Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden."

Transkript

1 Referat År 2009, den 28. februar kl afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. a) Markprøveudvalgets beretning. b) Træningsudvalgets beretning. c) Sundhedsudvalgets beretning. 4, Fremlæggelse af revideret regnskab og decharge. a) Budget Valg af revisor og revisorsuppleant. 6. Indkomne forslag. 7. Meddelelse om valg til bestyrelsen. a) Valg af 2. suppleant til bestyrelsen. 8. Eventuelt. Formanden, Janne Vendelbo, bød velkommen. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Robert la Cour som dirigent. Der var ingen modkandidater til posten, og Robert la Cour blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og for et godt fremmøde. Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, jf. foreningens vedtægter. Fremmødt var 51 medlemmer, heraf 49 stemmeberettigede. Derefter gennemgik dirigenten dagsordenen for generalforsamlingen. Pkt. 2. Valg af stemmetællere. Dirigenten dikterede, at der skulle vælges 2 stemmetællere. Asger Hansen og Per Hasselbach opstillede som stemmetællere, og blev enstemmigt valgt.

2 Pkt. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Formand Janne Vendelbo gennemgik bestyrelsens beretning, som forlods var omdelt ved generalforsamlingen: Bestyrelsens beretning for foreningsåret Bestyrelsen Igen i år har det været en del udskiftning i bestyrelsen. Michael Rosenlund valgte at trække sig fra posten i april og vi bød Per Rasmussen velkommen til bestyrelse. Han gik direkte ind på pladsen i TU. Dernæst valgte Michael Folman i november, ligeledes at forlade posten i bestyrelsen, hvorefter vi bød Lars Mouritsen velkommen. Der skal lyde en stor tak til både Michael og Michael for deres arbejde og engagement i bestyrelsesarbejdet. Markprøver og Tests Bestyrelsen ser vore Trænings- Markprøveudvalg som særdeles velfungerende og positive udvalg. Mange ting er effektiviseret igennem det sidste år og sat i system, således at data lagres sikkert og brugbart til fremadrettet arbejde i udvalgene. Eksempler herpå er blandt andet dommerevalueringer og træneruddannelsen, som der nævnes mere om senere i beretningen. Som resultat af blandt andet disse udvalgs arbejde, har RJK igen i 2008 kunne tilbyde vore medlemmer følgende antal tests og markprøver: (tallene i parentes er for 2007, 2006) 13 (15,13) Apporteringsprøver. 8 - Åben klasse tests. 8 (i alt 19,17) Vinder klasse tests. 9 (8,8) Åbenklasse Markprøve. 12 (14,16) Vinderklasse Markprøve. 1 (1,1) Unghundemesterskab. 1 (1,1) Markprøvemesterskab. Antallet af tests og markprøver viser igen i år, at der ikke er grund til bekymring vedrørende aktivitetsniveauet.

3 At der kun er afholdt 12 Vinderklasse markprøver i 2008, skyldes desværre aflysninger af et par prøver med for få tilmeldinger. Men dette kommer MU nærmere ind på. Et sted hvor der er forandringer fra sidste år, er antallet af vinderklasse markprøver uden præmierede hunde. Modsat sidste år, var der i 2008 ingen markprøver uden præmierede hunde. Der har igen i år, været mange knapt så erfarende hundeførere, som deltagere på vore tests og markprøver. Heldigvis har flere af dem allerede haft succes og bestyrelsen ser meget positivt på tilgangen af nye aktive medlemmer. Uddannelse af nye Trænere, Prøveledere og Dommere er områder der til stadighed arbejdes videre med. I 2008 så den nye træneruddannelse dagens lys. Moduler med forskelligt indhold, afholdes efter behov, og tilbagemeldinger fra deltagere har været positive. Dommer evalueringer er nu fastsat i et system, således at alle nye dommere bliver evalueret og får feed back på hvordan den enkeltes dommeruddannelse skrider frem Årets Markprøve mesterskab blev igen i år afholdt på Orupgaard og Pandebjerg. Der var 22 tilmeldte (men desværre kun 16 tilmeldte og 15 deltagne) hunde. Kvalifikationskravene var ligesom i 2007 også, at kun resultater for den indeværende sæson gjaldt. Vi skal tilbage til 2006 før man kunne deltage på tidligere meritter. Som de fleste sikkert har hørt, blev MPM2008 afsluttet uden placerede hunde. I tråd med førnævnte aflysninger af prøver, har bestyrelsen besluttet at gøre en ekstra indsats for at få den vestlige del af Danmark med som aktive områder med aktive medlemmer. Bestyrelsen har derfor inviteret alle medlemmer bosat vest for Storebæltsbroen, til et medlemsmøde i Horsens den 19. marts. Se mere på hjemmesiden. Det er bestyrelsens ønske at få en dialog i gang med medlemmerne om hvorledes vi skaber øget aktivitet i den del af landet. Sundhed Bestyrelsen følger via meldinger fra Sundhedsudvalget, det generelle sundhedsbillede af vore hunde. Det forlyder fra SU at det generelle sundhedsbillede er på et højt niveau. Man har dog i 2008 via optigentests konstateret at endnu 1 hund er affected af PRA.

4 Ligesom der er set 1 enkel hund der er carrier af Myopati (muskelsygdom) Mere herom i Sundhedsudvalgets beretning. Medlemmer Medlemsantallet er for første gang status quo. Således ligger vi stabilt på 1200 betalende medlemmer. (Vi har til gengæld ca. 800 hvalpekøbere tilmeldt det ½ års gratis medlemskab, mod 600 i 2007). Økonomi Det er stadig meget nyt, men Lars Mouritsen og hans kollega Bjarne Christensen har lagt sig i selen, som et slags PR/Bannerreklame udvalg, for at udvide dette område i nær fremtid. Der er pt. udarbejdet en liste over mulige sponsorer, som alle i en eller anden form har relation til hunde/jagt verdenen. Tilskuddet fra DJR har kun været på godt kr. i 2008, imod godt kr. i Vores kontingent til DJR ligger i år på kr. ( kr. i 2007) Dette gør at vi i 2008 kan notere et års resultat på kr ,- Til sammenligning havde vi i 2007 et overskud på kr ,- Jeg vil ikke komme ind på de nærmere detaljer vedr. regnskaber her, da økonomiudvalget senere vil fremlægge regnskabet. Jagtretrieveren På generalforsamlingen sidste år, blev netop klubbladets fremtid diskuteret. Ønsket fra medlemmerne var klart; stadig at modtage Jagtretrieveren og gerne i en bedre kvalitet. Der har været afholdt møde med klubben for FT. Spaniels for at vende og dreje muligheder for et evt. samarbejde, men flertal i RJK s bestyrelse er imod denne mulighed, da der er usikkerhed om økonomien i dette projekt. Da bladet tegner sig for den største enkeltstående udgift for klubben, er det stadig et område der ligger bestyrelsen på sinde at arbejde videre med. Sekretariat, udvalg og officials

5 Til slut vil Bestyrelsen sige stor tak til alle Jer der har hjulpet og støttet klubben i Uden jeres indsats til dagligt, til markprøver og tests, var der ingen klub. Specielt en stor tak til Jer der for første gang har taget initiativ som prøveleder, assistent, træner eller på anden måde har valgt at bruge tid på at yde en indsats for RJK. Igen i år vil bestyrelsen takke Per Hasselbalch for det store arbejde han (og familien) dagligt udfører i RJKs sekretariat og bogholderi. Vi ved det er et enormt arbejde og vil i 2009 se på hvordan vi med eksempelvis nye systemer til stadighed, kan smidiggøre indtastninger og nødvendige oplysninger. Bestyrelsen Lørdag d. 28. februar 2009 Et medlem spurgte til, hvad næste skridt mht. medlemsbladet ville være. Hertil svarede Janne Vendelbo, at bestyrelsen overvejer en ny udgave som kommer på hjemmesiden i uni-flip format således, at papirudgaven af medlemsbladet kan udgå, og foreningen derved kan spare en del penge. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen. Pkt. 3. a) Markprøveudvalgets beretning. Formanden for markprøveudvalget, Henrik Møller, gennemgik markprøveudvalgets beretning: RJK Generalforsamling Markprøveudvalget Beretning har været et år, hvor mange nye medlemmer har deltaget på vores prøver, det være sig på både tests og markprøver, selv i vinderklasse på markprøver, hvor det ellers plejer at være tordenskjolds soldater, har vi set flere nye ansigter og det har også været dejligt at se at flere af disse var også med, når der efter prøverne skulle uddeles diplomer. Test Vi havde til testsæsonen 2008 planlagt ialt 14 apporteringsprøver, 9 åben-klasser, 10 vinderklasser og et unghundemesterskab. Desværre måtte vi aflyse 1 prøve med alle 3 klasser på Fyn og 1 vinderklasse i Jylland p.g.a. manglende tilslutning

6 I alt har 445 hunde deltaget i de 3 klasser i 2008, det er 82 hunde færre end året før. Hovedparten af tilbagegangen kan findes på apporteringsprøverne, hvor kun 157 hunde har deltaget i 2008 mod 204 hunde i Ud af de 157 hunde, som gik op til apporteringsprøven bestod 42 %, hvilket er en lille fremgang i forhold til året før Unghundemesterskabet, blev i 2008 afholdt i Mullerup på Sjælland og havde 28 deltagere. Dagen før var 71 hunde til afprøvning i workingtest og apporteringsprøve. Alt i alt en pæn tilslutning til RJK s test i Markprøver Til markprøvesæsonen 2008 var der planlagt 10 åben-klasser, 13 vinderklasser og et mesterskab. I alt har 248 hunde deltaget i åben og vinderklasse, hvilket er en tilbagegang på næsten 20 % i forhold til året før, tilbagegangen er ligeligt fordelt på åben- og vinderklasse Åben klasse: Vinderklasser: Mesterskab: På trods af et lavere deltagerantal på markprøverne i 2008 kom flere hunde igennem med præmieringer end året før. MU har i 2008 afholdt dommerseminar, hvor mange emner blev berørt og diskuteret, alt sammen med henblik på, at klæde dommerne bedst muligt på inden sæsonen. Det nye evalueringssystem på IP og Panel-B dommere, som blev taget i anvendelse i 2007, fungere nu optimalt. I foråret 2008 havde MU planlagt et prøvelederseminar for både nuværende og kommende prøveledere. Desværre var interessen blandt klubbens medlemmer så lille, at vi måtte aflyse, hvilke vi var meget kede af, da vi mangler medlemmer, som vil hjælpe til som prøveleder på både markprøver og tests. MU havde forud for sæsonen 2008 sat det som mål at gøre vores tests endnu mere jagtrealistiske og få dem til at afspejler vores markprøver mest muligt. Dette føler vi er lykkedes langt hen ad vejen men der er stadig ting, som kan gøres bedre og det skal vi alle arbejde for i den kommende sæson. MU har i 2008 i samarbejde med bestyrelsen revideret vores markprøvereglement, hvilket betyder at reglementet nu er opdateret med de ændringer, som er lavet siden klubbens start. Reglementet kan hentes fra klubbens hjemmeside. Markprøveudvalget har i 2008 haft store problemer med at finde terræner i Jylland til afholdelse af både test og markprøver. Vi føler også lidt der mangler ildsjæle i

7 Jylland som vil gå foran som prøveleder og til at hjælpe os ind på nye terræner. Det lokale kendskab er altafgørende, hvis vi skal ind på et nyt sted og få lov at afholde en markprøve. Jo flere i RJK, som vil yde en indsats på dette område, jo mindre bliver opgaven for den enkelte til alles glæde og interesse. Der skal ikke herske tvivl om vi gerne så flere både test og markprøver i Jylland, men omvendt ser vi som tidligere nævnt også problemer med tilslutningen fra medlemmerne til disse prøver. MU håber at 2009 bliver et vendepunkt for dette, eksempelvis er der foreløbig til i år planlagt 10 apporteringsprøver, hvoraf de 5 ligger vest for storebælt.. MU har i 2008 desværre oplevet en stigende tendens til dårligt sportsmansship på flere prøver. Episoder hvor deltagere og publikum i stigende grad højlydt stiller spørgsmålstegn ved prøvens forløb og dommernes afgørelser. MU vil gerne slå fast at denne opførsel er totalt ødelæggende for vores klub og skal standses øjeblikkeligt. Vi har her alle et ansvar, vi skal alle være gode til at sige til, hvis vi oplever sådanne episoder så vi sammen for det stoppet. Selvfølgelig kan der ske fejl på en prøve, dommerne er kun mennesker og kan også begå fejl. Føler man sig uretfærdig behandlet på en prøve kan man derfor henvende sig til prøvelederen og skulle tingene ikke kunne klares på dagen vil en skriftlig henvendelse til MU altid blive seriøst behandlet. Til sidst skal fra markprøveudvalget lyde en stor tak til de skytter og terrænværter, som velvilligt stiller deres terræner til rådighed for vores test og markprøver. Uden deres positive medvirken, havde vi ingen mulighed for at få afprøvet vores hunde. Det debatteredes lidt hvorfor færre hunde består apporteringsprøven. Et medlem spurgte til, hvorfor udgifter til markprøver er steget. Hertil svarede Henrik Møller, at der i året er skudt et normalt antal vildt under prøverne, kontra 2007 hvor der ikke blev skudt nær så mange. Derudover har en prisstigning på vildt også haft indflydelse på foreningens udgifter dertil. Markprøveudvalgets beretning blev taget til efterretning af forsamlingen. Pkt. 3. b) Træningsudvalgets beretning. Formand for træningsudvalget, Asger Hansen, forelagde træningsudvalgets beretning: Træningsudvalgets Beretning 2008 Der har været en stor udskiftning i TU i 2008, da 3 ud 5 udvalgsmedlemmer desværre valgte at gå ud af udvalget, det var Michael Rosenlund, Carsten Hansen, Finn Vendelbo. Der skal dog lyde en stor tak for det arbejde de har gjort, især med at få træneruddannelsen op at stå. Michael og Carsten fortsætter heldigvis som undervisere på træningsmodul 1.

8 Ind i udvalget kom Poul Jensen og Anne Ellebæk og som bestyrelses repræsentant Per Rasmussen. Træneruddannelsen blev færdiggjort i 2008 og består af to teorimoduler og en praktikdel. Modul 1 er en gennemgang af RJKs Formålsparagraf og Markprøverelement, samt planlægning af træningsforløb. Modul 2 er et kursus i kommunikation og instruktionsteknik omsat til praktiske øvelser. Både Modul 1 og Modul 2 er endags kurser. Praktikdelen: Her skal aspiranten gå føl hos to forskellige erfarne trænere. Minimums tid for uddannelses forløbet 2 år. Der blev i 2008 afholdt 5 udvalgsmøder 2 telefonmøder og 3 face to face møder. Aktiviteter i Marts blev der afholdt trænerseminar for alle trænere, hos Anders Almskov og på Giesegaard, der var 12 deltagere. Uffe Bromose var her den bærende kraft. Et meget positivt referat af dagen er givet af en deltager, i Jagt Retrieveren nr April blev Træneruddannelse modul 1 afholdt på Nymøllevej ved Århus, der var 7 deltagende aspiranter. Undervisere var Michael Rosenlund og Carsten Hansen. 28. juni blev Træneruddannelse modul 2 afholdt i Magleby ved Skælskør, der deltog 10 aspiranter. Underviser var Bent Hadler. TRÆNINGSUDVALGET. TRÆNINGSUDVALGETS PLANER FOR Træneruddannelse modul 1 Magleby Forsamlingshus ved Skælskør Emnerne er RJKs formålsparagaf. Markprøverelementet og planlægning af et træningsforløb. Instruktører Michael Rosenlund og Carsten Hansen. 2. Trænertræf / Seminar.

9 Sparresholm Gods Emne: Fra hvalp til færdig jagthund. Ved Frank Storgård. 3. Evt. Træneruddannelse modul 2 Aspiranter der mangler dette modul.vi håber selvfølgelig der er flere der melder sig, Asger Hansen pointerede, at der mangler trænere i Jylland. Dette især i Randersområdet. Hvis der skulle være interesseret bedes de kontakte Asger Hansen. Bestyrelsen har planlagt et møde med Fyn- og Jyllands-medlemmer som afholdes i Horsens. Mødet er etableret mhp. at engagere flere trænere, prøveledere, hjælpere til prøver, og afholdelse af flere prøver på Fyn og i Jylland. Et medlem fra Sønderjylland fortalte, at der er problemer med at få adgang til terræn til afholdelse af prøver i Sønderjylland. Idet Jagtforbundet allerede låner terræn til arrangementer af kommunen og Skov- og naturstyrelsen, kan foreningen ikke låne terræn af dem. Bestyrelsesmedlem Jens Paaby vil prøve at hjælpe med lån af egnet terræn. Pkt. 3. c) Sundhedsudvalgets beretning. Janne Vendelbo forelagde sundhedsudvalgets beretning: SUNDHEDSUDVALGETS BERETNING 2008 I lighed med tidligere år kan oplyses følgende vedrørende HD, albuer og øjne. Tallene ligger nogenlunde stabilt i forhold til tidligere år. HD-frekvensen ligger fast. I runde tal er fordelingen som tidligere år. Der er 80,2% (79,3%) af de fotograferede hunde, der er HD-frie. 9,9% (10,5%) har C, D 6,2% (6,4%), og E 3,7% (3,8%). Det samlede antal fotograferede hunde er nu 1150 mod mod i 2007, fordelt således: A: 669 B: 253 C:114 D: 72 E: 42

10 Albuestaus er også meget tæt på uforandret, 95,4% (95,4%) af vore hunde er fri for albuedysplasi, 2,5% (2,6%) har grad 1 og 2,1% (2,0%) grad 2 & 3. Antallet af fotograferet hunde er steget fra 911 til 1078., fordelt således: 0: : 27 2: 19 3: 4 Antallet af hunde, der er øjenlyst, er stiger forsat pænt. Nu 838 hunde i alt mod et samlet antal i 2007 på 726 hunde, svarende til en stigning på knapt 16,4%. Ud af disse 838 hunde, har 46 fået påvist arvelig cataract. Optigentest for PRA: Sidste år omtalte vi de tilfælde af AFFTECTED, som begge har FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead på både moder og fader siden. Der er i 2008 konstateret endnu en hund der er AFFECTED. Denne importerede hanhund, har IKKE FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead i linierne, hvilket blot beviser at det også spøger i andre linier, om end det er meget begrænset. Flere har nu fået optigentestet deres hunde og indsendt resultatet til DJR, i alt. For nærværende er tallene som følger: Fri/Normal 92 Bærer/Carrier 13 Påvist/Affected 3 I alt 106 Afkom efter testede frie forældre 304 Vi opfordrer selvfølgelig alle til forsat at indsende resultatet til DJR, uanset udfaldet. Som vi nævnte sidste år, kan man nu ligeledes optigenteste for lidelsen Myopati, som betyder at musklerne på hunden simpelthen svinder ind og til sidst forsvinder. Arvegangen er helt sammenlignelig med PRA. Dvs. hunden kan være Affected, Carrier eller Normal.

11 Der er IKKE set tilfælde af Myopati på retrievere i DJR regi, men resultater af optigentest er som følger: Fri/Normal 6 Bærer/Carrier 1 Påvist/Affected 0 Afkom efter testede frie forældre 7 Det har altid været påkrævet, at hanhunde er i besiddelse af Kryptocid attest, inden han anvendes i avl. Ligeledes skal hanhunde der stilles på apporteringsprøve i RJK have begge testikler placeret korrekt i pungen. Sidstnævnte har indtil for nylig været pålagt dommeren på dagen, at undersøge. Bestyrelsen har besluttet at hanhunde der stilles på apporteringsprøve, skal forevise kryptocid attest udført af autoriseret dyrlæge. Dette er oplyst i både Jagtretrieveren samt på RJK s hjemmeside. Sundhedsudvalget Lørdag den 28. februar 2009 Der lød et spørgsmål om, hvorfor HD-tendensen ikke er mere nedadgående, end det er påvist. Janne Vendelbo påpegede, at der er en lille bedring, men at HD hænger sammen med både avl og fodring. Jens Paaby tilføjede, at HD-statistikken i DKK er steget efter at det ikke længere er frivilligt om man vil oplyse om det eller ej. Ydermere, at en A-hund kan avle HD-hvalpe. Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål om, hvor det er anført, at en kryptocid han-hund ikke må stilles til prøve, og eks. en steriliseret tæve, eller en han-hund som er kastreret grundet sygdom, gerne må. Hertil svarede Jens Paaby, at det står ikke anført nogle steder; sådan er det bare. Bestyrelsen noterede sig problemet til evt. indførelse i markprøvereglementet. Der blev talt for, at alle hunde i klubben skal kunne stilles til prøve. Pkt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og decharge. Bestyrelsesmedlem Jens Paaby fremlagde foreningens regnskab for Regnskab inkl. Budget for 2009 var omdelt ved generalforsamlingens start.

12 Lars Richter spurgte hvorfor klubben har modtaget mindre tilskud fra DJR end tidligere. Hertil svarede Jens Paaby, at det er grundet nedgang i DJR-registreringen af Spaniels-hunde i Nedgang i kontingentindtægter på trods af et stabilt medlemstal blev forklaret med, at hvalpe-købere er registreret som medlemmer gratis i et halvt år. Dette kan give lidt forskydning i medlemstal og kontingentindtægter. Pkt. 4. a) Budget Bestyrelsesmedlem Jens Paaby fremlagde bestyrelsens forslag til budget for Regnskabet for 2008, samt budget for 2009, blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Pause fra kl Pkt. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant. Klubbens interne revisor, Henrik Møller, samt revisorsuppleant Anders Almskou- Dahlgaard, var begge villige til genvalg for en ny 1-årig periode. Begge blev genvalgt uden modkandidater. Pkt. 6. Indkomne forslag. Finn Vendelbo havde fremsat følgende forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamlingen: Bestyrelsesmedlemmer kan kun sidde i bestyrelsen i 3 perioder (6år). Efter 2 perioder udenfor bestyrelsen kan de stille op igen. Derfor skal 8 rettes til, så der står at genvalg kan finde sted, dog kun 2 gange. Efter 4 år uden for bestyrelsen kan man genopstille. Begrundelse: For ikke at køre fast i de samme ideer og principper er det sundt for klubben, at der kommer nye medlemmer i bestyrelsen, så de kan forsøge at komme igennem med deres ideer til gavn for den fortsatte udvikling af RJK. Forslaget blev omdelt. Finn Vendelbo oplyste, at han havde stillet 2 forslag til behandling på generalforsamlingen, men at bestyrelsen havde afvist at behandle det ene på generalforsamlingen. Herunder efterlyste han mere åbenhed, og at medlemmerne skal kunne komme til orde. Jens Løgstrup oplyste, at han rettidigt havde sendt 2 forslag til formanden mhp. behandling på generalforsamlingen. Forslag nr. 1 var en begæring om, at bestyrelsen skal offentliggøre beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne således, at medlemmerne har indsigt i hvad der sker. Forslag nr. 2 var en ændring til markprøvereglementet. Disse 2 forslag var ligeledes blevet afvist af bestyrelsen.

13 Bestyrelsesmedlem Jens Paaby forklarede, at jf. foreningens vedtægter bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden, og altså på den baggrund havde valgt at afvise forslagene. Maj-Britt Laustrup påpegede, at en bestyrelses forretningsorden ikke giver bestyrelsen bemyndigelse til at afvise medlemmernes forslag til generalforsamlingen. Alle medlemmer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen, jf. foreningens vedtægter. En bestyrelses forretningsorden går ud på hvordan bestyrelsen planlægger bestyrelsesarbejdet udført, eks. hvor ofte der er bestyrelsesmøder, en fast dagsorden til bestyrelsesmøderne, hvem der håndterer hvad osv. Ydermere gjorde Maj-Britt Laustrup opmærksom på, at markprøvereglementet er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen, og dette indeholder en bestemmelse om, at det kun er bestyrelsen der kan godkende ændringer hertil. Markprøvereglementet er aldrig blevet vedtaget af en generalforsamling, herunder bestyrelsens eneret til ændringer. Derudover er bestyrelsen til enhver tid underlagt at efterleve generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten suspenderede kl generalforsamlingen på opfordring fra Jens Paaby. Generalforsamlingen blev genoptaget kl Formand Janne Vendelbo bekendtgjorde på bestyrelsens vegne, at hvis forslaget om ændring til markprøvereglementet blev fremsat på generalforsamlingen, ville den samlede bestyrelse træde tilbage. Henning Rygaard gjorde opmærksom på, at der var sket en procedurefejl fra bestyrelsens side, hvorfor denne burde indkalde til en ekstraordinær generalforsamling mhp. behandling af alle indkomne forslag. Christina Mastrup spurgte bestyrelsen om det var en samlet bestyrelse der havde afvist forslagene. Hertil svarede bestyrelsen, at de var enige i afvisningen. Der var en del debat omkring revidering af vedtægter, hvad der er hensigtsmæssigt mht. ændring af markprøvereglement, bestyrelsens åbenhed mv. Formand Janne Vendelbo slog fast, at bestyrelsen vil have mere åbenhed omkring sit arbejde, og at vedtægterne nu vil blive gennemgået. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vil fremkomme på foreningens næste ordinære generalforsamling i februar Bestyrelsen ser gerne input til vedtægtsændringer fra medlemmerne. Dernæst præsenterede bestyrelsen et forslag for forsamlingen:

14 Bestyrelsen har ansvaret for at beslutninger og orientering om nye tiltag der vedrører medlemmerne, offentliggøres i klubbladet og på hjemmesiden. Forsamlingen var positive over bestyrelsens udmelding. Finn Vendelbo trak sine forslag tilbage (både det offentliggjorte og det af bestyrelsen afviste). Jens Løgstrup trak begge sine, af bestyrelsen afviste forslag, tilbage. Pkt. 7. Meddelelse om valg til bestyrelsen. Formand Janne Vendelbo oplyste om udfaldet af bestyrelsesvalg iht. urafstemningen: Lars R. Nielsen, Lars Mouritsen og Robert la Cour indtræder i bestyrelsen for en 2- åring periode. Per Rasmussen er valgt som 1. suppleant. Niels Henrik Hansen opstillede som 2. suppleant og blev valgt uden modkandidater. Pkt. 8. Eventuelt. Et medlem spurgte om der er regler for hvor lang tid man skal være medlem for at stemme på bestyrelsen ved urafstemningen. Hertil svarede bestyrelsen, at der er en regel der hedder 6 måneders medlemskab før man har stemmeret. Der blev henstillet til at bestyrelsen sørger for større lokaler til afholdelse af generalforsamlinger fremover. Dette blev taget til efterretning. Et medlem bemærkede, at generalforsamlingen bestemt ikke havde været kedelig, men at bestyrelsen skulle lade være med at true med at træde tilbage hvis tingene ikke gik efter deres hoved. Niels Henrik Hansen svarede, at det var for at beskytte markprøvereglementet, ikke for at true. Formand Janne Vendelbo takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Per Rasmussen og Niels Henrik Hansen for et godt samarbejde. Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen slut kl Referent, Maj-Britt Laustrup

Referat fra Retrievernes Jagthundeklubs generalforsamling

Referat fra Retrievernes Jagthundeklubs generalforsamling Referat fra Retrievernes Jagthundeklubs generalforsamling 6. februar 2010 i Borgerforeningens Hus Nyborg Dirigent: Christian Aarosin Referenter: Heidi & Per Hasselbalch Start kl. 13.30 Slut kl. 18.09 Kalundborg

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 06.06.13, kl 18.00 Sted: Helle Engelsen Kærvej 16 7850 Stoholm Tilstede: Jens Andersen, Claus Christensen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Mette Stubkjær (barsel) 1. Valg af mødeleder:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Raceledelsens beretning for året 2014

Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsen for Labrador Retriever, kom for klubåret 2014, til at bestå af Connie Svane Petersen, Henrik Hansen, Peter Bloch, Camilla Juelsgaard, Lise Møller Frandsen,

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Klubben for FT. Spaniels

Klubben for FT. Spaniels Klubben for FT. Spaniels Vedtaget på generalforsamling 26. februar 2012 og ved urafstemning 15. april 2012 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Klubben for Field Trial Spaniels. I det efterfølgende

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Frede Petersen,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2008

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2008 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2008 Generalforsamling den 27. november 2008 kl. 19.00 i Grindsted Gokart Klub. Edvard Madsen bød velkommen til 28 fremmødte medlemmer. Edvard delte

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere