Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05"

Transkript

1 Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation CVR nr Endeligt likvidationsregnskab pr. 31. marts 2011

2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Likvidators påtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Likvidators beretning 8 Anvendt regnskabspraksis 9 Endelig likvidationsbalance pr Resultatopgørelse for perioden og endelig likvidationskonto pr Pengestrømsopgørelse 12 Noter 13 Skattemæssige specifikationer 17 Side

4 Selskabsoplysninger Selskab Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation CVR nr.: Hjemstedskommune: Horsens 22. regnskabsår: Aktivitetsområde Udlejning af køleskib ʺDitlev Lauritzenʺ, leveret den 31. august 1990 Selskabets komplementar Komplementarselskabet Sønderjysk Erhvervsinvestering ApS Horsens Likvidator Jørgen Ingeman Difko Administration A/S Administrator Difko Administration A/S Sønderlandsgade Holstebro Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Pengeinstitut Sydbank A/S, Aabenraa 4

5 Likvidators påtegning Jeg har dags dato aflagt endeligt likvidationsregnskab for Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation pr. 31. marts Det endelige likvidationsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at det endelige likvidationsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at likvidators beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Det endelige likvidationsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holstebro, den 29. april 2011 Jørgen Ingeman likvidator 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Til kommanditisterne i Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation Vi har revideret det endelige likvidationsregnskab for Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation for regnskabsperioden 1. januar marts 2011 omfattende anvendt regnskabspraksis, likvidationsbalance, resultatopgørelse og noter samt likvidators beretning. Det endelige likvidationsregnskab og likvidators beretning aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de skattemæssige specifikationer. Likvidators ansvar for det endelige likvidationsregnskab og likvidators beretning Likvidator har ansvaret for at udarbejde og aflægge et endeligt likvidationsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og en likvidators beretning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et endeligt likvidationsregnskab og likvidators beretning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det endelige likvidationsregnskab og likvidators beretning på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at det endelige likvidationsregnskab og likvidators beretning ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i det endelige likvidationsregnskab og likvidators beretning. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i det endelige likvidationsregnskab og likvidators beretning, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af det endelige likvidationsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af likvidators beretning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af likvidator anvendte regnskabspraksis er passende, om de af likvidator udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af det endelige likvidationsregnskab og likvidators beretning. 6

7 Den uafhængige revisors påtegning fortsat Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at det endelige likvidationsregnskab giver et retvisende billede af selskabets likvidationsbalance og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar marts 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at likvidators beretning indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 29. april 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erling Brødbæk statsautoriseret revisor Torben Rohde Pedersen statsautoriseret revisor 7

8 Likvidators beretning Aktivitet Selskabets skib, Ditlev Lauritzen, har været udlejet til J. Lauritzen A/S på et gensidigt uopsigeligt bareboatcerteparti med ordinært udløb 31. december I november 2010 udnyttede J. Lauritzen den aftalte køberet på USD 2 mio., der blev afregnet i forbindelse med closing ultimo december Selskabet har således ikke haft drift af skibet i Som følge af salget besluttedes det at lade selskabet træde i solvent likvidation, og senior manager Jørgen Ingeman, Difko Administration, blev udpeget til likvidator. Der blev indrykket proklama i Statstidende den 12. januar 2011, og der blev i løbet af proklamafristen ikke anmeldt krav i likvidationsboet. Resultat Resultatet for perioden 1. januar 2010 til 31. marts 2011 blev et underskud på 2,4 mio. kr. mod et overskud på 1,8 mio. kr. i Perioderne kan ikke sammenlignes, primært fordi 1. kvartal 2011 udelukkende indeholder omkostninger. Tilbagebetaling og egenkapital Selskabet har i 2010 tvangstilbagetaget 2 anparter, hvorefter beholdningen af egne anparter udgør 40. Der er den 10. februar 2011 acontoudloddet kr. pr. anpart. Selskabets egenkapital pr. 31. marts 2011 udgør kr., svarende til 186 kr. pr. anpart, som vil blive udloddet efter generalforsamlingens godkendelse. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til dato ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af likvidationsregnskabet. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Generelt Det endelige likvidationsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dog med de nødvendige tilpasninger som følge af, at selskabet er under likvidation og af, at regnskabet aflægges som et afsluttende likvidationsregnskab. Som følge heraf måles samtlige elementer i likvidationsbalancen til forventede realisationsværdier. Likvidationskontoen omfatter resultatet for regnskabsperioden 1. januar 2010 til 31. marts Selskabet har ikke afholdt omkostninger i forbindelse med likvidationens afslutning. Likvidationskontoen omfatter endvidere beregnede renter af de likvide beholdninger frem til det forventede udlodningstidspunkt ultimo maj Lejeindtægter Under lejeindtægter er indregnet charterhyren for udlejning af selskabets skib. Administrationshonorar Består af administrationshonorar, der betales til Difko for administration af selskabet. Egne anparter Køb og salg samt udlodninger/tilbagebetalinger af egne anparter indregnes direkte i egenkapitalen under frie reserver. Skat Der afsættes ikke skat i det endelige likvidationsregnskab, idet selskabet ikke er selvstændigt skattepligtigt. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved periodens begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrører driftsaktiviteter opføres som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrører finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital, og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag af rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. 9

10 Endelig likvidationsbalance Note DKK tdkk AKTIVER Anlægsaktiver Skib Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende valutaterminsforretning Merværdiafgift Tilgodehavende slutudlodning på egne anparter Tilgodehavende renter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER i alt Finanslån Skyldig udlodning Renteperiodisering 0 38 Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Nettoaktiver i alt EGENKAPITAL Komanditisternes kontante indskud Akkumuleret over /underskud 3 ( ) (22.062) EGENKAPITAL i alt Restudbetaling til kommanditisterne anparter a 186 kr Ingen pantsætninger og eventualforpligtelser. 10

11 Resultatopgørelse for perioden og Endelig likvidationskonto pr Note DKK tdkk Lejeindtægter Eksterne omkostninger Administrationshonorar 5 ( ) (2.460) Bestyrelseshonorar og rejseudgifter 6 (76.948) (39) Andre omkostninger (60.777) (10) ( ) (2.509) Resultat før afskrivninger Afskrivninger på skib 1 ( ) (27.282) Resultat før finansiering ( ) (7.548) Finansielle indtægter Kursregulering af løbende valutakonto Finansielle omkostninger 7 ( ) (318) Nettofinansieringsomkostninger Resultat før valutakursreguleringer ( ) (7.545) Valutakursreguleringer Resultat før ekstraordinære poster m.v. ( ) Ekstraordinære poster Årets resultat ( ) Resultatdisponering Likvidator forslår årets underskud disponeret således: Overført til konto for akkumuleret over og underskud ( ) ( )

12 Pengestrømsopgørelse tdkk tdkk Lejeindtægter Omkostninger (3.520) (2.509) Pengestrøm af primær drift Salg af skib Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (120) (318) Ændring i driftskapital: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm før finansieringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld (7.534) (12.548) Udlodning til kommanditister (24.033) (8.831) Indbetaling fra kommanditister 0 3 Årets pengestrøm 164 (1.233) Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo

13 Noter 1 Skib DKK tdkk Anskaffelsessum 1. januar Periodens afgang ( ) Værdiregulering af skib som følge af udsving i USD kurs: Værdiregulering 1. januar Årets værdiregulering Periodens afgang ( ) 0 Værdiregulering 31. marts Af og nedskrivninger 1. januar 2010 ( ) ( ) Årets afskrivninger ( ) (27.282) Periodens afgang Afskrivninger 31. marts ( ) Regnskabsmæssig værdi 31. marts Regnskabsmæssig værdi af skibet i USD Anvendt USD kurs 519,01 J. Lauritzen A/S udnyttede pr. 30. december 2010 sin rettil at købe skibet for USD 2 mio. 13

14 Noter 2 Likvide beholdninger DKK tdkk Sydbank A/S: Konto nr Konto nr Konto nr , 2322 USD a kurs 519, Danske Bank Egenkapital Selskabets samlede regnskabsmæssige egenkapital udgør DKK, svarende til 186 DKK pr. anpart, ekskl. egne anparter. Ud over egenkapital iselskabet hæfter kommanditisterne med den ikke indbetalte del af kommanditistkapitalen. Dette beløb kan opgøres således: Antal anparter Samlet kommanditkapital, jf. vedtægternes Egne anparter 1. januar 2010 (40) ( ) (1.900) Samlet hæftelse Vedtægtsmæssige indbetalinger, DKK pr. anpart Egne anparter (40) ( ) (736) Samlede indbetalinger Udlodning (tilbagebetaling af kapitalandele) 1. januar 2010 ( ) (45.626) Acontoudlodning 10. februar 2011 ( ) (7.850) Samlede indbetalinger, netto Samlet resthæftelse

15 Noter 3 Egenkapital fortsat DKK tdkk Dette beløb svarer til DKK pr anpart a DKK Kommanditselskabet ejer 40 ud af anparter. Disse er erhvervet ved tilbagetagelse af misligeholdte anparter Komplementarselskabet Sønderjysk Erhvervsinvestering ApS 17 (indskudskapital DKK) er komplementar i kommanditselskabet. 3 Akkumuleret over /underskud Saldo 1. januar 2010 ( ) (23.870) Tilbagetagne anparter Tilbagebetaling egne anparter Overført, jf. resultatdisponeringen ( ) ( ) (22.062) 4 Lejeindtægter Selskabets skib var ifølge den forlængede aftale udlejet på bareboatchartervilkår til J. Lauritzen A/S. Aftalen var gensidigt uopsigelig indtil 31. december 2010, dog således at J. Lauritzen A/S havde køberet til skibet, jf. note 1. Lejeindtægten var månedsvis forudbetalt og udgjorde USD. 5 Administrationshonorar Den indgåede administrationsaftale var overdraget til Difko Administration A/S. Honoraret androg DKK om året. Bortset fra væsentlig misligeholdelse var aftalen gensidig uopsigelig indtil 31. december 2010, men udløb dog automatisk til selskabets ophør i forbindelse den afsluttende generalforsamling. 15

16 Noter Bestyrelseshonorar DKK tdkk Bestyrelseshonorar 2010 og Rejseudgifter Da selskabet administreres af Difko Administration A/S, har selskabet i lighed med tidligere år ingen medarbejdere 7 Finansielle indtægter Renteindtægter Finansielle omkostninger Finanslån (68.414) (318) Bankgebyrer (51.873) 0 ( ) (318) 8 Valutakursreguleringer Valutakursregulering af skib Kursregulering finanslån ( ) 0 Gevinst / tab terminsforretning ( ) Urealiseret valutakursregulering på USD lån 0 (3.543) Realiseret valutakursregulering på USD lån Ekstraordinære poster Indgået på tidligere afskrevne fordringer

17 SKATTEMÆSSIGE SPECIFIKATIONER (ej revideret) Efterfølgende skattemæssige specifikationer består af: O. Skattemæssig indkomst samt generelle forhold I. Indkomst II. Egenkapitalforklaring III. Fradragskonto pr. anpart IV. Kursgevinst/ tab på fordringer og gæld i fremmed valuta De stjernemarkerede beløb under de efterfølgende skattemæssige specifikationer har alene betydning for kommanditister, der sammen med samleskemaet får tilsendt bilag til samleskema. De markerede beløb er for disse kommanditister fortrykt i bilag til samleskema. O. Skattemæssig indkomst samt generelle forhold Pr. anpart Skattemæssig indkomst Genvundne afskrivninger De anførte beløb for skattemæssig indkomst og genvundne afskrivninger er opgjort under forudsætning af, at anparterne er erhvervet ved projektes start. Ovennævnte beløb for skattemæssig indkomst og genvundne afskrivninger skal overføres til selvangivelsen i henholdsvis rubrik 35/felt 217 og rubrik 36/felt 254. Indleveringsfrist Kommanditister i Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 har frist med indsendelse af selvangivelsen til den 3. juli Skattemæssige principper Realisationsprincippet anvendes for valutakursregulering på lån i udenlandsk valuta. Indberetning af oplysninger til Skat Difko Administration A/S indberetter i henhold til skattekontrolloven standardtal til Skat. Tallene er indberettet som kontroloplysninger. Uanset at beløbene er indberettet, SKAL du selv huske at overføre beløbene til selvangivelsen i rubrik 35/felt 217 og rubrik 36/felt

18 SKATTEMÆSSIGE SPECIFIKATIONER Kommanditselskabet består af anparter à DKK. I. Indkomst Total DKK Pr. anpart (4.944 stk.) Andel i resultat før regnskabsmæssig afskrivning Ej fradragsberettigede omkostninger Renteindtægter Finanslånsrenter m.v Realiseret valutakursregulering på USD lån Realiseret kurstab terminskontrakt Kursregulering af løbende valutakonto Gevinst på tidligere afskrevne fordringer Resultat egne anparter Skattemæssig indkomst (selvangivelsens rubrik 35) Genvundne afskrivninger Salgssum Salgsomkostninger Nettosalgssum Saldoværdi 1. januar Genvundne afskrivninger (selvangivelsens rubrik 36) II. Egenkapitalforklaring Total DKK Pr. anpart (4.944 stk.) Regnskabsmæssig egenkapital 1. januar Årets resultat foreslås fordelt således: Overført til næste år Udlodning (tilbagebetaling af kapitalandele) Regnskabsmæssig egenkapital 31. marts

19 III. Fradragskonto pr. anpart Anpart à DKK Saldo på fradragskonto 1. januar Skattemæssig indkomst Genvunde afskrivninger Saldo på fradragskonto 31. marts Fradragskontoen føres til kontrol med, at de samlede fradrag, jf. gældende skattepraksis, ikke overstiger den begrænsede hæftelse. Fradragsbegrænsningen træder i kraft, hvis saldoen på fradragskontoen er negativ. IV. Kursgevinst/ tab på fordringer og gæld i fremmed valuta I Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 er der i 2010/11 en nettokursregulering på 516 DKK pr. anpart à DKK. Dette beløb er allerede indregnet i tallet under ʺSkattemæssig indkomstvirkning pr. anpartʺ, se nærmere under Skattemæssige specifikationer, afsnit 1. Hvis dette beløb sammen med kommanditistens øvrige gevinster og tab på fordringer og gæld i fremmed valuta kan opgøres til at ligge i intervallet fra DKK til DKK, skal beløbet tilbageføres i selvangivelsens rubrik 39 (anden kapitalindkomst). Bagatelgrænsen DKK omfatter ikke anparter, der ejes af aktie /anpartsselskaber. 19

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere