muligheder for at reducere energiforbruget, og i mange tilfælde er det rentabelt, hvis energiforbedringerne gennemføres i forbindelse med renoveringer og udskiftninger, som gennemføres af andre grunde. På grund af bygningernes lange levetid er det nødvendigt at sætte ind nu. Bygninger og bygningsdele renoveres og udskiftes typisk kun med års mellemrum. Derfor bliver det dyrere, hvis der ikke sættes ind allerede nu. Plan C understøtter Det er netop de elementer, som Klimakommissionen peger på, som arbejdet i Plan C fokuserer på, samtidig med en generel forbedring af beslutningsværktøjer og modeller. Generelt understøtter arbejdet i Plan C allerede, at kommunerne og de almene boligselskaber påtager sig en rolle som driver for udviklingen og fremmer energirigtig renovering.

11 11 Plan Cs aktiviteter har omdrejningspunkt på: - Udvikling af værktøjer og modeller - Demonstrationsprojekter i 1:1 - Kommunikation, videndeling og partnerskaber - Samarbejdet i projektgrupper, projekthus og camps Gennem arbejdet i Plan C skabes der øget fokus på energirigtig renovering hos de kommuner der er med, og videre ud i de netværk hvor vi kommunikerer og færdes. F.eks. gennem de nye tiltag med camps og udbredelse af tankegangen om, at energi er en integreret del af en helhedsorienteret renovering med merværdi, den faktiske gennemførelse af demonstrationsprojekter, og med modeller og værktøjer der kan understøtte beslutningsprocesser. Øget fokus Der kan i højere grad sættes fokus på at udvikle synet på energirigtig renovering og egen rolle hos kommunerne. Et øget fokus kunne f.eks. være på følgende områder: Formidle gode eksempler fra kommuner, også uden for Plan C samt sprede viden om kommuner der går i front og om energirigtig renovering. Målgruppen er en bred kreds i kommunerne, lige fra beslutningstagere over fagmedarbejdere til brugerne. Inddrage en bredere kreds i de enkelte kommuner i arbejdet med bl.a. demonstrationsprojekter. Arbejde videre med, at camps og arbejdet med demonstrationsprojekter er målrettet, og bygger på faste aftaler med bygherre om formål og gennemførelse. Tiltrække flere Plan C kommuner til arbejdet i delprojekter med udbud, beslutning og finansiering. Det er en forudsætning for øget energirenovering, at det indgår lige fra starten i beslutningsprocessen og medtages på en konstruktiv måde i udbudsmaterialet. Arbejde videre med at matche kommuner, virksomheder og forskning, og etablere nye samarbejder. Herigennem kan traditioner brydes, og nye løsninger udvikles og afprøves i 1:1. Barriere- og succesundersøgelse blandt tekniske udvalgsformænd og tekniske direktører. En undersøgelse af barrierer og konkrete erfaringer der faktisk gør en forskel, kan medvirke til at målrette arbejdet yderligere. Målrettet at understøtte de kommunale Plan C medarbejderes rolle som kulturbærere og udviklingsressource i forhold til resten af kommunen. I højere grad at inddrage KL og andre kommunale netværk for at sprede budskabet. Ovenstående skal prioriteres i samspil med de aktiviteter der i forvejen er planlagt, af hensyn til ressourcerne i projektet. For de almene boliger er udfordringen af en lidt anden karakter, men en del af ovenstående elementer vil tilsvarende bidrage positivt i den almene sektor, i takt med at den almene sektors problemstillinger kommer yderligere i fokus i Plan C.

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Fra idécamp til helhedsløsning

Fra idécamp til helhedsløsning Fra idécamp til helhedsløsning Om idécamp Hvorfor idécamp Idéen Eksempelprojekt Projektet anno 2013 Kontakter En renoveringsklar bygning på Islands Brygge 37. En vision om Bæredygtigt Byggeri. Det var

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere