GENERALFORSAMLING KREDS 110

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING KREDS 110"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl

2 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens tlf.: web: dlf110.dk facebook.com/dlfhorsens.dk Åbningstid: Mandag-torsdag kl Fredag kl Adm. medarbejder: Karen Broström Kredsstyrelsen: Formand: Claus Andersen, tlf.: Violvej 145, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Næstformand: Signe Henningsen tlf.: Hindberghegnet 8, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Medlem: Per Lykke Nielsen tlf Akacievej 6, 8700 Horsens [kongresdelegeret] Medlem: Lissy Jørgensen tlf Blomhulevej 3, Træden, 8740 Brædstrup [kongresdelegeret] Medlem: Tim Dam tlf Bohrsvej 4, 8700 Horsens [kongresdelegeret suppleant] Medlem: May-Britt Wachmann tlf Skolegade 17, Hou, 8300 Odder [kongresdelegeret suppleant] Kasserer: Aksel Bruun, tlf.: Drosselvej 10, 8740 Brædstrup [generalforsamlingsvalgt / ikke i kredsstyrelsen] Udvalg under kredsstyrelsen: [førstnævnte er udvalgets formand] Overenskomst- og forhandlingsudvalg: Tim Dam, Claus Andersen, Lissy Jørgensen, May-Britt Wachmann, Per Lykke Nielsen og Signe Henningsen Skolepolitisk udvalg: Signe Henningsen, Lissy Jørgensen og Per Lykke Nielsen Økonomi- og husudvalg: Per Lykke Nielsen, Claus Andersen og Tim Dam (Aksel Bruun) Arbejdsmiljøudvalg: May-Britt Wachmann, Claus Andersen og Signe Henningsen Kursus- og arrangementsudvalg: Lissy Jørgensen, Signe Henningsen og Tim Dam Informationsudvalg: Per Lykke Nielsen, Claus Andersen og Lissy Jørgensen Kredsens pensionistudvalg: Else Erntsen, Hugo Eeg, Ole Rind Billeder : i Generalforsamlingsbladet er fra årets forskellige aktiviteter og arrangementer. Foto: Per Lykke Nielsen 2

3 Forslag til forretningsorden 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Sekretæren optager beslutningsprotokol af mødet. 3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. tillidsrepræsentanter, til at bistå sekretæren med stemmeoptælling. 4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter dirigentens afgørelser. 6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 7. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden er dog undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. 8. Forslag til ændringsforslag skal afleveres skriftligt. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 9. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes 17 om vedtægtsændringer. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 5 mødedeltagere eller formanden begærer skriftlig afstemning. Ved personvalg foretages dog altid skriftlig afstemning, hvis der opstilles flere kandidater, end der skal vælges. 10. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 3

4 Foreløbig dagsorden Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, Kreds 110, torsdag, den 27. marts 2014 kl på ASV (Akademi for Specialundervisning til Unge og Voksne) Nørrebrogade 38A, Horsens. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Reviderede regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og evt. ydelser til tillidsrepræsentanter. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg ifølge vedtægternes 9 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Rubinvej 2 eller på senest mandag, den 17. marts Den endelige dagsorden vil blive udsendt til skolerne, ASV, PPR og UU-Horsens til ophængning senest fredag, den 21. marts Med venlig hilsen Horsens Lærerforenings Kredsstyrelse. Af hensyn til de praktiske forhold, herunder spisning, ønskes der tilmelding enten direkte eller gennem jeres TR til kredskontoret senest fredag, den 21. marts 2014 kl

5 Generalforsamling i Horsens Lærerforening Af Claus Andersen, fmd. Horsens Lærerforening. Hvis man med en af vort hjemlands vemodige sange skulle forsøge at illustrere det år, der nu er ved at være gået, siden der sidst blev afholdt ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, ville man nok ikke vælge I skovens dybe, stille ro. Der skal helt anderledes barske toner til for at beskrive det uvejr, som Danmarks Lærerforenings medlemmer har befundet sig i, siden sidste udgave af generalforsamlingsbladet blev sendt ud til medlemmerne af Horsens Lærerforening. Der er allerede sagt og skrevet meget om situationen før og under forårets lockout, og den vil naturligvis have en fremtrædende plads i formandens beretning på generalforsamlingen, så lad mig i dette indlæg nøjes med endnu en gang at udtrykke min dybeste respekt for den måde lærerne og børnehaveklasselederne håndterede situationen. Det var en fornøjelse at se det engagement og den kreativitet, der blev udfoldet under lockouten. Samtidig gav den opbakning, som kredsen blev mødt med ved fællesarrangementer og besøg på de enkelte skoler, masser af energi til de opgaver, vi som kreds stod over for. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og skal man trække en positiv ting ved lockouten frem, må det være det sammenhold, den skabte blandt lærerne (når jeg skriver lærerne, mener jeg naturligvis både lærere og børnehaveklasseledere). Et sammenhold som det er uendelig vigtigt at holde fast i fremover for at undgå de indbyrdes stridigheder, som nemt kan opstå, hvis lærerne på den samme skole får forskellige arbejdsbetingelser. Der er dog hævet over enhver tvivl, at forløbet omkring OK 13 har sat sig dybe spor, og det sammenholdt med den usikkerhed, der hersker om næste skoleår, har naturligt nok skabt mange bekymringer hos os alle om vores fremtidige arbejdsforhold. Hvad kommer Lov 409 og folkeskolereformen til at betyde for medlemmernes arbejds- og privatliv fra den 1. august 2014? Svaret på det spørgsmål vil vi kunne komme lidt nærmere, når skolerne er færdige med planlægningen af næste skoleår, men det vil være meget naivt at tro, at alle problemer er løst, og alle bekymringer er væk, når vi skriver den 1. august Ved regeringsindgrebet i april blev foreningen frataget aftaleretten på arbejdstid, og i stedet skal Lov 409 danne grundlaget for arbejdstidstilrettelæggelsen. Via 2 i loven er der dog en mulighed for at lave lokale aftaler på kommune- og/eller skoleniveau, og selvom KL ihærdigt prøver at få kommunerne til at lade være med at lave lokale aftaler, er det den mulighed, de lokale lærerkredse bruger for at æde sig ind på at tilbageerobre aftaleretten. Her i Horsens havde vi via en passus i budgetforliget en politisk adgang til at drøfte og aftale de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid. I slutningen af januar lykkedes det at nå til enighed med Horsens Kommune om en aftale, og Horsens er dermed en af i øjeblikket 8 kommuner, hvor der er indgået en aftale for kommende skoleår. Det er ikke sådan, at vi i kredsen har hænderne op over hovedet i vild jubel over aftalen, da der var elementer, vi fra Horsens Lærerforenings side meget gerne ville have haft med i aftalen, som f.eks. et maksimalt undervisningstimetal og en mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af den personlige forberedelsestid (HLF s udspil til en aftale var meget lig med den aftale, der er indgået i Lyngby-Tårbæk Kommune). Vi er dog meget tilfredse med, at det lykkedes at indgå en aftale og står gerne på mål for aftalen, da der er klare forbedringer i forhold til den rene Lov 409. I vores optik er det meget vigtigt, at der trods alt er nogle forhold, der er ens for alle lærere i Horsens Kommune, når næste skoleår går i gang. Desuden ville vi meget gerne sammen med Horsens Kommune sende det signal, at hvis skolerne overhovedet skal have en chance for at lykkes med de udfordringer, der ligger foran dem, er det en altafgørende forudsætning, at der er et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Et sådant samarbejde vil også være en af forudsætningerne for at have et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der er ingen tvivl om, at det bliver et langt, sejt træk at genvinde den indflydelse, Danmarks Lærerforening havde inden regeringens lovindgreb sidste forår, men med den indgåede aftale er det første lille skridt taget. Forhåbentlig kommer vores modpart til at indse fordelen ved en fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse frem for den rigide tilgang til arbejdstidens tilrettelæggelse, som Lov 409 står for. Ligesom de forhåbentlig genopdager de store fordele, der er ved at have en aftalepart, der er med til at stå på mål for de indgåede aftaler. Der er/har været gang i mange andre ting i Horsens Kommune og på landsplan i det forløbne års tid. Her kan i flæng nævnes implementeringen af folkeskolereformen, presset på lærernes arbejdsmiljø på grund af inklusionen, organisationsændringer, forhandling af lokale lønmidler i kølvandet på opsigelsen af A08, mm. Disse emner vil naturligvis også blive mere udførligt omtalt i beretningen (og jeg skal nok forsøge at begrænse mig til en halv times tid). Som altid vil der også i de kommende år (endda i særdeleshed i de kommende år) være brug for, at Danmarks Lærerforening og dermed også Horsens Lærerforening er en stærk fagforening, både i forhold til de store udfordringer, der ligger for vores fag i den nærmeste fremtid og samtidig i forhold til de store udfordringer, vi som forening står over for. En fagforening er som bekendt aldrig stærkere end medlemmerne gør den til, så derfor skal der til slut fra kredsen side lyde en kraftig opfordring til at møde op til generalforsamlingen, torsdag den 27. marts klokken 17 på ASV, Nørrebrogade 38 A. 5

6 Skole- og uddannelsespolitisk udvalg Af Signe Henningsen Når eleverne møder ind til et nyt skoleår til august, bliver de mødt af en ny, anderledes og mere spændende folkeskole. Det er i hvert fald hvad politikerne på Christiansborg, med Christine Antorini i spidsen, har lovet. Der skal både slagtes geder og bygges fuglehuse og lærerne skal være mere sammen med eleverne. Alt sammen skal være med til at løfte elevernes faglige niveau og bryde den sociale arv. Målet med reformen kan vi på ingen måde være imod. Det har hele tiden været vores mål at udfordre og lære eleverne mest muligt og gøre dem parate til livet efter skolen. Det, der er svært, er måden alt dette nye er blevet præsenteret på. Udover den arbejdstidslov, der er blevet trukket ned over hovedet på os, så er folkeskolen og lærernes arbejde ofte blevet omtalt som noget fra middelalderen, hvor der kun foregår røv til sæde-undervisning. Intet kan være mere forkert. Det ville have klædt politikerne at have bevæget sig ud i virkelighedens folkeskole og se, hvad der rent faktisk foregår. Så kunne vi bygge videre på alt det gode der foregår, og sammen udvikle folkeskolen, så den kan blive endnu bedre. At der kan være plads til forbedringer er vi ikke uenige i, men vejen dertil bør gå gennem dialog og samarbejde fremfor mistillid. Når det så er sagt, så står vi meget snart overfor d. 1.august 2014, hvor reformen bliver til virkelighed. Her i Horsens Kommune bliver der arbejdet på højtryk - det gælder både på de enkelte skoler og på forvaltningsniveau. Hvad stiller vi op med de nye begreber som understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse? Hvordan skal skoledagen se ud? Arbejder vi stadig med faste skemaer for eleverne? Hvad med klassen? Hvad med den målstyrede undervisning? Spørgsmål er der rigtig mange af, og der er stadig et stykke vej til svarene, og svarene er nok heller ikke på plads d. 1. august. Her er det vigtigt at huske på, at implementeringen af reformen er en proces, der tager tid, og at vi skal hjælpe hinanden bedst muligt gennem de frustrationer, der helt sikkert vil komme undervejs. Vi har i Horsens Lærerforening haft repræsentanter med i en række delprojektgrupper, der er nedsat af forvaltningen til at samle viden, og give ideer til skolerne til, hvordan reformen i praksis kan udfolde sig. Det er der foreløbig kommet en videns portal ud af, som kan findes på følgende webadresse: Arbejdet i delprojektgrupperne fortsætter henover foråret og sommeren. 6

7 Kursus- og arrangementsudvalget Af Lissy Jørgensen Et travlt år i kursus- og arrangements-udvalget. Horsens Lærerforening har afholdt flere arrangementer end sædvanlig i det forgange år. Lockoutperioden gav anledning til flere medlemsmøder i Forum Horsens. Et af højdepunkterne var besøget af Anders Bondo. Det styrker fællesskabsfølelsen, når formanden træder ind på scenen, og vi alle sammen står og klapper i lang tid. Da Anders Boysen med band spillede Bondo, du er vor mand, var stemningen suveræn på trods af de ydre omstændigheder. I det hele taget var der super god opbakning fra medlemmerne til arrangementerne, som bla. også bød på besøg af Birgitte Baktofte fra DLF, Bjarne Sørensen fra byrådet, repræsentanter fra andre undervisningsorganisationer og Anders Lund Madsen. Umiddelbart efter lockoutens ophør var der igen medlemsmøde med oplæg fra Mads Qvist om Sådan styrker I arbejdsglæden et højst aktuelt emne på netop dette tidspunkt. I maj måned var der møde for alle børnehaveklasseledere, hvor Ulla Koch Sørensen fra DLF fortalte om, hvad der rører sig politisk i forhold til børnehaveklasselederne. Det var en aften med god tilslutning og rigtig megen snak. I september måned var der møde for nyansatte, hvor lærerforeningen gennemgår forskellige praktiske ting som opgaveoversigt, ferieregler og lønsedler. Derudover er der også mulighed for erfaringsudveksling. Den 29. oktober inviterede Horsens Lærerforening til vælgermøde i anledning af kommunalvalget. Overskriften var Udviklingen af den lokale folkeskole i lyset af folkeskolereformen. Der var omkring 80 fremmødte, og aftenen bød på en god dialog mellem medlemmer og politikere. En af de helt store traditioner er andespillet i slutningen af november måned. Der er altid stor tilslutning, og det er et af de arrangementer, hvor vores pensionister også er rigtig gode til at deltage, og flere har børnebørnene med. Det er en aften, hvor tanker om fedtprocent bliver sat til side, når flødekagerne bydes rundt J Danmarks Lærerforening har afholdt lyttemøder over hele landet. Cirka 80 medlemmer var i januar samlet på Brædstrup skole for at lytte til Thomas Andreasen fra DLF, men i høj grad også for at han kunne lytte til, hvordan den kommende nye arbejdssituation opleves på de enkelte skoler. Derudover har TR erne været på det årlige kredskursus, hvor vi i år var på Hotel Sixtus i Middelfart. Vi blev klogere på afviklingen af faglig klub møder, havde besøg af Birgitte Baktoft fra DLF og fik TR s rolle i en forandringstid sat i spil af Jens Jonathan Steen fra Cevea. I det kommende år vil det også blive aktuelt med kurser og efteruddannelse for både TR og AMR. Vi vil også rigtig gerne holde et medlemsarrangement, men er endnu ikke helt klar med et program. 7

8 Informationsudvalget Af Per Lykke Nielsen Et forår, der ikke blev forsømt, men som tværtimod blev hektisk med de strandede Ok-forhandlinger, Lockout, lokale og landsdækkende aktioner/arrangementer, Lov 409 og Folkeskolereformen. Alt sammen gav mange udfordringer til kommunikation og informationer til både tillidsvalgte og øvrige medlemmer i foreningen både fra Horsens Lærerforening og Danmarks Lærerforening. Der blev produceret logo, badges, streamers, grønne iøjnefaldende kasketter, bannere og mange andre kampagnematerialer præget af højt og kreativt aktivitetsniveau og ikke mindst glødende kopi- og skæremaskiner. Der blev udsendt mange centrale nyhedsbreve, store mængder af informationer og status på konflikt forløb, om konfliktkontingent, powerpoints og formandsvideoer fra Anders Bondo etc. til at understøtte lokale faglige klubmøder. I Horsens Lærerforening støttede vi op om aktiviteterne ved bl.a. også at gå på de sociale medier med facebook.com/dlfhorsens, som blev en central og hurtig distribueringskanal for aktuelle billeder og vigtige informationer til alle HLF s medlemmer. Besøgstal viser, at mediet blev/bliver flittigt benyttet. Sideløbende har vi udarbejdet et HLF-nyt, der i kort form beskriver relevante og aktuelle forhold. HLF-nyt udgives elektronisk på HLF web siderne og til ophængning på skolerne. Under forårets Lockout arrangerede Horsens Lærerforening flere store medlemsarrangementer i Forum Horsens. Det ene arrangement i samarbejde med Hedensted Lærerkreds. Til 1. maj arrangementet i Lunden, havde Horsens Lærerforenings fmd. Claus Andersen, som taler lejlighed til at fremstille lærerforeningens oplevelse af at blive kørt helt over af centrale myndigheder, der alene dikterede arbejdstid for lærerne. I forbindelse med kommunalvalget i november 2013 arrangerede Horsens Lærerforening offentlig debataften på Rådhuset, hvor de deltagende politiske partier fik lejlighed til præsenteres sig og udtale sig om lokale skolepolitiske forhold og diskutere med hinanden og publikum alt sammen styret af en professionel ordstyrer. De forskellige arrangementer har været underbygget med slides, billeder, fællessang, musik og underholdning. Horsens Lærerforenings hjemmeside ser ud som den gør, HLF-nyt er lagt på forsiden, relevante link kan findes på forside og undersider etc. designet, ja støvet og oprigtigt kedeligt. Derfor er det også tilfredsstillende, at kunne fortælle, at arbejdet med en ny hjemmeside er så langt, at siden kan præsenteres på dette års generalforsamling. Nyt domænenavn, mere farvestrålende design og en overskuelig menu struktur. Det indeholder flere nyskabelser bl.a. et billedgalleri og et virtuelt mødested/en blog for de lokale tillidsvalgte, som er blevet invitereret til at deltage. Et mødested for erfaringsudveksling som KS, AMR, TR ere og TR-suppleanter. Ja, og så kan I ikke undgå at møde vores nye maskot [endnu uden navn]: som på forskellig hvis indgår i et mere farvestrålende design, og som også er et signalobjekt i form af logo, favicon m.m. Seneste kommunikationstiltag er, at Generalforsamlingsbladet alene udkommer i elektronisk form som hæfte og i udskriftsvenlig pdf-version på hjemmesiden. Sandelig fagre nye vinde i Horsens Lærerforening. 8

9 Bondo - du er vor mand Af Per Lykke Nielsen Faglig kamp og sange, der spidder situationen. Heller ingen undtagelse i forårets konflikt. Horsens Lærerforenings egen, Anders, skrev og fremførte igen og igen sin egen Bondo du er vor mand. En vindersang både lokalt og landsdækkende, blev fremført på youtube.com, radio og tv, på scener og volde og endda på KLs landsmøde for ham Ziegler, I ved nok J. Sådan lød det f.eks. i sidste vers: De si r, at det handler om høj kvalitet. Vi ved, at de blæser i Bjarnes trompet. Christine er ledt i fordærv af mørkets profet. Så hvem bli r de næste, der får det som os? Den danske model er solgt fra - købt på klods. Together we stand - en for alle klar til at slås! :/: Så Anders forsøger, så godt som han kan, i kampen mod Ziegler fra nejhattens land. Han kæmper med næb og med klør for at få sejren i land. Åhh Bondo - du er vor mand! :/: Tekst og musik: Anders Smith Boysen,

10 Horsens Lærerforening Danmarkslærerforening, kreds 110 Hovedtal: Regnskab 2013 Udgifter: Indtægter: Budget: 1. Kontingent , Renter/kursreguleringer , Særlig Fond , Akut-fonden , Frikøb mm , Møder/kørsel/gaver mm , Kurser/konf , Personaleudgifter , Kontor/EDB , Rubinvej , Information , Revision mm 7.500, I alt , ,31 Driftsundersud 892, , ,95 10

11 Horsens Lærerforening. Kreds 110 Regnskab 2013 Drift Regnskab Budget I % Indtægter 1020 Kontingent,medlemmer , ,00 99, Afskrevet kontingent 784 0, Kontingent, DLF , ,00 98, Kontingentregulering ,50 0, Kontingent, region , ,00 85,2 Kontingent i alt , ,00 99, Administrationsbidrag;Særlig Fond , ,00 100, AKUT-fond , ,00 101, Møde-kursuslokaler 0,00 0, Andre indtægter 0,00 0,00 Andre indtægter i alt , ,00 101,3 Indtægter i alt , ,00 100,2 Udgifter 2010 Frikøb,pensionsbidrag,KS , ,00 98, Funktions/kompensations-tillæg , ,00 107, Pensionsbidrag , , Anden løn, KS 0,00 0, Støtte 2.000, ,00 100,0 Styrelsesudgifter, i alt , ,00 99, Time-dagpenge 1.755, ,00 35, Kørselsgodtgørelse , ,00 62, Transport i øvrigt -450, ,00-22, Kredsstyrelsesmøder , ,00 115, TR-møder , ,00 87, Medlemsarrangementer , ,00 151, Pensionister , ,00 118, Skoleklubber , ,00 66, Udvalg/andre møder 5.780, ,00 115,6 11

12 2240 Kongresudgifter 7.889, ,00 22, Gaver/repræsentation , ,00 72,7 Mødeudgifter i alt , ,00 77, Generalforsamling , ,00 76, TR-kursus , ,00 74, Medlemskurser , ,00 286, Konferencer 4.534, ,00 90,7 Kurser og konferencer i alt , ,00 79, Løn, kontor , ,00 95, Løn, rengøring , ,00 101, Forsikringer 7.209, ,00 36, Pension, kontor , ,00 88, ATP 3.870, ,00 129, Lønsumsafgift , ,00 72,9 Personaleudgifter i alt , ,00 93, Kontorartikler 9.749, ,00 65, Kopiering , ,00 65, Porto 8.281, ,00 55, Gebyrer , ,00 94, Telefon, fax , ,00 88, Nyanskaffelser 5.048, ,00 101, Forsikringer , ,00 55, Publikationer mm , ,00 98, EDB , ,00 34,2 Kontor og EDB i alt , ,00 69, Husleje 0,00 0, Alarmanlæg 5.760, ,00 72, Forsikringer , ,00 84, Varme, vand, el , ,00 94, Ejendomsskat , ,00 106, Vedligehold , ,00 51, Rengøringsartikler 1.932, ,00 48, Nyanskaffelser 4.798, ,00 48, Udvendige arealer , ,00 82, Diverse 408, ,00 13,6 Ejendommen, Rubinvej 2 i alt , ,00 77, Trykning,kredsblad , ,00 82, Div. materialer, kredsblad 00,00 0,00 12

13 Information i alt , ,00 82, Revision og juridisk bistand 7.500, ,00 75, Juridisk bistand 0,00 0,00 Revision og juridisk bistand i alt 7.500, ,00 75, Renteindtægter -72, ,00 0, Udbytter ,60 0, Kursregulering , Renteudgifter 00,00 0,00 Renter i alt , ,00 48,5 Udgifter i alt , ,00 91,7 Overskud/underskud ,00 Status Aktiver: Passiver: 6300 Rubinvej , Tilgodehavende kontingent , Øvrige tilgodehavende , Danske Bank-depot, , Lån&Spar Depot , Lån&Spar Bank , Danske Bank , Kontantkassen 182, Øredifferencer 00, Egenkapital , Årets resultat -892, Hensættelse,frikøb , Hensættelse, ejendom , Hensættelse,EDB , Skyldig, DLF 3.119, Skyldig, frikøb 00, Skyldig, TR-kurser 00, Skyldig, Skat , Skyldig, AMB 3.469, Skyldig ATP 00, Skyldig feriepenge 2.061, Øvrige kreditorer(lønsum mm) , Skyldig kontingent 00, ,86 13

14 Noter: 1. Værdipapirer er optaget til kursværdi pr Tilgodehavende Akut-fond-midler pr er kr , Frikøbsforpligtigelsen for et helt år udgør ca. 1.5 mio. kr. Påtegning fra ekstern revisor, Jens Erik Lidegaard. Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret det af kredsens ledelse aflagte årsregnskab for 2013 for Danmarks Lærerforening Kreds 110. Udført revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi udfra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen og at det giver et retvisende billede af kredsens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Brædstrup, den 17. februar 2014 LIDEGAAED revision & rådgivning Registreret revisionsaktieselskab Jens Erik Lidegaard Registreret revisor Særlig fond Kreds

15 Særlig fond Kreds 110 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Indtægter Udbytte investeringsforeninger Renter pengeinstitutter Kursregulering af værdipapirer Udgifter Administration Revision Udbetalt vedr. lockout Årets resultat, negativ Balance pr. 31/ Aktiver Indestående Danske Bank Indestående Lån og Spar Bank Værdipapirer, kursværdi pr. 31/ Aktiver i alt Gæld Skyldig revisor Egenkapital Primo, Årets resultat Passiver i alt

16 Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret det af fondens ledelse aflagte årsregnskab for 2013 for Særlig Fond for Danmarks Lærerforening Kreds 110. Udført revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi udfra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af kredsens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Brædstrup, den 17. februar 2014 Lidegaard revision & rådgivning Registreret revisionsaktieselskab Jens Erik Lidegaard Registreret revisor Påtegning fra den generalforsamlingsvalgte revision. Ovenstående regnskaber vedrørende 2013 kredsens almindelige regnskab og kredsens Særlige Fond regnskab er dags dato blevet stikprøvet revideret, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Saldi på diverse konti er kontrolleret og fundet til stede. 16

17 Påtegning fra den generalforsamlingsvalgte revision. Ovenstående regnskaber vedrørende 2013 kredsens almindelige regnskab og kredsens Særlige Fond regnskab er dags dato blevet stikprøvet revideret, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Saldi på diverse konti er kontrolleret og fundet til stede. Horsens d Anna-Lise Rotbøl. Carsten Kjær. De to regnskaber for 2013 er forelagt og godkendt på kredsstyrelsesmødet d Claus Andersen Signe Henningsen Aksel Bruun Formand Næstformand Kasserer May-Britt Wachmann Tim Dam Per L. Nielsen Lissy Jørgensen 17

18 Horsens Lærerforening, DLF, kreds Budgetforslag 2014 Indtægter Budget 2014 Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab Kontingent, medlemmer , , , , , , Afskrevet kontingent 0,00-784, , , Kontingent;DLF , , , , , , Kontingentregulering 1.757,50-51, , Kontingent, region , , , , , ,00 Kontingent, i alt , , , , , , Administrationsbidrag, S.F , , , , , , Akut-Fond , , , , , , Møde- og kursuslokale 1090 Andre Indtægter/DLF ,00 Andre Indtægter, i alt , , , , , ,58 Indtægter i alt , , , , , ,08 Udgifter 2010 Frikøb,pensionsbidrag, KS , , , , , , Funktions-kompensationtillæg , , , , , , Pensionsbidrag , , , , , , Anden løn, KS 0,00 0, Telefongodtgørelse, KS 0,00 0, Støtte 2.000, , , , , ,00 Styrelsesudgifter, i alt , , , , , , Time-dagpenge 5.000, , , , , , Kørselsgodtgørelse , , , , , , Transport i øvrigt 2.000, , ,00-450,00 492,00 870, Kredsstyrelsesmøder , , , , , , TR/AMR-møder , , , , , , Medlemsarrangementer , , , , , , Pensionister , , , , , , Skoleklubber , , , , , , Udvalg/andre møder 6.000, , , , , , Kongresudgifter , , , , , , Gaver/repræsentation , , , , , ,40 Mødeudgifter, i alt , , , , , , Generalforsamling , , , , , , TR-kurser(frikøb) , , , , , , Medlemskurser , , , , ,00 0, Kredskurser 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Konferencer 5.000, , , , ,50 0,00 Kurser og konferencer, i alt , , , , , , Løn, kontor , , , , , , Løn, rengøring , , , , , , Forsikringer , , , , , , Pension, kontor , , , , , , ATP 4.000, , , , , , Lønsumsafgift , , , , , ,00 Personaleudgifter i alt , , , , , , Kontorartikler , , , , , , Kopiering , , , , , , Porto , , , , , , Gebyrer , , , , , , Telefon , , , , , , Nyanskaffelser 7.000, , , , ,63 0, Forsikringer , , , , , , Publikationer mm , , , , , , EDB , , , , , ,62 Kontor og EDB i alt , , , , , , Husleje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alarmanlæg 8.000, , , , , , Forsikringer , , , , , , Varme, vand, el , , , , , , Ejendomsskat , , , , , , Vedligehold , , , , , , Rengøringsartikler 4.000, , , , , , Nyanskaffelser , , , , ,25 360, Udvendige arealer , , , , , , Diverse 3.000, , ,00 408,50 300,00 300,00 Ejendommen, Rubinvej 2 i alt , , , , , , Trykning, kredsblad , , , , , , Div. materialer, kredsblad 0,00 0,00 0,00 Information i alt , , , , , , Revision og juridisk bistand , , , , , , Juridisk bistand 0,00 0,00 Revision og juridisk bistand i alt , , , , , , Renteindtægter , , , , , ,54 Renteindtægter, i alt , , , , , ,54 Årets resultat 0, , ,00 892, , ,49 18

19 KONTINGENTFORSLAG, KREDS 110. KREDS DLF I ALT Fraktion 1 Lærere / / / Fraktion 2 BH. Kl / / / lærere. Fraktion 4 Pensionister Fraktion 6 Særlige medlemmer

20 Kandidat til formandsposten Af Claus Andersen, Højvangskolen Da jeg skrev mit valgoplæg forud for kredsstyrelsesvalget i 2012, var der vist ingen, der havde fantasi til at forestille sig den situation, vi som lærere/børnehaveklasseledere (og forening) er havnet i ovenpå forløbet af OK 13, der som bekendt kulminerede med regeringsindgrebet i slutningen af april måned sidste år. Man må konstatere, at det ikke blot er forandringens vinde, der har blæst omkring os, men snarere en tornado der har rykket godt og grundigt rundt på vores arbejdssituation. Det har været en valgperiode, der har budt på store udfordringer på alle niveauer i Danmarks Lærerforening, lige fra formand og Hovedstyrelse til det enkelte medlem, og således også i Horsens Lærerforening hvor vi som kredsstyrelse ofte har måttet navigere i ukendt farvand. Trods den pressede situation er jeg meget glad for at kunne sige, at arbejdet i kredsstyrelsen har været præget af et særdeles godt samarbejde og stor vilje til at opnå konsensus, hvilket naturligvis har medvirket til at lette håndteringen af de mange problemstillinger, kredsstyrelsen har været konfronteret med i den forløbne periode. Den tætte kontakt, vi gennem medlemsmøder og deltagelse i klubmøder på skolerne har haft til medlemmerne før, under og efter lockouten, har helt klart været af afgørende betydning for kredsens beslutninger. Den tætte kontakt er naturligvis noget, der skal fortsætte fremover, da medlemmernes holdninger nødvendigvis må være omdrejningspunktet for kredsens arbejde. Det positive samarbejde i kredsstyrelsen og den opbakning til vores arbejde, jeg har mødt på den sidste tids mange møder med medlemmerne, har gjort beslutningen om at genopstille til posten som formand for Horsens Lærerforening meget nem. Den tillid, jeg har mødt, giver lyst og energi til fortsat at yde en indsats for at skaffe medlemmerne ordentlige arbejdsforhold, og jeg beder derfor om mandat til sammen med den øvrige kredsstyrelse at fortsætte arbejdet med at håndtere de mange udfordringer, Horsens Lærerforening og dermed dens medlemmer står overfor i den kommende valgperiode. Fokuspunkter for den kommende valgperiode Det er naturligvis altid vigtigt at have fokus på sammenholdet i foreningen, men set i lyset af den nuværende situation må der nødvendigvis være øget opmærksomhed fra kredsens side på at bevare og understøtte sammenholdet i foreningen. Det er af afgørende betydning, at alle medlemmer føler sig godt repræsenteret af Horsens Lærerforening. Det gælder naturligvis de forskellige medlemsgrupper, men også de medlemmer, der mentalt er forskellige steder efter den seneste tids begivenheder. Her rækker forskellene fra de medlemmer, der har det synspunkt, at vi skal blive på barrikaderne, til de medlemmer, der mener, at vi skal lægge det hele bag os og kun se fremad. Det er vigtigt, at foreningen formår at rumme alle! Vi skal arbejde på at genvinde aftaleretten på arbejdstid for derigennem at få mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, end den rigide tilgang Lov 409 tilskriver. Et skridt på vejen er den rammeaftale, der er indgået med Horsens Kommune vedrørende næste skoleår. Vi er tilfredse med, at det lykkedes at indgå en aftale, der på nogle punkter er bedre end den rene Lov 409, og som samtidig gør, at der trods alt er nogle forhold, der bliver fælles for alle lærere i Horsens Kommune i næste skoleår. Vi ville meget gene have indbygget mere fleksibilitet i aftalen. Vores forhandlingsudspil var 32 timers tilstedeværelse og resten af arbejdstiden som et professionelt råderum (med en tydelig opgavebeskrivelse). Desuden foreslog vi et maksimalt undervisningstimetal på 26 lektioner (780 timer). Altså en aftale meget lig den, der nu er indgået i Lyngby-Tårbæk Kommune. Det kunne vi desværre ikke komme igennem med denne gang, men det vil stadig være målet for en kommende forhandling, og forhåbentlig vil vores modpart også snart kunne se fornuften i ovenstående. Kredsen får en stor opgave med at klæde tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på til den store opgave, de står med ude på den enkelte skole. Det gælder både i forhold til kompetenceudvikling og faglig sparring i dagligdagen. Af forskellige årsager er lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsmiljø under pres. Situationen efter OK 13 bidrager naturligvis kraftigt, men det, der i dagligdagen sætter lærerne/børnehaveklasselederne mest under pres, er helt klart inklusionsopgaven, hvor de alt for ofte står alene med problemerne ude i klassen. Det er naturligvis et tema, der stadig skal være stort fokus på. Der skal forsat arbejdes for, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed for lærerne/børnehaveklaselederne, således at de har en mulighed for at håndtere den store opgave, det er at inkludere børn med særlige behov. Den daglige drift på kontoret herunder sagsbehandlingen skal fortsat løses professionelt. En opgave, jeg nu har siddet med i 16 år, og jeg stiller meget gerne min erfaring på dette område til rådighed for en ny periode. Som det bl.a. kan ses af ovenstående, er der udfordringer nok for den nye kredsstyrelse at tage fat på. Det bliver vigtigt hele tiden at tage bestik af den aktuelle situation og på den baggrund i samarbejde med medlemmerne fastlægge foreningens strategi. Der er derfor ingen tvivl om, at omstillingsparathed bliver et nøgleord for kredsstyrelsens arbejde i den kommende valgperiode. Jeg håber, at I, Horsens Lærerforenings medlemmer, har tillid til, at jeg og den øvrige kredsstyrelse er i stand til løfte de opgaver, der ligger og venter på den anden side af generalforsamlingen og derfor vil være klar til at give os mandat til at fortsætte det konstruktive arbejde, der har kendetegnet kredsen i de sidste 2 år. Til sidst vil jeg gerne opfordre til at møde talstærkt op på generalforsamlingen den 27. marts for derigennem at vise, at vi vægter medlemsdemokratiet i Danmarks Lærerforening højt. Vel mødt på ASV! 20

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Endnu en vigtig generalforsamling

Endnu en vigtig generalforsamling Nr. 2 Marts 2014 27. årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening

Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Generalforsamling Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening Valgprocedure 1. Valg af kredsformand Formanden er samtidig kongresdelegeret 2. Valg af

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 ÅRSREGNSKAB 2014 - HLF Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Generelt Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er, igen i år, fælles for HLF og Særlig Fond, da disse i jurydisk forstand tilsammen

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere