Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003"

Transkript

1 Bestyrelsens årsberetning 2002 April 2003 Da bestyrelsen konstituerede sig for et år siden fremlage jeg som ny formand for bestyrelsen mine ideer til det kommende års aktiviteter. I forbindelse med forberedelsen af denne årsberetning har jeg genlæst disse ideer for derved at have en pejling på hvilke af årets aktiviteter og mål der blev nået. Aktiviteterne havde to ben: et internt i foreningen og et eksternt i forhold til omverden. Selvom jeg leger med to selvstændige ben hænger de to ben alligevel naturligt sammen i det arbejde foreningen har foretaget sig igennem året. En stor del af strategien har dybest set handlet om at fremtidssikre foreningen. For gøres dette ikke vil sagen denne forening fortsat kæmper for kvaliteten i vores lokale byer og landskaber - tabes på sigt. Foreningens politiske styrke er medlemstallet, men den reelle styrke er foreningens bestyrelsen. Ser vi realistisk på situationen skal bestyrelsen indenfor en årrække have tilført nye medlemmer; i erhvervslivet hedder det med et moderne ord at der skal gennemføres et generationsskifte. Derfor lød mit første budskab for et år siden, at bestyrelsen skal arbejde aktivt på en rekruttering af flere yngere bestyrelsesmedlemmer, som kan og vil tråde ind når den nuværende bestyrelse finder behov for det. De kommende bestyrelsesmedlemmer skal komme af de nuværende eller kommende foreningensmedlemmer. Vi har en stamme af faste medlemmer som støtter foreningen år efter år. Vi har som regel en pæn, men uforpligtende, deltagelse til vores årlige udflugt. Vi tror på, at medlemmerne er glade og tilfredse med vores aktiviteter i byens udvalg og med bestyrelsens øvrige arbejde. Dybest set ved vi ikke om det forholder sig sådan. Bestyrelsen skal altså arbejde på at fastholde nuværende medlemmer samt trække nye til. Vi har ikke sat nogle måltal op da netop denne type arbejde kræver et langt sejt træk. Målsætningen har været at sætte mange bolde i luften i forbindelse med Svendborg Byjubilæum, at få synliggjort foreningen på forskellig måde og forhåbentlig viser det en effekt på medlemssiden,m samtidig med at vi fastholder og opnår endnu mere politisk indflydelse på vores mærkesager. Inden jeg går ind og kommentere de enkelte aktiviteter vil jeg kort lige skitsere vores foreningens vilkår vilkår hvor vi har skæbnesfællesskab med mange andre foreninger. Foreningen blev dannet i 1969, og har en grundholdning der er båret af troen på et folkeligt og græsrodsagtigt aktivitetsniveau. I 1970erne var foreningen med til at arbejde for at åbne den demokratiske proces i plansystemet, vi var med til at gøre byrummet, byens og landskabets æstetik til en folkesag noget som tages som selvfølgeligt i dag. Foreningen har nået sine oprindelige mål, hvorfor nye mål er sat og dermed er der stadig behov for denne forening i Svendborg. I dag handler kampen ikke om retten til at være med, men om kvaliteten i det som foregår, og at holde fast i det vundet demokratiske 1

2 perspektiv. Konsekvensen af dette kan let være, at foreningens arbejde i hverdagen let kan blive usynligt såvel for medlemmerne som for offentligheden. Udfordringen er altså at synliggøre os overfor såvel medlemmerne som offentligheden. Endvidere har vi besluttet at tage foreningens geografiske navn mere alvorligt, således at vi i det forgange år også har været åben overfor mulighederne i Egebjerg og Gudme. Det er dog stadig Svendborg by der er foreningens hovedindsatsområde. På denne baggrund har vi i det forgange år gennemført forskellige aktiviteter. MEDLEMMERNE Foreningen har 66 medlemmer. Niveauet har været forholdsvist stabilt gennem de sidste par år. Det kan synes lavt, men vi ved også det er svært at skaffe nye medlemmer til foreninger af denne type, som ikke er baseret på såkaldte skandalehistorier. Bestyrelsen arbejder dog på både at fastholde dem som er medlemmer og få flere, især yngre, til. Det sidste er særligt vigtigt af hensyn til det langsigtede arbejde i foreningen. NYHEDSBREVE For at kunne fastholde nuværende medlemmer har bestyrelsen som et nyt initiativ udsendt to nyhedsbreve til medlemmerne, hhv i august og i december, hvor der blev redegjort lidt for det hidtidig arbejde samt om det fremtidige. MEDLEMSMØDE den 23. oktober 2002 For at forberede os på aktiviteterne i 2003 afholdt bestyrelsen et medlemsmøde på Svendborg Gynmasium, DATO. Formålet var at drøfte forskellige temaer med henblik at skaffe indsigt og at kvalificerer bestyrelsen holdningsmæssigt til forskellige sager. Desværre var der ingen medlemmer udover bestyrelsen der benyttede lejligheden til at deltage. Men vi som deltog fik nogle spændende drøftelser som har givet konkrete aftryk i flere sager som eks. indholdet på Svendborgkalenderen, synspunkter i Ole Vistis foredrag i foråret i regi af Folkeuniversitetet. To aktiviteter jeg senere skal komme tilbage til. BESTYRELSEN I det forgange periode har bestyrelsen mødtes 10 gange. Jeg synes vi har haft nogle konstruktive og fremadrettet møder hvor der har været en positiv stemning selvom der i året har været mange bolde og opgaver i gang samtidig. Bestyrelsen har vist tillid til mig og til de opgaver vi har sat igang. Tak for det og tak for det gode samarbejde. ERFA-MØDER I april var vi værter for et ERFA-møde for vores bestyrelseskollegaer fra Langeland, Ærø, Fåborg og Midtfyn. Vi viste rundt i Troense og en repr. fra Troense beboerforeningen fortalte engagerede og levende om forvaltningen af den bevarende lokalplan; herunder om hvordan beboerne i området agere som med- og modspillere i forhold til at opfylde intensionerne i lokalplanen. Det var en spændende og lærerig dag som jeg tror vores gæster fik ligeså meget ud af som vi lokale der deltog. GUDME - Bestyrelsen henvendte sig pr. brev til Gudme kommunen, med ønske om bla. at kommunen oprettede et bygningsforbedringsudvalg. Vi fik et pænt afslag samt en pæn artikel i Amtsavisen. EGEBJERG 2

3 - Bestyrelsen henvendte sig også pr. brev til Egebjerg kommune. Spørgsmålet vedr. etablering af et bygningsforbedringsudvalg blev behandlet i økonomiudvalget, uden resultat. - Området ved Krovej er i gang med på borgerinitiativ at gøre forarbejdet til en bevarende lokalplan. - Måske har henvendelsen medført at kommunen er begyndt af fri vilje at sende lokalplansforslag til foreningen. - Endvidere har bestyrelsen mærket at lokale beboere i Egebjerg har henvendt sig med lokale og konkrete sager til foreningen med henblik på råd og vejledning for at komme videre. BYGNINGS- OG HÅNDVÆRKERUGEN (europæisk aktivitetsuge) i september - En god guidet tur i Svendborg med Jørgen Ganshorn som guide og en god debat mellem deltagerne. Desværre var det ikke så mange der deltog. - Arrangementet skabte en helsides avisomtale som foromtale. - Samarbejde med Lundeborg Træ og Farve i Hasselager/Gudme. Vi delte materiale ud i den forbindelse og var i kontakt med mange lokale. BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET - Foreningen er repræsenteret ved Jan Hedal. FACADE- og PRÆMIERINGSUDVALGET - Foreningen er repræsenteret ved Jess Heine Andersen. HÅNDVÆRKERBYEN - Fyns Erhvervscenter-TIC er blevet sekretariat for projektet, og der er et arbejde i gang med at få lavet vedtægter således projektet kan begynde at søge midler. - Rudi er indstillet til at blive næstformand i den kommende bestyrelse. Jørn Jensen/Dansk Metal Svendborg afd. Er indstillet til formand. Jess Heine Andersen indstillet til bestyrelsen. PLANLOVEN - I perioden er der blevet besluttet en ny planlov. Hovedlinierne er at flere sager skal afgøres lokalt, og at der skal være mulighed for flere aktiviteter i det åbne land, samt indenfor strandbeskyttelseslinierne. - Antal lokalplanssager fra Svendborg Kommune i perioden er 26. Et par opgaver bestyrelsen har drøftet, er 1) om Foreningen skal prøve i den kommende periode undersøge i hvilket omfang bæredygtighed og byøkologi er tilstede i eksisterende planlove, og hvordan det kan fremmes i fremtidige måske et pilotprojekt for Foreningen i samarbejde med kommunen. 2) at der bør nok undersøges hvordan bevaringsplanen for Troende virker i dag og hvordan man kan gøre den mere nutidig uden at slække på målsætningen. - Jeg vil godt lige kommentere nogle enkelte sager der har været fremme i offentligheden: - Slamanlægget; et valg mellem forskellige onder hvor den nuværende løsning er den mindst onde. Sagen er meget kompliceret og indeholder mange aspekter. Bestyrelsen har drøftet det indkomne forslaget og accepteret det som det ser ud. - P-pladser; bestyrelsen mener, at planen fra 1991 bør gennemføres for det som mangler. P-pladserne bør begrænses i bymidten af hensyn til byens rum, æstetik og samfærsel. Vi støtter byrådets beslutning om at undersøge mulighederne for at indføre afgifter som reguleringsmekanisme. - Kunstnerisk udsmykning af huse; bestyrelsen har drøftet hvorvidt facaden på et hus der er opført til et formål kan tåle og bære på et senere tidspunkt at blive brugt til et andet. 3

4 - Havnen; det er et meget følsomt område i byen og dens udvikling bør følges nøje og tæt- Foreningen mener der bør udskrives en arkitektkonkurrence for området. Bygningerne på Frederiksø, som er ibegrebet af Svendborgs moderne historie og spiller fint sammen med det øvrige maritime miljø, bør måske sikres gennem en bevarende lokalplan. - Antal sager fra Fyns Amtet er 33. 1) Bestyrelsen har forespurgt Amtet om mligheden for at medsende oversigtkort. Svaret var, at det var dyrt for amtet. Ærgeligt at økonomi skal styre at vores sagsbehandling bliver mere ukvalificeret og lemfældig. 2) måske skal vi undersøge om der er en systematik/tendens i de sager der kommer fra amtet - Bestyrelsen har modtaget 2 lokalplanssager fra Egebjerg, hvilket er nyt. Gudme Kommune får vi kun fra via amtet. HJEMMESIDEN - Denne havde høj prioritet og med en stor og målrettet indsats blev den færdig således vi på Svendborgkalenderen kunne skrive både vores hjemmesideadresse og -adresse. - Målet var at lave en hjemmeside som er nem at vedligeholde, som er præsentabel og fortæller lidt om hvem vi er. Vi er selv tilfredse med resultatet og har også fået god respons på den, af dem som har kommenteret den. KOMMUNEATLAS - Foreningen har et generelt godt forhold til kommunen og embedsfolkene i Teknisk Forvaltning. Når dette er sagt har foreningen dog en sag som vi ikke er enige i den måde kommunen har håndteret sagen på; kommuneatlaset. Foreningen har for flere år siden først tilbudt kommunen at bistå med , senere hævede vi det til kr, til trykning af ovennævnte publikation. - Det er snart et fast punkt på foreningens generalforsamling, ligeså sidste år; skulle man lave en elektronisk udgave? Skulle man presse kommunen. Skulle foreningen selv udgive det? Bestyrelsen besluttede at nu skulle der findes en afklaring på den sag og undersøgte først hvem der faktisk har rettighederne til materialet og det har bevillingshaveren altså kulturarvsstyrelsen. Disse var meget imødekommende overfor alternative modeller for at få løst Lex-svendborg -problemet. Vi rettede henvendelse til kommunen og forslog allerede før sommerferien en handlingsplan. Denne kom kommunen i gang med _ år senere og da var det desværre for sent i forhold til at søge de midler Kulturarvsstyrelsen muligvis kunne have fundet frem til løsning af problemet allerede i 2003 da var de budgetlagt til anden side. Så måske får vi løst kommuneatlasproblemet i hvis Svendborg holder formår at holde kulturarvsstyrelsen varm. Fra foreningen må vi sige det er ærgerligt vi ikke fik det løst i 2003 i jubilæumsåret. - Samtidig må vi se i øjnene at materialet siden det blev fremskaffet nok er noget forældet og dermed skal opdateres. BEVARINGSFORENINGEN SVENDBORG - Det har været med nogen undren at bestyrelsen noterede at formanden for vores søsterorganisation i Svendborg, Jørgen Lundsgaard har udtalt til amtsavisen, at der ikke mere er behov for disse foreninger. Vi mener at selvom bygningskulturen generelt er i god stand, er det nødvendigt hele tiden at have et kritisk blik på det som foregår og bistå med at forbedre der hvor der er mulighed for det. - Det skal heller ikke være nogen hemmelighed at bestyrelsen i perioder har drøftet situationen hos vores søsterorganisation i Svendborg. Mange i og udenfor foreningen har ikke kunne forstå hvorfor der var to foreningen og om ikke man kunne lægge dem sammen. Samtidig har nogle 4

5 medlemmer af vores søsterorganisation tilsyneladende også troet at de var medlem af os eller at de netop var medlem hos os. I bestyrelsen besluttede vi at tage en uformel kontakt til Jørgen Lundsgaard, søsterorg. formand for at høre om status og om der kunne være mulighed for en sammenlægning ind i vores forening. Hvis deres foreningen alligevel var død kunne vi ligeså godt samle de emneinteresserede medlemmer op. Lundsgaard var ikke afvisende overfor tanken. - Baggrunden for vores refleksion var det signal til nye tider vi havde oplevet tidligere på året i Bygningsforbedringsudvalget, hvor de to foreningen traditionelt har haft samme stol et år af gangen. Fra og med perioden der startede 2002 blev stolen alene tildelt os. Og det uden protester fra søsterorganisationen. - I starten af 2003 blev der udsendt et brev fra Landsforeningen om at søsterorganisationen var nedlagt og de frigjorte medlemmer blev nu opfordret til at søge ind i lokalforeningernes afdelinger, herunder vores. SVENDBORGKALENDEREN - Med kalenderprojektet ønskede foreningen at gennemføre et projekt i jubilæumsåret som havde betydning alle årets dage. Kalenderen skulle samtidig fortælle positive historier og fremhæve betydningen af at det gør en forskel at have en forening som denne. - Der blev indgået et samarbejde med Fyns Amts Avis, som bl.a. reklamerede tit og ofte for kalenderen i avisen foreningen var meget synlig i de dage. Måske kan der findes en model så Svendborgkalenderen 2003 også kan gennemføres, så projektet bliver en tradition. - Alle i byrådet samt andre relevante personer i og udenfor Svendborg modtog en kalender, samt et venligt brev om budskabet i kalenderen. - Foreningen fik både omtale på en forside på Ugeavisen samt en hel side på 2. Sektion i Amtsavisen. FOLKEUNIVERSITETET - Et stort research-arbejde lå forud for dette arrangement. Den nyere Svendborg-historie er et hul i byens historie, dette på trods af netop den del er vores fælles historie, del vi alle har del i. Til at komme ind i dette emne har vi i det sidste år haft nogle gode og nyttige drøftelser med embedsfolkene i teknisk forvaltning, haft samtaler med tidligere aktive aktører i byen, samt gennemgået en del af foreningens omfattende arkiv. - Fremmødet var på end 100 personer til hvert af de to arr.. Det må betegnes som værende fint. Ole Visti lavede nogle gode og informative oplæg. - Basis for en bog eller pjece om byens moderne by- og planhistorie. - Men det var også en historie om denne foreningens virke og resultater. Tak for det. ÅRSMØDET - Ole Visti og jeg deltog i landsforeningens årsmøde i Karbæksminde, maj Vores hovedformål, foruden at deltage aktivt i selve generalforsamlingen, var at indsamle indtryk og kontakter i forhold til at årsmødet 2003 afholdes i Svendborg, Maj. - En del af denne periode har derfor også handlet om at forberede det kommende årsmøde, som afholdes på Svendborgskolen. Bestyrelsen synes selv vi har forberedt et godt program og glæder os til værtsskabet. - Som optakt til årsmødet har foreningens næste nummer af tidsskriftet By og Land, som udkommer omk. april, Svendborg og Sydfyn som tema. STATUEPROJEKTET 5

6 - På byens pladser og rundt i det offentlige rum i Svendborg by er der en mængde kunst placeret. Faktisk er der så meget man bevidst eller ubevidst passerer på en vandring at ingen i byen har det fuldkomne overblik over hvor kunsten står, hvad historien bag er, hvornår den er opført og af hvem den er udført. - Det har bestyrelsen fundet uheldigt. Det er uheldigt da det er med til at forfladige vores forhold til kunsten i det offentlige rum, uheldigt fordi vi færdes i byrummet uden at vide hvad vi går forbi uden at vise det den respekt det selvfølgelig bør have. - Bestyrelsen har derfor gennemført en fotografisk registrering af kunsten i det offentlige rum. Der blev fundet mere end 60 statuer, monomenter og mindesmærker i byen. Sammen med Teknisk Forvaltning, Turistforeningen, Bib. og SAK har vi lavet en projektansøgning med henblik på fremstilling af forskelligt materiale om disse værdier. Indtil videre har ansøgningerne ikke båret frugt. Muligvis fordi alle kræfter nu er lagt ind på byjubilæet. - Ideen er ikke død og der arbejdes videre i 2003 med forskellige formidlingskanaler. Evt. et et eller flere partnerskaber. Flere synes i hvert fald det er et godt og vigtigt initiativ. SVENDBORG TEATER - I Svendborg kommune er der 78 ejendomme der er fredet. - Svendborg kommune og Svendborg Teater ønsker at teateret skal fredes. Årsagen er blandt andet at dette teater foruden Rønne Teater, som er fredet. Er to af provinsteaterne som er bedst bevaret, med intakte teatersale. - En fredning kan bidrage til at sikre hele området med borgerforeningen og Anna Hvids Gård. Det kan endvidere sikre bygningen mod senere nedrivning hvis et kultur- og kongrescenter opføres, som kunne tømme teateret for aktivitet. - Bestyrelsen har besigtiget bygningen, har fundet den interessant og er gået i gang med at udarbejde grundmaterialet dertil. ARKITEKTURGUIDEN - Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe som er i gang med at undersøge bl.a. kendte arkitekters virke i Svendborg. Målet er at lave en lille tryksag om arkitekturen og bygningskulturen i Svendborg indenfor de sidste omk. 100 år. På vegne af bestyrelsen Rudi Rusfort Kragh Formand April

Halvdelens af det område By og Land-Sydfyn dækker indgår i det areal der muligvis bliver den kommende Nationalpark.

Halvdelens af det område By og Land-Sydfyn dækker indgår i det areal der muligvis bliver den kommende Nationalpark. Bestyrelsens beretning for 2008 Fremlagt på generalforsamlingen d. 20.4.2009 på Svendborg Gymnasium På vegne af den samlede bestyrelse, v. formand Rudi Rusfort Kragh, april 2009 Nationalpark i Det Sydfynske

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere