Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat"

Transkript

1 Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er beliggende Sønderbrogade 74, 8700 Horsens. Institutionens formål 2 Institutionen er selvejende og tilknyttet KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Institutionen er oprettet i henhold til lov om dag, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) og har til formål med udgangspunkt i det kristne menneskesyn og på folkekirkens grund, at drive institution til gavn for børn og unge i Horsens Kommune. Formue og administration 3 Formue og øvrige værdier skal i videst muligt omfang være noteret i institutionens navn. Formuen kan øges ved midler, som institutionen modtager i arv eller gave, eller som, bestyrelsen beslutter, skal henlægges. Institutionens midler skal sikres på betryggende vis, herunder bankkonti, obligationer, inventar, driftsmidler eller fast ejendom. Institutionens ledelse 4 Institutionen er en selvejende institution, hvis højeste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og drift af institutionen og ansætter centerlederen. Side 1 af 1

2 5 Centerlederen forestår den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen under ansvar over for den selvejende institutions bestyrelse. 6 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges således: 4 medlemmer udpeget af KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. 5 medlemmer valgt af og blandt forældre med barn i institutionen Desuden deltager i bestyrelsens møder, uden stemmeret: 7 Centerleder og Souschef 1 personalerepræsentant. 1 repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune. De af KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 4 årig periode. Dog således, at første gang der er valg, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning alene for en 2 årig periode, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 8 Forældrerepræsentanter vælges på et forældremøde for 2 år ad gangen. Dog således, at første gang der er valg, vælges 1 fra hver af de to afdelinger efter lodtrækning alene for 1 år, og de øvrige 3 for den fulde valgperiode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Der vælges 1 2 suppleanter i hver afdeling, gældende for samme periode som ovennævnte. 9 Forældrevalgte medlemmer kan kun sidde i bestyrelsen, så længe de har børn indskrevet i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet, træder suppleanten ind i bestyrelsen. 10 Det fastansatte personale i institutionen vælger blandt sig en personalerepræsentant, som deltager i bestyrelsens møder, for en 2 årig periode. Genvalg kan finde sted. 11 Personalerepræsentanten deltager ikke i behandling af sager, der vedrører personaleforhold, men sikres mulighed for udtalelse i forbindelse med lederansættelse. Side 2 af 1

3 Bestyrelsen og den daglige ledelse 12 Bestyrelsens formand vælges blandt de af KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark udpegede medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesmedlemmer, som tegner institution overfor tredjemand, skal sikre sig, at sagen har været behandlet af bestyrelsen inden tegning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 13 Bestyrelsen har ansvaret for, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift. 14 Centerlederen ansættes og afskediges af bestyrelsen under forbehold af tilslutning af 7 ud af 9 stemmeberettigede medlemmer og under forbehold af godkendelse i Hovedbestyrelsen for KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. 15 KFUM s Sociale Arbejde i Danmark deltager i ansættelses og afskedigelsesproceduren vedrørende centerleder samt evt. souschef/stedfortræder/afdelingsleder. 16 Centerlederen har det pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar for institutionens daglige drift, under ansvar overfor bestyrelsen. 17 I ansættelsessager er bestyrelsen og centerlederen forpligtet til at lægge vægt på, at der såvel i arbejdet som adfærden i øvrigt udvises behørig hensynstagen til institutionens værdigrundlag. Åbningstider 18 Bestyrelsen fastsætter åbningstiden for institutionen i overensstemmelse med Horsens Kommune retningslinjer for tilsvarende institutioner. Side 3 af 1

4 Kapital & tegningsret 19 Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilede gældsforpligtelser. 20 Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, med mindre der er tale om daglige dispositioner, som er delegeret til centerlederen. Regnskab og revision 21 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Der udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter, og der udarbejdes en revisionsberetning. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der er udpeget af KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark, og skal ligge klar før det ordinære bestyrelsesmøde i februar måned. Revisor skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet og føre en revisionsprotokol, der redegør for eventuelle bogførings og regnskabsmæssige mangler. Revisionsprotokollen skal være til rådighed for bestyrelsen og forelægges med tilføjelser. Optagelse og udmeldelse 22 Optagelse i institutionen sker i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under respekt af hensyntagen til at søskende skal have fortrinsret, dog kan der tages hensyn til børnegruppens sammensætning på f.eks. alder og køn. Opsigelse eller udmeldelse af institutionen kan tidligst ske med 2 måneders varsel til den 1. i en måned. Bestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 10 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse kan finde sted. Side 4 af 1

5 Forældrebetaling 23 Forældrebetalingen fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med Horsens Kommunes retningslinjer for tilsvarende institutioner. Vedtægtsændringer 24 Ændring af vedtægten kræver 2/3 flertal på et ordinært bestyrelsesmøde og efterfølgende godkendelse af Horsens Kommune og KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Hvis 2/3 af bestyrelsen ikke er mødt frem kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal på et bestyrelsesmøde, der er indkaldt via anbefalet brev med 14 dages varsel. Ophør 25 Beslutning om institutionens ophør træffes efter samme regler som for vedtægtsændringer i 24. Efter ophævelse af institutionen påhviler det bestyrelsen at fungere indtil aktiver og passiver er opgjort. Institutionens midler anvendes til et med institutionen nært beslægtet formål, efter godkendelse af KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark og Horsens Kommune. Side 5 af 1

6 Således vedtaget i forbindelse med institutionens stiftelse. Dato: 26. April 2012 Bestyrelsens underskrifter: Bo Pedersen Carit Laursen Gitte Thiessen Lars Nielsen Martin Suder Finn Vissing Lotte Karstensen Thorkild Kay Tiltrådt af Horsens Kommune: Tiltrådt af KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark: Side 6 af 1

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere