Bilag - Projekt Hus. Formål og baggrund...2. Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag - Projekt Hus. Formål og baggrund...2. Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4"

Transkript

1 Bilag - Projekt Hus Indholdsfortegnelse Formål og baggrund...2 Baggrund og målsætninger med Projekt Hus... 2 Udviklingsbyggerier...4 Budget og finansiering...4 Oversigt over honorarrammer for temagrupper... 4 Repræsentantskab og forretningsudvalg...4 Sekretariat...5 Temagrupper...5 Temagruppernes deltagere... 6 Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter... 9 TEMAGRUPPENS KOMMISSORIUM...9 Informationen i dette bilag er uddrag fra Projekt Hus' WEB-side: med undtagelse af afsnittet vedrørende "Budget og finansiering", som er uddrag fra rapporten: Projekt Hus - dobbelt værdi til halv pris, Bolig- og Byministeriet, April 1998 og dokumentet: Projekt Hus - Fælles udbudsbetingelser vedrørende konsulentbistand til temagrupper, Projekt Hus Sekretariatet, 16. juni SIDE 1

2 Formål og baggrund Formål: "Dobbelt værdi til halv pris" Målet med PROJEKTHUS er, at det om 10 år er muligt at opføre byggeri af samme standard som vellykkede byggerier, men til den halve pris. Samtidig skal 2009-byggerierne ramme efterspørgslen blandt brugergrupperne så præcist, at de repræsenterer dobbelt værdi i forhold til de udvalgte byggerier fra Alle udviklingsorienterede virksomheder både bygherrer, rådgivere, udførende og producenter - indbydes til at være med. PROJEKTHUS er et af initiativerne i "By- og Boligministeriets Byggepolitiske Handlingsplan 98". Projektet skal ud fra helhedsbetragtninger bidrage til at effektivisere byggeriet og samtidig forbedre kvaliteten såvel teknisk som arkitektonisk. Arbejdet sigter på at: udvikle værktøjer og metoder der kan klarlægge efterspørgslen, styrke bygherrerollen, udvikle overordnede ledelsesprocesser, effektivisere produktionen kvalitetsudvikle byggeriets produkter med øget vægt på brugerkrav, industrialisering og totaløkonomiske vurderinger. Af hensyn til det videre udviklingsarbejde prioriteres resultaternes målelighed og dokumentation meget højt. I Erhvervsfremme Styrelsens analyse af Bygge- og Boligområdet fra 1993 anføres at området beskæftiger personer, tegner sig for 10 pct. af den samlede værditilvækst og står for en eksport på ca. 25 mia. kr. årligt. En markant forbedret produktivitet vil derfor have stor betydning for den økonomiske udvikling. Det skal fremhæves, at produktivitetens udvikling på bygge- og boligområdet har ligget betydeligt under udviklingen i andre fremstillingserhverv i de seneste 25 år. Baggrund og målsætning for projekt hus er detaljeret beskrevet i et notat af Baggrund og målsætninger med Projekt Hus Baggrund I april 1998 udgav By- og Boligministeriet rapporten PROJEKT HUS - dobbelt værdi til halv pris med undertitlen "et udviklingsprogram til et spring fremad i dansk byggeri". Rapporten giver en kort beskrivelse af byggeriets rolle i samfundet og behovet for udvikling. Endvidere redegøres kort for de seneste udviklingsinitiativer, der er udgangspunktet for PROJEKT HUS. Eksempelvis Det nye Etagehus, FRI s "Dobbelt op", Proces- Produktudvikling i Byggeriet (PPB) samt Projekt Renovering. På dette grundlag opstilles et program for PROJEKT HUS med to hovedindsatsområder: En styrkelse af bygherresiden for at lade efterspørgslen slå stærkere igennem, samt en øget industrialisering for at fremme byggeriets produktivitet. Det nævnes endvidere, at drivkraften i PROJEKT HUS skal være en række byggeopgaver, og at de statslige bygherrer har en vigtig rolle at spille her. Med de valgte hovedindsatsområder ligger PROJEKT HUS på linie med andre landes bestræbelser på at udvikle byggeriets produktivitet. Se nærmere i Bilag D. PROJEKT HUS skal gennemføres i to faser: En Forberedelsesfase på ét til to år med en glidende overgang til en gennemførelsesfase. Gennemførelsesfasen har en varighed på 10 år. SIDE 2

3 I forberedelsesfasen skal idégrundlaget for PROJEKT HUS konkretiseres gennem arbejde i et antal temagrupper. Der er foreslået 10 temagrupper, hvoraf de første 3 vedrører bygherrerollen, de 3 næste byggeriets industrialisering og de 4 sidste er tværgående temagrupper. Det er samtidig foreslået, at temagrupperne sammensættes, så de rummer repræsentanter for virksomheder (med egen interesse i udnyttelse af resultaterne), ekspertise vedrørende de enkelte temaer samt analyse- og sekretariatsbistand. Aktiviteterne i gennemførelsesfasen omfatter udviklingsprojekter vedrørende byggeriets processer og produkter, samt udviklings- og demonstrationsbyggerier udsprunget af de centrale udviklingstemaer. BUR s debatdag i efteråret 1998 om styrkelse af den professionelle bygherre, ATV s rapport fra januar 1999 om byggeriet i det 21. århundrede samt erfaringer fra PPB-programmet og Projekt Renovering peger alle i samme retning: Der er behov for PROJEKT HUS som et 10-årigt program med fokus på brugerne/bygherrerollen og på industrialisering. PROJEKT HUS skal på den måde fungere som en platform for gennemførelse af mange af de idéer - og en videreførelse af de resultater - der er kommet tilveje i disse initiativer. By- og Boligministeriet har på denne baggrund bedt SBI om at udbygge beskrivelserne af de 10 temagruppers arbejde i form af et sæt forslag til kommissorier. Målsætningen for PROJEKT HUS Der er ved udarbejdelse af kommissorierne lagt vægt på, at der sættes mål for, hvorledes de forskellige temagruppers udviklingskoncepter skal bidrage til opfyldelse af den overordnede målsætning for programmet. "Dobbelt værdi til halv pris" er således strammet op fra at være et slogan til en konkret målsætning. Både værdi og pris hænger snævert sammen med bygningernes og rummenes kvaliteter, eksempelvis svarende til forskellige niveauer for standarden vedrørende: Størrelse (arealer) Indretning (funktion, volumen, udstyr, fleksibilitet) Velvære (indeklima, lys, uforstyrrethed, oplevelse) Finesse (design, materialer, finish) Drift (pålidelighed, vedligehold, rengøring, energiforbrug) Værdi er en individuelt oplevet størrelse, der afspejler hvorvidt målgruppen værdsætter et byggeris kvaliteter. Udfordringen er her at vælge præcis de rigtige niveauer for standarden til at tilfredsstille specifikke brugergruppers efterspørgsel bedst muligt under givne økonomiske rammer. Værdien måles ved markedsundersøgelser. Pris er en tilstræbt objektiv størrelse, der afspejler ressourceforbruget ved opførelsen af det pågældende byggeri. Udfordringen er her at udvikle produkter og processer, så de efterspurgte kvaliteter billiggøres. Prisen vurderes ved sammenligning med prisen på tilsvarende byggerier, idet der korrigeres for de aktuelle niveauer for standarden. Dette kan gøres ved hjælp af nøgletal. Med udgangspunkt i nogle vellykkede 1999-byggerier (referencebyggerier) kan målsætningen for PROJEKT HUS formuleres således, at det efter 10 år skal være muligt: at opføre nye byggerier i samme standard som referencebyggerierne, men til den halve pris, samtidig med at der ved det nye, lave prisleje kan opføres byggerier, der rammer specifikke brugergruppers efterspørgsel så præcist, at de repræsenterer dobbelt værdi i forhold til referencebyggerierne. Målelighed og dokumentation af resultaterne prioriteres højt af hensyn til styring og fortsat skærpelse af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. På den måde lægges op til, at kernen i PROJEKT HUS bliver styring på effekten af udviklingsarbejdet. SIDE 3

4 Udviklingsbyggerier Udviklingsbyggerier under PROJEKT HUS kan baseres på resultaterne af temagruppernes arbejde; men kan også baseres direkte på koncepter udviklet i andre sammenhænge. Når et udviklingskoncept er modent til at indgå i et udviklingsbyggeri, formuleres specifikke delmål for den aktuelle byggesag. Disse delmål formuleres dels i forhold til PROJEKT HUS overordnede målsætning, dels i forhold til indikatorer, der tidligt kan vise, hvorvidt udviklingskonceptet fører til de tiltænkte resultater. Indikatorerne kan eksempelvis dreje sig om, hvorvidt byggeriet værdsættes (kø for udlejning, markedsleje o.s.v.) eller om der er opnået forbedret produktivitet (timeforbrug, realiseret akkordløn, industrialiseringsgrad, mangler o.s.v.). Under byggesagerne opsamles de nødvendige data for evaluering af, om målene er nået. Dette kan af virksomhederne anvendes i styringen af den enkelte byggesag, og kan i form af overordnede nøgletal anvendes ved sammenligning med andre udviklingsbyggerier under PROJEKT HUS. De første udviklingsbyggerier tænkes tidligt bragt ind under PROJEKT HUS - netop i form af afprøvning af allerede tidligere modnede koncepter og med henblik på at fremskaffe nøgletal mv. til dokumentation af udgangspunktet for PROJEKT HUS. Budget og finansiering PROJEKT HUS skal primært finansieres gennem den indre dynamik, der skabes i byggerierne i tilknytning til projektet. Der er dog brug for eksterne midler til at drive sekretariatet (tre sagsbehandlere med sekretærassistance), til ekspertbistand til temagrupperne og til et internationalt netværk for videnhjemtagning. Det forventes at sektoren selv bidrager. Det gælder ubetalt deltagelse og arbejde i temagrupperne, samt - og især - den ubetalte egenindsats, som virksomhederne investerer i implementering af de koncepter, der indgår i udviklingsbyggerierne. Endelig forventes industrien selv at investere i udvikling af nye komponenter, hvor der kan påvises et erhvervsøkonomisk grundlag herfor. Nogle af de omtalte investeringer forventes støttet gennem kommercielle udviklingskontrakter. PROJEKT HUS skal endvidere søge at tiltrække andre midler. Projekt Hus - dobbelt værdi til halv pris, Bolig- og Byministeriet, April 1998 Oversigt over honorarrammer for temagrupper Temagruppe Formand Maksimal budgetramme for konsulentbistand 1. Huse med dobbelt værdi for Adm, Jesper Nygaard bruger KAB Kr Bygherrens udbud og valg af Byggechef Palle Adamsen samarbejdspartnere Lejerbo Kr Rådgiverydelser og Kontorchef Tom Flemming Nielsen incitamentsaftaler Forskningsministeriets Byggedirektorat Kr Industrielle processer Divisionsdirektør Peter Henningsen Højgaard & Schultz A/S Kr Nye byggekomponenter Projektkoordinater Peter Ejler Skanska Jensen A/S Kr Virksomhedssamarbejde og Direktør Bent Frank byggepladssamarbejde Forsvarets bygningstjeneste Kr Arkitektonisk helhedssyn Arkitekt m.a.a. Gøsta Knudsen Arkitektskolen i Århus - 8. Rammebetingelser Kontorchef Niels Hesseldahl Kommunernes Pensionsforsikring A/S Kr Videngrundlag Direktør Niels Sandahl-Sørensen EJ Badekabiner Kr Kvalitetsstyring af Direktør Michael Frisch-Jensen udviklingsprojekter/nøgletal DAB - Projekt Hus - Fælles udbudsbetingelser vedrørende konsulentbistand til temagrupper, Projekt Hus Sekretariatet, 16. juni Repræsentantskab og forretningsudvalg By- og boligministeren har udpeget følgende repræsentantskab bestående af repræsentanter for bygherrer, udførende entreprenører og håndværkere, rådgivende arkitekter og ingeniører, byggevareproducenter og organisationer til ledelse af projekt hus (Forretningsudvalget er markeret med [F]): [F] Udviklingsdirektør Rud Werborg, By- og Boligministeriet (formand) Adm. direktør Niels Otto Andersen, Skanska Jensen A/S SIDE 4

5 Professor Mogens Myrup Andreasen, DTU [F] Direktør Jan Bendix, Sant og Bendix Direktør Knud Bonde, Kamstrup A/S Direktør Helen Christensen, EMCON A/S Rådg.Ing. [F] Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste Direktør Lars Ole Hansen, Forskningsministeriet Udviklingschef Torben Hansen, Danogips A/S [F] Direktør Anders Kretzschmar, Erhvervsfremme Styrelsen Kontorchef Preben Kristensen, Miljøstyrelsen Arkitekt MAA/PAR Marianne Ingvardtsen, Marianne Ingvardtsens Tegnestue Forskningschef Jesper Bo Jensen, Institut for Fremtidsforskning Ejendomsinvesteringschef Henrik Kolind, Kommunernes Pensionsforsikring A/S Arkitekt MAA/PAR Bo Bøje Larsen, Henning Larsens Tegnestue [F] Direktør Hans Jørgen Larsen, Statens Byggeforskningsinstitut Økonom Bent Madsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Planlægningschef Karen Mosbech, Slots- og Ejendomsstyrelsen Informationschef Jonas Møller, Byggeriets Arbejdsgivere [F] Direktør Jørgen Nue Møller, Gl. Dok Direktør Lars Jørgen Nielsen, Håndværksrådet Direktør Jesper Nygård, KAB Bygge- og Boligadministration Direktør Keld Fuhr Pedersen, Mancon, Formand for BUR) Udviklingschef Jens Lund Pedersen, H+H Industri A/S Formand Bjarne Rundbjerg, SID Anlæg og Byg Kontorchef Lisbeth Snoager Sloth, SBS Byfornyelse Afdelingsleder Lisbeth Søndergaard, Rambøl [F] Teknisk chef Lone Møller Sørensen, Velux A/S Kontorchef Ulf Tvenstrup, Energistyrelsen Direktør Jørgen Vorsholdt, Højgaard & Schultz A/S Sekretariat Driften af aktiviteterne i projekt hus varetages af et sekretariat, som blandt andet skal: sikre sammenhængen i projekterne, støtte etablering og fremdrift af temagrupper, medvirke ved aftaler om udviklingsbyggerier, sikre afrapportering og evaluering af forsøg, sammenfatte og formidle resultaterne. Sekretariatet kan kontaktes på Leder af sekretariatet er civilingeniør Jesper Frøbert Jensen Temagrupper Temagrupper I PROJEKT HUS adskilles konceptudviklingen fra den senere afprøvning i udviklingsbyggerier. PROJEKT HUS sætter i de første år målrettet ind på at skabe udvikling inden for følgende temaer: 1. Huse med dobbelt værdi for bruger 2. Bygherrens udbud og valg af samarbejdspartnere 3. Rådgiverydelser og incitamentsaftaler 4. Industrielle processer 5. Nye byggekomponenter 6. Virksomhedssamarbejde og byggepladssamarbejde 7. Arkitektonisk helhedssyn 8. Rammebetingelser 9. Videngrundlag SIDE 5

6 10. Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Heraf vedrører de første tre temaer bygherrerollen, de næste tre byggeriets industrialisering; medens de sidste fire er tværgående temaer. For hvert tema etableres en temagruppe, der får ansvaret for konceptudviklingen ud fra følgende principper: a) Gruppernes arbejde skal føre til et antal konkrete produkter i form af metoder, aftalekoncepter, produkt-, proces- og ydelsesbeskrivelser osv. klar til direkte anvendelse i udviklingsbyggerier eller som grundlag for kommerciel udvikling b) Produkterne skal rumme en klart specificeret, potentiel effekt i form af bidrag til opfyldelse af PROJEKT HUS' målsætning c) Summen af disse bidrag skal rumme hele PROJEKT HUS' målsætning d) Effekten af produkterne skal kunne følges ved måling på nøgletal fra udviklingsbyggerierne under PROJEKT HUS. e) De tværgående temagruppers udviklingsarbejde skal føre til produkter, der kan benyttes som referencer af de øvrige temagrupper, som grundlag for styring af udviklingsprojekter eller som beslutningsgrundlag for senere initiativer. Temagrupperne bemandes med repræsentanter fra de bygherrer og virksomheder, som er interesserede i selv at anvende resultaterne. Hver temagruppe støttes med konsulentassistance. Konsulenterne er udvalgt efter forudgående projektkonkurrencer herom, hvor de bl.a. har konkurreret på deres: vision for temagruppens produkter begrundet perspektivering af disse produkter På denne måde søges at inddrage alle lovende idéer i sektoren. Temagruppernes deltagere Det er et særkende for PROJEKT HUS, at udviklingsarbejdet skal tage udgangspunkt i efterspørgselssiden. Dette gælder også arbejdet i temagrupperne, hvor der lægges stor vægt på, at betydende bygherrer vil præge arbejdet i retning af at nå resultater, som de selv finder interessante til brug i fremtidige byggesager. Heri ligger også en forventning om, at disse bygherrer vil fortsætte udviklingsforløbet i eget regi. PROJEKT HUS - medlemmer af temagrupper Temagrupperne omfatter allerede nu omkring 130 medlemmer og skal i den kommende tid suppleres med medlemmer fra arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer m.fl., så alle byggeriets parter bliver godt repræsenteret i det kommende udviklingsarbejde. PROJEKT HUS har valgt at vente med at inddrage medlemmer fra denne kreds af virksomheder til efter den netop afsluttede konkurrence om konsulentydelserne til en række af temagrupperne, fordi det i høj grad har været virksomheder fra samme kreds, der har deltaget i konkurrencen. Temagruppe 1: Huse med dobbelt værdi for bruger Adm.dir. Niels Andersen, Byfornyelsesselskabet Danmark Direktør Bent Fjord, Realkredit Danmark Planner Jørgen Duus Hansen, Bates a/s Underdirektør Tomas Jandorf, PFA Byg Projektchef Jens Krusaa, TK Development Statsaut. ejd.mgl. Mette Lykken Informationschef Jonas Møller, Byggeriets Arbejdsgivere Direktør Jørgen Nue Møller, Dansk Arkitektur Center Direktør Jesper Nygård, KAB Bygge- og Boligadministration (formand) Arkitekt m.a.a. Mathilde Petri Direktør Peter Snabe, Boligfonden Kuben Udviklingsdirektør Rud Werborg, By- og Boligministeriet SIDE 6

7 Forskningschef Jesper Bo Jensen, Instituttet for Fremtidsforskning Temagruppe 2: Bygherrens udbud og valg af samarbejdspartnere Byggechef Palle Adamsen, Lejerbo (formand) Chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet Projektchef Jens Lind, Skanska Øresund Direktør Søren Elster, Skanska Øresund Direktør Mogens Hansen, Danske Entreprenører Ejendomschef Svend Hove, Post Danmark Ejendomme Juridisk Konsulent Michael Jacobsen, Byggedirektoratet Afdelingschef Klaus Nannestad, Forsvarets Bygningstjeneste Chefarkitekt Søren Tang Ørnebjerg, KAB Arkitekt m.a.a. Marianne Ingevartsen Områdechef Max Karlsson, Rambøll adm. direktør Flemming Nielsen, NCC Chefrådgiver Finn Heltberg, Carl Bro A/S Temagruppe 3: Rådgiverydelser og incitamentsaftaler Ingeniør Jan D. Christiansen, Forsvarets Bygningstjeneste Projektkoordinator Niels Arne Jensen, Kbh's Uddannelses- og Ungdomsforv. Kontorchef Tom Flemming Nielsen, Byggedirektoratet (formand) Funktionschef Steen Pedersen, Novo Nordisk Engineering Teknisk chef Jesper Rasmussen, Boligselskabet AKB Kontorchef Helle Søeberg, DSB Byggeadministration Arkitekt m.a.a. Birte Rørbæk, Rørbæk og Møller Sektorleder Christian Listov-Saabye, Moe & Brødsgaard Afdelingsleder Preben Hillebro, Hoffmann & Sønner Direktør Jesper Lund, KHR Arkitekter Afdelingsleder Phyllis Hjelmdal Larsen, Cowi Temagruppe 4: Industrielle processer Sektionschef Jørgen Baadsgaard-Jensen, Dansk Teknologisk Institut Kurt Emil Eriksen, VELUX A/S Divisionsdirektør Peter Henningsen, Højgaard & Schultz A/S (formand) Projektleder Jesper Kærn, KAB Afdelingsarkitekt Torsten Lybech, Forsvarets Bygningstjeneste Professor Mogens Myrup, Danmarks Tekniske Universitet Adm. direktør Freddy Strand, Anco Træ A/S Adm. direktør Ole Ulldal, Botica Entreprise Afdelingsingeniør Finn A. Hansen, Carl Bro A/S Temagruppe 5: Nye byggekomponenter Produktionschef Claus Carstensen, Lind & Risør A/S SIDE 7

8 Direktør Jørgen Enevold, SEMCO Niels Henrik Findsen, VELUX A/S Kontorchef Per Grydgård, Kapital Service Direktør Knud Erik Matz, Dansk Boligselskab Afdelingschef Knud Sthyr, Skanska Jensen A/S (formand) Arkitekt m.a.a. Bo Boje Larsen, Henning Larsens Tegnestue Projektingeniør Lars Rom Jensen, Carl Bro A/S Ark. konsulent: Arkitekt m.a.a. Finn Selmer, Selmer & Lydolph Temagruppe 6: Virksomhedssamarbejde og byggepladssamarbejde Afdelingschef Søren Peter Bjarløv, Københavns Amt, Byggeafdelingen Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste (formand) Adm. direktør Christen Galsgaard, GLENCO A/S Direktør Mogens Hansen, Danske Entreprenører Direktør Peter Kofoed, Monberg & Thorsen A/S Kontorchef Ib Steen Olsen, By- og Boligministeriet Byggechef Erik D. Præstegaard, Fællesadministration 3B Projektleder Tenna Tychsen, Byfornyelsesselskabet Danmark Arkitekt m.a.a. Gunilla Rønnow, Karsten Rønnows Tegnestue Direktør Lars Holten Petersen, Birch & Krogboe Afdelingsingeniør Steffen Gøth, COWI A/S Temagruppe 7: Arkitektonisk helhedssyn Arkitekt m.a.a. Per Arnold Andersen, VELUX A/S Direktør Allan Christensen, Moe & Brødsgaard A/S Arkitekt m.a.a. Bente Hammer, By- og Boligministeriet Direktør Lars Ole Hansen, Byggedirektoratet Arkitekt m.a.a. Michael Harrebek, Arkitektgruppen i Århus A/S Arkitekt m.a.a. Anne S. Jeppesen, Forsvarets Bygningstjeneste Rektor Gøsta Knudsen, Danmarks Designskole (formand) Adjunkt Niels Lykke, Arkitektskolen i Århus Direktør Carl F. Møller, Højgaard & Schultz A/S Lektor Erik Nygaard, Arkitektskolen i Århus Arkitekt m.a.a. Finn Selmer, Kunstakademiets Arkitektskole Lektor Peter Sørensen, Kunstakademiets Arkitektskole Seniorforsker Ole Svensson, Statens Byggeforskningsinstitut Gruppe 8: Rammebetingelser Kontorchef Niels Hesseldahl, Kommunernes Pens.forsikring A/S (formand) Arkitekt m.a.a. Tove Lading Specialkonsulent Marianne K. Larsen, By- og Boligministeriet Cheføkonom Curt Liliegreen, Danske Entreprenører Adm. direktør Lone Lund-Rasmussen, DIS Bygge- og Ejendomsadm. Økonom Bent Madsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Jan Rask, BAT-kartellet SIDE 8

9 Driftschef Henrik Schaltz, ATP Ejendomme Chefjurist Niels Sørensen, BYG Sektordirektør Allan Arpe, EKJ Seniorforsker Anders Bjerre, Instituttet for Fremtidsforskning & direktør Keld Fuhr Pedersen, Mancon Temagruppe 9: Videngrundlag Adm. direktør Jørn Vibe Andreasen, Byggecentrum Lektor Sten Bonke, Danmarks Tekniske Universitet Udviklingsdirektør Kaj Fisher Madsen, LK A/S Divisionsdirektør Bjørn Lykke Jensen, Dansk Teknologisk Institut Projektleder Henning Rønslev Nielsen, Lejerbo Forskningschef Jørgen Nielsen, SBI Projektleder Kristian Overgaard, Københavns Lufthavne A/S Adm. direktør Niels Sandahl Sørensen, E.J. Badekabiner A/S (formand) Adjunkt Stephen Willacy, Arkitektskolen i Århus Afdelingsleder Anders Kirk Christoffersen, Niras Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Direktør Michael Frisch-Jensen, DAB (formand) Driftschef Ole Malmstrøm, KUBEN Direktør Marianne Egelund Siig, Kaos Management Kontorchef Jan Spohr, By- og Boligministeriet Teknisk direktør Jens Westh, SPÆNCOM A/S Arkitekt m.a.a. Eigil Madsen, Tegnestuen Virumgård Afdelingschef Ea Ovdal Nielsen, Skanska Jensen A/S Projektleder Anne Ter-Borch, Novo Nordisk Engineering A/S Ad hoc konsulent: Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut Temagruppe 10: Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter TEMAGRUPPENS KOMMISSORIUM Evaluering: Der skal defineres indikatorer (bench marking) til synliggørelse af højere standarder, af produktivitetsudviklingen og af de udførendes evne til at gennemføre byggesager på en tilfredsstillende måde (aftalesedler, besparelser, spild, indtjening mv.) Et program for kalibrering af nøgletal udarbejdes med henblik på anvendelse i forbindelse med den overordnede evaluering af PROJEKT HUS og som støtte for udviklingskoncepterne, især incitamentsaftaler. Temagruppens opgaver Temagruppens opgave er at tilvejebringe grundlaget for at stille klare mål for en udvikling, for at styre og følge op på udviklingsarbejdet samt for at dokumentere effekten af de opnåede resultater. Temagruppen skal i den sammenhæng skabe hjælpemidler, der kan sikre øget kvalitet af udviklingsarbejdet, erfaringsudvekslingen og videnspredningen i dansk byggeri. SIDE 9

10 Temagruppens produkter Temagruppens produkter tænkes primært udmøntet i: et funktionsdygtigt nøgletalssystem med central database program for styring af kvaliteten i PROJEKT HUS udviklingsaktiviteter rutiner for opfølgning på udviklingsaktiviteter under PROJEKT HUS. Eksempelvis således: a) Nøgletal og opbygning af database Definition af nøgletal. Anvendelsesaspekter, design af brugerflade til database. Opbygning og drift af database. Fastlæggelse af krav vedrørende udarbejdelse og indberetning af nøgletal og øvrige oplysninger fra udviklingsbyggerier. Krav til tilhørende intern dokumentation og kontrol hos bygherren og evt. ekstern kontrol af indberetninger. Regler for adgang til indberettede oplysninger. System til analyse af indberetninger. b) Kvalitetsstyring af udviklingsprojekter Regler for kvalitetsstyring af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS. Krav til projektbeskrivelser, planlægning og bemanding og løbende opfølgning. Håndtering af udviklingsrisici - garantibehov. Krav til dokumentation og rapportering. Regler om ophavsret og fortrolighed. Kurser for ledere af udviklingsprojekter.projekt HUS støttefunktioner/assistance til ledere af udviklingsprojekter. c) Tværgående evaluering af aktiviteter under PROJEKT HUS Principper for faglig evaluering af temagruppernes produkter (og senere af udviklingsprojekter under PROJEKT HUS) ved milepæle i udviklingsarbejdet. Opfølgning på PROJEKT HUS' udviklingstemaer i gennemførelsesfasen. Videnspredning samt måling af resultaternes udbredelse i gennemførelsesfasen. Systemet til analyse af indberetninger skal bl.a. kunne udskille virkningen af hvert enkelt udviklingstiltag ud fra nøgletal samlet fra en pulje af byggerier med vidt forskellige pakker af udviklingstiltag. (En pulje kan eksempelvis være alle udviklingsbyggerier fra to foregående år til en glidende opfølgning på PROJEKT HUS på overordnet niveau). Foruden nøgletal til brug for overordnet opfølgning på Projekt mål kan det blive aktuelt også at følge op på særlige indikatorer af hensyn til en tættere og tidligere opfølgning vedrørende de enkelte udviklingskoncepter. Afprøvning og perspektiv Resultaterne af temagruppens arbejde med nøgletal tænkes allerede afprøvet på udviklingsbyggerier i løbet af forberedelsesfasen for PROJEKT HUS. Principielt er det eneste, der vil kendetegne disse byggerier som udviklingsbyggerier, at der iværksættes måling/dokumentation af resultater. Det kan således udmærket være byggerier, der allerede i dag er under planlægning og projektering, og de første udviklingsbyggerier kan således være under opførelse i sommeren Resultaterne af temagruppens øvrige produkter tages løbende i anvendelse i PROJEKT HUS ved sekretariatets foranstaltning efter styregruppens godkendelse. Perspektivet i temagruppens arbejde vil i første omgang medvirke til at skabe stærk motivation og høj kvalitet i selve udviklingsarbejdet under PROJEKT HUS. Senere vil en klar dokumentation af effekterne være vigtig for at motivere alle byggeriets virksomheder og bygherrer til at anvende de opnåede resultater. Desuden vil dokumentation af resultater fra forskellige byggerier på længere sigt medvirke til fremtvinge en betydelig konkurrence på kvaliteten af byggevirksomhedernes ydelser. Temagruppens produkter vil kun bidrage indirekte til at opfylde målsætningen for PROJEKT HUS. De langsigtede gevinster ved en styrket konkurrence høstes eksempelvis gennem bygherrens valg af samarbejdspartnere og gennem incitamentsaftaler - se komissorierne for temagruppe 2 og 3. Gevinsten ved en mere målrettet og bedre styret udviklingsindsats vil tilsvarende blive høstet i tilknytning til de enkelte udviklingsprojekter mv. Der anslås derfor ikke en selvstændig effekt af denne temagruppes produkter. Temagruppen skal koordinere sine valg af nøgletal med de øvrige temagrupper. I de forskellige kommissorier er foreslået nøgletal vedrørende pris og standard, markedsfordel, rettidighed, mangler, industrialiseringsgrad, resultatforbedring, projektafvigelser og budgetrevisioner. Ressourcer og tidsplan Tidsplanen for de beskrevne aktiviteter i forbindelse med temagruppen (excl. opfølgning mv. i gennemførelsesfasen) er fastsat til SIDE 10

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Bygherrekompetencer. 5. sæson. efteruddannelse med diplom. Ny runde af den succesfulde uddannelse

Bygherrekompetencer. 5. sæson. efteruddannelse med diplom. Ny runde af den succesfulde uddannelse Bygherrekompetencer efteruddannelse med diplom Ny runde af den succesfulde uddannelse 5. sæson Som deltager... får du styrket dine kompetencer på bygherrens kerneområder bliver du i stand til at påtage

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Vi skal bygge bedre og billigere

Vi skal bygge bedre og billigere www.byggeevaluering.dk Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr. 1 2002 Vi skal bygge bedre og billigere Vejen til det gode byggeri side 4 Godt byggeri kræver tillid side 7 Netværket fra Projekt Hus genopstår

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Renovér eller riv ned?

Renovér eller riv ned? Debatmøde i Almen Boligforum 26. august 2015 Hindsgavl Slot, Middelfart Renovér eller riv ned? Alle kan være enige om at almene boliger skal fremtidssikres, så de fortsat er et attraktivt boligtilbud.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER FLEX CITIES, TEMADAG, 20. AUGUST 2014 ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER MORTEN HOFMEISTER SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER Status for samarbejde

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004 Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Havnestadsbyggeriet Islands Brygge Syd, Amager: 2 seniorboligfælleskaber

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering Brug af partnering i Danmark en dokumentation af byggebranchens brug af partnering 1 Spørgsmålene i undersøgelsen er besvaret med udgangspunkt i følgende definition af partnering i byggeprojekter: Baggrunden

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere