Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus"

Transkript

1 Ansøgning til Viborg kommune Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus Ansøgning til Viborg kommune Projektgruppen Projektbeksrivelse Arkitekt MAA Søren Yde ApS

2 Ansøgning om midler fra Viborg kommune til omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Kort beskrivelse af projektet Det overordnede formål med omdannelsen af Fly Forsamlingshus er at skabe et attraktivt og tidssvarende miljø, der, bakket op af et aktivt lokalsamfund, bliver landsbyens foretrukne samlingssted. Baggrunden; at huset er det sidste og eneste sociale samlingspunkt i lokalområdet, har betydet, at aktive kræfter i landsbyen ønsker at omdanne det lokale forsamlingshus til et moderne kulturhus som samlingspunkt/omdrejningspunkt for byens aktiviteter. Huset skal være med til at forstærke det sociale sammenhold i den nordvestlige udkant af Viborg kommune. Huset vil, når det er færdigt, fremstå som et aktiv for landsbyens borgere og dermed danne grundlag for tilflytning og fastholdelse af borgere i Viborg kommune. Forsamlingshusets bestyrelse har fået tilkendegivelse og opbakning af en stor del af lokalbefolkningen, og på baggrund af dette forventes det, at størstedelen af arbejdet udføres af borgerne/brugerne samt lokale håndværksmestre. Projektgruppen har gennem 2 år arbejdet med tankerne og har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden samt arkitekt Søren Yde konkretiseret projektet for fremtidens forsamlingshus, der kommer til at stå som rollemodel for andre. I praksis vil det betyde, at: 1. Den gamle store sal omdannes til en multisal, der inspirerer til kultur- og bevægelsesaktiviteter og klassiske forsamlingshusaktiviteter 2. Den lille sal og eksisterende industrikøkken omdannes til et åbent køkkenalrum, der kan blive lokalsamfundets hyggelige mødested Borgerstuen (Se billede til højre). 3. Parkeringspladsen og nuværende udhuse fjernes og omdannes til et attraktivt uderum, der inviterer til samling, afslapning og aktiviteter for unge og gamle. Det efterfølgende afsnit beskriver detaljeret omkring baggrunden for projektet og tanker, der har ført til det konkrete medsendte projektforslag. Projektforslaget er udarbejdet af Arkitetekt Søren Yde i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og Projektgruppen. Overordnet økonomi i projektet Gennem de sidste mange år er det, modsat mange andre forsamlingshuse, lykkedes at oparbejde en egenkapital. Sammen med en større forsikringssum betyder det, at byen i dag råder over ca kr., som forventes indskudt i projektet. 1 af 17

3 Det forventes, at restfinansiering kan dækkes via tilskud og fonde. De faste driftsomkostninger begrænses ved anvendelse af grønne samt energibesparende foranstaltninger. Det er et væsentligt punkt, at huset skal være omkostningsneutralt og samtidigt være åbent for byens borgere og foreninger størstedelen af døgnet. Nærværende projekt er kalkuleret af Arkitekt Søren Yde til at have samlede projekterings- og etableringsomkostninger på DKK. Viborg kommune anmodes om at bidrage med DKK, som en delvis medfinasiering til skabelse af fremtidens forsamlingshus i Viborg kommune. Motivation for ansøgning til Viborg Kommune Ideen om at konvertere Fly forsamlingshus til et moderne samlingspunkt opstod på et borgermøde i 2011, hvor man diskuterede muligheden for at udbedre en snetryks-skade i tagkonstruktionen, som ville betyde et større restaureringsarbejde og kræve betydelige frivillige ressourcer. I løbet af aftenen begyndte konturerne af et helt andet projekt at forme sig. De ca. 60 fremmødte borgere blev enige om, at byen ikke har brug for et forsamlingshus i gængs forstand, men et hus som er hyggeligt, åbent og emmer af liv. Folk var helt enige om, hvad målet burde være, men mange tvivlede på, at byen var i stand til at rejse den fornødne kapital. Dette har haft den positive effekt, at det nedsatte byggeudvalg igennem hele forløbet har arbejdet med flere økonomiske scenarier og løsningsmodeller og dermed fået belyst emnerne og udgiftsposterne grundigt. Det gælder f.eks. de fremtidige driftsomkostninger vedr. alternative opvarmnings- og energiformer, som udgør en betydelig budgetpost. Et udvalg bestående af ca. 10 mand blev nedsat med mandat til at finde ud af, hvordan projektet skulle gribes an. Udvalget besøgte flere lokale renoverede forsamlingshuse for at undersøge, hvordan andre byer havde løst opgaven. På baggrund af den inspiration vi fik af de besøg, besluttede vi, at projektet aldrig måtte blive et en-mands værk, men at det skulle være et fælles projekt for byens borgere. Processen kører nu på andet år og har betydet, at samtlige borgere på den ene eller den anden måde har været involveret og givet sin mening til kende. Der er ingen tvivl om, at byens borgere ser frem til et nyt hus; dagligt modtager udvalget forslag og spørgsmål til indretning eller tilbud om hjælp. Det er i sig selv motiverende! 2 af 17

4 Visioner for omdannelse af forsamlingshuset Overordnet Visionen er at skabe et kulturelt samlingspunkt, der kan rumme både de nuværende aktiviteter og samtidig åbne mulighed for at tilgodese fremtidens krav. Huset skal være identitetsskabende og repræsentere den historie og kulturarv, som området er beriget med. Det skal være socialt samlende og medvirke til at integrere både nuværende og fremtidige borgere samt skabe rammerne for det gode liv. Forsamlingshuset skal være et medskabende, mangfoldigt og folkeoplysende mødested, der kan aktivere, begejstre og udfordre med daglige organiserede og impulsive aktiviteter. Brug Det nye forsamlingshus skal være det naturlige samlingssted i byen. Huset skal danne den ideelle og inspirerende ramme for endnu flere kulturelle aktiviteter i nærområdet i såvel kvantitet som i kvalitet og diversitet. Vi skal ikke konkurere med kulturtilbud i Viborg eller Skive med meget større befolkningsgrundlag. Vi skal tilbyde noget andet og anderledes en anderledes nærhed og samhørighed. Ideen er, at huset skal være åbent. Tillid er derfor en vigtig parameter, idet ansvar overfor de fælles værdier, både sociale og materielle, anses at være betydningsfulde. Huset skal umiddelbart være til at anvende uden tungt administrativt bureaukrati og tilgængeligt, når den enkelte har brug for det. Faciliteterne til den daglige benyttelse af huset skal være til stede og betjeningsvenlige. Den store sal skal være fleksibel, så den kan tilpasses forskellige anvendelsesmuligheder og gøre det muligt både at være mange og få i hyggelige omgivelser. Det er vigtigt, at der i planlægningen tages højde for, at huset skal kunne bruges af flere brugergrupper samtidigt. Der skal derfor tages højde for, at udlejning af salen ikke berører de daglige foreningsaktiviteter. Visionen er, at huset i det daglige er mødestedet for formiddags-/eftermiddagskaffen, fyraftensøllen, strikkeeftermiddage/-aftener, It-vejledning/-hjælp for byens borgere, kortspil, litteraturklub samt mødested for små forsamlinger, eks. motorcykelklub, vinlauget osv. Huset skal i borgernes bevidsthed gå fra at være en sal/et hus, man lejer til fest, til et hus man bruger i dagligdagen vores fælles dagligstue! Arkitektur Huset skal fremstå arkitektonisk attraktivt og udgøre den naturlige bymidte samt bygges i materialer, som understreger den traditionelle lokale by ggestil. Samtidig skal de historiske linjer i forsamlingshuset integreres. Området omkring huset skal være indbydende og afspejle nærheden til Karup Å og omgivende hedelandskaber. Det skal virke åbent og indeholde elementer fra den omkringliggende kulturarv. 3 af 17

5 Overvejelser om fremtidige brugergrupper De nuværende brugergrupper er typisk begrænsede til at omfatte brugere, som er inviterede eller deltager i arrangerede engagementer. Det er tanken, at det åbne hus i langt højere grad skal være præget af, at brugerne selv arrangerer aktiviteter, og at huset bruges dagligt i dag- og aftentimerne. Overvejelserne går også på i langt højere grad at inddrage de unge i byen som en aktiv brugergruppe og endvidere nedsætte et ungdomsudvalg, der kan afdække de unges behov og ønsker til aktiviteter. Endvidere overvejes det, om dagplejernes benyttelse af huset kan blive større. Et foreslået samarbejde med bibliotekerne om deres udbud af musikalske legestuer og teater for denne brugergruppe er i støbeskeen. De ældre borgere, som gennem hele projektet har været anset som et stort potentiale, har som en udspringer af projektet stiftet Senior-foreningen. Det forventes, at denne forening vil være et stort aktiv i organiseringen og afholdelse af arrangementer i huset. Yderligere er der et klart ønske fra borgerne om, at de bløde motionsarrangementer, der i øjeblikket medfører en del transport for borgerne, oprettes i det nye kulturhus i samarbejde med eksisterende oplysningsforbund samt idrætsklubben i nabobyen Vridsted. Forventninger og krav til fremtidigt driftsbudget Det er et klart mandat fra flyborgerne, at foreningen i driftsfasen for så vidt muligt ikke må være gældspålagt. Selvom huset skal være åbent og klart til brug hele tiden, er der ikke kalkuleret med ansættelser til daglig drift, men det er målet, at brugerne selv skal kunne forestå oprydning og rengøring. Bygningsvedligehold forestås uændret af bestyrelsen. For at huset skal være brugbart i vinterperioden, skal en del af huset være opvarmet, hvilket ved konventionel opvarmning vil betyde en betragtelig omkostning. Det er derfor planen, at alternative opvarmnings- samt energi former skal implementeres. Driften skal fortrinsvist finansieres ved udlejning af salen. Man har indtil 2011 haft forpagter, og det anses for sandsynligt, at man med moderne faciliteter vil kunne opnå 36 årlige udlejninger, fordelt på festudlejning samt større foreningsudlejninger (arrangementer, der er offentlige tilgængelige). Man har pt. bookinger der modsvarer dette. Øvrige relevante oplysninger Den tidligere nævnte skade på den nuværende sal har medført, at en forsikringssum på knap står til udbetaling, men samtidig at en del af de nuværende bygninger står over for en større renovering. Der er tilsagn allerede nu fra de lokale håndværksmestre og øvrige borgere, at man ønsker at bidrage med en betydeligt frivilligt rådgvinings- og arbejdskraft. 4 af 17

6 Etableringsomkostninger Arktikt Søren Yde har på baggrund af det udarbejdede projekt kalkuleret et økonomisk overslag på en realisering af projektet. Arkitektens overslag kan ses på bilag 1. Overslag Nedrivning af udhus og toiletbygning samt ydervægge og tag, sal Genopførelse af ydervægge og tag, sal Nyindretning og renovering bevaret del af eksist. bygning Opførelse af ny bygning med indgang, depot, toiletter mv., inkl. solcelleanlæg Opførelse af overdækning, skur og bålhytte Nyindretning af udearealer med belægninger samt supplerende træer og buske Materialer Arbejdsløn Entrepriseudgifter i alt Uforudsete udgifter, 10 % Rådgiverhonorarer, anslået I alt % moms I alt inkl. Moms Arbejdslønnen er udspecificeret for sig selv, da den overvejende del heraf forventes udført af frivillige borgere i landsbyen samt lokale håndværkere og håndværksmestre, der alle har tilbudt deres hjælp. 5 af 17

7 Finanseringsplan Finansieringen er beregnet ud fra, at det komplette projekt bliver en realitet. Der vil være mulighed for at etapeopdele bygningsopførelsen og de udvendige arealer. Beskrivelse Beløb Evt. Bemærkning Forsikringsskade Godkendt af forsikringsselskabet. Skal anvendes inden Egenkapital Del af egenkapitalen, der kan afses til projektet. Lokale- og Anlægsfonden (LOA) Giver ml % af anlægsudgifterne. Her er regnet med 25%, grundet det tætte samarbejde der har fundet sted og de positive tilkendegivelser. LAG Positiv indledende tilkendegivelse beløb er dog anslået og der skal ansøges separat. Øvrige fonde Anslået Der forventes antaget prof. Fundraiser til at indhendte midler. Eget arbejde Forventet 60% af totalestimeret arbejdsløn Restfinansering Beløbet, der ansøges om hos Viborg Kommune Total Kontaktperson Mads Nejsum Madsen, tlf: , 6 af 17

8 7 af 17

9 Eksisterende forhold Udhus med gasfyr og depot, dårlig stand Bygning med sal, tag sunket og ydervægge skubbet ud Nyere tilbygning med køkken Oprindelig del med lindgang og lille sal Tilbygning med toiletter, utidssvarende Aksonometri 8 af 17

10 Eksisterende forhold Toiletter Køl Oph. Køkken Lille sal Indgang Opvask Udhus Læskur Ikke i brug Sal Grønt område Parkering Ikke opdelt Solgårdvej Ulvkjærvej Plan mål 1:200 9 af 17

11 Program Aktiviteter i sal er planlagte og skal bookes herefter. Planlagte aktiviteter i borgerstue kræver, at den kan bookes. Skal man altid spontant kunne komme i borgerstuen, kræver det, at en del kan skilles fra til planlagte aktiviteter. Det kunne gøres ved at lave en mindre del med indgang, tekøkken, opslagstavle og bytte-bøger-reol, hvor man altid kan falde ind, og en lidt større del, hvor man spontant kan være, hvis der ikke er planlagte aktiviteter. 10 af 17

12 Program Det giver mening at adskille indgang til borgerstue og multisal, når de tænkes anvendt uafhængigt af hinanden 11 af 17

13 Program 12 af 17

14 Program 13 af 17

15 Fremtidige forhold Køkkengård med skur Køkkenterrasse Adgang Køkken Borgerstue Forrum med toilet, tekøkken, opslagst. byttebøger. Servering Mulighed for sammenlægning Adgang Indgang markant og med historie Have Terrasse Sammenhæng ude-inde Multisal God adgang "Forhave" som bufferzone Solgårdvej Indgang Forrum med toilet og garderobe Depot for multisal P multisal P borgerstue Principskitse 14 af 17

16 Fremtidige forhold Ny bygning med indgang, garderobe, toiletter og depot Glasoverdækket terrasse Genopført bygning med multisal Nyindrettet bygning med indgang, borgerstue og køkken Tagflade med solceller Aksonometri 15 af 17

17 Fremtidige forhold N Containere Indkørsel køkken Skur 11 m 2 Køkkengård Køkken Åbning Borgerstue Overtøj Handicap toilet m. pusleplads Bøger Tekøkken Indg.borg. Cykler Teknik Åbning Bænk Leg Have Terrasse overdækket Multisal Forhave Skov Parkering Vindfang Vandrehal Bålhytte Hænge ud sted for de unge Forplads Afsætning Garderobe D toilet Handi m. pusleplads H toilet Depot Cykler Parkering borgerstue Plan mål 1: af 17

18 Fremtidige forhold Ny bygning med indgang, garderobe, toiletter og depot Glasoverdækket terrasse Genopført bygning med multisal Nyindrettet bygning med indgang, borgerstue og køkken Tagflade med solceller Aksonometri med løftet tag 17 af 17

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus

Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus Damms gård - 2 scenarier om anvendelse og funktioner i det kommende medborgerhus 1. oplæg (se bilag 1) I rejsestalden etableres det nuværende bibliotek samtidig er der plads til foredrag, kunstudstillinger,

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere