GENERALFORSAMLING KREDS 110

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING KREDS 110"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl

2 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens tlf.: web: dlf110.dk facebook.com/dlfhorsens.dk Åbningstid: Mandag-torsdag kl Fredag kl Adm. medarbejder: Karen Broström Kredsstyrelsen: Formand: Claus Andersen, tlf.: Violvej 145, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Næstformand: Signe Henningsen tlf.: Hindberghegnet 8, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Medlem: Per Lykke Nielsen tlf Akacievej 6, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Medlem: Lissy Jørgensen tlf Blomhulevej 3, Træden, 8740 Brædstrup [kongresdelegeret] Medlem: Tim Dam tlf Bohrsvej 4, 8700 Horsens [kongresdelegeret suppleant] Medlem: May-Britt Wachmann tlf Skolegade 17, Hou, 8300 Odder [kongresdelegeret suppleant] Kasserer: Aksel Bruun, tlf.: Drosselvej 10, 8740 Brædstrup [generalforsamlingsvalgt / ikke i kredsstyrelsen] Udvalg under kredsstyrelsen: [førstnævnte er udvalgets formand] Overenskomst- og forhandlingsudvalg: Tim Dam, Claus Andersen, Lissy Jørgensen, May-Britt Wachmann, Per Lykke Nielsen og Signe Henningsen Skolepolitisk udvalg: Signe Henningsen, Lissy Jørgensen og Per Lykke Nielsen Økonomi- og husudvalg: Per Lykke Nielsen, Claus Andersen og Tim Dam (Aksel Bruun) Arbejdsmiljøudvalg: May-Britt Wachmann, Claus Andersen og Signe Henningsen Kursus- og arrangementsudvalg: Lissy Jørgensen, Signe Henningsen og Tim Dam Informationsudvalg: Per Lykke Nielsen, Claus Andersen og Lissy Jørgensen Kredsens pensionistudvalg: Else Erntsen, Hugo Eeg, Ole Rind Billeder : i Generalforsamlingsbladet er fra årets forskellige aktiviteter og arrangementer. Foto: Per Lykke Nielsen 2

3 Forslag til forretningsorden 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Sekretæren optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. tillidsrepræsentanter, til at bistå sekretæren med stemmeoptælling. 4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelser. 6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. 8. Forslag til ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes 17 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 5 mødedeltagere eller formanden begærer skriftlig afstemning. Ved personvalg foretages dog altid skriftlig afstemning, hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges. 10. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 3

4 Foreløbig dagsorden Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, Kreds 110, torsdag, den 27. marts 2014 kl på ASV (Akademi for Specialundervisning til Unge og Voksne) Nørrebrogade 38A, Horsens. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Reviderede regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og evt. ydelser til tillidsrepræsentanter. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg ifølge vedtægternes 9 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Rubinvej 2 eller på senest mandag, den 17. marts Den endelige dagsorden vil blive udsendt til skolerne, ASV, PPR og UU-Horsens til ophængning senest fredag, den 21. marts Med venlig hilsen Horsens Lærerforenings Kredsstyrelse. Af hensyn til de praktiske forhold, herunder spisning, ønskes der tilmelding enten direkte eller gennem jeres TR til kredskontoret senest fredag, den 21. marts 2014 kl

5 Generalforsamling i Horsens Lærerforening Af Claus Andersen, fmd. Horsens Lærerforening. Hvis man med en af vort hjemlands vemodige sange skulle forsøge at illustrere det år, der nu er ved at være gået, siden der sidst blev afholdt ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, ville man nok ikke vælge I skovens dybe, stille ro. Der skal helt anderledes barske toner til for at beskrive det uvejr, som Danmarks Lærerforenings medlemmer har befundet sig i, siden sidste udgave af generalforsamlingsbladet blev sendt ud til medlemmerne af Horsens Lærerforening. Der er allerede sagt og skrevet meget om situationen før og under forårets lockout, og den vil naturligvis have en fremtrædende plads i formandens beretning på generalforsamlingen, så lad mig i dette indlæg nøjes med endnu en gang at udtrykke min dybeste respekt for den måde lærerne og børnehaveklasselederne håndterede situationen. Det var en fornøjelse at se det engagement og den kreativitet, der blev udfoldet under lockouten. Samtidig gav den opbakning, som kredsen blev mødt med ved fællesarrangementer og besøg på de enkelte skoler, masser af energi til de opgaver, vi som kreds stod over for. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og skal man trække en positiv ting ved lockouten frem, må det være det sammenhold, den skabte blandt lærerne (når jeg skriver lærerne, mener jeg naturligvis både lærere og børnehaveklasseledere). Et sammenhold som det er uendelig vigtigt at holde fast i fremover for at undgå de indbyrdes stridigheder, som nemt kan opstå, hvis lærerne på den samme skole får forskellige arbejdsbetingelser. Der er dog hævet over enhver tvivl, at forløbet omkring OK 13 har sat sig dybe spor, og det sammenholdt med den usikkerhed, der hersker om næste skoleår, har naturligt nok skabt mange bekymringer hos os alle om vores fremtidige arbejdsforhold. Hvad kommer Lov 409 og folkeskolereformen til at betyde for medlemmernes arbejds- og privatliv fra den 1. august 2014? Svaret på det spørgsmål vil vi kunne komme lidt nærmere, når skolerne er færdige med planlægningen af næste skoleår, men det vil være meget naivt at tro, at alle problemer er løst, og alle bekymringer er væk, når vi skriver den 1. august Ved regeringsindgrebet i april blev foreningen frataget aftaleretten på arbejdstid, og i stedet skal Lov 409 danne grundlaget for arbejdstidstilrettelæggelsen. Via 2 i loven er der dog en mulighed for at lave lokale aftaler på kommune- og/eller skoleniveau, og selvom KL ihærdigt prøver at få kommunerne til at lade være med at lave lokale aftaler, er det den mulighed, de lokale lærerkredse bruger for at æde sig ind på at tilbageerobre aftaleretten. Her i Horsens havde vi via en passus i budgetforliget en politisk adgang til at drøfte og aftale de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid. I slutningen af januar lykkedes det at nå til enighed med Horsens Kommune om en aftale, og Horsens er dermed en af i øjeblikket 8 kommuner, hvor der er indgået en aftale for kommende skoleår. Det er ikke sådan, at vi i kredsen har hænderne op over hovedet i vild jubel over aftalen, da der var elementer, vi fra Horsens Lærerforenings side meget gerne ville have haft med i aftalen, som f.eks. et maksimalt undervisningstimetal og en mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af den personlige forberedelsestid (HLF s udspil til en aftale var meget lig med den aftale, der er indgået i Lyngby-Tårbæk Kommune). Vi er dog meget tilfredse med, at det lykkedes at indgå en aftale og står gerne på mål for aftalen, da der er klare forbedringer i forhold til den rene Lov 409. I vores optik er det meget vigtigt, at der trods alt er nogle forhold, der er ens for alle lærere i Horsens Kommune, når næste skoleår går i gang. Desuden ville vi meget gerne sammen med Horsens Kommune sende det signal, at hvis skolerne overhovedet skal have en chance for at lykkes med de udfordringer, der ligger foran dem, er det en altafgørende forudsætning, at der er et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Et sådant samarbejde vil også være en af forudsætningerne for at have et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der er ingen tvivl om, at det bliver et langt, sejt træk at genvinde den indflydelse, Danmarks Lærerforening havde inden regeringens lovindgreb sidste forår, men med den indgåede aftale er det første lille skridt taget. Forhåbentlig kommer vores modpart til at indse fordelen ved en fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse frem for den rigide tilgang til arbejdstidens tilrettelæggelse, som Lov 409 står for. Ligesom de forhåbentlig genopdager de store fordele, der er ved at have en aftalepart, der er med til at stå på mål for de indgåede aftaler. Der er/har været gang i mange andre ting i Horsens Kommune og på landsplan i det forløbne års tid. Her kan i flæng nævnes implementeringen af folkeskolereformen, presset på lærernes arbejdsmiljø på grund af inklusionen, organisationsændringer, forhandling af lokale lønmidler i kølvandet på opsigelsen af A08, mm. Disse emner vil naturligvis også blive mere udførligt omtalt i beretningen (og jeg skal nok forsøge at begrænse mig til en halv times tid). Som altid vil der også i de kommende år (endda i særdeleshed i de kommende år) være brug for, at Danmarks Lærerforening og dermed også Horsens Lærerforening er en stærk fagforening, både i forhold til de store udfordringer, der ligger for vores fag i den nærmeste fremtid og samtidig i forhold til de store udfordringer, vi som forening står over for. En fagforening er som bekendt aldrig stærkere end medlemmerne gør den til, så derfor skal der til slut fra kredsen side lyde en kraftig opfordring til at møde op til generalforsamlingen, torsdag den 27. marts klokken 17 på ASV, Nørrebrogade 38 A. 5

6 Skole- og uddannelsespolitisk udvalg Af Signe Henningsen Når eleverne møder ind til et nyt skoleår til august, bliver de mødt af en ny, anderledes og mere spændende folkeskole. Det er i hvert fald hvad politikerne på Christiansborg, med Christine Antorini i spidsen, har lovet. Der skal både slagtes geder og bygges fuglehuse og lærerne skal være mere sammen med eleverne. Alt sammen skal være med til at løfte elevernes faglige niveau og bryde den sociale arv. Målet med reformen kan vi på ingen måde være imod. Det har hele tiden været vores mål at udfordre og lære eleverne mest muligt og gøre dem parate til livet efter skolen. Det, der er svært, er måden alt dette nye er blevet præsenteret på. Udover den arbejdstidslov, der er blevet trukket ned over hovedet på os, så er folkeskolen og lærernes arbejde ofte blevet omtalt som noget fra middelalderen, hvor der kun foregår røv til sæde-undervisning. Intet kan være mere forkert. Det ville have klædt politikerne at have bevæget sig ud i virkelighedens folkeskole og se, hvad der rent faktisk foregår. Så kunne vi bygge videre på alt det gode der foregår, og sammen udvikle folkeskolen, så den kan blive endnu bedre. At der kan være plads til forbedringer er vi ikke uenige i, men vejen dertil bør gå gennem dialog og samarbejde fremfor mistillid. Når det så er sagt, så står vi meget snart overfor d. 1.august 2014, hvor reformen bliver til virkelighed. Her i Horsens Kommune bliver der arbejdet på højtryk - det gælder både på de enkelte skoler og på forvaltningsniveau. Hvad stiller vi op med de nye begreber som understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse? Hvordan skal skoledagen se ud? Arbejder vi stadig med faste skemaer for eleverne? Hvad med klassen? Hvad med den målstyrede undervisning? Spørgsmål er der rigtig mange af, og der er stadig et stykke vej til svarene, og svarene er nok heller ikke på plads d. 1. august. Her er det vigtigt at huske på, at implementeringen af reformen er en proces, der tager tid, og at vi skal hjælpe hinanden bedst muligt gennem de frustrationer, der helt sikkert vil komme undervejs. Vi har i Horsens Lærerforening haft repræsentanter med i en række delprojektgrupper, der er nedsat af forvaltningen til at samle viden, og give ideer til skolerne til, hvordan reformen i praksis kan udfolde sig. Det er der foreløbig kommet en videns portal ud af, som kan findes på følgende webadresse: Arbejdet i delprojektgrupperne fortsætter henover foråret og sommeren. 6

7 Kursus- og arrangementsudvalget Af Lissy Jørgensen Et travlt år i kursus- og arrangements-udvalget. Horsens Lærerforening har afholdt flere arrangementer end sædvanlig i det forgange år. Lockoutperioden gav anledning til flere medlemsmøder i Forum Horsens. Et af højdepunkterne var besøget af Anders Bondo. Det styrker fællesskabsfølelsen, når formanden træder ind på scenen, og vi alle sammen står og klapper i lang tid. Da Anders Boysen med band spillede Bondo, du er vor mand, var stemningen suveræn på trods af de ydre omstændigheder. I det hele taget var der super god opbakning fra medlemmerne til arrangementerne, som bla. også bød på besøg af Birgitte Baktofte fra DLF, Bjarne Sørensen fra byrådet, repræsentanter fra andre undervisningsorganisationer og Anders Lund Madsen. Umiddelbart efter lockoutens ophør var der igen medlemsmøde med oplæg fra Mads Qvist om Sådan styrker I arbejdsglæden et højst aktuelt emne på netop dette tidspunkt. I maj måned var der møde for alle børnehaveklasseledere, hvor Ulla Koch Sørensen fra DLF fortalte om, hvad der rører sig politisk i forhold til børnehaveklasselederne. Det var en aften med god tilslutning og rigtig megen snak. I september måned var der møde for nyansatte, hvor lærerforeningen gennemgår forskellige praktiske ting som opgaveoversigt, ferieregler og lønsedler. Derudover er der også mulighed for erfaringsudveksling. Den 29. oktober inviterede Horsens Lærerforening til vælgermøde i anledning af kommunalvalget. Overskriften var Udviklingen af den lokale folkeskole i lyset af folkeskolereformen. Der var omkring 80 fremmødte, og aftenen bød på en god dialog mellem medlemmer og politikere. En af de helt store traditioner er andespillet i slutningen af november måned. Der er altid stor tilslutning, og det er et af de arrangementer, hvor vores pensionister også er rigtig gode til at deltage, og flere har børnebørnene med. Det er en aften, hvor tanker om fedtprocent bliver sat til side, når flødekagerne bydes rundt J Danmarks Lærerforening har afholdt lyttemøder over hele landet. Cirka 80 medlemmer var i januar samlet på Brædstrup skole for at lytte til Thomas Andreasen fra DLF, men i høj grad også for at han kunne lytte til, hvordan den kommende nye arbejdssituation opleves på de enkelte skoler. Derudover har TR erne været på det årlige kredskursus, hvor vi i år var på Hotel Sixtus i Middelfart. Vi blev klogere på afviklingen af faglig klub møder, havde besøg af Birgitte Baktoft fra DLF og fik TR s rolle i en forandringstid sat i spil af Jens Jonathan Steen fra Cevea. I det kommende år vil det også blive aktuelt med kurser og efteruddannelse for både TR og AMR. Vi vil også rigtig gerne holde et medlemsarrangement, men er endnu ikke helt klar med et program. 7

8 Informationsudvalget Af Per Lykke Nielsen Et forår, der ikke blev forsømt, men som tværtimod blev hektisk med de strandede Ok-forhandlinger, Lockout, lokale og landsdækkende aktioner/arrangementer, Lov 409 og Folkeskolereformen. Alt sammen gav mange udfordringer til kommunikation og informationer til både tillidsvalgte og øvrige medlemmer i foreningen både fra Horsens Lærerforening og Danmarks Lærerforening. Der blev produceret logo, badges, streamers, grønne iøjnefaldende kasketter, bannere og mange andre kampagnematerialer præget af højt og kreativt aktivitetsniveau og ikke mindst glødende kopi- og skæremaskiner. Der blev udsendt mange centrale nyhedsbreve, store mængder af informationer og status på konflikt forløb, om konfliktkontingent, powerpoints og formandsvideoer fra Anders Bondo etc. til at understøtte lokale faglige klubmøder. I Horsens Lærerforening støttede vi op om aktiviteterne ved bl.a. også at gå på de sociale medier med facebook.com/dlfhorsens, som blev en central og hurtig distribueringskanal for aktuelle billeder og vigtige informationer til alle HLF s medlemmer. Besøgstal viser, at mediet blev/bliver flittigt benyttet. Sideløbende har vi udarbejdet et HLF-nyt, der i kort form beskriver relevante og aktuelle forhold. HLF-nyt udgives elektronisk på HLF web siderne og til ophængning på skolerne. Under forårets Lockout arrangerede Horsens Lærerforening flere store medlemsarrangementer i Forum Horsens. Det ene arrangement i samarbejde med Hedensted Lærerkreds. Til 1. maj arrangementet i Lunden, havde Horsens Lærerforenings fmd. Claus Andersen, som taler lejlighed til at fremstille lærerforeningens oplevelse af at blive kørt helt over af centrale myndigheder, der alene dikterede arbejdstid for lærerne. I forbindelse med kommunalvalget i november 2013 arrangerede Horsens Lærerforening offentlig debataften på Rådhuset, hvor de deltagende politiske partier fik lejlighed til præsenteres sig og udtale sig om lokale skolepolitiske forhold og diskutere med hinanden og publikum alt sammen styret af en professionel ordstyrer. De forskellige arrangementer har været underbygget med slides, billeder, fællessang, musik og underholdning. Horsens Lærerforenings hjemmeside ser ud som den gør, HLF-nyt er lagt på forsiden, relevante link kan findes på forside og undersider etc. designet, ja støvet og oprigtigt kedeligt. Derfor er det også tilfredsstillende, at kunne fortælle, at arbejdet med en ny hjemmeside er så langt, at siden kan præsenteres på dette års generalforsamling. Nyt domænenavn, mere farvestrålende design og en overskuelig menu struktur. Det indeholder flere nyskabelser bl.a. et billedgalleri og et virtuelt mødested/en blog for de lokale tillidsvalgte, som er blevet invitereret til at deltage. Et mødested for erfaringsudveksling som KS, AMR, TR ere og TR-suppleanter. Ja, og så kan I ikke undgå at møde vores nye maskot [endnu uden navn]: som på forskellig hvis indgår i et mere farvestrålende design, og som også er et signalobjekt i form af logo, favicon m.m. Seneste kommunikationstiltag er, at Generalforsamlingsbladet alene udkommer i elektronisk form som hæfte og i udskriftsvenlig pdf-version på hjemmesiden. Sandelig fagre nye vinde i Horsens Lærerforening. 8

9 Bondo - du er vor mand Af Per Lykke Nielsen Faglig kamp og sange, der spidder situationen. Heller ingen undtagelse i forårets konflikt. Horsens Lærerforenings egen, Anders, skrev og fremførte igen og igen sin egen Bondo du er vor mand. En vindersang både lokalt og landsdækkende, blev fremført på youtube.com, radio og tv, på scener og volde og endda på KLs landsmøde for ham Ziegler, I ved nok J. Sådan lød det f.eks. i sidste vers: De si r, at det handler om høj kvalitet. Vi ved, at de blæser i Bjarnes trompet. Christine er ledt i fordærv af mørkets profet. Så hvem bli r de næste, der får det som os? Den danske model er solgt fra - købt på klods. Together we stand - en for alle klar til at slås! :/: Så Anders forsøger, så godt som han kan, i kampen mod Ziegler fra nejhattens land. Han kæmper med næb og med klør for at få sejren i land. Åhh Bondo - du er vor mand! :/: Tekst og musik: Anders Smith Boysen,

10 Horsens Lærerforening Danmarkslærerforening, kreds 110 Hovedtal: Regnskab 2013 Udgifter: Indtægter: Budget: 1. Kontingent , Renter/kursreguleringer , Særlig Fond , Akut-fonden , Frikøb mm , Møder/kørsel/gaver mm , Kurser/konf , Personaleudgifter , Kontor/EDB , Rubinvej , Information , Revision mm 7.500, I alt , ,31 Driftsundersud 892, , ,95 10

11 Horsens Lærerforening. Kreds 110 Regnskab 2013 Drift Regnskab Budget I % Indtægter 1020 Kontingent,medlemmer , ,00 99, Afskrevet kontingent 784 0, Kontingent, DLF , ,00 98, Kontingentregulering ,50 0, Kontingent, region , ,00 85,2 Kontingent i alt , ,00 99, Administrationsbidrag;Særlig Fond , ,00 100, AKUT-fond , ,00 101, Møde-kursuslokaler 0,00 0, Andre indtægter 0,00 0,00 Andre indtægter i alt , ,00 101,3 Indtægter i alt , ,00 100,2 Udgifter 2010 Frikøb,pensionsbidrag,KS , ,00 98, Funktions/kompensations-tillæg , ,00 107, Pensionsbidrag , , Anden løn, KS 0,00 0, Støtte 2.000, ,00 100,0 Styrelsesudgifter, i alt , ,00 99, Time-dagpenge 1.755, ,00 35, Kørselsgodtgørelse , ,00 62, Transport i øvrigt -450, ,00-22, Kredsstyrelsesmøder , ,00 115, TR-møder , ,00 87, Medlemsarrangementer , ,00 151, Pensionister , ,00 118, Skoleklubber , ,00 66, Udvalg/andre møder 5.780, ,00 115,6 11

12 2240 Kongresudgifter 7.889, ,00 22, Gaver/repræsentation , ,00 72,7 Mødeudgifter i alt , ,00 77, Generalforsamling , ,00 76, TR-kursus , ,00 74, Medlemskurser , ,00 286, Konferencer 4.534, ,00 90,7 Kurser og konferencer i alt , ,00 79, Løn, kontor , ,00 95, Løn, rengøring , ,00 101, Forsikringer 7.209, ,00 36, Pension, kontor , ,00 88, ATP 3.870, ,00 129, Lønsumsafgift , ,00 72,9 Personaleudgifter i alt , ,00 93, Kontorartikler 9.749, ,00 65, Kopiering , ,00 65, Porto 8.281, ,00 55, Gebyrer , ,00 94, Telefon, fax , ,00 88, Nyanskaffelser 5.048, ,00 101, Forsikringer , ,00 55, Publikationer mm , ,00 98, EDB , ,00 34,2 Kontor og EDB i alt , ,00 69, Husleje 0,00 0, Alarmanlæg 5.760, ,00 72, Forsikringer , ,00 84, Varme, vand, el , ,00 94, Ejendomsskat , ,00 106, Vedligehold , ,00 51, Rengøringsartikler 1.932, ,00 48, Nyanskaffelser 4.798, ,00 48, Udvendige arealer , ,00 82, Diverse 408, ,00 13,6 Ejendommen, Rubinvej 2 i alt , ,00 77, Trykning,kredsblad , ,00 82, Div. materialer, kredsblad 00,00 0,00 12

13 Information i alt , ,00 82, Revision og juridisk bistand 7.500, ,00 75, Juridisk bistand 0,00 0,00 Revision og juridisk bistand i alt 7.500, ,00 75, Renteindtægter -72, ,00 0, Udbytter ,60 0, Kursregulering , Renteudgifter 00,00 0,00 Renter i alt , ,00 48,5 Udgifter i alt , ,00 91,7 Overskud/underskud ,00 Status Aktiver: Passiver: 6300 Rubinvej , Tilgodehavende kontingent , Øvrige tilgodehavende , Danske Bank-depot, , Lån&Spar Depot , Lån&Spar Bank , Danske Bank , Kontantkassen 182, Øredifferencer 00, Egenkapital , Årets resultat -892, Hensættelse,frikøb , Hensættelse, ejendom , Hensættelse,EDB , Skyldig, DLF 3.119, Skyldig, frikøb 00, Skyldig, TR-kurser 00, Skyldig, Skat , Skyldig, AMB 3.469, Skyldig ATP 00, Skyldig feriepenge 2.061, Øvrige kreditorer(lønsum mm) , Skyldig kontingent 00, ,86 13

14 Noter: 1. Værdipapirer er optaget til kursværdi pr Tilgodehavende Akut-fond-midler pr er kr , Frikøbsforpligtigelsen for et helt år udgør ca. 1.5 mio. kr. Påtegning fra ekstern revisor, Jens Erik Lidegaard. Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret det af kredsens ledelse aflagte årsregnskab for 2013 for Danmarks Lærerforening Kreds 110. Udført revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi udfra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen og at det giver et retvisende billede af kredsens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Brædstrup, den 17. februar 2014 LIDEGAAED revision & rådgivning Registreret revisionsaktieselskab Jens Erik Lidegaard Registreret revisor Særlig fond Kreds

15 Særlig fond Kreds 110 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Indtægter Udbytte investeringsforeninger Renter pengeinstitutter Kursregulering af værdipapirer Udgifter Administration Revision Udbetalt vedr. lockout Årets resultat, negativ Balance pr. 31/ Aktiver Indestående Danske Bank Indestående Lån og Spar Bank Værdipapirer, kursværdi pr. 31/ Aktiver i alt Gæld Skyldig revisor Egenkapital Primo, Årets resultat Passiver i alt

16 Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret det af fondens ledelse aflagte årsregnskab for 2013 for Særlig Fond for Danmarks Lærerforening Kreds 110. Udført revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi udfra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af kredsens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Brædstrup, den 17. februar 2014 Lidegaard revision & rådgivning Registreret revisionsaktieselskab Jens Erik Lidegaard Registreret revisor Påtegning fra den generalforsamlingsvalgte revision. Ovenstående regnskaber vedrørende 2013 kredsens almindelige regnskab og kredsens Særlige Fond regnskab er dags dato blevet stikprøvet revideret, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Saldi på diverse konti er kontrolleret og fundet til stede. 16

17 Påtegning fra den generalforsamlingsvalgte revision. Ovenstående regnskaber vedrørende 2013 kredsens almindelige regnskab og kredsens Særlige Fond regnskab er dags dato blevet stikprøvet revideret, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Saldi på diverse konti er kontrolleret og fundet til stede. Horsens d Anna-Lise Rotbøl. Carsten Kjær. De to regnskaber for 2013 er forelagt og godkendt på kredsstyrelsesmødet d Claus Andersen Signe Henningsen Aksel Bruun Formand Næstformand Kasserer May-Britt Wachmann Tim Dam Per L. Nielsen Lissy Jørgensen 17

18 Horsens Lærerforening, DLF, kreds Budgetforslag 2014 Indtægter Budget 2014 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab Kontingent, medlemmer , , , , , , Afskrevet kontingent 0,00-784, , , Kontingent;DLF , , , , , , Kontingentregulering 1.757,50-51, , Kontingent, region , , , , , ,00 Kontingent, i alt , , , , , , Administrationsbidrag, S.F , , , , , , Akut-Fond , , , , , , Møde- og kursuslokale 1090 Andre Indtægter/DLF ,00 Andre Indtægter, i alt , , , , , ,58 Indtægter i alt , , , , , ,08 Udgifter 2010 Frikøb,pensionsbidrag, KS , , , , , , Funktions-kompensationtillæg , , , , , , Pensionsbidrag , , , , , , Anden løn, KS 0,00 0, Telefongodtgørelse, KS 0,00 0, Støtte 2.000, , , , , ,00 Styrelsesudgifter, i alt , , , , , , Time-dagpenge 5.000, , , , , , Kørselsgodtgørelse , , , , , , Transport i øvrigt 2.000, , ,00-450,00 492,00 870, Kredsstyrelsesmøder , , , , , , TR/AMR-møder , , , , , , Medlemsarrangementer , , , , , , Pensionister , , , , , , Skoleklubber , , , , , , Udvalg/andre møder 6.000, , , , , , Kongresudgifter , , , , , , Gaver/repræsentation , , , , , ,40 Mødeudgifter, i alt , , , , , , Generalforsamling , , , , , , TR-kurser(frikøb) , , , , , , Medlemskurser , , , , ,00 0, Kredskurser 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Konferencer 5.000, , , , ,50 0,00 Kurser og konferencer, i alt , , , , , , Løn, kontor , , , , , , Løn, rengøring , , , , , , Forsikringer , , , , , , Pension, kontor , , , , , , ATP 4.000, , , , , , Lønsumsafgift , , , , , ,00 Personaleudgifter i alt , , , , , , Kontorartikler , , , , , , Kopiering , , , , , , Porto , , , , , , Gebyrer , , , , , , Telefon , , , , , , Nyanskaffelser 7.000, , , , ,63 0, Forsikringer , , , , , , Publikationer mm , , , , , , EDB , , , , , ,62 Kontor og EDB i alt , , , , , , Husleje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alarmanlæg 8.000, , , , , , Forsikringer , , , , , , Varme, vand, el , , , , , , Ejendomsskat , , , , , , Vedligehold , , , , , , Rengøringsartikler 4.000, , , , , , Nyanskaffelser , , , , ,25 360, Udvendige arealer , , , , , , Diverse 3.000, , ,00 408,50 300,00 300,00 Ejendommen, Rubinvej 2 i alt , , , , , , Trykning, kredsblad , , , , , , Div. materialer, kredsblad 0,00 0,00 0,00 Information i alt , , , , , , Revision og juridisk bistand , , , , , , Juridisk bistand 0,00 0,00 Revision og juridisk bistand i alt , , , , , , Renteindtægter , , , , , ,54 Renteindtægter, i alt , , , , , ,54 Årets resultat 0, , ,00 892, , ,49 18

19 KONTINGENTFORSLAG, KREDS 110. KREDS DLF I ALT Fraktion 1 Lærere / / / Fraktion 2 BH. Kl / / / lærere. Fraktion 4 Pensionister Fraktion 6 Særlige medlemmer

20 Kandidat til formandsposten Af Claus Andersen, Højvangskolen Da jeg skrev mit valgoplæg forud for kredsstyrelsesvalget i 2012, var der vist ingen, der havde fantasi til at forestille sig den situation, vi som lærere/børnehaveklasseledere (og forening) er havnet i ovenpå forløbet af OK 13, der som bekendt kulminerede med regeringsindgrebet i slutningen af april måned sidste år. Man må konstatere, at det ikke blot er forandringens vinde, der har blæst omkring os, men snarere en tornado der har rykket godt og grundigt rundt på vores arbejdssituation. Det har været en valgperiode, der har budt på store udfordringer på alle niveauer i Danmarks Lærerforening, lige fra formand og Hovedstyrelse til det enkelte medlem, og således også i Horsens Lærerforening hvor vi som kredsstyrelse ofte har måttet navigere i ukendt farvand. Trods den pressede situation er jeg meget glad for at kunne sige, at arbejdet i kredsstyrelsen har været præget af et særdeles godt samarbejde og stor vilje til at opnå konsensus, hvilket naturligvis har medvirket til at lette håndteringen af de mange problemstillinger, kredsstyrelsen har været konfronteret med i den forløbne periode. Den tætte kontakt, vi gennem medlemsmøder og deltagelse i klubmøder på skolerne har haft til medlemmerne før, under og efter lockouten, har helt klart været af afgørende betydning for kredsens beslutninger. Den tætte kontakt er naturligvis noget, der skal fortsætte fremover, da medlemmernes holdninger nødvendigvis må være omdrejningspunktet for kredsens arbejde. Det positive samarbejde i kredsstyrelsen og den opbakning til vores arbejde, jeg har mødt på den sidste tids mange møder med medlemmerne, har gjort beslutningen om at genopstille til posten som formand for Horsens Lærerforening meget nem. Den tillid, jeg har mødt, giver lyst og energi til fortsat at yde en indsats for at skaffe medlemmerne ordentlige arbejdsforhold, og jeg beder derfor om mandat til sammen med den øvrige kredsstyrelse at fortsætte arbejdet med at håndtere de mange udfordringer, Horsens Lærerforening og dermed dens medlemmer står overfor i den kommende valgperiode. Fokuspunkter for den kommende valgperiode Det er naturligvis altid vigtigt at have fokus på sammenholdet i foreningen, men set i lyset af den nuværende situation må der nødvendigvis være øget opmærksomhed fra kredsens side på at bevare og understøtte sammenholdet i foreningen. Det er af afgørende betydning, at alle medlemmer føler sig godt repræsenteret af Horsens Lærerforening. Det gælder naturligvis de forskellige medlemsgrupper, men også de medlemmer, der mentalt er forskellige steder efter den seneste tids begivenheder. Her rækker forskellene fra de medlemmer, der har det synspunkt, at vi skal blive på barrikaderne, til de medlemmer, der mener, at vi skal lægge det hele bag os og kun se fremad. Det er vigtigt, at foreningen formår at rumme alle! Vi skal arbejde på at genvinde aftaleretten på arbejdstid for derigennem at få mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, end den rigide tilgang Lov 409 tilskriver. Et skridt på vejen er den rammeaftale, der er indgået med Horsens Kommune vedrørende næste skoleår. Vi er tilfredse med, at det lykkedes at indgå en aftale, der på nogle punkter er bedre end den rene Lov 409, og som samtidig gør, at der trods alt er nogle forhold, der bliver fælles for alle lærere i Horsens Kommune i næste skoleår. Vi ville meget gene have indbygget mere fleksibilitet i aftalen. Vores forhandlingsudspil var 32 timers tilstedeværelse og resten af arbejdstiden som et professionelt råderum (med en tydelig opgavebeskrivelse). Desuden foreslog vi et maksimalt undervisningstimetal på 26 lektioner (780 timer). Altså en aftale meget lig den, der nu er indgået i Lyngby-Tårbæk Kommune. Det kunne vi desværre ikke komme igennem med denne gang, men det vil stadig være målet for en kommende forhandling, og forhåbentlig vil vores modpart også snart kunne se fornuften i ovenstående. Kredsen får en stor opgave med at klæde tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på til den store opgave, de står med ude på den enkelte skole. Det gælder både i forhold til kompetenceudvikling og faglig sparring i dagligdagen. Af forskellige årsager er lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsmiljø under pres. Situationen efter OK 13 bidrager naturligvis kraftigt, men det, der i dagligdagen sætter lærerne/børnehaveklasselederne mest under pres, er helt klart inklusionsopgaven, hvor de alt for ofte står alene med problemerne ude i klassen. Det er naturligvis et tema, der stadig skal være stort fokus på. Der skal forsat arbejdes for, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed for lærerne/børnehaveklaselederne, således at de har en mulighed for at håndtere den store opgave, det er at inkludere børn med særlige behov. Den daglige drift på kontoret herunder sagsbehandlingen skal fortsat løses professionelt. En opgave, jeg nu har siddet med i 16 år, og jeg stiller meget gerne min erfaring på dette område til rådighed for en ny periode. Som det bl.a. kan ses af ovenstående, er der udfordringer nok for den nye kredsstyrelse at tage fat på. Det bliver vigtigt hele tiden at tage bestik af den aktuelle situation og på den baggrund i samarbejde med medlemmerne fastlægge foreningens strategi. Der er derfor ingen tvivl om, at omstillingsparathed bliver et nøgleord for kredsstyrelsens arbejde i den kommende valgperiode. Jeg håber, at I, Horsens Lærerforenings medlemmer, har tillid til, at jeg og den øvrige kredsstyrelse er i stand til løfte de opgaver, der ligger og venter på den anden side af generalforsamlingen og derfor vil være klar til at give os mandat til at fortsætte det konstruktive arbejde, der har kendetegnet kredsen i de sidste 2 år. Til sidst vil jeg gerne opfordre til at møde talstærkt op på generalforsamlingen den 27. marts for derigennem at vise, at vi vægter medlemsdemokratiet i Danmarks Lærerforening højt. Vel mødt på ASV! 20

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere