Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2012 CM Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S Udarbejdet af: Anders Villars Jørgensen Cpr.nr.: xxxx Vejleder: Christian Würtz Indhold: Sider: 107 Satsenheder: Bilag: 12

2 Executive summary Bang & Olufsen A/S has experienced a significant decrease in the stockvalue in recent years. The purpose of the thesis is to estimate the stockvalue of Bang & Olufsen A/S. The result of the theisis should clarify whether or not the stock is a good investment. The valuation is based on three steps. The first step being a strategic analysis, which focuses on analyzing the micro and macro environment, the industry and the company. The second step conducts a financial analysis of the historical performance and risk of the company. The third and final step consolidates the findings from the strategic and financial analysis into a forecast and valutation part. The strategic analysis showed a big drop in sales due to the financial crisis, which has had a big impact on the last couple of year s bad performance. Alongside B&O hasn't been able to reduce cost at the same rate as sales. As a result of the bad performance B&O hired a new CEO Tue Mantoni and he has introduced a brand new strategy with a main focus on boosting sales, reducing costs and increasing efficiency. With the new strategy B&O looks to be back on the right track, but now they need to perform in other to fulfill the strategy and meet the potential of B&O. Two valuation methods have been used. A present value model and a number of relative valuation models. The present value approach indicates a stock value of 112,54 kr. which corresponds to a potential gain of 104,62 %. These estimates are based on three different scenarios; neutral, pessimistic and optimistic. The result has been weigthed in accordance with their estimated probability. The valuation using the relative models shows that B&O is relatively expensive compared to its peer group. Only a few of the multiples shows that other companies in the peer group are more expensive than B&O. The end result howewer depends on which multiples are used for the valuation. This spread indicates that there might be other companies in the peer-group that would be a better investment compared to B&O. The value estimated by the present value model is assessed as the correct approach valuing B&O. It is therefore concluded that the stock is underrated compared to the current stockvalue of 55 kroner, therefore I rate it as a good investment. Side 1 af 106

3 Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt Kapitel 1 - Indledning Problemformulering Metode og struktur Afgrænsning Kildekritik Kapitel 2 - Virksomhedsbeskrivelse af B&O Historie Koncernstruktur Ejerforhold B&Os produktportefølje Strategi og visioner Kapitel 3 - Strategisk analyse Markedet PEST Porters Five Forces SWOT BCG & PLC Delkonklusion Kapitel 4 - Regnskabsanalyse Regnskabskvalitet Risiko Capital Asset Pricing Model Side 2 af 106

4 4.4 WACC Refleksioner over brugen af CAPM Refleksioner over brugen af WACC Rentabilitetsanalyse Overskudsgrad (OG) Omsætningshastighed (OH) Afkastningsgrad (ROIC) Finansiel gearing (FG) Economic value added (EVA) Spread Egenkapitalsforretningen (ROE) Delkonklusion Kapitel 5 - Budgettering Valg af budgetteringsmetode Strategisk valuedriver Finansiel valuedriver Kapitel 6 - Værdiansættelse Kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller Opsummering af DCF-værdiansættelse Multipel værdiansættelse Kapitel 7 - Diskussion Kapitel 8 Konklussion Kapitel 10 - Bilagsliste Side 3 af 106

5 Figuroversigt Figur 1 - Bang & Olufsen koncernstruktur Figur 2 - Oversigt over aktionærer og Egne aktier pr. 31 maj Figur 3 - Salg fordelt på produktkategori Figur 4 - Oversigt over den aggregerede markedsomsætning fordelt på geografiske områder 1618 Figur 5 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på geografiske markeder ( ) Figur 6 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på produktkategorier ( ) Figur 7 - Oversigt over den aggregerede markedsomsætning fordelt på produktområder Figur 8 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på geografi og produktkategorier ( ) Figur 9 - Konkurrenter baseret på Porters generiske strategier Figur 10 - PEST-analyse Figur 11 - Porter Five Forces Figur 12 - SWOT Figur 13 - Boston Consulting Group vækst/markedsandel matrix Figur 14 - PLC Figur 15 - Betaværdien i forhold til udvalgte indeks Figur 16 - Korrelationen mellem udsving i index og aktiekurs Figur 17 - Kapitalstruktur målt på bogførte værdier og markedsværdier Figur 18 - Opgørelse af afkastkrav til fremmedkapital Figur 19 - Struktur for analyse af væksten i merafkastet Figur 20 - Dupont Model Figur 21 - Analytisk balance Figur 22 - Analytisk resultatopgørelse Figur 23 - Overskudsgrad Figur 24 - Omsætningshastighed Figur 25 - Afkastningsgrad Figur 26 - Finansiel gearing Figur 27 - Economic Value Added Figur 28 - SPREAD Figur 29 - Egenkapitalforrentning Figur 30 - Strategiske valuedrivere og deres indvirkning på virksomheden Figur 31 - Forskellige budgetteringsmuligheder Figur 32 - Korrelation mellem omsætnings- og BNP-vækst fordelt på lande Figur 33 - Finansielle valuedrivere Figur 34 - Finansielle valuedrivere historiske udvikling Figur 35 - Finansielle valuedrivere - kvantificering Figur 36 - Input til neutralt scenarie Figur 37 - Værdiansættelse: Neutralt scenarie Figur 38 - Estimering af elementerne af det frie cash flow Figur 39 - Input til pessimistisk scenarie Figur 40 - Værdiansættelse: Pessimistisk scenarier Figur 41 - Input til optimistisk scenarie Figur 42 - Værdiansættelse: Optimistisk scenarie Figur 43 - Resultat af værdiansættelse Figur 44 - Peer-group værdiansat ud fra udvalgte multipler Figur 45 - Udvikling i FCF i budgetperioden Side 4 af 106

6 Figur 46 - B&O historiske kursudvikling Kapitel 1 - Indledning Bang & Olufsen A/S, herefter B&O, er indbegrebet af dansk design og kvalitet. Derfor har det også været en torn i øjet på de loyale kunder, at der har været så meget virak om firmaet, som har fjernet fokus fra produkterne og øget opmærksomheden på de interne problemer og eksterne udfordringer. I de sidste fem år har B&O haft tre forskellige administrerende direktører, herefter CEO, prøvet at implementere nye strategier, og samtidig har B&O skullet forholde sig til den voksende finanskrise, som har været ensbetydende med markante fald i omsætningen. Al denne negative omtale af B&O har skadet brandet, samtidig med at aktiekursen har oplevet store sving, hovedsagelig af negativ karakter. I en tid hvor mange virksomheder lider under finanskrisen, er det eneste, som B&O ikke har brug for, negativ omtale. Med udnævnelsen af den nye CEO Tue Mantoni og offentliggørelsen af den nye strategi, er fokus rettet mod at hjælpe B&O ud af den negative spiral, som B&O i øjeblikket befinder sig. Den nye strategi skal være med til at sikre en stigning i den fremtidige omsætning, så omsætningen kommer op på 8-10 mia. kroner. Ud over den faldende omsætning kæmper B&O med at skaffe nye kunder. B&Os loyale kundegruppe består primært af velstillede mennesker i alderssegmentet år. For at kunne opfylde forventninger til en fremtidig omsætning på 8-10 mia. kroner, er det nødvendigt, at B&O får tiltrukket nye kunder for på den måde at kunne fortsætte med at producere elektronik af høj kvalitet til de særligt kvalitetsbevidste forbrugere. Analytikernes vurderinger er meget delte om hvorvidt B&O kommer ud af krisen som vinder eller taber, og i hvilket niveau aktiekursen skal befinde sig 1. Visse analytikere er af den opfattelse, at B&O ikke har et berettiget eksistensgrundlag, andre analytikere hævder, at aktiekursen rettelig burde være lavere eller højere. Det er let at konstatere, at der er lige så mange meninger om årsagerne til udviklingen i aktiekursen, som der er analytikere. Ud fra en faglig interesse i de afledte effekter af finanskrisen kombineret med en interesse for elektronik, har jeg valgt at lave en værdiansættelse af B&O baseret på kapitalværdibaserede værdiansættelser, med baggrund i en strategisk og finansiel analyse af B&O. Denne værdiansættelse skal være med til at besvare ubesvarede spørgsmål om B&Os fremtidig performance og samtidig være med til at undersøge, om der er findes et incitament til at investere i B&O aktier, eller om investorerne bør sælge, før kursen udvikler sig i negativ retning? Side 5 af 106

7 1.1 Problemformulering I en tid, hvor der synes at være lige så mange forskellige meninger om, hvordan B&Os aktier skal være prissat, som der er investorer, vil formålet med denne opgave være at værdiansætte Bang & Olufsen gennem besvarelse af problemformuleringen konkretiseret nedenfor. Hvad er den aktuelle værdi af B&Os aktie per ? Afhandlingens primære målgruppe er investorer. Målet med afhandlingen er, at analysen og konklusionen vil give investorer mulighed for at vurdere B&Os attraktivitet. Beregningen af den estimerede værdi er en kompliceret proces, hvor mange aspekter og elementer skal vurderes og analyseres. Derfor vil afhandlingen være delt op i henholdsvis en strategisk analyse og en regnskabsanalyse, som danner fundamentet for den senere budgettering og værdiansættelse. De fire nedenstående afsnit danner således grundlaget for den afsluttende diskussion og konklusion. Ovenstående problemformulering er suppleret med følgende underspørgsmål Strategisk analyse o Hvordan er Bang & Olufsen positioneret i forhold til deres konkurrenter i markedet? o Hvilke strategiske tiltag vil B&O benytte for at vende den negativ udvikling i omsætningen? Regnskabsanalyse o Har Bang & Olufsen kunnet skabe aktionærværdi, og vil B&O kunne skabe aktionærværdi fremadrettet? Budgettering o Hvilke finansielle og strategiske valuedrivere er afgørende for budgetteringen? Værdiansættelse o Hvad er værdien af virksomheden, og er den retvisende? Side 6 af 106

8 1.2 Metode og struktur En værdiansættelse er ikke nogen eksakt videnskab. For at kunne præsentere en præcis og retvisende værdiansættelse kræver det, at alle væsentlige aspekter omkring virksomhedens strategiske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold er identificeret og analyseret, hvilket er indbegrebet af en fundamentalanalyse. Valget af analytiske redskaber afhænger af analysens formål og den underliggende case. Forudsætningen for en præcis og retvisende værdiansættelse, er en korrekt metodeanvendelse og budgettering af det fremtidige cashflow. Dette forudsætter en forståelse og vurdering af faktorer, der påvirker virksomhedens drift og kontekst. Disse faktorer kan deles op i hhv. strategiske og finansielle valuedrivere. Fundamentalanalysen og de processer, som vedrører en værdiansættelse, danner grundlaget for afhandlingens struktur. der er vedlagt som bilag 1. Del 1 - Strategisk analyse: Formålet med den strategiske analyse er at give en vurdering af B&O og dens kontekst. Analysen vil tage udgangspunkt i den nuværende performance og forventninger til langsigtet vækst og indtjeningspotentiale. Den strategiske analyse vil bero på følgende analytiske modeller: PEST Makroanalyse Porters Five Forces Brancheanalyse SWOT En analyse af virksomhedens interne muligheder og eksterne udfordringer BCG & PLC Analyse af virksomhedens produktportefølje og levetiden af virksomhedens produkter Ved hjælp af ovenstående modeller vil alle væsentlige strategiske valuedrivere, der påvirker værdiansættelsen, blive belyst. Del 2 - Regnskabsanalyse: Formålet med regnskabsanalysen er at give en vurdering af B&Os evne til at skabe værdi. Regnskabsanalysen er med til at fastlægge det historiske niveau og identificere eventuelle trends for væsentlige finansielle valuedrivers. Regnskaberne vil desuden blive kontrolleret i forhold til anvendt regnskabspraksis, håndtering af regnskabsposter, transitoriske poster og evt. røde flag. Med udgangspunkt i en reformulering af regnskabsposterne, med henblik på opdeling af driftsposter og finansieringsposter, vil den historiske rentabilitet blive gennemgået for perioden Side 7 af 106

9 Regnskabsanalysen vil bero på følgende analytiske rentabilitetsmål. Risiko: Afkastkrav for hhv. Investorerne og fremmedkapitalen Evnen til at skabe værdi: EVA, samt elementerne der indgår i opgørelsen Evnen til at forrente egenkapitalen: ROE, samt elementer der indgår i opgørelsen Del 3 - Budgettering: Formålet med budgetteringen er, at analysere og vurdere de valuedrivere som påvirker de værdikapitaliserede værdiansættelsesmodeller. Kvaliteten af den senere værdiansættelse er afhængig af kvaliteten af budgettet. Fundamentet for et budget af høj kvalitet, vil bero på samtlige konklusioner for hhv. den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Budgetteringen vil bero på følgende identificerede valuedrivere: Strategiske valuedrivere Finansielle valuedrivere Som en konsekvens af usikkerheden i forhold til fremtidig udvikling, vil der blive budgetteret ud fra tre mulige scenarier (neutralt, pessimistisk, optimistisk). Dette vil give en mulig investor mulighed for vurdere investeringens attraktivitet. Del 4 - Værdiansættelse: Formålet med værdiansættelsen er at vurdere B&Os værdi og niveau for aktiekursen, i forhold til at kunne vurdere dens investeringspotentiale. Værdiansættelsen af B&O vil bero på følgende værdiansættelsesmodeller: Kapitalværdibaserede: Discounted Cash Flow (DCF) Relative værdiansættelsesmodeller: EV/Omsætning, EV/EBITDA, P/B, P/E (nuværende) og P/E (estimeret) Den hyppiste anvendte model er Discounted Cash Flow, herefter DCF, hvor selskabets værdi beregnes som nutidsværdien af de forventede fremtidige cash flows. Som litteraturen foreskriver 2, så vil DCF-modellen blive suppleret med en værdiansættelse via multipler, hvor værdien estimeres baseret på en sammenligning med priser, betalt ved faktiske transaktioner mm. med en peer-group 3. Begge modeller har såvel styrker og svagheder, hvorfor en kombination af disse vil bidrage positivt til besvarelsen af den samlede konklusion. Side 8 af 106

10 1.3 Afgrænsning Afhandlingen er underlagt specifikke formkrav, ligesom der i forløbet er et tidsmæssigt perspektiv, der medfører, at afgrænsninger er nødvendige. Formålet med opgaven er at vurdere B&O aktiens attraktivitet i forhold til investering. I vurderingen indgår der mange elementer, hvorfor det er fundet nødvendigt at foretage afgrænsninger. Selvom der er foretaget afgrænsninger, vil alle afgørende forhold blive medtaget i vurderingen og analysen. Følgende elementer er der blevet afgrænset for, i afhandlingen: Skæringsdato: Al materiale op til skæringsdatoen 31. december 2012 er medtaget. Materiale, som er blevet tilgængeligt efter skæringsdatoen, vil som udgangspunkt ikke blive medtaget, medmindre det har en væsentlig effekt på virksomheden og dens drift. Kendskab til økonomiske modeller: Det forventes, at læseren har et kendskab til de økonomiske modeller, der vil blive benyttet igennem opgaven, hvorfor disse kun vil blive gennemgået kort. Offentligt tilgængeligt materiale: Alt materiale, der er benyttet til opgaven, er offentlig tilgængeligt. I de tilfælde, hvor materialet ikke har været tilstrækkeligt eller detaljeringsgraden ikke har været høj nok, er der foretaget saglige antagelser. Peer-groups: Da det i praksis nærmest er umuligt at finde virksomheder, som opfylder alle krav for sammenlignelighed, har jeg udvalgt nogle af B&Os konkurrenter, som minder om B&O og enkelte virksomheder, som agerer indenfor samme branche. Valg af analyse modeller: Der findes mange modeller til analyse brug, men dem der er medtaget i opgaven er valgt ud fra formålet med afhandlingen. Rente og valuta risiko: Da spekulation i rente og valuta ikke anses som værende B&Os primære drift, afgrænses der for dette. Side 9 af 106

11 1.4 Kildekritik I forbindelse med udarbejdningen af afhandlingen, er der analyseret en flerhed af kilder, som hver bidrager med forskelligartet informationer om B&O. Informationsmaterialet til denne afhandling består hovedsageligt af tre slags kilder: - Faglitteratur som bliver brugt på diverse uddannelser indenfor økonomi - Årsrapporter, offentliggjorte børsmeddelelser og andet offentligt tilgængeligt materiale godkendt af B&O - Artikler om B&O, som er tilgængelige på nettet, udfærdiget af tredjemand. I forhold til anvendelse af årsrapporter er det altafgørende for de efterfølgende analyser og konklusioner, at de er udstyret med en blank revisions påtegning. I relation til offentliggjort materiale såsom børsmeddelelser, prospekter mm., hvor virksomheden er afsender, skal man som analytiker være særligt opmærksom på, at materialet er ensidigt fremstillet, og at formålet i visse tilfælde kan være at manipulere markedet. Det teoretiske materiale, som er benyttet i opgaven, er af høj troværdighed, hvorfor brugen af denne ikke har givet anledning til kildekritik. I forhold til ovenstående vil jeg afhandlingen igennem sørge for at være naturlig kritisk over for det brugte datamateriale, hvad enten det er materiale, som B&O selv har produceret eller offentliggjort, eller eksternt udarbejdet materiale. Årsrapporterne vil inden brug blive tjekket for blank revisions påtegning, da det giver årsrapportens indhold og ledelsensberetningen høj troværdighed. Side 10 af 106

12 Kapitel 2 - Virksomhedsbeskrivelse af B&O I dette afsnit vil Bang & Olufsens forretningsmodel kort blive gennemgået. Gennemgangen tilvejebringer en indsigt i virksomheden og giver en forståelse af virksomhedens aktiviteter. Indblik i virksomhedens aktiviteter er afgørende i forhold til at kunne forholde sig kritisk og objektiv til analysen og vurderingen af virksomhedens elementer, der vil blive foretaget senere i den strategiske analyse. 2.1 Historie Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 af de to unge ingeniører Peter Bang og Svend Olufsen. Deres første produkt var Eliminatoren, der overflødiggjorde brugen af batterier i radioapparater. Dette var en vigtig opfindelse for B&O og forbrugerne, idet efterspørgslen på eldrevne produkter var støt stigende. Opfindelsen kom til at danne fundamentet for B&O, hvilket medførte opførelse af produktfaciliteter i Struer. Efter succesen med Eliminatoren begyndte de unge ingeniører at producere højtalere, mikrofoner og radioapparater, der var drevet af strøm fra stikkontakten. B&O blev sat midlertidigt tilbage, da deres fabrik i Struer blev sprængt i luften i slutningen af 2. verdenskrig ved sabotage. B&O kom dog stærkt tilbage, og i 1952 introducerede B&O deres første tv-apparat (TV 508 S Trillebøren ), og 15 år senere introducerede B&O deres første farve tv Beovision 3000 colour. Introduktionen af farve-tv et var med til at manifestere B&O som et respekteret brand med prædikatet dansk kvalitet. Op igennem 1960 erne og 1970 erne, i takt med der kom flere spillere på markedet, valgte B&O at skifte strategi, hvilket var medvirkende til at sikre firmaets overlevelse. I stedet for at gå ind i en voldsom priskrig med sine konkurrenter valgte B&O at fokusere på kvalitet og funktionalitet, og netop den strategiændring har været med til at definere, hvad man forbinder med B&O i dag. I dag producerer B&O high-end produkter og løsninger til den almene forbruger, såvel som andre virksomheder, og B&Os audio-video produkter og automotive-løsninger bliver anset som værende noget af det ypperste inden for design og kvalitet. Vejen til det stærke brand og anerkendelsen har dog ikke været en dans på roser, idet B&O de sidste par år har måttet skuffe investorerne med nedjusteringer. B&O er, som mange andre luksusvarer, påvirket af den generelle økonomiske afmatning af markedet, hvilket kan spores i omsætningen, som er dalende gennem de sidste tre år. Det medfører en naturlig ængstelse for fremtidige resultater, og B&O står over for nogle store og altafgørende udfordringer i de kommende år. Side 11 af 106

13 2.2 Koncernstruktur B&O er moderselskabet i koncernen som består af fem datterselskaber. B&Os ejerandele og den komplette koncernstruktur er afbilledet nedenfor i figur 1 Figur 1 - Bang & Olufsen koncernstruktur Bang & Olufsen A/S 100% Bang & Olufsen Operations A/S 100% Bang & Olufsen s.r.o. 51% OÜ BO-Soft 100% Bang & Olufsen ICEpower A/S 100% Bang & Olufsen GPS Taiwan Kilde: B&Os årsrapport for regnskabsåret Datterselskaberne kan opdeles i to kategorier: - Brand-afhængige - Brand-uafhængige Den brand-afhængige del består af udvikling, produktion, markedsføring og salg af den (vel)kendte produktportefølje bestående af tv, anlæg, ipod docks mm. til den almindelige forbruger. Til forskel består den brand-uafhængige del af udvikling, produktion og salg af kompakte digitale forstærkerenheder til højtalere, radio er og tv. Det eneste datterselskab, som er brand-uafhængig, er Bang & Olufsen ICEpower A/S. Alle indtægter og udgifter bliver konsolideret i koncernen, hvorfor datterselskaberne også indgår i værdiansættelsen af B&O. 2.3 Ejerforhold B&O er et børsnoteret aktieselskab, som bliver handlet på Nasdaq OMX. Tidligere har der eksisteret både A og B aktier, men nu opererer de kun med én aktieklasse 5. Antallet af udstedte aktier var ved seneste årsrapport stk., og nedenfor er opstillet nogle af de navnenoterede aktionærer og B&Os egne aktier, herefter Egne aktier. Figur 2 - Oversigt over aktionærer og Egne aktier pr. 31 maj 2011 Pr. 31 maj 2011 Antal aktier Kapital/Stemmer Pr. 31 maj 2011 Antal aktier Kapital/Stemmer stk. % stk. % Egne aktier ,12 Delta Lloyd N.V ,12 Direktionens ejerandel ,22 Arbejdsmarkedets Tillægspension ,02 Bestyrelsens ejerandel ,26 Færchfonden ,10 Kilde: B&Os årsrapport for regnskabsåret samt egen tilvirkning Side 12 af 106

14 Af ovenstående figur fremgår det, at der ikke er nogen, som sidder på aktiemajoriteten i B&O, men at aktierne i stedet er spredt ud over flere aktionærer 6. Den bestemmende indflydelse kan således ikke placeres direkte, og den må formentlig søges fastlagt gennem ejeraftaler. 2.4 B&Os produktportefølje B&Os produktportefølje er spredt på tre forretningsområder, som kan opdeles i seks produktkategorier. Produktkategorierne kan splittes op i enten brand-afhængig eller brand-uafhængig. Fælles for hele B&Os produktportefølje er, at den består af forbrugerelektronik, som bliver markedsført og solgt enten i B&Os egne butikker (B1), eller i Shop-in-Shop butikker verden over. B&Os produkter bliver både solgt til såvel private kunder som til andre virksomheder. B&Os forretningsområder er opdelt som følger: - Audio/video, audio og videoprodukter - Automotive, carsound løsninger - ICEpower, digitale forstærker enheder Fælles for alle tre forretningsområder er, at B&O selv udvikler, producerer og sælger deres produkter. Nedenfor er opstillet og udregnet hver produktkategoris andel af den samlede omsætning. Figur 3 - Salg fordelt på produktkategori Salg fordelt på produktkategori (i mio. kr) 2008/09 % af omsætning 2009/10 % af omsætning 2010/11 % af omsætning Video ,2% ,1% ,1% Højtalere ,4% ,8% ,6% Audio ,8% ,4% ,9% Telefoner 130 4,8% 95 3,5% 81 2,9% Reservedele, tilbehør mv ,4% 219 8,1% 176 6,3% Automotive 174 6,4% 268 9,9% ,2% Omsætning i alt ,0% ,0% ,0% Kilde. B&O s årsrapport for regnskabsåret , samt egen tilvirkning Af ovenstående opstilling ses det tydeligt, at B&Os vigtigste omsætningskilde er deres videokategori. Denne udgør over 40% af den samlede omsætning, hvorimod det ses, at telefoner bliver en mindre og mindre del af omsætningen, hvilket må ses som en naturlig konsekvens af den teknologiske udvikling. Der, hvor B&O har oplevet størst omsætningsvækst, er kategorien Automotive. Tilbage i regnskabsårene 2008/09 var andelen af omsætningen kun på 6,4%,og Side 13 af 106

15 omsætningen var på ca. 174 mio., men i det netop aflagte regnskab fremgår, at denne andel nu er oppe på 16,2%, mens omsætningen er på ca. 452 mio. Tidligere blev salg og markedsføring foretaget på Bang & Olufsens hovedsæde i Struer, men i forbindelse med den nye strategi er denne del af B&O blevet flyttet til København. Den nye geografiske placering begrundes med behovet for at kunne tiltrække de dygtigste og mest innovative medarbejdere inden for marketing og salg 7. Produktionen er stadig lokaliseret i Struer og derudover Tjekkiet, hvor B&O også har en fabrik. Mandskabet på fabrikken er uddannet af B&O for at kunne leve op til den høje standard, som kunder og B&O kræver af produkterne. 2.5 Strategi og visioner Visionen for B&O har altid været den samme. B&O har en målsætning om at være de bedste inden for high-end audio og videoløsninger. B&O valgte allerede i 1960 erne at fokusere på design og produkt, frem for at konkurrere på prisen. Visionen og begrundelsen er, at et B&O produkt skal være mere end bare funktionelt udstyr, det skal være et stykke design, kunst og en luksusvare. B&O har igennem tiden fået opbygget et godt forhold til sine kunder, hvilket har medført yderst loyale kunder. I højkonjunktur har deres primære kundegruppe ingen problemer med at bruge penge på high-end produkter, men efter den alvorlige afmatning af markedet, er lysten til at investere i high-end produktet faldet. Udfordringen for B&O består i at finde nye måder at tiltrække nye kunder på. Den tidligere direktion søsatte en strategi ved navn Pole Position tilbage i 2008, som skulle være med til at bringe B&O tilbage til fordoms styrke. Det gik dog ikke som forventet, og B&O valgte som konsekvens heraf at opsige tidligere CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen og i stedet ansætte Tue Mantoni. Dennes indtræden har medført ændringer, for såvel organisationssammensætningen som strategien. B&Os overordnede strategi er stadig...at udvikle og markedsføre integrerede audio-video løsninger, som sælges til luksussegmentet gennem et netværk af dedikerede forhandlere over hele verden. 9 Tue Mantoni er i samråd med direktionen kommet frem til en ny strategi ved navn Leaner, Faster, Stronger 10. Den nye strategi har et perspektiv på fem år. Målet er en omsætning i niveauet 8-10 mia. kr. samt en EBIT-margin 11 på over 12%, som den var før krisen. Den nye strategi vil blive medtaget i såvel den strategiske som den finansielle analyse, for at give det mest retvisende Side 14 af 106

16 billede på B&Os fremtidige udvikling. Nedenfor er nogle af hovedpunkterne kort beskrevet, som skal være med til at tiltrække nye kunder, og hermed øge omsætningen. Øget fokus på lyd og akustik: B&O vil styrke fokus på lyd- og akustikudvikling. De vil dermed udnytte og yderligere styrke verdensklasse kompentencer og markedspostion inden for disse områder. Det skal opnås ved bedre udnyttelse, vidensdeling med Automotive akustiks, samt vertikal integration af ICEpowers tekniske teams. Målet er at øge udviklingen og udvide produktsortimentet med succesfulde produkter. Styrke forretningsområdet Automotive: B&O Automotive anses i dag for at være de førende inden for high-end lydsystemer til bilen. Den position skal styrkes ved et øget fokus på lyd og akustik, og oprettelsen af et Sound & Acoustics Innovation Team. Derudover skal det løbende vurderes om nye bilmærker skal indkluderes. Lancere ny produktkategori: B&O vil lancere en ny produktkategori ved navn B&O Play, med det formål at tiltrække nye kunder til brandet. Produktkategorien vil bestå af en serie stand-alone produkter 12 samt billigere fjernsyn 13, 14 mm. som bygger på B&Os kompetencer inden for design, lyd, connectivity og forbrugervenlighed. Produkterne skal sælges i B&Os egne butikker, B1, gennem en ny B&O online branded B&O, samt i Apple butikker (drejer sig dog kun om stand alone produkterne). Udvidelse af forretningen på BRIK-markederne: I forbindelse med det senest aflagte regnskab for perioden ses det, at ca. 80% af omsætningen stammer fra salg i Skandinavien og Europa 15. Da målet med strategien er at øge omsætningen til et niveau på mellem 8-10 mia. kroner, har B&O etableret et salgskontor i Shanghai, for at komme tættere på deres asiatiske kunder. Samtidig vil B&O fra og med januar 2012 overtage kontrollen med aktiviteterne i Hong Kong og det sydlige Kina. Trimme og ændre organisationens sammensætning: B&O vil benytte en mere global og kundefokuseret tilgang. Dette kræver, at B&O kommer tættere på deres kunder. For at sikre B&Os evne til at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere inden for salg og markedsføring, flyttes salg- og markedsføringsorganisationen til Købenahvn fra Struer. Samtidig er direktionens sammensætning blevet vurderet, hvilket har resultatet i afskedigelser 16, samt en fladere organisation med fokus på kunder og forhandlere. Side 15 af 106

17 Kapitel 3 - Strategisk analyse Dette afsnit vil vurdere og analysere virksomheden og dens kontekst gennem en flerhed af analyseredskaber, der i fællesskab identificerer faktorer og strategiske valuedrivere. Ud fra antagelsen om, at det er de samme forhold, der gør sig gældende for hele B&Os produktportefølje, vil deres forskellige produkter blive behandlet som en samlet enhed, i stedet for at opsplitte dem i forskellige kategorier. 3.1 Markedet Markedet for forbrugerelektronik er et globalt marked, som det meste af verden benytter. Dette illustreres ved, at markedet for forbrugerelektronik havde en estimeret omsætning på ca mia. kroner (722 mia. $) i Globalt set har markedet oplevet positive vækstrater lige op til finanskrisens start. Markederne, som har oplevet de største vækstrater, er Latin Amerika og Asien 18, hvilket har betydet, at Asien har overtaget pladsen som det største marked for forbrugerelektronik fra Nordamerika 19. Nedenstående graf illustrerer udviklingen i omsætningen, og hvilken effekt finanskrisen har haft. Alle markeder, på nær det asiatiske marked, oplevede et fald i omsætningen. Figur 4 - Oversigt over den aggregerede markedsomsætning fordelt på geografiske områder Omsætning i mio. DKK Asien Østeuropa Sydamerika Mellemøsten og Afrika Nordamerika Vesteuropa Kilde: GMID Global Market Information Database For at give en bedre indsigt i udviklingen på markedet, er der nedenfor vist en oversigt over de gennemsnitlige årlige vækstrater fordelt på geografiske markeder (på verdensplan var den for perioden 6,6%) Side 16 af 106

18 Figur 5 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på geografiske markeder ( ) Gennemsnitlig årlig vækstrate i % (CAGR) Asien 14,30% Nordamerika 3,70% Østeuropa 2,40% Vesteuropa 4,60% Mellemøsten og Afrika -13,80% Sydamerika 13,20% Kilde: GMID Global Market Information Database En opdeling af ovenstående giver et bedre overblik af udviklingen fordelt på 3 produktkategorier Figur 6 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på produktkategorier ( ) Gennemsnitlig årlig vækstrate i % (CAGR) Audio og hjemmebiografer 0,50% Fjernsyn og projektorer 9,30% Videoafspillere -5,20% Kilde: GMID Global Market Information Database Figur 7 - Oversigt over den aggregerede markedsomsætning fordelt på produktområder Kilde: GMID Global Market Information Database Som det ses af ovenstående graf har produktkategorien Fjernsyn og projektorer haft en positiv udvikling frem til finanskrisen, hvor grafen knækker, for så at stige kraftigt i Audio, hjemmebiografer og videoafspillere har derimod ikke oplevet stor vækst i perioden, men kun Side 17 af 106

19 ændret sig marginalt. Finanskrisens effekt på omsætning er ikke nær så stor, som for fjernsyn og projektorer. Selvom der har været en global finanskrise, så illustrerer figur 4 og 7, at der stadig er global efterspørgsel efter forbrugerelektronik. For at give læseren et overblik, er markedsdata for de forskellige produktkategorier vedlagt som bilag 3. Figur 8 - Gennemsnitlig årlig vækst i % fordelt på geografi og produktkategorier ( ) Gennemsnitlig årlig vækstrate i % (CAGR) Audio og hjemmebiografer Fjernsyn og projektorer Videoafspillere Asien -0,90% 20,00% -2,30% Østeuropa -0,60% 5,90% -16,20% Mellemøsten og Afrika 0,90% -15,60% -6,10% Nordamerika 2,10% 4,20% 1,30% Vesteuropa -1,80% 8,60% -13,20% Sydamerika 10,00% 15,50% -2,20% Kilde: GMID Global Market Information Database Markedet for forbrugerelektronik kan ikke kategoriseres som værende under fuldkommen konkurrence 20, selvom der er mange forskellige producenter, og derfor høj konkurrence og intensitet i forbindelse med at tiltrække kunder. Dette understreges af det forhold, at der igennem de sidste mange år har hersket en priskrig inden for markedet for forbrugerelektronik. Derimod er der ikke på samme vis priskrig på nichemarkedet high-end. For at få en bedre forståelse af de kræfter, der optræder på markedet, er Michael Porters, herefter Porter, generiske strategier medtaget. Ifølge Porter vælges en strategi, som skaber en længerevarende konkurrencefordel og på den måde opnås overnormal profit. Dette kan ifølge Porter opnås på to måder; enten ved lave produktionsomkostninger eller ved differentiering af produktet. Disse to strategier kan kombineres, hvilket udmønter sig i fire generiske strategier: 1. Omkostningsreduktion 2. Differentiering 3. Fokuseret omkostningsreduktion 4. Fokuseret differentiering Nedenfor er nogle af B&Os konkurrenter og deres valg af generiske strategi illustreret. Figur 9 er medtaget for at skabe overblik over konkurrenters valg af strategi i forhold til B&O, og hvorvidt fokus er på det brede eller smalle segment. Side 18 af 106

20 Figur 9 - Konkurrenter baseret på Porters generiske strategier Type af konkurrencefordel Segmentstørrelse Bredt segment/massemarked Smalt segment/markedsniche Kilde: Michael Porter 21 Lavpris Toshiba Phillips - LG Differentiering Sony - Samsung Panasonic - Sharp B&O LOEWE Som det fremgår af ovenstående figur, ligger fokus på det brede segment blandt de største producenter af TV. De producenter, som ligger oppe i højre hjørne af matricen, må kategoriseres som værende de største og derfor også markedsledere. Markedet for forbrugerelektronik er meget komplekst og yderst dynamisk, og det kræver mange omkostninger til forskning og udvikling, herefter R&D, for at forblive markedsleder. Dette har blandt andre Royal Philips Electronics, herefter Phillips, måttet sande, idet Phillips tilbage i 2011 valgte at nedlægge deres tv-produktion og i stedet starte et joint-venture med TPV Technology 22. Disse store producenter er derfor med til at sætte standarden for udviklingshastigheden og markedstrenden. Som det ses i ovenstående matrix, figur 9, er LOEWE den nærmeste konkurrent til B&O, da begge virksomheder benytter sig af fokuseret differentiering på et nichemarked. Idet både B&O og LOEWE er teknologiske follower, er de stærkt afhængige af udviklingshastigheden, idet teknologiske follower benytter allerede udviklet teknologi og differentierer sig på denne. Differentieringen for både B&O og LOEWE sker ved produktdesign samt kombination af produkter og funktionalitet. Selvom B&O og LOEWE begge har store omsætninger, udgør nichemarkedet kun en meget lille del af det samlede marked for in-house elektronik. Afstanden til øvrige konkurrenter på det generelle marked er ikke stor, idet muligheden for substitution er til stede og til en helt anden pris. Med udgangspunkt i ovenstående matrix bestående af konkurrenter, er nogle blevet udvalgt til at repræsentere en peer-group som B&O vil blive sammenlignet med senere i opgaven, se afsnit 6.3. I udvælgelsen af en peer-groups er der nogle krav i forhold til at kunne sammenligne dem 23 : Samme forretningsmodel Vækstpotentiale Risiko Brugen af peer-groups vil blive diskuteret og vurderet i afsnit 6.3. Side 19 af 106

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen

Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen K Værdiansættelse af B&O Af Niels B. Markussen Side 1 af 64 Finansbacheloruddannelsen 7. semester 2012 Bachelorprojekt Værdiansættelse af Bang og Olufsen Rapporten er udarbejdet af Niels B. Markussen FB2

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Baris Özdemir Strategisk analyse og værdiansættelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Afsluttende projekt 4. semester, HD 1. del, Aarhus Universitet 2014 Af: Kurt Møller Jensen (201210003) og Casper Bech Olesen (201210392) Vejleder:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011 Jeg har hermed den glæde at byde vore aktionærer velkommen til den årlige ordinære generalforsamling. Til at lede generalforsamlingen har bestyrelsen udpeget advokat Søren Mejsling, som også tidligere

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S af Anders Torp og Thue Bech Ladefoged

Indholdsfortegnelse. Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S af Anders Torp og Thue Bech Ladefoged Indholdsfortegnelse Executive summary (Fælles)... 1 Indledning: (Fælles)... 6 1. Problemformulering: (Fælles)... 8 1.1 Virksomhedsbeskrivelse: (Fælles)... 8 1.2 Strategisk analyse: (Fælles)... 8 1.3 Regnskabsanalyse:

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Kasper Juhl Larsen Vejleder: Kim Andersen Opgave nr. 32 Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang og Olufsen A/S Copenhagen

Læs mere

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og Bang & Olufsens nye produktlinje B&O Play En rapport om at imødekomme ændringer på markedet selv, når det kan koste imaget som luksusmærket Afgangsprojekt på HD-studiets studiets 1. del Hold nr. B2 Gruppe

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen

Navn: Jonas Munksgaard Severinsen En Analyse af regnskabspraksis i Genmab A/S, herunder indregning og måling af immaterielle aktiver, efterfulgt af en fundamental analyse og værdiansættelse af Genmab A/S An Analysis of accounting policies

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende)

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende) Regnskabsåret 2013/14 markerede afslutningen på første fase af Leaner, Faster, Stronger strategien. Det var et år, hvor fokus i høj grad har været på at skabe det fundament, som Bang & Olufsen i de kommende

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont

Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Analyse af Danisco og synergier mellem Danisco og DuPont Cand.Merc.Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Vejleder: Jeppe Schoenfeld 177.973 anslag (heraf 53 figurer og tabeller) 78,2 normalsider

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere