Bilag - Projekt Hus. Formål og baggrund...2. Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag - Projekt Hus. Formål og baggrund...2. Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4"

Transkript

1 Bilag - Projekt Hus Indholdsfortegnelse Formål og baggrund...2 Baggrund og målsætninger med Projekt Hus... 2 Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4 Oversigt over honorarrammer for temagrupper... 4 Repræsentantskab og forretningsudvalg...4 Sekretariat...5 Temagrupper...5 Temagruppernes deltagere... 6 Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter... 9 TEMAGRUPPENS KOMMISSORIUM...9 Informationen i dette bilag er uddrag fra Projekt Hus' WEB-side: med undtagelse af afsnittet vedrørende "Budget og finansiering", som er uddrag fra rapporten: Projekt Hus - dobbelt værdi til halv pris, Bolig- og Byministeriet, April 1998 og dokumentet: Projekt Hus - Fælles udbudsbetingelser vedrørende konsulentbistand til temagrupper, Projekt Hus Sekretariatet, 16. juni SIDE 1

2 Formål og baggrund Formål: "Dobbelt værdi til halv pris" Målet med PROJEKTHUS er, at det om 10 år er muligt at opføre byggeri af samme standard som vellykkede byggerier, men til den halve pris. Samtidig skal 2009-byggerierne ramme efterspørgslen blandt brugergrupperne så præcist, at de repræsenterer dobbelt værdi i forhold til de udvalgte byggerier fra Alle udviklingsorienterede virksomheder både bygherrer, rådgivere, udførende og producenter - indbydes til at være med. PROJEKTHUS er et af initiativerne i "By- og Boligministeriets Byggepolitiske Handlingsplan 98". Projektet skal ud fra helhedsbetragtninger bidrage til at effektivisere byggeriet og samtidig forbedre kvaliteten såvel teknisk som arkitektonisk. Arbejdet sigter på at: udvikle værktøjer og metoder der kan klarlægge efterspørgslen, styrke bygherrerollen, udvikle overordnede ledelsesprocesser, effektivisere produktionen kvalitetsudvikle byggeriets produkter med øget vægt på brugerkrav, industrialisering og totaløkonomiske vurderinger. Af hensyn til det videre udviklingsarbejde prioriteres resultaternes målelighed og dokumentation meget højt. I Erhvervsfremme Styrelsens analyse af Bygge- og Boligområdet fra 1993 anføres at området beskæftiger personer, tegner sig for 10 pct. af den samlede værditilvækst og står for en eksport på ca. 25 mia. kr. årligt. En markant forbedret produktivitet vil derfor have stor betydning for den økonomiske udvikling. Det skal fremhæves, at produktivitetens udvikling på bygge- og boligområdet har ligget betydeligt under udviklingen i andre fremstillingserhverv i de seneste 25 år. Baggrund og målsætning for projekt hus er detaljeret beskrevet i et notat af Baggrund og målsætninger med Projekt Hus Baggrund I april 1998 udgav By- og Boligministeriet rapporten PROJEKT HUS - dobbelt værdi til halv pris med undertitlen "et udviklingsprogram til et spring fremad i dansk byggeri". Rapporten giver en kort beskrivelse af byggeriets rolle i samfundet og behovet for udvikling. Endvidere redegøres kort for de seneste udviklingsinitiativer, der er udgangspunktet for PROJEKT HUS. Eksempelvis Det nye Etagehus, FRI s "Dobbelt op", Proces- Produktudvikling i Byggeriet (PPB) samt Projekt Renovering. På dette grundlag opstilles et program for PROJEKT HUS med to hovedindsatsområder: En styrkelse af bygherresiden for at lade efterspørgslen slå stærkere igennem, samt en øget industrialisering for at fremme byggeriets produktivitet. Det nævnes endvidere, at drivkraften i PROJEKT HUS skal være en række byggeopgaver, og at de statslige bygherrer har en vigtig rolle at spille her. Med de valgte hovedindsatsområder ligger PROJEKT HUS på linie med andre landes bestræbelser på at udvikle byggeriets produktivitet. Se nærmere i Bilag D. PROJEKT HUS skal gennemføres i to faser: En Forberedelsesfase på ét til to år med en glidende overgang til en gennemførelsesfase. Gennemførelsesfasen har en varighed på 10 år. SIDE 2

3 I forberedelsesfasen skal idégrundlaget for PROJEKT HUS konkretiseres gennem arbejde i et antal temagrupper. Der er foreslået 10 temagrupper, hvoraf de første 3 vedrører bygherrerollen, de 3 næste byggeriets industrialisering og de 4 sidste er tværgående temagrupper. Det er samtidig foreslået, at temagrupperne sammensættes, så de rummer repræsentanter for virksomheder (med egen interesse i udnyttelse af resultaterne), ekspertise vedrørende de enkelte temaer samt analyse- og sekretariatsbistand. Aktiviteterne i gennemførelsesfasen omfatter udviklingsprojekter vedrørende byggeriets processer og produkter, samt udviklings- og demonstrationsbyggerier udsprunget af de centrale udviklingstemaer. BUR s debatdag i efteråret 1998 om styrkelse af den professionelle bygherre, ATV s rapport fra januar 1999 om byggeriet i det 21. århundrede samt erfaringer fra PPB-programmet og Projekt Renovering peger alle i samme retning: Der er behov for PROJEKT HUS som et 10-årigt program med fokus på brugerne/bygherrerollen og på industrialisering. PROJEKT HUS skal på den måde fungere som en platform for gennemførelse af mange af de idéer - og en videreførelse af de resultater - der er kommet tilveje i disse initiativer. By- og Boligministeriet har på denne baggrund bedt SBI om at udbygge beskrivelserne af de 10 temagruppers arbejde i form af et sæt forslag til kommissorier. Målsætningen for PROJEKT HUS Der er ved udarbejdelse af kommissorierne lagt vægt på, at der sættes mål for, hvorledes de forskellige temagruppers udviklingskoncepter skal bidrage til opfyldelse af den overordnede målsætning for programmet. "Dobbelt værdi til halv pris" er således strammet op fra at være et slogan til en konkret målsætning. Både værdi og pris hænger snævert sammen med bygningernes og rummenes kvaliteter, eksempelvis svarende til forskellige niveauer for standarden vedrørende: Størrelse (arealer) Indretning (funktion, volumen, udstyr, fleksibilitet) Velvære (indeklima, lys, uforstyrrethed, oplevelse) Finesse (design, materialer, finish) Drift (pålidelighed, vedligehold, rengøring, energiforbrug) Værdi er en individuelt oplevet størrelse, der afspejler hvorvidt målgruppen værdsætter et byggeris kvaliteter. Udfordringen er her at vælge præcis de rigtige niveauer for standarden til at tilfredsstille specifikke brugergruppers efterspørgsel bedst muligt under givne økonomiske rammer. Værdien måles ved markedsundersøgelser. Pris er en tilstræbt objektiv størrelse, der afspejler ressourceforbruget ved opførelsen af det pågældende byggeri. Udfordringen er her at udvikle produkter og processer, så de efterspurgte kvaliteter billiggøres. Prisen vurderes ved sammenligning med prisen på tilsvarende byggerier, idet der korrigeres for de aktuelle niveauer for standarden. Dette kan gøres ved hjælp af nøgletal. Med udgangspunkt i nogle vellykkede 1999-byggerier (referencebyggerier) kan målsætningen for PROJEKT HUS formuleres således, at det efter 10 år skal være muligt: at opføre nye byggerier i samme standard som referencebyggerierne, men til den halve pris, samtidig med at der ved det nye, lave prisleje kan opføres byggerier, der rammer specifikke brugergruppers efterspørgsel så præcist, at de repræsenterer dobbelt værdi i forhold til referencebyggerierne. Målelighed og dokumentation af resultaterne prioriteres højt af hensyn til styring og fortsat skærpelse af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. På den måde lægges op til, at kernen i PROJEKT HUS bliver styring på effekten af udviklingsarbejdet. SIDE 3

4 Udviklingsbyggerier Udviklingsbyggerier under PROJEKT HUS kan baseres på resultaterne af temagruppernes arbejde; men kan også baseres direkte på koncepter udviklet i andre sammenhænge. Når et udviklingskoncept er modent til at indgå i et udviklingsbyggeri, formuleres specifikke delmål for den aktuelle byggesag. Disse delmål formuleres dels i forhold til PROJEKT HUS overordnede målsætning, dels i forhold til indikatorer, der tidligt kan vise, hvorvidt udviklingskonceptet fører til de tiltænkte resultater. Indikatorerne kan eksempelvis dreje sig om, hvorvidt byggeriet værdsættes (kø for udlejning, markedsleje o.s.v.) eller om der er opnået forbedret produktivitet (timeforbrug, realiseret akkordløn, industrialiseringsgrad, mangler o.s.v.). Under byggesagerne opsamles de nødvendige data for evaluering af, om målene er nået. Dette kan af virksomhederne anvendes i styringen af den enkelte byggesag, og kan i form af overordnede nøgletal anvendes ved sammenligning med andre udviklingsbyggerier under PROJEKT HUS. De første udviklingsbyggerier tænkes tidligt bragt ind under PROJEKT HUS - netop i form af afprøvning af allerede tidligere modnede koncepter og med henblik på at fremskaffe nøgletal mv. til dokumentation af udgangspunktet for PROJEKT HUS. Budget og finansiering PROJEKT HUS skal primært finansieres gennem den indre dynamik, der skabes i byggerierne i tilknytning til projektet. Der er dog brug for eksterne midler til at drive sekretariatet (tre sagsbehandlere med sekretærassistance), til ekspertbistand til temagrupperne og til et internationalt netværk for videnhjemtagning. Det forventes at sektoren selv bidrager. Det gælder ubetalt deltagelse og arbejde i temagrupperne, samt - og især - den ubetalte egenindsats, som virksomhederne investerer i implementering af de koncepter, der indgår i udviklingsbyggerierne. Endelig forventes industrien selv at investere i udvikling af nye komponenter, hvor der kan påvises et erhvervsøkonomisk grundlag herfor. Nogle af de omtalte investeringer forventes støttet gennem kommercielle udviklingskontrakter. PROJEKT HUS skal endvidere søge at tiltrække andre midler. Projekt Hus - dobbelt værdi til halv pris, Bolig- og Byministeriet, April 1998 Oversigt over honorarrammer for temagrupper Temagruppe Formand Maksimal budgetramme for konsulentbistand 1. Huse med dobbelt værdi for Adm, Jesper Nygaard bruger KAB Kr Bygherrens udbud og valg af Byggechef Palle Adamsen samarbejdspartnere Lejerbo Kr Rådgiverydelser og Kontorchef Tom Flemming Nielsen incitamentsaftaler Forskningsministeriets Byggedirektorat Kr Industrielle processer Divisionsdirektør Peter Henningsen Højgaard & Schultz A/S Kr Nye byggekomponenter Projektkoordinater Peter Ejler Skanska Jensen A/S Kr Virksomhedssamarbejde og Direktør Bent Frank byggepladssamarbejde Forsvarets bygningstjeneste Kr Arkitektonisk helhedssyn Arkitekt m.a.a. Gøsta Knudsen Arkitektskolen i Århus - 8. Rammebetingelser Kontorchef Niels Hesseldahl Kommunernes Pensionsforsikring A/S Kr Videngrundlag Direktør Niels Sandahl-Sørensen EJ Badekabiner Kr Kvalitetsstyring af Direktør Michael Frisch-Jensen udviklingsprojekter/nøgletal DAB - Projekt Hus - Fælles udbudsbetingelser vedrørende konsulentbistand til temagrupper, Projekt Hus Sekretariatet, 16. juni Repræsentantskab og forretningsudvalg By- og boligministeren har udpeget følgende repræsentantskab bestående af repræsentanter for bygherrer, udførende entreprenører og håndværkere, rådgivende arkitekter og ingeniører, byggevareproducenter og organisationer til ledelse af projekt hus (Forretningsudvalget er markeret med [F]): [F] Udviklingsdirektør Rud Werborg, By- og Boligministeriet (formand) Adm. direktør Niels Otto Andersen, Skanska Jensen A/S SIDE 4

5 Professor Mogens Myrup Andreasen, DTU [F] Direktør Jan Bendix, Sant og Bendix Direktør Knud Bonde, Kamstrup A/S Direktør Helen Christensen, EMCON A/S Rådg.Ing. [F] Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste Direktør Lars Ole Hansen, Forskningsministeriet Udviklingschef Torben Hansen, Danogips A/S [F] Direktør Anders Kretzschmar, Erhvervsfremme Styrelsen Kontorchef Preben Kristensen, Miljøstyrelsen Arkitekt MAA/PAR Marianne Ingvardtsen, Marianne Ingvardtsens Tegnestue Forskningschef Jesper Bo Jensen, Institut for Fremtidsforskning Ejendomsinvesteringschef Henrik Kolind, Kommunernes Pensionsforsikring A/S Arkitekt MAA/PAR Bo Bøje Larsen, Henning Larsens Tegnestue [F] Direktør Hans Jørgen Larsen, Statens Byggeforskningsinstitut Økonom Bent Madsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Planlægningschef Karen Mosbech, Slots- og Ejendomsstyrelsen Informationschef Jonas Møller, Byggeriets Arbejdsgivere [F] Direktør Jørgen Nue Møller, Gl. Dok Direktør Lars Jørgen Nielsen, Håndværksrådet Direktør Jesper Nygård, KAB Bygge- og Boligadministration Direktør Keld Fuhr Pedersen, Mancon, Formand for BUR) Udviklingschef Jens Lund Pedersen, H+H Industri A/S Formand Bjarne Rundbjerg, SID Anlæg og Byg Kontorchef Lisbeth Snoager Sloth, SBS Byfornyelse Afdelingsleder Lisbeth Søndergaard, Rambøl [F] Teknisk chef Lone Møller Sørensen, Velux A/S Kontorchef Ulf Tvenstrup, Energistyrelsen Direktør Jørgen Vorsholdt, Højgaard & Schultz A/S Sekretariat Driften af aktiviteterne i projekt hus varetages af et sekretariat, som blandt andet skal: sikre sammenhængen i projekterne, støtte etablering og fremdrift af temagrupper, medvirke ved aftaler om udviklingsbyggerier, sikre afrapportering og evaluering af forsøg, sammenfatte og formidle resultaterne. Sekretariatet kan kontaktes på Leder af sekretariatet er civilingeniør Jesper Frøbert Jensen Temagrupper Temagrupper I PROJEKT HUS adskilles konceptudviklingen fra den senere afprøvning i udviklingsbyggerier. PROJEKT HUS sætter i de første år målrettet ind på at skabe udvikling inden for følgende temaer: 1. Huse med dobbelt værdi for bruger 2. Bygherrens udbud og valg af samarbejdspartnere 3. Rådgiverydelser og incitamentsaftaler 4. Industrielle processer 5. Nye byggekomponenter 6. Virksomhedssamarbejde og byggepladssamarbejde 7. Arkitektonisk helhedssyn 8. Rammebetingelser 9. Videngrundlag SIDE 5

6 10. Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Heraf vedrører de første tre temaer bygherrerollen, de næste tre byggeriets industrialisering; medens de sidste fire er tværgående temaer. For hvert tema etableres en temagruppe, der får ansvaret for konceptudviklingen ud fra følgende principper: a) Gruppernes arbejde skal føre til et antal konkrete produkter i form af metoder, aftalekoncepter, produkt-, proces- og ydelsesbeskrivelser osv. klar til direkte anvendelse i udviklingsbyggerier eller som grundlag for kommerciel udvikling b) Produkterne skal rumme en klart specificeret, potentiel effekt i form af bidrag til opfyldelse af PROJEKT HUS' målsætning c) Summen af disse bidrag skal rumme hele PROJEKT HUS' målsætning d) Effekten af produkterne skal kunne følges ved måling på nøgletal fra udviklingsbyggerierne under PROJEKT HUS. e) De tværgående temagruppers udviklingsarbejde skal føre til produkter, der kan benyttes som referencer af de øvrige temagrupper, som grundlag for styring af udviklingsprojekter eller som beslutningsgrundlag for senere initiativer. Temagrupperne bemandes med repræsentanter fra de bygherrer og virksomheder, som er interesserede i selv at anvende resultaterne. Hver temagruppe støttes med konsulentassistance. Konsulenterne er udvalgt efter forudgående projektkonkurrencer herom, hvor de bl.a. har konkurreret på deres: vision for temagruppens produkter begrundet perspektivering af disse produkter På denne måde søges at inddrage alle lovende idéer i sektoren. Temagruppernes deltagere Det er et særkende for PROJEKT HUS, at udviklingsarbejdet skal tage udgangspunkt i efterspørgselssiden. Dette gælder også arbejdet i temagrupperne, hvor der lægges stor vægt på, at betydende bygherrer vil præge arbejdet i retning af at nå resultater, som de selv finder interessante til brug i fremtidige byggesager. Heri ligger også en forventning om, at disse bygherrer vil fortsætte udviklingsforløbet i eget regi. PROJEKT HUS - medlemmer af temagrupper Temagrupperne omfatter allerede nu omkring 130 medlemmer og skal i den kommende tid suppleres med medlemmer fra arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer m.fl., så alle byggeriets parter bliver godt repræsenteret i det kommende udviklingsarbejde. PROJEKT HUS har valgt at vente med at inddrage medlemmer fra denne kreds af virksomheder til efter den netop afsluttede konkurrence om konsulentydelserne til en række af temagrupperne, fordi det i høj grad har været virksomheder fra samme kreds, der har deltaget i konkurrencen. Temagruppe 1: Huse med dobbelt værdi for bruger Adm.dir. Niels Andersen, Byfornyelsesselskabet Danmark Direktør Bent Fjord, Realkredit Danmark Planner Jørgen Duus Hansen, Bates a/s Underdirektør Tomas Jandorf, PFA Byg Projektchef Jens Krusaa, TK Development Statsaut. ejd.mgl. Mette Lykken Informationschef Jonas Møller, Byggeriets Arbejdsgivere Direktør Jørgen Nue Møller, Dansk Arkitektur Center Direktør Jesper Nygård, KAB Bygge- og Boligadministration (formand) Arkitekt m.a.a. Mathilde Petri Direktør Peter Snabe, Boligfonden Kuben Udviklingsdirektør Rud Werborg, By- og Boligministeriet SIDE 6

7 Forskningschef Jesper Bo Jensen, Instituttet for Fremtidsforskning Temagruppe 2: Bygherrens udbud og valg af samarbejdspartnere Byggechef Palle Adamsen, Lejerbo (formand) Chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet Projektchef Jens Lind, Skanska Øresund Direktør Søren Elster, Skanska Øresund Direktør Mogens Hansen, Danske Entreprenører Ejendomschef Svend Hove, Post Danmark Ejendomme Juridisk Konsulent Michael Jacobsen, Byggedirektoratet Afdelingschef Klaus Nannestad, Forsvarets Bygningstjeneste Chefarkitekt Søren Tang Ørnebjerg, KAB Arkitekt m.a.a. Marianne Ingevartsen Områdechef Max Karlsson, Rambøll adm. direktør Flemming Nielsen, NCC Chefrådgiver Finn Heltberg, Carl Bro A/S Temagruppe 3: Rådgiverydelser og incitamentsaftaler Ingeniør Jan D. Christiansen, Forsvarets Bygningstjeneste Projektkoordinator Niels Arne Jensen, Kbh's Uddannelses- og Ungdomsforv. Kontorchef Tom Flemming Nielsen, Byggedirektoratet (formand) Funktionschef Steen Pedersen, Novo Nordisk Engineering Teknisk chef Jesper Rasmussen, Boligselskabet AKB Kontorchef Helle Søeberg, DSB Byggeadministration Arkitekt m.a.a. Birte Rørbæk, Rørbæk og Møller Sektorleder Christian Listov-Saabye, Moe & Brødsgaard Afdelingsleder Preben Hillebro, Hoffmann & Sønner Direktør Jesper Lund, KHR Arkitekter Afdelingsleder Phyllis Hjelmdal Larsen, Cowi Temagruppe 4: Industrielle processer Sektionschef Jørgen Baadsgaard-Jensen, Dansk Teknologisk Institut Kurt Emil Eriksen, VELUX A/S Divisionsdirektør Peter Henningsen, Højgaard & Schultz A/S (formand) Projektleder Jesper Kærn, KAB Afdelingsarkitekt Torsten Lybech, Forsvarets Bygningstjeneste Professor Mogens Myrup, Danmarks Tekniske Universitet Adm. direktør Freddy Strand, Anco Træ A/S Adm. direktør Ole Ulldal, Botica Entreprise Afdelingsingeniør Finn A. Hansen, Carl Bro A/S Temagruppe 5: Nye byggekomponenter Produktionschef Claus Carstensen, Lind & Risør A/S SIDE 7

8 Direktør Jørgen Enevold, SEMCO Niels Henrik Findsen, VELUX A/S Kontorchef Per Grydgård, Kapital Service Direktør Knud Erik Matz, Dansk Boligselskab Afdelingschef Knud Sthyr, Skanska Jensen A/S (formand) Arkitekt m.a.a. Bo Boje Larsen, Henning Larsens Tegnestue Projektingeniør Lars Rom Jensen, Carl Bro A/S Ark. konsulent: Arkitekt m.a.a. Finn Selmer, Selmer & Lydolph Temagruppe 6: Virksomhedssamarbejde og byggepladssamarbejde Afdelingschef Søren Peter Bjarløv, Københavns Amt, Byggeafdelingen Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste (formand) Adm. direktør Christen Galsgaard, GLENCO A/S Direktør Mogens Hansen, Danske Entreprenører Direktør Peter Kofoed, Monberg & Thorsen A/S Kontorchef Ib Steen Olsen, By- og Boligministeriet Byggechef Erik D. Præstegaard, Fællesadministration 3B Projektleder Tenna Tychsen, Byfornyelsesselskabet Danmark Arkitekt m.a.a. Gunilla Rønnow, Karsten Rønnows Tegnestue Direktør Lars Holten Petersen, Birch & Krogboe Afdelingsingeniør Steffen Gøth, COWI A/S Temagruppe 7: Arkitektonisk helhedssyn Arkitekt m.a.a. Per Arnold Andersen, VELUX A/S Direktør Allan Christensen, Moe & Brødsgaard A/S Arkitekt m.a.a. Bente Hammer, By- og Boligministeriet Direktør Lars Ole Hansen, Byggedirektoratet Arkitekt m.a.a. Michael Harrebek, Arkitektgruppen i Århus A/S Arkitekt m.a.a. Anne S. Jeppesen, Forsvarets Bygningstjeneste Rektor Gøsta Knudsen, Danmarks Designskole (formand) Adjunkt Niels Lykke, Arkitektskolen i Århus Direktør Carl F. Møller, Højgaard & Schultz A/S Lektor Erik Nygaard, Arkitektskolen i Århus Arkitekt m.a.a. Finn Selmer, Kunstakademiets Arkitektskole Lektor Peter Sørensen, Kunstakademiets Arkitektskole Seniorforsker Ole Svensson, Statens Byggeforskningsinstitut Gruppe 8: Rammebetingelser Kontorchef Niels Hesseldahl, Kommunernes Pens.forsikring A/S (formand) Arkitekt m.a.a. Tove Lading Specialkonsulent Marianne K. Larsen, By- og Boligministeriet Cheføkonom Curt Liliegreen, Danske Entreprenører Adm. direktør Lone Lund-Rasmussen, DIS Bygge- og Ejendomsadm. Økonom Bent Madsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Jan Rask, BAT-kartellet SIDE 8

9 Driftschef Henrik Schaltz, ATP Ejendomme Chefjurist Niels Sørensen, BYG Sektordirektør Allan Arpe, EKJ Seniorforsker Anders Bjerre, Instituttet for Fremtidsforskning & direktør Keld Fuhr Pedersen, Mancon Temagruppe 9: Videngrundlag Adm. direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Lektor Sten Bonke, Danmarks Tekniske Universitet Udviklingsdirektør Kaj Fisher Madsen, LK A/S Divisionsdirektør Bjørn Lykke Jensen, Dansk Teknologisk Institut Projektleder Henning Rønslev Nielsen, Lejerbo Forskningschef Jørgen Nielsen, SBI Projektleder Kristian Overgaard, Københavns Lufthavne A/S Adm. direktør Niels Sandahl Sørensen, E.J. Badekabiner A/S (formand) Adjunkt Stephen Willacy, Arkitektskolen i Århus Afdelingsleder Anders Kirk Christoffersen, Niras Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Direktør Michael Frisch-Jensen, DAB (formand) Driftschef Ole Malmstrøm, KUBEN Direktør Marianne Egelund Siig, Kaos Management Kontorchef Jan Spohr, By- og Boligministeriet Teknisk direktør Jens Westh, SPÆNCOM A/S Arkitekt m.a.a. Eigil Madsen, Tegnestuen Virumgård Afdelingschef Ea Ovdal Nielsen, Skanska Jensen A/S Projektleder Anne Ter-Borch, Novo Nordisk Engineering A/S Ad hoc konsulent: Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter TEMAGRUPPENS KOMMISSORIUM Evaluering: Der skal defineres indikatorer (bench marking) til synliggørelse af højere standarder, af produktivitetsudviklingen og af de udførendes evne til at gennemføre byggesager på en tilfredsstillende måde (aftalesedler, besparelser, spild, indtjening mv.) Et program for kalibrering af nøgletal udarbejdes med henblik på anvendelse i forbindelse med den overordnede evaluering af PROJEKT HUS og som støtte for udviklingskoncepterne, især incitamentsaftaler. Temagruppens opgaver Temagruppens opgave er at tilvejebringe grundlaget for at stille klare mål for en udvikling, for at styre og følge op på udviklingsarbejdet samt for at dokumentere effekten af de opnåede resultater. Temagruppen skal i den sammenhæng skabe hjælpemidler, der kan sikre øget kvalitet af udviklingsarbejdet, erfaringsudvekslingen og videnspredningen i dansk byggeri. SIDE 9

10 Temagruppens produkter Temagruppens produkter tænkes primært udmøntet i: et funktionsdygtigt nøgletalssystem med central database program for styring af kvaliteten i PROJEKT HUS udviklingsaktiviteter rutiner for opfølgning på udviklingsaktiviteter under PROJEKT HUS. Eksempelvis således: a) Nøgletal og opbygning af database Definition af nøgletal. Anvendelsesaspekter, design af brugerflade til database. Opbygning og drift af database. Fastlæggelse af krav vedrørende udarbejdelse og indberetning af nøgletal og øvrige oplysninger fra udviklingsbyggerier. Krav til tilhørende intern dokumentation og kontrol hos bygherren og evt. ekstern kontrol af indberetninger. Regler for adgang til indberettede oplysninger. System til analyse af indberetninger. b) Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Regler for kvalitetsstyring af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. Krav til projektbeskrivelser, planlægning og bemanding og løbende opfølgning. Håndtering af udviklingsrisici - garantibehov. Krav til dokumentation og rapportering. Regler om ophavsret og fortrolighed. Kurser for ledere af udviklingsprojekter.projekt HUS støttefunktioner/assistance til ledere af udviklingsprojekter. c) Tværgående evaluering af aktiviteter under PROJEKT HUS Principper for faglig evaluering af temagruppernes produkter (og senere af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS) ved milepæle i udviklingsarbejdet. Opfølgning på PROJEKT HUS' udviklingstemaer i gennemførelsesfasen. Videnspredning samt måling af resultaternes udbredelse i gennemførelsesfasen. Systemet til analyse af indberetninger skal bl.a. kunne udskille virkningen af hvert enkelt udviklingstiltag ud fra nøgletal samlet fra en pulje af byggerier med vidt forskellige pakker af udviklingstiltag. (En pulje kan eksempelvis være alle udviklingsbyggerier fra to foregående år til en glidende opfølgning på PROJEKT HUS på overordnet niveau). Foruden nøgletal til brug for overordnet opfølgning på Projekt mål kan det blive aktuelt også at følge op på særlige indikatorer af hensyn til en tættere og tidligere opfølgning vedrørende de enkelte udviklingskoncepter. Afprøvning og perspektiv Resultaterne af temagruppens arbejde med nøgletal tænkes allerede afprøvet på udviklingsbyggerier i løbet af forberedelsesfasen for PROJEKT HUS. Principielt er det eneste, der vil kendetegne disse byggerier som udviklingsbyggerier, at der iværksættes måling/dokumentation af resultater. Det kan således udmærket være byggerier, der allerede i dag er under planlægning og projektering, og de første udviklingsbyggerier kan således være under opførelse i sommeren Resultaterne af temagruppens øvrige produkter tages løbende i anvendelse i PROJEKT HUS ved sekretariatets foranstaltning efter styregruppens godkendelse. Perspektivet i temagruppens arbejde vil i første omgang medvirke til at skabe stærk motivation og høj kvalitet i selve udviklingsarbejdet under PROJEKT HUS. Senere vil en klar dokumentation af effekterne være vigtig for at motivere alle byggeriets virksomheder og bygherrer til at anvende de opnåede resultater. Desuden vil dokumentation af resultater fra forskellige byggerier på længere sigt medvirke til fremtvinge en betydelig konkurrence på kvaliteten af byggevirksomhedernes ydelser. Temagruppens produkter vil kun bidrage indirekte til at opfylde målsætningen for PROJEKT HUS. De langsigtede gevinster ved en styrket konkurrence høstes eksempelvis gennem bygherrens valg af samarbejdspartnere og gennem incitamentsaftaler - se komissorierne for temagruppe 2 og 3. Gevinsten ved en mere målrettet og bedre styret udviklingsindsats vil tilsvarende blive høstet i tilknytning til de enkelte udviklingsprojekter mv. Der anslås derfor ikke en selvstændig effekt af denne temagruppes produkter. Temagruppen skal koordinere sine valg af nøgletal med de øvrige temagrupper. I de forskellige kommissorier er foreslået nøgletal vedrørende pris og standard, markedsfordel, rettidighed, mangler, industrialiseringsgrad, resultatforbedring, projektafvigelser og budgetrevisioner. Ressourcer og tidsplan Tidsplanen for de beskrevne aktiviteter i forbindelse med temagruppen (excl. opfølgning mv. i gennemførelsesfasen) er fastsat til SIDE 10

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken

antal deltagelser Sum af Birdie sum point Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken Resultatliste opgjort 30. juni 2016 A-rækken sum point antal deltagelser Sum af Birdie Følbæk, Poul 89 13 3 Olesen, Bjarne Schmidt 60 10 3 Olesen, Hans Peder 49 12 3 Schou, Nicki Rye 48 5 25 Skovbakke,

Læs mere

Bygherrens og arkitektens fælles begrebsapparat

Bygherrens og arkitektens fælles begrebsapparat Seniorforsker Nils Lykke Sørensen, Proces og Innovation, SBi Bygherrens kravspecifikation Redegørelse for brugernes og ejerens behov, Beskrivelse af funktioner, samt krav og definitioner heraf, Beskrivelser

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Dame single A-rækken. Klubmesterskab Pulje 2 Anette Guldbrandsen Lise Lotte skov Ann Hansen Tlf. nr. Anette Guldbrandsen

Dame single A-rækken. Klubmesterskab Pulje 2 Anette Guldbrandsen Lise Lotte skov Ann Hansen Tlf. nr. Anette Guldbrandsen Dame single A-rækken Pulje 2 Anette Guldbrandsen Lise Lotte skov Ann Hansen Anette Guldbrandsen 86212943 Lise Lotte skov 86226664 Ann Hansen 86222021 Semifinaler: Vinder pulje 1 vs. 2 er i pulje 2 og vinder

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 Standard pistol - Junior runde 1 runde 2 runde 3 Samlet 1 111459 Elisabeth Brint Bruc 418 443 0 861 Standard pistol

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Sektion 63. Løsladt kl. 06:30 Antal duer: Side 1

Sektion 63. Løsladt kl. 06:30 Antal duer: Side 1 Side 1 1 217-11-0241 U 08:46:25 1.666,65 1/ 35 217 KNUD MADSEN 1.000 100,00 S 2 189-10-0547 U 08:46:29 1.658,23 1/ 41 189 FINN NIELSEN 995 125,00 B2/S 3 189-11-0650 U 08:46:31 1.657,82 2/ 41 189 FINN NIELSEN

Læs mere