Dagsorden med indstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden med indstillinger"

Transkript

1 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro, Anders Thanning, Hans Christian Karsten og Rolf Andersen Afbud: Jacob Lundgaard og Svend Svendsen Projektledelsen: Sif Enevold Dagsorden med indstillinger 1) Velkommen til nye medlemmer Velkommen til Hvidovre Kommunes tekniske direktør Anders Thanning, afdelingsleder i Københavns Kommune Hans Christian Karsten og byggedirektør i KAB Rolf Andersen. 2) Formidling og kommunikation Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen udarbejde et notat om formidling og kommunikation til mødet. Notatet skitserer elementerne i den hidtidige indsats indenfor kommunikation og formidling, herunder hjemmeside, projektweb og arrangementer. Hovedelementerne i kommunikationsstrategien ridses op, og input til den fremtidige indsats skitseres. Bilag 2.1: Kommunikation og formidling i Plan C Projektledelsen indstiller, at kommunikation og formidling drøftes med udgangspunkt i notatet. 3) Følgegruppe og netværkssamarbejde Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen om at udarbejde et notat om, hvad vi gerne vil opnå med netværkssamarbejdet i Plan C. Notatet peger på, at formålet med netværkssamarbejdet primært er at kvaliteten af Plan Cs resultater højnes og sekundært at udbrede kendskabet til den viden Plan Cs udvikler og som partnerkredsen besidder. I første omgang prioriteres, at projektet for en solid følgegruppe. Bilag 3.1: Følgegruppe og samarbejder Projektledelsen indstiller, at der inviteres til første møde i følgegruppen i april netværkssamarbejdet vurderes hvert halve år

2 2 4) Plan C og bygherrerne Styregruppen bad på sidste møde om et oplæg om hvordan Plan C i endnu højere grad kan bidrage til at fremme kommunernes rolle som kickstartere af energirenovering. Oplægget lægger op til drøftelse af hvordan arbejdet i Plan C kan understøtte kommunerne, og kommer med forslag til indsatser. Bilag 4.1: Plan Cs bygherreside som driver Projektledelsen indstiller, at Der gennemføres en interviewundersøgelse om barrierer og succeser hos tekniske udvalgsformænd og tekniske chefer Der i øvrigt arbejdes videre med kommuners rolle som kickstartere med udgangspunkt i notatet 5) Siden sidst Der vil på mødet blive orienteret om de aktiviteter, som har præget arbejdet i Plan C de sidste tre måneder: Arrangement om resultater fra kortlægningsfasen 1/11 Færdiggørelse af kortlægningsrapporter Idékatalog og video for Islands Brygge 37 Camp Hvidovre Medborgerhus Demonstrationsprojekt ventilation Vallensbæk Skole Deltailplanlægning af næste fase Projektledelsen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 6) Projektplanen i rids Delprojektgrupper og projektledelse er ved at detailplanlægge den næste fase af projektet, herunder milepæle, ressourcer mv. Der vil på mødet blive givet et rids på planen for den kommende periode. Projektledelsen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 7) Eventuelt

3 3 Bilag 2.1 Kommunikation og formidling Delprojekt 6 Kommunikation, videndeling og strategiske partnerskaber arbejder bl.a. med at formidle Plan C resultater og synliggøre projektet generelt. Nedenfor skitseres de områder der har været arbejdet med, og som også vil være i fokus fremadrettet. Derefter beskrives de overordnede tanker i kommunikationsstrategien. Der arbejdes primært inden for følgende områder: Offentligheden og partnerne Hjemmeside Plan Cs hjemmeside er den primære kilde til formidling af viden og resultater fra Plan C. De seneste måneder er mængden af information på hjemmesiden væsentlig forøget, og det er prioriteret højt, at hjemmesiden er opdateret og signalerer aktivitet. Hjemmesiden har indtil nu været en underside på Gate21.dk. I takt med, at antallet af aktiviteter, produktion af publikationer, mængden af nyheder m.m. er steget, er det nu også tid til at Plan C får sin egen hjemmeside. Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ny hjemmeside til projektet, der bliver langt mere dynamisk og signalerer aktivitet. Færdigt udkast med indhold forventes lanceret i starten af marts. Siden hedder: På hjemmesiden vil projektets viden (rapporter/værktøjer) fx blive præsenteret i temaer, alle partnere vil fremstå med logo, login til projektweb bliver tydeligere, forsiden bliver nyhedstung m.m. Det stiller naturligvis samtidig krav til, at der også formidles nyheder. Pressen Siden sommerferien er der skrevet artikler om Plan C i bl.a.: Mediets navn Hedeselskabets blad Vækst Mandag Morgen Enemærke & Petersen Miljøaviserne P1 Programmet Miljø og Klima Licitationen Diverse lokalaviser og netkilder Plan C og Dansk Byggeri Titel på artiklen/video Hvem skal finansiere energirenoveringen? (skrevet af Plan C) Arkitekter kan løfte dansk energirenovering Film om bæredygtigt byggeri Nye samarbejder skaber nye løsninger (skrevet af Plan C) "Grøn renovering kan altid betale sig" Finansielle aspekter i grønne huse Skrevet om Camp Hvidovre Medborgerhus Produceret video om Camp Islands Brygge, der nu er at se på gate21.dk og på danskbyggeri.dk Vi har desuden haft som mål at få skrevet artikler til relevante fagblade /målgrupper om resultaterne af de første kortlægningsrapporter. Der er solgt følgende historier til fagpressen: Mediets navn Byggeriet i februar Byggeriet næste nummer Byggeplads Byggeplads 3F Titel på artikel Økonomisk byggeri i det lange løb Varme med god samvittighed Nye organisationsformer til energirenoveringsprojekter Mennesket først Pedeller med guld i hænderne

4 4 Pressearbejdet vil fortsætte, og der kan forventes øget interesse i takt med at resultaterne i projektet bliver mere konkrete. Ikke mindst når de egentlige demonstrationsprojekter tager form. Offentlige arrangementer Vi har allerede afholdt flere offentlige arrangementer og har draget erfaringer herfra. I resten af projektets levetid ligger adskillige offentlige arrangementer bl.a.: Store offentlige konferencer med deltagere Mindre konferencer og seminarer på ½-1 dag med deltagere Besøgsprogrammer, workshops og netværksmøder med deltagere Sammenhængen mellem offentlige events/kommunikation og innovation i Plan C kan illustreres gennem at sige som PR manden Chr. Have 2008 i sin bog om skabelsen af det innovative og nye: synlighed er eksistens eller i egen formulering noget er ikke nyt før vi har forstået at det er nyt, fortalt det til verden og besluttet hvor og hvordan det nye kan sættes i værk. Heraf følger bl.a. at konceptet om at vi sammen finder på den gode ide, der så sættes i produktion, med få undtagelser er et falsum. Innovation skabes oftest i et mere komplekst krydsfelt mellem behov, kontekstafklaring, idegenerering, videndeling, trends, sprogliggørelse og kommunikation. Det er i dette felt at Plan C s events, konferencer og innovationscamps har sin berettigelse, og er en styrke for projektet. Konferencerne i Plan C fungerer derfor som en formidling af genereret viden og best pratice cases, men i ligeså høj grad som en begivenhed der i sig selv genererer nye indsigter og muligheder indenfor energirigtig renovering og den kontekst den befinder sig i. Plan C styrkes via offentlige arrangementer ved: At formidle den genererede viden fra projekter og demonstrationsbygninger til den relevante offentlighed At kvalificere og synliggøre innovation At skabe en kvalificeret dialog mellem den offentlige sektor og private virksomheder der kan udvikle det offentlige marked i form af at: o det offentlige marked bliver mere innovativt o virksomhederne bedre forstår det offentlige marked o det skaber vækst i innovative virksomheder At skabe netværk blandt folk med tilknytning og interesse til energirigtig renovering At formidle den nyeste viden om energirigtig renovering fra eksterne kompetencepersoner eller organisationer Projektdeltagerne Udover den formidling og kommunikation, der foregår til offentligheden og partnerne generelt, er der også en målrettet kommunikation til projektdeltagerne. Nyhedsbrevet Plan C Update Plan C Update er navnet på det nyhedsbrev, der for første gang blev udsendt til alle projektdeltagere plus Region Hovedstaden m.fl. i december De første par udgaver af Plan C Update i foråret lå på projektweb, men det var ikke hensigtsmæssigt. Nyhedsbrevet vil fremover udkomme minimum hver anden måned og være målrettet projektdelta-

5 5 gerne. Formålet med nyhedsbrevet er både at informere om arrangementer m.m., at engagere projektdeltagerne, samt synliggøre resultater og skabe en fælles følelse af, at projektet rykker. Projektweb Det er i Plan C et mål at skabe et netbaseret læringsrum, hvor projektdeltagerne kan se, diskutere og redigere hinandens bidrag i en interaktiv, effektiv udviklingsproces. Motivationen til at udvikle en netbaseret samarbejdsform er, at alle projektdeltagere skal have lige adgang til den viden, der udvikles i Plan C, uanset om de rent fysisk befinder sig i samme hus som projektledelsen og de projektdeltagere der jævnligt arbejder i projekthuset. Af de mere end 60 projektdeltagere der bidrager til arbejdet i Plan C, er det kun et fåtal som hver uge fysisk befinder sig i projekthuset og dermed har adgang til dokumenter på fællesdrev, uformelle diskussioner i projektgruppen, plancher, tegninger og idéudkast. Projektweb er derfor skabt som værktøj, der skal gøre det muligt for alle projektdeltagere at have adgang til viden og ideer, som udvikles i Plan C og bidrage til udviklingsprocessen på en enkel og ukompliceret måde. På baggrund af ovenstående udviklede delprojekt 6 et projektweb, som består af: Forum: Fælles opslagtavle og diskussionsforum, hvor annonceringer, spørgsmål og diskussioner kan finde sted Fildeling: Muligheden for dele rapporter, billeder, undersøgelser etc Kalender: Oversigt over aktiviteter på tværs af projektet Arbejdsdokumenter: Muligheden for i fællesskab at skrive nye arbejdsdokumenter Personer: Et katalog over alle projektdeltagere, hvor den enkelte kan præsentere sig med opgaver i Plan C og faglige kompetencer, som øvrige projektdeltagere kan tænkes få brug for at trække på. Min profil: Den enkelte projektdeltagers egen side til redigering af præsentation, billede, kontaktoplysninger og adgangskode til projektweb Kontorkalender: En oversigtskalender over fremmøde for projektdeltagere, der jævnligt arbejder fysisk i Plan C. De enkelte delprojekter bruger primært projektweb som fælles fildelingssystem med både rapporter og egne dokumenter. Det har vist sig at være en udfordring at arbejde direkte i projektweb i forhold til de traditionelle kontorprogrammer. Der vil blive lavet en række forbedringer, og derefter laves en fornyet indsats for at gøre projektweb til netbaseret læringsrum for Plan C. Projektgrupper, camps, interne arrangementer mv. Arbejdet i Plan C i projektgrupper, camps, projekthuset mv. er en vigtig del af kommunikation og formidling internt i projektet, men beskrives ikke nærmere her. Kommunikationsstrategi Vi er ved at lægge sidste hånd på kommunikationsstrategien for Plan C for resten af projektperioden. Nedenstående er et uddrag af den kommende kommunikationsstrategi.

6 6 Udfordringer og formål med kommunikationen Plan Cs størrelse og deltagerantal gør videndeling og samarbejde mellem projektdeltagerne til en stor og vigtig udfordring. Det er afgørende for projektets succes, at de deltagende organisationer hele tiden føler sig tilstrækkeligt involveret, informeret, og beriget af at deltage i projektet. DP6 har på den baggrund udpeget fire formål med kommunikationsstrategien for Målrettet kommunikation Plan C kommunikerer med meget store organisationer med mange medarbejdere og deltagere. Det er en udfordring i projektet at sikre, at den rigtige viden når frem til de rigtige personer. Et af formålene med kommunikationsstrategien er derfor, at projektets budskaber, informationer, viden og resultater når frem til de udpegede målgrupper hos partnerne. 2. Engagerende kommunikation For at Plan C når sine resultater, er det vigtigt at både partnerne og den øvrige offentlighed engagerer sig i projektet for at projektet kvalificeres. Projektets kommunikation skal derfor også være engagerende. Blandt de deltagende partnere skal kommunikationen bidrage til at skabe en følelse af fællesskab, der sikrer at de involverer sig aktivt og oplever det som meningsfuldt at være med. For at få kvalificeret resultaterne er det desuden vigtigt, at eksterne målgrupper får mulighed for at drøfte Plan Cs resultater. Kommunikationsstrategien skal her sikre, at information om og reklame for mini-konferencer, workshops, besøgsprogrammer m.m. bliver formidlet ud til målgrupperne. 3. Synliggørelse af resultater Projektets resultater, erfaringer og viden skal formidles blandt de deltagende partnere og til den øvrige offentlighed. Kommunikationsplanen skal sikre, at resultater, erfaringer og viden formidles til målgrupperne igennem de rette kommunikationskanaler. 4. Formidling af viden om og erfaringer med partnerskaber Et af Plan Cs mål er at skabe længerevarende partnerskaber imellem offentlige og private virksomheder, samt videninstitutioner, der arbejder med renere teknologi indenfor byggebranchen. Kommunikationsstrategien skal fremme dette mål ved at formidle viden og erfaringer om: hvad der virker/ikke virker, resultater, formål og fordele. Målgrupper Projektets målgrupper er prioriteret i nedenstående tabeller, hvor 1 er markeret som højeste prioritet. Vi skelner mellem målgrupper blandt partnerne og blandt den øvrige offentlighed. Partnere Boligselskaber /Kommuner Virksomheder Uddannelsesinstitutioner Beslutningstagere Projektmedarbejdere Øvrige 3 3 3

7 7 Øvrige offentlighed Boligselskaber Virksomheder Uddannelsesinstitutioner /Kommuner Beslutningstagere Fagmedarbejdere Øvrige Definitioner af målgrupper: Beslutningstagere: Direktører, chefer, politikere og bevillingsgivere. Projektmedarbejdere /fagmedarbejdere: Projektdeltagere /fagmedarbejdere inden for energirigtig renovering, herunder koordinatorer i forhold til deltagelse i Plan C. Øvrige: er øvrige medarbejdere eller andre, der arbejder eller interesserer sig specifikt for området, samt brugere/beboere af bygninger. Budskaber Følgende budskaber skal gennemsyre projektets kommunikation og støtte op om projektets kommunikationsudfordringer- og formål: 1. VI er Plan C Budskabet retter sig mod alle projektdeltagere og skal signalere; at alle partnere og projektdeltagere er en del af Plan C, at Plan C ikke er lig projektledelsen eller de personer, der sidder fast i Gate 21, samt at det kræver fælles indsats, engagement og ansvar at skabe resultater, der gør en forskel. 2. Plan C fremmer energirenovering Budskabet skal signalere, at Plan C skaber resultater underforstået sparker gang i en øget energirenovering i Hovedstadsregionen. 3. Langvarige partnerskaber fremmer energirenovering Budskabet skal understøtte et af projektets vigtigste formål, nemlig at deltagelse i et partnerskabsprojekt som Plan C fremmer energirenovering på lang sigt. Kommunikationsmidler Vi har beskrevet i den kommende kommunikationsstrategi, hvilke kommunikationsmidler vi vil anvende til at nå de udvalgte målgrupper. Det er typisk: Plan Cs hjemmeside Konferencer og åbne temaworkshops Medier, der beskæftiger sig med energirenovering: o Fagblade og magasiner o Web-baserede nyhedssider o Lokale og landsdækkende dagblade o TV og radio Gate 21 nyhedsbreve Projektgrupper, camps mv. Plan C Update hver 2. mrd. De fremtidige kommunikationsaktiviteter vil være at finde i et bilag til kommunikationsstrategien.

8 8 Bilag 3.1 Samarbejder og følgegruppe Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen udarbejde et notat om hvad vi gerne vil opnå med netværkssamarbejdet og følgegruppen. Grundlag for samarbejdsrelationer Samarbejde og videndeling er allerede en naturlig del af arbejdet i Plan C, men indtil nu har det primære fokus været at skabe sammenhængskraft i partnerkredsen gennem projektgruppernes arbejde. Det er tid til at brede projektsamarbejdet lidt mere ud. For at udnytte ressourcerne i projektet bedst muligt, er der behov for at målrette arbejdet med yderligere samarbejdsrelationer. Stram prioritering Energirigtig renovering er et emne der arbejdes med i en del forskellige sammenhænge i disse år. Aktivitetsniveauet og mængden af viden på området er så omfattende, at det er nødvendigt at prioritere stramt for at kunne udnytte samarbejdsrelationer konstruktivt. Det er vigtigt, at der ikke skal bruges væsentlige ressourcer på at opdyrke og vedligeholde samarbejdsrelationerne - det skal være relationer der umiddelbart giver udbytte for begge parter. Der ligger en ekstra udfordring for Plan C i at viden løbende kvalificeres og formidles, så Plan C ikke laver udviklingsarbejde, som andre også udfører, og der i stedet opstår synergi på tværs. Der vil derfor være behov for koordinering med andre centrale projekter. Plan Cs partnere De mange partnere i Plan C er involveret i mange andre aktiviteter, som kan være relevante for Plan C, ligesom de aktiviteter partnerne gennemfører i Plan C vil være relevante for andre initiativer, udviklings- og forskningsprojekter som partnerne deltager i. Gennem arbejdet i delprojekterne i Plan C søges det inddraget som et integreret element, at udveksle viden for at sikre synergi og undgå dobbeltarbejde. Formål Det primære formål med at etablere samarbejdsrelationer er, at de resultater der skabes i Plan C bliver endnu bedre, og at resultaterne derfor bliver brugt af en bred kreds af aktører. Det understøttes i høj grad af, at aktører udenfor projektgrupperne, med udgangspunkt i deres viden, bidrager til Plan Cs resultater. Både i forhold til energirigtig renovering og strategiske partnerskaber. Formålet er i prioriteret rækkefølge: 1) At få tilført viden der kan kvalificere det konkrete arbejde i Plan C 2) At bruge partnerressourcer og støttekroner intelligent 3) At få udbredt viden skabt i Plan C Følgegruppe Projektledelsen indstiller, at vi i første omgang koncentrerer indsatsen om at etablere en solid følgegruppe med basis i de netværksdeltagere, der allerede i ansøgningen indgår som interesserede og relevante for Plan Cs arbejde. Følgegruppen vil mødes 2 til 3 gange årligt og herigennem få mulighed for at bidrage til projektets faglige udvikling og orientering, ligesom det vil give mulighed for at fremme synergi og samspil med andre projekter og aktiviteter.

9 9 I følgegruppen formidler Plan C dels sit arbejde og får kvalificeret arbejdet med nye vinkler og perspektiver, og får dels tilført anden relevant viden fra følgegruppens medlemmer. Herunder viden om andre projekter og initiativer der kan skabe synergi med Plan Cs arbejde. Følgegruppen består i første omgang af følgende parter: Netværksdeltagere Roskilde Universitet /KIBS-projektet Videncenter for energibesparelser i bygninger Statens Byggeforskningsinstitut AlmenNet Dansk Ark Væksthus Hovedstadsregionen Copenhagen Cleantech Cluster Ministerier og styrelser Slots- og Ejendomsstyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Energistyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministerier og styrelser inddrages for: 1) At lovgiverne får input omkring barrierer og udfordringer i praksis (f.eks. udbud, bygningsreglement og energiforsyning) 2) At projektet kan tage højde for lovgivnings- og udviklingsarbejde 3) At erfaringerne fra statens bygherrer kan indgå i projektet Da en del af Plan Cs partnere er meget store aktører med en vidt forgrenet aktivitet og viden, foreslås det at der også inviteres udvalgte relevante partnere med til følgegruppemøderne. Følgegruppen kan suppleres undervejs i forløbet. Status og vurdering Det foreslås, at der hvert halve år gøres status og vurderes på netværkssamarbejdet. Der åbnes mulighed for at etablere netværksrelationer der ikke er gennemgående i hele projektperioden, afhængig af aktiviteter i eget regi og i Plan C.

10 10 Bilag 4.1 Plan Cs bygherreside som driver På sidste møde i styregruppen blev projektledelsen bedt om at udarbejde et notat om hvordan Plan C i højere grad kan understøtte kommunernes rolle som drivere for energirigtig renovering. Her er det centralt, at et vigtigt udgangspunkt for Plan C netop er, at understøtte den rolle hos kommunerne. Kommunerne og de almene boligselskaber som drivere Kommunerne og de almene boligselskaber har som bygherre potentielt en betydelig rolle i at fremme energirigtig renovering. Men da de ikke har en lovfæstet opgave ud over hvad der gælder øvrige bygherres rolle, er det ikke nødvendigvis en rolle man påtager sig. Gennem arbejdet i Plan C kan partnerkredsen i fællesskab understøtte, at ikke mindst kommunerne i langt højere grad bliver drivere for udviklingen. En opgave som flere og flere kommuner og boligselskaber gerne vil påtage sig, men som samtidig byder på masser af udfordringer og barrierer, ikke mindst i forhold til rentabiliteten på den kortere bane. De gode intentioner og fremsynede løsninger er ofte det første der spares væk. Usikkerhed omkring driftssikkerhed på nye løsninger eller løsninger der ikke er afprøvet i stor skala kan også være medvirkende. Det kræver bl.a. en øget risikovillighed, som kan være vanskelig at forene med stram økonomi. Tankegangen i Plan C /Gate 21 er baseret på, at det kommunale marked kan være en afgørende drivkraft for grøn omstilling af samfundet gennem brugerdreven offentligprivat innovation drevet af høje ambitioner og tæt samarbejde. Plan C vil gerne i endnu højere grad understøtte den udvikling. Klimakommissionens bud på hvad der skal til er bl.a.: Klimakommissionen Det er nødvendigt, at der løbende udvikles og afprøves nye løsninger, og at der udvikles den fornødne ekspertise og erfaring i byggebranchen. Det kan fx ske ved at der opføres demonstrationsbygninger, der opfylder strammere krav end bygningsreglementet tilsiger. I eksisterende bygninger er der generelt store muligheder for at reducere energiforbruget, og i mange tilfælde er det rentabelt, hvis energiforbedringerne gennemføres i forbindelse med renoveringer og udskiftninger, som gennemføres af andre grunde. På grund af bygningernes lange levetid er det nødvendigt at sætte ind nu. Bygninger og bygningsdele renoveres og udskiftes typisk kun med års mellemrum. Derfor bliver det dyrere, hvis der ikke sættes ind allerede nu. Plan C understøtter Det er netop de elementer, som Klimakommissionen peger på, som arbejdet i Plan C fokuserer på, samtidig med en generel forbedring af beslutningsværktøjer og modeller. Generelt understøtter arbejdet i Plan C allerede, at kommunerne og de almene boligselskaber påtager sig en rolle som driver for udviklingen og fremmer energirigtig renovering.

11 11 Plan Cs aktiviteter har omdrejningspunkt på: - Udvikling af værktøjer og modeller - Demonstrationsprojekter i 1:1 - Kommunikation, videndeling og partnerskaber - Samarbejdet i projektgrupper, projekthus og camps Gennem arbejdet i Plan C skabes der øget fokus på energirigtig renovering hos de kommuner der er med, og videre ud i de netværk hvor vi kommunikerer og færdes. F.eks. gennem de nye tiltag med camps og udbredelse af tankegangen om, at energi er en integreret del af en helhedsorienteret renovering med merværdi, den faktiske gennemførelse af demonstrationsprojekter, og med modeller og værktøjer der kan understøtte beslutningsprocesser. Øget fokus Der kan i højere grad sættes fokus på at udvikle synet på energirigtig renovering og egen rolle hos kommunerne. Et øget fokus kunne f.eks. være på følgende områder: Formidle gode eksempler fra kommuner, også uden for Plan C samt sprede viden om kommuner der går i front og om energirigtig renovering. Målgruppen er en bred kreds i kommunerne, lige fra beslutningstagere over fagmedarbejdere til brugerne. Inddrage en bredere kreds i de enkelte kommuner i arbejdet med bl.a. demonstrationsprojekter. Arbejde videre med, at camps og arbejdet med demonstrationsprojekter er målrettet, og bygger på faste aftaler med bygherre om formål og gennemførelse. Tiltrække flere Plan C kommuner til arbejdet i delprojekter med udbud, beslutning og finansiering. Det er en forudsætning for øget energirenovering, at det indgår lige fra starten i beslutningsprocessen og medtages på en konstruktiv måde i udbudsmaterialet. Arbejde videre med at matche kommuner, virksomheder og forskning, og etablere nye samarbejder. Herigennem kan traditioner brydes, og nye løsninger udvikles og afprøves i 1:1. Barriere- og succesundersøgelse blandt tekniske udvalgsformænd og tekniske direktører. En undersøgelse af barrierer og konkrete erfaringer der faktisk gør en forskel, kan medvirke til at målrette arbejdet yderligere. Målrettet at understøtte de kommunale Plan C medarbejderes rolle som kulturbærere og udviklingsressource i forhold til resten af kommunen. I højere grad at inddrage KL og andre kommunale netværk for at sprede budskabet. Ovenstående skal prioriteres i samspil med de aktiviteter der i forvejen er planlagt, af hensyn til ressourcerne i projektet. For de almene boliger er udfordringen af en lidt anden karakter, men en del af ovenstående elementer vil tilsvarende bidrage positivt i den almene sektor, i takt med at den almene sektors problemstillinger kommer yderligere i fokus i Plan C.

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Plan C - kort fortalt Effekter, resultater og værdi

Plan C - kort fortalt Effekter, resultater og værdi Plan C - kort fortalt Effekter, resultater og værdi Plan C kort fortalt. Effekter, resultater og værdi Plan C et projekt i GATE 21 GATE 21 Vognporten 2 2620 Albertslund Tlf. 43 68 34 00 Gate21.dk Publikationen

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 2. marts 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 9. marts 2011 kl. 9:00 11:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen, Lars

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF PLAN C

MIDTVEJSEVALUERING AF PLAN C Oxford Research A/S, Marts 2012 MIDTVEJSEVALUERING AF PLAN C Evalueringsrapport 2012 Forfatter: SIK Sidst gemt: 26-03-2012 13:39:00 Sidst udskrevet: 26-03-2012 13:39:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4225

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Camp IB37. 13. sept. - 24. sept. 2010 Program

Camp IB37. 13. sept. - 24. sept. 2010 Program Camp IB37 13. sept. - 24. sept. 2010 Program Kære partner i Plan C, Velkommen til Camp IB37! Programmet som du sidder med, indeholder en række oplæg fra ledende aktører indenfor bæredygtigt byggeri og

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger Albertslund den 8. september 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Fredag den 16. september 2011 kl. 10:00 12:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force

Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force 1 Kommunikationsstrategi og -plan for Task Force 12. april 2016 Denne strategi og plan for Task Forcens kommunikation skal sikre, at budskaber fra Regional Task Force for klimatilpasning bliver kommunikeret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Bedre, billigere og hurtigere!

Bedre, billigere og hurtigere! KONFERENCE OM UDVIKLING AF BYGGERIET 14. april 2015. Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K Bedre, billigere og hurtigere! Industrialisering i nybyggeri og renovering - State of the art

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde - Præsentation af et tværfagligt samarbejde mellem Bygningsingeniører og bygningskonstruktører på VIA University College Lotte Thøgersen Forskningschef

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Reportage fra workshoppen Innovationsrum

Reportage fra workshoppen Innovationsrum co/alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 8200 Århus N Tlf. 8942 5757 info@nfbi.dk Reportage fra workshoppen Innovationsrum Onsdag d. 15. nov. 2006 var Danisco vært for NFBi-workshoppen Innovationsrum. Arrangementet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere