Bilag - Projekt Hus. Formål og baggrund...2. Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag - Projekt Hus. Formål og baggrund...2. Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4"

Transkript

1 Bilag - Projekt Hus Indholdsfortegnelse Formål og baggrund...2 Baggrund og målsætninger med Projekt Hus... 2 Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4 Oversigt over honorarrammer for temagrupper... 4 Repræsentantskab og forretningsudvalg...4 Sekretariat...5 Temagrupper...5 Temagruppernes deltagere... 6 Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter... 9 TEMAGRUPPENS KOMMISSORIUM...9 Informationen i dette bilag er uddrag fra Projekt Hus' WEB-side: med undtagelse af afsnittet vedrørende "Budget og finansiering", som er uddrag fra rapporten: Projekt Hus - dobbelt værdi til halv pris, Bolig- og Byministeriet, April 1998 og dokumentet: Projekt Hus - Fælles udbudsbetingelser vedrørende konsulentbistand til temagrupper, Projekt Hus Sekretariatet, 16. juni SIDE 1

2 Formål og baggrund Formål: "Dobbelt værdi til halv pris" Målet med PROJEKTHUS er, at det om 10 år er muligt at opføre byggeri af samme standard som vellykkede byggerier, men til den halve pris. Samtidig skal 2009-byggerierne ramme efterspørgslen blandt brugergrupperne så præcist, at de repræsenterer dobbelt værdi i forhold til de udvalgte byggerier fra Alle udviklingsorienterede virksomheder både bygherrer, rådgivere, udførende og producenter - indbydes til at være med. PROJEKTHUS er et af initiativerne i "By- og Boligministeriets Byggepolitiske Handlingsplan 98". Projektet skal ud fra helhedsbetragtninger bidrage til at effektivisere byggeriet og samtidig forbedre kvaliteten såvel teknisk som arkitektonisk. Arbejdet sigter på at: udvikle værktøjer og metoder der kan klarlægge efterspørgslen, styrke bygherrerollen, udvikle overordnede ledelsesprocesser, effektivisere produktionen kvalitetsudvikle byggeriets produkter med øget vægt på brugerkrav, industrialisering og totaløkonomiske vurderinger. Af hensyn til det videre udviklingsarbejde prioriteres resultaternes målelighed og dokumentation meget højt. I Erhvervsfremme Styrelsens analyse af Bygge- og Boligområdet fra 1993 anføres at området beskæftiger personer, tegner sig for 10 pct. af den samlede værditilvækst og står for en eksport på ca. 25 mia. kr. årligt. En markant forbedret produktivitet vil derfor have stor betydning for den økonomiske udvikling. Det skal fremhæves, at produktivitetens udvikling på bygge- og boligområdet har ligget betydeligt under udviklingen i andre fremstillingserhverv i de seneste 25 år. Baggrund og målsætning for projekt hus er detaljeret beskrevet i et notat af Baggrund og målsætninger med Projekt Hus Baggrund I april 1998 udgav By- og Boligministeriet rapporten PROJEKT HUS - dobbelt værdi til halv pris med undertitlen "et udviklingsprogram til et spring fremad i dansk byggeri". Rapporten giver en kort beskrivelse af byggeriets rolle i samfundet og behovet for udvikling. Endvidere redegøres kort for de seneste udviklingsinitiativer, der er udgangspunktet for PROJEKT HUS. Eksempelvis Det nye Etagehus, FRI s "Dobbelt op", Proces- Produktudvikling i Byggeriet (PPB) samt Projekt Renovering. På dette grundlag opstilles et program for PROJEKT HUS med to hovedindsatsområder: En styrkelse af bygherresiden for at lade efterspørgslen slå stærkere igennem, samt en øget industrialisering for at fremme byggeriets produktivitet. Det nævnes endvidere, at drivkraften i PROJEKT HUS skal være en række byggeopgaver, og at de statslige bygherrer har en vigtig rolle at spille her. Med de valgte hovedindsatsområder ligger PROJEKT HUS på linie med andre landes bestræbelser på at udvikle byggeriets produktivitet. Se nærmere i Bilag D. PROJEKT HUS skal gennemføres i to faser: En Forberedelsesfase på ét til to år med en glidende overgang til en gennemførelsesfase. Gennemførelsesfasen har en varighed på 10 år. SIDE 2

3 I forberedelsesfasen skal idégrundlaget for PROJEKT HUS konkretiseres gennem arbejde i et antal temagrupper. Der er foreslået 10 temagrupper, hvoraf de første 3 vedrører bygherrerollen, de 3 næste byggeriets industrialisering og de 4 sidste er tværgående temagrupper. Det er samtidig foreslået, at temagrupperne sammensættes, så de rummer repræsentanter for virksomheder (med egen interesse i udnyttelse af resultaterne), ekspertise vedrørende de enkelte temaer samt analyse- og sekretariatsbistand. Aktiviteterne i gennemførelsesfasen omfatter udviklingsprojekter vedrørende byggeriets processer og produkter, samt udviklings- og demonstrationsbyggerier udsprunget af de centrale udviklingstemaer. BUR s debatdag i efteråret 1998 om styrkelse af den professionelle bygherre, ATV s rapport fra januar 1999 om byggeriet i det 21. århundrede samt erfaringer fra PPB-programmet og Projekt Renovering peger alle i samme retning: Der er behov for PROJEKT HUS som et 10-årigt program med fokus på brugerne/bygherrerollen og på industrialisering. PROJEKT HUS skal på den måde fungere som en platform for gennemførelse af mange af de idéer - og en videreførelse af de resultater - der er kommet tilveje i disse initiativer. By- og Boligministeriet har på denne baggrund bedt SBI om at udbygge beskrivelserne af de 10 temagruppers arbejde i form af et sæt forslag til kommissorier. Målsætningen for PROJEKT HUS Der er ved udarbejdelse af kommissorierne lagt vægt på, at der sættes mål for, hvorledes de forskellige temagruppers udviklingskoncepter skal bidrage til opfyldelse af den overordnede målsætning for programmet. "Dobbelt værdi til halv pris" er således strammet op fra at være et slogan til en konkret målsætning. Både værdi og pris hænger snævert sammen med bygningernes og rummenes kvaliteter, eksempelvis svarende til forskellige niveauer for standarden vedrørende: Størrelse (arealer) Indretning (funktion, volumen, udstyr, fleksibilitet) Velvære (indeklima, lys, uforstyrrethed, oplevelse) Finesse (design, materialer, finish) Drift (pålidelighed, vedligehold, rengøring, energiforbrug) Værdi er en individuelt oplevet størrelse, der afspejler hvorvidt målgruppen værdsætter et byggeris kvaliteter. Udfordringen er her at vælge præcis de rigtige niveauer for standarden til at tilfredsstille specifikke brugergruppers efterspørgsel bedst muligt under givne økonomiske rammer. Værdien måles ved markedsundersøgelser. Pris er en tilstræbt objektiv størrelse, der afspejler ressourceforbruget ved opførelsen af det pågældende byggeri. Udfordringen er her at udvikle produkter og processer, så de efterspurgte kvaliteter billiggøres. Prisen vurderes ved sammenligning med prisen på tilsvarende byggerier, idet der korrigeres for de aktuelle niveauer for standarden. Dette kan gøres ved hjælp af nøgletal. Med udgangspunkt i nogle vellykkede 1999-byggerier (referencebyggerier) kan målsætningen for PROJEKT HUS formuleres således, at det efter 10 år skal være muligt: at opføre nye byggerier i samme standard som referencebyggerierne, men til den halve pris, samtidig med at der ved det nye, lave prisleje kan opføres byggerier, der rammer specifikke brugergruppers efterspørgsel så præcist, at de repræsenterer dobbelt værdi i forhold til referencebyggerierne. Målelighed og dokumentation af resultaterne prioriteres højt af hensyn til styring og fortsat skærpelse af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. På den måde lægges op til, at kernen i PROJEKT HUS bliver styring på effekten af udviklingsarbejdet. SIDE 3

4 Udviklingsbyggerier Udviklingsbyggerier under PROJEKT HUS kan baseres på resultaterne af temagruppernes arbejde; men kan også baseres direkte på koncepter udviklet i andre sammenhænge. Når et udviklingskoncept er modent til at indgå i et udviklingsbyggeri, formuleres specifikke delmål for den aktuelle byggesag. Disse delmål formuleres dels i forhold til PROJEKT HUS overordnede målsætning, dels i forhold til indikatorer, der tidligt kan vise, hvorvidt udviklingskonceptet fører til de tiltænkte resultater. Indikatorerne kan eksempelvis dreje sig om, hvorvidt byggeriet værdsættes (kø for udlejning, markedsleje o.s.v.) eller om der er opnået forbedret produktivitet (timeforbrug, realiseret akkordløn, industrialiseringsgrad, mangler o.s.v.). Under byggesagerne opsamles de nødvendige data for evaluering af, om målene er nået. Dette kan af virksomhederne anvendes i styringen af den enkelte byggesag, og kan i form af overordnede nøgletal anvendes ved sammenligning med andre udviklingsbyggerier under PROJEKT HUS. De første udviklingsbyggerier tænkes tidligt bragt ind under PROJEKT HUS - netop i form af afprøvning af allerede tidligere modnede koncepter og med henblik på at fremskaffe nøgletal mv. til dokumentation af udgangspunktet for PROJEKT HUS. Budget og finansiering PROJEKT HUS skal primært finansieres gennem den indre dynamik, der skabes i byggerierne i tilknytning til projektet. Der er dog brug for eksterne midler til at drive sekretariatet (tre sagsbehandlere med sekretærassistance), til ekspertbistand til temagrupperne og til et internationalt netværk for videnhjemtagning. Det forventes at sektoren selv bidrager. Det gælder ubetalt deltagelse og arbejde i temagrupperne, samt - og især - den ubetalte egenindsats, som virksomhederne investerer i implementering af de koncepter, der indgår i udviklingsbyggerierne. Endelig forventes industrien selv at investere i udvikling af nye komponenter, hvor der kan påvises et erhvervsøkonomisk grundlag herfor. Nogle af de omtalte investeringer forventes støttet gennem kommercielle udviklingskontrakter. PROJEKT HUS skal endvidere søge at tiltrække andre midler. Projekt Hus - dobbelt værdi til halv pris, Bolig- og Byministeriet, April 1998 Oversigt over honorarrammer for temagrupper Temagruppe Formand Maksimal budgetramme for konsulentbistand 1. Huse med dobbelt værdi for Adm, Jesper Nygaard bruger KAB Kr Bygherrens udbud og valg af Byggechef Palle Adamsen samarbejdspartnere Lejerbo Kr Rådgiverydelser og Kontorchef Tom Flemming Nielsen incitamentsaftaler Forskningsministeriets Byggedirektorat Kr Industrielle processer Divisionsdirektør Peter Henningsen Højgaard & Schultz A/S Kr Nye byggekomponenter Projektkoordinater Peter Ejler Skanska Jensen A/S Kr Virksomhedssamarbejde og Direktør Bent Frank byggepladssamarbejde Forsvarets bygningstjeneste Kr Arkitektonisk helhedssyn Arkitekt m.a.a. Gøsta Knudsen Arkitektskolen i Århus - 8. Rammebetingelser Kontorchef Niels Hesseldahl Kommunernes Pensionsforsikring A/S Kr Videngrundlag Direktør Niels Sandahl-Sørensen EJ Badekabiner Kr Kvalitetsstyring af Direktør Michael Frisch-Jensen udviklingsprojekter/nøgletal DAB - Projekt Hus - Fælles udbudsbetingelser vedrørende konsulentbistand til temagrupper, Projekt Hus Sekretariatet, 16. juni Repræsentantskab og forretningsudvalg By- og boligministeren har udpeget følgende repræsentantskab bestående af repræsentanter for bygherrer, udførende entreprenører og håndværkere, rådgivende arkitekter og ingeniører, byggevareproducenter og organisationer til ledelse af projekt hus (Forretningsudvalget er markeret med [F]): [F] Udviklingsdirektør Rud Werborg, By- og Boligministeriet (formand) Adm. direktør Niels Otto Andersen, Skanska Jensen A/S SIDE 4

5 Professor Mogens Myrup Andreasen, DTU [F] Direktør Jan Bendix, Sant og Bendix Direktør Knud Bonde, Kamstrup A/S Direktør Helen Christensen, EMCON A/S Rådg.Ing. [F] Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste Direktør Lars Ole Hansen, Forskningsministeriet Udviklingschef Torben Hansen, Danogips A/S [F] Direktør Anders Kretzschmar, Erhvervsfremme Styrelsen Kontorchef Preben Kristensen, Miljøstyrelsen Arkitekt MAA/PAR Marianne Ingvardtsen, Marianne Ingvardtsens Tegnestue Forskningschef Jesper Bo Jensen, Institut for Fremtidsforskning Ejendomsinvesteringschef Henrik Kolind, Kommunernes Pensionsforsikring A/S Arkitekt MAA/PAR Bo Bøje Larsen, Henning Larsens Tegnestue [F] Direktør Hans Jørgen Larsen, Statens Byggeforskningsinstitut Økonom Bent Madsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Planlægningschef Karen Mosbech, Slots- og Ejendomsstyrelsen Informationschef Jonas Møller, Byggeriets Arbejdsgivere [F] Direktør Jørgen Nue Møller, Gl. Dok Direktør Lars Jørgen Nielsen, Håndværksrådet Direktør Jesper Nygård, KAB Bygge- og Boligadministration Direktør Keld Fuhr Pedersen, Mancon, Formand for BUR) Udviklingschef Jens Lund Pedersen, H+H Industri A/S Formand Bjarne Rundbjerg, SID Anlæg og Byg Kontorchef Lisbeth Snoager Sloth, SBS Byfornyelse Afdelingsleder Lisbeth Søndergaard, Rambøl [F] Teknisk chef Lone Møller Sørensen, Velux A/S Kontorchef Ulf Tvenstrup, Energistyrelsen Direktør Jørgen Vorsholdt, Højgaard & Schultz A/S Sekretariat Driften af aktiviteterne i projekt hus varetages af et sekretariat, som blandt andet skal: sikre sammenhængen i projekterne, støtte etablering og fremdrift af temagrupper, medvirke ved aftaler om udviklingsbyggerier, sikre afrapportering og evaluering af forsøg, sammenfatte og formidle resultaterne. Sekretariatet kan kontaktes på Leder af sekretariatet er civilingeniør Jesper Frøbert Jensen Temagrupper Temagrupper I PROJEKT HUS adskilles konceptudviklingen fra den senere afprøvning i udviklingsbyggerier. PROJEKT HUS sætter i de første år målrettet ind på at skabe udvikling inden for følgende temaer: 1. Huse med dobbelt værdi for bruger 2. Bygherrens udbud og valg af samarbejdspartnere 3. Rådgiverydelser og incitamentsaftaler 4. Industrielle processer 5. Nye byggekomponenter 6. Virksomhedssamarbejde og byggepladssamarbejde 7. Arkitektonisk helhedssyn 8. Rammebetingelser 9. Videngrundlag SIDE 5

6 10. Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Heraf vedrører de første tre temaer bygherrerollen, de næste tre byggeriets industrialisering; medens de sidste fire er tværgående temaer. For hvert tema etableres en temagruppe, der får ansvaret for konceptudviklingen ud fra følgende principper: a) Gruppernes arbejde skal føre til et antal konkrete produkter i form af metoder, aftalekoncepter, produkt-, proces- og ydelsesbeskrivelser osv. klar til direkte anvendelse i udviklingsbyggerier eller som grundlag for kommerciel udvikling b) Produkterne skal rumme en klart specificeret, potentiel effekt i form af bidrag til opfyldelse af PROJEKT HUS' målsætning c) Summen af disse bidrag skal rumme hele PROJEKT HUS' målsætning d) Effekten af produkterne skal kunne følges ved måling på nøgletal fra udviklingsbyggerierne under PROJEKT HUS. e) De tværgående temagruppers udviklingsarbejde skal føre til produkter, der kan benyttes som referencer af de øvrige temagrupper, som grundlag for styring af udviklingsprojekter eller som beslutningsgrundlag for senere initiativer. Temagrupperne bemandes med repræsentanter fra de bygherrer og virksomheder, som er interesserede i selv at anvende resultaterne. Hver temagruppe støttes med konsulentassistance. Konsulenterne er udvalgt efter forudgående projektkonkurrencer herom, hvor de bl.a. har konkurreret på deres: vision for temagruppens produkter begrundet perspektivering af disse produkter På denne måde søges at inddrage alle lovende idéer i sektoren. Temagruppernes deltagere Det er et særkende for PROJEKT HUS, at udviklingsarbejdet skal tage udgangspunkt i efterspørgselssiden. Dette gælder også arbejdet i temagrupperne, hvor der lægges stor vægt på, at betydende bygherrer vil præge arbejdet i retning af at nå resultater, som de selv finder interessante til brug i fremtidige byggesager. Heri ligger også en forventning om, at disse bygherrer vil fortsætte udviklingsforløbet i eget regi. PROJEKT HUS - medlemmer af temagrupper Temagrupperne omfatter allerede nu omkring 130 medlemmer og skal i den kommende tid suppleres med medlemmer fra arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer m.fl., så alle byggeriets parter bliver godt repræsenteret i det kommende udviklingsarbejde. PROJEKT HUS har valgt at vente med at inddrage medlemmer fra denne kreds af virksomheder til efter den netop afsluttede konkurrence om konsulentydelserne til en række af temagrupperne, fordi det i høj grad har været virksomheder fra samme kreds, der har deltaget i konkurrencen. Temagruppe 1: Huse med dobbelt værdi for bruger Adm.dir. Niels Andersen, Byfornyelsesselskabet Danmark Direktør Bent Fjord, Realkredit Danmark Planner Jørgen Duus Hansen, Bates a/s Underdirektør Tomas Jandorf, PFA Byg Projektchef Jens Krusaa, TK Development Statsaut. ejd.mgl. Mette Lykken Informationschef Jonas Møller, Byggeriets Arbejdsgivere Direktør Jørgen Nue Møller, Dansk Arkitektur Center Direktør Jesper Nygård, KAB Bygge- og Boligadministration (formand) Arkitekt m.a.a. Mathilde Petri Direktør Peter Snabe, Boligfonden Kuben Udviklingsdirektør Rud Werborg, By- og Boligministeriet SIDE 6

7 Forskningschef Jesper Bo Jensen, Instituttet for Fremtidsforskning Temagruppe 2: Bygherrens udbud og valg af samarbejdspartnere Byggechef Palle Adamsen, Lejerbo (formand) Chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet Projektchef Jens Lind, Skanska Øresund Direktør Søren Elster, Skanska Øresund Direktør Mogens Hansen, Danske Entreprenører Ejendomschef Svend Hove, Post Danmark Ejendomme Juridisk Konsulent Michael Jacobsen, Byggedirektoratet Afdelingschef Klaus Nannestad, Forsvarets Bygningstjeneste Chefarkitekt Søren Tang Ørnebjerg, KAB Arkitekt m.a.a. Marianne Ingevartsen Områdechef Max Karlsson, Rambøll adm. direktør Flemming Nielsen, NCC Chefrådgiver Finn Heltberg, Carl Bro A/S Temagruppe 3: Rådgiverydelser og incitamentsaftaler Ingeniør Jan D. Christiansen, Forsvarets Bygningstjeneste Projektkoordinator Niels Arne Jensen, Kbh's Uddannelses- og Ungdomsforv. Kontorchef Tom Flemming Nielsen, Byggedirektoratet (formand) Funktionschef Steen Pedersen, Novo Nordisk Engineering Teknisk chef Jesper Rasmussen, Boligselskabet AKB Kontorchef Helle Søeberg, DSB Byggeadministration Arkitekt m.a.a. Birte Rørbæk, Rørbæk og Møller Sektorleder Christian Listov-Saabye, Moe & Brødsgaard Afdelingsleder Preben Hillebro, Hoffmann & Sønner Direktør Jesper Lund, KHR Arkitekter Afdelingsleder Phyllis Hjelmdal Larsen, Cowi Temagruppe 4: Industrielle processer Sektionschef Jørgen Baadsgaard-Jensen, Dansk Teknologisk Institut Kurt Emil Eriksen, VELUX A/S Divisionsdirektør Peter Henningsen, Højgaard & Schultz A/S (formand) Projektleder Jesper Kærn, KAB Afdelingsarkitekt Torsten Lybech, Forsvarets Bygningstjeneste Professor Mogens Myrup, Danmarks Tekniske Universitet Adm. direktør Freddy Strand, Anco Træ A/S Adm. direktør Ole Ulldal, Botica Entreprise Afdelingsingeniør Finn A. Hansen, Carl Bro A/S Temagruppe 5: Nye byggekomponenter Produktionschef Claus Carstensen, Lind & Risør A/S SIDE 7

8 Direktør Jørgen Enevold, SEMCO Niels Henrik Findsen, VELUX A/S Kontorchef Per Grydgård, Kapital Service Direktør Knud Erik Matz, Dansk Boligselskab Afdelingschef Knud Sthyr, Skanska Jensen A/S (formand) Arkitekt m.a.a. Bo Boje Larsen, Henning Larsens Tegnestue Projektingeniør Lars Rom Jensen, Carl Bro A/S Ark. konsulent: Arkitekt m.a.a. Finn Selmer, Selmer & Lydolph Temagruppe 6: Virksomhedssamarbejde og byggepladssamarbejde Afdelingschef Søren Peter Bjarløv, Københavns Amt, Byggeafdelingen Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste (formand) Adm. direktør Christen Galsgaard, GLENCO A/S Direktør Mogens Hansen, Danske Entreprenører Direktør Peter Kofoed, Monberg & Thorsen A/S Kontorchef Ib Steen Olsen, By- og Boligministeriet Byggechef Erik D. Præstegaard, Fællesadministration 3B Projektleder Tenna Tychsen, Byfornyelsesselskabet Danmark Arkitekt m.a.a. Gunilla Rønnow, Karsten Rønnows Tegnestue Direktør Lars Holten Petersen, Birch & Krogboe Afdelingsingeniør Steffen Gøth, COWI A/S Temagruppe 7: Arkitektonisk helhedssyn Arkitekt m.a.a. Per Arnold Andersen, VELUX A/S Direktør Allan Christensen, Moe & Brødsgaard A/S Arkitekt m.a.a. Bente Hammer, By- og Boligministeriet Direktør Lars Ole Hansen, Byggedirektoratet Arkitekt m.a.a. Michael Harrebek, Arkitektgruppen i Århus A/S Arkitekt m.a.a. Anne S. Jeppesen, Forsvarets Bygningstjeneste Rektor Gøsta Knudsen, Danmarks Designskole (formand) Adjunkt Niels Lykke, Arkitektskolen i Århus Direktør Carl F. Møller, Højgaard & Schultz A/S Lektor Erik Nygaard, Arkitektskolen i Århus Arkitekt m.a.a. Finn Selmer, Kunstakademiets Arkitektskole Lektor Peter Sørensen, Kunstakademiets Arkitektskole Seniorforsker Ole Svensson, Statens Byggeforskningsinstitut Gruppe 8: Rammebetingelser Kontorchef Niels Hesseldahl, Kommunernes Pens.forsikring A/S (formand) Arkitekt m.a.a. Tove Lading Specialkonsulent Marianne K. Larsen, By- og Boligministeriet Cheføkonom Curt Liliegreen, Danske Entreprenører Adm. direktør Lone Lund-Rasmussen, DIS Bygge- og Ejendomsadm. Økonom Bent Madsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Jan Rask, BAT-kartellet SIDE 8

9 Driftschef Henrik Schaltz, ATP Ejendomme Chefjurist Niels Sørensen, BYG Sektordirektør Allan Arpe, EKJ Seniorforsker Anders Bjerre, Instituttet for Fremtidsforskning & direktør Keld Fuhr Pedersen, Mancon Temagruppe 9: Videngrundlag Adm. direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Lektor Sten Bonke, Danmarks Tekniske Universitet Udviklingsdirektør Kaj Fisher Madsen, LK A/S Divisionsdirektør Bjørn Lykke Jensen, Dansk Teknologisk Institut Projektleder Henning Rønslev Nielsen, Lejerbo Forskningschef Jørgen Nielsen, SBI Projektleder Kristian Overgaard, Københavns Lufthavne A/S Adm. direktør Niels Sandahl Sørensen, E.J. Badekabiner A/S (formand) Adjunkt Stephen Willacy, Arkitektskolen i Århus Afdelingsleder Anders Kirk Christoffersen, Niras Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Direktør Michael Frisch-Jensen, DAB (formand) Driftschef Ole Malmstrøm, KUBEN Direktør Marianne Egelund Siig, Kaos Management Kontorchef Jan Spohr, By- og Boligministeriet Teknisk direktør Jens Westh, SPÆNCOM A/S Arkitekt m.a.a. Eigil Madsen, Tegnestuen Virumgård Afdelingschef Ea Ovdal Nielsen, Skanska Jensen A/S Projektleder Anne Ter-Borch, Novo Nordisk Engineering A/S Ad hoc konsulent: Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter TEMAGRUPPENS KOMMISSORIUM Evaluering: Der skal defineres indikatorer (bench marking) til synliggørelse af højere standarder, af produktivitetsudviklingen og af de udførendes evne til at gennemføre byggesager på en tilfredsstillende måde (aftalesedler, besparelser, spild, indtjening mv.) Et program for kalibrering af nøgletal udarbejdes med henblik på anvendelse i forbindelse med den overordnede evaluering af PROJEKT HUS og som støtte for udviklingskoncepterne, især incitamentsaftaler. Temagruppens opgaver Temagruppens opgave er at tilvejebringe grundlaget for at stille klare mål for en udvikling, for at styre og følge op på udviklingsarbejdet samt for at dokumentere effekten af de opnåede resultater. Temagruppen skal i den sammenhæng skabe hjælpemidler, der kan sikre øget kvalitet af udviklingsarbejdet, erfaringsudvekslingen og videnspredningen i dansk byggeri. SIDE 9

10 Temagruppens produkter Temagruppens produkter tænkes primært udmøntet i: et funktionsdygtigt nøgletalssystem med central database program for styring af kvaliteten i PROJEKT HUS udviklingsaktiviteter rutiner for opfølgning på udviklingsaktiviteter under PROJEKT HUS. Eksempelvis således: a) Nøgletal og opbygning af database Definition af nøgletal. Anvendelsesaspekter, design af brugerflade til database. Opbygning og drift af database. Fastlæggelse af krav vedrørende udarbejdelse og indberetning af nøgletal og øvrige oplysninger fra udviklingsbyggerier. Krav til tilhørende intern dokumentation og kontrol hos bygherren og evt. ekstern kontrol af indberetninger. Regler for adgang til indberettede oplysninger. System til analyse af indberetninger. b) Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Regler for kvalitetsstyring af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. Krav til projektbeskrivelser, planlægning og bemanding og løbende opfølgning. Håndtering af udviklingsrisici - garantibehov. Krav til dokumentation og rapportering. Regler om ophavsret og fortrolighed. Kurser for ledere af udviklingsprojekter.projekt HUS støttefunktioner/assistance til ledere af udviklingsprojekter. c) Tværgående evaluering af aktiviteter under PROJEKT HUS Principper for faglig evaluering af temagruppernes produkter (og senere af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS) ved milepæle i udviklingsarbejdet. Opfølgning på PROJEKT HUS' udviklingstemaer i gennemførelsesfasen. Videnspredning samt måling af resultaternes udbredelse i gennemførelsesfasen. Systemet til analyse af indberetninger skal bl.a. kunne udskille virkningen af hvert enkelt udviklingstiltag ud fra nøgletal samlet fra en pulje af byggerier med vidt forskellige pakker af udviklingstiltag. (En pulje kan eksempelvis være alle udviklingsbyggerier fra to foregående år til en glidende opfølgning på PROJEKT HUS på overordnet niveau). Foruden nøgletal til brug for overordnet opfølgning på Projekt mål kan det blive aktuelt også at følge op på særlige indikatorer af hensyn til en tættere og tidligere opfølgning vedrørende de enkelte udviklingskoncepter. Afprøvning og perspektiv Resultaterne af temagruppens arbejde med nøgletal tænkes allerede afprøvet på udviklingsbyggerier i løbet af forberedelsesfasen for PROJEKT HUS. Principielt er det eneste, der vil kendetegne disse byggerier som udviklingsbyggerier, at der iværksættes måling/dokumentation af resultater. Det kan således udmærket være byggerier, der allerede i dag er under planlægning og projektering, og de første udviklingsbyggerier kan således være under opførelse i sommeren Resultaterne af temagruppens øvrige produkter tages løbende i anvendelse i PROJEKT HUS ved sekretariatets foranstaltning efter styregruppens godkendelse. Perspektivet i temagruppens arbejde vil i første omgang medvirke til at skabe stærk motivation og høj kvalitet i selve udviklingsarbejdet under PROJEKT HUS. Senere vil en klar dokumentation af effekterne være vigtig for at motivere alle byggeriets virksomheder og bygherrer til at anvende de opnåede resultater. Desuden vil dokumentation af resultater fra forskellige byggerier på længere sigt medvirke til fremtvinge en betydelig konkurrence på kvaliteten af byggevirksomhedernes ydelser. Temagruppens produkter vil kun bidrage indirekte til at opfylde målsætningen for PROJEKT HUS. De langsigtede gevinster ved en styrket konkurrence høstes eksempelvis gennem bygherrens valg af samarbejdspartnere og gennem incitamentsaftaler - se komissorierne for temagruppe 2 og 3. Gevinsten ved en mere målrettet og bedre styret udviklingsindsats vil tilsvarende blive høstet i tilknytning til de enkelte udviklingsprojekter mv. Der anslås derfor ikke en selvstændig effekt af denne temagruppes produkter. Temagruppen skal koordinere sine valg af nøgletal med de øvrige temagrupper. I de forskellige kommissorier er foreslået nøgletal vedrørende pris og standard, markedsfordel, rettidighed, mangler, industrialiseringsgrad, resultatforbedring, projektafvigelser og budgetrevisioner. Ressourcer og tidsplan Tidsplanen for de beskrevne aktiviteter i forbindelse med temagruppen (excl. opfølgning mv. i gennemførelsesfasen) er fastsat til SIDE 10

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Fokusgruppinterview ved Ole Nielsen, Cowi Der spildes årligt 15 milliarder kr.

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

bolig Den almene boligsektors styring

bolig Den almene boligsektors styring bolig Den almene boligsektors styring Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008 Titel: Udgiver: Den almene

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen

Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen HANDLEPLAN Fælles indsats for større sikkerhed i byggebranchen Arbejdstilsynet, 11. maj 2006 INDHOLD Baggrund.............................................

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Projekt Renovering 5 års eftersyn

Projekt Renovering 5 års eftersyn Projekt Renovering 5 års eftersyn ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Projekt Renovering 5 år efter en analyse af resultaterne af Projekt Renovering, af læringen og af de uudnyttede erhvervsmæssige potentialer.

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Vær med til at bringe byggeriet i PLUS

Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Partnering Læring Udvikling Samarbejde PLUS-netværket inviterer engagerede bygherrer: Vær med til at gøre byggeriets samarbejde og processer endnu bedre gennem forsøgsbyggerier

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade... 10 Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale... 63 Bilag 5:

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Højeste lederuddannelse inden for bygge- og anlæg

Højeste lederuddannelse inden for bygge- og anlæg Højeste lederuddannelse inden for bygge- og anlæg MBA BYG programmet er en executive MBA uddannelse, som udbydes af Copenhagen Business School, Handelshøjskolen. Uddannelsen er en forskningsbaseret lederuddannelse

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Værdiledelse Af Anders Kirk Christoffersen, NIRAS August 2003 ISBN: 87-91363-09-8 INTRODUKTION

Læs mere