God introduktion gennem ung til ung -relationer på Social- og Sundhedsskolen, Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God introduktion gennem ung til ung -relationer på Social- og Sundhedsskolen, Herning"

Transkript

1 God introduktion gennem ung til ung -relationer på Social- og Sundhedsskolen, Herning Social- og Sundhedsskolen, Herning har med midler fra HOLD FAST gennemført et udviklingsforløb, hvor man har afprøvet to nye måder til at sikre elever med anden etnisk baggrund end dansk en god introduktion til grundforløbet på social- og sundhedsuddannelserne. Dels har man afholdt såkaldte dialogmøder 1 på henholdsvis Sprogskolen og HF/VUC i Herning, dels har man gjort forsøg med etablering af en elev-mentor-ordning, hvor rutinerede assistent-elever er elev-mentorer for nye grundforløbselever. Dialogmøde og besøg fra Sprogskolen Ideen med at afholde dialogmøder med ungeklassen på Sprogskolen er at lade etniske elever fra grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen være med til at fortælle Sprogskolens elever om, hvordan det er at starte på grundforløbet, ved at de to grupper får mulighed for at snakke frit med hinanden i mindre grupper. Initiativet er delt i to arrangementer, hvor første del er et informationsmøde på Sprogskolen med visuelle billeder om dagligdagen og undervisningen på Social- og Sundhedsskolen sammen med information om uddannelsens opbygning, beskæftigelsesmuligheder og adgangskrav. I informationsdelen sættes der særlig fokus på, hvad der har betydning, når etniske elever vælger/fravælger sosu-uddannelse. I næste arrangement, ca. 1 uge efter informationsmødet, kommer ungeklassen fra Sprogskolen på besøg på Social- og Sundhedsskolen, hvor etniske elever fra grundforløbsklasserne er vært ved besøget og viser rundt samt fortæller om grundforløbet i små dialoggrupper på 8-10 personer. Endvidere har hver dialoggruppe tilknyttet en uddannet sosu-hjælper eller -assistent, der selv har etnisk baggrund og derfor kan være en rollemodel. Erfaringerne fra afviklingen af to runder dialogmøder for Sprogskolen, ét i efteråret 2010 og ét i foråret 2011, afspejler stort udbytte af og tilfredshed med initiativet. En sproglærer fra Sprogskolen, der har været med til begge runder, udtrykker det på denne måde Det kan godt være, at de ikke er parat til at søge ind lige her og nu, men jeg kan helt sikkert se, at de har rykket sig. Der er en del, som slet ikke tænker sosuuddannelse som en mulighed for drenge, men som nu spørger nysgerrigt til det. Også Social- og Sundhedsskolen er glade for initiativet, som har en yderligere gevinst. Grundforløbslærerne synes nemlig, det er en rigtig god øvelse for de etniske elever at skulle være vært og kunne fortælle om deres uddannelse. Grundforløbseleverne har nu prøvet to gange at være værter. Begge gange har det været en succes. Første gang var de meget nervøse, men anden gang kommer de med et glimt i øjnene og siger, at det har været rigtigt sjovt. To af pigerne har også prøvet at vise selvstændigt rundt på hele skolen. Ideen med at skabe små selvstyrende dialoggrupper er også rigtig god netop fordi, når to-sprogede elever mødes, går der 2-5 minutter og så går snakken. De har noget til 1 3 dialogmøder; 2 for Sprogskolen og 1 for HF/VUC, Herning

2 fælles fra starten af, fordi nogle af grundforløbseleverne selv har været elever på Sprogskolen. Det første spørgsmål er tit Hvor kommer du fra? og så kører det bare derudad. En grundforløbslærer fortæller, at det har fungeret rigtig godt med rollemodellerne,- også overfor Social- og Sundhedsskolens egne grundforløbselever. Hun kan rykke ved nogle forestillinger om, hvordan man skal bære sig ad som muslim fx i forhold til at give hånd eller vaske en mand, servere svinekød etc. Derudover er rollemodellen god til at understrege sin to-kulturelle baggrund som en styrke, hvilket er med til at styrke elevernes selvtillid. Social- og Sundhedsskolen vil helt sikkert videreføre initiativet efter HOLD FAST, fortæller koordinator og udviklingskonsulent Thuy Dung Le, og vi overvejer også at udvide det til også at omfatte de overbygningsfolkeskoler i Herning, som har mange elever med anden etnisk baggrund. I det videre forløb kan dialogmøderne også tænkes mere målrettet ind i grundforløbsundervisningen, så forberedelserne fx kan ligge som en del af en temaopgave. Opgaven som vært kan udbygges med at alle skal kunne vise rundt på skolen, hvor det kræves af eleverne for at kunne videreformidle at de får en grundlæggende forståelse for, hvorfor der fx er et aktivitetsrum, øverum, grupperum mv. Det vil give grundforløbseleverne et større indblik i deres eget uddannelsesforløb mht. opbygning og pædagogik. Man kan også tage fat på emnet small-talk, som er særdeles relevant, når man er vært og skal sætte en dialog i gang. Small-talk er som regel ikke noget, man lærer eller trænes i på skolen. Mange to-sprogede elever har svært ved det, når de indgår i uformelle snakke i pauserne eller i en arbejdssammenhæng. Det er en god mulighed for at øve sig i en konkret situation. Elev-mentor-ordning Social- og Sundhedsskolen, Herning har i skoleåret 2010/2011 afprøvet en ung til ung -mentorordning, hvor elever fra hjælper- og assistentuddannelsen har fungeret som elev-mentorer for udvalgte grundforløbselever med anden etnisk baggrund end dansk. Initiativet har haft følgende overordnede formål: Introduktion: At skabe tryghed og bedre inklusionsmuligheder for de nye elever ved at give dem en god modtagelse og en ekstra håndsrækning i forhold til at kunne begå sig. Fastholdelse: At sikre eleverne en kvalificeret hjælp og ordnede rammer, hvor det er tilladeligt at spørge om alt det, der ikke nødvendigvis har noget med det faglige stof at gøre, men som alligevel har en stor betydning i forhold til at kunne klare sig på uddannelsen. Opkvalificering: Med denne opgave får de elever, der fungerer som mentorer, en mulighed for at afprøve og opøve kompetencer i at være formidler, hvilket

3 er et specifikt læringsmål på assistentuddannelsen. Hver elev-mentor får et diplom som bevis på deres mentorfunktion. Der har i alt været etableret 20 mentorforløb. Rekruttering af elevmentorerne er sket i samarbejde med to undervisere på assistentholdene, som har præsenteret holdene for muligheden og initiativet. Derefter samles de interesserede elevmentorerne til et infomøde, hvor de får en fælles mundtlig briefing om projektet, og hvor forventninger til mentorens opgave og funktion bliver rammesat og afstemt. Efterfølgende afholder mentorkoordinatoren individuelle samtaler med mentees for at afdække deres behov. Mentorkoordinatoren hjælper så med matchningen og arrangerer det første møde, hvor elev-mentor og mentee bliver præsenteret for hinanden. Hver elev-mentor har så selv aftalt det videre mødeforløb med sin mentee, typisk én gang om ugen i starten. Elev-mentorerne har undervejs kunne få sparring fra mentor-koordinatoren fx pr. mobil eller mail, og de har mødtes til gruppesparring og erfaringsudveksling undervejs. Erfaringerne fra mentorforløbene viser klart, at det er de faglige spørgsmål og bekymringer, der fylder meget hos alle mentees, her vist i prioriteret rækkefølge på baggrund af oplysninger fra de deltagende mentorer/mentees: Lektiehjælp (naturfag, sundhedsfaglige fag) Sproglig træning i, hvordan man udtrykker sig fagligt Forberedelse til eksamen At kunne håndtere elevintra, føre logbog og klare sig i gruppearbejde Drøfte det faglige udtryk, kunne analysere og redegøre for faglig forståelse At strukturere skriftlige opgaver Få overblik over uddannelsen Personlige problemer Praktiske problemer (buskort, køreplaner, SU) Der tegner sig et tydeligt billede af, at de deltagende grundforløbselever med anden etnisk baggrund end dansk oplever, at de har et væsentligt større spørgebehov i fagtimerne, end de selv finder tilladeligt. De er usikre på, om de har forstået undervisningen, og de har svært ved at tilegne sig og kunne bruge fagsprog i mundtlig og skriftlig kommunikation. De har et stort behov for at få bekræftet, at de forstår tingene rigtigt, formulerer sig rigtigt og løser deres opgaver på en rigtig måde. Den faglige bekymring fylder så meget for dem, og de har ofte et lavt selvværd omkring

4 deres faglige formåen. De har dermed også en høj risiko for at underbruge deres læringspotentiale, fordi de ikke får vist i timerne, hvad de kan, eller de underpræsterer i en eksamenssituation eller i forbindelse med skriftlige afleveringer. Netop fordi de faglige bekymringer har fyldt så meget i mentor-forholdene, har det også i nogle tilfælde været svært for elev-mentorerne at finde deres rolle. En assistent-elev fortæller, at jeg troede, at en mentor skal have styr på det hele, fx når en mentee spørger mig, så skal jeg give det rigtige svar. Og derfor tænkte jeg før mødet med min mentee: Åh, bare jeg kan svare på det! Jeg er jo selv først i gang med at lære. Jeg er slet ikke uddannet endnu. Det var meget stressende. En anden elevmentor har oplevet at jeg prøvede at hjælpe med naturfagsopgaver, som jeg ikke selv er god til, og det lykkedes slet ikke. Det var hårdt for mig, men så tænkte jeg derefter, at så må jeg komme med nogle andre eksempler. Det var der, hvor jeg brugte mig selv som eksempel og viste hende, hvad gør jeg, og hvad kan hun selv gøre for at komme videre og få hjælp til sine opgaver. Det har også været svært for elev-mentorer at få afstemt forventninger til deres mentees formåen. Flere udtrykker, at de har forestillet sig, at mentees ville være mere initiativivrige, fordi de har brug for hjælp. Derfor bliver elev-mentorerne frustrerede og føler, at det er spild af deres tid, når de oplever, at mentees ikke overholder aftalte møder, når mentee kommer uforberedte og ikke helt ved, hvad de har brug for hjælp til. Mentees har ikke logbog med, eller computer med, eller kode til intra ting, som de skal medbringe for at mentor kan hjælpe. Også tiden var været vanskelig at afse til opgaven for elev-mentorerne, som Birgitte selv beskriver: Det har været svært nogle gange at give mentee ordentlig tid, fordi man selv er hængt op. Det er gået op for mig, at det kræver rigtigt meget overskud. Mentorkoordinator og udviklingskonsulent Thuy Dung Le fremhæver, at erfaringen fra forsøget har vist, at følgende forhold har været vigtige at tage op under elevmentorernes løbende sparring: At udvise tålmodighed, have forståelse og vise oprigtig interesse. Mentee skal ikke føle den ekstra belastning at være til ulejlighed for nogen. At håndtere og tolke situationen, når mentee ikke dukke op? Mentee kan rammes af det paradoks, at de har brug for hjælp, men har ikke råd til at gå fra en studietime. Så de glemmer deres aftaler. At afklare, hvad man skal/kan/må forvente af mentee? De kommer ikke ind i butikken med en indkøbsseddel og siger, at de har brug for dit og dat, ligesom de heller ikke går hen til elev-mentoren på det aftalte tidspunkt og siger, at de har brug for hjælp til en specifik afgrænset opgave. De skal måske først og fremmest have hjælp til at identificere, hvor problemet ligger. At kunne stille åbne spørgsmål samt vise nysgerrighed og uforbeholden interesse.

5 1) For at etablere den fornødne tillidsfuldhed & relation 2) efterfølgende give dem det fornødne skub og lære dem hjælp til selvhjælp ved fx i stedet for at hjælpe dem med en naturfagsopgave er det bedre at opfordre dem til at spørge læreren eller en klassekammerat, når de ikke kan finde ud af noget. Så mentee lærer en metode til at klare sig selv. At klarlægge ens vigtigste rolle som mentor og vide, hvad/hvor man kan henvise videre. Selv om der har været mange udfordringer undervejs i elev-mentor-forsøget, så er der ingen tvivl om, at det har haft stor betydning for de deltagende elever. Det har både været meget gavnligt for mentees og det har været særdeles lærerigt for elevmentorerne. Der er flere solskinshistorier fra forløbet og en af dem er Thanh s og Birgitte s samarbejde, fortæller mentorkoordinator og udviklingskonsulent Thuy Dung Le. Efter at mentorordningen blev meldt ud til lærergruppen på et pædagogisk møde, kom en af underviserne til mig og sagde: Jeg har en elev, som er på 20 ugers forlængelse. Hun vil så gerne have den her uddannelse, men hun har meget store sproglige problemer. Hvis ikke hun klarer det denne gang, må hun droppe ud. Kan vi give en mentor til hende? Thanh blev koblet til en mentor fra assistent-holdet, Birgitte, som havde nogle møder med hende siden august måned. Thanh kom op til eksamen i december. Efterfølgende fik jeg at vide fra underviseren: Ved du, hvor flot Thanh klarede sig til eksamen? Hun var helt dernede fra start og røg helt derop til slut! Thanh selv strålede også, da hun modtog sit eksamensbevis. Nu kan hun fortsætte på hjælperuddannelsen. Jeg skal have en Birgitte igen, når jeg kommer tilbage fra praktikforløb, siger Thanh med et stort smil. Social- og Sundhedsskolen, Herning har på baggrund af de samlede erfaringer fra HOLD FAST elev-mentor-forløbet valgt at justere på deres mentorindsats. Vi har fået en lektiecafé, og en professionel voksenmentor på fuld tid, fortæller mentorkoordinator og udviklingskonsulent Thuy Dung Le. Når de faglige bekymringer fylder så meget for vores elever med anden etnisk baggrund end dansk, så er det ikke en opgave for elev-mentorer. Det må vi reagere på. Vi vil dog gerne videreføre de gode elementer fra ung til ung -mentorforløbet, og vi overvejer at indføre en slags buddy-ordning for alle interesserede grundforløbselever, hvor man i løbet af de første tre måneder på skolen kan få tilknyttet en ældre rutineret assistent-elev, der kan forklare noget om skolens måde at fungere på og afhjælpe den forvirring og konfushed, der kan fylde meget i den første tid. Vi vil gerne give alle nye elever en så god introduktion og opstart som muligt, så de kan føle sig velmødt, velhjulpen og godt tilpas,- også selv om de kommer alene uden viden om social- og sundhedsuddannelserne i netværket. Samtidig med er det også rigtig god kommunikations- og formidlingstræning for vores assistent-elever. Men det er afgørende vigtigt, at denne ordning er knyttet til et fag, som kan understøtte træningen i de interkulturelle kompetencer samtidig

6 med, at det ikke bliver en ekstra opgave for assistenteleverne at være elev-mentor. For man kan ikke hjælpe andre, når man selv er hængt op. Vi har fået så mange gode erfaringer og inspirationer fra at have deltaget i HOLD FAST, og det opvejer til fulde alt besværet med at udfylde skemaer til EU, griner mentorkoordinator og udviklingskonsulent Thuy Dung Le, mens hun skynder sig ud af døren,- på jagt efter en forbipasserende elev på gangen, der lige mangler at sætte sin underskrift på et ophørskema! Flere oplysninger om kan fås hos: Mentorkoordinator og udviklingskonsulent Thuy Dung Le Social- og Sundhedsskolen, Herning

7

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere