Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter"

Transkript

1 Masterafhandlinger 2011/12 Titel År Resúme Forfatter CFC-beskatning Selskabsskattelovens 32 11/12 Afhandlingen giver en analyse af SEL 32, som den er udformet i dag, herunder en analyse af hvilke dele af bestemmelsen, der giver problemer ved den praktiske anvendelse af reglerne om CFCbeskatning. Hovedvægten er lagt på de første stykker i 32, som indeholder betingelserne for, hvornår der skal ske CFC-beskatning, samt hvorledes CFC-indkomsten skal opgøres. Anitta Lebeck, SKAT, Store selskaber SKATs sagsbehandling og retssikkerhed 11/12 Afhandlingen tager udgangspunkt i, hvordan retssikkerhedsloven og persondataloven påvirker SKATs sagsbehandling. Herefter vil udvalgte områder indenfor de to love vil blive gennemgået for at se på krydsfelterne over til anden relevant lovgivning samt praksis i forbindelse med behandling af skattesager. Følgende områder vil blive behandlet; selvinkriminering, mistankebegrebet, aktindsigt, partshøring samt indsamling af sagsoplysninger. Belinda Duus SKAT, Økonomisk Kriminalitet 2, Århus BENEFICIAL OWNER Begrebet og dets Retsvirkninger Inddragelse af registrering af erhvervsdrivende Personers begrænsede skattefradrag for tab på finansielle kontrak- 11/12 Afhandlingen omfatter en analyse af beneficial owner begrebet i forbindelse med danske selskabers udlodning/betaling af udbytte/renter til udenlandske holding selskaber - Med særlig fokus på retsvirkningen af begrebet, samt retstilstanden primo /12 Afhandlingen handler om de muligheder, der findes for at forhindre erhvervsdrivende i at påføre staten yderligere tab, når de først er kommet i restance og dermed kræver en effektiv og konsekvent inddrivelse. Der er fokus på tvangsafmeldelse / tvangsopløsning af erhvervsdrivende efter opkrævningslovens 4, stk. 3 og 11, stk. 1 og konkurs. Analysen og perspektivering berører både en historisk oversigt, den gældende lovgivning og forslag til fremtidige forbedringer af opkrævningsloven samt den praktiske anvendelse af den. 11/12 Analyse af, om værnsreglerne i KGL 32 stk. 2-4 stadig er i overensstemmelse med det oprindelige formål, eller om de er blevet overhalet indenom af Bo Kruse Lavrsen SKAT / Dimitra Vasilara SKAT København Frank Larsen Nykredit

2 ter regelændringer for de underliggende aktiver eller SKATs kundskab ved forsæt eller grov uagtsomhed 11/12 Afhandlingen undersøger, om der kan opstilles nogle retningslinjer for, hvor meget der skal til, før SKAT har fået kundskab i henhold til SFL 27 stk. 2 når den skattepligtige har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Der er foretaget en analyse af udvalgte afgørelser på området sammenholdt med bestemmelsen i SFL 27 stk. 2, dens ændrede ordlyd, forarbejderne til loven og faglitteraturen. Samspillet med SFL 32 stk. 2 vedrørende moms er ligeledes inddraget i analysen. Afhandlingen indeholder også en vurdering af, om bestemmelsen opfylder sit formål, eller om det er muligt at gøre bestemmelsen mere konkret og brugervenlig. Helle Andersen SKAT København Den skatteretlige værdiansættelse af aktier i forbindelse med succession efter Aktieavancebeskatningslovens 34 og 35. Skatte- og momsmæssig fradragsret for rådgiveromkostninger i forbindelse med køb og salg af virksomhed 11/12 Afhandlingen behandler de skatteretlige aspekter vedr. værdiansættelse af aktier i forhold til både ikke interesseforbundne parter, herunder i særlig grad ved medarbejderens køb af aktier ved anvendelse af ABL 35, samt interesseforbundne parter. Afhandlingen behandler retskildeværdien af de gældende værdiansættelsescirkulærer og disses indbyrdes stilling samt praksis vedr. værdiansættelse efter syn og skøn. Endelig behandler afhandlingen de særlige problemer, der knytter sig til værdiansættelse af passivpost ved anvendelse af reglerne om succession. 11/12 I masterafhandlingen undersøges og fastlægges den nugældende retstilstand på området for den skatte- og momsmæssige fradragsret for rådgiveromkostninger til advokater og revisorer i forbindelse med erhvervsvirksomheders køb og salg af virksomhed, herunder køb og salg af aktier og aktiver. Herudover undersøges, analyseres og vurderes de bagved- og underliggende forhold, hensyn og kriterier, der indgår i vurderingen af den skatte- og momsmæssige fradragsret for rådgiveromkostninger. Masterafhandlingen behandler bl.a. den skatteretlige sondring mellem drifts- og anlægsomkostninger, den skattemæssige betydning af indførelsen og ændringen af ligningslovens 8 J, den momsretlige behandling af momspligtige og momsfritagne rådgiverydelser og fradragsretten herfor, samt holdingselskabers skatte- og momsmæssige fradragsret for rådgiveromkostninger i forbindelse med køb og salg af virksomhed. Jørn Frølich Kielberg Advokater A/S Karina Kim Egholm Elgaard KPMG København Tilflytning og Tilknytning ind- 11/12 Afhandlingen handler om hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at en Karina Haagensen Nielsen

3 træden af den fulde skattepligt person bliver fuld skattepligtig til Danmark herunder: Hvornår har man bolig til rådighed? Hvornår har man taget ophold her i landet i henhold til kildeskattelovens 7? Ophold i henhold til kildeskattelovens 1 stk. 2 og skal dette begreb fortolkes i overensstemmelse med kildeskattelovens 7? SKAT Haderslev Når det herefter er konstateret, at den fulde skattepligt til Danmark er indtrådt, skal det vurderes, om personen har størst tilknytning til Danmark eller til et andet land i henhold til en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dette gøres ud fra dobbeltbeskatningsoverenskomsternes artikel 4, som bliver gennemgået i afhandlingen. Skatteretlige koncerndefinitioner Captive Insurance mhp. selskabsskatteloven 11A og Transfer Pricing Skattemæssige overvejelser ved rekonstruktion Teori og praksis 11/12 En analyse af koncerndefinitionerne i ligningslovens 2, selskabsskattelovens 31C og kursgevinstlovens 4. 11/12 I afhandlingen vil begrebet Captive Insurance, dvs. koncerninterne forsikringsenheder blive beskrevet, hvorefter den skattemæssige behandling vil blive gennemgået i forhold til Captive Insurance. Udgangspunktet vil være dansk skattelovgivning og specielt bestemmelsen i selskabsskatteloven 11A. Der vil ofte være grænseoverskridende transaktioner i koncerner med Captive Insurance, hvorfor CFC reglerne og Transfer Pricing reglerne vil blive gennemgået i relation til Captive Insurance. Afslutningsvis beskrives en praktisk tilgang til Captive Insurance, når disse er registreret i et skattelyland, og hvilke redskaber der i den forbindelse kan anvendes. 11/12 Afhandlingen gennemgår reglerne og praksis vedrørende underskudsbegrænsning ved såvel retlige og udenretlige rekonstruktioner af såvel personligt som selskabsejede virksomheder. I afhandlingen analyseres retspraksis vedrørende betingede aftaler, samlede og singulære akkorder, gældskonvertering, kautionstab og moratorier. Afhandlingens formål er igennem en grundig belysning af retsregler og praksis, at give rekonstruktionen aktører de bedste forudsætninger for at iagttage og om muligt optimere skatteaktivets værdi i forbindelse med en virksomheds rekonstruktion. Kirsten Pedersen SKAT Klaus Rosenfeldt Bro SKAT, TP Odense Lars Boje LMO

4 Begrundelsespligten i skønssager 11/12 Afhandlingen omhandler begrundelsesreglerne i forvaltningslovens med inddragelse af ugyldighedslæren. Derudover er der foretaget en undersøgelse af overholdelsen af begrundelsesreglerne i praksis. Legaliteten og brugen af rentefri og lavtforrentede lån i dansk skatteret. Afskrivningsret på golfbaneanlæg? SKATS reaktionsmuligheder i Transfer pricing sager Investeringsselskaber *Skatteoptimering i virksomhedsordningen Skatteopgaven - skattemyndighedernes kompetenceudøvelse Rekonstruktion af insolvente virksomheder 11/12 Afhandlingen omhandler udlån, hvor långiver har en tilknytning til låntager. Personer med interessefællesskaber, familieforhold og inden for den gaveafgiftsmæssige kreds jf. BAL 22. Er der tale om et reelt lån eller en gave? Hvis det viser sig over tid, at der aldrig har været tale om et lån. Skal der foretages rentefiksering? Afhandlingen omhandler ikke tilfælde omfattet af LL 2. 11/12 I afhandlingen foretages der en gennemgang af reglerne for de afskrivningsområder golfbaneanlæg kredser sig om både generelt og konkret for goldbaneanlæg. Reglerne for accessoriske afskrivninger, afskrivninger på dræningsanlæg og afskrivninger vedrørende bygninger og anlæg på lejet grund gennemgås, ligesom problemstillingen omkring hvorvidt der stadig er afskrivningsret efter statsskattelovens 6 litra a drøftes. 11/12 Afhandlingen undersøger SKATS reaktionsmuligheder, når den pligtige TPdokumentation ikke fremlægges på forlangende. Såvel civilretslige som strafferetlige reaktionsmuligheder inddrages, herunder eventuelle sammenstød af retsregler. 11/12 Analyse af ABL 19 og hvilke muligheder åbner sig, når virksomhedsordningen finder anvendelse. 11/12 Afhandlingen gennemgår skattemyndighedernes kompetence herunder de forfatningsretlige rammer og forholdet mellem skatteministeriet, SKAT o Landsskatteretten. Det vurderes hvilken retssikkerhed borgeren står tilbage med ved en given kompetenceudøvelse 11/12 Er der blevet bedre muligheder for a rekonstruere midlertidigt insokvente virksomheder indenfor det lovregulerede område med tilblivelsen af de nye regler om rekonstruktion? Lise Konge SKAT Loni Strange Jensen SKAT Sagscenter Person 4, Storebælts Erhvervspark 3, 4220 Korsør Lotte Wulff og Henrik Birkholm Skat København, Store selskaber og og Preben Brandt Petersen SKAT, Store selskaber, TP 2 Odense Simon Wognsen Martin Yousif SKAT Randi Køtter Møller & Madsen reg. Revisionsakties i

5 Masterafhandlinger 2010/11 Titel År Resúme Forfatter Naturprojekter - beskatning af tilskud og fradrag for udgifter til naturprojekter. 10/11 Afhandlingen er skrevet på baggrund af bindende svar i SKM SR, Tilskud til friluftsliv - fradrag efter nettoprincippet. Gennemgang af retsgrundlaget for selve tilskuddet. Gennemgang af skattemæssige regler for beskatning af tilskud og fradrag for de med tilskuddet betingede udgifter. Erhvervsmæssig virksomhed kontra ikke-erhvervsmæssig virksomhed med hovedvægt på skovbrug. Arbejdsmarkedsbidrag ved tilskud til lodsejers eget arbejde. Georg Larsen SKAT Nordjylland, Hjørring Skatteforbehold & Omgørelse Skatteforvaltningsloven 28 og 29 Analyse af udviklingen i praksis og retssikkerhed 10/11 Problemformulering Vi ønsker gennem en analyse af udviklingen i praksis og retssikkerhed, at afklare følgende spørgsmål: 1. Hvordan har det påvirket betingelserne for skatteforbehold og for at opnå tilladelse til omgørelse, efter der er blevet lovgivet herom? 2. I hvilket omfang er reglerne for skatteforbehold og omgørelse retssikkerhedsmæssigt betryggende? André Kowalczyk Reg. revisor Klaus Deichmann Alm. Brand Partnerselskabet. transparens med blinde vinkler? 10/11 Diskussion omkring partnerselskabets skattesubjektivitet herunder diskussion af praktiseret gældende ret for selskabsformen. Endvidere diskussion af, om partnerselskabet med vedtagelsen af den nye selskabslov igen kan blive et selvstændigt skattesubjekt. Peter Seeberg Dansk Revision Randers

6 Det skatteretlige partsbegreb i forvaltningsretlig belysning 10/11 Ved lov nr. 427 af 6. juni 2005 blev det forvaltningsretlige partsbegreb som udgangspunkt overført til skatteretten i forhold til partshøringen i SFL 19 og 20, samt i forhold til klageberettigelse efter SFL 36 og 40. Ændringen i skatteforvaltningsloven kan herved få betydning i forhold til hvilke skatteretlige parter der kan påberåbe sig partsrettigheder efter såvel forvaltningsloven, som efter skatteforvaltningslovens bestemmelser. Myndighederne på skatterettens område er desuden underlagt en særlig streng tavshedsforpligtelse i SFL 17, hvorfor det anses at være af væsentlig betydning af få fastlagt hvem der kan anses at være part i en skattesag, og herved omfattet af lovgivningens partsrettigheder. Uffe Bjerre SKAT Afhandlingen indeholder en analyse af regler og praksis vedrørende det skatteretlige partsbegreb. Grænserne for det skatteretlige partsbegreb undersøges, således som kredsen af hørings- (SFL 19 og 20) og klageberettigede (SFL 36 og 40) er fastsat i skatteforvaltningsloven. Med henblik på en nærmere skatteretlig forståelse af partsbegrebet i forhold til det forvaltningsretlige begreb væsentlig, direkte og individuel retlig interesse tager analysen afsæt i partsbeføjelserne: Partsaktindsigt, Partshøring, og Klageberettigelse. Afslutningsvist analyseres afgrænsningen af partsbegrebet i den administrative rekurs overfor søgsmålsinteressen i retsplejeloven. Finansielle kontrakter og Virksomhedsordningen 10/11 Er der hjemmel i virksomhedsskatteloven til at opstille et tilknytningskrav som betingelse for, at en finansiel kontrakt kan indgå i virksomhedsøkonomien? Lene Bundgaard Lorenzen Sydbank Henstand efter SFL 51 10/11 Afhandlingen tager udgangspunkt i, at LSR har offentliggjort to kendelser vedrørende henstand, som tilsyneladende er i modstrid med de tidligere offentliggjorte domme på området. Afhandlingen analyserer retskilderne vedrørende henstand og uddrager gældende ret heraf. Afhandlingen konkluderer, at LSRs seneste praksis ikke er i overensstemmelse med gældende ret. Birgitte Grøntved Bundgaard SKAT Fredensborg

7 Arbejdsudleje contra entreprise 10/11 Afhandlingen er en analyse af regler samt praksis på området for arbejdsudleje og entreprise Ewa Andersen SKAT Skyggegenbeskatning Generationsskift på vej ud af en finansiel krise Værnsregel mod mellemholdningselskaber 10/11 En analyse af genbeskatning af underskud i udenlandske datterselskaber ved særlige dispositioner efter 15, stk. 8 i lov nr. 426 af 6. juni 2005 jf. ligningslovens 33 E. I afhandlingen bliver det analyseret, hvornår de særlige dispositioner i praksis kan anses for at være opfyldt, således at skyggegenbeskatning finder sted, og er denne praksis er i overensstemmelse med gældende ret i relation til lovens ordlyd og hensigter. 10/11 Masterafhandlingen omhandler reglerne for overdragelse af hovedaktionærselskaber til nærtbeslægtede, hvilket derfor omfatter formueskattekursreglerne og overdragelse med og uden succession. Herudover rettes der fokus på hvilken betydning den finansielle krise har haft for værdiansættelse af virksomheden, samt hvilke konkrete optimeringsmuligheder, den finansielle krise har givet grobund for. 10/11 Overordnet set belyses: Hvad er konsekvenserne når selskaberne bliver omfattet af værnsreglen. Moderselskabets primære funktion, Aktieavancebeskatningslovens 4 S stk. 1 nr. 1: Hvor meget eller hvor lidt "anden virksomhed" skal der til for, at værnsreglen ikke finder anvendelse. Aktivitetskravet i Aktieavancebeskatningslovens 4 A stk. 3 nr. 2: Hvad menes der med at moderselskab et ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen Bettina Stricker SKAT Jens-Ole Larsen SKAT, Store Selskaber København Jesper Klysner Beierholm revisionspartnerselskab Kenneth Krog Hemmingsen Skattecenter København Store selskaber

8 Skattemæssige konsekvenser af driftstab og erstatningsansvar udenfor kontrakt Udslag af normal driftsrisiko, hvordan vurderes det i forhold til fradragsret? Ejer kravet i Aktieavancebeskatningslovens 4 A stk. 3 nr. 3: Hvilken betingelser skal der være opfyldt før værnsreglen træder i kraft efter betingelsen om ejer krav. Hvordan skal selskabsstrukturen opbygges for, at undgå at ramme ind i værnsreglen i forhold til ejer kravet. Hvilken konsekvenser kan en anden aktionærs dispositioner have for de andre aktionærer. Krav om optaget til handel efter Aktieavancebeskatningslovens 4 A stk. 3 nr.: Hvad menes der med optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. 10/11 Baggrunden for at jeg har valgt at skrive om skattemæssig behandling af erstatningsansvar udenfor kontrakt og driftstab, er de senere års udvikling i nogle bankers salg af pantebreve hidrørende fra ejendomsspekulanter, hvor værdiansættelsen givetvis vil medføre erstatningsansvar for bankerne overfor pantebrevskøberne. Videre har en del sager vist, at nogle bankers måde at foretage långivning og kreditvurdering på er temmelig lemfældig, om alt udlån i disse banker kan siges at være udslag af normal driftsrisiko og derfor fradragsberettigede driftstab er juridisk uvist på nuværende tidspunkt. Kirsten Grønlund Pedersen SKAT Syddanmark, Odense Det første forhold vil uden tvivl i de kommende år medføre nye sager, hvor det yderligere vil blive afklaret, hvor bredt begrebet økonomisk rådgivning ydet som udslag af normal driftsrisiko for rådgivere skattemæssigt strækker sig. Over de senere år er rådgivere og virksomheder i flere tilfælde blevet nægtet fradrag for betalte erstatninger/konstaterede driftstab som følge af udførte eller udeladte handlinger/kontroller. Fælles for disse afsagte afgørelser og domme er, at tabene ikke anses for at være opstået som udslag af normal driftsrisiko. Så hvor går denne grænse? Afhandlingen tager udgangspunkt i civilretten og om der erstatningsretligt

9 kan defineres ensartede sags typer der efterfølgende kan følges over i Skatteretten. Derefter gennemgås hjemlerne som der kan gives fradrag efter i skatteretten. Samspillet i Statsskattelovens 4 6, Statsskattelovens 6 og Kursgevinstlovens 3, 17, 14 og 25. Udvalgte afgørelser gennemgås og afslutningsvist forsøges spørgsmålet om udslag af normal dirftsrisiko besvaret. Selskabsskattelovens 2 A check the box Renteskattens Anatomi Grænseoverskridende indtægter og udgifter international dobbeltbeskatning og lempelsesmuligheder 10/11 Fortolkning og analyse af selskabsskattelovens 2 A. Lene Holst Nielsen SKAT /11 I afhandlingen analyseres retstilstanden vedrørende udenlandske selskabers begrænsede skattepligt af renter og visse kursgevinster fra koncernforbundne her i landet hjemmehørende selskaber mm. jf. SEL 2, stk. 1, litra d og h. Indeholdelsespligten jf. KSL 65 D, formelle og administrative spørgsmål behandles. Det undersøges, om der er situationer, der synes at falde ind under lovens formål uden at blive opfanget af reglerne. Modsat undersøges, om situationer omfattes på trods af, at dette synes formålsstridigt. Indarbejdelsen af kursgevinstskat jf. SEL 2, stk. 1, litra h gennemgås. Herudover behandles regelsættets internationale vinkel, og der knyttes kommentarer til Landsskatterettens afgørelser i SKM LSR og SKM LSR. 10/11 Afhandlingen belyser den nuværende retsstilling ved dobbeltbeskatning og muligheden for lempelse i en dansk indkomstopgørelse gennemgås med eksempler på beregning og den praktiske håndtering af søgning om lempelse. Afhandlingen belyser herefter de senere års ændringer i den danske skattelovgivning (tvungen dansk sambeskatning og territorialprincippet). Endelig drøfter afhandlingen grundlæggende problemstillinger, herunder brutto/nettoprincippet samt giver forslag til justeringer i den praktiske anvendelse af reglerne. Marianne Gebauer Thorup SKAT, St S TP Høje Taastrup Karen Molin Holste AP Moller-Maersk

10 Immaterielle aktiver og værdiansættelse set fra et dansk og amerikansk synspunkt Beviser og sagsoplysning i Transfer pricing- sager Selskabers solvente opløsning 10/11 Med udgangspunkt i SKATs nye værdiansættelsesvejledning og værdiansættelse af enkeltoverdragelser af immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter foretages en komparativ analyse af dansk og amerikansk lovgivning med hensyn til værdiansættelse, herunder principper og retspraksis, samt periodiske priskorrektioner 10/11 Afhandlingen dækker de mange bevismæssige krav og krav om sagsoplysninger, der stilles til henholdsvis skattemyndigheden og skatteyder i Transfer pricing-sager, herunder de problemer der er med at opfylde disse krav. Det vil sige, at afhandlingen kommer ind på bevisbyrden for henholdsvis faktum (sagsoplysning) og retsfaktum, men også hvornår de bevismæssige krav for henholdsvis skattemyndighed og skatteyder er lempet eller skærpet. 10/11 En beskrivelse af praksis ved opløsning af solvente selskaber jf. selskabslovens 216 og 217. Hvilke forskelle er der mellem en skattekvittance og en betalingskvittering. Den bindende virkning af skattekvittancer og betalingskvitteringer. Kan en skattekvittance afgives som et bindende svar? Pia Winkel Danisco A/S Henrik Juhl TP Århus 2, Store selskaber Henrik. Lone Bitz Witt SKAT Middelfart

11 Masterafhandlinger 2009/10 Titel År Resúme Forfatter Virksomhedsordningen ctr. selskabsbeskatning Rentekildebeskatning og gennemstrømningsselskaber indenfor EU Rentefradragsreglerne for selskaber/koncerner med tonnagebeskattet indkomst - herunder effekten af selskabsskattelovens 11 B 09/10 En komparativ analyse om forskellen mellem beskatning efter virksomhedsordningen og selskabsbeskatning. Afhandlingen behandler forskellen i en lille virksomhed med en eller to ejere og tager udgangspunkt i at forskellen mellem de to virksomhedsbeskatningsformer de sidste år er blevet mindre og mindre. Der er i afhandlingen også medtaget enkelte etiske forskelle, da sådanne også kan være afgørende for den enkeltes valg. 09/10 Vurdering af det retlige hjemmelsgrundlag for tilbageholdelse af dansk kildeskat af renter betalt af danske selskaber til udenlandske koncernforbundne selskaber hjemmehørende indenfor EU og som er ejet af kapitalfonde beliggende i skattely-lande. En skatteretlig diskussion omkring placering af det retmæssige ejerskab til renterne fører til en konklusion om, at danske værnsregler på området er nødvendige for dansk beskatning, og at disse regler vil kunne hindre kapital i at flyde ud af Danmark og EU, skattefrit. Der kigges på værnsregler på området indført i Tyskland og Spanien samt antimisbrugsregler indsat i den engelsk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst 09/10 De tidligere og nuværende regler for behandling af nettofinansudgifter efter tonnageskattelovens 12, stk. 1 beskrives og behandles indgående med henblik på at konstatere om formålet med tonnageskattelovens 12, stk. 1 er opretholdt i forbindelse med ændringen af bestemmelsens ordlyd ved indførsel af rentebegrænsningsreglerne, jf. SEL 11 B med virkning fra og med den EU Kommissionens godkendelse af den danske tonnageskatteordning samt den tilsvarende godkendelse af ændringen af TSL 12, stk. 1 inddrages tillige ved undersøgelsen. Med den nuværende henvisning i TSL 12, stk. 1 til SEL 11 B undersøges effekten af SEL 11 B herefter for de tonnagebeskattede selskaber. Endvidere behandles spørgsmålet om SEL 11 C tillige er gældende for de tonnagebeskattede selskaber. Lis Lindegaard Piaster revisorerne, Birkerød Dorota Maria Bach Christensen SKAT, Store selskaber Benn Michael Nielsen SKAT, Store selskaber

12 Privat anvendelse af virksomhedens aktiver i moms og skatteretlig belysning. Herunder en analyse af reglerne for ferie/hotelejerlejligheder Indtræden og udtræden at tonnageskatteordningen Gældseftergivelse i koncern- og hovedaktionærforhold 09/10 Det fremgår af momssystemdirektivet, at der kan ske refusion af hele momsen ved købet, når blot aktivet anskaffes med den hensigt til en vis grad at anvende aktivet til økonomisk virksomhed. Direktivet giver ikke hjemmel til, at revurdere det oprindelige fradrag. Det betyder ikke, at direktivet giver adgang til fradrag for moms af private udgifter, da direktivet på anden måde foreskriver regulering af privat anvendelse. Spørgsmålet er, om den danske momslov følger direktivet, herunder om den giver adgang til en effektiv regulering af den private anvendelse. Skattesystemet udelukker i stort omfang (den del af) aktiver, der anvendes privat, medmindre virksomheden drives i selskabsform. Det giver i væsentlig grad adgang til en revurdering af det oprindelige fradrag. Spørgsmålet er, om disse forholdsregler sikrer, at der ikke kan ske skattemæssigt fradrag for privat anvendelse. Der sættes desuden fokus på, om resultatet af moms og skattereglerne på området for privat brug af virksomhedens aktiver kan falde forskelligt ud. Til en analyse heraf er konklusionerne anvendt til en bedømmelse af ferieejerlejligheder. Det viser, at udfaldet af anskaffelse og drift af sådanne lejligheder kan resultere i momspligt, mens der kan blive tale om skattefrihed ved salg + sommerhusregler ved udlejning, hvis det kan dokumenteres, at hensigten ved anskaffelse og brug har været at anvende lejligheden som et sommerhus. Analysen viser desuden, at det kan være usikkert, om Danmark momsmæssigt kan fastholde sommerhusreglerne, hvis spørgsmålet forelægges EUdomstolen. 09/10 Reglerne om ind og udtrædende at tonnageskatteordningen, og den skattemæssige behandling af indkomsten. 09/10 Analyse af de forskellige skatteregler i forbindelse med gældseftergivelse mellem interesseforbundne parter, herunder samspillet reglerne imellem. Afhandlingen indeholder en gennemgang af skattereglerne af såvel kreditor som debitor. Hvordan skal det at et aktiv er tilknyttet den tonnagebeskattede virksomhed forstås? Jette Rossen Jakobsen SKAT Thorkil Ejstrud Store selskaber, SKAT, Højbjerg. Århus Lars Bo Nielsen SKAT Mogens Rasander SKAT

13 Valg- og reparationsmuligheder i virksomhedsordningen Skattereformens konsekvenser for selskab og investor Komparativ analyse af det skatteretlige ejerskab til immaterielle aktiver i dansk og amerikansk skatteret. Begrænset skattepligt for udenlandske selskaber undersøgelse af den centrale begrebsdannelse 09/10 Analyse af den skattepligtiges forskellige valgmuligheder i forbindelse med selvangivelsesarbejdet og efterfølgende reparationsmuligheder i form af 1) genoptagelse efter SFL 26-27, 2) til- og fravalg af virksomhedsordning efter VSL 2 stk. 2, 3) ændring af hensættelse til senere hævning efter VSL 10 stk.1, 4) selvangivelsesomvalg efter SFL 30, 5) civilretlig annullering eller fejlrettelse og 6) omgørelse efter SFL 29 09/10 Skal investor likvidere sit selskab som følge af den skærpede beskatning på værdipapirer. Herudover gennemgår afhandlingen også problemstillingerne omkring omvendte juletræer og statusskifte af aktier. Vil investor stifte nye selskabskonstruktioner som på baggrund af nye regler af skattereformen 09/10 Formålet med afhandlingen er at foretage en komparativ analyse af det skatteretlige ejerskab til immaterielle aktiver i henholdsvis Danmark og USA samt betydningen af dette for allokeringen af det økonomiske afkast af de immaterielle aktiver. Via den komparative analyse er det hensigten at afdække de transfer pricingproblemstillinger, som eventuelle forskelle i det skatteretlige ejerbegreb i de to lande giver anledning til. 09/10 Afhandlingen diskuterer begrebsdannelsen i SEL 2, stk. 1, litra a, 1. pkt.; det centrale begreb for fast driftssted Der tages afstand fra gældende administration af området. Den mest almindeligt forekommende antagelse om regeludfyldelsen hos administrationen og i gældende teorier derom vurderes som uhjemlet og i øvrigt gennemført i praksis som metodemæssigt inkonsekvent. Synspunktet er herefter, at administrationen alene bør anvende SEL som retskilde, hvorefter dobbeltbeskatningsaftaler og OECD s modeloverenskomst alene kan anvendes til løsning af eventuel dobbeltbeskatningssituation. Afhandlingen er skrevet efter undersøgelse af historiske kilder om Grundlovens 43, statsskatteloven, selskabsskatteloven, Traktatkonventionen og OECD s modeloverenskomst. Afhandlingens vægt er ligeligt fordelt på undersøgelse af ældre og nyere tilfælde om iagttagelse af delegationsforbuddet, senest ved SKM Ø, samt om fast driftssted, senest ved SKM SR. Frans Eskil Nørgaard SKAT, Horsens (arbejde), (privat) Kim Høgsberg Nordea Private Banking Niels Jensen SKAT,Store Selskaber TP København Ejvind Johansen SKAT, Store Selskaber ejvind.

14 Har selskaber altid fradrag for den skattepligtige indkomst. Skævdeling af deklareret og maskeret udbytte Betalingskorrektion og omgørelse Kildebeskatning af tjenesteydelser En udvidelse af fast driftsstedsbegrebet Selskabers etableringsomkostninger i lyset af den seneste skattereform 09/10 I afhandlingen gennemgås de tilfælde, hvor selskaber ikke kan fratrække lønudgifter i den skattepligtige indkomst. Afhandlingen er opdelt i afsnit med relations til selskabets stiftelse, selskabets løbende drift, selskabets aktiver, aktionærernes kapitalinteresser og endelig salg af selskabets egne aktiver 09/10 Afhandlingen omfatter en analyse af hvordan skævdeling af udbytte behandles skattemæssigt, herunder om der er forskel på deklareret og maskeret udbytte. Afhandlingen afdækker hvorvidt skævdeling kan godkendes med skatteretlig virkning. 09/10 Afhandlingen beskriver, i hvilke situationer en skatteyder har krav på betalingskorrektion efter ligningslovenes 2, stk. 5, og/eller mulighed for omgørelse efter skatteforvaltninglovens 29, samt den problemstilling, at flere skatteydere i samme situation ikke altid kan anvende de samme regler. 09/10 I kommentarerne til OECD s modeloverenskomst fra 2008 er det opstillet et forslag til udvidelse af definitionen af fast driftssted således, at levering af tjenesteydelser under visse forudsætninger skal konstituere fast driftssted for det leverende foretagende, uagtet de sædvanlige betingelser herfor ikke er opfyldt. Afhandlingen gennemgår den foreslåede bestemmelse, herunder hvilke betingelser OECD opstiller for denne og baggrunden herfor. Afhandlingen sammenligner også med den tilsvarende kildebeskatning af tjenesteydelser, som man kan finde i konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomster samt ikke mindst med den allerede eksisterende tilsvarende bestemmelse i FN s modeloverenskomst. Afhandlingen analyserer og kommenterer endeligt de mulige bevæggrunde for OECD s forslag og forholdet til det internationale pres for udvidet adgang til kildebeskatning af tjenesteydelser. 09/10 Afhandlingen analyserer afgrænsningen af driftsomkostninger over for anlægsudgifter i lyset af skattereformen. Skattereformen, som har virkning fra og med indkomståret 2010, ophæver ligningslovens 8 I og 8 J. Konsekvensen heraf er, at statsskatteloven 6a får en mere fremtrædende plads i reguleringen af etableringsomkostningsområdet. Afhandlingen udvikler en ny indgangsvinkel til identifikation af fradragsberettigede driftsomkostninger over for ikke-fradragsberettigede Ole Nielsen SKAT Søren Wiborg Jensen SKAT Syddanmark, Haderslev, Dorthe Runebo SKAT Jesper Anker Hansen Deloitte Troels Mondrup Andersen SKAT Midtjylland

15 etableringsomkostninger. Den nye indgangsvinkel fokuserer på en (kort) analyse af en given dispositions økonomiske konsekvenser (ud fra tre relativt enkle kriterier). Afhandlingen konkluderer, at der er en høj grad af ensartethed og logik i Højesterets afgørelser om afgrænsningen af driftsomkostninger overfor anlægsudgifter og etableringsomkostninger, hvilket i øvrigt også er et kendetegn for Landsrettens og Landsskatterettens afgørelser. Afhandlingen konkluderer i øvrigt, at skattereformen har medvirket til en høj grad af systematik og gennemsigtighed i den skattemæssige behandling af etableringsomkostninger. Brugte andele i kommanditselskab 09/10 Er der eventuelt forskelle i behandlingen af andel i kommanditselskab, når andelen er anskaffet som ny eller brugt, Ved opgørelse af anskaffelsessummen I den løbende drift Når avancen opgøres i sidste ende? Ulla Randi Jensen Skattecenter Erhverv, Anpartsvirksomhed

16 Masterafhandlinger 2008/09 Titel År Resúme Forfatter Skattefri spaltning af selskaber uden tilladelse 08/09 Problemstillingerne vedrørende spaltningsdato, delopgørelse og værdiansættelse. Andelsbeskattede andelsselskabers overgang til almindelig selskabsbeskatning Dansk fraflytterbeskatning af aktier 08/09 Afhandlingen er koncentreret om problemstillinger omkring opgørelse af overgangsformuerne og indgangsværdierne ved overgang efter Sel 5 B samt FUSL 12 og 14e. Endvidere er problemstillinger vedr. beskatning af overgangsformuen behandlet. 08/09 Afhandlingen behandler de nye regler i aktieavancebeskatningsloven omkring beskatning af aktier m.v. i forbindelse med fraflytning eller ændring af skattemæssige hjemsted. Reglerne blev vedtaget i september 2008 med tilvirkende kraft fra datoen for fremsættelse af lovforslaget, og skal afskærer især hovedaktionærer fra at flytte til udlandet og derefter tømme sit selskab ved udlodning af udbytte. Bethina Hansen SKAT Marian Bech Pedersen SKAT SKAT Midtjylland, Randers Jan Gerdes SKAT Kvalifikation af beboelsesejendomme og ejerboliger i ejendomsavancebeskatningsloven Afhandlingen behandler endvidere både de nye og gamle regler set i forhold til indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster og EUretten. 08/09 Formålet med afhandlingen er, at analysere sammenhængen mellem bestemmelserne i EBL og den praksis, der har udviklet sig med hensyn til ejendommens anvendelse og vurderingsmæssige status. Analysen vil fokusere på, hvilke faktorer, der har betydning for, om ejendommen kan blive omfattet af fritagelsesbestemmelserne i EBL 8 og 9, samt hvornår disse faktorer skal være opfyldt. I den forbindelse vil bl.a. følgende spørgsmål være relevante: - Vægter ejendommens vurderingsmæssige status eller ejendommens faktiske anvendelse højest? - Har det betydning, at ejendommen har været anvendt til forskellige formål i løbet af ejertiden, og i givet fald hvilken? - Hvad er betingelserne for at en ejendom kan omfattes af fritagelsesbestemmelserne, når der sker udstykning? Er der lovhjemmel til beskatning af avancer på ejendomme, der i Jette Andersen SKAT Midt og Vestsjælland Finn Winther SKAT Midt og Vestsjælland

17 Afskrivninger på accessoriske bygninger, lokaler og anlæg, jf. afskrivningslovens 14, stk. 3 Økonomisk kriminalitet, herunder kontrolbeføjelser og kontrolredskaber Gulpladebiler beskatning og momsfradragsbegrænsning Er kapitalfondsindgrebet i strid med EU-retten ejerperioden har været anvendt til bopæl, men som på afståelsestidspunktet anvendes til andet formål end beboelse. 08/09 Formålet med afhandlingen er, at foretage en analyse af reglerne for afskrivninger på accessoriske bygninger og lokaler, som ikke er selvstændigt afskrivningsberettigede, jf. afskrivningslovens 14, stk. 2, nr. 1 3, samt øvrige accessoriske anlæg, som er afskrivningsberettigede efter afskrivningslovens 14, stk /09 Undersøgelse af om SKAT har de kontrolbeføjelser og kontrolredskaber som er nødvendige i kampen mod økonomisk kriminalitet, herunder om der er muligheder nok i bestemmelserne. Men også en undersøgelse af om SKAT har de nødvendige værktøjer til rådighed for at få stoppet modspillerne. Endvidere lidt om politisamarbejde. 08/09 Tværfaglig afhandling om beskatning af almindelige gulpladebiler og specialindrettede køretøjer samt momsfradragsbegrænsningen heraf. Der foretages en nærmere analyse af: -hvornår et køretøj anses for at være et specialindrettet køretøj -hvilken anvendelse der medfører beskatning af den faktiske anvendelse af et specialindrettet køretøj -hvornår bevisbyrden er løftet for, at der ikke skal ske rådighedsbeskatning -hvornår der skal ske momsfradragsbegrænsning Der foretages efterfølgende en sammenholdelse af konklusionerne i de 4 problemspørgsmål. 08/09 Afhandlingens formål er at konkludere hvorvidt selskabsskattelovens 11 B, stk. 6, er i strid med EU-retten. Dvs. om det er i strid med EU-retten, at er kun kan medregnes 20 pct. af anskaffelsessummen for direkte ejede udenlandske koncernforbundne selskaber, som ikke indgår i sambeskatningen. Frank Meyer Store selskaber, SKAT, Janne D. Christiansen Skattecenter Roskilde Michael Sølund Skattecenter Ballerup Stinne Guldborg Skattecenter Ballerup Claus Bilberg Jensen Deloitte

18 Masterafhandlinger 2007/08 Emneord Titel År Resúme Forfatter Arbejdsudleje og entreprise Udenlandsk arbejdskraft i byggebranchen (Sondringen mellem arbejdsudleje og entrepriseaftale) 07/08 Formålet med afhandlingen er at undersøge, om der er behov for en præcisering af, hvorledes man sondre korrekt mellem arbejdsudleje og entreprise. Afhandlingen indeholder en beskrivende gennemgang af arbejdsudlejereglerne og hvad der normalt kendetegner entreprisekontrakter (skatte-, moms- og civilretligt). Der foretages en fastlægges af hvilke kriterier, der kan anvendes ved sondringen og med hvilken vægt de indgår. Det diskuteres om de enkelte kriterier er relevante og tilstrækkelige til, at der kan foretages en korrekt sondring. På baggrund heraf opstilles en prioriteret rækkefølge af de kriterier, der kan anvendes ved sondringen. Karina Broch Skattecenter Horsens og Mette Øien Skattecenter Århus Bruttotrækordninger Ejendomsavancebeskatning Bruttotrækordninger Er fortolkningen gået for vidt? Eller kan den strækkes lidt endnu? Beskatning af ekspropriationserstatninger Endvidere foretages en vurdering af, om der er brug for mere effektive kontrolredskaber, så skattemyndighederne kan få indsigt i hvilke udenlandske byggevirksomheder, der udfører entrepriser i Danmark. 07/08 Der henvises til titlen. Annie Dam Sørensen Skattecenter Haderslev /08 Opgaven omhandler beskatning af ekspropriationserstatninger med særlig vægt på overdragelser på ekspropriationslignende vilkår på grundlag af planlovens 47. I opgaven beskrives og behandles Skatterådets rolle i bindende svar om beskatning af overdragelser på ekspropriationslignende vilkår. Herudover beskriver opgaven det civilretlige grundlag for gennemførelse af en ekspropriation. Karen Søgaard Jensen Skattecenter Struer og Torben Witt Skattecenter Middelfart

19 Erhvervsbegrebet Sondringen mellem lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende & honorarmodtager er den gennemskuelig? 07/08 Vi har med afhandlingen ønsket: at afklare sondringen mellem lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende og honorarmodtager at afklare hjemmelsgrundlaget for sondringen at foretage en opdateret analyse af udviklingen i praksis på området Afhandlingen tager sit udgangspunkt i en analyse af baggrunden og hjemlen for sondringen mellem lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende og honorarmodtager. Efter en kort introduktion til afsnittet, foretages en nærmere analyse af de væsentligste bidrag på det lovgivningsmæssige område. Gennem analysen forsøges at få belyst, hvorvidt der lovgivningsmæssigt kan findes bidrag til de forskellige sondringer. Analysen vil naturligvis i et stort omfang skulle tilbage i de enkelte bestemmelsers lovforarbejder/bemærkninger. Connie Nielsen Skattecenter Næstved og Anders Hillerup Skattecenter Næstved Når lovanalysen er færdiggjort foretages en gennemgang af praksis på området for sondringen mellem lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende og honorarmodtager. Analysen er bygget op på den måde, at afgørelserne på forhånd er inddelt efter, hvorvidt afgørelsen ender op med om man er lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtager. Gennemgangen vil herefter være en tidsmæssig kronologisk og kritisk gennemgang af afgørelserne, hvor vi vil holde disse op i mod Personskattecirkulæret (som faktisk er blevet den primære retskilde på området). Dette vil vi gøre med henblik på at vurdere om der er nogle af kriterierne i cirkulæret der har ændret karakter gennem årene, og om nogle af kriterierne har fået mere vægt ved afgørelserne, og/eller er der kriterier der ikke har nogen betydning mere? Fast driftssted Fast driftssted contra selskab 07/08 Afhandlingen behandler den civilretlige og skatteretlige forskel på faste driftssteder og selskaber. Endvidere behand- Birgitte Nielsen Skattecenter Høje-Taastrup

20 les OECD s tiltag i forbindelse med en ændret artikel 7 i modeloverenskomsten. Fast driftssted Definition af fast driftssted 07/08 Formålet med afhandlingen er at konkretiserer og definerer begrebet fast driftssted i relation til dansk ret, international lovgivning samt OECD s modeloverenskomst. Derudover redegør afhandlingen for og konkretisere de forskelle og nuancer der er på begrebet fast driftssted, i relation til OECD s modeloverenskomst og de af Danmark indgåede overenskomster og aftaler og Elisabeth Rasmussen Skattecenter Høje-Taastrup Christian Damgaard Skattecenter Horsens Fast driftssted Det faste driftssted En komparativ analyse af moms- og skatteretten ved international erhvervsvirksomhed Afhandlingen er ligeledes en redegørelse af retskildeværdien af kommentarerne til OECD s modeloverenskomst. 07/08 Afhandlingen indeholder en analyse af, om der er parallelitet mellem kriterierne for etablering af det faste driftssted i skatteretlig forstand og det faste forretningssted i momsretlig forstand. Der fokuseres på OECD s modeloverenskomst art. 5, stk. 1 og 2 samt momssystemdirektivets art. 43. Der tages udgangspunkt i regelsættet bag begreberne; reglernes formulering, kommentarerne til OECD s modeloverenskomst samt litteraturen. Derefter analyseres EF-Domme vedrørende det momsretlige faste forretningssted. De samme domme underkastes en skatteretlig analyse for at vurdere, om der ville være etableret fast driftssted skatteretligt. Den overordnede konklusion er, at der er tale om to selvstændige begreber, der har deres eget selvstændige indhold. Selvom der anvendes samme begreb "fast forretningssted", kan det ikke lægges til grund, at begreberne har samme indhold. De sammenfald, der måtte være i vurderingerne, må nok snarere tilskrives tilfældighed. Det kan således ikke Mette Juul KPMG

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove Skatteministeriet Udkast December 2005 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen) 1 I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven),

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattenyheder fra Danmark

Skattenyheder fra Danmark Skattenyheder fra Danmark Dansk-svensk skattenetværk Seminar den 18. 19. august 2010 Peter Koerver Schmidt, Cand.merc.(jur.) Ph.d.-stipendiat, CBS Tax manager, Deloitte Overblik Folketingsåret 2009/2010

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Artikler 91 31 Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Af Jakob Bundgaard, partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, (www.corit.dk)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Deloitte. 10. maj 2010

Deloitte. 10. maj 2010 Deloitte 10. maj 2010 Agenda 1. Begrænset skattepligt af renter Jens Wittendorff 2. Tynd kapitalisering: sikkerhedsstillelse og konsolidering Jens Wittendorff 3. Fast driftssted efter agentreglen: Zimmer-dom

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch International arbejdsudleje Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch Lovregler m.v. Lov nr. 921 af 18/9 2012 Afgørelser, herunder bindende svar Styresignal SKM2013.714 og

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport

Dansk juridisk nationalrapport Seminarer Oslo 2000 juridisk nasjonalrapport - dansk Dansk juridisk nationalrapport af professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen, Handelshøjskolen i København 1. Grundlæggende regler om beskatning af erhvervsindkomst

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere