Dagsorden med indstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden med indstillinger"

Transkript

1 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro, Anders Thanning, Hans Christian Karsten og Rolf Andersen Afbud: Jacob Lundgaard og Svend Svendsen Projektledelsen: Sif Enevold Dagsorden med indstillinger 1) Velkommen til nye medlemmer Velkommen til Hvidovre Kommunes tekniske direktør Anders Thanning, afdelingsleder i Københavns Kommune Hans Christian Karsten og byggedirektør i KAB Rolf Andersen. 2) Formidling og kommunikation Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen udarbejde et notat om formidling og kommunikation til mødet. Notatet skitserer elementerne i den hidtidige indsats indenfor kommunikation og formidling, herunder hjemmeside, projektweb og arrangementer. Hovedelementerne i kommunikationsstrategien ridses op, og input til den fremtidige indsats skitseres. Bilag 2.1: Kommunikation og formidling i Plan C Projektledelsen indstiller, at kommunikation og formidling drøftes med udgangspunkt i notatet. 3) Følgegruppe og netværkssamarbejde Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen om at udarbejde et notat om, hvad vi gerne vil opnå med netværkssamarbejdet i Plan C. Notatet peger på, at formålet med netværkssamarbejdet primært er at kvaliteten af Plan Cs resultater højnes og sekundært at udbrede kendskabet til den viden Plan Cs udvikler og som partnerkredsen besidder. I første omgang prioriteres, at projektet for en solid følgegruppe. Bilag 3.1: Følgegruppe og samarbejder Projektledelsen indstiller, at der inviteres til første møde i følgegruppen i april netværkssamarbejdet vurderes hvert halve år

2 2 4) Plan C og bygherrerne Styregruppen bad på sidste møde om et oplæg om hvordan Plan C i endnu højere grad kan bidrage til at fremme kommunernes rolle som kickstartere af energirenovering. Oplægget lægger op til drøftelse af hvordan arbejdet i Plan C kan understøtte kommunerne, og kommer med forslag til indsatser. Bilag 4.1: Plan Cs bygherreside som driver Projektledelsen indstiller, at Der gennemføres en interviewundersøgelse om barrierer og succeser hos tekniske udvalgsformænd og tekniske chefer Der i øvrigt arbejdes videre med kommuners rolle som kickstartere med udgangspunkt i notatet 5) Siden sidst Der vil på mødet blive orienteret om de aktiviteter, som har præget arbejdet i Plan C de sidste tre måneder: Arrangement om resultater fra kortlægningsfasen 1/11 Færdiggørelse af kortlægningsrapporter Idékatalog og video for Islands Brygge 37 Camp Hvidovre Medborgerhus Demonstrationsprojekt ventilation Vallensbæk Skole Deltailplanlægning af næste fase Projektledelsen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 6) Projektplanen i rids Delprojektgrupper og projektledelse er ved at detailplanlægge den næste fase af projektet, herunder milepæle, ressourcer mv. Der vil på mødet blive givet et rids på planen for den kommende periode. Projektledelsen indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. 7) Eventuelt

3 3 Bilag 2.1 Kommunikation og formidling Delprojekt 6 Kommunikation, videndeling og strategiske partnerskaber arbejder bl.a. med at formidle Plan C resultater og synliggøre projektet generelt. Nedenfor skitseres de områder der har været arbejdet med, og som også vil være i fokus fremadrettet. Derefter beskrives de overordnede tanker i kommunikationsstrategien. Der arbejdes primært inden for følgende områder: Offentligheden og partnerne Hjemmeside Plan Cs hjemmeside er den primære kilde til formidling af viden og resultater fra Plan C. De seneste måneder er mængden af information på hjemmesiden væsentlig forøget, og det er prioriteret højt, at hjemmesiden er opdateret og signalerer aktivitet. Hjemmesiden har indtil nu været en underside på Gate21.dk. I takt med, at antallet af aktiviteter, produktion af publikationer, mængden af nyheder m.m. er steget, er det nu også tid til at Plan C får sin egen hjemmeside. Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ny hjemmeside til projektet, der bliver langt mere dynamisk og signalerer aktivitet. Færdigt udkast med indhold forventes lanceret i starten af marts. Siden hedder: På hjemmesiden vil projektets viden (rapporter/værktøjer) fx blive præsenteret i temaer, alle partnere vil fremstå med logo, login til projektweb bliver tydeligere, forsiden bliver nyhedstung m.m. Det stiller naturligvis samtidig krav til, at der også formidles nyheder. Pressen Siden sommerferien er der skrevet artikler om Plan C i bl.a.: Mediets navn Hedeselskabets blad Vækst Mandag Morgen Enemærke & Petersen Miljøaviserne P1 Programmet Miljø og Klima Licitationen Diverse lokalaviser og netkilder Plan C og Dansk Byggeri Titel på artiklen/video Hvem skal finansiere energirenoveringen? (skrevet af Plan C) Arkitekter kan løfte dansk energirenovering Film om bæredygtigt byggeri Nye samarbejder skaber nye løsninger (skrevet af Plan C) "Grøn renovering kan altid betale sig" Finansielle aspekter i grønne huse Skrevet om Camp Hvidovre Medborgerhus Produceret video om Camp Islands Brygge, der nu er at se på gate21.dk og på danskbyggeri.dk Vi har desuden haft som mål at få skrevet artikler til relevante fagblade /målgrupper om resultaterne af de første kortlægningsrapporter. Der er solgt følgende historier til fagpressen: Mediets navn Byggeriet i februar Byggeriet næste nummer Byggeplads Byggeplads 3F Titel på artikel Økonomisk byggeri i det lange løb Varme med god samvittighed Nye organisationsformer til energirenoveringsprojekter Mennesket først Pedeller med guld i hænderne

4 4 Pressearbejdet vil fortsætte, og der kan forventes øget interesse i takt med at resultaterne i projektet bliver mere konkrete. Ikke mindst når de egentlige demonstrationsprojekter tager form. Offentlige arrangementer Vi har allerede afholdt flere offentlige arrangementer og har draget erfaringer herfra. I resten af projektets levetid ligger adskillige offentlige arrangementer bl.a.: Store offentlige konferencer med deltagere Mindre konferencer og seminarer på ½-1 dag med deltagere Besøgsprogrammer, workshops og netværksmøder med deltagere Sammenhængen mellem offentlige events/kommunikation og innovation i Plan C kan illustreres gennem at sige som PR manden Chr. Have 2008 i sin bog om skabelsen af det innovative og nye: synlighed er eksistens eller i egen formulering noget er ikke nyt før vi har forstået at det er nyt, fortalt det til verden og besluttet hvor og hvordan det nye kan sættes i værk. Heraf følger bl.a. at konceptet om at vi sammen finder på den gode ide, der så sættes i produktion, med få undtagelser er et falsum. Innovation skabes oftest i et mere komplekst krydsfelt mellem behov, kontekstafklaring, idegenerering, videndeling, trends, sprogliggørelse og kommunikation. Det er i dette felt at Plan C s events, konferencer og innovationscamps har sin berettigelse, og er en styrke for projektet. Konferencerne i Plan C fungerer derfor som en formidling af genereret viden og best pratice cases, men i ligeså høj grad som en begivenhed der i sig selv genererer nye indsigter og muligheder indenfor energirigtig renovering og den kontekst den befinder sig i. Plan C styrkes via offentlige arrangementer ved: At formidle den genererede viden fra projekter og demonstrationsbygninger til den relevante offentlighed At kvalificere og synliggøre innovation At skabe en kvalificeret dialog mellem den offentlige sektor og private virksomheder der kan udvikle det offentlige marked i form af at: o det offentlige marked bliver mere innovativt o virksomhederne bedre forstår det offentlige marked o det skaber vækst i innovative virksomheder At skabe netværk blandt folk med tilknytning og interesse til energirigtig renovering At formidle den nyeste viden om energirigtig renovering fra eksterne kompetencepersoner eller organisationer Projektdeltagerne Udover den formidling og kommunikation, der foregår til offentligheden og partnerne generelt, er der også en målrettet kommunikation til projektdeltagerne. Nyhedsbrevet Plan C Update Plan C Update er navnet på det nyhedsbrev, der for første gang blev udsendt til alle projektdeltagere plus Region Hovedstaden m.fl. i december De første par udgaver af Plan C Update i foråret lå på projektweb, men det var ikke hensigtsmæssigt. Nyhedsbrevet vil fremover udkomme minimum hver anden måned og være målrettet projektdelta-

5 5 gerne. Formålet med nyhedsbrevet er både at informere om arrangementer m.m., at engagere projektdeltagerne, samt synliggøre resultater og skabe en fælles følelse af, at projektet rykker. Projektweb Det er i Plan C et mål at skabe et netbaseret læringsrum, hvor projektdeltagerne kan se, diskutere og redigere hinandens bidrag i en interaktiv, effektiv udviklingsproces. Motivationen til at udvikle en netbaseret samarbejdsform er, at alle projektdeltagere skal have lige adgang til den viden, der udvikles i Plan C, uanset om de rent fysisk befinder sig i samme hus som projektledelsen og de projektdeltagere der jævnligt arbejder i projekthuset. Af de mere end 60 projektdeltagere der bidrager til arbejdet i Plan C, er det kun et fåtal som hver uge fysisk befinder sig i projekthuset og dermed har adgang til dokumenter på fællesdrev, uformelle diskussioner i projektgruppen, plancher, tegninger og idéudkast. Projektweb er derfor skabt som værktøj, der skal gøre det muligt for alle projektdeltagere at have adgang til viden og ideer, som udvikles i Plan C og bidrage til udviklingsprocessen på en enkel og ukompliceret måde. På baggrund af ovenstående udviklede delprojekt 6 et projektweb, som består af: Forum: Fælles opslagtavle og diskussionsforum, hvor annonceringer, spørgsmål og diskussioner kan finde sted Fildeling: Muligheden for dele rapporter, billeder, undersøgelser etc Kalender: Oversigt over aktiviteter på tværs af projektet Arbejdsdokumenter: Muligheden for i fællesskab at skrive nye arbejdsdokumenter Personer: Et katalog over alle projektdeltagere, hvor den enkelte kan præsentere sig med opgaver i Plan C og faglige kompetencer, som øvrige projektdeltagere kan tænkes få brug for at trække på. Min profil: Den enkelte projektdeltagers egen side til redigering af præsentation, billede, kontaktoplysninger og adgangskode til projektweb Kontorkalender: En oversigtskalender over fremmøde for projektdeltagere, der jævnligt arbejder fysisk i Plan C. De enkelte delprojekter bruger primært projektweb som fælles fildelingssystem med både rapporter og egne dokumenter. Det har vist sig at være en udfordring at arbejde direkte i projektweb i forhold til de traditionelle kontorprogrammer. Der vil blive lavet en række forbedringer, og derefter laves en fornyet indsats for at gøre projektweb til netbaseret læringsrum for Plan C. Projektgrupper, camps, interne arrangementer mv. Arbejdet i Plan C i projektgrupper, camps, projekthuset mv. er en vigtig del af kommunikation og formidling internt i projektet, men beskrives ikke nærmere her. Kommunikationsstrategi Vi er ved at lægge sidste hånd på kommunikationsstrategien for Plan C for resten af projektperioden. Nedenstående er et uddrag af den kommende kommunikationsstrategi.

6 6 Udfordringer og formål med kommunikationen Plan Cs størrelse og deltagerantal gør videndeling og samarbejde mellem projektdeltagerne til en stor og vigtig udfordring. Det er afgørende for projektets succes, at de deltagende organisationer hele tiden føler sig tilstrækkeligt involveret, informeret, og beriget af at deltage i projektet. DP6 har på den baggrund udpeget fire formål med kommunikationsstrategien for Målrettet kommunikation Plan C kommunikerer med meget store organisationer med mange medarbejdere og deltagere. Det er en udfordring i projektet at sikre, at den rigtige viden når frem til de rigtige personer. Et af formålene med kommunikationsstrategien er derfor, at projektets budskaber, informationer, viden og resultater når frem til de udpegede målgrupper hos partnerne. 2. Engagerende kommunikation For at Plan C når sine resultater, er det vigtigt at både partnerne og den øvrige offentlighed engagerer sig i projektet for at projektet kvalificeres. Projektets kommunikation skal derfor også være engagerende. Blandt de deltagende partnere skal kommunikationen bidrage til at skabe en følelse af fællesskab, der sikrer at de involverer sig aktivt og oplever det som meningsfuldt at være med. For at få kvalificeret resultaterne er det desuden vigtigt, at eksterne målgrupper får mulighed for at drøfte Plan Cs resultater. Kommunikationsstrategien skal her sikre, at information om og reklame for mini-konferencer, workshops, besøgsprogrammer m.m. bliver formidlet ud til målgrupperne. 3. Synliggørelse af resultater Projektets resultater, erfaringer og viden skal formidles blandt de deltagende partnere og til den øvrige offentlighed. Kommunikationsplanen skal sikre, at resultater, erfaringer og viden formidles til målgrupperne igennem de rette kommunikationskanaler. 4. Formidling af viden om og erfaringer med partnerskaber Et af Plan Cs mål er at skabe længerevarende partnerskaber imellem offentlige og private virksomheder, samt videninstitutioner, der arbejder med renere teknologi indenfor byggebranchen. Kommunikationsstrategien skal fremme dette mål ved at formidle viden og erfaringer om: hvad der virker/ikke virker, resultater, formål og fordele. Målgrupper Projektets målgrupper er prioriteret i nedenstående tabeller, hvor 1 er markeret som højeste prioritet. Vi skelner mellem målgrupper blandt partnerne og blandt den øvrige offentlighed. Partnere Boligselskaber /Kommuner Virksomheder Uddannelsesinstitutioner Beslutningstagere Projektmedarbejdere Øvrige 3 3 3

7 7 Øvrige offentlighed Boligselskaber Virksomheder Uddannelsesinstitutioner /Kommuner Beslutningstagere Fagmedarbejdere Øvrige Definitioner af målgrupper: Beslutningstagere: Direktører, chefer, politikere og bevillingsgivere. Projektmedarbejdere /fagmedarbejdere: Projektdeltagere /fagmedarbejdere inden for energirigtig renovering, herunder koordinatorer i forhold til deltagelse i Plan C. Øvrige: er øvrige medarbejdere eller andre, der arbejder eller interesserer sig specifikt for området, samt brugere/beboere af bygninger. Budskaber Følgende budskaber skal gennemsyre projektets kommunikation og støtte op om projektets kommunikationsudfordringer- og formål: 1. VI er Plan C Budskabet retter sig mod alle projektdeltagere og skal signalere; at alle partnere og projektdeltagere er en del af Plan C, at Plan C ikke er lig projektledelsen eller de personer, der sidder fast i Gate 21, samt at det kræver fælles indsats, engagement og ansvar at skabe resultater, der gør en forskel. 2. Plan C fremmer energirenovering Budskabet skal signalere, at Plan C skaber resultater underforstået sparker gang i en øget energirenovering i Hovedstadsregionen. 3. Langvarige partnerskaber fremmer energirenovering Budskabet skal understøtte et af projektets vigtigste formål, nemlig at deltagelse i et partnerskabsprojekt som Plan C fremmer energirenovering på lang sigt. Kommunikationsmidler Vi har beskrevet i den kommende kommunikationsstrategi, hvilke kommunikationsmidler vi vil anvende til at nå de udvalgte målgrupper. Det er typisk: Plan Cs hjemmeside Konferencer og åbne temaworkshops Medier, der beskæftiger sig med energirenovering: o Fagblade og magasiner o Web-baserede nyhedssider o Lokale og landsdækkende dagblade o TV og radio Gate 21 nyhedsbreve Projektgrupper, camps mv. Plan C Update hver 2. mrd. De fremtidige kommunikationsaktiviteter vil være at finde i et bilag til kommunikationsstrategien.

8 8 Bilag 3.1 Samarbejder og følgegruppe Styregruppen bad på sidste møde projektledelsen udarbejde et notat om hvad vi gerne vil opnå med netværkssamarbejdet og følgegruppen. Grundlag for samarbejdsrelationer Samarbejde og videndeling er allerede en naturlig del af arbejdet i Plan C, men indtil nu har det primære fokus været at skabe sammenhængskraft i partnerkredsen gennem projektgruppernes arbejde. Det er tid til at brede projektsamarbejdet lidt mere ud. For at udnytte ressourcerne i projektet bedst muligt, er der behov for at målrette arbejdet med yderligere samarbejdsrelationer. Stram prioritering Energirigtig renovering er et emne der arbejdes med i en del forskellige sammenhænge i disse år. Aktivitetsniveauet og mængden af viden på området er så omfattende, at det er nødvendigt at prioritere stramt for at kunne udnytte samarbejdsrelationer konstruktivt. Det er vigtigt, at der ikke skal bruges væsentlige ressourcer på at opdyrke og vedligeholde samarbejdsrelationerne - det skal være relationer der umiddelbart giver udbytte for begge parter. Der ligger en ekstra udfordring for Plan C i at viden løbende kvalificeres og formidles, så Plan C ikke laver udviklingsarbejde, som andre også udfører, og der i stedet opstår synergi på tværs. Der vil derfor være behov for koordinering med andre centrale projekter. Plan Cs partnere De mange partnere i Plan C er involveret i mange andre aktiviteter, som kan være relevante for Plan C, ligesom de aktiviteter partnerne gennemfører i Plan C vil være relevante for andre initiativer, udviklings- og forskningsprojekter som partnerne deltager i. Gennem arbejdet i delprojekterne i Plan C søges det inddraget som et integreret element, at udveksle viden for at sikre synergi og undgå dobbeltarbejde. Formål Det primære formål med at etablere samarbejdsrelationer er, at de resultater der skabes i Plan C bliver endnu bedre, og at resultaterne derfor bliver brugt af en bred kreds af aktører. Det understøttes i høj grad af, at aktører udenfor projektgrupperne, med udgangspunkt i deres viden, bidrager til Plan Cs resultater. Både i forhold til energirigtig renovering og strategiske partnerskaber. Formålet er i prioriteret rækkefølge: 1) At få tilført viden der kan kvalificere det konkrete arbejde i Plan C 2) At bruge partnerressourcer og støttekroner intelligent 3) At få udbredt viden skabt i Plan C Følgegruppe Projektledelsen indstiller, at vi i første omgang koncentrerer indsatsen om at etablere en solid følgegruppe med basis i de netværksdeltagere, der allerede i ansøgningen indgår som interesserede og relevante for Plan Cs arbejde. Følgegruppen vil mødes 2 til 3 gange årligt og herigennem få mulighed for at bidrage til projektets faglige udvikling og orientering, ligesom det vil give mulighed for at fremme synergi og samspil med andre projekter og aktiviteter.

9 9 I følgegruppen formidler Plan C dels sit arbejde og får kvalificeret arbejdet med nye vinkler og perspektiver, og får dels tilført anden relevant viden fra følgegruppens medlemmer. Herunder viden om andre projekter og initiativer der kan skabe synergi med Plan Cs arbejde. Følgegruppen består i første omgang af følgende parter: Netværksdeltagere Roskilde Universitet /KIBS-projektet Videncenter for energibesparelser i bygninger Statens Byggeforskningsinstitut AlmenNet Dansk Ark Væksthus Hovedstadsregionen Copenhagen Cleantech Cluster Ministerier og styrelser Slots- og Ejendomsstyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Energistyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministerier og styrelser inddrages for: 1) At lovgiverne får input omkring barrierer og udfordringer i praksis (f.eks. udbud, bygningsreglement og energiforsyning) 2) At projektet kan tage højde for lovgivnings- og udviklingsarbejde 3) At erfaringerne fra statens bygherrer kan indgå i projektet Da en del af Plan Cs partnere er meget store aktører med en vidt forgrenet aktivitet og viden, foreslås det at der også inviteres udvalgte relevante partnere med til følgegruppemøderne. Følgegruppen kan suppleres undervejs i forløbet. Status og vurdering Det foreslås, at der hvert halve år gøres status og vurderes på netværkssamarbejdet. Der åbnes mulighed for at etablere netværksrelationer der ikke er gennemgående i hele projektperioden, afhængig af aktiviteter i eget regi og i Plan C.

10 10 Bilag 4.1 Plan Cs bygherreside som driver På sidste møde i styregruppen blev projektledelsen bedt om at udarbejde et notat om hvordan Plan C i højere grad kan understøtte kommunernes rolle som drivere for energirigtig renovering. Her er det centralt, at et vigtigt udgangspunkt for Plan C netop er, at understøtte den rolle hos kommunerne. Kommunerne og de almene boligselskaber som drivere Kommunerne og de almene boligselskaber har som bygherre potentielt en betydelig rolle i at fremme energirigtig renovering. Men da de ikke har en lovfæstet opgave ud over hvad der gælder øvrige bygherres rolle, er det ikke nødvendigvis en rolle man påtager sig. Gennem arbejdet i Plan C kan partnerkredsen i fællesskab understøtte, at ikke mindst kommunerne i langt højere grad bliver drivere for udviklingen. En opgave som flere og flere kommuner og boligselskaber gerne vil påtage sig, men som samtidig byder på masser af udfordringer og barrierer, ikke mindst i forhold til rentabiliteten på den kortere bane. De gode intentioner og fremsynede løsninger er ofte det første der spares væk. Usikkerhed omkring driftssikkerhed på nye løsninger eller løsninger der ikke er afprøvet i stor skala kan også være medvirkende. Det kræver bl.a. en øget risikovillighed, som kan være vanskelig at forene med stram økonomi. Tankegangen i Plan C /Gate 21 er baseret på, at det kommunale marked kan være en afgørende drivkraft for grøn omstilling af samfundet gennem brugerdreven offentligprivat innovation drevet af høje ambitioner og tæt samarbejde. Plan C vil gerne i endnu højere grad understøtte den udvikling. Klimakommissionens bud på hvad der skal til er bl.a.: Klimakommissionen Det er nødvendigt, at der løbende udvikles og afprøves nye løsninger, og at der udvikles den fornødne ekspertise og erfaring i byggebranchen. Det kan fx ske ved at der opføres demonstrationsbygninger, der opfylder strammere krav end bygningsreglementet tilsiger. I eksisterende bygninger er der generelt store muligheder for at reducere energiforbruget, og i mange tilfælde er det rentabelt, hvis energiforbedringerne gennemføres i forbindelse med renoveringer og udskiftninger, som gennemføres af andre grunde. På grund af bygningernes lange levetid er det nødvendigt at sætte ind nu. Bygninger og bygningsdele renoveres og udskiftes typisk kun med års mellemrum. Derfor bliver det dyrere, hvis der ikke sættes ind allerede nu. Plan C understøtter Det er netop de elementer, som Klimakommissionen peger på, som arbejdet i Plan C fokuserer på, samtidig med en generel forbedring af beslutningsværktøjer og modeller. Generelt understøtter arbejdet i Plan C allerede, at kommunerne og de almene boligselskaber påtager sig en rolle som driver for udviklingen og fremmer energirigtig renovering.

11 11 Plan Cs aktiviteter har omdrejningspunkt på: - Udvikling af værktøjer og modeller - Demonstrationsprojekter i 1:1 - Kommunikation, videndeling og partnerskaber - Samarbejdet i projektgrupper, projekthus og camps Gennem arbejdet i Plan C skabes der øget fokus på energirigtig renovering hos de kommuner der er med, og videre ud i de netværk hvor vi kommunikerer og færdes. F.eks. gennem de nye tiltag med camps og udbredelse af tankegangen om, at energi er en integreret del af en helhedsorienteret renovering med merværdi, den faktiske gennemførelse af demonstrationsprojekter, og med modeller og værktøjer der kan understøtte beslutningsprocesser. Øget fokus Der kan i højere grad sættes fokus på at udvikle synet på energirigtig renovering og egen rolle hos kommunerne. Et øget fokus kunne f.eks. være på følgende områder: Formidle gode eksempler fra kommuner, også uden for Plan C samt sprede viden om kommuner der går i front og om energirigtig renovering. Målgruppen er en bred kreds i kommunerne, lige fra beslutningstagere over fagmedarbejdere til brugerne. Inddrage en bredere kreds i de enkelte kommuner i arbejdet med bl.a. demonstrationsprojekter. Arbejde videre med, at camps og arbejdet med demonstrationsprojekter er målrettet, og bygger på faste aftaler med bygherre om formål og gennemførelse. Tiltrække flere Plan C kommuner til arbejdet i delprojekter med udbud, beslutning og finansiering. Det er en forudsætning for øget energirenovering, at det indgår lige fra starten i beslutningsprocessen og medtages på en konstruktiv måde i udbudsmaterialet. Arbejde videre med at matche kommuner, virksomheder og forskning, og etablere nye samarbejder. Herigennem kan traditioner brydes, og nye løsninger udvikles og afprøves i 1:1. Barriere- og succesundersøgelse blandt tekniske udvalgsformænd og tekniske direktører. En undersøgelse af barrierer og konkrete erfaringer der faktisk gør en forskel, kan medvirke til at målrette arbejdet yderligere. Målrettet at understøtte de kommunale Plan C medarbejderes rolle som kulturbærere og udviklingsressource i forhold til resten af kommunen. I højere grad at inddrage KL og andre kommunale netværk for at sprede budskabet. Ovenstående skal prioriteres i samspil med de aktiviteter der i forvejen er planlagt, af hensyn til ressourcerne i projektet. For de almene boliger er udfordringen af en lidt anden karakter, men en del af ovenstående elementer vil tilsvarende bidrage positivt i den almene sektor, i takt med at den almene sektors problemstillinger kommer yderligere i fokus i Plan C.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere