Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Åboulevarden 31 Postboks Århus C Telefon Telefax Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr Årsrapport 2009 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Professionshøjskolen VIA University College Indholdsfortegnelse Professionshøjskolens oplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 31 Side Særlige specifikationer 40

3 Professionshøjskolen VIA University College 1 Professionshøjskolens oplysninger Navn mv. Professionshøjskolen VIA University College Skejbyvej Risskov Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Århus. Skolekodenummer CVR-nr Regnskabsår Telefon Internet Formål I henhold til vedtægterne har professionshøjskolen til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videregående uddannelser i tilknytning hertil i Region Midtjylland. Bestyrelse Johannes Flensted-Jensen, formand Jørgen Nørby, næstformand Thor Jensen Søren Mogensen Martha Møller Henning Pedersen Johnny Poulsen Tonni Nørgaard Søren Köpfli Møller Lennart Olausson Lis Randa Anita Jacobsen Johannes Stensgaard Inger Thyrre Sørensen Jan Trøjborg Kerner Viinberg Gitte Østergaard Rektor Harald Mikkelsen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Professionshøjskolen VIA University College 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2009 for Professionshøjskolen VIA University College. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven), med de fravigelser, der fremgår af bekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af professionshøjskolens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Professionshøjskolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning. Århus, den 24. marts 2010 Rektor Harald Mikkelsen Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. marts Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i 14, stk. 6 og 7, i professionshøjskoler for videregående uddannelser er overholdt. Bestyrelse Johannes Flensted-Jensen Jørgen Nørby Thor Jensen formand næstformand Søren Mogensen Martha Møller Anita Jacobsen Henning Pedersen Tonni Nørgaard Lennart Olausson Lis Randa Johnny Poulsen Johannes Stensgaard Inger Thyrre Sørensen Jan Trøjborg Kerner Viinberg Gitte Østergaard Søren Köpfli Møller

5 Professionshøjskolen VIA University College 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Professionshøjskolen VIA University College Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetning Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for VIA University College for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser (revisionsbekendtgørelsen). Disse standarder og revisionsbekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af professionshøjskolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 Professionshøjskolen VIA University College 4 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af professionshøjskolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af professionshøjskolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af professionshøjskolens årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af professionshøjskolen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Professionshøjskolens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om professionshøjskolen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået professionshøjskolens rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Supplerende oplysning Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der professionshøjskolen endnu ikke har udarbejdet produktivitets- eller effektivitetsanalyser. Disse vil i henhold til fastlagte planer blive udarbejdet i foråret 2010 i forbindelse med udarbejdelse af ressourceregnskabet og evaluering af udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet. Vi har som følge heraf ikke haft mulighed for at udføre forvaltningsrevision i relation til disse aspekter. Århus, den 24. marts 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Mumm statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor

7 Professionshøjskolen VIA University College 5 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal Til sammenligningstal for såvel resultat- som balanceposter og nøgletal skal bemærkes, at VIA og TEKO Center Danmark pr. 1. januar 2009 er fusioneret med VIA som fortsættende institution. Herforuden var 2008 i øvrigt første år efter etableringen af VIA, hvorfor økonomistyringen og registreringer ikke var tilrettelagt på en måde, der sikrede korrekt og fuldstændige registreringer. I løbet af 2008 og 2009 er registreringsforholdende blevet forbedret og tilpasset, hvorfor registreringerne for 2009 følger en ensartet praksis. Ovennævnte gør at sammenligning med 2008 derfor ikke giver mening, hvorfor udviklingen i såvel absolutte tal som nøgletal ikke bør tillægges værdi. Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger ( ) ( ) Driftsresultat (21.192) Finansielle poster (19.065) (23.843) Resultat før ekstraordinære poser mv. (4.120) (45.035) Ekstraordinære poster mv Årets resultat (4.120) (25.630) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømsforhold Driftsaktivitet (4.188) Investeringsaktivitet ( ) ( ) Finansieringsaktivitet Årets ændring i likviditet ( )

8 Professionshøjskolen VIA University College 6 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (0,3) (3,6) Årets resultat før ekstr. poster mv. x 100 Omsætning Likviditetsgrad 29,0 35,3 Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad 26,5 30,8 Egenkapital x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad 43,4 43,7 Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver

9 Professionshøjskolen VIA University College 7 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Årsstuderende (stå'er) opgjort pr. uddannelse Årsstuderende (stå'er) - grunduddannelser Årsstuderende (stå'er) - åben uddannelse/ efteruddannelse Årsstuderende (stå'er) - uddannelser Årsstuderende (stå'er) - praktik Årsstuderende i alt Indeks antal årsstuderende (stå'er) i alt Antal årsværk uddannelser* Antal årsværk øvrige* Antal årsværk i alt Indeks antal årsværk i alt Årsstuderende (stå'er)/årsværk - uddannelser* 12,3 10,0 Indeks antal årsstuderende pr. årsværk - uddannelser Årsstuderende (stå'er) opgjort pr. uddannelse Antal teori - stå ordinær undervisning Antal praktik - stå ordinær undervisning Antal stå i alt ordinær undervisning Antal stå efteruddannelse Antal ressourceudløsende stå i alt Danske studerende i udlandet Udenlandske studerende i Danmark International studenterudveksling i alt Ikke-ressourceudløsende ståer for udenlandske selvbetalere i alt 26 0 *: Bemærk, at der i 2008, i forhold til 2009, er gennemført en regnskabsmæssig overflytning af omkostningerne vedrørende studieadministrationerne fra Undervisningens gennemførelse til Ledelse og administration. Hertil kommer, at TEKO er medregnet i 2009.

10 Professionshøjskolen VIA University College 8 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Omkostninger pr. 100 stå'er t.kr. t.kr. Undervisningens gennemførelse (t.kr.)* Indeks Ledelse og administration (t.kr.)* Indeks Bygningsdrift (t.kr.) Indeks Medarbejdere, antal netto årsværk Professionshøjskolen i alt ekskl. ansatte på sociale klausuler Ansatte på sociale klausuler Professionshøjskolen i alt Antal årsværk, sociale klausuler i % 6 6 Antal årsværk, sociale klausuler fordelt på: Fleksjob Jobtræning for dagpengemodtagere Medarbejdere, antal netto årsværk fordelt på Ordinær uddannelse* Åben uddannelse og efteruddannelse* Ikke-videregående uddannelse Uddannelse i alt Ledelse og administration, intern service og information* Markedsføring Bygningsdrift Fællesformål mv. i alt Institutionen i alt *: Bemærk, at der i 2008, i forhold til 2009, er gennemført en regnskabsmæssig overflytning af omkostningerne vedrørende studieadministrationerne fra Undervisningens gennemførelse til Ledelse og administration. Hertil kommer, at TEKO er medregnet i 2009.

11 Professionshøjskolen VIA University College 9 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Årsværk pr. 100 stå'er Undervisningens gennemførelse* 8,1 10,0 Indeks Fællesformål mv.* 5,1 2,9 Indeks Institutionen i alt 13,2 12,9 Indeks t.kr. t.kr. Lønomkostninger opgjort pr. uddannelse Ordinær uddannelse* Åben uddannelse* Ikke-videregående uddannelse Uddannelse i alt Ledelse og administration, intern service og information* Markedsføring Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Fællesformål mv. i alt Lønomkostninger i alt Lønomkostninger pr. 100 stå'er Lønomkostninger til uddannelse* Indeks Lønomkostninger til fællesformål mv.* Indeks Lønomkostninger i alt Indeks Én årsstuderende (stå'er) er udtryk for en student, som har bestået 2 semestre, svarende til 1 års undervisning. Ét årsværk svarer til den aftalte normale arbejdstid for en helårsansat medarbejder. *: Bemærk, at der i 2008, i forhold til 2009, er gennemført en regnskabsmæssig overflytning af omkostningerne vedrørende studieadministrationerne fra Undervisningens gennemførelse til Ledelse og administration. Hertil kommer, at TEKO er medregnet i 2009.

12 Professionshøjskolen VIA University College 10 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Professionshøjskolen VIA University College udbyder professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser og diplomuddannelser, der skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser samt videreuddannelse og kompetenceudvikling i tilknytning hertil i Region Midtjylland, og som på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. VIA University College udbyder desuden ungdomsuddannelser, herunder studieforberedende undervisning, erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt Center for Undervisningsmidler (CFU). VIA University College skal endvidere sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner, jf. 5, stk. 2 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Nedenstående diagram viser, hvilke uddannelser VIA udbyder på forskellige fysiske lokaliteter.

13 Professionshøjskolen VIA University College 11 Ledelsesberetning Ressourceregnskabet Ledelsesberetningen for 2009 vil bære præg af, at VIA i lighed med de øvrige professionshøjskoler omkring 1. maj 2010 udgiver sit første ressourceregnskab. Ressourceregnskabet vil præsentere en lang række oplysninger, data og baggrundsmateriale, der i fællesskab giver et meget detaljeret billede af organisationen VIA. Denne ledelsesberetning vil derfor primært tegne et overordnet billede af regnskabsåret 2009, det økonomiske resultat samt de udfordringer, VIA forventer at møde i Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Der er nu gået to år, siden VIA University College blev dannet, og 2009 har på mange måder været et vendepunkt for institutionen og for uddannelserne. Der har således været fremgang på mange områder der er flere studerende, som søger vore uddannelser specielt på de store velfærdsuddannelser, men også fortsat på det teknisk/merkantile område - der er en betydelig større sammenhængskraft i organisationen, hvor man dels har taget fusionen til sig i alle medarbejdergrupper, dels har oplevet, at sammenlægningen, de nyetablerede systemer og strukturer og de mange sammenbragte børn har fået hverdagen og den daglige drift til at fungere. Sammenlægningen med TEKO har også vist sig at være en rigtig god ide, og både TEKOs uddannelser og medarbejdere har bibragt VIA mange positive fordele. Endelig har vi i hvert fald officielt afsluttet fusionen og betegner fra 2010 VIA som en institution i drift og ikke en institution under fusion. Det økonomiske resultat på 4,1 mio. kr. mod et budget på -17,7 mio. kr. er tilfredsstillende og understreger, at ledelsens ambitioner om at skabe balance i økonomien i løbet af de første to fusionsår er lykkedes. Det hører således med til historien, at budgettet for 2010 viser et forventet overskud på ca. 10 mio. kr., og det skal ligeledes understreges, at den økonomiske tilpasning er sket på trods af et vigende marked, idet de stigende aktiviteter først slår helt igennem på økonomien i løbet af 2010 og -11 pga. taxametersystemets indtægtsforskydning. Det økonomiske resultat er naturligvis frembragt på baggrund af flere studerende, men også på grund af stor påholdenhed og dygtig økonomistyring i højskoler og fællesfunktioner, og på trods af manglende økonomisk kompensation til dækning af de omfattende omkostninger forbundet med fusionen. Som nævnt anser vi nu fusionen for gennemført, og fokus skal drejes, så vi over de næste 3 år sikrer en konsolidering. Der skal derfor gennemføres en trimning af organisationen, og det er ambitionen, at kompetenceudvikling, nye procedurer og især IT-værktøjer skal nedbringe fællesomkostningerne, herunder omkostningerne til studieadministration. Der er således også gennemført et organisationstjek, som har betydet, at VIAs overordnede struktur med en 10-mands direktion fra nytår 2010 er ændret til et 3-mands rektorat og en professionshøjskoleledelse på i alt 8 personer inkl. rektoratet. To direktionsmedlemmer har således forladt VIA det drejer sig om den tidligere prorektor, som i 2010 har fået en afgrænset opgave med at udspalte erhvervsuddannelserne og HTX (mere herom senere), samt en områdedirektør, der er gået på pension. Hertil kommer, at udviklingsdivisionen er nedlagt og opgaverne placeret andre steder. Videncentrene er for eksempel placeret i højskolerne, så de kommer

14 Professionshøjskolen VIA University College 12 Ledelsesberetning tættere på grunduddannelserne, mens der er oprettet to nye, men meget mindre områder en stilling som direktør for professionsforskning, der er besat med den tidligere direktør for udviklingsdivisionen, samt en stilling som strategichef. Efterfølgende er der ansat ny prorektor, som får som sin helt overordnede opgave at initiere og koordinere samarbejdet mellem højskolerne. Denne slankning følges op ved, at samtlige direktørområder nu er i gang med tilsvarende justeringer og trimninger af deres respektive dele af organisationen. Samtidig er der vedtaget et sparekrav på 3% pr. år for budgetårene for samtlige fælles- og administrative funktioner på tværs af højskoler og fællesfunktioner. Med udgangen af 2009 udløber VIAs første udviklingskontrakt, som skal afrapporteres i foråret 2010, og selv om afrapporteringen endnu ikke er tilendebragt kan vi allerede nu konstatere, at VIA har nået langt hovedparten af sine målsætninger, og vi ser derfor frem mod en ny udviklingskontrakt med fortrøstning og mange nye ambitioner. Bestræbelserne på at sikre, at VIA på den ene side lever op til sine forpligtelser vedr. regional dækning og uddannelsesudbud, og på den anden side samler udbuddet i større campus med flerfagligt udbud og effektiv drift, fortsætter. Bestyrelsen har således netop vedtaget en strategi, der udpeger 7 campusbyer Horsens, Silkeborg, Herning, Holstebro, Viborg, Randers og Århus - som base for den fremtidige udvikling og som de steder, hvorfra VIA i fremtiden vil udbyde sine udannelser i et regionalt udbud. I november blev et nyt uddannelseshus i Horsens taget i brug Vitus Bering Innovation Park. Huset er placeret sammen med VIAs øvrige bygninger på Chr. M. Østergaardsvej og er opført i et partnerskab mellem Energi Horsens og VIA. I Energi Horsens del af bygningen huses en lang række iværksættervirksomheder, Energi Horsens administration og ledelse samt Horsens Erhvervsråd, mens VIAs del af bygningen anvendes til kursus- og undervisningsformål. I løbet af sommeren 2010 tages et helt nyt campus i Viborg i brug, og vi er langt med byggeplaner i såvel Randers som Silkeborg. Endelig skal et stort byggeri i Århus N, der bl.a. skal rumme alle VIAs sundhedsuddannelser i Århus, stå klar til indflytning i sommeren I forbindelse med årsrapporten for 2008 var VIAs finansielle og likviditetsmæssige situation usikker, idet der på grund af finanskrisen, der opstod i efteråret 2008, og som medførte betydelig renteusikkerhed på det tidspunkt, ikke var indgået finansieringsaftale vedr. de forskellige byggeprojekter, der var igangsat. Denne situation er nu afklaret, idet der er indgået en samlet finansieringsaftale med Nykredit, som finansierer hele byggeprogrammet i Horsens og Århus N. Vedrørende byggeriet i Viborg er der tidligere indgået separat finansieringsaftale. VIAs mere langsigtede likviditetsbehov skal imidlertid analyseres nærmere, idet målsætningen i den økonomiske strategi om en likviditetsgrad på mellem 90 og 110 kan blive en udfordring. Det er derfor besluttet, at området udsættes for en nærmere analyse, som efterfølgende vil blive behandlet i bestyrelsen, med hvem der skal aftales en konkret strategi på området.

15 Professionshøjskolen VIA University College 13 Ledelsesberetning Det skal for god ordens skyld nævnes, at den daglige drift giver et positivt likviditetsbidrag. Når likviditeten alligevel har været anstrengt, skyldes det de løbende betalinger til byggerierne og ikke mindst den uantageligt lange sagsbehandlingstid i tinglysningssystemet. Ved Nykredits velvillige indsats er det løbende likviditetsbehov dog alligevel sikret. Årets resultat Et regnskabsmæssigt resultat, der udviser et underskud på -4,1 mio. kr. er tilfredsstillende, når man også tager i betragtning, at heri ligger positivt opgjorte fusionsomkostninger på ca. 13 mio. kr. Resultatet er naturligvis ikke ramt nøjagtigt i forhold til budgettet i alle enheder, men udsvingene er, når der ses på VIAs størrelse, ret begrænsede (0,9%). Når afvigelsen på 13 mio. kr. (i forhold til det budgetterede resultat på -17,7 mio. kr.) analyseres nærmere, viser det sig, at den Pædagogisk-Socialfaglige Højskole afviger negativt med -10,4 mio. kr. Halvdelen af denne afvigelse skyldes udefra kommende forhold, herunder at der mangler godt 3 mio. kr. i globaliseringsmidler, idet Undervisningsministeriet overførte for VIAs vedkommende ca. 5,5 mio. kr. af globaliseringsmidlerne for 2009 til Stigende aktiviteter er en anden årsag. Af den anden halvdel af budgetafvigelsen, som skyldes lokale interne forhold i højskolen, kommer ca. 4 mio. kr. fra læreruddannelsen i Nr. Nissum. Et forhold som højskolen selv har taget fat om, og som man nu forventer at have løst, så denne problemstilling ikke opstår igen. Til gengæld er fællesområderne med overskud på 13,4 mio. kr. og CFU med overskud på 5,7 mio. kr. bidragydere til resultatet i kraft af positive afvigelser. Disse afvigelser skyldes flere forhold: For det første forsigtig budgettering og stor tilbageholdenhed på omkostningssiden, men for fællesområdernes vedkommende også godt 6 mio. kr. i renteindtægter fra gamle momssager (se senere). På området for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (tidligere Efter- og videreuddannelsesdivisionen) var der budgetteret med en betydelig vækst i omsætningen for 2009 til et niveau på 178 mio. kr., men man nåede kun 173 mio. kr. Til gengæld har det været muligt at reducere divisionens omkostninger med ca. 5 mio. kr., så det økonomiske resultat er alligevel nået. Især diplomuddannelser og øvrige kompetencegivende uddannelser står stærkt i divisionens aktivitetsbillede med en samlet vækst på 12,4 %, mens der er nedgang på de ikke-kompetencegivende aktiviteter. Helt generelt har alle udvist stor disciplin, og det er også glædeligt, at de etablerede forretningsgange og opfølgningsrutiner, rapporteringer mv. har vist sig at sikre en god økonomistyring. Årets resultat sammenholdt med sidste år Årsrapporten 2009 er VIAs andet regnskabsår efter dannelsen af professionshøjskolerne. Der er derfor indsat sammenligningstal fra 2008.

16 Professionshøjskolen VIA University College 14 Ledelsesberetning Bemærk i den forbindelse, at området Undervisningens gennemførelse er faldet med 64,2 mio. kr. fra 2008 til Dette skyldes en regnskabsmæssig overflytning af omkostningerne vedrørende studieadministrationerne fra netop Undervisningens gennemførelse til Ledelse og administration, som samtidig er steget med et tilsvarende beløb + den øgede omkostning ved, at TEKO nu er medregnet. Usædvanlige forhold Der vurderes ikke at være særlige forhold, der har indflydelse på resultatet ud over de beskrevne. Tilbagesøgning af moms for I forbindelse med et genoptagelsescirkulære har VIA søgt om refusion af moms og havde i 2008 en ekstraordinær indtægt på godt 15 mio. kr. i den forbindelse. Rentegodtgørelse af beløbet var ikke fastsat ifm. udarbejdelsen af årsrapporten for 2008, men sagen er nu afklaret, og der er indarbejdet en renteindtægt på 5,1 mio. kr. i årsrapporten. Hertil kommer yderligere 1,1 mio. kr. vedr. en momssag ved læreruddannelsen i Århus. Indfrielse af statslån Der er ikke indfriet statslån i Særlige risici Driftsrisici VIA vurderes ikke at have driftsrisici i væsentligt omfang. Finansielle risici VIAs langfristede gæld udgør pr. 31. december ,2% af den samlede gæld. Risikoeksponeringen for den langfristede gæld pr. 31. december 2009 udgør: Forfald Forfald Forfald < 1 år 1 år - 5 år > 5 år I alt %- t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. andel Fastforrentede lån med løbende låneafvikling ,4 Variabelt forrentede lån med løbende låneafvikling ,5 I alt før rente- og afdragsfrie kommunallån ,9 Rente- og afdragsfrie statslån ,1 Rente- og afdragsfrie offentlige lån ,0 I alt ,0 Ca. 57 % af VIAs variabelt forrentede lån med løbende låneafvikling vil være dækket af sikringsinstrumenter.

17 Professionshøjskolen VIA University College 15 Ledelsesberetning Miljøforhold VIA satser målrettet på en reduktion af energiforbrug og CO2-emmission. Der er derfor fokus på energioptimering, reduktion af transportbehov, optimering af serverdrift mm. Ligeledes vil de nye byggerier, som er undervejs, alle bidrage væsentligt til en billigere og mindre ressourceforbrugende daglig drift. Sociale klausuler og ligestilling VIA University College vedkender sig sin forpligtelse til at være en del af det rummelige arbejdsmarked og lever op til sin forpligtelse på området ved at ansætte personer, der ikke kan levere en fuld arbejdsindsats. De lovmæssige krav på området er derfor overholdt. VIA har ligeledes tilsluttet sig Charter for flere kvinder i Ledelsen og vil aktivt arbejde for dette område, som er forankret i HR-afdelingen. Undervisningsmiljøplan, trivselsundersøgelse og APV VIA har i vinteren 2009/2010 gennemført en omfattende evaluering af undervisningsmiljøet. Resultatet placerer VIA over gennemsnittet, når der sammenlignes med de ca. 50 uddannelsesinstitutioner på tværs af professionshøjskoler, erhvervsskoler, gymnasier og VUC er, der også har gennemført den samme undersøgelse. Undersøgelsens resultater vil nu blive nærmere debatteret og forankret i den enkelte uddannelse, som også har ansvaret for, at de nødvendige tiltag og justeringer bliver gennemført. Resultatet offentliggøres på hjemmesiden og intranettet. Ligeledes har der gennem stort set hele 2009 været arbejdet med udvikling af metoden til og planlægning af processen omkring en undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel inkl. en APV i VIA, som er gennemført primo Undersøgelsen af arbejdsmiljø og trivsel kan være med til at belyse, på hvilke områder der er behov for en målrettet indsat i 2010, hvor der bl.a. også fortsat skal arbejdes med uddannelse af sikkerhedsorganisationen, evaluering af organiseringen af arbejdet med arbejdsmiljø samt registrering og håndtering af sygefravær mv. Vedligeholdelsesplaner VIA har vedligeholdelsesplaner for alle ejendomme. Vedligeholdelsesplanerne er udarbejdet i systemet RAMBYG og danner basis for prioriteringer på vedligeholdelsesområdet. Den stramme økonomi har dog gjort, at kun de allermest nødvendige reparationer og vedligeholdelsestiltag er gennemført. Forsknings- og udviklingsaktiviteter 2009 har været et år præget af en række store opgaver for Udviklingsdivisionen, her nævnt i kort form: Sikker drift af 10 videncentre; implementering af kvalitetskoncept i divisionen, drift af forlag og intensivering af nye udgivelser; ansvar for afrapportering af VIAs udviklingskontrakt og institutionsgrundlag i samarbejde med kvalitetsafdeling og økonomiafdeling; implementering og sikker drift af et nyt samlet tilbud til alle ansatte og studerende, nemlig VIA Bibliotekerne; deltagelse i nationalt initiativ vedr. videnbasering af professionsuddannelserne i Danmark; øge samarbejdet internt med VIAs uddannelser og eksternt med kommuner og virk-

18 Professionshøjskolen VIA University College 16 Ledelsesberetning somheder, for at nævne et mindre udpluk. Udviklingsdivisionen er kommet i mål med alle disse opgaver. Hovedparten af VIAs 10 videncentre blev etableret medio 2008, og er ved udgangen af 2009 halvvejs inde i deres første treårige kontraktperiode. Udviklingsdivisionen besluttede maj 2009, at det midtvejs i første kontraktperiode ville være hensigtsmæssigt at foretage en intern midtvejsevaluering af videncentrene med henblik på den fortsatte udvikling af centrene. Evalueringen har, som følge af den korte tid videncentrene har eksisteret, primært haft fokus på karakteren og omfanget af de aktiviteter, som videncentrene har igangsat, og på de samarbejdsrelationer, som centrene indtil videre har etableret. I det følgende præsenteres de overordnede resultater fra evalueringen. Gennemgangen af lovgivningen omkring professionshøjskolerne og udmøntningen af denne gennem blandt andet udviklingskontrakter viser, at videncenterfunktionen som stærke faglige videnmiljøer forventes at indtage en central rolle i forhold til, at resultaterne af udviklingsarbejdet ikke blot systematisk inddrages i uddannelserne med henblik på en øget udviklingsbasering af disse, men også bidrager til udvikling af offentlige og private virksomheder. Samlet set tegner evalueringen et billede af, at videncentrene trods vanskelige vilkår i en nyfusioneret organisation har fået igangsat en bred vifte af udviklingsaktiviteter med en stor inddragelse af undervisere fra VIAs grund-, videre- og efteruddannelser. Evalueringen viser, at det gennem udvikling af et konstruktivt lærings- og udviklingsmiljø i videncentrene er lykkedes at skabe rammer, der bidrager til at kvalificere underviserne til forsknings- og udviklingsarbejde og ikke mindst kvalificerer deres undervisning. Evalueringen viser også, at der, i forhold til en udviklingsbasering af uddannelserne, fremadrettet vil være et væsentligt behov for mere systematisk at arbejde på at inddrage studerende i aktiviteter i videncentrene. Tilsvarende vil der fortsat være behov for at have fokus på kvalificering af underviserne til forsknings- og udviklingsarbejde. Det skal bemærkes, at videncentrenes opgaveportefølje i forhold til eksternt rekvirerede opgaver har været i fremgang siden videncentrenes start medio 2008 og øges blandt andet i takt med, dels at de eksterne interessenter får et indblik i, hvad VIA som professionshøjskole kan tilbyde gennem videncenterfunktionen, dels at videncentrenes eksterne netværk udbygges. Et andet forhold, der formentlig også vil få betydning for involveringen af eksterne interessenter i udviklingsprojekterne, er en nu ændret rekrutteringsstrategi i VIA i forhold til bemanding af videncentrene, der i højere grad gør det muligt for videncenterlederen i samarbejde med programkoordinatorerne i centrene at sikre, at de kriterier, som videncentrene har opstillet i forhold til det gode udviklingsprojekt, kommer i spil, herunder samspillet mellem forskning, uddannelse og praksis. Endelig viser evalueringen, at ressourcetildelingen til både videncenterledere og medarbejdere i videncentrene bør overvejes, således at der i højere grad skabes mulighed for ikke blot at inddrage eksterne interessenter i udviklingsarbejdet gennem øget fleksibilitet, men også at forfølge målsætningen om en øget indsats i forhold til ikke blot udviklingsarbejde, men også anvendt forskning - og dermed udvikling af videncentrene til egentli

19 Professionshøjskolen VIA University College 17 Ledelsesberetning ge professionsforskningsgrupper. Opgaver der alt andet lige vil kræve, at medarbejderne i videncentrene får en øget timeramme. Med en uændret samlet ressourcetildeling til videncenterfunktionen vil dette betyde færre medarbejdere med flere ressourcer til rådighed. Tabel: Viser omfanget af den interne såvel som eksterne indtjening til drift af VIAs 10 videncentre. Navn Samlet antal udviklingsprojekter i perioden Antal udviklingsprojekter med ekstern finansiering i perioden Videncentrenes samlede medfinansiering af udviklingsprojekter i 2008 og 2009 (kr.) Eksterne parters samlede medfinansiering af udviklingsprojekter i videncentrene i 2008 og 2009 (kr.) E-læring og Medier Ledelse og Organisationsudvikling Globalisering og Regionalisering Omsorg, Liv og Aldring Børn og Unges Kultur Skole- og Institutionsstudier Socialpædagogik og Socialt Arbejde Sundhedsfremme, Sundhedsteknologi og Rehabilitering Sprog, Læsning og Læring Bæredygtigt Byggeri 2 VIAs videncentre i alt Internationale aktiviteter VIAs centrale internationale kontor, International Relations, har igennem 2009 prioriteret følgende områder:

20 Professionshøjskolen VIA University College 18 Ledelsesberetning Studentermobilitet VIA har en international strategi, der vægter, at alle studerende får mulighed for at få internationale kompetencer gennem studierne. Man kan som studerende vælge at tage en del af sin uddannelse i udlandet enten som et studieophold eller et praktikophold, og hvis man ikke vælger en af disse muligheder, tilbyder alle højskoler uddannelser og / eller kursusmoduler, der gennemføres på engelsk sprog med deltagelse af studerende fra udlandet, så man som studerende herigennem får mulighed for at skabe sig en international dimension i studierne ved VIA University College. International Relations har ansøgt om og fået tildelt eksterne midler til gennemførelse af disse aktiviteter i efteråret 2008 og foråret 2009 på kr. Medarbejdermobilitet Mange medarbejdere i VIA, både lærere og øvrige personalegrupper, vælger at tage imod et af de mange tilbud, som VIA stiller til rådighed for at sikre en international medarbejderstab. Alle medarbejdere har således mulighed for at gennemføre et kompetencegivende ophold i udlandet. Lærere gennem et ophold, hvor man kan undervise studerende ved partnerinstitutioner, og hvor man gennemfører faglige projekter i samarbejde med medarbejderne fra partnerinstitutionerne. Øvrigt personale har mulighed for at gennemføre et studieophold i udlandet ved en partnerinstitution, hvor man kan studere, hvordan den udenlandske samarbejdspartner håndterer netop det arbejdsfelt, som man som VIA medarbejder bestrider til daglig. International Relations har ansøgt om og fået tildelt eksterne midler til gennemførelse af disse aktiviteter i efteråret 2008 og foråret 2009 på kr. Projektsamarbejde med internationale samarbejdspartnere Medarbejdere i alle VIAs højskoler samarbejder med internationale samarbejdspartnere omkring projekter, der understøtter de internationale strategier, der er vedtaget i VIA. I løbet af 2009 har VIA således deltaget i f.eks. EU-projekter inden for følgende områder: ERASMUS, Intensive projects, Comenius, EILC, NORDPLUS, samt i Undervisningsministeriets pulje til etablering og markedsføring af parallel- og fællesuddannelser. International Relations har ansøgt om og fået tildelt eksterne midler til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med parallel- og fællesuddannelser i løbet af 2009 på kr. Samarbejde med andre partnere International Relations har i løbet af 2009 samarbejdet med Undervisningsministeriet og Erhvervsakademierne om at skrive et Code of Conduct, der forventes afsluttet i løbet af Samarbejdet med CIRIUS nu IU: Styrelsen for International Uddannelse har bl.a. omfattet koordinering af international markedsføring, hvor IR er medlem af Institutionsgruppen, der går på tværs af alle uddannelsesinstitutioner i både UVM-regi og Universitetssektoren.

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere