Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Åboulevarden 31 Postboks Århus C Telefon Telefax Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr Årsrapport 2009 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

2 Professionshøjskolen VIA University College Indholdsfortegnelse Professionshøjskolens oplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 31 Side Særlige specifikationer 40

3 Professionshøjskolen VIA University College 1 Professionshøjskolens oplysninger Navn mv. Professionshøjskolen VIA University College Skejbyvej Risskov Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Århus. Skolekodenummer CVR-nr Regnskabsår Telefon Internet Formål I henhold til vedtægterne har professionshøjskolen til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videregående uddannelser i tilknytning hertil i Region Midtjylland. Bestyrelse Johannes Flensted-Jensen, formand Jørgen Nørby, næstformand Thor Jensen Søren Mogensen Martha Møller Henning Pedersen Johnny Poulsen Tonni Nørgaard Søren Köpfli Møller Lennart Olausson Lis Randa Anita Jacobsen Johannes Stensgaard Inger Thyrre Sørensen Jan Trøjborg Kerner Viinberg Gitte Østergaard Rektor Harald Mikkelsen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Professionshøjskolen VIA University College 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2009 for Professionshøjskolen VIA University College. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven), med de fravigelser, der fremgår af bekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af professionshøjskolens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Professionshøjskolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning. Århus, den 24. marts 2010 Rektor Harald Mikkelsen Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. marts Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i 14, stk. 6 og 7, i professionshøjskoler for videregående uddannelser er overholdt. Bestyrelse Johannes Flensted-Jensen Jørgen Nørby Thor Jensen formand næstformand Søren Mogensen Martha Møller Anita Jacobsen Henning Pedersen Tonni Nørgaard Lennart Olausson Lis Randa Johnny Poulsen Johannes Stensgaard Inger Thyrre Sørensen Jan Trøjborg Kerner Viinberg Gitte Østergaard Søren Köpfli Møller

5 Professionshøjskolen VIA University College 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Professionshøjskolen VIA University College Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetning Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for VIA University College for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser (revisionsbekendtgørelsen). Disse standarder og revisionsbekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af professionshøjskolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 Professionshøjskolen VIA University College 4 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af professionshøjskolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af professionshøjskolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af professionshøjskolens årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af professionshøjskolen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Professionshøjskolens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om professionshøjskolen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået professionshøjskolens rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Supplerende oplysning Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der professionshøjskolen endnu ikke har udarbejdet produktivitets- eller effektivitetsanalyser. Disse vil i henhold til fastlagte planer blive udarbejdet i foråret 2010 i forbindelse med udarbejdelse af ressourceregnskabet og evaluering af udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet. Vi har som følge heraf ikke haft mulighed for at udføre forvaltningsrevision i relation til disse aspekter. Århus, den 24. marts 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Karsten Mumm statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor

7 Professionshøjskolen VIA University College 5 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal Til sammenligningstal for såvel resultat- som balanceposter og nøgletal skal bemærkes, at VIA og TEKO Center Danmark pr. 1. januar 2009 er fusioneret med VIA som fortsættende institution. Herforuden var 2008 i øvrigt første år efter etableringen af VIA, hvorfor økonomistyringen og registreringer ikke var tilrettelagt på en måde, der sikrede korrekt og fuldstændige registreringer. I løbet af 2008 og 2009 er registreringsforholdende blevet forbedret og tilpasset, hvorfor registreringerne for 2009 følger en ensartet praksis. Ovennævnte gør at sammenligning med 2008 derfor ikke giver mening, hvorfor udviklingen i såvel absolutte tal som nøgletal ikke bør tillægges værdi. Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger ( ) ( ) Driftsresultat (21.192) Finansielle poster (19.065) (23.843) Resultat før ekstraordinære poser mv. (4.120) (45.035) Ekstraordinære poster mv Årets resultat (4.120) (25.630) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømsforhold Driftsaktivitet (4.188) Investeringsaktivitet ( ) ( ) Finansieringsaktivitet Årets ændring i likviditet ( )

8 Professionshøjskolen VIA University College 6 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (0,3) (3,6) Årets resultat før ekstr. poster mv. x 100 Omsætning Likviditetsgrad 29,0 35,3 Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Soliditetsgrad 26,5 30,8 Egenkapital x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad 43,4 43,7 Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver

9 Professionshøjskolen VIA University College 7 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Årsstuderende (stå'er) opgjort pr. uddannelse Årsstuderende (stå'er) - grunduddannelser Årsstuderende (stå'er) - åben uddannelse/ efteruddannelse Årsstuderende (stå'er) - uddannelser Årsstuderende (stå'er) - praktik Årsstuderende i alt Indeks antal årsstuderende (stå'er) i alt Antal årsværk uddannelser* Antal årsværk øvrige* Antal årsværk i alt Indeks antal årsværk i alt Årsstuderende (stå'er)/årsværk - uddannelser* 12,3 10,0 Indeks antal årsstuderende pr. årsværk - uddannelser Årsstuderende (stå'er) opgjort pr. uddannelse Antal teori - stå ordinær undervisning Antal praktik - stå ordinær undervisning Antal stå i alt ordinær undervisning Antal stå efteruddannelse Antal ressourceudløsende stå i alt Danske studerende i udlandet Udenlandske studerende i Danmark International studenterudveksling i alt Ikke-ressourceudløsende ståer for udenlandske selvbetalere i alt 26 0 *: Bemærk, at der i 2008, i forhold til 2009, er gennemført en regnskabsmæssig overflytning af omkostningerne vedrørende studieadministrationerne fra Undervisningens gennemførelse til Ledelse og administration. Hertil kommer, at TEKO er medregnet i 2009.

10 Professionshøjskolen VIA University College 8 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Omkostninger pr. 100 stå'er t.kr. t.kr. Undervisningens gennemførelse (t.kr.)* Indeks Ledelse og administration (t.kr.)* Indeks Bygningsdrift (t.kr.) Indeks Medarbejdere, antal netto årsværk Professionshøjskolen i alt ekskl. ansatte på sociale klausuler Ansatte på sociale klausuler Professionshøjskolen i alt Antal årsværk, sociale klausuler i % 6 6 Antal årsværk, sociale klausuler fordelt på: Fleksjob Jobtræning for dagpengemodtagere Medarbejdere, antal netto årsværk fordelt på Ordinær uddannelse* Åben uddannelse og efteruddannelse* Ikke-videregående uddannelse Uddannelse i alt Ledelse og administration, intern service og information* Markedsføring Bygningsdrift Fællesformål mv. i alt Institutionen i alt *: Bemærk, at der i 2008, i forhold til 2009, er gennemført en regnskabsmæssig overflytning af omkostningerne vedrørende studieadministrationerne fra Undervisningens gennemførelse til Ledelse og administration. Hertil kommer, at TEKO er medregnet i 2009.

11 Professionshøjskolen VIA University College 9 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Årsværk pr. 100 stå'er Undervisningens gennemførelse* 8,1 10,0 Indeks Fællesformål mv.* 5,1 2,9 Indeks Institutionen i alt 13,2 12,9 Indeks t.kr. t.kr. Lønomkostninger opgjort pr. uddannelse Ordinær uddannelse* Åben uddannelse* Ikke-videregående uddannelse Uddannelse i alt Ledelse og administration, intern service og information* Markedsføring Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Fællesformål mv. i alt Lønomkostninger i alt Lønomkostninger pr. 100 stå'er Lønomkostninger til uddannelse* Indeks Lønomkostninger til fællesformål mv.* Indeks Lønomkostninger i alt Indeks Én årsstuderende (stå'er) er udtryk for en student, som har bestået 2 semestre, svarende til 1 års undervisning. Ét årsværk svarer til den aftalte normale arbejdstid for en helårsansat medarbejder. *: Bemærk, at der i 2008, i forhold til 2009, er gennemført en regnskabsmæssig overflytning af omkostningerne vedrørende studieadministrationerne fra Undervisningens gennemførelse til Ledelse og administration. Hertil kommer, at TEKO er medregnet i 2009.

12 Professionshøjskolen VIA University College 10 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Professionshøjskolen VIA University College udbyder professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser og diplomuddannelser, der skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser samt videreuddannelse og kompetenceudvikling i tilknytning hertil i Region Midtjylland, og som på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. VIA University College udbyder desuden ungdomsuddannelser, herunder studieforberedende undervisning, erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt Center for Undervisningsmidler (CFU). VIA University College skal endvidere sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner, jf. 5, stk. 2 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Nedenstående diagram viser, hvilke uddannelser VIA udbyder på forskellige fysiske lokaliteter.

13 Professionshøjskolen VIA University College 11 Ledelsesberetning Ressourceregnskabet Ledelsesberetningen for 2009 vil bære præg af, at VIA i lighed med de øvrige professionshøjskoler omkring 1. maj 2010 udgiver sit første ressourceregnskab. Ressourceregnskabet vil præsentere en lang række oplysninger, data og baggrundsmateriale, der i fællesskab giver et meget detaljeret billede af organisationen VIA. Denne ledelsesberetning vil derfor primært tegne et overordnet billede af regnskabsåret 2009, det økonomiske resultat samt de udfordringer, VIA forventer at møde i Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Der er nu gået to år, siden VIA University College blev dannet, og 2009 har på mange måder været et vendepunkt for institutionen og for uddannelserne. Der har således været fremgang på mange områder der er flere studerende, som søger vore uddannelser specielt på de store velfærdsuddannelser, men også fortsat på det teknisk/merkantile område - der er en betydelig større sammenhængskraft i organisationen, hvor man dels har taget fusionen til sig i alle medarbejdergrupper, dels har oplevet, at sammenlægningen, de nyetablerede systemer og strukturer og de mange sammenbragte børn har fået hverdagen og den daglige drift til at fungere. Sammenlægningen med TEKO har også vist sig at være en rigtig god ide, og både TEKOs uddannelser og medarbejdere har bibragt VIA mange positive fordele. Endelig har vi i hvert fald officielt afsluttet fusionen og betegner fra 2010 VIA som en institution i drift og ikke en institution under fusion. Det økonomiske resultat på 4,1 mio. kr. mod et budget på -17,7 mio. kr. er tilfredsstillende og understreger, at ledelsens ambitioner om at skabe balance i økonomien i løbet af de første to fusionsår er lykkedes. Det hører således med til historien, at budgettet for 2010 viser et forventet overskud på ca. 10 mio. kr., og det skal ligeledes understreges, at den økonomiske tilpasning er sket på trods af et vigende marked, idet de stigende aktiviteter først slår helt igennem på økonomien i løbet af 2010 og -11 pga. taxametersystemets indtægtsforskydning. Det økonomiske resultat er naturligvis frembragt på baggrund af flere studerende, men også på grund af stor påholdenhed og dygtig økonomistyring i højskoler og fællesfunktioner, og på trods af manglende økonomisk kompensation til dækning af de omfattende omkostninger forbundet med fusionen. Som nævnt anser vi nu fusionen for gennemført, og fokus skal drejes, så vi over de næste 3 år sikrer en konsolidering. Der skal derfor gennemføres en trimning af organisationen, og det er ambitionen, at kompetenceudvikling, nye procedurer og især IT-værktøjer skal nedbringe fællesomkostningerne, herunder omkostningerne til studieadministration. Der er således også gennemført et organisationstjek, som har betydet, at VIAs overordnede struktur med en 10-mands direktion fra nytår 2010 er ændret til et 3-mands rektorat og en professionshøjskoleledelse på i alt 8 personer inkl. rektoratet. To direktionsmedlemmer har således forladt VIA det drejer sig om den tidligere prorektor, som i 2010 har fået en afgrænset opgave med at udspalte erhvervsuddannelserne og HTX (mere herom senere), samt en områdedirektør, der er gået på pension. Hertil kommer, at udviklingsdivisionen er nedlagt og opgaverne placeret andre steder. Videncentrene er for eksempel placeret i højskolerne, så de kommer

14 Professionshøjskolen VIA University College 12 Ledelsesberetning tættere på grunduddannelserne, mens der er oprettet to nye, men meget mindre områder en stilling som direktør for professionsforskning, der er besat med den tidligere direktør for udviklingsdivisionen, samt en stilling som strategichef. Efterfølgende er der ansat ny prorektor, som får som sin helt overordnede opgave at initiere og koordinere samarbejdet mellem højskolerne. Denne slankning følges op ved, at samtlige direktørområder nu er i gang med tilsvarende justeringer og trimninger af deres respektive dele af organisationen. Samtidig er der vedtaget et sparekrav på 3% pr. år for budgetårene for samtlige fælles- og administrative funktioner på tværs af højskoler og fællesfunktioner. Med udgangen af 2009 udløber VIAs første udviklingskontrakt, som skal afrapporteres i foråret 2010, og selv om afrapporteringen endnu ikke er tilendebragt kan vi allerede nu konstatere, at VIA har nået langt hovedparten af sine målsætninger, og vi ser derfor frem mod en ny udviklingskontrakt med fortrøstning og mange nye ambitioner. Bestræbelserne på at sikre, at VIA på den ene side lever op til sine forpligtelser vedr. regional dækning og uddannelsesudbud, og på den anden side samler udbuddet i større campus med flerfagligt udbud og effektiv drift, fortsætter. Bestyrelsen har således netop vedtaget en strategi, der udpeger 7 campusbyer Horsens, Silkeborg, Herning, Holstebro, Viborg, Randers og Århus - som base for den fremtidige udvikling og som de steder, hvorfra VIA i fremtiden vil udbyde sine udannelser i et regionalt udbud. I november blev et nyt uddannelseshus i Horsens taget i brug Vitus Bering Innovation Park. Huset er placeret sammen med VIAs øvrige bygninger på Chr. M. Østergaardsvej og er opført i et partnerskab mellem Energi Horsens og VIA. I Energi Horsens del af bygningen huses en lang række iværksættervirksomheder, Energi Horsens administration og ledelse samt Horsens Erhvervsråd, mens VIAs del af bygningen anvendes til kursus- og undervisningsformål. I løbet af sommeren 2010 tages et helt nyt campus i Viborg i brug, og vi er langt med byggeplaner i såvel Randers som Silkeborg. Endelig skal et stort byggeri i Århus N, der bl.a. skal rumme alle VIAs sundhedsuddannelser i Århus, stå klar til indflytning i sommeren I forbindelse med årsrapporten for 2008 var VIAs finansielle og likviditetsmæssige situation usikker, idet der på grund af finanskrisen, der opstod i efteråret 2008, og som medførte betydelig renteusikkerhed på det tidspunkt, ikke var indgået finansieringsaftale vedr. de forskellige byggeprojekter, der var igangsat. Denne situation er nu afklaret, idet der er indgået en samlet finansieringsaftale med Nykredit, som finansierer hele byggeprogrammet i Horsens og Århus N. Vedrørende byggeriet i Viborg er der tidligere indgået separat finansieringsaftale. VIAs mere langsigtede likviditetsbehov skal imidlertid analyseres nærmere, idet målsætningen i den økonomiske strategi om en likviditetsgrad på mellem 90 og 110 kan blive en udfordring. Det er derfor besluttet, at området udsættes for en nærmere analyse, som efterfølgende vil blive behandlet i bestyrelsen, med hvem der skal aftales en konkret strategi på området.

15 Professionshøjskolen VIA University College 13 Ledelsesberetning Det skal for god ordens skyld nævnes, at den daglige drift giver et positivt likviditetsbidrag. Når likviditeten alligevel har været anstrengt, skyldes det de løbende betalinger til byggerierne og ikke mindst den uantageligt lange sagsbehandlingstid i tinglysningssystemet. Ved Nykredits velvillige indsats er det løbende likviditetsbehov dog alligevel sikret. Årets resultat Et regnskabsmæssigt resultat, der udviser et underskud på -4,1 mio. kr. er tilfredsstillende, når man også tager i betragtning, at heri ligger positivt opgjorte fusionsomkostninger på ca. 13 mio. kr. Resultatet er naturligvis ikke ramt nøjagtigt i forhold til budgettet i alle enheder, men udsvingene er, når der ses på VIAs størrelse, ret begrænsede (0,9%). Når afvigelsen på 13 mio. kr. (i forhold til det budgetterede resultat på -17,7 mio. kr.) analyseres nærmere, viser det sig, at den Pædagogisk-Socialfaglige Højskole afviger negativt med -10,4 mio. kr. Halvdelen af denne afvigelse skyldes udefra kommende forhold, herunder at der mangler godt 3 mio. kr. i globaliseringsmidler, idet Undervisningsministeriet overførte for VIAs vedkommende ca. 5,5 mio. kr. af globaliseringsmidlerne for 2009 til Stigende aktiviteter er en anden årsag. Af den anden halvdel af budgetafvigelsen, som skyldes lokale interne forhold i højskolen, kommer ca. 4 mio. kr. fra læreruddannelsen i Nr. Nissum. Et forhold som højskolen selv har taget fat om, og som man nu forventer at have løst, så denne problemstilling ikke opstår igen. Til gengæld er fællesområderne med overskud på 13,4 mio. kr. og CFU med overskud på 5,7 mio. kr. bidragydere til resultatet i kraft af positive afvigelser. Disse afvigelser skyldes flere forhold: For det første forsigtig budgettering og stor tilbageholdenhed på omkostningssiden, men for fællesområdernes vedkommende også godt 6 mio. kr. i renteindtægter fra gamle momssager (se senere). På området for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (tidligere Efter- og videreuddannelsesdivisionen) var der budgetteret med en betydelig vækst i omsætningen for 2009 til et niveau på 178 mio. kr., men man nåede kun 173 mio. kr. Til gengæld har det været muligt at reducere divisionens omkostninger med ca. 5 mio. kr., så det økonomiske resultat er alligevel nået. Især diplomuddannelser og øvrige kompetencegivende uddannelser står stærkt i divisionens aktivitetsbillede med en samlet vækst på 12,4 %, mens der er nedgang på de ikke-kompetencegivende aktiviteter. Helt generelt har alle udvist stor disciplin, og det er også glædeligt, at de etablerede forretningsgange og opfølgningsrutiner, rapporteringer mv. har vist sig at sikre en god økonomistyring. Årets resultat sammenholdt med sidste år Årsrapporten 2009 er VIAs andet regnskabsår efter dannelsen af professionshøjskolerne. Der er derfor indsat sammenligningstal fra 2008.

16 Professionshøjskolen VIA University College 14 Ledelsesberetning Bemærk i den forbindelse, at området Undervisningens gennemførelse er faldet med 64,2 mio. kr. fra 2008 til Dette skyldes en regnskabsmæssig overflytning af omkostningerne vedrørende studieadministrationerne fra netop Undervisningens gennemførelse til Ledelse og administration, som samtidig er steget med et tilsvarende beløb + den øgede omkostning ved, at TEKO nu er medregnet. Usædvanlige forhold Der vurderes ikke at være særlige forhold, der har indflydelse på resultatet ud over de beskrevne. Tilbagesøgning af moms for I forbindelse med et genoptagelsescirkulære har VIA søgt om refusion af moms og havde i 2008 en ekstraordinær indtægt på godt 15 mio. kr. i den forbindelse. Rentegodtgørelse af beløbet var ikke fastsat ifm. udarbejdelsen af årsrapporten for 2008, men sagen er nu afklaret, og der er indarbejdet en renteindtægt på 5,1 mio. kr. i årsrapporten. Hertil kommer yderligere 1,1 mio. kr. vedr. en momssag ved læreruddannelsen i Århus. Indfrielse af statslån Der er ikke indfriet statslån i Særlige risici Driftsrisici VIA vurderes ikke at have driftsrisici i væsentligt omfang. Finansielle risici VIAs langfristede gæld udgør pr. 31. december ,2% af den samlede gæld. Risikoeksponeringen for den langfristede gæld pr. 31. december 2009 udgør: Forfald Forfald Forfald < 1 år 1 år - 5 år > 5 år I alt %- t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. andel Fastforrentede lån med løbende låneafvikling ,4 Variabelt forrentede lån med løbende låneafvikling ,5 I alt før rente- og afdragsfrie kommunallån ,9 Rente- og afdragsfrie statslån ,1 Rente- og afdragsfrie offentlige lån ,0 I alt ,0 Ca. 57 % af VIAs variabelt forrentede lån med løbende låneafvikling vil være dækket af sikringsinstrumenter.

17 Professionshøjskolen VIA University College 15 Ledelsesberetning Miljøforhold VIA satser målrettet på en reduktion af energiforbrug og CO2-emmission. Der er derfor fokus på energioptimering, reduktion af transportbehov, optimering af serverdrift mm. Ligeledes vil de nye byggerier, som er undervejs, alle bidrage væsentligt til en billigere og mindre ressourceforbrugende daglig drift. Sociale klausuler og ligestilling VIA University College vedkender sig sin forpligtelse til at være en del af det rummelige arbejdsmarked og lever op til sin forpligtelse på området ved at ansætte personer, der ikke kan levere en fuld arbejdsindsats. De lovmæssige krav på området er derfor overholdt. VIA har ligeledes tilsluttet sig Charter for flere kvinder i Ledelsen og vil aktivt arbejde for dette område, som er forankret i HR-afdelingen. Undervisningsmiljøplan, trivselsundersøgelse og APV VIA har i vinteren 2009/2010 gennemført en omfattende evaluering af undervisningsmiljøet. Resultatet placerer VIA over gennemsnittet, når der sammenlignes med de ca. 50 uddannelsesinstitutioner på tværs af professionshøjskoler, erhvervsskoler, gymnasier og VUC er, der også har gennemført den samme undersøgelse. Undersøgelsens resultater vil nu blive nærmere debatteret og forankret i den enkelte uddannelse, som også har ansvaret for, at de nødvendige tiltag og justeringer bliver gennemført. Resultatet offentliggøres på hjemmesiden og intranettet. Ligeledes har der gennem stort set hele 2009 været arbejdet med udvikling af metoden til og planlægning af processen omkring en undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel inkl. en APV i VIA, som er gennemført primo Undersøgelsen af arbejdsmiljø og trivsel kan være med til at belyse, på hvilke områder der er behov for en målrettet indsat i 2010, hvor der bl.a. også fortsat skal arbejdes med uddannelse af sikkerhedsorganisationen, evaluering af organiseringen af arbejdet med arbejdsmiljø samt registrering og håndtering af sygefravær mv. Vedligeholdelsesplaner VIA har vedligeholdelsesplaner for alle ejendomme. Vedligeholdelsesplanerne er udarbejdet i systemet RAMBYG og danner basis for prioriteringer på vedligeholdelsesområdet. Den stramme økonomi har dog gjort, at kun de allermest nødvendige reparationer og vedligeholdelsestiltag er gennemført. Forsknings- og udviklingsaktiviteter 2009 har været et år præget af en række store opgaver for Udviklingsdivisionen, her nævnt i kort form: Sikker drift af 10 videncentre; implementering af kvalitetskoncept i divisionen, drift af forlag og intensivering af nye udgivelser; ansvar for afrapportering af VIAs udviklingskontrakt og institutionsgrundlag i samarbejde med kvalitetsafdeling og økonomiafdeling; implementering og sikker drift af et nyt samlet tilbud til alle ansatte og studerende, nemlig VIA Bibliotekerne; deltagelse i nationalt initiativ vedr. videnbasering af professionsuddannelserne i Danmark; øge samarbejdet internt med VIAs uddannelser og eksternt med kommuner og virk-

18 Professionshøjskolen VIA University College 16 Ledelsesberetning somheder, for at nævne et mindre udpluk. Udviklingsdivisionen er kommet i mål med alle disse opgaver. Hovedparten af VIAs 10 videncentre blev etableret medio 2008, og er ved udgangen af 2009 halvvejs inde i deres første treårige kontraktperiode. Udviklingsdivisionen besluttede maj 2009, at det midtvejs i første kontraktperiode ville være hensigtsmæssigt at foretage en intern midtvejsevaluering af videncentrene med henblik på den fortsatte udvikling af centrene. Evalueringen har, som følge af den korte tid videncentrene har eksisteret, primært haft fokus på karakteren og omfanget af de aktiviteter, som videncentrene har igangsat, og på de samarbejdsrelationer, som centrene indtil videre har etableret. I det følgende præsenteres de overordnede resultater fra evalueringen. Gennemgangen af lovgivningen omkring professionshøjskolerne og udmøntningen af denne gennem blandt andet udviklingskontrakter viser, at videncenterfunktionen som stærke faglige videnmiljøer forventes at indtage en central rolle i forhold til, at resultaterne af udviklingsarbejdet ikke blot systematisk inddrages i uddannelserne med henblik på en øget udviklingsbasering af disse, men også bidrager til udvikling af offentlige og private virksomheder. Samlet set tegner evalueringen et billede af, at videncentrene trods vanskelige vilkår i en nyfusioneret organisation har fået igangsat en bred vifte af udviklingsaktiviteter med en stor inddragelse af undervisere fra VIAs grund-, videre- og efteruddannelser. Evalueringen viser, at det gennem udvikling af et konstruktivt lærings- og udviklingsmiljø i videncentrene er lykkedes at skabe rammer, der bidrager til at kvalificere underviserne til forsknings- og udviklingsarbejde og ikke mindst kvalificerer deres undervisning. Evalueringen viser også, at der, i forhold til en udviklingsbasering af uddannelserne, fremadrettet vil være et væsentligt behov for mere systematisk at arbejde på at inddrage studerende i aktiviteter i videncentrene. Tilsvarende vil der fortsat være behov for at have fokus på kvalificering af underviserne til forsknings- og udviklingsarbejde. Det skal bemærkes, at videncentrenes opgaveportefølje i forhold til eksternt rekvirerede opgaver har været i fremgang siden videncentrenes start medio 2008 og øges blandt andet i takt med, dels at de eksterne interessenter får et indblik i, hvad VIA som professionshøjskole kan tilbyde gennem videncenterfunktionen, dels at videncentrenes eksterne netværk udbygges. Et andet forhold, der formentlig også vil få betydning for involveringen af eksterne interessenter i udviklingsprojekterne, er en nu ændret rekrutteringsstrategi i VIA i forhold til bemanding af videncentrene, der i højere grad gør det muligt for videncenterlederen i samarbejde med programkoordinatorerne i centrene at sikre, at de kriterier, som videncentrene har opstillet i forhold til det gode udviklingsprojekt, kommer i spil, herunder samspillet mellem forskning, uddannelse og praksis. Endelig viser evalueringen, at ressourcetildelingen til både videncenterledere og medarbejdere i videncentrene bør overvejes, således at der i højere grad skabes mulighed for ikke blot at inddrage eksterne interessenter i udviklingsarbejdet gennem øget fleksibilitet, men også at forfølge målsætningen om en øget indsats i forhold til ikke blot udviklingsarbejde, men også anvendt forskning - og dermed udvikling af videncentrene til egentli

19 Professionshøjskolen VIA University College 17 Ledelsesberetning ge professionsforskningsgrupper. Opgaver der alt andet lige vil kræve, at medarbejderne i videncentrene får en øget timeramme. Med en uændret samlet ressourcetildeling til videncenterfunktionen vil dette betyde færre medarbejdere med flere ressourcer til rådighed. Tabel: Viser omfanget af den interne såvel som eksterne indtjening til drift af VIAs 10 videncentre. Navn Samlet antal udviklingsprojekter i perioden Antal udviklingsprojekter med ekstern finansiering i perioden Videncentrenes samlede medfinansiering af udviklingsprojekter i 2008 og 2009 (kr.) Eksterne parters samlede medfinansiering af udviklingsprojekter i videncentrene i 2008 og 2009 (kr.) E-læring og Medier Ledelse og Organisationsudvikling Globalisering og Regionalisering Omsorg, Liv og Aldring Børn og Unges Kultur Skole- og Institutionsstudier Socialpædagogik og Socialt Arbejde Sundhedsfremme, Sundhedsteknologi og Rehabilitering Sprog, Læsning og Læring Bæredygtigt Byggeri 2 VIAs videncentre i alt Internationale aktiviteter VIAs centrale internationale kontor, International Relations, har igennem 2009 prioriteret følgende områder:

20 Professionshøjskolen VIA University College 18 Ledelsesberetning Studentermobilitet VIA har en international strategi, der vægter, at alle studerende får mulighed for at få internationale kompetencer gennem studierne. Man kan som studerende vælge at tage en del af sin uddannelse i udlandet enten som et studieophold eller et praktikophold, og hvis man ikke vælger en af disse muligheder, tilbyder alle højskoler uddannelser og / eller kursusmoduler, der gennemføres på engelsk sprog med deltagelse af studerende fra udlandet, så man som studerende herigennem får mulighed for at skabe sig en international dimension i studierne ved VIA University College. International Relations har ansøgt om og fået tildelt eksterne midler til gennemførelse af disse aktiviteter i efteråret 2008 og foråret 2009 på kr. Medarbejdermobilitet Mange medarbejdere i VIA, både lærere og øvrige personalegrupper, vælger at tage imod et af de mange tilbud, som VIA stiller til rådighed for at sikre en international medarbejderstab. Alle medarbejdere har således mulighed for at gennemføre et kompetencegivende ophold i udlandet. Lærere gennem et ophold, hvor man kan undervise studerende ved partnerinstitutioner, og hvor man gennemfører faglige projekter i samarbejde med medarbejderne fra partnerinstitutionerne. Øvrigt personale har mulighed for at gennemføre et studieophold i udlandet ved en partnerinstitution, hvor man kan studere, hvordan den udenlandske samarbejdspartner håndterer netop det arbejdsfelt, som man som VIA medarbejder bestrider til daglig. International Relations har ansøgt om og fået tildelt eksterne midler til gennemførelse af disse aktiviteter i efteråret 2008 og foråret 2009 på kr. Projektsamarbejde med internationale samarbejdspartnere Medarbejdere i alle VIAs højskoler samarbejder med internationale samarbejdspartnere omkring projekter, der understøtter de internationale strategier, der er vedtaget i VIA. I løbet af 2009 har VIA således deltaget i f.eks. EU-projekter inden for følgende områder: ERASMUS, Intensive projects, Comenius, EILC, NORDPLUS, samt i Undervisningsministeriets pulje til etablering og markedsføring af parallel- og fællesuddannelser. International Relations har ansøgt om og fået tildelt eksterne midler til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med parallel- og fællesuddannelser i løbet af 2009 på kr. Samarbejde med andre partnere International Relations har i løbet af 2009 samarbejdet med Undervisningsministeriet og Erhvervsakademierne om at skrive et Code of Conduct, der forventes afsluttet i løbet af Samarbejdet med CIRIUS nu IU: Styrelsen for International Uddannelse har bl.a. omfattet koordinering af international markedsføring, hvor IR er medlem af Institutionsgruppen, der går på tværs af alle uddannelsesinstitutioner i både UVM-regi og Universitetssektoren.

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6

1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 Årsrapport 2009 Indhold 1. Påtegning 1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 2. Beretning 2.1 Præsentation 9 2.2 Strategi 9 2.3 Bestyrelsens arbejde 12 2.4 Udviklingskontrakt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere