BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007"

Transkript

1 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet af 20. december 2004, skal Anklagemyndigheden underrette om de i loven beskrevne straffelovsovertrædelser, hvor en person er blevet idømt en foranstaltning efter straffelovens Som følge af loven har nedsat to arbejdsgrupper, én i Østdanmark og én i Vestdanmark, som har til opgave at indsamle, analysere og vurdere viden om behandlingsforløb, hvor en psykisk syg person er blevet dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet efter straffelovens 180, 1. led, 216, 222, stk. 2, 237 eller 246, og hvor personen er blevet idømt en foranstaltning efter straffelovens Personen skal desuden have haft kontakt med det psykiatriske system: sundhedsvæsenet, politiet eller de sociale myndigheder, inden for seks måneder forud for den kriminelle handling. Arbejdsgrupperne skal vurdere, om der i forløbet evt. kunne være handlet anderledes, samt om der kunne være en sammenhæng mellem forløbet og den kriminelle handling. j.nr /1/LEG Tilsyn Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post Undersøgelserne har til formål, hvis det er muligt, at konkludere generelt fra de enkelte sager samt at foreslå initiativer til forebyggelse af lignende tilfælde, som led i en kvalitetsudvikling i tilbuddene til psykisk syge. Det forventes, at der skal undersøges cirka 10 sager om året i de fem år, som loven gælder. Arbejdsgrupperne skal afgive rapport om hvert enkelt undersøgelsesforløb til, som på baggrund heraf udarbejder en årlig beretning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om de overordnede og generelle problemstillinger, der kan uddrages. Der undersøges alene forløb, hvor der er grund til at overveje, om lovovertrædelsen kunne have været undgået, hvis der for den pågældende havde været iværksat den fornødne indsats. Undersøgelsen af et forløb har ikke til hensigt at udpege sundhedspersoner, institutioner i behandlingssystemet eller øvrige involverede personer for at placere skyld for et eventuelt uhensigtsmæssigt forløb. En person, som rapporterer om et forløb, kan således ikke - som følge af sin rapportering underkastes disciplinære foranstaltninger af ansættelsesmyndigheden, tilsyns-

2 mæssige reaktioner af eller strafferetlige sanktioner af domstolene. I det følgende vil der først blive redegjort for arbejdsgruppernes arbejde med undersøgelse af sager i Der vil kort blive givet eksempler på de fundne problemstillinger i årets sager, vurderingen af undersøgelserne samt konklusioner og forslag på baggrund af de hidtil undersøgte sager. Side 2 Sager i 2007 har i perioden 1. januar december 2007 modtaget 22 sager om domfældelser, hvor den dømte umiddelbart opfyldte kriterierne i Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet. Sagerne er modtaget løbende efter tidspunktet for domfældelsen. Dertil kommer syv sager, som blev modtaget sent på året i 2006 og derfor ikke nåede at blive undersøgt i Af disse syv sager blev tre fundet at være uegnede til at indgå i en undersøgelse, mens fire af sagerne blev fundet egnet og derfor blev undersøgt i Af de 22 sager, som blev modtaget i 2007, var der tre, som ikke blev fundet at være egnede til en nærmere undersøgelse, efter at der var indhentet oplysninger om de domfældte fra Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret. Af de resterende 19 sager er 13 sager overført til evt. undersøgelse i 2008, da de blev modtaget sent på året i Der er således i alt blevet indhentet materiale i og vurderet 10 sager i I de 10 undersøgte sager, var de dømte alle mænd. Personernes alder på forbrydelsestidspunktet var fra 17 til 48 år, med en gennemsnitsalder på 32 år. Ud af de 10 sager omhandlede de syv manddrab eller drabsforsøg mens én omhandlede legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og to drejede sig om ildspåsættelse. I fire af årets undersøgte sager havde personen tidligere begået lignende kriminalitet af personfarlig karakter. Derudover havde otte af de 10 undersøgte, begået andre former for forbrydelser. Fire af de undersøgte var tidligere blevet dømt til psykiatrisk behandling eller ungdomssanktion med socialpædagogisk behandling. To af de undersøgte var på tidspunktet for forbrydelsen under tilsyn af Kriminalforsorgen. For alle sagerne gælder, at det er vanskeligt at vurdere, om en anden behandling eller indsats kunne have forebygget den aktuelle kriminalitet. Arbejdsgrupperne fandt dog for to af årets sager, at der ikke kunne findes en sammenhæng mellem forløbet og den kriminelle handling. For syv af sagerne blev det vurderet, at den kriminelle handling muligvis kunne være forhindret, hvis forløbet havde været anderledes, mens det for én af sagerne ikke var muligt at vurdere ud fra de givne oplysninger.

3 Sagseksempler Behandling af patienter dømt til psykiatrisk behandling eller ungdomssanktion I den ene af disse sager var en patient idømt ambulant psykiatrisk behandling for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter nogle få måneder før den aktuelle forbrydelse. Patienten, som var kendt skizofren, skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om indlæggelse. Side 3 Patienten havde i årene inden sin dom til behandling været indlagt talrige gange på psykiatrisk afdeling, heraf flere gange tvangsindlagt. Indlæggelserne var ofte forudgået af medicinsvigt ofte i kombination med stofmisbrug. I forbindelse med dommen blev der rettet henvendelse til retspsykiatrisk afdeling, da det blev skønnet, at det ville være mest hensigtsmæssigt, at patienten blev fulgt i retspsykiatrisk regi med henblik på udslusning samt opfølgning på dommen, bl.a. fordi han var svær at behandle. Da retspsykiatrisk afdeling havde kapacitetsproblemer, blev det besluttet, at behandlingen af patienten skulle foregå i distriktspsykiatrien. På patientens bosted, blev der kun ført sparsomme optegnelser om medicinering og selv om det i flere tilfælde fremgik, at der var usikkerhed om, hvorvidt patienten tog sin medicin eller ej, var der ingen opfølgning på dette eller kontakt til den behandlingsansvarlige overlæge. I flere tilfælde var den ordinerede medicin ikke givet. Bostedet havde ingen handleplaner for patientens medicinvægring, misbrug eller patientens voldsomme reaktioner og der var ingen koordination mellem den psykiatriske ansvarlige overlæge og bostedet. Samlet set resulterede dette i, at patienten, som havde en dom til behandling, ikke modtog medicin og som følge heraf blev tiltagende voldsom og udadreagerende. I perioden op til forbrydelsen blev politiet således flere gange tilkaldt til bostedet. Samlet set fandt arbejdsgruppen, at patienten var for syg og for farlig til at være på bostedet. Den behandlingsansvarlige overlæge tilså ikke den dømte og Kriminalforsorgen førte ikke tilstrækkeligt tilsyn med den dømte. I en anden sag var en psykisk syg idømt en ungdomssanktion, hvor han skulle undergive sig struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling, hvorfor han var anbragt på en døgninstitution. Patienten havde begået talrige forbrydelser og var kendt af socialforvaltningen og politiet. Patienten havde inden den aktuelle forbrydelse været truende overfor forskellige medarbejdere og der havde været problemer med at rumme ham på flere bosteder. Kort tid før forbrydelsen tog personalet flere gange kontakt til sundhedsvæsenet og patienten blev vurderet på psykiatrisk afdeling. Konklusionen blev, at der ikke var tale om en psykiatrisk opgave men en pædagogisk opgave. Få dage senere begik patienten en alvorlig personfarlig forbrydelse. Arbejdsgruppen fandt, at det kunne have været en fordel, at patienten i forbindelse med sin dom til ungdomssanktion var blevet mentalundersøgt, hvilket kunne have hjulpet til en afklaring af, hvilken form for dom fx til behandling, der ville have været mest hensigtsmæssig for patienten.

4 Det er desuden ikke hensigtsmæssigt, at et bosted, som har så store vanskeligheder med en person, ikke kan få en grundig psykiatrisk vurdering af personen, men afvises efter en kort vurdering. Side 4 Distriktspsykiatrisk behandling I flere af årets sager havde patienten inden forbrydelsen været i behandling i distriktspsykiatrien, men var ophørt med behandlingen enten ved at udeblive eller ved, at der ved medicinsvigt ikke var blevet fulgt op på dette. Flere af patienterne havde været indlagt talrige gange i løbet af få år og nogle få af patienterne var blevet udskrevet få dage før forbrydelsen. Én sag drejede sig om en meget psykotisk mand, som havde været indlagt 17 gange på syv år, og som ofte fik medicinsvigt kort efter udskrivelsen. Alligevel fik patientens familie ansvaret for medicineringen, hvilket medførte medicinsvigt og konflikter. I forbindelse med medicinsvigt blev patienten voldelig og i perioden op til forbrydelsen havde familien derfor kontakt med politiet flere gange. Det ville have været hensigtsmæssigt, hvis udskrivende afdeling og distriktspsykiatrien havde fundet en måde at sikre sig, at patienten fik medicinen. Endvidere at man havde sikret sig en tæt kontakt til familien, således at denne kunne søge råd og vejledning. I en anden sag havde en skizofren patient flere tidligere behandlingsdomme og da seneste behandlingsdom ophørte, ønskede han ikke at have kontakt med distriktspsykiatrien længere eller modtage medicinsk behandling. Senere i forløbet, da patienten blev dårligere overtalte distriktspsykiatrien ham til at komme til samtaler. Men på et tidspunkt, hvor han stadig var dårligt fungerende, meldte han fra igen. Senere dvs. få måneder før forbrydelsen kontaktede et herberg socialforvaltningen og orienterede om, at patienten atter var psykisk dårlig, men dette førte hverken til, at patienten fik kontakt med socialforvaltningen eller distriktspsykiatrien. I en tredje sag med en skizofren patient, som havde 13 indlæggelser på fem år, undlod patienten at tage sin medicin. Ved den seneste indlæggelse tre måneder før forbrydelsen blev der ikke udarbejdet en koordinationsplan, da patienten overfor overlægen havde givet udtryk for, at han ville tage sin medicin. På trods af dette skete der atter medicinsvigt. I perioden op til forbrydelsen følte hjemmeplejen sig tiltagende utryg ved at komme hos patienten og politiet var i kontakt med patienten to gange. Pårørende til patienten havde anmodet egen læge om tvangsindlæggelse, da de mente patienten havde det dårligt. Egen læge fandt ikke grundlag for dette. Alle involverede var klar over medicinsvigtet og at patienten var tiltagende syg, men ingen reagerede. Patienten blev ikke set i distriktspsykiatrien de sidste måneder inden forbrydelsen, bl.a. fordi han meldte afbud. En fjerde sag omhandlede en mand, der tidligere var dømt flere gange for vold og manddrab, som i forbindelse med prøveløsladelse var under tilsyn fra Kriminalforsorgen. Patienten, som ved en tidligere mentalundersøgelse var fundet at have en personlighedsforstyrrelse med dyssociale træk, blev

5 fulgt i distriktspsykiatrien efter en indlæggelse, hvor han desuden var blevet diagnosticeret til at have en psykotisk tilstand. Patienten blev, på trods af dette, ikke set i distriktspsykiatrien de sidste syv måneder op til forbrydelsen og distriktspsykiatrien forsøgte ikke at tage kontakt til patienten. Side 5 Drabsforsøg på personale I to af de sager, der blev undersøgt i 2007, var der tale om drabsforsøg på personale på sociale botilbud, hvilket involverede i alt fire personalemedlemmer. Konklusion og forslag Ifølge bemærkningerne til lov nr om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet af 20. december 2004, fremgår det, at s årlige beretning vedr. arbejdsgruppens arbejde vil kunne anvendes som et kvalitetsudviklingsværktøj med henblik på at bidrage til styrkelse af den nationale indsats. For eksempel i forbindelse med s faglige udmeldinger og udarbejdelse af konkrete retningslinjer for sundhedspersonalets arbejde, eller for samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og andre sektorer i den samlede indsats for de sindslidende. På baggrund af de foreløbig 30 undersøgte sager kan pege på følgende mulige indsatsområder: Ungdomssanktioner En ungdomssanktion er en dom til en toårig struktureret socialpædagogisk behandling, som retter sig mod unge årige, der har begået grov kriminalitet som fx vold, røveri eller voldtægt. Hvis den unge i stedet var blevet idømt fængselsstraf, ville straffen have været ubetinget fængsel fra 30 dage til et års varighed. I særlige tilfælde kan en ungdomssanktion idømmes i stedet for en fængselsstraf på op til 1½ år. Af det forholdsvis lille antal sager, som er undersøgt, er der fundet flere patienter, som enten i ungdomssanktionsforløbet eller kort efter, viste sig at være alvorligt psykisk syge og begik alvorlig personfarlig kriminalitet. Der findes ingen central registrering af, hvor mange unge, der inden idømmelse af en ungdomssanktion, bliver mentalundersøgt. Imidlertid er der undersøgelser, der viser, at ungdomskriminalitet har prædiktiv værdi for psykisk sygdom. finder det derfor særdeles vigtigt, at disse unge altid bliver grundig udredt og undersøgt for, om de skulle have psykiske lidelser eller være mentalt handicappede, inden der træffes beslutning om sanktion. Manglende opfølgning på medicinsvigt I flere af de undersøgte sager manglede distriktspsykiatrien planer og aftaler om håndtering af patienternes medicinsvigt og udeblivelser. Der bør systematisk sikres gode og planlagte overgange mellem sengeafsnit og distriktspsykiatri, gerne ved fortløbende behandlingsplaner, udskrivningsaftaler, koordinationsplaner mv. og fx ved deltagelse af distriktspsykiatrisk personale

6 ved udskrivningskonferencen. Brugen af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner er instrumenter, som kunne anvendes hyppigere. Det er tidligere blevet drøftet i forbindelse med revisionen af psykiatriloven i 2006, om der skulle gives mulighed for tvungen opfølgning efter udskrivning af patienter ved særlige omstændigheder. Forslaget var en overbygning på anvendelsen af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Konkret gik forslaget ud på, at overlægen skulle kunne træffe beslutning om at pålægge en patient at møde op til medicinering i det psykiatriske sygehusvæsen, hvis der på baggrund af den aktuelle indlæggelse fandtes at være en begrundet frygt og nærliggende risiko for, at patienten efter udskrivning ville ophøre med at følge den behandling, der var nødvendig for patientens helbred. Side 6 Der var dog ikke flertal for denne del af lovforslaget, hvilket betyder, at den gældende psykiatrilov alene indeholder mulighed for brug af tvang ved tvangsindlæggelse på gule eller røde papirer, hvis en patient udenfor sygehuset har behov for medicinering, men ikke ønsker dette. Ud fra de undersøgte sager kan der umiddelbart rejses tvivl om, hvorvidt de gældende regler om indlæggelse på gule og røde papirer anvendes i tilstrækkeligt omfang. I flere af de undersøgte sager, ville en tvangsindlæggelse på gule papirer dvs. en tvangsindlæggelse på behandlingsindikation have været relevant undervejs i forløbet. Kriterierne for en sådan indlæggelse er, at patienten er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende mhp. behandling fordi, at patientens udsigt til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. I Danmark tvangsindlægges ca patienter om året på behandlingsindikation. Dette skal ses i lyset af, at der er ca indlæggelser og ca ambulante kontakter årligt. Umiddelbart kunne dette tyde på, at lægernes tærskel for tvangsindlæggelse på behandlingsindikation er for høj. I enkelte af sagerne ville en tvangsindlæggelse på røde papirer også have været muligt. Derudover kunne der i flere af sagerne være gjort mere for at følge op på patientens behandling herunder medicineringen. Der kunne allerede inden udskrivning have været etableret aftaler om kontrol med medicineringen og været etableret aftaler og initiativer ved tegn på medicinsvigt. Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner burde have været anvendt i en række af tilfældene. Det kunne i flere tilfælde have været relevant, at der var en fagperson, som var ansvarlig for, at medicinen blev givet. I flere af sagerne, hvor der blev rejst mistanke om medicinsvigt, gik der meget lang tid, før dette blev verificeret og der blev taget hånd om det. Specielt for patienter, som tidligere har haft medicinsvigt, bør der være en plan for, hvordan medicineringen sikres og hvordan der skal følges op, hvis der er tegn på at medicineringen svigter. Patienter, der er i psykiatrisk behandling, som følge af en dom, udgør i denne forbindelse et særligt problem, da medicineringen kan være en forudsætning for at opfylde dommen.

7 Flere af årets sager demonstrerer desuden de særlige og meget store problemer, der er forbundet med at behandle psykotiske misbrugere. Det er meget svært at sikre en behandlingsalliance med psykotiske misbrugere samtidig med, at man ofte i behandlingssystemet adskiller psykosebehandlingen og misbrugsbehandlingen. For nogle patienter kunne det derfor være relevant med en længerevarende stabiliserende indsats af fx 9-12 måneders varighed i en miljøterapeutisk afdeling med et rehabiliterende sigte. Dette er der imidlertid ofte ikke mulighed for med den nuværende organisering af det psykiatriske behandlingssystem i dag. Side 7 Behandlingsansvarlig overlæge. I flere af de sager, der er undersøgt i perioden , begik patienter, der allerede var idømt en psykiatrisk særforanstaltning, personfarlig kriminalitet. Ved en dom til psykiatrisk særforanstaltning får patienten en behandlingsansvarlig overlæge. Patienten kan enten få en dom til anbringelse, dom til behandling eller dom til ambulant behandling. Specielt i de to sidstnævnte situationer, når patienten ikke er indlagt, kan det være nødvendigt at få præciseret, hvorledes de ansvarlige overlæger skal udvise omhu og samvittighedsfuld i deres virke i sådanne sager jf. autorisationslovens 17. Der findes imidlertid aktuelt ingen vejledning for, hvad dette behandlingsansvar indebærer og der er forskellig praksis afhængig af hvilket sygehus, patienten er tilknyttet. vil derfor snarest muligt nedsætte en arbejdsgruppe mhp. at få udarbejdet en vejledning vedr. behandlingsansvar i forbindelse med behandling af patienter, der har fået en dom til psykiatrisk særforanstaltning. Desuden er der sager, hvor den læge, som skulle vurdere patienten fx i skadestuen, ikke havde kendskab til, at patienten havde en behandlingsdom. vil derfor i forbindelse med udarbejdelsen af ovenstående vejledning overveje, hvorledes det relevante sundhedspersonale sikres de nødvendige informationer om aktuelle behandlingsdomme. Ansvarsfordeling og koordinering Som i tidligere sager er der også i årets sager flere tilfælde, hvor der ikke er aftalt en klar ansvarsfordeling. I hovedparten af sagerne er der fundet behov for, at der var blevet udarbejdet handleplaner, koordinationsplaner eller udskrivningsplaner, men det er kun i et fåtal af sagerne, at dette er blevet gjort. Der bør i større omfang anvendes behandlingsplaner, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner samt fastlægges ansvar for opfølgning for at sikre relevant behandlingskontinuitet. Undersøgelserne kunne desuden tyde på, at der kunne være behov for en større og mere varieret vifte af forskellige psykiatriske tilbud efter udskrivning end de allerede eksisterende. Flere af de, der udskrives fra psykiatriske afdelinger, kan have svært ved at klare den løsere struktur uden for hospitalet samt de øgede krav til egen omsorg, når de udskrives til eget hjem, herberg eller psykiatrisk bofællesskab. Resultatet kan i disse tilfælde blive flere tilbagefald og hyppigere genindlæggelser.

8 Farlighedsvurdering og sikkerhed for personale På baggrund af de to sager med drabsforsøg på personale bør socialpsykiatriske botilbud og lignende, der rummer behandlingsdømte eller farlige beboere, have en sikkerhedspolitik og overfaldsalarm af hensyn til personalets sikkerhed. Sagerne giver desuden anledning til at bemærke, at det nøje bør overvejes hvilke psykisk syge, der egner sig til ophold i bosteder og lignende. Mere differentierede botilbud og konkrete samarbejdsaftaler for relevante tilfælde mellem en psykiatrisk afdeling og bosted bør kunne etableres. Side 8 Sundhedsaftaler og psykiatriplanlægning vil fremover i forbindelse med sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner være opmærksom på, at der sikres aftaler om samarbejde vedr. koordination, information og initiativforpligtelse, hvilket især er vigtigt i forbindelse med vanskelige patientforløb og ved retspsykiatriske patienter. I sidstnævnte tilfælde bør en klar opgave- og ansvarsfordeling sikres også med inddragelse af Kriminalforsorgen. vil ligeledes i relation til psykiatriplanlægningen opfordre regionerne til at inddrage koordination og samarbejde med kommuner og kriminalforsorg aktivt i den løbende planlægning og evaluering. Anne Mette Dons Overlæge, Chef for Tilsyn Lena Graversen Afdelingslæge 26. august 2008

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 s beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet,

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2006

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2006 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2006 Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bæltforbindelsen. Invitation til prisoverrækkelse. Vækstforum for Region Hovedstaden

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bæltforbindelsen. Invitation til prisoverrækkelse. Vækstforum for Region Hovedstaden Forretningsudvalgets møde den 18. november 2008 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 16.01 Meddelelse nr. 16.03 Meddelelse nr. 16.04 Meddelelse nr. 16.07 Meddelelse nr. 16.08 Meddelelse nr. 16.09 Meddelelse

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2010. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2010. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB 2005-2009 2011 Psykisk syge kriminelles forløb, 2005-2009 Sundhedsstyrelsen, 2010. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT

RETSPSYKIATRI KORT FORTALT RETSPSYKIATRI KORT FORTALT hvad kan og hvad gør vi Søren Clemensen overlæge TEMA Retspsykiatri organisering i Region Syddanmark Senge geografisk Ålborg 22 Viborg 17 Århus 66 Nykøbing Sj. 10 + 30S Sct.

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V 72 Socialt Udviklingscenter SUS 2005

Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V 72 Socialt Udviklingscenter SUS 2005 Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V 72 Socialt Udviklingscenter SUS 2005 Dorthe Perlt, Kristian Wedel Andersen, Pauline Hagensen, Pernille Grünberger 1 1. INTRODUKTION...

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning

Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning Evaluering af ordningen med tvungen opfølgning efter udskrivning 28-05-2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 2.1 Oplysninger fra journaler og spørgeskemaer... 5 2.2. Oplysninger fra journaler

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Et godt liv. uden. kriminalitet fakta og anbefalinger om domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010

Et godt liv. uden. kriminalitet fakta og anbefalinger om domfældte udviklingshæmmede personer. Danske Regioner 2010 Et godt liv uden kriminalitet fakta og anbefalinger om domfældte udviklingshæmmede personer Danske Regioner 2010 DANSKE REGIONER 2010 1 Flere udviklingshæmmede med dom skaber udfordringer Ikke alle udviklingshæmmede

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr

Til KL Social og Sundhed. Sagsnr Dokumentnr NOTAT Til KL Social og Sundhed Bemærkninger vedr. høring om lovforslag til etablering af socialpsykiatriske afdelinger Københavns Kommunes Socialforvaltning har modtaget lovforslaget til etablering af

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3. Særlige forhold omkring domsafsigelse og fuldbyrdelse 4. Ansvarsfordelingen ved overgang fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet. Forebyggelse - behandling - samarbejde

Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet. Forebyggelse - behandling - samarbejde Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet Forebyggelse - behandling - samarbejde 1 2 En behandling i verdensklasse Regionernes vision er at skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne tilbydes en

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Beboernes individuelle plan

Beboernes individuelle plan 13 12 2010 14:12 Beboernes individuelle plan Procedure Formål Formålet med denne procedure er: at den enkelte beboers ønsker, mål og behov tilgodeses gennem en målrettet og sammenhængende indsats og, at

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt, ph.d., leder, seniorforsker Workshop: Retspsykiatri 2 Civilretspsykiatri og strafferetspsykiatri Hvad forstår vi ved retspsykiatri? Psykisk sygdom og kriminalitet

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit af sociale indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC EN DEL AF AND COPENHAGEN BUSINESS RESEARCH

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient - en kondenseret udgave af undersøgelsesresultater Centrale fund fra litteraturstudie, fotoworkshop og kvalitativ og kvantitativ

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark

Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark 1 Tilrettelæggelse af det fælleskommunale kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark (Notatet afløser notat af 11. maj 2007. Der er kun tale om tilpasninger, bl.a. fordi

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE kend ansvarsforholdene som medicinstuderende VIKAR FOR LÆGE Når du som medicinstuderende arbejder som vikar for en læge, er det vigtig, at du er opmærksom på, hvordan

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

botilbud"" himmerlandsskolen""

botilbud himmerlandsskolen svc-acadre-skanning 07-06-2016 12:54 SEPBARCODE: OU28 Louise Høeg, Socialudvalgsformand i Randers Kommune Thomas Krarup, Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune Henrik Vallø, Formand

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

LOVOVERTRÆDERE MED UDVIKLINGSHÆMNING

LOVOVERTRÆDERE MED UDVIKLINGSHÆMNING Socialministeriet 2003 LOVOVERTRÆDERE MED UDVIKLINGSHÆMNING En undersøgelse af, hvordan det sociale system reagerer over for udviklingshæmmede lovovertrædere med dom Udarbejdet af Birger Perlt og Pernille

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

Retssystemet spænder ben for behandlingen af retspsykiatriske patienter

Retssystemet spænder ben for behandlingen af retspsykiatriske patienter Forsidehenvisning: Retssystemet spænder ben for behandlingen af retspsykiatriske patienter Velbehandlede retspsykiatriske patienters vej tilbage til samfundet bremses af juridiske beslutninger, mener flere

Læs mere

Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus Samarbejdsaftale om fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus (Offentliggjort d. 14. juni 2011) Side 1 af 11 Baggrund for

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse.

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Bostedet Lindevang Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Alarmer og alarmmodtagere Alle har alarmer. Uanset funktion i

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere