Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle"

Transkript

1 UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Foreningens binavne er 1) FOF Rosing Ræderske, 2) FOF Hedensted, 3) FOF Vejle. Foreningens hjemsted er Horsens kommune, Hedensted Kommune og Vejle Kommune. Foreningen har en samlet administrativ adresse på Ane Staunings Vej 21, Horsens. Stk. 2. Foreningen er en selvstændig forening, som er tilknyttet den landsdækkende organisation, Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF). Stk. 3. Det er foreningens formål, gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig - humanistiske kulturtradition, at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske - og samfundsliv. Stk. 4. Formålet søges opnået i foreningens område gennem initiativer til og iværksættelse af folkeoplysende virksomhed og anden virksomhed inden for uddannelsesmæssige og kulturelle områder. Stk. 5. Målet er, at virksomheden giver det enkelte menneske mulighed for at kunne deltage i undervisning og aktiviteter, der tager sigte på udvikling af den almene og personlige kompetence. FOF vil bidrage til udviklingen af deltagernes personlige kompetence ved at give mulighed for: Undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt. Vigtige elementer i dette er: - Styrkelse af forståelsen for demokratiet og samfundsudviklingen. - Styrkelse af en medansvarlig national og international livsholdning. - Styrkelse af det fysiske og psykiske velvære. - Styrkelse af det sociale netværk. - Styrkelse af den kreative udvikling. Undervisning og samvær, der baseres på ligeværdighed. En proces, hvor den enkelte lærer at tage ansvar. 1

2 2. Medlemsforhold Stk.i. Optagelse Som medlem kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og lignende, der vil arbejde for foreningens formål, som det er beskrevet i 1. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse med angivelse af navn, adresse og telefonnummer. Optagelse kan dog nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt ældre gæld til foreningen er betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne. Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens adresse senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang. Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de medlemskabet påhvilende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent, kan slettes af bestyrelsen. Stk. 3. Kontingent Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest Bestyrelsen og de kommunale aktivitetsudvalg Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. 4 af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Horsens Kommune 2 af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Vejle Kommune i af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Hedensted Kommune Der skal gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for i (en) plads i bestyrelsen. Der søges derudover tilforordnet bestyrelsen en lærerrepræsentant. Lærerrepræsentanten har taleret men ikke stemmeret. 2

3 Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. 4 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Deltagerrepræsentantens og den tilforordnede lærerrepræsentants funktionsperiode er 1 år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand. Bestyrelsen træffer beslutning udfra et simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsens sammensætning meddeles FOF's hovedbestyrelse senest 15. april. Stk. 4. Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde på en måde, der sikrer, at FOF bliver profileret i hver af de kommuner, som foreningen dækker. Det er således det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar under ansvar overfor den samlede bestyrelse at sikre interessevaretagelsen for borgerne i den kommune, hvor bestyrelsesmedlemmet er bosiddende. Stk. 5. Et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan beslutte, at et medlem eller den tilforordnede skal udtræde af bestyrelsen, såfremt vægtige grunde hertil foreligger. Det udtrådte medlem kan kræve beslutningen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 6. Bestyrelsen ansætter en leder af virksomheden efter de til enhver tid gældende regler. Lederen deltager i bestyrelsens møder. 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse Generalforsamlingen afholdes &I gang årligt inden 31. marts. Generalforsamlingen afholdes på foreningens adresse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten ved annoncering i en lokal avis, i foreningens medlemsblad/foreningens kursusprogram, eller ved særskilt brev/elektroniske medier til de enkelte medlemmer. Stk. 3. Mødeberettigede Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som ved gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse. Stk. 4. Stemmeberettigede Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemsbevis, som har været medlem af foreningen i mindst i måned før afholdelse af generalforsamlingen. 3

4 Stk. 5. Gennemførelse Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutning om virksomhedsrepræsentanter jfr. 3 stk. i 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (mindst 1 fra hver kommune) 9. Valg af revisor(er) 10. Eventuelt Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af denne vedtægt. Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hver fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt. Stk. 7. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen fremlægges til gennemsyn for medlemmerne 7 dage inden samme på foreningens kontoradresse. 5. Tegning og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab eller af en af disse samt lederen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer herunder bestyrelsen - nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud. 4

5 6. Vedtægtsændringer Stk. 1. Til ændringer af nærværende vedtægt herunder fusion med andre foreninger kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 2. Sådanne ændringer skal godkendes af FOF's hovedbestyrelse. 7. Opløsning Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Stk. 2. FOF's hovedbestyrelse skal forinden første generalforsamling have lejlighed til at udtale sig. Meddelelser om de trufne beslutninger skal gives hovedbestyrelsen. Stk. 3. Ved opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål iflg. Foreningens formål i i stk. 3 og skal tilstræbes anvendt i foreningens geografiske virke område. 8. Voldgift Stridigheder med anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd, som udpeges af FOF's hovedbestyrelse.

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere