Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune

2 Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 72. Budgetopfølgning Indsatsen overfor udfaldstruede; herunder seniorjob og akutjob Indsatsplan Status vedrørende udvalgte projekter og indsatser Orientering vedr. EGU og STU Orientering om STU tilbud Statustal for beskæftigelsesområdet Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra forvaltningen 22 Punkter på lukket møde: 81. Afgørelser fra beskæftigelsesankenævnet Afbud: Eva Rytter Andersen (A) Sonia Luther Nielsen (V)

3 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning / Jesper Brogaard Beslutningstema Drøftelse af budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 for Beskæftigelsesudvalgets område samt indstilling af udvalgets forslag til tillægsbevillinger vedrørende mer- og/eller mindreforbrug på udvalgets område. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgningen har til formål at give et skøn over det endelige forbrug i 2012 i forhold til det korrigerede budget. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Herudover er der gennemført budgetopfølgning på renter, indtægter, anlæg samt låneoptag. Denne del af budgetopfølgningen behandles af økonomiudvalget på deres møde den 8. december 2012, hvor også økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning. Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område udviser et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 24,5 mio. kr. Der er tale om merudgifter i forhold til budgetopfølgning 2 på 13,3 mio. kr. Merudgifterne ligger hovedsageligt på kontanthjælp og aktiveringsudgifter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udgangspunktet for budgetopfølgning 2 var, at der blev igangsat en række initiativer, der skulle nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere (hvilket begrænser udgifterne både til ydelsen og til aktiveringen). Forventningen var dermed en nedgang i antal og udgift, hvilket der da også var en tendens til i ugerne op mod afrapporteringen af budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 3 viser imidlertid, at der i perioden siden budgetopfølgning 2 har været en stigning i kontanthjælp og aktivering. Der er derfor i budgetopfølgning 3 taget udgangspunkt i, at det høje antal kontanthjælpsmodtagere fortsætter året ud. Samtidigt viser budgetopfølgning 3, at det ikke har været muligt at nå den forudsatte virksomhedsrettede aktivering, og der har været flere personer på lav refusion end budgetteret, og at driftsloftet er overskredet. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Her er afvigelserne kommenteret mere detaljeret, og det fremgår på hvilke områder, Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at der søges om tillægsbevillinger. I

4 Beskæftigelsesudvalget hovedtræk er afvigelserne i budgetopfølgning 3: Merforbrug: 5.70 førtidspension, 8,271 mio. kr kontanthjælp, 14,779 mio. kr driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats, 5,753 mio. kr beskæftigelsesordninger, 4,879 mio. kr. Mindreforbrug: 5.71 sygedagpenge, -4,006 mio. kr dagpenge til forsikrede ledige, -5,905 mio. kr. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Økonomi og finansiering Se sagsbeskrivelsen og bilag. Der søges følgende tillægsbevillinger: (Beløb i kr.) Budget 2012 Korr.Budge t 2012 Ansøgning om tillægsbevillin g 05 Arbejdsmarkedsområdet i alt Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudannelse for unge med særlige 70 Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling SSB Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen, og

5 Beskæftigelsesudvalget at Beskæftigelsesudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der søges tillægsbevillinger til de merforbrug, der er angivet ovenfor under økonomi. Bilag: Samleskema v2 budgetopfølgning Beskæftigelsesudvalget, den Erik Ingerslev blev valgt som mødeleder. Budgetopfølgningen blev drøftet og oversendes til Økonomiudvalget. Ef flertal af udvalget ønsker at fremkomme med følgende: Med baggrund i den fortsat meget negative udvikling i økonomien på Beskæftigelsesområdet, ønskes følgende punkter udredt til udvalgets møde i januar 2013: Hvilke konkrete handleplaner vil vi igangsætte for at budgettet for 2013 kan overholdes? Hvilke af de forslag, som kom frem under budgetseminaret i august 2012, vil vi arbejde med? Yderligere vil vi gerne tilkendegive, at vi mener der skal arbejdes med en reorganisering af administartionen på området. - Peter Jensen tilslutter sig hertil. Dette med baggrund i, at det som vi vurderer det, ikke er muligt for samme person at være chef for såvel social- og sundhedsområdet som for beskæftigelsesområdet. Begge områder er meget betydelige i frohold til Jammebrugt Kommunes samlede økonomi og indsats overfor kommunens borgere ligesom beskæftigelsesområdet er om noget kendetegnet ved hyppige og omfattende lovændringer, som kræver et stadigt og stærkt fokus. Det er derfor vores opfattelse, at der bør arbejdes frem mod at der ansættes en selvstændig direktør for beskæftigelsesområdet. Yderligere er det vores klare opfattelse, at når vi har ansat en ny direktør, så skal en af de første opgaver der arbejdes med være en gennemgribende analyse af hele beskæftigelsesområdet. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Beskæftigelsesudvalget Indsatsen overfor udfaldstruede; herunder seniorjob og akutjob / Jane Hvas Beslutningstema Godkendelse af procedurer i forbindelse med oprettelse af de ekstraordinære jobs. Sagsbeskrivelse I forbindelse med reduktionen af dagpengeperioden pr. 1. januar 2013 fra 4 år til 2 år er der dels i lovgivningen og dels gennem aftaler mellem arbejdsmarkedets parter truffet beslutning om initiativer, som skal afhjælpe den forsørgelsesmæssige situation for de borgere, som pga. af de nuværende konjunkturer ikke har mulighed for ved egen hjælp at søge ordinært arbejde og på den måde sikre forsørgelsesgrundlaget. Det betyder, at der ekstraordinært er truffet beslutning om en intensiveret indsats frem til 30. juni 2013 for de borgere, som pga. reduktionen af dagpengeperioden er udfaldstruede. tilbud om seniorjobs for personer, som falder for dagpengeperiodens længde og har mindre end 5 år til mulighed for at overgå til efterløn. Akutjob, som skal skabe mulighed for ordinære jobs til gruppen af udfaldstruede I forbindelse med seniorjobs og akutjobs ligger der en særlig opgave for Jammerbugt Kommune i forbindelse med at opfylde de udmeldte mål. Kort om akutjob KL indgik den 24. oktober 2012 aftale med regeringen, de private arbejdsgivere og de øvrige offentlige arbejdsgivere om at arbejde for at tilvejebringe ledige akutjob frem til 1. juli 2013 målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten. Heraf har KL forpligtet sig til at arbejde for, at kommunerne tilvejebringer i alt akutjob. Dette svarer til ca. 20 akutjob i Jammerbugt Kommune. Akutjob kan både være varige og tidsbegrænsede. For at blive betragtet som et akutjob skal en stilling dog som minimum være af 13 ugers varighed. Ordningen med akutjob gælder for stillinger, der opslås den 24. oktober eller senere, og løber frem til 1. juli Der ydes et tilskud på kr. for 26 uger og kr. for 52 uger og op.

7 Beskæftigelsesudvalget Ordinære job Det er i aftalen forudsat, at der er tale om ordinære job, dvs. job hvortil der under alle omstændigheder skulle ansættes en medarbejder, og stillinger hvor ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og uden tilskud fra det offentlige. Den enkelte kommune har ikke en forpligtelse til at opslå og besætte et bestemt antal akutjob. Men KL opfordrer kommunerne til at tage godt imod aftalen og bidrage til at opfylde målet om kommunale akutjob. Målgruppen Målgruppen for akutjob er: Ledige, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012, dog senest ved udgangen af uge 26 i 2013, samt personer, der frem til den 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpenge-periode og fortsat er uden job. Den ledige skal på tidspunktet for ansættelsen være medlem af en arbejdsløshedskasse. Endvidere skal pågældende fuldt ud stå til rådighed for arbejdsmarkedet efter gældende rådighedsregler. Det vil bl.a. sige, at den ledige skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos et jobcenter og have et godkendt CV på jobnet.dk, være aktivt jobsøgende etc. Phonerkampagne Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med kommunerne igangsat en phonerkampagne. Kampagnen er iværksat i et samarbejde mellem Beskæftigelsesregionerne og landets jobcentre og løber fra oktober 2012 til januar Kampagnen støtter indsatsen for, at flest muligt med risiko for at opbruge deres dagpengeret fra 1. januar 2013 hurtigt kommer tilbage i arbejde. Dels ved at finde og synliggøre jobåbninger og dels ved at afdække mulighederne for virksomhedsrettede tilbud i virksomhederne. Phonerkampagnen er rettet mod både private og offentlige virksomheder og består af bl.a.: Ca virksomhedsbesøg på landsplan Postkort med opfordring til at benytte mulighederne til ca virksomheder Uddybende informationsmaterialer til virksomhederne - fakta ark mv. Se evt. mere på: r-kampagne-akutpakken.aspx Kort om seniorjob I 2013 forventes det pt, at yderligere ca. 55 personer svarende til ca. 35 helårspersoner vil være berettiget til et seniorjob. En ledig har krav på et seniorjob, når følgende krav er opfyldt:

8 Beskæftigelsesudvalget Den ledige har opbrugt dagpengeretten (dagpengeperioden) Den ledige er efterlønsberettiget. Den lediges dagpengeperiode er udløbet tidligst 5 år før efterlønsalderen (dvs. at man i 2013, skal være født i 1953, 1954 eller 1955). Såfremt ovenstående krav er opfyldt, har kommunen pligt til at ansætte den ledige i et seniorjob, som er omfattet af en overenskomstmæssig løn. Hvis den ledige bliver ansat i et seniorjob, modtager kommunen ca kr. i statslig refusion. Den kommunale udgift pr. seniorjob ligger erfaringsmæssigt på ca kr. Såfremt kommunen ikke kan tilbyde en ansættelse indenfor 2 måneder, skal kommunen udbetale hvad der svarer til den højeste dagpengesats til den ledige (ca kr.). Der modtages i den forbindelse ingen statslig refusion. Seniorjob kan ophøre på baggrund af: - At personen opnår efterlønsalderen (og dermed kan gå på efterløn) - At personen afslår et ordinært arbejde, som er formidlet af jobcenteret). - at personen udtræder af efterlønsordningen (uanset grunden). Budget 2013 seniorjob I budget 2012 er der afsat kr. til seniorjob. I forbindelse med drøftelserne af budget 2013 blev der afsat yderligere kr. Budget 2013 svarer således til oprettelse af ca. 9 seniorjobs (helårspersoner). Det blev optaget som en budgetbemærkning, at hvis antallet af seniorjobs stiger kraftigt, da forventes det, at en ny aftale mellem KL og Regeringen om finansiering bliver nødvendig. Såfremt det bliver nødvendigt skal der gives en tillægsbevilling til området. Handleplaner vedr. akutjobs Der er i Jammerbugt Kommune pt. ca. 330 personer i målgruppen for akutjob. Dvs. personer der har falddato i første halvår Antallet falder i øjeblikket med ca. 5 om ugen. Der laves for øjeblikket en beskrivelse af målgruppen. For at følge op på aftalen om akutjobs i kommunerne besluttes, at alle ledige stillinger (vikariater af mindst 13 ugers varighed og faste stillinger) i perioden 15. oktober juni 2013 slås op som akutjob 1. Den nuværende praksis med internt stillingsopslag før eksternt opslag bevares for at sikre, at evt. overtallige medarbejdere og personer i deltidsstillinger har mulighed for at søge internt. 1 Følgende formulering kan anvendes i stillingsopslag: Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet.

9 Beskæftigelsesudvalget Personer i akutjob-målgruppen opfordres til at søge, og de kaldes til samtale i den udstrækning, de har de nødvendige kvalifikationer (som udgangspunkt skal minimum en person fra målgruppen kaldes til samtale). Personer i målgruppen for akutjob har ikke fortrinsret, når stillingerne besættes. Jf. kommunens personalepolitik besættes jobbene med de bedst kvalificerede ansøgere. Akutjob-tilskuddet på / kr. følger den ansatte. Løn- og Personaleafdelingen beskriver proceduren vedr. administration af tilskuddet. vedr. seniorjobs Kompetenceafklaring af potentielle seniorjobbere Der etableres en virksomhedspraktik af fire ugers varighed senest 3 måneder forud for ophør af dagpengeretten. Formålet med praktikken er at afklare personernes kompetencer, med henblik på at sikre det gode match, hvis det ikke lykkes at få personen i ordinær beskæftigelse inden falddato. Praktikken vil foregå i et samarbejde med Løn- og personalekontoret og Jobcentret. Løn- og personalekontoret vil finde egnede praktiksteder inden for områder som, Vej og Park, Ældreområdet, børnehaver, Rådhuse, skoler etc. Praktikstederne skal så vidt muligt etableres i hele kommunen. De arbejdspladser, der vælges (peges på) vil få pligt til at oprette praktikpladserne (proces er igangsat). Jobcentret iværksætter praktikkerne, og er ansvarlige for at nødvendige dokumenter/blanketter lever op til gældende lovgivning. Praktikværterne udarbejder en skriftlig evaluering af praktikken til Jobcentret (der er udarbejdet skabelon til opsamling). Jobcenteret følger op med praktikanten og A-kassen. Jobcenteret bistår med råd og vejledning. Etablering og opfølgning vedr. seniorjobs Personaleafdelingen har ansvar for at oprette stillinger til seniorjobs. Arbejdsstederne aftales med afdelinger/institutioner. Personaleafdelingen kan bruge et vist pres for at få arbejdspladserne til at modtage (og følge op på) senior-ansatte. Der stilles de samme krav til seniorjob-ansatte som til alle øvrige ansatte (ex. mht. mødefrekvens, kvalitet i arbejdet, selvstændighed mv.), og det er den enkelte afdelings/institution ansvar at stå for opfølgningen. Løn- og Personaleafdelingen bistår med råd og vejledning. Retsgrundlag

10 Beskæftigelsesudvalget I lov om seniorjob (lov nr af 20/12/2006) står der: 6. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med ansøgeren og bl.a. under hensyn til vedkommendes kvalifikationer og interesser. Stk. 2. Repræsentanter for de ansatte i den kommunale virksomhed, hvori der tilbydes et seniorjob, deltager i fastlæggelsen af indholdet af seniorjobbet for at sikre, at jobbet har et rimeligt indhold. 7. Løn- og arbejdsvilkårene for personer i seniorjob skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, jf. dog 11, stk. 1. Personer, der ansættes i seniorjob, er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Stk. 2. Nedlægges arbejdsfunktionen, der er etableret som et seniorjob, er kommunen forpligtet til at anvise personen et nyt seniorjob. Herudover er der også yderligere opmærksomhedspunkter, som skal pointeres. Det gælder eksempelvis, at der ved ansættelse af en seniorjobber, skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte ( 14). Med andre ord, må seniorjobbere ikke ansættes i ordinære stillinger. Økonomi og finansiering Økonomien i forbindelse med akutjobs er beskrevet ovenfor. Der vil i forbindelse med oprettelse af seniorjobs kunne forventes et merforbrug, som ikke på nuværende kan beregnes præcist. Høring/borger- og brugerinvolvering Jammerbugt Kommunes personalepolitik forventes overholdt i forbindelse med oprettelse af de ekstraordinære jobs Indstilling Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at procedurerne i forbindelse med oprettelse af de ekstraordinære jobs godkendes Bilag: Akutindsats - klyngen Beskæftigelsesudvalget, den Godkendt, idet bemærkningen i annonceringen ikke behøver også at indeholde periodens datoer. Eventuelle dispensationer kan gives af direktøren for området. Fraværende: Tilbage til toppen

11 Beskæftigelsesudvalget Indsatsplan / Peter Houkjær Beslutningstema Udkast til indsatsplan. Tillæg til opfølgning på beskæftigelsesplan 2013 Sagsbeskrivelse Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig udgave af en indsatsplan. Indsatsplanen skal ses som et supplement til Beskæftigelsesplanen, hvori det beskrives hvordan målene i Beskæftigelsesplanen skal opnås. Indsatsplanen indeholder pt. en indledning samt beskrivelse af to ministermål. I den endelige udgave vil samtlige ministermål og lokalpolitiske mål naturligvis blive beskrevet. Indstilling SSB Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til Indsatsplan 2013 med hensyn til eventuelt yderligere præciseringer at Beskæftigelsesudvalget endeligt godkender Indsatsplan for 2013 Bilag: Forslag til Indsatsplan 2013 Beskæftigelsesudvalget, den Udvalgets godkender modellen for handleplan, og den endelige plan vil blive fremlagt til godkendelse snarest. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Beskæftigelsesudvalget Status vedrørende udvalgte projekter og indsatser / Peter Houkjær Beslutningstema Status vedrørende diverse projekter Sagsbeskrivelse Kort status på diverse projekter og indsatser. Konkret drejer det sig om: - Status på jobrotation - Status for Brug for alle (projekt for match 3 ere) - Status på voksenlærlingekampagne Status på Jobrotation Der er blevet efterspurgt en status vedr. jobrotationsforløb i Jammerbugt kommune. Pr. dags dato (16/11/2012) er følgende rotationsprojekter igangsat: Grib fremtiden (ældrepleje). Pt. er 33 ansatte som vikarer. Sygeplejersker. Pt. er 2 ansatte som vikarer. Skolelærere. Pt. er 6 ansatte som vikarer. Pædagoger. Pt. er 13 ansatte som vikarer Rotationsvikarer - ansatte i andre kommuner. Pt. 6 vikarer. Endelig er der 6 igangsatte rotationsvikarer i private virksomheder. Der vil i 2013 blive oprettet nye hold af rotationsforløb indenfor lærere og pædagoger samt indenfor socialpsykiatriområdet I 2010 og 2011 og 1. halvår af 2012 var der 28 personer, som blev ansat som jobrotationsvikarer. Ud af disse 28 var de 16 i ordinært arbejde pr. 31/ , svarende til en effekt på 57%. Samtlige 28 var jobrotationsvikarer i ældreplejen i Jammerbugt kommune. Fire af de 28 var mænd, mens resten var kvinder. Aldersfordelingen var: - 4 var under 30 år - 8 var år - 6 var år - 10 var over 50 år Status - Brug for alle Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3. Det vil sige borgere som vurderes ude af stand til at deltage i en aktiv beskæftigelsesrettet indsats, og som derfor er henvist til passiv offentlig forsørgelse.

13 Beskæftigelsesudvalget Indsatsen består i et indledende samtaleforløb med fokus på borgerens mål og ressourcer, et møde med et tværfagligt team samt en individuel indsatsplan der peger frem mod job eller uddannelse En stor del af målgruppen har ikke et mål i form af job eller uddannelse, hvilket hænger sammen med, at mange har modtaget offentlig forsørgelse i lang tid. Flere er i risiko for eller er allerede gledet over i en identitet som syg og permanent uarbejdsdygtig. Mål, delmål og succeskriterier Initiativets langsigtede mål er: Borgere i målgruppen kommer i job eller ordinær uddannelse (unge) På kortere sigt er delmålene for initiativet: Borgeren får en indsatsplan med klart job- eller uddannelsessigte Borgeren deltager i beskæftigelsesrettede tilbud Borgeren får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet Der er afholdt workshop den , hvorefter projektet blev igangsat i Jammerbugt kommune. Jammerbugt kommunes bruttomålgruppe er aktuelt på 50 personer, da to er blevet bevilget pension, 2 er bevilget fleksjob og en er død siden skæringsdatoen den Sagerne er gennemgået og der forventes at alle 1. gangssamtaler er afholdt inden Det tværfaglige team er nedsat med faste repræsentanter som er beslutningsdygtige fra: * Jobcenter: Teamleder for de ikke-arbejdsmarkedsparate * Socialafdeling: Leder af rådgiverafsnittet misbrug og enkeltydelse * Socialpsykiatrien: Leder af socialpsykiatrien * Lægekonsulent: Lægekonsulent fra SME * Herudover vil der fast deltage referent som også er ansvarlig for dagsorden. Der er indgået aftaler med disse områder om, at de deltager efter behov: Psykologkonsulent fra SME UU vejleder ved alle sager under 30 år Der er anmodet om en repræsentant for børne- og familieområdet, som er beslutningsdygtig. Ønsket er, at vedkommende deltager efter behov i de sager, hvor der også er en familiesag. Helle Drue Laursen finder repræsentant. Aftalt møde med sundhedsafdeling, for at afklare hvad de har mulighed for at byde ind med, som ikke allerede er implementeret i de nuværende aktiveringstilbud.

14 Beskæftigelsesudvalget Det faste tværfaglige team har aftalt en møderække. Én eftermiddag i november én i december, da der var usikkerhed omkring, hvor mange sager der blev klar til at fremlægge for teamet. Fra januar måned hele dage, foreløbig en gang om måneden. Der bliver løbende fulgt op på om teamet skal mødes hyppigere, for at alle sagerne når at komme igennem inden Teamet har ligeledes aftalt en foreløbig procedure for borgerens og rådgiverens fremlæggelse på mødet. Der er oprettet en styregruppe bestående af: teamleder i analyseenheden Per Nielsen, leder i Socialafdelingen Preben Gram, teamleder for de ikke - arbejdsmarkeds parate borgere Gitte Olsen, AC medarbejder Jesper Brogaard og evt. Gitte Rønde fra beskæftigelsesregionen. Til brug for sagsbehandling er der lavet et indkaldelses brev og et forberedelsesskema som benyttes sammen med ressourceprofilen og det er aftalt hvilken indsatsplan der skal benyttes her i Jammerbugt kommune. Der er desuden ved at blive udarbejdet en folder, som kan udleveres til borgerne. Projektet kan ses som en forløber for reformen på førtidspensions- og fleksjob områderne, som forventes opstartet ved lovgivning pr I regeringens lovforslag til denne reform, fremgår det eksempelvis, at der skal oprettes tværfaglige teams i kommunerne. Pjece: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob udgivet en såkaldt pixipjece som på udmærket vis forklarer reformens betydning for sagsbehandlingen i kommunerne. Pjecen forklarer overordnet de krav der stilles i forbindelse med eksempelvis brug af ressourceforløb og rehabiliteringsteamets opgaver. Pjecen er distribueret til lederne i SSB forvaltning og BF forvaltning så det sikres, at alle relevante medarbejdere har kendskab til reformens betydning for sagsbehandlingen. Pjecen er vedlagt som bilag. Status på voksenlærlingekampagne I sommeren 2012 blev der igangsat en kampagne, for at få virksomhederne i Jammerbugt Kommune til at ansætte flere voksenlærlinge. Det var forhåbningen, at der kunne etableres op mod 50 forløb inden udgangen af Dette på baggrund af, at tilskuddet til voksenlærlinge mellem 25 og 29 år, er blevet udvidet fra en 2-årig periode, til nu at være (op til) en 4-årig periode. Udvidelsen er dog midlertidig og udløber ved udgangen af Det kan dog nu konstateres, at målet ikke kan nås i Forvaltningen vurderede, at virksomhederne ville blive mere tilbøjelige til at ansætte

15 Beskæftigelsesudvalget voksenlærlinge som følge af den 4 årige ordning. Dette har endnu ikke været tilfældet Pt. er der i 2012 blevet opstartet 23 voksenlærlingeforløb, hvoraf 3 er ansat som voksenlærlinge i henhold til den 4 årige forsøgsordning Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 706 af 28/06/2012 om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 Bekendtgørelse nr. 190 af 24/02/2012 om lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 1, 3 og 4, 35 og 37 Bekendtgørelse nr. 835 af 10/08/2012 om en aktiv beskæftigelsesindsats 29 Økonomi og finansiering LBR har støttet voksenlærlingekampagnen med kr Jobcenter Jammerbugt har fået bevilget i alt kr til Brug for alle i Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling SSB-direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagspunktet til efterretning. Bilag: Pixipjece Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Beskæftigelsesudvalget Orientering vedr. EGU og STU / Jesper Brogaard Beslutningstema Orientering vedr. STU og EGU Sagsbeskrivelse Status på STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen blev indført den 1. august 2007 ved lovgivning. Målgruppen er beskrevet således, at den udelukkende omfatter de unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Lokalt er der oprettet 9 uddannelsessteder i Jammerbugt kommune. Autismecenter Nordbo i Åbybro Hjorthøjgaard STU Skovgaard Attrup (Råd og Dåd, Købmandsgarden, Skovsgård Hotel) VUC Nordjylland Jammerbugt afdelingen Stokroseskolen Kirkegade i Brovst Fønix i Tranum ved Brovst Unge Center Jammerbugt Ølandhus Fonden Nordjyske Børne- ungecenter. Uddannelsessteder der benyttes uden for Jammerbugt kommune. Limfjordsskolen Næsbyhus Produktionsskole Specialskolen for Voksne i Arden Specialskolen for Voksne i Hjørring Specialskolen for Voksne i Aalborg Elmelund Aalborg skolen Nr. Vesterskov PMU Skolegården Løgstør. Tilbuddene er oprettet således, at det enkelte tilbud er hovedleverandører for uddannelsesforløbet og i prisen indgår betaling for diverse underleverandør. Ifølge lovgivningen er det kommunen selv, som godkender de uddannelsesinstitutioner, som leverer uddannelseselementer til et STU

17 Beskæftigelsesudvalget forløb. Prisniveauet på de enkelte tilbud varier meget, da målgrupperne er meget forskellige. Der foregår altid en kritisk dialog med uddannelsesstederne om den ydelse, kommunen betaler for. Herunder balance mellem pris, kvalitet og indhold. Visitationsudvalget. Visitationsudvalget for STU har beslutningskompetencen. Der holdes 4 møder årligt. Sager der fremsendes, vurderes i forhold til om den unge er omfattet af målgruppen for STU tilbuddet. Som udgangspunkt kan den unge, som er visiteret til uddannelsen ikke sættes på en venteliste. I praksis kan ventetid dog opstå før den unge kan komme i gang pga. praktiske forhold omkrig målgruppeafklaring, uddannelsens tilrettelæggelse og sagsbehandlingen forbundet hermed. Processen i visitationsmødet er: 1. Er borgeren omfattet af målgruppen. 2. Indholdet i uddannelsestilbuddet. AKTUEL SITUATION På STU området er der aktuelt 61 unge som er i gang med et forløb. Heraf er de 11 unge under 18 år. De 23 unge er placeret af andre kommuner, hvor der ydes mellemkommunal refusion. Der står aktuelt 8 unge skrevet op, som ønsker en afklaring af, om de er berettiget til et STU forløb. Erfaringen viser, at antallet vil stige omkring marts måned (2013), hvor de unge er færdige med folkeskolen og skal videre i uddannelsessystemet. I 2009 afsluttede 1 ung STU uddannelsen I 2010 afsluttede 4 unge STU uddannelsen I 2011 afsluttede 6 unge STU uddannelsen I 2012 afslutter 13 unge STU uddannelsen. I 2013 forventes 14 unge at afslutte STU uddannelsen Der er indledt et samarbejde med Unge Center Jammerbugt som fastlægger, at alle unge, hvor der er tvivl om hvorvidt de kunne være omfattet af EGU målgruppen frem for et STU forløb, tilbydes et 12 ugers afklaringsforløb, inden sagen fremlægges som et STU forløb. Samarbejdet er iværksat, da det på visitationsmøde for STU ofte drøftes om den enkelte kunne være omfattet af målgruppen for en EGU frem for STU. Det vil sige, at der ofte mangler en grundig udredning af den unge, for at træffe den rette beslutning. Fremover er forventningen, at denne afklaring er fortaget inden en indstilling til STU, og forventningen er desuden, at indstillingerne til STU forløb falder. Status vedrørende EGU Der er flere indgange til uddannelsen:

18 Beskæftigelsesudvalget Unge der vurderes at tilhøre målgruppen for EGU (altså unge der ikke p.t. vurderes i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse) henvises til afklaringsforløb på Unge Center Jammerbugt via UU. Eleverne indskrives som almindelige Unge Center elever og følger skolens almindelige tilbud. Elever der er startet som almindelige produktionsskoleelever kan også overgå til EGU, efter indstilling fra Ungecenter Jammerbugt. Gennem det daglige arbejde på ét evt. flere af skolens værksteder afklares den unges faglige færdigheder. Samtidig afdækkes gennem RKA elevens sociale og personlige kompetencer. Når det er vurderet at eleven er i målgruppen for EGU kan den videre faglige afklaring foregå via praktikker i private- eller offentlige virksomheder, og der tilbydes undervisning i dansk og matematik på Unge Centeret. Der holdes løbende samtaler med eleven under afklaringen. Jobcentrets virksomhedskonsulenter kan være behjælpelige med at finde praktiksted til den unge. Den unge kan også påbegynde EGU-uddannelse uden forudgående afklaring på Unge Centeret, hvis den unge selv har skaffet sig et praktiksted, og UU vurderer at den unge er omfattet af målgruppen, og den ønskede uddannelse er relevant. Det er dog altid teamlederen i Jobbutikken der godkender den endelige uddannelsesplan. Unge Centeret er tovholder på EGU forløbet. Jobcentret betaler skoleydelsen, samt diverse kursusudgifter, mens praktikværten betaler det, der svarer til en almindelig elevløn for en 1. årselev under den praktiske del af uddannelsen Uddannelsen kan også bevilges som revalidering (hvor Jobcentret har hele udgiften til forløbet). Den unge optjener ret til arbejdsløshedsdagpenge efter endt uddannelse. I Jammerbugt Kommune er der p.t. 12 igangværende EGU forløb, samt et der starter senest til december. Produktionsskolerne Brønderslev & Dronninglund har 8, Produktionsskolen Næsbyhus har 1 og Unge Center Jammerbugt har 3 (og 1 på vej) Retsgrundlag Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lovbekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelser Økonomi og finansiering Ikke relevant her

19 Beskæftigelsesudvalget Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling SSB Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

20 Beskæftigelsesudvalget Orientering om STU tilbud / Jesper Brogaard Beslutningstema Godkendelse af Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) på henholdsvis Ølandhus Skole og Fonden Nordjysk Børne- Ungecenter Sagsbeskrivelse Visitationsudvalget har på møde d. 12. oktober 2012 godkendt, at de to tilbud opfylder kravene til at kunne udbyde særligt tilrettelagt uddannelse i Jammerbugt Kommune. Beskrivelser af indhold, pædagogik, økonomi m.v. fremgår af de to vedhæftede bilag. Retsgrundlag Lov 564 af 6. juni Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. BEK nr. 974 af 19. juli Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Økonomi og finansiering Fremgår af bilag Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling SSB Direktøren indstiller, at der gøres brug af STU tilbuddene, på linje med andre lokale tilbud, i det omfang der er borgere som er i målgruppen for tilbuddene. Bilag: Ansøgning om godkendelse til at tilbyde Særligt Tilrettelagt Uddannelse på Ølandhus Skole Fonden Nordjysk Børne- Ungecenter søger om godkendelse til at tilbyde særligt tilrettelagt uddannelse Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning.

21 Beskæftigelsesudvalget Fraværende: Tilbage til toppen

22 Beskæftigelsesudvalget Statustal for beskæftigelsesområdet / Jesper Brogaard Beslutningstema Statustal for beskæftigelsesområdet uge Retsgrundlag Ikke relevant Økonomi og finansiering Fremgår af budgetopfølgninger på området Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling SSB Direktøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager dagsordenpunktet til efterretning Bilag: Statustal uge 47 v2 Beskæftigelsesudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

23 Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget / Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra Beskæftigelsesudvalget Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Orientering om personsag Fraværende: Tilbage til toppen

24 Beskæftigelsesudvalget Meddelelser fra forvaltningen / Jesper Brogaard Beslutningstema Meddelelser fra forvaltningen Bilag: Beskæftigelsesudvalget, den Orientering om status kortvarigt sygemeldte. Fraværende: Tilbage til toppen

25 Beskæftigelsesudvalget Underskrifter Erik Ingerslev (F) Jens Jungersen (V) Lars Jørgen Holt (V) Peter Jensen (A) Søren Dybdal Møller (A)

26 Politikområde 05 Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2012 Korr.Budget 2012 Forbrug pr. 31/ Forventet regnskab 2012 Afvigelse 1. budgetkontrol ( ) Afvigelse 2. budgetkontrol ( ) Afvigelse til forventet regnskab ( ) Ansøgning om tillægsbevilling 30 Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudannelse for unge med særlige Daghøjskoler Indtægter fra den centrale refusionsordning Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilsk. mv. til pers. i fleksjob Driftsudgifter til den kommunale beskæft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Note Samleskema budgetopfølgning 3 - Dir Side 1

27 Noter Note - Generel note til beskæftigelsesområdet Budgetkontrol På Arbejdsmarkedsområdet er der tale om merudgifter i forhold til budgetopfølgning 2 på 13,3 mio. kr. Merudgifterne ligger hovedsageligt på kontanthjælp og aktiveringsudgifter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udgangspunktet for budgetopfølgning 2 var, at der blev igangsat en række initiativer,der skulle nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere (hvilket begrænser udgifterne både til ydelsen og til aktiveringen). Forventningen var dermed en nedgang i antal og udgift, hvilket der da også var en tendens til i ugerne op mod afrapporteringen af budgetopfølgning 3. Budgetopfølgning 3 viser imidlertid, at der i perioden siden budgetopfølgning 2 har været en stigning i kontanthjælp og aktivering. Der er derfor i budgetopfølgning 3 taget udgangspunkt i, at det høje antal kontanthjælpsmodtagere fortsætter året ud. Der laves for øjeblikket en analyse af personer på kontanthjælp for at afklare, hvordan tilgang og afgang har været i forholdtil forudsætningerne/forventningerne. Det er dog tydeligt, at der i 2012 har været en tilgang af personer på kontanthjælp. I det oprindelige budget for 2012 blev der forventet 455 helårspersoner på kontanthjælp. I det korrigerede budget er det øget til 563 helårspersoner, men status pr. 31. oktober viser, at der i 2012 har været i gennemsnit 621 helårspersoner på kontanthjælp. Der er også på landsplan en stigning i kontanthjælp, hvorfor der alt andet lige skulle komme en midtvejsregulering, da kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien. Der er imidlertid mindreudgifter på andre områder (især sygedagpenge), hvorfor landsprognoserne viser, at der ikke vil komme nogen væsentlig midtvejsregulering. Afvigelserne på aktivering skyldes i hovedtræk: Lavere refusionsgrad. Der var i budgetopfølgning 2 forudsat et forhold mellem høj og lav refusion på kontanthjælp og ledighedsydelse på 75%/25%. Opgørelser ultimo oktober viser et forhold mellem høj og lav refusion på omkring 50%/50% Refusionsreglerne er opbygget således, at der for at opnå høj refusion skal være tale om virksomhedsrettet aktivering (herunder ordinær uddannelse). Det har ikke været muligt at nå tilstrækkelig andel af virksomhedsrettet aktivering. Lavere aktiveringsgrad vedr. kontanthjælpsmodtagre. Der var tidligere forudsat en aktiveringsgrad på 66% og den ligger nu på godt 60%. En del af aktiveringsudgifterne ligger ud over rådighedsloftet (ca pr. helårsperson), hvilket medfører, at der ikke opnås refusion Ugeprisen til 6-ugeres selvvalgt uddannelse ligger væsentligt over det der kan opnås under rådighedsloftet (der er beregnet rådighedsloft på 0,2 mio. kr. til området, mens det forventes at udgifterne bliver på ca. 2,9 mio. kr.) Der er en stigende anvendelse af mentorordninger, idet der her kan opnås 50% refusion (ikke en del af rådighedsloftet) Samleskema budgetopfølgning 3 - Dir Side 2

28 Note Produktionsskoler 3. budgetkontrol Funktionen omfatter bidrag til staten vedrørende ordinære elever, der går på produktionsskole i anden kommune og som er bosiddende i Jammerbugt Kommune den 5. september året før. Afregning for 2012, kr., er foretaget via 12. delsafregningen i juni måned. Der forventes ikke yderligere udgifter i Der ansøges om negativ tillægsbevilling på 0,971 mio. kr. Note Erhvervsgrunduddannelser (EGU), Ungdomsuddannele for unge med særlige behov (STU) 3. budgetkontrol Funktionerne omfatter udgifter til skoleophold i forbindelse med erhvervsuddannelser samt udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. i henhold til Lov 564 af 2007 om Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. For EGU er der i 2012 budgetteret med 3 helårselever á kr., og for STU er budgettet beregnet med udgangspunkt i 39 helårselever 'a kr. Vedrørende EGU forventes et samlet forbrug ultimo 2012 på kr. svarende til 3,8 helårselever, mens der for STU forventes et forbrug på 9,875 mio kr. svarende til 40,1 helårselever til en gennemsnitspris på kr. Samlet merforbrug på ialt 0,748 kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 0,748 mio. kr. Note Introduktionsprogram, Introduktionsydelse til udlændinge og repatriering 3. Budgetkontrol Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. I forhold til det korrigerede budget 2012 (incl. tillægsbevilling p.g.a. lovændring) forventes en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. Merindtægten vedrører forventet stigning i antal resultattilskud vedrørende bestået danskuddannelse samt ordinær uddannelse i forhold til det budgetterede. Netto merindtægt ift korrigeret budget: 0,500 mio. kr Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet I forhold til korrigeret budget 2012 (incl. tillægsbevilling p.g.a. lovændring/overgang fra introduktionsydelse til kontanthjælp) forventes en budgetoverskridelse på netto 0,5 mio. kr. Overskridelsen fremkommer på følgende måde: Netto merudgift på kontanthjælp p.g.a højere gennemsnitssats end forudsat: Netto mindreudgift vedrørende hjælp i særlige tilfælde Netto merudgift ift korrigeret budget 1,052 mio. kr. 0,540 mio. kr. 0,512 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat på integrationsområdet er dog afhængig af, hvorvidt den budgetterede kvote på 44 flygtninge i 2012 opfyldes inden 15. december (ift. til det budgetterede grundtilskud). I tilfælde af, at de sidste først ankommer efter 15. december 2012, vil grundtilskuddet blive indtægtsført i Samleskema budgetopfølgning 3 - Dir Side 3

29 Note , 5.69 og 5.70 Førtidspensioner 3. budgetkontrol Budgetkontrol pr. 31. oktober 2012 viser en forventet merudgift på 8,3 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til en stigning på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budgetkontrollen pr. 30. juni Merudgiften kan henføres til følgende faktorer: Merudgift p.g.a. stigning i gennemsnitssats pr. sag udgør ca. 6,0 mio. kr. Satsstigningerne bevirker følgende merudgifter pr. sag: kr. pr. sag pr. år kr. pr. sag pr. år kr. pr. sag pr. år Merudgift p.g.a stigning i sagsantal. Der forventes en nettotilgang på i alt 57 sager svarende til 7,1 mio. kr. Gennemsnitssats for afgangssager (56 i 2012) er lavere end gennemsnitssatsen for tilgangssager (112 i 2012). Eksempelvis giver afgangssager med 50% statsrefusion en nettobesparelse på kr., mens en tilgangssag med 35% statsrefusion bevirker en merudgift på ca kr. Opsamling af tilgodehavende vedrørende mellemkommunale betalinger for 2012 og tidligere år svarende til en merindtægt på 4,8 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 8,271 mio. kr. Note Sygedagpenge 3. budgetkontrol Udgifterne i forbindelse med sygedagpenge er en del af de sammenhængende ydelser vedr. overførselsindkomster. Med udgangspunkt i det aktuelle antal sager forventes det, at der vil blive en mindre udgift på området på 4,006 mio kr Der søges om en negativ tillægsbevilling til denne besparelse på 4,006 mio kr. Note og Kontanthjælp 3. budgetkontrol De gennemsnitlige antal helårspersoner på kontanthjælp var i perioden januar til oktober på 621 helårspersoner. Ved de to foregående budgetopfølgninger i 2012 var der medtaget nogle forventede adfærdsændringer i forhold til voksenlærlingekampagnen samt i forhold til produktionsskolen. Det har dog vist sig, at der har været en del problemer med at få adfærdsændringerne iværksat i praksis. Den forventede nedgang i antal helårspersoner er derfor udeblevet. Forudsætningen i forbindelse med forventningen om adfærdsændringen var tidligere 563 helårspersoner. Hvis det gennemsnitlige antal helårspersonerfor 2012 vil være på samme niveau, som i perioden jan-okt. 2012, vil det gennemsnitlige antal helårspersoner svare til en stigning på 58 helårspersoner. I forbindelse med nedlukning af forskellige aktivitetsforløb er aktivitetsgraden faldet, hvilket betyder at der er blevet en større andel på passiv kontanthjælp - refusionen heraf er 30%. Som en følge af nedlukning af diverse aktivitetsforløb er mulighederne blevet meget mindre i forhold til at aktiverer kontanthjælpsmodtagerne. Der er fortsat anvendt en gennemsnitlig enhedspris på kr. mdl. Endvidere har det stor betydning for nettoudgifterne om hvordan fordelingen er imellem høj/lav refusion af kontanthjælpsydelserne i aktiveringsperioderne. På baggrund af opgørelser i perioden jan-okt er denne fordeling er tilrettet til 50/50 i forbindelse med budgetopfølgning 3 i forhold til tidligere 75/25. De samlede merudgifter forventes hermed at blive 14,8 mio kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 14,779 mio kr Samleskema budgetopfølgning 3 - Dir Side 4

30 Note Dagpenge forsikrede ledige 3. budgetkontrol Budgetopfølgningen vedrørende områderne 578 Dagpenge forsikrede ledige og 591 Løntilskud forsikrede ledige forventes samlet at blive 108,355 mio kr., hvilket dermed kan forventes at give et mindreforbrug på 5,9 mio kr. Forudsætningen hertil er at udgifterne vil være på samme niveau i november og december som i oktober I perioden januar til oktober 2012 var det gennemsnitlige antal forsikrede ledige på helårspersoner. På finansieringsdelen er der i budget 2013 medtaget 5,3 mio. kr. til afregning af for meget modtaget beskæftigelsestilskud for Der ansøges derfor om en negativ tillægsbevilling på 5,905 mio kr. Note Fleksjob og ledighedsydelse 3. budgetkontrol Udgifterne i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse er en del af de sammenhængende ydelser ved overførselsindkomsterne. Antallet af sager har været stigende gennem året, men de sidste måneder har der dog været en positiv udvikling på ledighedsydelse. Med udgangspunkt i de aktuelle sager forventes der en mer udgift på 2,123 mio. kr. Note kommunale løntilskud 3. budgetkontrol Budget 2012 var beregnet ud fra 99 helårspersoner, men det faktiske antal har været faldende hele året, så det forventet antal ultimo 2012 er 35 helårspersoner. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling til denne besparelse på 1,595 mio kr. Note Servicejob 3. budgetkontrol I forbindelse med budgetkontrollen er det konstateret, at den sidste ansatte i servicejob er fratrådt.i budget 2012 er der budgetteret med 2 helårspersoner. Grundet afgangen i servicejob og ophør af ordningen, kan der ikke længere forventes en indtægt på området. Der har i 2012 kun være ansat 0,2 helårsperson i servicejob, hvilket giver en mindre indtægt på refusionen på 0,183 mio kr. Der søges om tillægsbevilling på 0,183 mio kr. Samleskema budgetopfølgning 3 - Dir Side 5

31 Note Seniorjob 3. budgetkontrol I Velfærdsaftalen af 2006 vedtog et bredt flertal i folketinget, at indføre en såkaldt seniorjobordning. Ordningen indebærer at ledige seniorer har ret til at blive ansat i et Kommunalt seniorjob såfremt de opfylder de gældende betingelser. I budgettet for 2012 er der indregnet 6 helårspersoner. Lønnen udbetales efter normale vilkår, og der ydes et statslig tilskud på kr. Det forventes, at der i 2012 vil være 7 helårspersoner til en lidt højere sats end beretnet ved budget Dette giver en mer udgift på 0,262 mio kr. Der søges derfor en tillægsbevilling på 0,262 mio kr. Note Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 3. budgetkontrol Det forventede antal helårspersoner er på helårspersoner mod budgetteret Denne nedgang skyldes udelukkende sygedagpenge. Refusionen udgør 50% indenfor driftsloftet, som bliver beregnet med kr pr. helårsperson. Dette betyder at refusionen bliver 1,1 mio mindre i forhold til det korrigerede budget. Herudover er der medtaget en berigtigelse vedrørende refusion i regnskab 2011 på 1,4 mio kr. De samlede driftsudgifter til aktiveringsindsatsen forventes netto at blive 37,6 mio kr, hvilket svarer til et forventet merforbrug på 3,3 mio kr.ud over ovennævnte. Til sammenligning blev der ved regnskab 2011 anvendt netto 38,6 mio kr. til driftsudgifterne til aktiveringsindsatsen i 2011 samt afløbsudgifter i forbindelse med aktiveringsindsatsen fra Det skal dog bemærkes, at refusionen vedr. afløbsudgifterne fra 2010 udgjorde 50% af bruttoudgiften. De samlede bruttoudgifter er i 2012 reduceret fra 66,2 mio kr. i regnskab 2011 til 55,0 mio kr. ved budgetopfølgning 3 for Der ansøges om en tillægsbevilling på 5,753 mio kr. Note Beskæftigelsesordninger 3. budgetkontrol På dette område er der vedrørende alle målgrupper samlet udgifter til mentorer samt vejledning/opkvalificering af unge årige. Endvidere er der udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Refusionen heraf udgør 50%. Herudover er der også udgifter til jobpræmie med 100% refusion. De samlede udgifter hertil forventes at blive netto 5,2 mio kr., hvilket betyder en forventet merudgift på 4,0 mio kr. Derudover forventes der samlet at blive en merudgif på 0,9 mio kr. netto vedrørende diverse projekter, produktionsskole mv. Der ansøges om en tillægsbevilling på 4,879 mio kr. Samleskema budgetopfølgning 3 - Dir Side 6

32 Akutpakken. Antal personer der har modtaget brev samt antal og andel personer der har fået en personlig jobformidler Antal personer der har Antal personer der har Andel personer der har modtaget brev ifm. akutpakken fået en personlig jobformidler fået en personlig jobformidler Jammerbugt ,8 Assens ,4 Billund ,1 Brønderslev ,6 Faaborg-Midtfyn Halsnæs ,5 Kerteminde ,6 Middelfart ,9 Morsø ,1 Nordfyns Tønder ,8 Vesthimmerland ,2 Ærø ,6 Kilde: Indberetninger fra a-kasserne, Til- og afmelderegisteret (TASS) Antal personer der har modtaget brev ifm. akutpakken Antal personer der har fået en personlig jobformidler

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 28.08.2012 kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.08.2012 Punkter på åbent møde: 45. Budgetopfølgning 2 2012 1 46. Genoptagelse

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 15:00 Brovst administrationsbygning, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 78. Budget 2011 - udmøntning af rammebesparelser 1 79.

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Seniorjobordningen - januar 2013, status.. Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Besøg hos projektenhederne i Jammerbugt Kommune... 1 18. Status for

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 10.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Løntilskud for forsikrede ledige for kommuner.

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 24. januar 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013.

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013. Personalepolitiske og økonomiske overvejelser vedr. seniorjob Assens, den 6. marts 2013/CB 1. Formål Nedenfor følger en beskrivelse af krav og forventninger til kommunale seniorjob og herunder økonomien,

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Mødedato Mandag den 6. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Til stede Benny

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere