Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner"

Transkript

1 2011 Håndbog for tilsyns på private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner Gældende: private opholdssteder og døgninstitutioner for sårbare børn og unge Udfører: Det socialfaglige konsulentteam v. Familiesektionen 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hvad er tilsyn lovtekst, kontekstualisering af vores praksis, anmeldte/uanmeldte tilsyn 1.2 Hvad vil vi med tilsyn? 2 Teoretisk afsæt Luhmann 2.2 Appriciative Inquiry 3 Tilsyn i praksis i Silkeborg Kommune Socialfagligt team 3.2. Tilsynenes form 3.3 Tilsynsførendes rolle ved tilsyn i praksis 3.4 De interviewbaserede tilsyn 4 Litteraturliste Bilag a. Interviewguide for det indledende tilsyn (et til lederne og et til medarbejderne) b. Interviewguide med fokus på ledelse og organisering (et til lederne og et til medarbejderne) c. Interviewguide til tilsyn med fokus på målgruppe og pædagogik. d. Standarder og servicemål for tilsyn med opholdssteder for anbragte børn og unge. e. Standarder for det økonomiske tilsyn på de private opholdssteder. f. Magtanvendelse - Vejledning til medarbejderne i SFT 2

3 1 Indledning 1.1 Hvad er tilsyn lovtekst, kontekstualisering af vores praksis, anmeldte/uanmeldte tilsyn Temaet for publikationen her, er Silkeborg Kommune, Familiesektionens tilsyn med private opholdssteder for anbragte børn og unge samt tilsynet med Horsens Kommunes institutioner under Familiesektionen 1. Dette skyldes, at Silkeborg Kommune og Horsens Kommune fra 2011 fører tilsyns på hinandens institutioner for at sikre objektivitet i tilsynene. Tilsynene føres jf. Lov om Social Service 148 a. Samt bek af 16/ om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Som følge af Strukturreformen, vedtaget i 2004 af Regeringen 2 og Dansk Folkeparti, overtog de danske kommuner fra d.1. januar 2007 det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for ydelser, der tilbydes efter lov om social service, herunder godkendelses- og tilsynspligten 3. Endvidere har Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udarbejdet Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, som vi i tilsynet også orienterer os efter 4. Heri findes blandt andet en tjekliste til brug ved tilsyn og med den i baghånden kan vi sikre os, at vi kommer omkring de lovbefalede områder. Af ovennævnte materiale fremgår, at Silkeborg Kommune med tilsynet skal medvirke til at sikre tre forhold: 1. en kvalitativ ydelse til opholdsstedernes brugere 2. at offentlige midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med godkendelsens rammer 1 Der er tale om Borgmesterbakken, Unge Centeret og Gasvej fra Dvs. Venstre og Det Konservative Folkeparti. 3 Jf. KL og Danske Regioner, KL og Danske regioner,

4 3. udviklingen af de private opholdssteder, så de fortsat kan indgå som en del af den samlede tilbudsvifte på området 5. Vi er som tilsynsmyndighed på den måde forpligtede på en løbende indsigt i stedets samlede drift, det vil sige pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt og økonomisk. KL og Danske Regioner angiver desuden tre aspekter, som de finder, tilsynet bør rumme. Først og fremmest er der tale om et kontrolaspekt. Det betyder at vi skal påse, at gældende lovgivning overholdes og at opholdsstedet lever op til dets godkendelse. Dernæst nævner de kvalitetssikringsaspektet. Det består i at sikre gode, faglige standarder i opholdstedets ydelser og opgaveløsning. Sidst nævnes udviklingsaspektet, der består i, at vi, i kraft af løbende dialog, bidrager til en kontinuerlig udvikling af opholdsstedets ydelse og opgaveløsning 6. Dertil fremgår af Barnets Reform 7 at Det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge, der er omfattet af 66, nr. 1, 2, 5 og 6, skal endvidere påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning og metoder fortsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv. Det driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder, der er omfattet af 66, nr. 5 og 6, skal omfatte mindst et uanmeldt tilsynsbesøg om året. Ovennævnte lovgivning og vejledninger angiver den overordnede kontekst for vores tilsyn. Indenfor denne kontekst, har vi som kommune metodefrihed og - ansvarlighed i tilrettelæggelse og udførelse af tilsyn. Dog skal vi i tilsynene tilstræbe en vis ensartethed, hvorfor tilsynene skal foregå ud fra en vis systematik. 5 KL og Danske Regioner, KL og Danske Regioner, Lov om Social Service 148 a, stk. 2. 4

5 Skønner vi som tilsynsmyndighed at der er behov herfor, kan samtale med børnene og de unge indgå som del af vores tilsyn. Tilsynsmyndigheden kan også deltage i personalemøder eller i dagligdagens aktiviteter for på den vis at danne sig et indtryk af den opholdsstedets/institutionens praksis. Udover de lovgivningsmæssige rammer, tager tilsynet i Silkeborg Kommune også afsæt i Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er formuleret i overensstemmelse med blandt Serviceloven. Politikken lever dertil op til Salamanca erklæringen og FNs børnekonvention. Fokus er her på børn og unges rettigheder til at give udtryk for meninger, følelser og synspunkter i den udstrækning, at det ikke krænker andre: disse rettigheder stiller samtidig krav om respekt for barnets meninger i overensstemmelse med barnets alder. Videre er der fokus på børn og unges ret til den højest mulige grad af fysisk, moralsk og åndelig sundhed, ret til gratis undervisning og ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle, sundhedsfremmende og kreative aktiviteter 8. I Silkeborg Kommunes Familiesektion er Socialfagligt team ansvarlig for tilsyn med både private opholdssteder (ikke opholdssteder for psykiatri- og Handicap) og de kommunale døgninstitutioner i Horsens Kommune. For at sikre transparens om vores tilsyn, har vi udviklet nærværende publikation. Heri beskrives vores forståelse af og tilgang til tilsyn med private opholdssteder og egne institutioner. 1.2 Hvad vil vi med tilsyn? Et centralt formål med Strukturreformen er at sikre, at opgaveløsningen i kommuner og regioner er fagligt bæredygtig. Faglig bæredygtighed anses politisk som en central forudsætning for, at offentlige institutioner kan indfri politiske målsætninger lokalt og nationalt 9. Således skal vore egne institutioner optimalt levere en fagligt bæredygtig opgaveløsning. Hvad gælder de private opholdssteder 8 Lokaliseret på: %20Niveau%202%20og%20nedefter/B%C3%B8rn%20og%20unge/B%C3%B8rneungepolitik%20lav. pdf 9 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2004b 5

6 er vores sigte som kommunale tilsynsførende at medvirke til, at også deres opgaveløsning er faglig bæredygtig. Vi definerer og fortolker faglig bæredygtighed ud fra følgende definitioner 10 : Faglig forstår vi som den eller det, der er kendetegnet ved en indsigt og kunnen opnået gennem en særlig formaliseret uddannelse, omkring et fags specifikke sagsforhold og de teorier, metoder og arbejdsformer, der vedrører dette. Dertil betegner faglig de værdikriterier der ligger omkring faget, her pædagogik. Bæredygtighed handler om hvordan en organisation beslutter og handler. Det vil sige at vi, ved at iagttage, hvordan en organisation kommunikerer og i forlængelse heraf hvad den opfatter som betydningsfuld information og hvad den reagerer på samt hvornår og hvordan den reagerer, kan iagttage organisationens bæredygtighed. Det er især relevant for os at iagttage den værdikonsensus som findes i den enkelte organisation omkring, hvad der i organisationen opfattes som relevant eller rigtigt. Videre kan vi fortolke bæredygtighed ud fra systemets eller organisationens evne til at håndtere de risici omkring mangel på dynamik, der ligger i systemet selv. Det vil sige, at en organisations bæredygtighed afhænger af, om den er i stand til at ændre sig i forhold til omverdenens krav og fordringer men stadig med afsæt i pædagogikken. F.eks. kan man forestille sig et opholdssted, der går fra at overordnet at definere et godt ophold for de unge som et ophold, hvor der ikke er mange konflikter i hverdagen, til at tænke at et godt ophold for den unge er et ophold, hvor man arbejder aktivt for at den unge inkluderes i det danske samfund For yderligere at skærpe vores fokus har vi defineret, hvad vi ser som kerneydelsen for private opholdssteder og kommunens egne institutioner. Vi vælger at tale om 10 Definitionen, der her er opstillet, anlægger et systemteoretisk perspektiv og tager sit samlede udgagnspunkt i Niklas Luhmanns Systemteori (se blandt andet Sociale Systemer. Grundrids til en almen teori (2000) m.fl. samt afsnit 2 i nærværende publikation). I dette videnskabsteoretiske perspektiv defineres faglig med Fink et al s (Fink et al, 2003 I: Jensen, 2007), Jensens (Jensen, 2007), Undervisningsministeriets (UVM, 2000 I: Jensen, 2007) og Morten Ejrnæs (Ejrnæs, 2006) definitioner af samme. Bæredygtighed defineres med henholdsvis Meadows, Meadows & Randers (Meadows, Meadows & Randers, 1993) og Gorm Harstes (Harste, 1994). For yderligere uddybet definition se Harbo,

7 kerneydelsen som bestående af forskellige forpligtelser og de er afgørende for, at opgaveløsningen er faglig bæredygtig. Der er tale om seks forpligtelser. De formelle forpligtelser: Det kan være politikker om medicinhåndtering, forskellige bekendtgørelser og i den sammenhæng det lovgivningsmæssige grundlag, forskellige dokumentationskrav etc. De økonomiske forpligtelser: Til eksempel skal det økonomiske budget hænge sammen, det vil sige at normeringen skal sikres på opholdstedet/institutionen og det kan være en pointe med klar kommunikation omkring økonomi i organisationen så alle har indblik i det. Forpligtelsen på barnets/den unges trivsel og i forlængelse heraf de pædagogfaglige forpligtelser: Det kan handle om opmærksomhed på den samlede børne-/ungegruppes trivsel på opholdsstedet/institutionen, om at understøtte personalets brug af egne ressourcer og om at sikre en kultur hvad angår diskussion af faglige problemstillinger og vidensdeling de ansatte imellem. Forpligtelsen på en god arbejdsplads: Der kan være tale om transparens i kommunikationsgangene, trivsel i personalegruppen eller temadage om aktuelle faglige perspektiver. De ledelsesmæssige forpligtelser: For eksempel at afholde MUS-samtaler, at sikre at alle kender til de pædagogiske målsætninger på både individ, gruppe og organisationsniveau, om effektiv arbejdstilrettelæggelse, ressourcestyring, prioriteringsevne, personaleudvikling og rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 7

8 Og sidst forpligtelsen på, ved foranderlighed, at bevise opholdsstedets/institutionens overlevelseskraft: Det handler om at være parat til at ændre på f.eks. pædagogikker eller ledelsesstil hvis forhold i omverden peger på nødvendigheden heraf. Vores definition af kerneydelsen har den betydning for vores tilsyn, at vi over kalenderåret tilstræber at forholde os til at alle seks forpligtelser. Med afsæt i ovenstående, dvs. vores lovgrundlag og vores definition på faglig bæredygtighed, vil vi med vores tilsyn medvirke til at sikre, at der er et kvalitativt indhold i opholdet for stedets brugere. Vi vil sikre, at offentlige midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med godkendelsens rammer og vi vil støtte udviklingen af opholdsstederne og institutionerne, så de fortsat leverer en fagligt bæredygtig opgaveløsning. 2 Teoretisk afsæt Vi tager i vores tilsyn afsæt i forskellige teorier. Disse beskriver vi i publikationen her, da vores teoretiske afsæt har betydning for den måde hvorpå vores tilsyn udspiller sig. Teorierne udgør på den vis det perspektiv, som vi ser tilsynene i og ved at folde dem ud, kan vi give udenforstående en mulighed for bedre at forstå vores refleksioner. Helt grundlæggende udgør den tyske sociolog Niklas Luhmanns Systemteori vores overordnede teoriramme og vi vil i det følgende redegøre for et par af hans kernebegreber. 2.1 Luhmann Luhmann udviklede sin systemteori 11 med det sigte at beskrive det moderne samfunds kompleksitet. Luhmann beskriver det moderne samfunds sociale 11 Se bl.a. Luhmann, N. (2000): Sociale Systemer. Grundrids til en almen teori. København, Hans Reitzels Forlag A/S. 8

9 systemer som kommunikationssystemer, der baserer sig på forskellige logikker. På den måde illustrerer han, hvordan kommunikation, der handler om politik eller med hans ord, det politiske system kommunikerer på en helt særlig måde og har helt særlige kendetræk. På samme vis er der særlige træk, der kendetegner kommunikation om pædagogik, dvs. kommunikation i det sociale system som Luhmann kalder opdragelsessystemet. Med hans teori viser Luhmann i vores forståelse både, hvordan det kan være svært for forskellige systemer at kommunikere og nå til enighed med afsæt i deres vidt forskellige logikker eller koder. Samtidig viser han med sin teori netop hvordan forskellige systemer, med en opmærksomhed på de forskellige logikker, kan kommunikere. I forhold til vores tilsyn kommunikerer vi som embedsmænd overordnet i overensstemmelse med det politiske system 12. Samtidig tager konsulenterne der fører det pædagogiske tilsyn, i kraft af deres pædagoguddannelser og pædagogiske erfaring, også afsæt i opdragelsessystemet. På den måde kan flere kommunikationssystemer aktualiseres på samme tid og vi kan som kommunale embedsmænd kommunikere med de private opholdssteder og vores egne institutioner opgaveløsningen. Når vi er ude på de pædagogiske tilsyn betyder ovenstående, at vi især har interesse i, hvordan det enkelte opholdssted eller den enkelte institution så at sige kommunikerer om pædagogik og på, hvordan pædagogikken bringes i spil i praksis. Med Luhmann som overordnet teoriramme får vi også fokus på, at erkendelse og forståelse sker selvreferentielt i den enkelte organisation. Det betyder, at opholdsstedet eller institutionen forstår verden med afsæt i egen viden og tidligere oplevelser, erfaringer og erkendelser. I forlængelse heraf er dét, som opholdsstedet/institutionen finder sandt eller rigtigt også farvet af netop det steds historie og erfaringer. Det kan forekomme indlysende, men vi finder, at der er en god pointe i at holde os det for øje i vores tilsyn; det medvirker til at skærpe vores 12 Andersen,

10 nysgerrighed og vores respekt for det enkelte opholdssted eller den enkelte institution som noget særligt. For yderligere at kvalificere vores tilsyn arbejder vi også bevidst med Appreciative Inquiry, der er en metode til at fremme de ønskede sider ved en organisation. 2.2 Appriciative Inquiry David Cooperrider og Suresh Srivastva udgiver Appriciative Inquiry in organizational life i Her tænker man om organisationer, at de er stedet, hvor menneskelige relationer samles og at de derfor er levende og fulde af konstruktiv kapacitet. Appreciate betyder at værdsætte, at genkende det bedste i de mennesker og den verden der omgiver os, at bekræfte fortidens og nutidens styrker, succeser og potentialer; at opfange de ting, der giver liv til levende systemer samt at forøge værdi. Inquiry: at undersøge eller dykke ned i; at spørge til og at være åben i forhold til at se nye muligheder og potentialer. Cooperriders og Srivastvas mål er at undersøge, hvordan vi kan undersøge/dykke ned i en organisationseksistens på måder, der er af både økonomisk, menneskelig og økologisk betydning dvs. på måder, hvor man ved at stille de rette spørgsmål kan hjælpe mennesker med at opdage, drømme og forandre i retning af det bedst mulige. De rette spørgsmål er ubetinget positive forstået på den måde, at de fokuserer på opdagelse, drømme og design i stedet for på fejlfinding, diagnoser og kritik. Pointen hermed er, at organisationer ifølge forfatterne bevæger sig i den retning, som spørgsmålene guider dem. 13 Lokaliseret på: 10

11 I vores tilsyn kan Appreciative Inquiry ses i f.eks. måden, hvorpå vi konstruerer vores interviewguides 14 og, i forlængelse heraf, måden hvorpå interviewene ofte udspiller sig. I interviewguiden, som er vedlagt som bilag, fra et tilsyn med ledelsesfokus, ses, at spørgsmålene også cirkulerer omkring det, der virker og organisationens potentiale. Det er spørgsmål som Hvad er god ledelse, Hvilke målsætninger findes for afdelingen som god arbejdsplads, hvornår synes du at arbejdstilrettelæggelsen fungerer godt og hvad virker til at fungere for dine medarbejdere. I forlængelse heraf vil vi pointere at de vedlagte interviewguides skal ses som dynamiske dokumenter på den vis, at vi løbende tilpasser dem de enkelte interviewsituationer. Samtidig er det, jf. vores kontrolfunktion, af afgørende betydning, at vi i tilsynene har øje for det, der ikke bliver sagt eller som ikke lige er til at se. Nævnes forældresamarbejde til eksempel ikke eller kan det være svært at se, hvordan den unges kontakt til/inklusion i det omkringliggende samfund støttes, vil vi have fokus derpå. Her drager vi igen nytte af egne erfaringer fra pædagogiske praksisser. I forhold til det at anvende interviews i vores tilsyn, er en vigtig pointe igen vores systemteoretiske afsæt. Som tidligere nævnt, opdeler Luhmann verden i systemer og på den vis er det enkelte interview i hans teoretiske perspektiv et særligt, lukket system, hvor man så at sige iagttager praksis udefra. Det betyder for vores tilsyn at vi er bevidste om, at det enkelte interview farves af hvem vi er til stede, hvordan vi taler om tingene og som følge heraf, hvad der virker meningsfuldt i lige denne kontekst. På den måde bliver interviews situationer, hvor vi taler om praksis og hvor praksis farves af hvem, der fortæller og hvad de gerne vil have frem. Derfor er det så vigtigt at vi, når vi er ude på tilsyn, gør det klart, at den egentlige analyse af interviewet først foretages efter interviewet, når vi lytter til optagelserne og gennemgår vores noter. På samme vis understreger vores forståelse af interviews vigtigheden af, at vi også kommer på tilsyn når de unge er til stede så vi ser praksis og ikke bare taler om det. 14 Flere interviewguides er vedlagt som bilag 11

12 3 Tilsyn i praksis i Silkeborg Kommune 3.1 Socialfagligt team I Silkeborg Kommune fører flere afdelinger tilsyn. Denne skrivelse omhandler alene Familiesektionen, hvor tilsynsopgaven er placeret ved det socialfaglige team. Opgaven med tilsynene er organiseret på flere konsulenter i teamet (det pædagogiske tilsyn, det økonomiske tilsyn og godkendelser). På den vis er der mange perspektiver på samme opholdssted, hvilket fører flere fordele med sig. For det første varetager den enkelte konsulent opgaver i henhold til dennes specifikke kompetencer. For det andet kan vi indbyrdes i teamet udfordre hinanden på faglighed, objektivitet og læring, idet vi løbende kan drøfte vores opgave omkring tilsynene. Dette foregår både i den daglige kontakt på kontoret og på vores teammøder, hvor vi også drøfter vores indsatsområder for de kommende tilsyn. For det tredje har vi den mulighed, at vi som team kan udfylde forskellige roller i forhold til de forskellige opholdssteder og institutioner. Herved kan vi undgå at den tilsynsførende konsulent også fungerer som udviklingskonsulent i samme organisation. For det fjerde er det, at føre tilsyn en myndighedsopgave, hvilket i det lange løb kan være opslidende hvis det er en medarbejders eneste opgave. Derfor har de socialfaglige konsulenter andre opgaver ved siden af det, at føre tilsyn. Tanken er, at de varierede arbejdsopgaver kan medvirke til, at den enkelte medarbejder bevarer og udvikler interesse, motivation og engagement i forhold til også at varetage myndighedsopgaven. Hos den enkelte tilsynsførende lægges der fra ledelsens side stor vægt på, at vedkommende er interesseret, nysgerrig og fagligt stærk. Det indebærer, at konsulenterne skal mestre appreciative inquiry/at arbejde i en anerkendende tilgang og de skal være fortrolige med og have kendskab til det fagområde, de træder ind i. Derfor er det en væsentlig pointe at konsulenterne, der fører det pædagogiske tilsyn er uddannede pædagoger. På den måde supplerer vi vores teoretiske afsæt med konsulenternes viden om pædagogiske teorier og metoder samt anvendelsen af disse i den pædagogiske praksis. 12

13 Dertil skal konsulenterne udvise en ærlighed og troværdighed omkring den dagsorden, de går ud med i tilsynet. Det vil sige en åbenhed omkring både myndigheds- og udviklingsaspektet i relationen mellem de tilsynsførende og opholdsstederne og institutionerne. På den måde ønskes det at konsulenterne træder respektfuldt og så fordomsfrit ind i organisationerne som muligt. Dernæst skal konsulenterne have en evne til at høre og se det, der ikke bliver sagt og som ikke bringes ind i interviewet. Forskellighederne mellem de socialfaglige konsulenter medvirker endvidere til at sikre at vi kan behandle de forskellige institutioner ens ved at behandle dem forskelligt. 3.2 Tilsynenes form Der føres tre årlige tilsyn på de private opholdssteder 2 anmeldte og et uanmeldt. På private opholdssteder med mange afdelinger føres minimum 2 tilsyn pr. afdeling. På Silkeborg Kommunes egen institutioner føres der to årlige tilsyn. Årsagen til denne forskel skal findes i dels, at tilknytningen mellem det socialfaglige team på forvaltningen og kommunens egne institutioner er tættere i kraft af ledernetværk, dels at budgetterne administreres fra forvaltningen. I forhold til de private opholdssteder har Silkeborg Kommune ud over tilsynene ingen reference til dem. Derfor er det desto vigtigere at komme på tilsyn tre gange over året, da den hyppige kontakt er vores bedste mulighed for at indgå i en tæt og ordentlig dialog med opholdsstederne. 3.3 Tilsynsførendes rolle ved tilsyn i praksis Tilsyn i praksis, det vil sige tilsyn, hvor tilsynsførende følger praksis på opholdssted eller institution i fire-seks timer, fordrer at tilsynsførende er bevidst om egen rolle og funktion, herunder formålet med de iagttagelser der gøres. Vores rolle og funktion som tilsynsførende bærer præg af dels vores tilhørsforhold, dvs. at vi repræsenterer kommunalbestyrelsen, dels af vores uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde. At vi repræsenterer kommunalbestyrelsen bevirker at vi, når vi står i tilsynet, ikke agerer som pædagoger, der tilstræber at etablere en pædagogisk relation til stedets unge. I stedet er vi iagttagere af praksis. Iagttagere, der fokuserer på, om 13

14 det enkelte opholdssteds/den enkelte institutions pædagogik og metodevalg som beskrevet i godkendelsen, faktisk er at se i praksis. At vi samtidig er pædagoger og har erfaringer som medarbejdere på døgninstitutioner og på opholdssteder bruger vi i en bevidsthed om, at vi ved vores blotte tilstedeværelse, netop den dag på netop det sted, også er deltagere i praksis og at vi påvirker netop dette system. Det vil sige at vi er bevidste om, hvilke relationer vi indgår i, samt om, hvordan vi etablerer og afslutter dem. De unge skal ikke bære noget ansvar for vores tilstedeværelse. Dertil aktualiseres vores pædagogfaglighed netop i iagttagelserne. Vi fokuserer på de forskellige relationer på stedet, ung til ung, voksen til ung, voksen til voksen. Dette ud fra den socialpædagogiske betragtning at det bl.a. er det samlede kompleks af relationer på et givent opholdssted eller institution, der har betydning for den unges udbytte af opholdet dér. Vores iagttagelser af praksis fører, i lyset af vores pædagogfaglighed, til tolkninger af praksis. Til eksempel kan følgende iagttages på et praksistilsyn: Fire teenage-drenge og den ene kæreste er samlet om aftenbordet med to pædagoger og tilsynsførende. Et stykke inde i måltidet bemærker en pædagog; Vi skulle have gæster hver aften, så pænt som I opfører jer. Drengene smiler og spiser videre. Ovenstående er nærmest faktuelle iagttagelser. Tilsynsførende tolker ud fra denne situation bl.a. at: 1. De unge vil gerne give et godt indtryk af stedet 2. De handler normalt anderledes ved spisebordet; med afsæt i tilsynsførendes erfaringer tolkes det derhen, at stemningen kan være mere højrøstet. 3. Pædagogen vil gerne vise drengene, at det er ok at de handler som de plejer, de behøver ikke tage hensyn til tilsynsførendes tilstedeværelse. 4. Pædagogen vil gerne vise tilsynsførende, at dette ikke er normen til hverdag, hvilket tilsynsførende tolker som åbenhed omkring praksis. Disse iagttagelser og tolkninger relateres derpå til stedets godkendelse i perspektivet; er det beskrevne at se i praksis. 14

15 3.4 De interviewbaserede tilsyn De interviewbaserede tilsyn varer på både kommunale institutioner og på de private opholdssteder i udgangspunktet fire timer. De er ofte delt op i hhv. et interview med ledelsen på stedet og et interview med gerne to medarbejderrepræsentanter. Hensigten hermed er at iagttage, hvorvidt der kan siges at være overensstemmelse i de to fortællinger vi får fra hhv. ledelse og medarbejdere. Dertil skal vi, jf. Barnets Reform, aflægge uanmeldte tilsyn. Vores tanke er, at hvis relationen mellem opholdssted/institution er på plads, opholdsstedet/institutionen ved, at vi kan komme uanmeldt og vi dertil har demonstreret ordentlighed i vores tilgang på den vis, at vi behandler oplysninger med fortrolighed og er faglige i vores tilgang, så kan vi også træde uanmeldt ind i institutionerne/opholdsstederne, uden at det bliver for akavet. Ved det første tilsyn i kalenderåret baseres interviewene på en generel interviewguide. Her kommer vi omkring de forskellige områder, som vi mener udgør kerneydelsen. Efter tilsynet gennemgår vi hjemme interviewet. Vi optager interviewene på mp3- filer, alternativt skriver den ene konsulent et referat under interviewene. Gennemgangen af interviewet foregår, som tilsynet generelt, i en anerkendende tilgang. Det vil sige, at vi i vores efterfølgende diskussion kigger på det, der virker. Samtidig har vi også øje for ting, der undrer os eller ting som vi, jf. vores myndighedsopgave, finder det nødvendigt at udforme en anbefaling eller en påtale på baggrund af. Det vil være ting der ligger i institutionens eller opholdsstedets nærmeste udviklingszone. F.eks. kan ét barn i vores optik optage for stor en del af medarbejdernes tid og kræfter i forhold til den resterende børne - og ungegruppe. Eller det kan være, at vi anbefaler at skriftlighed og dokumentation af det pædagogiske arbejde skærpes, så transparens og tydelighed omkring den pædagogiske praksis er klar. Herpå udarbejder vi årsrapporten. Her er hensigten, at vi så objektivt som muligt beskriver, hvad der bliver sagt i interviewet og at vi er tro overfor de oplysninger vi bliver givet. I vores resume og vurderingsafsnit findes vores observationer og anbefalinger til institutionerne/opholdsstederne. Det afsnit skal altså betragtes som 15

16 vores fortolkning af interviewet. Overordnet er vores fokus på dialog frem for rapportskrivning, hvorfor rapporterne ikke er mere end ca. 7 sider lange. Når årsrapporten er færdig sendes den til institutionen eller opholdsstedet til partshøring, hvorefter stederne har mulighed for at svare på vores skrivelse i løbet af ca. 14 dage. Når/hvis vi modtager et svar, retter vi eventuelle faktuelle fejl i rapporten. Er der tale om divergerende forståelser af interviewet eller lignende, vedlægger vi opholdsstedets/institutionens svar i notatform. Når det er gjort, sendes den endelige rapport ud til opholdsstedet/institutionen. Hvad angår de resterende tilsyn, vurderer de tilsynsførende fra gang til gang hvilket fokus, der skal lægges. Her har vi de fire/fem områder i kerneydelsen for øje og hensigten er, at komme omkring dem i løbet af året. Vi har til de resterende tilsyn udformet forslag til interviewguides 15. I vores bestræbelser på at behandle institutionerne og opholdsstederne ens ved at behandle dem forskelligt, opfatter vi guiderne som dynamiske og vi tilpasser dem det enkelte tilsyn. Lykke Kolby Stengaard Leder af det socialfaglige konsulentteam Familiesektionen Silkeborg Kommune 15 Se bilagene 16

17 4 Litteraturliste Andersen, N.Å. (2001): Politisk administration. I: Dyrberg, T.B.; Hansen, A.D. og Torfing, J. (2001): Diskursteorien på arbejde (s ). Frederiksberg C, Roskilde Universitetsforlag/Samfundslitteratur. Brøndum, A. (2004): Hvad er faglig bæredygtighed? Papertil præsentation på den XIII Nordiske Kommunalforskerkonference i Oslo d november Lokaliseret den 12 marts 2008 på: Ejrnæs, M. (2006): Undersøgelsens teori og metode. I: Faglighed og tværfaglighed (s ). København K, Akademisk Forlag. Habermas, Jürgen (1981/1996).): Teorien om den kommunikative handlen. Uddrag. Ålborg Universitetsforlag (1981/1996). Harbo, L.J. (2008): Faglig bæredygtig ledelse og organisation i nyopstartede socialpædagogiske institutioner i lyset af Luhmanns Systemteori. København NV, Speciale ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Harste, G. (1994): Bæredygtighed naturens, argumentationens eller samfundsorganisationens? Århus, Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2004a): Kommunalreformen de politiske aftaler. Hentet d på: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2004b): Hovedbetænkningen. Strukturkommissionens Betænkning, nr.1434, januar København K, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Jensen, B.E. (2007): Første nærlæsning: En videnskabsteoretisk lærebog, Anden nærlæsning: En uddannelsespolitisk redegørelse og Fjerde nærlæsning: Et fagligt 17

18 udredningsarbejde. I: Fag og faglighed et didaktisk morads (s ). København NV, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. KL og Danske Regioner (2006): Vejledning og godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. Lokaliseret d på world wide web: 8b9739b953d6.doc#_Toc Luhmann, N. (2000): Sociale systemer. Grundrids til en almen teori. København, Hans Reitzels Forlag A/S. Madsen, A.L. (2010): Orientering om ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform). Departementet, København K. Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J. (1993): Overgang til et bæredygtigt system. I: Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J. (1993): Hinsides grænser for vækst (s ), Copenhagen, Gyldendalske Boghandel. Mortensen, J.B.; Andersen, P. (2001): Introduktion. I: Andersen, P.; Mortensen, J.B.; Nielsen, H.Ø. (2001): Bæredygtighed, økonomi og velfærd (s. 9-28). Århus C, Det strategiske miljøforskningsprogram. World Commission on Environment and Development (1987): Mod en bæredygtig udvikling. I: Vores fælles fremtid. Brundtland kommissionens rapport om miljø og udvikling (s.51-73). Skive, FN-forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke. 18

19 5 Bilagsoversigt a. Interviewguide for det indledende tilsyn (et til medarbejdergruppen og et til lederne) b. Interviewguide med fokus på ledelse og organisering (et til lederne og et til medarbejderne) c. Interviewguide til tilsyn med fokus på målgruppe og pædagogik. d. Standarder og servicemål for tilsyn med opholdssteder for anbragte børn og unge. e. Standarder for det økonomiske tilsyn på de private opholdssteder. f. Magtanvendelse - Vejledning til medarbejderne i SFT 19

20 a. Tilsynsskema Interviewguide til medarbejdergruppen Den pædagogiske praksis for tilbuddets børn, unge og familier Målgruppen Hvad karakteriserer den gruppe af børn/ unge eller familier, som I har indskrevet pt.? Alder, køn, problemstillinger Det pædagogiske arbejde Tilbuddets generelle målsætninger, afdelingsvise målsætninger (forskellige behov/målgrupper) Hvordan arbejder I med jeres målsætning? Hvordan bliver målsætningen brugt i det daglige arbejde? Visitering Hvordan er jeres visitationsprocedurer? Pædagogiske prioriteringer Tilbuddets pædagogiske fokusområder, teoretisk orientering og pædagogiske 20

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012

Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012 NOTAT Redegørelse for det generelle tilsyn med opholdssteder og døgninstitution 2011/2012 Notatet indeholder Indledning Lovgrundlag Indhold i tilsynet metoder - procedure Konklusion Forundersøgelse af

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder og døgninstitutioner jf Lov om Social Service 66 og 67 samt (familiebehandlingssted 107 og 109)

NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder og døgninstitutioner jf Lov om Social Service 66 og 67 samt (familiebehandlingssted 107 og 109) Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn på opholdssteder

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børneliv. Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneliv Nøddevej 13, Sunds Tom Facius Madsen

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag/ gældende regler på området...3 Formål med tilsyn...3 Eksterne tilsynsmyndigheder...4 Overordnede principper for

Læs mere

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2

1. LOVGRUNDLAG Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:... 2 Opdateret juli 2011. Administrationsgrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for det generelle driftsorienterede tilsyn med private og kommunale tilbud omfattet af eksternt socialfagligt tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

KR Rådgivning. Kontrakt. Randers Kommune Familieafdelingen

KR Rådgivning. Kontrakt. Randers Kommune Familieafdelingen KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Randers Kommune Familieafdelingen Kontrakt Gennemførelse af anmeldte og uanmeldte tilsyn på børn og ungeinstitutioner samt Krisecentret for voldsramte

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg på Stendyssehaven.

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Det driftsorienterede, generelle tilsyn med: Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler Det konkrete tilsyn med: Anbragte børn

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere