Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter"

Transkript

1 Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter CFC-beskatning Selskabsskattelovens 32 11/12 Afhandlingen giver en analyse af SEL 32, som den er udformet i dag, herunder en analyse af hvilke dele af bestemmelsen, der giver problemer ved den praktiske anvendelse af reglerne om CFCbeskatning. Hovedvægten er lagt på de første stykker i 32, som indeholder betingelserne for, hvornår der skal ske CFC-beskatning, samt hvorledes CFC-indkomsten skal opgøres. Anitta Lebeck, SKAT, Store selskaber SKATs sagsbehandling og retssikkerhed 11/12 Afhandlingen tager udgangspunkt i, hvordan retssikkerhedsloven og persondataloven påvirker SKATs sagsbehandling. Herefter vil udvalgte områder indenfor de to love vil blive gennemgået for at se på krydsfelterne over til anden relevant lovgivning samt praksis i forbindelse med behandling af skattesager. Følgende områder vil blive behandlet; selvinkriminering, mistankebegrebet, aktindsigt, partshøring samt indsamling af sagsoplysninger. Belinda Duus SKAT, Økonomisk Kriminalitet 2, Århus BENEFICIAL OWNER Begrebet og dets Retsvirkninger Inddragelse af registrering af erhvervsdrivende Personers begrænsede skattefradrag for tab på finansielle kontrak- 11/12 Afhandlingen omfatter en analyse af beneficial owner begrebet i forbindelse med danske selskabers udlodning/betaling af udbytte/renter til udenlandske holding selskaber - Med særlig fokus på retsvirkningen af begrebet, samt retstilstanden primo /12 Afhandlingen handler om de muligheder, der findes for at forhindre erhvervsdrivende i at påføre staten yderligere tab, når de først er kommet i restance og dermed kræver en effektiv og konsekvent inddrivelse. Der er fokus på tvangsafmeldelse / tvangsopløsning af erhvervsdrivende efter opkrævningslovens 4, stk. 3 og 11, stk. 1 og konkurs. Analysen og perspektivering berører både en historisk oversigt, den gældende lovgivning og forslag til fremtidige forbedringer af opkrævningsloven samt den praktiske anvendelse af den. 11/12 Analyse af, om værnsreglerne i KGL 32 stk. 2-4 stadig er i overensstemmelse med det oprindelige formål, eller om de er blevet overhalet indenom af Bo Kruse Lavrsen SKAT / Dimitra Vasilara SKAT København Frank Larsen Nykredit

2 ter regelændringer for de underliggende aktiver eller SKATs kundskab ved forsæt eller grov uagtsomhed 11/12 Afhandlingen undersøger, om der kan opstilles nogle retningslinjer for, hvor meget der skal til, før SKAT har fået kundskab i henhold til SFL 27 stk. 2 når den skattepligtige har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Der er foretaget en analyse af udvalgte afgørelser på området sammenholdt med bestemmelsen i SFL 27 stk. 2, dens ændrede ordlyd, forarbejderne til loven og faglitteraturen. Samspillet med SFL 32 stk. 2 vedrørende moms er ligeledes inddraget i analysen. Afhandlingen indeholder også en vurdering af, om bestemmelsen opfylder sit formål, eller om det er muligt at gøre bestemmelsen mere konkret og brugervenlig. Helle Andersen SKAT København Den skatteretlige værdiansættelse af aktier i forbindelse med succession efter Aktieavancebeskatningslovens 34 og 35. Skatte- og momsmæssig fradragsret for rådgiveromkostninger i forbindelse med køb og salg af virksomhed 11/12 Afhandlingen behandler de skatteretlige aspekter vedr. værdiansættelse af aktier i forhold til både ikke interesseforbundne parter, herunder i særlig grad ved medarbejderens køb af aktier ved anvendelse af ABL 35, samt interesseforbundne parter. Afhandlingen behandler retskildeværdien af de gældende værdiansættelsescirkulærer og disses indbyrdes stilling samt praksis vedr. værdiansættelse efter syn og skøn. Endelig behandler afhandlingen de særlige problemer, der knytter sig til værdiansættelse af passivpost ved anvendelse af reglerne om succession. 11/12 I masterafhandlingen undersøges og fastlægges den nugældende retstilstand på området for den skatte- og momsmæssige fradragsret for rådgiveromkostninger til advokater og revisorer i forbindelse med erhvervsvirksomheders køb og salg af virksomhed, herunder køb og salg af aktier og aktiver. Herudover undersøges, analyseres og vurderes de bagved- og underliggende forhold, hensyn og kriterier, der indgår i vurderingen af den skatte- og momsmæssige fradragsret for rådgiveromkostninger. Masterafhandlingen behandler bl.a. den skatteretlige sondring mellem drifts- og anlægsomkostninger, den skattemæssige betydning af indførelsen og ændringen af ligningslovens 8 J, den momsretlige behandling af momspligtige og momsfritagne rådgiverydelser og fradragsretten herfor, samt holdingselskabers skatte- og momsmæssige fradragsret for rådgiveromkostninger i forbindelse med køb og salg af virksomhed. Jørn Frølich Kielberg Advokater A/S Karina Kim Egholm Elgaard KPMG København Tilflytning og Tilknytning ind- 11/12 Afhandlingen handler om hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at en Karina Haagensen Nielsen

3 træden af den fulde skattepligt person bliver fuld skattepligtig til Danmark herunder: Hvornår har man bolig til rådighed? Hvornår har man taget ophold her i landet i henhold til kildeskattelovens 7? Ophold i henhold til kildeskattelovens 1 stk. 2 og skal dette begreb fortolkes i overensstemmelse med kildeskattelovens 7? SKAT Haderslev Når det herefter er konstateret, at den fulde skattepligt til Danmark er indtrådt, skal det vurderes, om personen har størst tilknytning til Danmark eller til et andet land i henhold til en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dette gøres ud fra dobbeltbeskatningsoverenskomsternes artikel 4, som bliver gennemgået i afhandlingen. Skatteretlige koncerndefinitioner Captive Insurance mhp. selskabsskatteloven 11A og Transfer Pricing Skattemæssige overvejelser ved rekonstruktion Teori og praksis 11/12 En analyse af koncerndefinitionerne i ligningslovens 2, selskabsskattelovens 31C og kursgevinstlovens 4. 11/12 I afhandlingen vil begrebet Captive Insurance, dvs. koncerninterne forsikringsenheder blive beskrevet, hvorefter den skattemæssige behandling vil blive gennemgået i forhold til Captive Insurance. Udgangspunktet vil være dansk skattelovgivning og specielt bestemmelsen i selskabsskatteloven 11A. Der vil ofte være grænseoverskridende transaktioner i koncerner med Captive Insurance, hvorfor CFC reglerne og Transfer Pricing reglerne vil blive gennemgået i relation til Captive Insurance. Afslutningsvis beskrives en praktisk tilgang til Captive Insurance, når disse er registreret i et skattelyland, og hvilke redskaber der i den forbindelse kan anvendes. 11/12 Afhandlingen gennemgår reglerne og praksis vedrørende underskudsbegrænsning ved såvel retlige og udenretlige rekonstruktioner af såvel personligt som selskabsejede virksomheder. I afhandlingen analyseres retspraksis vedrørende betingede aftaler, samlede og singulære akkorder, gældskonvertering, kautionstab og moratorier. Afhandlingens formål er igennem en grundig belysning af retsregler og praksis, at give rekonstruktionen aktører de bedste forudsætninger for at iagttage og om muligt optimere skatteaktivets værdi i forbindelse med en virksomheds rekonstruktion. Kirsten Pedersen SKAT Klaus Rosenfeldt Bro SKAT, TP Odense Lars Boje LMO

4 Begrundelsespligten i skønssager 11/12 Afhandlingen omhandler begrundelsesreglerne i forvaltningslovens med inddragelse af ugyldighedslæren. Derudover er der foretaget en undersøgelse af overholdelsen af begrundelsesreglerne i praksis. Legaliteten og brugen af rentefri og lavtforrentede lån i dansk skatteret. Afskrivningsret på golfbaneanlæg? SKATS reaktionsmuligheder i Transfer pricing sager Investeringsselskaber *Skatteoptimering i virksomhedsordningen Skatteopgaven - skattemyndighedernes kompetenceudøvelse Rekonstruktion af insolvente virksomheder 11/12 Afhandlingen omhandler udlån, hvor långiver har en tilknytning til låntager. Personer med interessefællesskaber, familieforhold og inden for den gaveafgiftsmæssige kreds jf. BAL 22. Er der tale om et reelt lån eller en gave? Hvis det viser sig over tid, at der aldrig har været tale om et lån. Skal der foretages rentefiksering? Afhandlingen omhandler ikke tilfælde omfattet af LL 2. 11/12 I afhandlingen foretages der en gennemgang af reglerne for de afskrivningsområder golfbaneanlæg kredser sig om både generelt og konkret for goldbaneanlæg. Reglerne for accessoriske afskrivninger, afskrivninger på dræningsanlæg og afskrivninger vedrørende bygninger og anlæg på lejet grund gennemgås, ligesom problemstillingen omkring hvorvidt der stadig er afskrivningsret efter statsskattelovens 6 litra a drøftes. 11/12 Afhandlingen undersøger SKATS reaktionsmuligheder, når den pligtige TPdokumentation ikke fremlægges på forlangende. Såvel civilretslige som strafferetlige reaktionsmuligheder inddrages, herunder eventuelle sammenstød af retsregler. 11/12 Analyse af ABL 19 og hvilke muligheder åbner sig, når virksomhedsordningen finder anvendelse. 11/12 Afhandlingen gennemgår skattemyndighedernes kompetence herunder de forfatningsretlige rammer og forholdet mellem skatteministeriet, SKAT o Landsskatteretten. Det vurderes hvilken retssikkerhed borgeren står tilbage med ved en given kompetenceudøvelse 11/12 Er der blevet bedre muligheder for a rekonstruere midlertidigt insokvente virksomheder indenfor det lovregulerede område med tilblivelsen af de nye regler om rekonstruktion? Lise Konge SKAT Loni Strange Jensen SKAT Sagscenter Person 4, Storebælts Erhvervspark 3, 4220 Korsør Lotte Wulff og Henrik Birkholm Skat København, Store selskaber og og Preben Brandt Petersen SKAT, Store selskaber, TP 2 Odense Simon Wognsen Martin Yousif SKAT Randi Køtter Møller & Madsen reg. Revisionsakties i

5 Masterafhandlinger 2010/11 Titel År Resúme Forfatter Naturprojekter - beskatning af tilskud og fradrag for udgifter til naturprojekter. 10/11 Afhandlingen er skrevet på baggrund af bindende svar i SKM SR, Tilskud til friluftsliv - fradrag efter nettoprincippet. Gennemgang af retsgrundlaget for selve tilskuddet. Gennemgang af skattemæssige regler for beskatning af tilskud og fradrag for de med tilskuddet betingede udgifter. Erhvervsmæssig virksomhed kontra ikke-erhvervsmæssig virksomhed med hovedvægt på skovbrug. Arbejdsmarkedsbidrag ved tilskud til lodsejers eget arbejde. Georg Larsen SKAT Nordjylland, Hjørring Skatteforbehold & Omgørelse Skatteforvaltningsloven 28 og 29 Analyse af udviklingen i praksis og retssikkerhed 10/11 Problemformulering Vi ønsker gennem en analyse af udviklingen i praksis og retssikkerhed, at afklare følgende spørgsmål: 1. Hvordan har det påvirket betingelserne for skatteforbehold og for at opnå tilladelse til omgørelse, efter der er blevet lovgivet herom? 2. I hvilket omfang er reglerne for skatteforbehold og omgørelse retssikkerhedsmæssigt betryggende? André Kowalczyk Reg. revisor Klaus Deichmann Alm. Brand Partnerselskabet. transparens med blinde vinkler? 10/11 Diskussion omkring partnerselskabets skattesubjektivitet herunder diskussion af praktiseret gældende ret for selskabsformen. Endvidere diskussion af, om partnerselskabet med vedtagelsen af den nye selskabslov igen kan blive et selvstændigt skattesubjekt. Peter Seeberg Dansk Revision Randers

6 Det skatteretlige partsbegreb i forvaltningsretlig belysning 10/11 Ved lov nr. 427 af 6. juni 2005 blev det forvaltningsretlige partsbegreb som udgangspunkt overført til skatteretten i forhold til partshøringen i SFL 19 og 20, samt i forhold til klageberettigelse efter SFL 36 og 40. Ændringen i skatteforvaltningsloven kan herved få betydning i forhold til hvilke skatteretlige parter der kan påberåbe sig partsrettigheder efter såvel forvaltningsloven, som efter skatteforvaltningslovens bestemmelser. Myndighederne på skatterettens område er desuden underlagt en særlig streng tavshedsforpligtelse i SFL 17, hvorfor det anses at være af væsentlig betydning af få fastlagt hvem der kan anses at være part i en skattesag, og herved omfattet af lovgivningens partsrettigheder. Uffe Bjerre SKAT Afhandlingen indeholder en analyse af regler og praksis vedrørende det skatteretlige partsbegreb. Grænserne for det skatteretlige partsbegreb undersøges, således som kredsen af hørings- (SFL 19 og 20) og klageberettigede (SFL 36 og 40) er fastsat i skatteforvaltningsloven. Med henblik på en nærmere skatteretlig forståelse af partsbegrebet i forhold til det forvaltningsretlige begreb væsentlig, direkte og individuel retlig interesse tager analysen afsæt i partsbeføjelserne: Partsaktindsigt, Partshøring, og Klageberettigelse. Afslutningsvist analyseres afgrænsningen af partsbegrebet i den administrative rekurs overfor søgsmålsinteressen i retsplejeloven. Finansielle kontrakter og Virksomhedsordningen 10/11 Er der hjemmel i virksomhedsskatteloven til at opstille et tilknytningskrav som betingelse for, at en finansiel kontrakt kan indgå i virksomhedsøkonomien? Lene Bundgaard Lorenzen Sydbank Henstand efter SFL 51 10/11 Afhandlingen tager udgangspunkt i, at LSR har offentliggjort to kendelser vedrørende henstand, som tilsyneladende er i modstrid med de tidligere offentliggjorte domme på området. Afhandlingen analyserer retskilderne vedrørende henstand og uddrager gældende ret heraf. Afhandlingen konkluderer, at LSRs seneste praksis ikke er i overensstemmelse med gældende ret. Birgitte Grøntved Bundgaard SKAT Fredensborg

7 Arbejdsudleje contra entreprise 10/11 Afhandlingen er en analyse af regler samt praksis på området for arbejdsudleje og entreprise Ewa Andersen SKAT Skyggegenbeskatning Generationsskift på vej ud af en finansiel krise Værnsregel mod mellemholdningselskaber 10/11 En analyse af genbeskatning af underskud i udenlandske datterselskaber ved særlige dispositioner efter 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 jf. ligningslovens 33 E. I afhandlingen bliver det analyseret, hvornår de særlige dispositioner i praksis kan anses for at være opfyldt, således at skyggegenbeskatning finder sted, og er denne praksis er i overensstemmelse med gældende ret i relation til lovens ordlyd og hensigter. 10/11 Masterafhandlingen omhandler reglerne for overdragelse af hovedaktionærselskaber til nærtbeslægtede, hvilket derfor omfatter formueskattekursreglerne og overdragelse med og uden succession. Herudover rettes der fokus på hvilken betydning den finansielle krise har haft for værdiansættelse af virksomheden, samt hvilke konkrete optimeringsmuligheder, den finansielle krise har givet grobund for. 10/11 Overordnet set belyses: Hvad er konsekvenserne når selskaberne bliver omfattet af værnsreglen. Moderselskabets primære funktion, Aktieavancebeskatningslovens 4 S stk. 1 nr. 1: Hvor meget eller hvor lidt "anden virksomhed" skal der til for, at værnsreglen ikke finder anvendelse. Aktivitetskravet i Aktieavancebeskatningslovens 4 A stk. 3 nr. 2: Hvad menes der med at moderselskab et ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen Bettina Stricker SKAT Jens-Ole Larsen SKAT, Store Selskaber København Jesper Klysner Beierholm revisionspartnerselskab Kenneth Krog Hemmingsen Skattecenter København Store selskaber

8 Skattemæssige konsekvenser af driftstab og erstatningsansvar udenfor kontrakt Udslag af normal driftsrisiko, hvordan vurderes det i forhold til fradragsret? Ejer kravet i Aktieavancebeskatningslovens 4 A stk. 3 nr. 3: Hvilken betingelser skal der være opfyldt før værnsreglen træder i kraft efter betingelsen om ejer krav. Hvordan skal selskabsstrukturen opbygges for, at undgå at ramme ind i værnsreglen i forhold til ejer kravet. Hvilken konsekvenser kan en anden aktionærs dispositioner have for de andre aktionærer. Krav om optaget til handel efter Aktieavancebeskatningslovens 4 A stk. 3 nr.: Hvad menes der med optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. 10/11 Baggrunden for at jeg har valgt at skrive om skattemæssig behandling af erstatningsansvar udenfor kontrakt og driftstab, er de senere års udvikling i nogle bankers salg af pantebreve hidrørende fra ejendomsspekulanter, hvor værdiansættelsen givetvis vil medføre erstatningsansvar for bankerne overfor pantebrevskøberne. Videre har en del sager vist, at nogle bankers måde at foretage långivning og kreditvurdering på er temmelig lemfældig, om alt udlån i disse banker kan siges at være udslag af normal driftsrisiko og derfor fradragsberettigede driftstab er juridisk uvist på nuværende tidspunkt. Kirsten Grønlund Pedersen SKAT Syddanmark, Odense Det første forhold vil uden tvivl i de kommende år medføre nye sager, hvor det yderligere vil blive afklaret, hvor bredt begrebet økonomisk rådgivning ydet som udslag af normal driftsrisiko for rådgivere skattemæssigt strækker sig. Over de senere år er rådgivere og virksomheder i flere tilfælde blevet nægtet fradrag for betalte erstatninger/konstaterede driftstab som følge af udførte eller udeladte handlinger/kontroller. Fælles for disse afsagte afgørelser og domme er, at tabene ikke anses for at være opstået som udslag af normal driftsrisiko. Så hvor går denne grænse? Afhandlingen tager udgangspunkt i civilretten og om der erstatningsretligt

9 kan defineres ensartede sags typer der efterfølgende kan følges over i Skatteretten. Derefter gennemgås hjemlerne som der kan gives fradrag efter i skatteretten. Samspillet i Statsskattelovens 4 6, Statsskattelovens 6 og Kursgevinstlovens 3, 17, 14 og 25. Udvalgte afgørelser gennemgås og afslutningsvist forsøges spørgsmålet om udslag af normal dirftsrisiko besvaret. Selskabsskattelovens 2 A check the box Renteskattens Anatomi Grænseoverskridende indtægter og udgifter international dobbeltbeskatning og lempelsesmuligheder 10/11 Fortolkning og analyse af selskabsskattelovens 2 A. Lene Holst Nielsen SKAT /11 I afhandlingen analyseres retstilstanden vedrørende udenlandske selskabers begrænsede skattepligt af renter og visse kursgevinster fra koncernforbundne her i landet hjemmehørende selskaber mm. jf. SEL 2, stk. 1, litra d og h. Indeholdelsespligten jf. KSL 65 D, formelle og administrative spørgsmål behandles. Det undersøges, om der er situationer, der synes at falde ind under lovens formål uden at blive opfanget af reglerne. Modsat undersøges, om situationer omfattes på trods af, at dette synes formålsstridigt. Indarbejdelsen af kursgevinstskat jf. SEL 2, stk. 1, litra h gennemgås. Herudover behandles regelsættets internationale vinkel, og der knyttes kommentarer til Landsskatterettens afgørelser i SKM LSR og SKM LSR. 10/11 Afhandlingen belyser den nuværende retsstilling ved dobbeltbeskatning og muligheden for lempelse i en dansk indkomstopgørelse gennemgås med eksempler på beregning og den praktiske håndtering af søgning om lempelse. Afhandlingen belyser herefter de senere års ændringer i den danske skattelovgivning (tvungen dansk sambeskatning og territorialprincippet). Endelig drøfter afhandlingen grundlæggende problemstillinger, herunder brutto/nettoprincippet samt giver forslag til justeringer i den praktiske anvendelse af reglerne. Marianne Gebauer Thorup SKAT, St S TP Høje Taastrup Karen Molin Holste AP Moller-Maersk

10 Immaterielle aktiver og værdiansættelse set fra et dansk og amerikansk synspunkt Beviser og sagsoplysning i Transfer pricing- sager Selskabers solvente opløsning 10/11 Med udgangspunkt i SKATs nye værdiansættelsesvejledning og værdiansættelse af enkeltoverdragelser af immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter foretages en komparativ analyse af dansk og amerikansk lovgivning med hensyn til værdiansættelse, herunder principper og retspraksis, samt periodiske priskorrektioner 10/11 Afhandlingen dækker de mange bevismæssige krav og krav om sagsoplysninger, der stilles til henholdsvis skattemyndigheden og skatteyder i Transfer pricing-sager, herunder de problemer der er med at opfylde disse krav. Det vil sige, at afhandlingen kommer ind på bevisbyrden for henholdsvis faktum (sagsoplysning) og retsfaktum, men også hvornår de bevismæssige krav for henholdsvis skattemyndighed og skatteyder er lempet eller skærpet. 10/11 En beskrivelse af praksis ved opløsning af solvente selskaber jf. selskabslovens 216 og 217. Hvilke forskelle er der mellem en skattekvittance og en betalingskvittering. Den bindende virkning af skattekvittancer og betalingskvitteringer. Kan en skattekvittance afgives som et bindende svar? Pia Winkel Danisco A/S Henrik Juhl TP Århus 2, Store selskaber Henrik. Lone Bitz Witt SKAT Middelfart

11 Masterafhandlinger 2009/10 Titel År Resúme Forfatter Virksomhedsordningen ctr. selskabsbeskatning Rentekildebeskatning og gennemstrømningsselskaber indenfor EU Rentefradragsreglerne for selskaber/koncerner med tonnagebeskattet indkomst - herunder effekten af selskabsskattelovens 11 B 09/10 En komparativ analyse om forskellen mellem beskatning efter virksomhedsordningen og selskabsbeskatning. Afhandlingen behandler forskellen i en lille virksomhed med en eller to ejere og tager udgangspunkt i at forskellen mellem de to virksomhedsbeskatningsformer de sidste år er blevet mindre og mindre. Der er i afhandlingen også medtaget enkelte etiske forskelle, da sådanne også kan være afgørende for den enkeltes valg. 09/10 Vurdering af det retlige hjemmelsgrundlag for tilbageholdelse af dansk kildeskat af renter betalt af danske selskaber til udenlandske koncernforbundne selskaber hjemmehørende indenfor EU og som er ejet af kapitalfonde beliggende i skattely-lande. En skatteretlig diskussion omkring placering af det retmæssige ejerskab til renterne fører til en konklusion om, at danske værnsregler på området er nødvendige for dansk beskatning, og at disse regler vil kunne hindre kapital i at flyde ud af Danmark og EU, skattefrit. Der kigges på værnsregler på området indført i Tyskland og Spanien samt antimisbrugsregler indsat i den engelsk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst 09/10 De tidligere og nuværende regler for behandling af nettofinansudgifter efter tonnageskattelovens 12, stk. 1 beskrives og behandles indgående med henblik på at konstatere om formålet med tonnageskattelovens 12, stk. 1 er opretholdt i forbindelse med ændringen af bestemmelsens ordlyd ved indførsel af rentebegrænsningsreglerne, jf. SEL 11 B med virkning fra og med den EU Kommissionens godkendelse af den danske tonnageskatteordning samt den tilsvarende godkendelse af ændringen af TSL 12, stk. 1 inddrages tillige ved undersøgelsen. Med den nuværende henvisning i TSL 12, stk. 1 til SEL 11 B undersøges effekten af SEL 11 B herefter for de tonnagebeskattede selskaber. Endvidere behandles spørgsmålet om SEL 11 C tillige er gældende for de tonnagebeskattede selskaber. Lis Lindegaard Piaster revisorerne, Birkerød Dorota Maria Bach Christensen SKAT, Store selskaber Benn Michael Nielsen SKAT, Store selskaber

12 Privat anvendelse af virksomhedens aktiver i moms og skatteretlig belysning. Herunder en analyse af reglerne for ferie/hotelejerlejligheder Indtræden og udtræden at tonnageskatteordningen Gældseftergivelse i koncern- og hovedaktionærforhold 09/10 Det fremgår af momssystemdirektivet, at der kan ske refusion af hele momsen ved købet, når blot aktivet anskaffes med den hensigt til en vis grad at anvende aktivet til økonomisk virksomhed. Direktivet giver ikke hjemmel til, at revurdere det oprindelige fradrag. Det betyder ikke, at direktivet giver adgang til fradrag for moms af private udgifter, da direktivet på anden måde foreskriver regulering af privat anvendelse. Spørgsmålet er, om den danske momslov følger direktivet, herunder om den giver adgang til en effektiv regulering af den private anvendelse. Skattesystemet udelukker i stort omfang (den del af) aktiver, der anvendes privat, medmindre virksomheden drives i selskabsform. Det giver i væsentlig grad adgang til en revurdering af det oprindelige fradrag. Spørgsmålet er, om disse forholdsregler sikrer, at der ikke kan ske skattemæssigt fradrag for privat anvendelse. Der sættes desuden fokus på, om resultatet af moms og skattereglerne på området for privat brug af virksomhedens aktiver kan falde forskelligt ud. Til en analyse heraf er konklusionerne anvendt til en bedømmelse af ferieejerlejligheder. Det viser, at udfaldet af anskaffelse og drift af sådanne lejligheder kan resultere i momspligt, mens der kan blive tale om skattefrihed ved salg + sommerhusregler ved udlejning, hvis det kan dokumenteres, at hensigten ved anskaffelse og brug har været at anvende lejligheden som et sommerhus. Analysen viser desuden, at det kan være usikkert, om Danmark momsmæssigt kan fastholde sommerhusreglerne, hvis spørgsmålet forelægges EUdomstolen. 09/10 Reglerne om ind og udtrædende at tonnageskatteordningen, og den skattemæssige behandling af indkomsten. 09/10 Analyse af de forskellige skatteregler i forbindelse med gældseftergivelse mellem interesseforbundne parter, herunder samspillet reglerne imellem. Afhandlingen indeholder en gennemgang af skattereglerne af såvel kreditor som debitor. Hvordan skal det at et aktiv er tilknyttet den tonnagebeskattede virksomhed forstås? Jette Rossen Jakobsen SKAT Thorkil Ejstrud Store selskaber, SKAT, Højbjerg. Århus Lars Bo Nielsen SKAT Mogens Rasander SKAT

13 Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen Skattereformens konsekvenser for selskab og investor Komparativ analyse af det skatteretlige ejerskab til immaterielle aktiver i dansk og amerikansk skatteret. Begrænset skattepligt for udenlandske selskaber undersøgelse af den centrale begrebsdannelse 09/10 Analyse af den skattepligtiges forskellige valgmuligheder i forbindelse med selvangivelsesarbejdet og efterfølgende reparationsmuligheder i form af 1) genoptagelse efter SFL 26-27, 2) til- og fravalg af virksomhedsordning efter VSL 2 stk. 2, 3) ændring af hensættelse til senere hævning efter VSL 10 stk.1, 4) selvangivelsesomvalg efter SFL 30, 5) civilretlig annullering eller fejlrettelse og 6) omgørelse efter SFL 29 09/10 Skal investor likvidere sit selskab som følge af den skærpede beskatning på værdipapirer. Herudover gennemgår afhandlingen også problemstillingerne omkring omvendte juletræer og statusskifte af aktier. Vil investor stifte nye selskabskonstruktioner som på baggrund af nye regler af skattereformen 09/10 Formålet med afhandlingen er at foretage en komparativ analyse af det skatteretlige ejerskab til immaterielle aktiver i henholdsvis Danmark og USA samt betydningen af dette for allokeringen af det økonomiske afkast af de immaterielle aktiver. Via den komparative analyse er det hensigten at afdække de transfer pricingproblemstillinger, som eventuelle forskelle i det skatteretlige ejerbegreb i de to lande giver anledning til. 09/10 Afhandlingen diskuterer begrebsdannelsen i SEL 2, stk. 1, litra a, 1. pkt.; det centrale begreb for fast driftssted Der tages afstand fra gældende administration af området. Den mest almindeligt forekommende antagelse om regeludfyldelsen hos administrationen og i gældende teorier derom vurderes som uhjemlet og i øvrigt gennemført i praksis som metodemæssigt inkonsekvent. Synspunktet er herefter, at administrationen alene bør anvende SEL som retskilde, hvorefter dobbeltbeskatningsaftaler og OECD s modeloverenskomst alene kan anvendes til løsning af eventuel dobbeltbeskatningssituation. Afhandlingen er skrevet efter undersøgelse af historiske kilder om Grundlovens 43, statsskatteloven, selskabsskatteloven, Traktatkonventionen og OECD s modeloverenskomst. Afhandlingens vægt er ligeligt fordelt på undersøgelse af ældre og nyere tilfælde om iagttagelse af delegationsforbuddet, senest ved SKM Ø, samt om fast driftssted, senest ved SKM SR. Frans Eskil Nørgaard SKAT, Horsens (arbejde), (privat) Kim Høgsberg Nordea Private Banking Niels Jensen SKAT,Store Selskaber TP København Ejvind Johansen SKAT, Store Selskaber ejvind.

14 Har selskaber altid fradrag for den skattepligtige indkomst. Skævdeling af deklareret og maskeret udbytte Betalingskorrektion og omgørelse Kildebeskatning af tjenesteydelser En udvidelse af fast driftsstedsbegrebet Selskabers etableringsomkostninger i lyset af den seneste skattereform 09/10 I afhandlingen gennemgås de tilfælde, hvor selskaber ikke kan fratrække lønudgifter i den skattepligtige indkomst. Afhandlingen er opdelt i afsnit med relations til selskabets stiftelse, selskabets løbende drift, selskabets aktiver, aktionærernes kapitalinteresser og endelig salg af selskabets egne aktiver 09/10 Afhandlingen omfatter en analyse af hvordan skævdeling af udbytte behandles skattemæssigt, herunder om der er forskel på deklareret og maskeret udbytte. Afhandlingen afdækker hvorvidt skævdeling kan godkendes med skatteretlig virkning. 09/10 Afhandlingen beskriver, i hvilke situationer en skatteyder har krav på betalingskorrektion efter ligningslovenes 2, stk. 5, og/eller mulighed for omgørelse efter skatteforvaltninglovens 29, samt den problemstilling, at flere skatteydere i samme situation ikke altid kan anvende de samme regler. 09/10 I kommentarerne til OECD s modeloverenskomst fra 2008 er det opstillet et forslag til udvidelse af definitionen af fast driftssted således, at levering af tjenesteydelser under visse forudsætninger skal konstituere fast driftssted for det leverende foretagende, uagtet de sædvanlige betingelser herfor ikke er opfyldt. Afhandlingen gennemgår den foreslåede bestemmelse, herunder hvilke betingelser OECD opstiller for denne og baggrunden herfor. Afhandlingen sammenligner også med den tilsvarende kildebeskatning af tjenesteydelser, som man kan finde i konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomster samt ikke mindst med den allerede eksisterende tilsvarende bestemmelse i FN s modeloverenskomst. Afhandlingen analyserer og kommenterer endeligt de mulige bevæggrunde for OECD s forslag og forholdet til det internationale pres for udvidet adgang til kildebeskatning af tjenesteydelser. 09/10 Afhandlingen analyserer afgrænsningen af driftsomkostninger over for anlægsudgifter i lyset af skattereformen. Skattereformen, som har virkning fra og med indkomståret 2010, ophæver ligningslovens 8 I og 8 J. Konsekvensen heraf er, at statsskatteloven 6a får en mere fremtrædende plads i reguleringen af etableringsomkostningsområdet. Afhandlingen udvikler en ny indgangsvinkel til identifikation af fradragsberettigede driftsomkostninger over for ikke-fradragsberettigede Ole Nielsen SKAT Søren Wiborg Jensen SKAT Syddanmark, Haderslev, Dorthe Runebo SKAT Jesper Anker Hansen Deloitte Troels Mondrup Andersen SKAT Midtjylland

15 etableringsomkostninger. Den nye indgangsvinkel fokuserer på en (kort) analyse af en given dispositions økonomiske konsekvenser (ud fra tre relativt enkle kriterier). Afhandlingen konkluderer, at der er en høj grad af ensartethed og logik i Højesterets afgørelser om afgrænsningen af driftsomkostninger overfor anlægsudgifter og etableringsomkostninger, hvilket i øvrigt også er et kendetegn for Landsrettens og Landsskatterettens afgørelser. Afhandlingen konkluderer i øvrigt, at skattereformen har medvirket til en høj grad af systematik og gennemsigtighed i den skattemæssige behandling af etableringsomkostninger. Brugte andele i kommanditselskab 09/10 Er der eventuelt forskelle i behandlingen af andel i kommanditselskab, når andelen er anskaffet som ny eller brugt, Ved opgørelse af anskaffelsessummen I den løbende drift Når avancen opgøres i sidste ende? Ulla Randi Jensen Skattecenter Erhverv, Anpartsvirksomhed

16 Masterafhandlinger 2008/09 Titel År Resúme Forfatter Skattefri spaltning af selskaber uden tilladelse 08/09 Problemstillingerne vedrørende spaltningsdato, delopgørelse og værdiansættelse. Andelsbeskattede andelsselskabers overgang til almindelig selskabsbeskatning Dansk fraflytterbeskatning af aktier 08/09 Afhandlingen er koncentreret om problemstillinger omkring opgørelse af overgangsformuerne og indgangsværdierne ved overgang efter Sel 5 B samt FUSL 12 og 14e. Endvidere er problemstillinger vedr. beskatning af overgangsformuen behandlet. 08/09 Afhandlingen behandler de nye regler i aktieavancebeskatningsloven omkring beskatning af aktier m.v. i forbindelse med fraflytning eller ændring af skattemæssige hjemsted. Reglerne blev vedtaget i september 2008 med tilvirkende kraft fra datoen for fremsættelse af lovforslaget, og skal afskærer især hovedaktionærer fra at flytte til udlandet og derefter tømme sit selskab ved udlodning af udbytte. Bethina Hansen SKAT Marian Bech Pedersen SKAT SKAT Midtjylland, Randers Jan Gerdes SKAT Kvalifikation af beboelsesejendomme og ejerboliger i ejendomsavancebeskatningsloven Afhandlingen behandler endvidere både de nye og gamle regler set i forhold til indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster og EUretten. 08/09 Formålet med afhandlingen er, at analysere sammenhængen mellem bestemmelserne i EBL og den praksis, der har udviklet sig med hensyn til ejendommens anvendelse og vurderingsmæssige status. Analysen vil fokusere på, hvilke faktorer, der har betydning for, om ejendommen kan blive omfattet af fritagelsesbestemmelserne i EBL 8 og 9, samt hvornår disse faktorer skal være opfyldt. I den forbindelse vil bl.a. følgende spørgsmål være relevante: - Vægter ejendommens vurderingsmæssige status eller ejendommens faktiske anvendelse højest? - Har det betydning, at ejendommen har været anvendt til forskellige formål i løbet af ejertiden, og i givet fald hvilken? - Hvad er betingelserne for at en ejendom kan omfattes af fritagelsesbestemmelserne, når der sker udstykning? Er der lovhjemmel til beskatning af avancer på ejendomme, der i Jette Andersen SKAT Midt og Vestsjælland Finn Winther SKAT Midt og Vestsjælland

17 Afskrivninger på accessoriske bygninger, lokaler og anlæg, jf. afskrivningslovens 14, stk. 3 Økonomisk kriminalitet, herunder kontrolbeføjelser og kontrolredskaber Gulpladebiler beskatning og momsfradragsbegrænsning Er kapitalfondsindgrebet i strid med EU-retten ejerperioden har været anvendt til bopæl, men som på afståelsestidspunktet anvendes til andet formål end beboelse. 08/09 Formålet med afhandlingen er, at foretage en analyse af reglerne for afskrivninger på accessoriske bygninger og lokaler, som ikke er selvstændigt afskrivningsberettigede, jf. afskrivningslovens 14, stk. 2, nr. 1 3, samt øvrige accessoriske anlæg, som er afskrivningsberettigede efter afskrivningslovens 14, stk /09 Undersøgelse af om SKAT har de kontrolbeføjelser og kontrolredskaber som er nødvendige i kampen mod økonomisk kriminalitet, herunder om der er muligheder nok i bestemmelserne. Men også en undersøgelse af om SKAT har de nødvendige værktøjer til rådighed for at få stoppet modspillerne. Endvidere lidt om politisamarbejde. 08/09 Tværfaglig afhandling om beskatning af almindelige gulpladebiler og specialindrettede køretøjer samt momsfradragsbegrænsningen heraf. Der foretages en nærmere analyse af: -hvornår et køretøj anses for at være et specialindrettet køretøj -hvilken anvendelse der medfører beskatning af den faktiske anvendelse af et specialindrettet køretøj -hvornår bevisbyrden er løftet for, at der ikke skal ske rådighedsbeskatning -hvornår der skal ske momsfradragsbegrænsning Der foretages efterfølgende en sammenholdelse af konklusionerne i de 4 problemspørgsmål. 08/09 Afhandlingens formål er at konkludere hvorvidt selskabsskattelovens 11 B, stk. 6, er i strid med EU-retten. Dvs. om det er i strid med EU-retten, at er kun kan medregnes 20 pct. af anskaffelsessummen for direkte ejede udenlandske koncernforbundne selskaber, som ikke indgår i sambeskatningen. Frank Meyer Store selskaber, SKAT, Janne D. Christiansen Skattecenter Roskilde Michael Sølund Skattecenter Ballerup Stinne Guldborg Skattecenter Ballerup Claus Bilberg Jensen Deloitte

18 Masterafhandlinger 2007/08 Emneord Titel År Resúme Forfatter Arbejdsudleje og entreprise Udenlandsk arbejdskraft i byggebranchen (Sondringen mellem arbejdsudleje og entrepriseaftale) 07/08 Formålet med afhandlingen er at undersøge, om der er behov for en præcisering af, hvorledes man sondre korrekt mellem arbejdsudleje og entreprise. Afhandlingen indeholder en beskrivende gennemgang af arbejdsudlejereglerne og hvad der normalt kendetegner entreprisekontrakter (skatte-, moms- og civilretligt). Der foretages en fastlægges af hvilke kriterier, der kan anvendes ved sondringen og med hvilken vægt de indgår. Det diskuteres om de enkelte kriterier er relevante og tilstrækkelige til, at der kan foretages en korrekt sondring. På baggrund heraf opstilles en prioriteret rækkefølge af de kriterier, der kan anvendes ved sondringen. Karina Broch Skattecenter Horsens og Mette Øien Skattecenter Århus Bruttotrækordninger Ejendomsavancebeskatning Bruttotrækordninger Er fortolkningen gået for vidt? Eller kan den strækkes lidt endnu? Beskatning af ekspropriationserstatninger Endvidere foretages en vurdering af, om der er brug for mere effektive kontrolredskaber, så skattemyndighederne kan få indsigt i hvilke udenlandske byggevirksomheder, der udfører entrepriser i Danmark. 07/08 Der henvises til titlen. Annie Dam Sørensen Skattecenter Haderslev /08 Opgaven omhandler beskatning af ekspropriationserstatninger med særlig vægt på overdragelser på ekspropriationslignende vilkår på grundlag af planlovens 47. I opgaven beskrives og behandles Skatterådets rolle i bindende svar om beskatning af overdragelser på ekspropriationslignende vilkår. Herudover beskriver opgaven det civilretlige grundlag for gennemførelse af en ekspropriation. Karen Søgaard Jensen Skattecenter Struer og Torben Witt Skattecenter Middelfart

19 Erhvervsbegrebet Sondringen mellem lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende & honorarmodtager er den gennemskuelig? 07/08 Vi har med afhandlingen ønsket: at afklare sondringen mellem lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende og honorarmodtager at afklare hjemmelsgrundlaget for sondringen at foretage en opdateret analyse af udviklingen i praksis på området Afhandlingen tager sit udgangspunkt i en analyse af baggrunden og hjemlen for sondringen mellem lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende og honorarmodtager. Efter en kort introduktion til afsnittet, foretages en nærmere analyse af de væsentligste bidrag på det lovgivningsmæssige område. Gennem analysen forsøges at få belyst, hvorvidt der lovgivningsmæssigt kan findes bidrag til de forskellige sondringer. Analysen vil naturligvis i et stort omfang skulle tilbage i de enkelte bestemmelsers lovforarbejder/bemærkninger. Connie Nielsen Skattecenter Næstved og Anders Hillerup Skattecenter Næstved Når lovanalysen er færdiggjort foretages en gennemgang af praksis på området for sondringen mellem lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende og honorarmodtager. Analysen er bygget op på den måde, at afgørelserne på forhånd er inddelt efter, hvorvidt afgørelsen ender op med om man er lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtager. Gennemgangen vil herefter være en tidsmæssig kronologisk og kritisk gennemgang af afgørelserne, hvor vi vil holde disse op i mod Personskattecirkulæret (som faktisk er blevet den primære retskilde på området). Dette vil vi gøre med henblik på at vurdere om der er nogle af kriterierne i cirkulæret der har ændret karakter gennem årene, og om nogle af kriterierne har fået mere vægt ved afgørelserne, og/eller er der kriterier der ikke har nogen betydning mere? Fast driftssted Fast driftssted contra selskab 07/08 Afhandlingen behandler den civilretlige og skatteretlige forskel på faste driftssteder og selskaber. Endvidere behand- Birgitte Nielsen Skattecenter Høje-Taastrup

20 les OECD s tiltag i forbindelse med en ændret artikel 7 i modeloverenskomsten. Fast driftssted Definition af fast driftssted 07/08 Formålet med afhandlingen er at konkretiserer og definerer begrebet fast driftssted i relation til dansk ret, international lovgivning samt OECD s modeloverenskomst. Derudover redegør afhandlingen for og konkretisere de forskelle og nuancer der er på begrebet fast driftssted, i relation til OECD s modeloverenskomst og de af Danmark indgåede overenskomster og aftaler og Elisabeth Rasmussen Skattecenter Høje-Taastrup Christian Damgaard Skattecenter Horsens Fast driftssted Det faste driftssted En komparativ analyse af moms- og skatteretten ved international erhvervsvirksomhed Afhandlingen er ligeledes en redegørelse af retskildeværdien af kommentarerne til OECD s modeloverenskomst. 07/08 Afhandlingen indeholder en analyse af, om der er parallelitet mellem kriterierne for etablering af det faste driftssted i skatteretlig forstand og det faste forretningssted i momsretlig forstand. Der fokuseres på OECD s modeloverenskomst art. 5, stk. 1 og 2 samt momssystemdirektivets art. 43. Der tages udgangspunkt i regelsættet bag begreberne; reglernes formulering, kommentarerne til OECD s modeloverenskomst samt litteraturen. Derefter analyseres EF-Domme vedrørende det momsretlige faste forretningssted. De samme domme underkastes en skatteretlig analyse for at vurdere, om der ville være etableret fast driftssted skatteretligt. Den overordnede konklusion er, at der er tale om to selvstændige begreber, der har deres eget selvstændige indhold. Selvom der anvendes samme begreb "fast forretningssted", kan det ikke lægges til grund, at begreberne har samme indhold. De sammenfald, der måtte være i vurderingerne, må nok snarere tilskrives tilfældighed. Det kan således ikke Mette Juul KPMG

12/13 En gennemgang af selskabsskatteloven 31 D skattefrie koncerntilskud

12/13 En gennemgang af selskabsskatteloven 31 D skattefrie koncerntilskud Masterafhandlinger 2012/13 Titel År Resumé Forfatter Min afhandling må ikke registreres 12/13 Gennemgang og klarlægning af dels problemstillinger dels praksis på området. Indeholder desuden et skema, som

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 181 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 15. april 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Rettevejledning Skatteret I E 14

Rettevejledning Skatteret I E 14 1 Rettevejledning Skatteret I E 14 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Deltagelse i Marselisløbet Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt Frederik Frier skal beskattes af den økonomiske fordel, han opnår

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014

TimeTax NYHEDSBREV 49/2014 22.05.2014 03.06.2014 Skattekontoen - endnu en gang Side 1 Udvidet selvangivelse 2013 Side 2 Udenlandskae ejendomme og sommerhuse Side 2 Afgørelser skat Afgørelser moms Side 2 Side 6 Skattekontoen endnu en gang Da vi har erfaret,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B.

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. - 1 Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Rettevejledning omprøve F 2008

Rettevejledning omprøve F 2008 Rettevejledning omprøve F 2008 Spørgsmål 1.1 Studierejsen Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt de ansatte i 3 x A skal beskattes som følge af deltagelsen i studierejsen til San Francisco.

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere