GENERALFORSAMLING KREDS 110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING KREDS 110"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl

2 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens tlf.: web: dlf110.dk facebook.com/dlfhorsens.dk Åbningstid: Mandag-torsdag kl Fredag kl Adm. medarbejder: Karen Broström Kredsstyrelsen: Formand: Claus Andersen, tlf.: Violvej 145, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Næstformand: Signe Henningsen tlf.: Hindberghegnet 8, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Medlem: Per Lykke Nielsen tlf Akacievej 6, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Medlem: Lissy Jørgensen tlf Blomhulevej 3, Træden, 8740 Brædstrup [kongresdelegeret] Medlem: Tim Dam tlf Bohrsvej 4, 8700 Horsens [kongresdelegeret suppleant] Medlem: May-Britt Wachmann tlf Skolegade 17, Hou, 8300 Odder [kongresdelegeret suppleant] Kasserer: Aksel Bruun, tlf.: Drosselvej 10, 8740 Brædstrup [generalforsamlingsvalgt / ikke i kredsstyrelsen] Udvalg under kredsstyrelsen: [førstnævnte er udvalgets formand] Overenskomst- og forhandlingsudvalg: Tim Dam, Claus Andersen, Lissy Jørgensen, May-Britt Wachmann, Per Lykke Nielsen og Signe Henningsen Skolepolitisk udvalg: Signe Henningsen, Lissy Jørgensen og Per Lykke Nielsen Økonomi- og husudvalg: Per Lykke Nielsen, Claus Andersen og Tim Dam (Aksel Bruun) Arbejdsmiljøudvalg: May-Britt Wachmann, Claus Andersen og Signe Henningsen Kursus- og arrangementsudvalg: Lissy Jørgensen, Signe Henningsen og Tim Dam Informationsudvalg: Per Lykke Nielsen, Claus Andersen og Lissy Jørgensen Kredsens pensionistudvalg: Else Erntsen, Hugo Eeg, Ole Rind Billeder : i Generalforsamlingsbladet er fra årets forskellige aktiviteter og arrangementer. Foto: Per Lykke Nielsen 2

3 Forslag til forretningsorden 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Sekretæren optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. tillidsrepræsentanter, til at bistå sekretæren med stemmeoptælling. 4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelser. 6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. 8. Forslag til ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes 17 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 5 mødedeltagere eller formanden begærer skriftlig afstemning. Ved personvalg foretages dog altid skriftlig afstemning, hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges. 10. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 3

4 Foreløbig dagsorden Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, Kreds 110, torsdag, den 27. marts 2014 kl på ASV (Akademi for Specialundervisning til Unge og Voksne) Nørrebrogade 38A, Horsens. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Reviderede regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og evt. ydelser til tillidsrepræsentanter. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg ifølge vedtægternes 9 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Rubinvej 2 eller på senest mandag, den 17. marts Den endelige dagsorden vil blive udsendt til skolerne, ASV, PPR og UU-Horsens til ophængning senest fredag, den 21. marts Med venlig hilsen Horsens Lærerforenings Kredsstyrelse. Af hensyn til de praktiske forhold, herunder spisning, ønskes der tilmelding enten direkte eller gennem jeres TR til kredskontoret senest fredag, den 21. marts 2014 kl

5 Generalforsamling i Horsens Lærerforening Af Claus Andersen, fmd. Horsens Lærerforening. Hvis man med en af vort hjemlands vemodige sange skulle forsøge at illustrere det år, der nu er ved at være gået, siden der sidst blev afholdt ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, ville man nok ikke vælge I skovens dybe, stille ro. Der skal helt anderledes barske toner til for at beskrive det uvejr, som Danmarks Lærerforenings medlemmer har befundet sig i, siden sidste udgave af generalforsamlingsbladet blev sendt ud til medlemmerne af Horsens Lærerforening. Der er allerede sagt og skrevet meget om situationen før og under forårets lockout, og den vil naturligvis have en fremtrædende plads i formandens beretning på generalforsamlingen, så lad mig i dette indlæg nøjes med endnu en gang at udtrykke min dybeste respekt for den måde lærerne og børnehaveklasselederne håndterede situationen. Det var en fornøjelse at se det engagement og den kreativitet, der blev udfoldet under lockouten. Samtidig gav den opbakning, som kredsen blev mødt med ved fællesarrangementer og besøg på de enkelte skoler, masser af energi til de opgaver, vi som kreds stod over for. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og skal man trække en positiv ting ved lockouten frem, må det være det sammenhold, den skabte blandt lærerne (når jeg skriver lærerne, mener jeg naturligvis både lærere og børnehaveklasseledere). Et sammenhold som det er uendelig vigtigt at holde fast i fremover for at undgå de indbyrdes stridigheder, som nemt kan opstå, hvis lærerne på den samme skole får forskellige arbejdsbetingelser. Der er dog hævet over enhver tvivl, at forløbet omkring OK 13 har sat sig dybe spor, og det sammenholdt med den usikkerhed, der hersker om næste skoleår, har naturligt nok skabt mange bekymringer hos os alle om vores fremtidige arbejdsforhold. Hvad kommer Lov 409 og folkeskolereformen til at betyde for medlemmernes arbejds- og privatliv fra den 1. august 2014? Svaret på det spørgsmål vil vi kunne komme lidt nærmere, når skolerne er færdige med planlægningen af næste skoleår, men det vil være meget naivt at tro, at alle problemer er løst, og alle bekymringer er væk, når vi skriver den 1. august Ved regeringsindgrebet i april blev foreningen frataget aftaleretten på arbejdstid, og i stedet skal Lov 409 danne grundlaget for arbejdstidstilrettelæggelsen. Via 2 i loven er der dog en mulighed for at lave lokale aftaler på kommune- og/eller skoleniveau, og selvom KL ihærdigt prøver at få kommunerne til at lade være med at lave lokale aftaler, er det den mulighed, de lokale lærerkredse bruger for at æde sig ind på at tilbageerobre aftaleretten. Her i Horsens havde vi via en passus i budgetforliget en politisk adgang til at drøfte og aftale de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid. I slutningen af januar lykkedes det at nå til enighed med Horsens Kommune om en aftale, og Horsens er dermed en af i øjeblikket 8 kommuner, hvor der er indgået en aftale for kommende skoleår. Det er ikke sådan, at vi i kredsen har hænderne op over hovedet i vild jubel over aftalen, da der var elementer, vi fra Horsens Lærerforenings side meget gerne ville have haft med i aftalen, som f.eks. et maksimalt undervisningstimetal og en mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af den personlige forberedelsestid (HLF s udspil til en aftale var meget lig med den aftale, der er indgået i Lyngby-Tårbæk Kommune). Vi er dog meget tilfredse med, at det lykkedes at indgå en aftale og står gerne på mål for aftalen, da der er klare forbedringer i forhold til den rene Lov 409. I vores optik er det meget vigtigt, at der trods alt er nogle forhold, der er ens for alle lærere i Horsens Kommune, når næste skoleår går i gang. Desuden ville vi meget gerne sammen med Horsens Kommune sende det signal, at hvis skolerne overhovedet skal have en chance for at lykkes med de udfordringer, der ligger foran dem, er det en altafgørende forudsætning, at der er et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Et sådant samarbejde vil også være en af forudsætningerne for at have et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der er ingen tvivl om, at det bliver et langt, sejt træk at genvinde den indflydelse, Danmarks Lærerforening havde inden regeringens lovindgreb sidste forår, men med den indgåede aftale er det første lille skridt taget. Forhåbentlig kommer vores modpart til at indse fordelen ved en fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse frem for den rigide tilgang til arbejdstidens tilrettelæggelse, som Lov 409 står for. Ligesom de forhåbentlig genopdager de store fordele, der er ved at have en aftalepart, der er med til at stå på mål for de indgåede aftaler. Der er/har været gang i mange andre ting i Horsens Kommune og på landsplan i det forløbne års tid. Her kan i flæng nævnes implementeringen af folkeskolereformen, presset på lærernes arbejdsmiljø på grund af inklusionen, organisationsændringer, forhandling af lokale lønmidler i kølvandet på opsigelsen af A08, mm. Disse emner vil naturligvis også blive mere udførligt omtalt i beretningen (og jeg skal nok forsøge at begrænse mig til en halv times tid). Som altid vil der også i de kommende år (endda i særdeleshed i de kommende år) være brug for, at Danmarks Lærerforening og dermed også Horsens Lærerforening er en stærk fagforening, både i forhold til de store udfordringer, der ligger for vores fag i den nærmeste fremtid og samtidig i forhold til de store udfordringer, vi som forening står over for. En fagforening er som bekendt aldrig stærkere end medlemmerne gør den til, så derfor skal der til slut fra kredsen side lyde en kraftig opfordring til at møde op til generalforsamlingen, torsdag den 27. marts klokken 17 på ASV, Nørrebrogade 38 A. 5

6 Skole- og uddannelsespolitisk udvalg Af Signe Henningsen Når eleverne møder ind til et nyt skoleår til august, bliver de mødt af en ny, anderledes og mere spændende folkeskole. Det er i hvert fald hvad politikerne på Christiansborg, med Christine Antorini i spidsen, har lovet. Der skal både slagtes geder og bygges fuglehuse og lærerne skal være mere sammen med eleverne. Alt sammen skal være med til at løfte elevernes faglige niveau og bryde den sociale arv. Målet med reformen kan vi på ingen måde være imod. Det har hele tiden været vores mål at udfordre og lære eleverne mest muligt og gøre dem parate til livet efter skolen. Det, der er svært, er måden alt dette nye er blevet præsenteret på. Udover den arbejdstidslov, der er blevet trukket ned over hovedet på os, så er folkeskolen og lærernes arbejde ofte blevet omtalt som noget fra middelalderen, hvor der kun foregår røv til sæde-undervisning. Intet kan være mere forkert. Det ville have klædt politikerne at have bevæget sig ud i virkelighedens folkeskole og se, hvad der rent faktisk foregår. Så kunne vi bygge videre på alt det gode der foregår, og sammen udvikle folkeskolen, så den kan blive endnu bedre. At der kan være plads til forbedringer er vi ikke uenige i, men vejen dertil bør gå gennem dialog og samarbejde fremfor mistillid. Når det så er sagt, så står vi meget snart overfor d. 1.august 2014, hvor reformen bliver til virkelighed. Her i Horsens Kommune bliver der arbejdet på højtryk - det gælder både på de enkelte skoler og på forvaltningsniveau. Hvad stiller vi op med de nye begreber som understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse? Hvordan skal skoledagen se ud? Arbejder vi stadig med faste skemaer for eleverne? Hvad med klassen? Hvad med den målstyrede undervisning? Spørgsmål er der rigtig mange af, og der er stadig et stykke vej til svarene, og svarene er nok heller ikke på plads d. 1. august. Her er det vigtigt at huske på, at implementeringen af reformen er en proces, der tager tid, og at vi skal hjælpe hinanden bedst muligt gennem de frustrationer, der helt sikkert vil komme undervejs. Vi har i Horsens Lærerforening haft repræsentanter med i en række delprojektgrupper, der er nedsat af forvaltningen til at samle viden, og give ideer til skolerne til, hvordan reformen i praksis kan udfolde sig. Det er der foreløbig kommet en videns portal ud af, som kan findes på følgende webadresse: Arbejdet i delprojektgrupperne fortsætter henover foråret og sommeren. 6

7 Kursus- og arrangementsudvalget Af Lissy Jørgensen Et travlt år i kursus- og arrangements-udvalget. Horsens Lærerforening har afholdt flere arrangementer end sædvanlig i det forgange år. Lockoutperioden gav anledning til flere medlemsmøder i Forum Horsens. Et af højdepunkterne var besøget af Anders Bondo. Det styrker fællesskabsfølelsen, når formanden træder ind på scenen, og vi alle sammen står og klapper i lang tid. Da Anders Boysen med band spillede Bondo, du er vor mand, var stemningen suveræn på trods af de ydre omstændigheder. I det hele taget var der super god opbakning fra medlemmerne til arrangementerne, som bla. også bød på besøg af Birgitte Baktofte fra DLF, Bjarne Sørensen fra byrådet, repræsentanter fra andre undervisningsorganisationer og Anders Lund Madsen. Umiddelbart efter lockoutens ophør var der igen medlemsmøde med oplæg fra Mads Qvist om Sådan styrker I arbejdsglæden et højst aktuelt emne på netop dette tidspunkt. I maj måned var der møde for alle børnehaveklasseledere, hvor Ulla Koch Sørensen fra DLF fortalte om, hvad der rører sig politisk i forhold til børnehaveklasselederne. Det var en aften med god tilslutning og rigtig megen snak. I september måned var der møde for nyansatte, hvor lærerforeningen gennemgår forskellige praktiske ting som opgaveoversigt, ferieregler og lønsedler. Derudover er der også mulighed for erfaringsudveksling. Den 29. oktober inviterede Horsens Lærerforening til vælgermøde i anledning af kommunalvalget. Overskriften var Udviklingen af den lokale folkeskole i lyset af folkeskolereformen. Der var omkring 80 fremmødte, og aftenen bød på en god dialog mellem medlemmer og politikere. En af de helt store traditioner er andespillet i slutningen af november måned. Der er altid stor tilslutning, og det er et af de arrangementer, hvor vores pensionister også er rigtig gode til at deltage, og flere har børnebørnene med. Det er en aften, hvor tanker om fedtprocent bliver sat til side, når flødekagerne bydes rundt J Danmarks Lærerforening har afholdt lyttemøder over hele landet. Cirka 80 medlemmer var i januar samlet på Brædstrup skole for at lytte til Thomas Andreasen fra DLF, men i høj grad også for at han kunne lytte til, hvordan den kommende nye arbejdssituation opleves på de enkelte skoler. Derudover har TR erne været på det årlige kredskursus, hvor vi i år var på Hotel Sixtus i Middelfart. Vi blev klogere på afviklingen af faglig klub møder, havde besøg af Birgitte Baktoft fra DLF og fik TR s rolle i en forandringstid sat i spil af Jens Jonathan Steen fra Cevea. I det kommende år vil det også blive aktuelt med kurser og efteruddannelse for både TR og AMR. Vi vil også rigtig gerne holde et medlemsarrangement, men er endnu ikke helt klar med et program. 7

8 Informationsudvalget Af Per Lykke Nielsen Et forår, der ikke blev forsømt, men som tværtimod blev hektisk med de strandede Ok-forhandlinger, Lockout, lokale og landsdækkende aktioner/arrangementer, Lov 409 og Folkeskolereformen. Alt sammen gav mange udfordringer til kommunikation og informationer til både tillidsvalgte og øvrige medlemmer i foreningen både fra Horsens Lærerforening og Danmarks Lærerforening. Der blev produceret logo, badges, streamers, grønne iøjnefaldende kasketter, bannere og mange andre kampagnematerialer præget af højt og kreativt aktivitetsniveau og ikke mindst glødende kopi- og skæremaskiner. Der blev udsendt mange centrale nyhedsbreve, store mængder af informationer og status på konflikt forløb, om konfliktkontingent, powerpoints og formandsvideoer fra Anders Bondo etc. til at understøtte lokale faglige klubmøder. I Horsens Lærerforening støttede vi op om aktiviteterne ved bl.a. også at gå på de sociale medier med facebook.com/dlfhorsens, som blev en central og hurtig distribueringskanal for aktuelle billeder og vigtige informationer til alle HLF s medlemmer. Besøgstal viser, at mediet blev/bliver flittigt benyttet. Sideløbende har vi udarbejdet et HLF-nyt, der i kort form beskriver relevante og aktuelle forhold. HLF-nyt udgives elektronisk på HLF web siderne og til ophængning på skolerne. Under forårets Lockout arrangerede Horsens Lærerforening flere store medlemsarrangementer i Forum Horsens. Det ene arrangement i samarbejde med Hedensted Lærerkreds. Til 1. maj arrangementet i Lunden, havde Horsens Lærerforenings fmd. Claus Andersen, som taler lejlighed til at fremstille lærerforeningens oplevelse af at blive kørt helt over af centrale myndigheder, der alene dikterede arbejdstid for lærerne. I forbindelse med kommunalvalget i november 2013 arrangerede Horsens Lærerforening offentlig debataften på Rådhuset, hvor de deltagende politiske partier fik lejlighed til præsenteres sig og udtale sig om lokale skolepolitiske forhold og diskutere med hinanden og publikum alt sammen styret af en professionel ordstyrer. De forskellige arrangementer har været underbygget med slides, billeder, fællessang, musik og underholdning. Horsens Lærerforenings hjemmeside ser ud som den gør, HLF-nyt er lagt på forsiden, relevante link kan findes på forside og undersider etc. designet, ja støvet og oprigtigt kedeligt. Derfor er det også tilfredsstillende, at kunne fortælle, at arbejdet med en ny hjemmeside er så langt, at siden kan præsenteres på dette års generalforsamling. Nyt domænenavn, mere farvestrålende design og en overskuelig menu struktur. Det indeholder flere nyskabelser bl.a. et billedgalleri og et virtuelt mødested/en blog for de lokale tillidsvalgte, som er blevet invitereret til at deltage. Et mødested for erfaringsudveksling som KS, AMR, TR ere og TR-suppleanter. Ja, og så kan I ikke undgå at møde vores nye maskot [endnu uden navn]: som på forskellig hvis indgår i et mere farvestrålende design, og som også er et signalobjekt i form af logo, favicon m.m. Seneste kommunikationstiltag er, at Generalforsamlingsbladet alene udkommer i elektronisk form som hæfte og i udskriftsvenlig pdf-version på hjemmesiden. Sandelig fagre nye vinde i Horsens Lærerforening. 8

9 Bondo - du er vor mand Af Per Lykke Nielsen Faglig kamp og sange, der spidder situationen. Heller ingen undtagelse i forårets konflikt. Horsens Lærerforenings egen, Anders, skrev og fremførte igen og igen sin egen Bondo du er vor mand. En vindersang både lokalt og landsdækkende, blev fremført på youtube.com, radio og tv, på scener og volde og endda på KLs landsmøde for ham Ziegler, I ved nok J. Sådan lød det f.eks. i sidste vers: De si r, at det handler om høj kvalitet. Vi ved, at de blæser i Bjarnes trompet. Christine er ledt i fordærv af mørkets profet. Så hvem bli r de næste, der får det som os? Den danske model er solgt fra - købt på klods. Together we stand - en for alle klar til at slås! :/: Så Anders forsøger, så godt som han kan, i kampen mod Ziegler fra nejhattens land. Han kæmper med næb og med klør for at få sejren i land. Åhh Bondo - du er vor mand! :/: Tekst og musik: Anders Smith Boysen,

10 Horsens Lærerforening Danmarkslærerforening, kreds 110 Hovedtal: Regnskab 2013 Udgifter: Indtægter: Budget: 1. Kontingent , Renter/kursreguleringer , Særlig Fond , Akut-fonden , Frikøb mm , Møder/kørsel/gaver mm , Kurser/konf , Personaleudgifter , Kontor/EDB , Rubinvej , Information , Revision mm 7.500, I alt , ,31 Driftsundersud 892, , ,95 10

11 Horsens Lærerforening. Kreds 110 Regnskab 2013 Drift Regnskab Budget I % Indtægter 1020 Kontingent,medlemmer , ,00 99, Afskrevet kontingent 784 0, Kontingent, DLF , ,00 98, Kontingentregulering ,50 0, Kontingent, region , ,00 85,2 Kontingent i alt , ,00 99, Administrationsbidrag;Særlig Fond , ,00 100, AKUT-fond , ,00 101, Møde-kursuslokaler 0,00 0, Andre indtægter 0,00 0,00 Andre indtægter i alt , ,00 101,3 Indtægter i alt , ,00 100,2 Udgifter 2010 Frikøb,pensionsbidrag,KS , ,00 98, Funktions/kompensations-tillæg , ,00 107, Pensionsbidrag , , Anden løn, KS 0,00 0, Støtte 2.000, ,00 100,0 Styrelsesudgifter, i alt , ,00 99, Time-dagpenge 1.755, ,00 35, Kørselsgodtgørelse , ,00 62, Transport i øvrigt -450, ,00-22, Kredsstyrelsesmøder , ,00 115, TR-møder , ,00 87, Medlemsarrangementer , ,00 151, Pensionister , ,00 118, Skoleklubber , ,00 66, Udvalg/andre møder 5.780, ,00 115,6 11

12 2240 Kongresudgifter 7.889, ,00 22, Gaver/repræsentation , ,00 72,7 Mødeudgifter i alt , ,00 77, Generalforsamling , ,00 76, TR-kursus , ,00 74, Medlemskurser , ,00 286, Konferencer 4.534, ,00 90,7 Kurser og konferencer i alt , ,00 79, Løn, kontor , ,00 95, Løn, rengøring , ,00 101, Forsikringer 7.209, ,00 36, Pension, kontor , ,00 88, ATP 3.870, ,00 129, Lønsumsafgift , ,00 72,9 Personaleudgifter i alt , ,00 93, Kontorartikler 9.749, ,00 65, Kopiering , ,00 65, Porto 8.281, ,00 55, Gebyrer , ,00 94, Telefon, fax , ,00 88, Nyanskaffelser 5.048, ,00 101, Forsikringer , ,00 55, Publikationer mm , ,00 98, EDB , ,00 34,2 Kontor og EDB i alt , ,00 69, Husleje 0,00 0, Alarmanlæg 5.760, ,00 72, Forsikringer , ,00 84, Varme, vand, el , ,00 94, Ejendomsskat , ,00 106, Vedligehold , ,00 51, Rengøringsartikler 1.932, ,00 48, Nyanskaffelser 4.798, ,00 48, Udvendige arealer , ,00 82, Diverse 408, ,00 13,6 Ejendommen, Rubinvej 2 i alt , ,00 77, Trykning,kredsblad , ,00 82, Div. materialer, kredsblad 00,00 0,00 12

13 Information i alt , ,00 82, Revision og juridisk bistand 7.500, ,00 75, Juridisk bistand 0,00 0,00 Revision og juridisk bistand i alt 7.500, ,00 75, Renteindtægter -72, ,00 0, Udbytter ,60 0, Kursregulering , Renteudgifter 00,00 0,00 Renter i alt , ,00 48,5 Udgifter i alt , ,00 91,7 Overskud/underskud ,00 Status Aktiver: Passiver: 6300 Rubinvej , Tilgodehavende kontingent , Øvrige tilgodehavende , Danske Bank-depot, , Lån&Spar Depot , Lån&Spar Bank , Danske Bank , Kontantkassen 182, Øredifferencer 00, Egenkapital , Årets resultat -892, Hensættelse,frikøb , Hensættelse, ejendom , Hensættelse,EDB , Skyldig, DLF 3.119, Skyldig, frikøb 00, Skyldig, TR-kurser 00, Skyldig, Skat , Skyldig, AMB 3.469, Skyldig ATP 00, Skyldig feriepenge 2.061, Øvrige kreditorer(lønsum mm) , Skyldig kontingent 00, ,86 13

14 Noter: 1. Værdipapirer er optaget til kursværdi pr Tilgodehavende Akut-fond-midler pr er kr , Frikøbsforpligtigelsen for et helt år udgør ca. 1.5 mio. kr. Påtegning fra ekstern revisor, Jens Erik Lidegaard. Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret det af kredsens ledelse aflagte årsregnskab for 2013 for Danmarks Lærerforening Kreds 110. Udført revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi udfra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen og at det giver et retvisende billede af kredsens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Brædstrup, den 17. februar 2014 LIDEGAAED revision & rådgivning Registreret revisionsaktieselskab Jens Erik Lidegaard Registreret revisor Særlig fond Kreds

15 Særlig fond Kreds 110 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Indtægter Udbytte investeringsforeninger Renter pengeinstitutter Kursregulering af værdipapirer Udgifter Administration Revision Udbetalt vedr. lockout Årets resultat, negativ Balance pr. 31/ Aktiver Indestående Danske Bank Indestående Lån og Spar Bank Værdipapirer, kursværdi pr. 31/ Aktiver i alt Gæld Skyldig revisor Egenkapital Primo, Årets resultat Passiver i alt

16 Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret det af fondens ledelse aflagte årsregnskab for 2013 for Særlig Fond for Danmarks Lærerforening Kreds 110. Udført revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi udfra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af kredsens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Brædstrup, den 17. februar 2014 Lidegaard revision & rådgivning Registreret revisionsaktieselskab Jens Erik Lidegaard Registreret revisor Påtegning fra den generalforsamlingsvalgte revision. Ovenstående regnskaber vedrørende 2013 kredsens almindelige regnskab og kredsens Særlige Fond regnskab er dags dato blevet stikprøvet revideret, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Saldi på diverse konti er kontrolleret og fundet til stede. 16

17 Påtegning fra den generalforsamlingsvalgte revision. Ovenstående regnskaber vedrørende 2013 kredsens almindelige regnskab og kredsens Særlige Fond regnskab er dags dato blevet stikprøvet revideret, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Saldi på diverse konti er kontrolleret og fundet til stede. Horsens d Anna-Lise Rotbøl. Carsten Kjær. De to regnskaber for 2013 er forelagt og godkendt på kredsstyrelsesmødet d Claus Andersen Signe Henningsen Aksel Bruun Formand Næstformand Kasserer May-Britt Wachmann Tim Dam Per L. Nielsen Lissy Jørgensen 17

18 Horsens Lærerforening, DLF, kreds Budgetforslag 2014 Indtægter Budget 2014 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab Kontingent, medlemmer , , , , , , Afskrevet kontingent 0,00-784, , , Kontingent;DLF , , , , , , Kontingentregulering 1.757,50-51, , Kontingent, region , , , , , ,00 Kontingent, i alt , , , , , , Administrationsbidrag, S.F , , , , , , Akut-Fond , , , , , , Møde- og kursuslokale 1090 Andre Indtægter/DLF ,00 Andre Indtægter, i alt , , , , , ,58 Indtægter i alt , , , , , ,08 Udgifter 2010 Frikøb,pensionsbidrag, KS , , , , , , Funktions-kompensationtillæg , , , , , , Pensionsbidrag , , , , , , Anden løn, KS 0,00 0, Telefongodtgørelse, KS 0,00 0, Støtte 2.000, , , , , ,00 Styrelsesudgifter, i alt , , , , , , Time-dagpenge 5.000, , , , , , Kørselsgodtgørelse , , , , , , Transport i øvrigt 2.000, , ,00-450,00 492,00 870, Kredsstyrelsesmøder , , , , , , TR/AMR-møder , , , , , , Medlemsarrangementer , , , , , , Pensionister , , , , , , Skoleklubber , , , , , , Udvalg/andre møder 6.000, , , , , , Kongresudgifter , , , , , , Gaver/repræsentation , , , , , ,40 Mødeudgifter, i alt , , , , , , Generalforsamling , , , , , , TR-kurser(frikøb) , , , , , , Medlemskurser , , , , ,00 0, Kredskurser 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Konferencer 5.000, , , , ,50 0,00 Kurser og konferencer, i alt , , , , , , Løn, kontor , , , , , , Løn, rengøring , , , , , , Forsikringer , , , , , , Pension, kontor , , , , , , ATP 4.000, , , , , , Lønsumsafgift , , , , , ,00 Personaleudgifter i alt , , , , , , Kontorartikler , , , , , , Kopiering , , , , , , Porto , , , , , , Gebyrer , , , , , , Telefon , , , , , , Nyanskaffelser 7.000, , , , ,63 0, Forsikringer , , , , , , Publikationer mm , , , , , , EDB , , , , , ,62 Kontor og EDB i alt , , , , , , Husleje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alarmanlæg 8.000, , , , , , Forsikringer , , , , , , Varme, vand, el , , , , , , Ejendomsskat , , , , , , Vedligehold , , , , , , Rengøringsartikler 4.000, , , , , , Nyanskaffelser , , , , ,25 360, Udvendige arealer , , , , , , Diverse 3.000, , ,00 408,50 300,00 300,00 Ejendommen, Rubinvej 2 i alt , , , , , , Trykning, kredsblad , , , , , , Div. materialer, kredsblad 0,00 0,00 0,00 Information i alt , , , , , , Revision og juridisk bistand , , , , , , Juridisk bistand 0,00 0,00 Revision og juridisk bistand i alt , , , , , , Renteindtægter , , , , , ,54 Renteindtægter, i alt , , , , , ,54 Årets resultat 0, , ,00 892, , ,49 18

19 KONTINGENTFORSLAG, KREDS 110. KREDS DLF I ALT Fraktion 1 Lærere / / / Fraktion 2 BH. Kl / / / lærere. Fraktion 4 Pensionister Fraktion 6 Særlige medlemmer

20 Kandidat til formandsposten Af Claus Andersen, Højvangskolen Da jeg skrev mit valgoplæg forud for kredsstyrelsesvalget i 2012, var der vist ingen, der havde fantasi til at forestille sig den situation, vi som lærere/børnehaveklasseledere (og forening) er havnet i ovenpå forløbet af OK 13, der som bekendt kulminerede med regeringsindgrebet i slutningen af april måned sidste år. Man må konstatere, at det ikke blot er forandringens vinde, der har blæst omkring os, men snarere en tornado der har rykket godt og grundigt rundt på vores arbejdssituation. Det har været en valgperiode, der har budt på store udfordringer på alle niveauer i Danmarks Lærerforening, lige fra formand og Hovedstyrelse til det enkelte medlem, og således også i Horsens Lærerforening hvor vi som kredsstyrelse ofte har måttet navigere i ukendt farvand. Trods den pressede situation er jeg meget glad for at kunne sige, at arbejdet i kredsstyrelsen har været præget af et særdeles godt samarbejde og stor vilje til at opnå konsensus, hvilket naturligvis har medvirket til at lette håndteringen af de mange problemstillinger, kredsstyrelsen har været konfronteret med i den forløbne periode. Den tætte kontakt, vi gennem medlemsmøder og deltagelse i klubmøder på skolerne har haft til medlemmerne før, under og efter lockouten, har helt klart været af afgørende betydning for kredsens beslutninger. Den tætte kontakt er naturligvis noget, der skal fortsætte fremover, da medlemmernes holdninger nødvendigvis må være omdrejningspunktet for kredsens arbejde. Det positive samarbejde i kredsstyrelsen og den opbakning til vores arbejde, jeg har mødt på den sidste tids mange møder med medlemmerne, har gjort beslutningen om at genopstille til posten som formand for Horsens Lærerforening meget nem. Den tillid, jeg har mødt, giver lyst og energi til fortsat at yde en indsats for at skaffe medlemmerne ordentlige arbejdsforhold, og jeg beder derfor om mandat til sammen med den øvrige kredsstyrelse at fortsætte arbejdet med at håndtere de mange udfordringer, Horsens Lærerforening og dermed dens medlemmer står overfor i den kommende valgperiode. Fokuspunkter for den kommende valgperiode Det er naturligvis altid vigtigt at have fokus på sammenholdet i foreningen, men set i lyset af den nuværende situation må der nødvendigvis være øget opmærksomhed fra kredsens side på at bevare og understøtte sammenholdet i foreningen. Det er af afgørende betydning, at alle medlemmer føler sig godt repræsenteret af Horsens Lærerforening. Det gælder naturligvis de forskellige medlemsgrupper, men også de medlemmer, der mentalt er forskellige steder efter den seneste tids begivenheder. Her rækker forskellene fra de medlemmer, der har det synspunkt, at vi skal blive på barrikaderne, til de medlemmer, der mener, at vi skal lægge det hele bag os og kun se fremad. Det er vigtigt, at foreningen formår at rumme alle! Vi skal arbejde på at genvinde aftaleretten på arbejdstid for derigennem at få mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, end den rigide tilgang Lov 409 tilskriver. Et skridt på vejen er den rammeaftale, der er indgået med Horsens Kommune vedrørende næste skoleår. Vi er tilfredse med, at det lykkedes at indgå en aftale, der på nogle punkter er bedre end den rene Lov 409, og som samtidig gør, at der trods alt er nogle forhold, der bliver fælles for alle lærere i Horsens Kommune i næste skoleår. Vi ville meget gene have indbygget mere fleksibilitet i aftalen. Vores forhandlingsudspil var 32 timers tilstedeværelse og resten af arbejdstiden som et professionelt råderum (med en tydelig opgavebeskrivelse). Desuden foreslog vi et maksimalt undervisningstimetal på 26 lektioner (780 timer). Altså en aftale meget lig den, der nu er indgået i Lyngby-Tårbæk Kommune. Det kunne vi desværre ikke komme igennem med denne gang, men det vil stadig være målet for en kommende forhandling, og forhåbentlig vil vores modpart også snart kunne se fornuften i ovenstående. Kredsen får en stor opgave med at klæde tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på til den store opgave, de står med ude på den enkelte skole. Det gælder både i forhold til kompetenceudvikling og faglig sparring i dagligdagen. Af forskellige årsager er lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsmiljø under pres. Situationen efter OK 13 bidrager naturligvis kraftigt, men det, der i dagligdagen sætter lærerne/børnehaveklasselederne mest under pres, er helt klart inklusionsopgaven, hvor de alt for ofte står alene med problemerne ude i klassen. Det er naturligvis et tema, der stadig skal være stort fokus på. Der skal forsat arbejdes for, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed for lærerne/børnehaveklaselederne, således at de har en mulighed for at håndtere den store opgave, det er at inkludere børn med særlige behov. Den daglige drift på kontoret herunder sagsbehandlingen skal fortsat løses professionelt. En opgave, jeg nu har siddet med i 16 år, og jeg stiller meget gerne min erfaring på dette område til rådighed for en ny periode. Som det bl.a. kan ses af ovenstående, er der udfordringer nok for den nye kredsstyrelse at tage fat på. Det bliver vigtigt hele tiden at tage bestik af den aktuelle situation og på den baggrund i samarbejde med medlemmerne fastlægge foreningens strategi. Der er derfor ingen tvivl om, at omstillingsparathed bliver et nøgleord for kredsstyrelsens arbejde i den kommende valgperiode. Jeg håber, at I, Horsens Lærerforenings medlemmer, har tillid til, at jeg og den øvrige kredsstyrelse er i stand til løfte de opgaver, der ligger og venter på den anden side af generalforsamlingen og derfor vil være klar til at give os mandat til at fortsætte det konstruktive arbejde, der har kendetegnet kredsen i de sidste 2 år. Til sidst vil jeg gerne opfordre til at møde talstærkt op på generalforsamlingen den 27. marts for derigennem at vise, at vi vægter medlemsdemokratiet i Danmarks Lærerforening højt. Vel mødt på ASV! 20

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening Horsens Lærerforening Kreds 110 Ekstraordinær generalforsamling Mandag d. 20. juni 2016 Kl. 19 på Lundagerskolen Skolevej 5b, Lund Ekstraordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, Kreds 110 Mandag

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond Kreds 151 af Danmarks Lærerforening og Særlig Fond Østergade 24B 9550 Mariager Årsrapport 2015 Godkendt på kredsens ordinære generalforsamling, den 15/3-2016 ------------------------------- dirigent I

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere