VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation for brugerejede danske fællesantenneanlæg, kabel-tv-anlæg og bredbåndsanlæg samt grundejerforeninger, der driver antenneanlæg. Stk. 2. FDA varetager samme interesser som nævnt i stk. 1 for brugergrupper i anlæg, der ikke ejes af brugerne selv, samt for beboerforeninger og boligselskaber. Stk. 3. FDAs formål er at tale sine medlemmers sag over for myndigheder, rettighedshavere og leverandører samt bistå medlemmerne med erfaringsudveksling og rådgivning omkring anlæggenes drift og udbygning, herunder juridisk og teknisk rådgivning. Stk. 4. FDA kan indgå generelle aftaler med rettighedshavere og leverandører om leveringsbetingelser og vilkår. Stk. 5. FDA kan indgå andre aftaler, som medlemmerne efterfølgende kan benytte eller tilslutte sig. Stk. 6. FDAs medlemmer kan give FDA fuldmagt til i konkrete sager at forhandle, indgå aftaler eller føre retssager på det eller de pågældende medlemmers vegne. Stk. 7. FDA kan tilbyde sine medlemmer andre serviceydelser, der finansieres ved brugerbetaling. Stk. 8. FDA er partipolitisk neutral. 2A Fortrolighed om antenneforeningernes forhold og besvarelse af henvendelser fra antenneforeningerne Stk. 1. FDA skal behandle henvendelser fra antenneforeninger fortroligt i forhold til myndigheder, leverandører og andre eksterne aktører. Stk. 2. FDAs hovedbestyrelse fastsætter frister og procedurer for bekræftelse og tilbagemeldinger til antenneforeninger efter modtagelse af henvendelser fra disse og om tilbagemelding til foreningerne. Side 1 af 12 sider

2 3. Medlemmer Som medlemmer kan optages brugerejede danske fællesantenneanlæg, kabel-tv-anlæg, bredbåndsanlæg og grundejerforeninger. Stk. 2. Som medlemmer kan endvidere optages sammenslutninger af forbrugere i net, der ikke ejes af brugerne selv samt beboerforeninger, boligselskaber, internetsammenslutninger, brugergrupper og andre sammenslutninger, der driver tilsvarende eller lignende virksomhed. Stk. 3. Et medlem af FDA benævnes et antenneanlæg. Stk. 4. Et antenneanlæg skal respektere beslutninger, der træffes af FDAs landsmøde eller hovedbestyrelse. Stk. 5. Et antenneanlæg skal give FDA oplysning om antal tilsluttede husstande i antenneanlæggets område, mulige tilslutninger udover dette, hvilke tekniske faciliteter og teknikker, man bruger, hvem der vedligeholder og signalforsyner anlægget, navn og kontaktdata for bestyrelsesmedlemmer og evt. kontor. Stk. 6. Antenneanlæg, der ikke er medlem af FDA, kan opnå medlemskab på prøve i indtil 4 måneder på vilkår, der fastsættes af hovedbestyrelsen. Prøvemedlemmer har ikke stemmeret, men taleret. Stk. 7. Udmeldelse kan ske med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Ved udmeldelse forfalder skyldige poster til umiddelbar betaling. Udmeldelse berettiger ikke til udbetaling af nogen andel af FDAs formue. 4. Landsmøde FDAs højeste myndighed er landsmødet. Stk. 2. Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Den geografiske placering af landsmødet fastsættes af hovedbestyrelsen. Landsmødet indkaldes ved skriftligt varsel til hvert antenneanlæg senest 8 uger før. Stk. 3. Forslag, som et antenneanlæg ønsker behandlet på landsmødet, skal være FDAs sekretariat i hænde senest 6 uger før. Stk. 4. Dagsorden, skriftlig beretning, revideret regnskab, budget samt eventuelle forslag udsendes til antenneanlæggene og anmeldte delegerede senest 4 uger før landsmødets afholdelse. Stk. 5. Hvert antenneanlæg kan deltage i landsmødet med et antal stemmeberettigede delegerede således: Indtil 500 tilslutninger: 1 delegeret. Mellem 501 og tilslutninger: Mellem og tilslutninger: Mellem og tilslutninger: Mellem og tilslutninger: Yderligere 1 delegeret, 2 i alt. Yderligere 1 delegeret, 3 i alt. Yderligere 1 delegeret, 4 i alt. Yderligere 1 delegeret, 5 i alt. Mellem og tilslutninger: Yderligere 1 delegeret, 6 i alt. Side 2 af 12 sider

3 Over tilslutninger: Yderligere 1 delegeret, 7 i alt. Intet antenneanlæg kan have flere end 7 delegerede eller stemmer. Hver delegeret har 1 stemme. Hver delegeret kan medbringe 1 skriftlig fuldmagt fra den forening den delegerede er medlem af. Anmeldelse af delegerede skal ske skriftligt til FDAs sekretariat senest 5 uger før landsmødet. Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer i antenneanlæggene, der ikke er tilmeldt som delegeret, kan tilmeldes som observatør uden stemmeret, men med taleret. Stk. 7. Dagsorden til ordinært landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent(er), sekretær(er) samt stemmeudvalg. 2. Beretning fra hovedbestyrelsen om tiden siden sidste landsmøde. 3. Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår. 4. Behandling af forslag. 5. Kontingent for det kommende år. a. Orientering om hovedbestyrelsens budget for det kommende år samt status vedr. indeværende års budget. b. Beslutning om kontingent, takster, bidrag til juridisk fond og gebyrer. 6. Valg. a) Landsformand for 2 år i ulige år. b) Næstformand for 2 år i lige år. c) 1 hovedbestyrelsesmedlem for 2 år i ulige år. d) 1 suppleant til hovedbestyrelsen for 1 år. e) 1 revisor for 2 år. f) 1 revisorsuppleant for 1 år. g) 1 registreret eller statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne for 1 år. 7. Eventuelt. Stk. 8. Hovedbestyrelsen sikrer behørig kontrol med anmeldelse af delegerede og orienterer inden landsmødets begyndelse dirigenten herom. Stk. 9. En kandidat kan vælges, såfremt denne er indstillet af et antenneanlæg, en regionsbestyrelse eller af hovedbestyrelsen senest 6 uger forud for landsmødet. Hovedbestyrelsen er pligtig til at opstille kandidater til alle ledige pladser og kan ved forfald opstille kandidater på selve landsmødet. Side 3 af 12 sider

4 Stk. 10. Ekstraordinært landsmøde afholdes, hvis hovedbestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst 2 valgkredse kræver det. Ekstraordinært landsmøde skal varsles senest 4 uger efter at kravet er fremsat. Landsmødet skal herefter afvikles inden 8 uger og dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne 1, 2, 4 og 7 fra dagsordenen for ordinært landsmøde. Stk. 11. Alle afgørelser på landsmødet sker ved almindelig stemmeflertal, jf. dog 19 og 21. Stk. 12. Alle udsendelser og meddelelser i 4 kan ske med almindelige post eller e- mail. Et medlem kan forlange at få indkaldelse og andre meddelelser tilsendt med almindelig post ved at meddele dette til sekretariatet. 5. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen, kaldet HB, består af syv hovedbestyrelsesmedlemmer, og er FDAs højeste myndighed mellem landsmøderne. Stk. 2. Fire hovedbestyrelsesmedlemmer vælges fra regionerne, jf. 12, stk. 1, efter følgende fordelingsnøgle: Region 1+2 Valgkreds A et HB-medlem Region 3+4 Valgkreds B et HB-medlem Region 5 Valgkreds C et HB-medlem Region Valgkreds D et HB-medlem Stk. 3. Alle der ønsker at opstille til hovedbestyrelsen, jf. stk. 2, meddeler sekretariatet deres kandidatur med tilhørende præsentation senest 6 uger før landsmødet. Valghandlingen afsluttes 2 uger før landsmødet. Stk. 4. Kandidater der opstiller eller opstilles til Hovedbestyrelsen i en valgkreds eller opstilles til landsmødet, skal på valgtidspunktet være aktive som bestyrelsesmedlem eller ansat hos et FDA medlem, der fortsat er medlem af FDA pr det følgende år. Kandidater ved regionsvalg, jf. stk. 2, kan kun opstille i den valgkreds som antenneanlægget er tilknyttet på valgtidspunktet. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 2, vælges for 2-årige perioder. I valgkreds A+C afholdes valg i lige år og i valgkreds B+D afholdes valg i ulige år. Stk. 6. Alle antenneanlæg kan afgive stemme i samtlige 4 valgkredse. Antenneanlæggets stemme indgår med en vægt svarende til det antal delegerede, antenneanlægget ville være berettiget til på det førstkommende landsmøde, jf. 4, stk. 5. Side 4 af 12 sider

5 Stk. 7. Såfremt en valgkreds har mere end 1 kandidat, bliver den med næst flest stemmer suppleant for valgkredsens bestyrelsesmedlem. Suppleanten tiltræder kun ved varigt forfald. Stk. 8. Tre hovedbestyrelsesmedlemmer, herunder landsformand og næstformand vælges for 2-årige perioder af landsmødet, jf. 4, stk. 7, nr. 6, litra a) c). Landsmødet vælger tillige én suppleant for de landsmødevalgte for en 1 årig periode, jf. 4, stk. 7, nr. 6, litra d). Suppleanten tiltræder kun ved varigt forfald. Stk. 9. Nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer tiltræder ved afslutningen af det første landsmøde efter valget. Stk. 10. Hovedstyrelsen holder konstituerende møde umiddelbart efter landsmødet. På det konstituerende møde vælger hovedbestyrelsen fra sin midte det tredje medlem til forretningsudvalget, jf. 6, stk. 1. Den valgte bliver automatisk 2. næstformand. Stk. 11. Hovedbestyrelsen påser, at landsmødets beslutninger gennemføres og kan i øvrigt træffe de beslutninger, den finder nødvendige og hensigtsmæssige for at fremme FDAs formål. Stk. 12. Hovedbestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om sin funktion. Stk. 13. Hovedbestyrelsen kan beslutte at yde økonomisk støtte til gennemførelse af konkrete sager og i øvrigt til sager, der skønnes af principiel interesse for FDAs medlemmer. Stk. 14. Hvor intet andet følger, træffer hovedbestyrelsen afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er landsformandens stemme afgørende. Stk. 15. Enhver tillidsvalgt i FDA fratræder senest samtidig med at den pågældendes medlemsforening udtræder af FDA. Hovedbestyrelsen kan meddele dispensation fra denne regel. Stk. 16. En tillidsvalgt i FDA kan varetage tillidsposter inden for samme branche, såfremt hovedbestyrelsen ikke har indvendinger herimod. 6. Forretningsudvalget Forretningsudvalget, kaldet FU, består af landsformanden, der er formand for forretningsudvalget, næstformanden samt 2. næstformand, jf. 5, stk. 10. Stk. 2. Forretningsudvalget varetager mellem HBs møder den overordnede styring af FDAs økonomi og forbereder hovedbestyrelsens møder og øvrige aktiviteter. Side 5 af 12 sider

6 Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvaret for FDAs løn- og personaleforhold, idet dog alle vederlag til medlemmer af HB og af FU og til sekretariatschefen skal godkendes af HB. 7. Landsformanden og næstformændene Landsformanden har den umiddelbare daglige ledelse af FDA, repræsenterer FDA og udtaler sig på FDAs vegne. Stk. 2. Ved landsformandens varige forfald indtræder 1. næstformand i dennes funktion indtil førstkommende landsmøde, hvor ny landsformand vælges for den resterende valgperiode med mindre perioden udløber ved dette landsmøde. 2. næstformand bliver herefter 1. næstformand. Hovedbestyrelsen konstituerer i denne situation blandt de landsmødevalgte medlemmer af hovedbestyrelsen en ny 2. næstformand, der fungerer så længe 1. næstformand fungerer som landsformand. Tilsvarende gælder ved 1. og 2. næstformands varige forfald. 8. FDA forum For at sikre en bred geografisk og faglig repræsentation i ledelsen af FDA mellem landsmøderne kan hovedbestyrelsen indkalde til møder i FDA forum. Stk. 2. FDA forum sammensættes efter følgende retningslinjer: a. Hovedbestyrelsens medlemmer og suppleanter. b. Indtil 5 deltagere udpeget af hver regionsbestyrelse. c. Indtil 3 deltagere udpeget af hver ERFA-gruppe. d. Medlemmer af FDAs udvalg. e. Andre deltagere, herunder personer med særlige faglige kompetencer og/eller repræsenterer særlige grupper af FDAs medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen. Stk. 3. FDA forum er rådgivende for hovedbestyrelsen. Stk. 4. FDA forums møder tilrettelægges af hovedbestyrelsen. 9. Juridisk fond FDAs juridiske fond kan understøtte antenneanlæggene ved rets- og myndighedssager og andre tvister. Støtte gives fortrinsvis til sager af principiel karakter. Stk. 2. FDAs juridiske fond ledes af hovedbestyrelsen og mellem dennes møder af forretningsudvalget og landsformanden. Stk. 3. FDAs juridiske fond tilføres midler fra et særligt kontingent, fra FDAs drift og fra evt. donationer. Fondens midler skal holdes adskilt fra FDAs øvrige midler. Side 6 af 12 sider

7 10. Udvalg Landsmødet og hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg. Samtidig med nedsættelsen fastsættes udvalgenes kommissorium og sammensætning. Stk. 2. Det organ, der har nedsat et udvalg, kan også opløse det. 11. Sekretariat Sekretariatet varetager den daglige drift af FDAs aktiviteter, den direkte rådgivning af FDAs medlemmer og stiller andre serviceydelser til rådighed for medlemmerne. Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for sekretariatets virksomhed. 12. Regioner FDAs antenneanlæg indgår i geografiske regioner således: 1. Det tidligere Nordjyllands amt. 2. De tidligere Viborg og Århus amter. 3. De tidligere Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra det tidligere Ribe kommune. 4. Det tidligere Sønderjyllands amt og det tidligere Ribe kommune. 5. Det tidligere Fyns amt. 6. De tidligere Københavns og Frederiksberg kommuner, Københavns og Bornholms amter. 7. De tidligere Frederiksborg og Roskilde amter. 8. Det tidligere Vestsjællands amt. 9. Det tidligere Storstrøms amt. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan regulere og fastsætte den præcise afgrænsning af en regions område, der normalt baseres på en kommune. Hovedbestyrelsen kan foretage ændringer i regionernes inddeling efter høring af de berørte antenneanlæg og regionsbestyrelser. Stk. 3. Alle antenneanlæg i en regions geografiske område indgår i regionen. Stk. 4. Regionens opgaver er inden for regionen eller sammen med andre regioner at gennemføre lokale aktiviteter for regionens antenneanlæg. Stk. 5. Regionens bestyrelse rådgiver og vejleder regionens antenneanlæg, der kan henvende sig til regionens formand herom. Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til FDA og FDAs aktiviteter til antenneanlæg i området og arbejde for at organisere disse i FDA. Stk. 6. Hvert år afholder regionen generalforsamling, hvor alle antenneanlæg, der er medlem af FDA og er henført til regionen, kan deltage med alle deres bestyrelsesmed- Side 7 af 12 sider

8 lemmer. Hvert antenneanlæg har stemmeret på generalforsamlingen med samme antal stemmer og efter samme regler, som gælder for landsmødet. Stk. 7. Regionsgeneralforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel til afholdelse hvert år inden 20. september. Forslag, der ønskes behandlet på en regionsgeneralforsamling, skal være FDAs sekretariat eller regionsformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag udsendes senest 1 uge før regionsgeneralforsamlingen. Stk. 8. Dagsorden for den årlige regionsgeneralforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra regionsbestyrelsen. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg af regionsbestyrelse og suppleant(er). 5. Regionens evt. indstilling af kandidat(er), til FDAs HB (jævnfør 4 stk. 7 ad) 6a, 6b, 6c, 6d). 6. Eventuelt. Stk. 9. Regionsbestyrelsen består af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer, jf. dog 12, stk. 14, der udarbejder et forslag til en aktivitetsplan med tilhørende budget, der godkendes af HB. Regionsbestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder med 2 i lige år og 1 til 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter en regionsgeneralforsamling med formand, næstformand og sekretær. Suppleant(er) vælges for 1-årige perioder. Hvor en regionsbestyrelse måtte bestå af et lige antal medlemmer, er det i tilfælde af stemmelighed formandens stemme, der er afgørende. Stk. 10. Aktive regioner, der ønsker at drive antenneforeningsarbejde skal bakkes op og støttes økonomisk af FDA efter HBs nærmere godkendelse. Stk. 11. Regionernes bestyrelser modtager sekretariatsbistand fra FDA til udsendelse af informationer, indkaldelser og andre meddelelser fra regionens bestyrelse til medlemsanlæg og deres bestyrelsesmedlemmer i regionens område. Stk. 12. Medlemmer af regionsbestyrelsen og suppleanter skal ved deres tiltræden være aktivt bestyrelsesmedlem eller ansat hos et af FDAs medlemmer. Stk. 13. En region, der har færre end 3 regionsbestyrelsesmedlemmer anses for inaktiv, jf. 12, stk. 10, men kan efterfølgende gøres aktiv og berettiget til økonomisk støtte, såfremt ovenstående kriterier opfyldes. HB træffer nærmere afgørelse herom. Stk. 14. En region, der er omfattet af stk. 13, kan indgå i en naboregion med maksimalt 2 regionsbestyrelsesmedlemmer efter HBs nærmere beslutning. Stk. 15. En regionsbestyrelse tilknyttes et hovedbestyrelsesmedlem, der fungerer som kontakt- og bindeled mellem hovedbestyrelsen og regionsbestyrelsen for at koordinere og støtte op om aktiviteterne i regionen. Side 8 af 12 sider

9 13. ERFA-grupper Der kan oprettes landsdækkende ERFA-grupper til varetagelse af særlige interesser på tværs af regionerne. Hovedbestyrelsen skal godkende oprettelse af en ERFA-gruppe, der kan være for en bestemt distributør, leverandør eller et fagligt område. Godkendelse sker normalt efter indstilling fra interesserede anlæg. Stk. 2. Antenneanlæggene tilknyttes automatisk elektronisk orientering fra alle ERFAgrupper. Er der ERFA-grupper man ikke ønsker information fra, skal disse aktivt fravælges. Stk. 3. ERFA-gruppernes opgaver er at informere, holde kontakt og drøfte emner af fælles interesse for tilsluttede antenneanlæg. Stk. 4. ERFA-gruppens bestyrelse rådgiver og vejleder gruppens antenneanlæg inden for gruppens emneområde, og kan endvidere henvende sig til hovedbestyrelsen med forslag. Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til FDA og FDAs aktiviteter til antenneanlæg på området og arbejde for at organisere disse i FDA. Stk. 5. Hvert år afholdes årsmøde i ERFA-gruppen i forbindelse med landsmødet, hvor alle antenneanlæg, der er medlem af FDA kan deltage. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stk. 6. Årsmødet indkaldes skriftligt til hvert antenneanlæg med mindst 4 ugers varsel. Stk. 7. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra ERFA-gruppens bestyrelse. 3. Bestyrelsens oplæg, samt dialog omkring det kommende års fokus og indsatsområder 4. Valg af bestyrelse for ERFA-gruppen og suppleant(er). 5. Eventuelt. Stk. 8. ERFA-gruppens bestyrelse består af 3 5 medlemmer efter årsmødets bestemmelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder med 2 i lige år og 1 til 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter en ERFA-gruppes årsmøde med formand, næstformand og sekretær. Der kan vælges 1 til 2 suppleant(er) for 1-årige perioder. Stk. 9. ERFA-gruppens aktivitet finansieres af FDA med beløb godkendt af hovedbestyrelsen efter indstilling (forventet aktivitetsplan med tilhørende budget) fra ERFA-gruppens bestyrelse. Side 9 af 12 sider

10 Stk. 10. ERFA-gruppens bestyrelse modtager bistand fra FDAs sekretariat til udsendelse af informationer, indkaldelser og andre meddelelser fra ERFA-gruppens bestyrelse. Stk. 11. Medlemmer af ERFA-gruppers bestyrelser og suppleanter skal ved deres tiltræden være aktive som bestyrelsesmedlem eller ansat hos et af FDAs medlemmer. Stk. 12. Hovedbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en ERFA-gruppe. Stk. 13. En ERFA-Gruppe tilknyttes et hovedbestyrelsesmedlem, der fungerer som kontakt- og bindeled mellem hovedbestyrelsen og ERFA-Gruppen for at koordinere og støtte op om aktiviteterne i ERFA-gruppen. 14. Økonomi Det økonomiske grundlag for FDAs drift tilvejebringes gennem medlemmernes betaling af et indmeldelsesgebyr og et årligt kontingent, der fastsættes af landsmødet. Stk. 2. Det på landsmødet fastsatte kontingent forfalder til betaling den 1. februar i det regnskabsår, det vedrører. Forfaldne kontingenter, der ikke betales rettidigt pålægges et gebyr, der fastsættes af landsmødet. Stk. 3. Foreningens økonomiske grundlag kan styrkes gennem drift af forlagsvirksomhed, regnskabsservice og anden virksomhed, der har relation til drift af antenneanlæg. Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af nye medlemmer fastsætte særlige vilkår, herunder vedrørende kontingent. Sådanne vilkår skal dog godkendes af førstkommende landsmøde. 15. Hæftelse FDA hæfter kun for sine forpligtelser med den FDA til enhver tid tilhørende formue. Stk. 2. Der påhviler ikke FDAs hovedbestyrelse, direktion eller medlemmer nogen personlig eller kollektiv hæftelse. 16. Tegning FDA tegnes af landsformanden og et andet hovedbestyrelsesmedlem i forening eller af tre hovedbestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 17. Honorarer Der kan tillægges hovedbestyrelsens medlemmer honorar, idet dog alle sådanne honorarer skal godkendes af hovedbestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgår i landsmødets godkendelse af dette. Side 10 af 12 sider

11 Stk. 2. Andre valgte personer kan hovedbestyrelsen tillægge honorar. Det samlede beløb skal fremgå af årsregnskabet. Stk. 3. Alle valgte har krav på dækning af deres direkte omkostninger ved udførelse af deres hverv for FDA. 18. Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet forelægges landsmødet til endelig godkendelse. Stk. 3. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 4. Regnskabet gennemgås af to landsmødevalgte revisorer. 19. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan vedtages på landsmødet såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 20. Eksklusion Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af et landsmøde, kan af hovedbestyrelsen indstilles til eksklusion. Eksklusionen skal godkendes på førstkommende landsmøde. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler herfor, dog foretage eksklusion med omgående virkning, idet det førstkommende landsmøde skal godkende eksklusionen. Det ekskluderede medlem har taleret på dette møde. Stk. 3. Ved eksklusion forfalder alle eventuelle skyldige poster til FDA til umiddelbar betaling. Stk. 4. Eksklusion fra FDA berettiger ikke til tilbagebetaling af nogen del af FDAs formue. 21. Ophævelse FDAs virksomhed ophører, når ophævelse vedtages med 2/3 stemmeflertal på 2 på hinanden følgende landsmøder med højst 10 ugers mellemrum, hvoraf det sidste landsmøde først kan indkaldes, når det første har været afholdt. Stk. 2. På landsmødet, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer til at forestå afviklingen. Eventuelt overskud efter at foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem medlemmerne på ophævelsestidspunktet i forhold til seneste kontingentindbetalinger. Således vedtaget på FDAs ordinære landsmøde den 3. november Side 11 af 12 sider

12 De oprindelige vedtægter er vedtaget på landsmødet den 25. oktober I vedtægterne er der vedtaget ændringer på landsmødet i Nyborg den 28. april 1990, på landsmødet i Kalundborg den 23. april 1994, på landsmødet i Ålborg den 23. april 1995, på landsmødet i Brædstrup den 28. april 1996, på landsmødet i Ringsted den 26. april 1998, på landsmødet i Brædstrup den 25. april 1999, på landsmødet i Brædstrup den 19. november 2000, på landsmødet i Brædstrup den 18. november 2001, på landsmødet i Brædstrup den 17. november 2002, på landsmødet i Brædstrup den 23. november 2003, på landsmøde i Brædstrup den 20. november 2005, på landsmødet i Billund den 8. november 2009, på landsmødet i Billund den 7. november 2010, landsmødet den 6. november 2011 i Billund, landsmødet den 4. november 2012 i Billund, landsmødet den 3. november 2013 i Billund og landsmødet den 2. november 2014 i Aarhus. Side 12 af 12 sider

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 7.11.2010 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 6.11.2016. 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN!1 medlemsshoppen mv. Formål 1. Forbundets navn er Funktionær- Kartellet/TeknikerSammenslutningen. Forkortet FK/TS. Stk. 2.Forbundet er partipolitisk

Læs mere

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI) 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE. Foreningens navn forkortes til MR. Foreningens internationale navn er Association of Danish

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04)

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) 1 Navn og Hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2 Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 5 Nuværende formulering: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 1 Navn og hjemsted Brancheforeningens navn er Dansk Luftfart (BDL). Foreningens engelske

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen 1. Navn og hjemsted 1.1 Mødrehjælpens navn er 'Fonden Mødrehjælpen'. 1.2 Mødrehjælpen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Mødrehjælpens formål er: At yde

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012.

Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012. Fredericia Krisecenter Odinsvej 34 7000 Fredericia Tlf.75 92 38 48 Fax 75 93 57 15 fredericia@krise-center.dk Vedtægter for Fredericia Krisecenter. 2012. 1 Formål Den selvejende institution Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den 24-26.april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokater

Vedtægter for Danske Advokater Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Dansk Fåreavl. 2. Dens hjemsted er formandens adresse. 2 Foreningens formål Foreningens formål at varetage fåreavlen

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014)

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) 1 Formål 1.1 DSAH fuldblod har til formål at fremme og støtte avl og brug af fuldblodsarabere i Danmark. Foreningen skal

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE Vedtægter for DANSKE BILUDLEJERE 2013 Revideret april 2013 Side 1 af 6 NAVN OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er "DANSKE BILUDLEJERE". Dens hjemsted er København. FORMÅL 2 Foreningen for erhvervsdrivende

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening VEDTÆGTER for Svendborg Vest Antenneforening Vedtægterne er udsendt til alle medlemmerne i oktober 2011. Ved fraflytning bedes vedtægterne og programoversigten overdraget til ny ejer/lejer. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere