Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden."

Transkript

1 Referat År 2009, den 28. februar kl afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. a) Markprøveudvalgets beretning. b) Træningsudvalgets beretning. c) Sundhedsudvalgets beretning. 4, Fremlæggelse af revideret regnskab og decharge. a) Budget Valg af revisor og revisorsuppleant. 6. Indkomne forslag. 7. Meddelelse om valg til bestyrelsen. a) Valg af 2. suppleant til bestyrelsen. 8. Eventuelt. Formanden, Janne Vendelbo, bød velkommen. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Robert la Cour som dirigent. Der var ingen modkandidater til posten, og Robert la Cour blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og for et godt fremmøde. Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, jf. foreningens vedtægter. Fremmødt var 51 medlemmer, heraf 49 stemmeberettigede. Derefter gennemgik dirigenten dagsordenen for generalforsamlingen. Pkt. 2. Valg af stemmetællere. Dirigenten dikterede, at der skulle vælges 2 stemmetællere. Asger Hansen og Per Hasselbach opstillede som stemmetællere, og blev enstemmigt valgt.

2 Pkt. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Formand Janne Vendelbo gennemgik bestyrelsens beretning, som forlods var omdelt ved generalforsamlingen: Bestyrelsens beretning for foreningsåret Bestyrelsen Igen i år har det været en del udskiftning i bestyrelsen. Michael Rosenlund valgte at trække sig fra posten i april og vi bød Per Rasmussen velkommen til bestyrelse. Han gik direkte ind på pladsen i TU. Dernæst valgte Michael Folman i november, ligeledes at forlade posten i bestyrelsen, hvorefter vi bød Lars Mouritsen velkommen. Der skal lyde en stor tak til både Michael og Michael for deres arbejde og engagement i bestyrelsesarbejdet. Markprøver og Tests Bestyrelsen ser vore Trænings- Markprøveudvalg som særdeles velfungerende og positive udvalg. Mange ting er effektiviseret igennem det sidste år og sat i system, således at data lagres sikkert og brugbart til fremadrettet arbejde i udvalgene. Eksempler herpå er blandt andet dommerevalueringer og træneruddannelsen, som der nævnes mere om senere i beretningen. Som resultat af blandt andet disse udvalgs arbejde, har RJK igen i 2008 kunne tilbyde vore medlemmer følgende antal tests og markprøver: (tallene i parentes er for 2007, 2006) 13 (15,13) Apporteringsprøver. 8 - Åben klasse tests. 8 (i alt 19,17) Vinder klasse tests. 9 (8,8) Åbenklasse Markprøve. 12 (14,16) Vinderklasse Markprøve. 1 (1,1) Unghundemesterskab. 1 (1,1) Markprøvemesterskab. Antallet af tests og markprøver viser igen i år, at der ikke er grund til bekymring vedrørende aktivitetsniveauet.

3 At der kun er afholdt 12 Vinderklasse markprøver i 2008, skyldes desværre aflysninger af et par prøver med for få tilmeldinger. Men dette kommer MU nærmere ind på. Et sted hvor der er forandringer fra sidste år, er antallet af vinderklasse markprøver uden præmierede hunde. Modsat sidste år, var der i 2008 ingen markprøver uden præmierede hunde. Der har igen i år, været mange knapt så erfarende hundeførere, som deltagere på vore tests og markprøver. Heldigvis har flere af dem allerede haft succes og bestyrelsen ser meget positivt på tilgangen af nye aktive medlemmer. Uddannelse af nye Trænere, Prøveledere og Dommere er områder der til stadighed arbejdes videre med. I 2008 så den nye træneruddannelse dagens lys. Moduler med forskelligt indhold, afholdes efter behov, og tilbagemeldinger fra deltagere har været positive. Dommer evalueringer er nu fastsat i et system, således at alle nye dommere bliver evalueret og får feed back på hvordan den enkeltes dommeruddannelse skrider frem Årets Markprøve mesterskab blev igen i år afholdt på Orupgaard og Pandebjerg. Der var 22 tilmeldte (men desværre kun 16 tilmeldte og 15 deltagne) hunde. Kvalifikationskravene var ligesom i 2007 også, at kun resultater for den indeværende sæson gjaldt. Vi skal tilbage til 2006 før man kunne deltage på tidligere meritter. Som de fleste sikkert har hørt, blev MPM2008 afsluttet uden placerede hunde. I tråd med førnævnte aflysninger af prøver, har bestyrelsen besluttet at gøre en ekstra indsats for at få den vestlige del af Danmark med som aktive områder med aktive medlemmer. Bestyrelsen har derfor inviteret alle medlemmer bosat vest for Storebæltsbroen, til et medlemsmøde i Horsens den 19. marts. Se mere på hjemmesiden. Det er bestyrelsens ønske at få en dialog i gang med medlemmerne om hvorledes vi skaber øget aktivitet i den del af landet. Sundhed Bestyrelsen følger via meldinger fra Sundhedsudvalget, det generelle sundhedsbillede af vore hunde. Det forlyder fra SU at det generelle sundhedsbillede er på et højt niveau. Man har dog i 2008 via optigentests konstateret at endnu 1 hund er affected af PRA.

4 Ligesom der er set 1 enkel hund der er carrier af Myopati (muskelsygdom) Mere herom i Sundhedsudvalgets beretning. Medlemmer Medlemsantallet er for første gang status quo. Således ligger vi stabilt på 1200 betalende medlemmer. (Vi har til gengæld ca. 800 hvalpekøbere tilmeldt det ½ års gratis medlemskab, mod 600 i 2007). Økonomi Det er stadig meget nyt, men Lars Mouritsen og hans kollega Bjarne Christensen har lagt sig i selen, som et slags PR/Bannerreklame udvalg, for at udvide dette område i nær fremtid. Der er pt. udarbejdet en liste over mulige sponsorer, som alle i en eller anden form har relation til hunde/jagt verdenen. Tilskuddet fra DJR har kun været på godt kr. i 2008, imod godt kr. i Vores kontingent til DJR ligger i år på kr. ( kr. i 2007) Dette gør at vi i 2008 kan notere et års resultat på kr ,- Til sammenligning havde vi i 2007 et overskud på kr ,- Jeg vil ikke komme ind på de nærmere detaljer vedr. regnskaber her, da økonomiudvalget senere vil fremlægge regnskabet. Jagtretrieveren På generalforsamlingen sidste år, blev netop klubbladets fremtid diskuteret. Ønsket fra medlemmerne var klart; stadig at modtage Jagtretrieveren og gerne i en bedre kvalitet. Der har været afholdt møde med klubben for FT. Spaniels for at vende og dreje muligheder for et evt. samarbejde, men flertal i RJK s bestyrelse er imod denne mulighed, da der er usikkerhed om økonomien i dette projekt. Da bladet tegner sig for den største enkeltstående udgift for klubben, er det stadig et område der ligger bestyrelsen på sinde at arbejde videre med. Sekretariat, udvalg og officials

5 Til slut vil Bestyrelsen sige stor tak til alle Jer der har hjulpet og støttet klubben i Uden jeres indsats til dagligt, til markprøver og tests, var der ingen klub. Specielt en stor tak til Jer der for første gang har taget initiativ som prøveleder, assistent, træner eller på anden måde har valgt at bruge tid på at yde en indsats for RJK. Igen i år vil bestyrelsen takke Per Hasselbalch for det store arbejde han (og familien) dagligt udfører i RJKs sekretariat og bogholderi. Vi ved det er et enormt arbejde og vil i 2009 se på hvordan vi med eksempelvis nye systemer til stadighed, kan smidiggøre indtastninger og nødvendige oplysninger. Bestyrelsen Lørdag d. 28. februar 2009 Et medlem spurgte til, hvad næste skridt mht. medlemsbladet ville være. Hertil svarede Janne Vendelbo, at bestyrelsen overvejer en ny udgave som kommer på hjemmesiden i uni-flip format således, at papirudgaven af medlemsbladet kan udgå, og foreningen derved kan spare en del penge. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen. Pkt. 3. a) Markprøveudvalgets beretning. Formanden for markprøveudvalget, Henrik Møller, gennemgik markprøveudvalgets beretning: RJK Generalforsamling Markprøveudvalget Beretning har været et år, hvor mange nye medlemmer har deltaget på vores prøver, det være sig på både tests og markprøver, selv i vinderklasse på markprøver, hvor det ellers plejer at være tordenskjolds soldater, har vi set flere nye ansigter og det har også været dejligt at se at flere af disse var også med, når der efter prøverne skulle uddeles diplomer. Test Vi havde til testsæsonen 2008 planlagt ialt 14 apporteringsprøver, 9 åben-klasser, 10 vinderklasser og et unghundemesterskab. Desværre måtte vi aflyse 1 prøve med alle 3 klasser på Fyn og 1 vinderklasse i Jylland p.g.a. manglende tilslutning

6 I alt har 445 hunde deltaget i de 3 klasser i 2008, det er 82 hunde færre end året før. Hovedparten af tilbagegangen kan findes på apporteringsprøverne, hvor kun 157 hunde har deltaget i 2008 mod 204 hunde i Ud af de 157 hunde, som gik op til apporteringsprøven bestod 42 %, hvilket er en lille fremgang i forhold til året før Unghundemesterskabet, blev i 2008 afholdt i Mullerup på Sjælland og havde 28 deltagere. Dagen før var 71 hunde til afprøvning i workingtest og apporteringsprøve. Alt i alt en pæn tilslutning til RJK s test i Markprøver Til markprøvesæsonen 2008 var der planlagt 10 åben-klasser, 13 vinderklasser og et mesterskab. I alt har 248 hunde deltaget i åben og vinderklasse, hvilket er en tilbagegang på næsten 20 % i forhold til året før, tilbagegangen er ligeligt fordelt på åben- og vinderklasse Åben klasse: Vinderklasser: Mesterskab: På trods af et lavere deltagerantal på markprøverne i 2008 kom flere hunde igennem med præmieringer end året før. MU har i 2008 afholdt dommerseminar, hvor mange emner blev berørt og diskuteret, alt sammen med henblik på, at klæde dommerne bedst muligt på inden sæsonen. Det nye evalueringssystem på IP og Panel-B dommere, som blev taget i anvendelse i 2007, fungere nu optimalt. I foråret 2008 havde MU planlagt et prøvelederseminar for både nuværende og kommende prøveledere. Desværre var interessen blandt klubbens medlemmer så lille, at vi måtte aflyse, hvilke vi var meget kede af, da vi mangler medlemmer, som vil hjælpe til som prøveleder på både markprøver og tests. MU havde forud for sæsonen 2008 sat det som mål at gøre vores tests endnu mere jagtrealistiske og få dem til at afspejler vores markprøver mest muligt. Dette føler vi er lykkedes langt hen ad vejen men der er stadig ting, som kan gøres bedre og det skal vi alle arbejde for i den kommende sæson. MU har i 2008 i samarbejde med bestyrelsen revideret vores markprøvereglement, hvilket betyder at reglementet nu er opdateret med de ændringer, som er lavet siden klubbens start. Reglementet kan hentes fra klubbens hjemmeside. Markprøveudvalget har i 2008 haft store problemer med at finde terræner i Jylland til afholdelse af både test og markprøver. Vi føler også lidt der mangler ildsjæle i

7 Jylland som vil gå foran som prøveleder og til at hjælpe os ind på nye terræner. Det lokale kendskab er altafgørende, hvis vi skal ind på et nyt sted og få lov at afholde en markprøve. Jo flere i RJK, som vil yde en indsats på dette område, jo mindre bliver opgaven for den enkelte til alles glæde og interesse. Der skal ikke herske tvivl om vi gerne så flere både test og markprøver i Jylland, men omvendt ser vi som tidligere nævnt også problemer med tilslutningen fra medlemmerne til disse prøver. MU håber at 2009 bliver et vendepunkt for dette, eksempelvis er der foreløbig til i år planlagt 10 apporteringsprøver, hvoraf de 5 ligger vest for storebælt.. MU har i 2008 desværre oplevet en stigende tendens til dårligt sportsmansship på flere prøver. Episoder hvor deltagere og publikum i stigende grad højlydt stiller spørgsmålstegn ved prøvens forløb og dommernes afgørelser. MU vil gerne slå fast at denne opførsel er totalt ødelæggende for vores klub og skal standses øjeblikkeligt. Vi har her alle et ansvar, vi skal alle være gode til at sige til, hvis vi oplever sådanne episoder så vi sammen for det stoppet. Selvfølgelig kan der ske fejl på en prøve, dommerne er kun mennesker og kan også begå fejl. Føler man sig uretfærdig behandlet på en prøve kan man derfor henvende sig til prøvelederen og skulle tingene ikke kunne klares på dagen vil en skriftlig henvendelse til MU altid blive seriøst behandlet. Til sidst skal fra markprøveudvalget lyde en stor tak til de skytter og terrænværter, som velvilligt stiller deres terræner til rådighed for vores test og markprøver. Uden deres positive medvirken, havde vi ingen mulighed for at få afprøvet vores hunde. Det debatteredes lidt hvorfor færre hunde består apporteringsprøven. Et medlem spurgte til, hvorfor udgifter til markprøver er steget. Hertil svarede Henrik Møller, at der i året er skudt et normalt antal vildt under prøverne, kontra 2007 hvor der ikke blev skudt nær så mange. Derudover har en prisstigning på vildt også haft indflydelse på foreningens udgifter dertil. Markprøveudvalgets beretning blev taget til efterretning af forsamlingen. Pkt. 3. b) Træningsudvalgets beretning. Formand for træningsudvalget, Asger Hansen, forelagde træningsudvalgets beretning: Træningsudvalgets Beretning 2008 Der har været en stor udskiftning i TU i 2008, da 3 ud 5 udvalgsmedlemmer desværre valgte at gå ud af udvalget, det var Michael Rosenlund, Carsten Hansen, Finn Vendelbo. Der skal dog lyde en stor tak for det arbejde de har gjort, især med at få træneruddannelsen op at stå. Michael og Carsten fortsætter heldigvis som undervisere på træningsmodul 1.

8 Ind i udvalget kom Poul Jensen og Anne Ellebæk og som bestyrelses repræsentant Per Rasmussen. Træneruddannelsen blev færdiggjort i 2008 og består af to teorimoduler og en praktikdel. Modul 1 er en gennemgang af RJKs Formålsparagraf og Markprøverelement, samt planlægning af træningsforløb. Modul 2 er et kursus i kommunikation og instruktionsteknik omsat til praktiske øvelser. Både Modul 1 og Modul 2 er endags kurser. Praktikdelen: Her skal aspiranten gå føl hos to forskellige erfarne trænere. Minimums tid for uddannelses forløbet 2 år. Der blev i 2008 afholdt 5 udvalgsmøder 2 telefonmøder og 3 face to face møder. Aktiviteter i Marts blev der afholdt trænerseminar for alle trænere, hos Anders Almskov og på Giesegaard, der var 12 deltagere. Uffe Bromose var her den bærende kraft. Et meget positivt referat af dagen er givet af en deltager, i Jagt Retrieveren nr April blev Træneruddannelse modul 1 afholdt på Nymøllevej ved Århus, der var 7 deltagende aspiranter. Undervisere var Michael Rosenlund og Carsten Hansen. 28. juni blev Træneruddannelse modul 2 afholdt i Magleby ved Skælskør, der deltog 10 aspiranter. Underviser var Bent Hadler. TRÆNINGSUDVALGET. TRÆNINGSUDVALGETS PLANER FOR Træneruddannelse modul 1 Magleby Forsamlingshus ved Skælskør Emnerne er RJKs formålsparagaf. Markprøverelementet og planlægning af et træningsforløb. Instruktører Michael Rosenlund og Carsten Hansen. 2. Trænertræf / Seminar.

9 Sparresholm Gods Emne: Fra hvalp til færdig jagthund. Ved Frank Storgård. 3. Evt. Træneruddannelse modul 2 Aspiranter der mangler dette modul.vi håber selvfølgelig der er flere der melder sig, Asger Hansen pointerede, at der mangler trænere i Jylland. Dette især i Randersområdet. Hvis der skulle være interesseret bedes de kontakte Asger Hansen. Bestyrelsen har planlagt et møde med Fyn- og Jyllands-medlemmer som afholdes i Horsens. Mødet er etableret mhp. at engagere flere trænere, prøveledere, hjælpere til prøver, og afholdelse af flere prøver på Fyn og i Jylland. Et medlem fra Sønderjylland fortalte, at der er problemer med at få adgang til terræn til afholdelse af prøver i Sønderjylland. Idet Jagtforbundet allerede låner terræn til arrangementer af kommunen og Skov- og naturstyrelsen, kan foreningen ikke låne terræn af dem. Bestyrelsesmedlem Jens Paaby vil prøve at hjælpe med lån af egnet terræn. Pkt. 3. c) Sundhedsudvalgets beretning. Janne Vendelbo forelagde sundhedsudvalgets beretning: SUNDHEDSUDVALGETS BERETNING 2008 I lighed med tidligere år kan oplyses følgende vedrørende HD, albuer og øjne. Tallene ligger nogenlunde stabilt i forhold til tidligere år. HD-frekvensen ligger fast. I runde tal er fordelingen som tidligere år. Der er 80,2% (79,3%) af de fotograferede hunde, der er HD-frie. 9,9% (10,5%) har C, D 6,2% (6,4%), og E 3,7% (3,8%). Det samlede antal fotograferede hunde er nu 1150 mod mod i 2007, fordelt således: A: 669 B: 253 C:114 D: 72 E: 42

10 Albuestaus er også meget tæt på uforandret, 95,4% (95,4%) af vore hunde er fri for albuedysplasi, 2,5% (2,6%) har grad 1 og 2,1% (2,0%) grad 2 & 3. Antallet af fotograferet hunde er steget fra 911 til 1078., fordelt således: 0: : 27 2: 19 3: 4 Antallet af hunde, der er øjenlyst, er stiger forsat pænt. Nu 838 hunde i alt mod et samlet antal i 2007 på 726 hunde, svarende til en stigning på knapt 16,4%. Ud af disse 838 hunde, har 46 fået påvist arvelig cataract. Optigentest for PRA: Sidste år omtalte vi de tilfælde af AFFTECTED, som begge har FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead på både moder og fader siden. Der er i 2008 konstateret endnu en hund der er AFFECTED. Denne importerede hanhund, har IKKE FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead i linierne, hvilket blot beviser at det også spøger i andre linier, om end det er meget begrænset. Flere har nu fået optigentestet deres hunde og indsendt resultatet til DJR, i alt. For nærværende er tallene som følger: Fri/Normal 92 Bærer/Carrier 13 Påvist/Affected 3 I alt 106 Afkom efter testede frie forældre 304 Vi opfordrer selvfølgelig alle til forsat at indsende resultatet til DJR, uanset udfaldet. Som vi nævnte sidste år, kan man nu ligeledes optigenteste for lidelsen Myopati, som betyder at musklerne på hunden simpelthen svinder ind og til sidst forsvinder. Arvegangen er helt sammenlignelig med PRA. Dvs. hunden kan være Affected, Carrier eller Normal.

11 Der er IKKE set tilfælde af Myopati på retrievere i DJR regi, men resultater af optigentest er som følger: Fri/Normal 6 Bærer/Carrier 1 Påvist/Affected 0 Afkom efter testede frie forældre 7 Det har altid været påkrævet, at hanhunde er i besiddelse af Kryptocid attest, inden han anvendes i avl. Ligeledes skal hanhunde der stilles på apporteringsprøve i RJK have begge testikler placeret korrekt i pungen. Sidstnævnte har indtil for nylig været pålagt dommeren på dagen, at undersøge. Bestyrelsen har besluttet at hanhunde der stilles på apporteringsprøve, skal forevise kryptocid attest udført af autoriseret dyrlæge. Dette er oplyst i både Jagtretrieveren samt på RJK s hjemmeside. Sundhedsudvalget Lørdag den 28. februar 2009 Der lød et spørgsmål om, hvorfor HD-tendensen ikke er mere nedadgående, end det er påvist. Janne Vendelbo påpegede, at der er en lille bedring, men at HD hænger sammen med både avl og fodring. Jens Paaby tilføjede, at HD-statistikken i DKK er steget efter at det ikke længere er frivilligt om man vil oplyse om det eller ej. Ydermere, at en A-hund kan avle HD-hvalpe. Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål om, hvor det er anført, at en kryptocid han-hund ikke må stilles til prøve, og eks. en steriliseret tæve, eller en han-hund som er kastreret grundet sygdom, gerne må. Hertil svarede Jens Paaby, at det står ikke anført nogle steder; sådan er det bare. Bestyrelsen noterede sig problemet til evt. indførelse i markprøvereglementet. Der blev talt for, at alle hunde i klubben skal kunne stilles til prøve. Pkt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og decharge. Bestyrelsesmedlem Jens Paaby fremlagde foreningens regnskab for Regnskab inkl. Budget for 2009 var omdelt ved generalforsamlingens start.

12 Lars Richter spurgte hvorfor klubben har modtaget mindre tilskud fra DJR end tidligere. Hertil svarede Jens Paaby, at det er grundet nedgang i DJR-registreringen af Spaniels-hunde i Nedgang i kontingentindtægter på trods af et stabilt medlemstal blev forklaret med, at hvalpe-købere er registreret som medlemmer gratis i et halvt år. Dette kan give lidt forskydning i medlemstal og kontingentindtægter. Pkt. 4. a) Budget Bestyrelsesmedlem Jens Paaby fremlagde bestyrelsens forslag til budget for Regnskabet for 2008, samt budget for 2009, blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Pause fra kl Pkt. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. Klubbens interne revisor, Henrik Møller, samt revisorsuppleant Anders Almskou- Dahlgaard, var begge villige til genvalg for en ny 1-årig periode. Begge blev genvalgt uden modkandidater. Pkt. 6. Indkomne forslag. Finn Vendelbo havde fremsat følgende forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamlingen: Bestyrelsesmedlemmer kan kun sidde i bestyrelsen i 3 perioder (6år). Efter 2 perioder udenfor bestyrelsen kan de stille op igen. Derfor skal 8 rettes til, så der står at genvalg kan finde sted, dog kun 2 gange. Efter 4 år uden for bestyrelsen kan man genopstille. Begrundelse: For ikke at køre fast i de samme ideer og principper er det sundt for klubben, at der kommer nye medlemmer i bestyrelsen, så de kan forsøge at komme igennem med deres ideer til gavn for den fortsatte udvikling af RJK. Forslaget blev omdelt. Finn Vendelbo oplyste, at han havde stillet 2 forslag til behandling på generalforsamlingen, men at bestyrelsen havde afvist at behandle det ene på generalforsamlingen. Herunder efterlyste han mere åbenhed, og at medlemmerne skal kunne komme til orde. Jens Løgstrup oplyste, at han rettidigt havde sendt 2 forslag til formanden mhp. behandling på generalforsamlingen. Forslag nr. 1 var en begæring om, at bestyrelsen skal offentliggøre beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne således, at medlemmerne har indsigt i hvad der sker. Forslag nr. 2 var en ændring til markprøvereglementet. Disse 2 forslag var ligeledes blevet afvist af bestyrelsen.

13 Bestyrelsesmedlem Jens Paaby forklarede, at jf. foreningens vedtægter bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden, og altså på den baggrund havde valgt at afvise forslagene. Maj-Britt Laustrup påpegede, at en bestyrelses forretningsorden ikke giver bestyrelsen bemyndigelse til at afvise medlemmernes forslag til generalforsamlingen. Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen, jf. foreningens vedtægter. En bestyrelses forretningsorden går ud på hvordan bestyrelsen planlægger bestyrelsesarbejdet udført, eks. hvor ofte der er bestyrelsesmøder, en fast dagsorden til bestyrelsesmøderne, hvem der håndterer hvad osv. Ydermere gjorde Maj-Britt Laustrup opmærksom på, at markprøvereglementet er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen, og dette indeholder en bestemmelse om, at det kun er bestyrelsen der kan godkende ændringer hertil. Markprøvereglementet er aldrig blevet vedtaget af en generalforsamling, herunder bestyrelsens eneret til ændringer. Derudover er bestyrelsen til enhver tid underlagt at efterleve generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten suspenderede kl generalforsamlingen på opfordring fra Jens Paaby. Generalforsamlingen blev genoptaget kl Formand Janne Vendelbo bekendtgjorde på bestyrelsens vegne, at hvis forslaget om ændring til markprøvereglementet blev fremsat på generalforsamlingen, ville den samlede bestyrelse træde tilbage. Henning Rygaard gjorde opmærksom på, at der var sket en procedurefejl fra bestyrelsens side, hvorfor denne burde indkalde til en ekstraordinær generalforsamling mhp. behandling af alle indkomne forslag. Christina Mastrup spurgte bestyrelsen om det var en samlet bestyrelse der havde afvist forslagene. Hertil svarede bestyrelsen, at de var enige i afvisningen. Der var en del debat omkring revidering af vedtægter, hvad der er hensigtsmæssigt mht. ændring af markprøvereglement, bestyrelsens åbenhed mv. Formand Janne Vendelbo slog fast, at bestyrelsen vil have mere åbenhed omkring sit arbejde, og at vedtægterne nu vil blive gennemgået. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vil fremkomme på foreningens næste ordinære generalforsamling i februar Bestyrelsen ser gerne input til vedtægtsændringer fra medlemmerne. Dernæst præsenterede bestyrelsen et forslag for forsamlingen:

14 Bestyrelsen har ansvaret for at beslutninger og orientering om nye tiltag der vedrører medlemmerne, offentliggøres i klubbladet og på hjemmesiden. Forsamlingen var positive over bestyrelsens udmelding. Finn Vendelbo trak sine forslag tilbage (både det offentliggjorte og det af bestyrelsen afviste). Jens Løgstrup trak begge sine, af bestyrelsen afviste forslag, tilbage. Pkt. 7. Meddelelse om valg til bestyrelsen. Formand Janne Vendelbo oplyste om udfaldet af bestyrelsesvalg iht. urafstemningen: Lars R. Nielsen, Lars Mouritsen og Robert la Cour indtræder i bestyrelsen for en 2- åring periode. Per Rasmussen er valgt som 1. suppleant. Niels Henrik Hansen opstillede som 2. suppleant og blev valgt uden modkandidater. Pkt. 8. Eventuelt. Et medlem spurgte om der er regler for hvor lang tid man skal være medlem for at stemme på bestyrelsen ved urafstemningen. Hertil svarede bestyrelsen, at der er en regel der hedder 6 måneders medlemskab før man har stemmeret. Der blev henstillet til at bestyrelsen sørger for større lokaler til afholdelse af generalforsamlinger fremover. Dette blev taget til efterretning. Et medlem bemærkede, at generalforsamlingen bestemt ikke havde været kedelig, men at bestyrelsen skulle lade være med at true med at træde tilbage hvis tingene ikke gik efter deres hoved. Niels Henrik Hansen svarede, at det var for at beskytte markprøvereglementet, ikke for at true. Formand Janne Vendelbo takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Per Rasmussen og Niels Henrik Hansen for et godt samarbejde. Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen slut kl Referent, Maj-Britt Laustrup

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere